Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2194 Рекомендації по нормоконтролю дипломних робіт з курсу Економіка підприємства

Рекомендації по нормоконтролю дипломних робіт з курсу Економіка підприємства

« Назад

Рекомендації по нормоконтролю дипломних робіт з курсу Економіка підприємства

за ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра

спеціальності 7.03050401, 8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

 

2014


НА НОРМОКОНТРОЛЬ ПОДАЄТЬСЯ

1. Дипломна робота (не переплетена) без відзиву керівника і рецензії. Титульна сторінка та завдання на дипломну роботу мають бути підписані керівником і студентом.

2. Електронний варіант реферату у форматі *.doc, *.docх або *.rtf українською мовою (назва файлу відповідає прізвищу студента) та копія електронного варіанту реферату у паперовому вигляді за підписом наукового керівника (подається тільки спеціалістами і магістрами). 

 

ПРИ НОРМОКОНТРОЛІ ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ

1. Композиція роботи за елементами (наявність та послідовність):

- титульний аркуш

- завдання на дипломну роботу;

- реферат (українською мовою), резюме (англійською мовою);

- зміст;

- вступ;

- розділи основної частини;

- висновки;

- перелік посилань;

- додатки.

2. Електронний варіант реферату та копія електронного варіанту реферату у паперовому вигляді (для спеціалістів і магістрів).

3. Оформлення всіх елементів дипломної роботи.

ФОРМИ ТИТУЛЬНОГО АРКУШУ, ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ, РЕФЕРАТУ І РЕЗЮМЕ, ВІДЗИВІВ І РЕЦЕНЗІЙ, ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ І ЛИСТА-ПОГОДЖЕННЯ

1) Форма титульного аркушу:

- для економічного факультету – додатки А.1, А.2 (для іноземних студентів), А.3, А.4;

- для центру заочної та вечірньої форм навчання:

для заочної форми – додатки Б.1, Б.2 (для прискореної форми навчання), Б.3, Б.4;

для вечірньої форми – додаток В.1.

2) Завдання розміщується на одному листі на лицьовій стороні і на обороті, поля – дзеркальні. Форма завдання на дипломну роботу:

- економічний факультет – для: бакалаврів додаток Г.1; спеціалістів – додаток Г.2, магістрів – додаток Г.3;

- центр заочної та вечірньої форм навчання:

заочна форма – для: бакалаврів додаток Д.1;

спеціалістів – додаток Д.2, магістрів – додаток Д.3;

вечірня форма – для: бакалаврів додаток Д.1.

3) Форма реферату і резюме:

форма реферату і резюме – додаток Е.1;

форма електронного варіанту реферату:

- економічний факультет – додаток Ж.1;

- центр заочної та вечірньої форм навчання – додаток Ж.2.

4) Форми відзиву і рецензії:

форма відзиву – додаток З.1;

форма рецензії – додаток З.2.

5) Форми пояснювальної записки та листа-погодження:

форма пояснювальної записки:

– економічний факультет – бакалаврів додатки К.1, К.2 (для іноземних студентів); спеціалістів – додаток К.3; магістрів – додаток К.4;

– центр заочної та вечірньої форм навчання:

заочна форма – для: бакалаврів додатки К.5, К.6 (для прискореної форми навчання); спеціалістів – додаток К.7; магістрів – додаток К.8;

вечірня форма – додаток К.9;

форма листа-погодження:

– економічний факультет – для: бакалаврів додатки Л.1, Л.2 (для іноземних студентів); спеціалістів – додаток Л.3; магістрів – додаток Л.4;

– центр заочної та вечірньої форм навчання:

заочна форма – для: бакалаврів додатки Л.5, Л.6 (для прискореної форми навчання); спеціалістів – додаток Л.7; магістрів – додаток Л.8;

вечірня форма – додаток Л.9. 

 

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ЩОДО ОБСЯГУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Структурна частина роботи

Освітньо-кваліфікаційний рівень дипломної роботи

бакалавр

спеціаліст

магістр

Обсяг роботи, сторінок:

– загалом

 

60-80

 

80-100

 

100-120

– вступу

2-3

2-4

3-5

– розділу 1

20-25

25-30

30-35

– розділу 2

25-30

30-35

33-40

– розділу 3

10-18

20-25

30-35

– висновків

3-4

3-4

4-5

Кількість використаних літературних джерел

50

60

80

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ОФОРМЛЕННЮ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

1) Шрифт, міжрядковий інтервал, береги, абзац

Шрифт і міжрядковий інтервал в титульному аркуші, завданні, рефераті:

– див. форми титульного аркушу, завдання, реферату, резюме, електронного варіанту реферату (додатки А-Ж), а також зразок оформлення дипломної роботи (додаток Н). Цих параметрів потрібно обов’язково дотримуватись!

Шрифт і міжрядковий інтервал в таких елементах дипломної роботи як зміст, вступ, розділи основної частини, висновки, перелік посилань, додатки:

– шрифт звичайний, висота шрифту 1,8 мм (14 пт, Times New Roman). Жирного, курсиву, підкресленого шрифту в цих елементах роботи не повинно бути;

– міжрядковий інтервал 1,5 (до тридцяти рядків на сторінці);

Береги: лівий – 30 мм;

правий – 10 мм;

верхній – 20 мм;

нижній – 20 мм.

Відстань від краю аркуша до верхнього і нижнього колонтитулів – 10 мм.

Абзацний відступ впродовж усього тексту п’ять знаків (1,25 см).

2) Розташування структурних елементів в роботі

– новий структурний елемент, а саме ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ, ДОДАТКИ починається з нової сторінки;

– основна частина роботи, як правило, складається з розділів та підрозділів. За необхідності підрозділи роботи можуть бути поділені на пункти.

– відстань між рядками в назві розділу, в назві підрозділу – полуторний (1,5) міжрядковий інтервал;

– між назвою розділу і підрозділу пропустити один рядок;

– між назвою будь-якого заголовку (розділу, підрозділу) і наступним текстом пропустити два рядки;

– між текстом і заголовком наступного підрозділу, пункту пропустити два рядки;

– не допускається розміщення назви підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено менше трьох рядків тексту.

3) Оформлення заголовків структурних елементів роботи, заголовків розділів, підрозділів, пунктів

Заголовки структурних елементів роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ», «ДОДАТКИ» та заголовки розділів

– друкують великими літерами посередині рядка (симетрично до тексту без урахування відступу абзацу), без крапки в кінці;

– розділи нумеруються арабськими цифрами без знака №, після номера розділу крапку не ставлять.

Заголовки підрозділів

– друкують маленькими літерами крім першої великої, з абзацного відступу (послідовно до тексту) без крапки в кінці;

– підрозділи нумеруються в межах кожного розділу, арабськими цифрами без знака №;

– номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою; після номера підрозділу крапку не ставлять.

4) Нумерація сторінок

– сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами без знака №, у верхньому правому куті сторінки без крапки в кінці;

– першою сторінкою роботи є титульний аркуш;

– титульний аркуш, реферат, зміст входять до загальної нумерації сторінок, але номер сторінки на цих аркушах не ставиться;

– інші сторінки, в тому числі ті, на яких розміщено перелік посилань, обов’язково нумеруються.

– бланк завдання є другим аркушем після титульного. Бланк завдання не враховується як сторінки в дипломній роботі.

5) Рисунки

– подаються безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці;

– слово «Рисунок», його номер, назву та пояснювальні підписи друкують без абзацного відступу (послідовно до тексту) і розміщують під ілюстрацією;

– нумеруються арабськими цифрами без знака №;

– нумеруються послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках;

– номер складається з номера розділу і порядкового номеру ілюстрації, відокремлених крапкою;

– після номера рисунка ставлять тире й зазначають назву рисунка з великої літери;

– якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами;

– рисунок відокремлюється від тексту вільними рядками: вище і нижче рисунка залишають один вільний рядок. Тобто, рисунок відокремлюється від тексту вільним рядком, між рисунком і назвою рисунка вільного рядка не пропускають, між назвою рисунка і наступним текстом пропускають вільний рядок;

– рисунки не повинні бути в рамочках.

Приклад оформлення рисунків 

Рисунок 1.1 – Взаємодія трудового потенціалу організації (ТПО) із системами господарювання [33, с. 40] 

6) Таблиці

– подаються безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці;

– слово «Таблиця», її номер та назву друкують без абзацного відступу (послідовно до тексту) і вміщують над таблицею;

– у разі перенесення частини таблиці на іншу сторінку над цією частиною з вирівнюванням по правому краю пишуть «Продовження таблиці ___» і вказують номер таблиці;

– у разі перенесення частин таблиці на 3 і більше сторінок над цими другою (й наступними) частиною (частинами) з вирівнюванням по правому краю пишуть «Продовження таблиці ___» і вказують номер таблиці, над останньою частиною з вирівнюванням по правому краю пишуть «Закінчення таблиці ___» і вказують номер таблиці;

– якщо таблицю поділено на частини, можна її головку і (або) боковик на перенесених частинах замінити відповідно номерами колонок і (або) рядків, обов’язково проставивши ці номери у першій частині таблиці.

– нумеруються арабськими цифрами без знака №;

– нумеруються послідовно в межах розділу, за виключенням таблиць, поданих у додатках;

– номер складається з номера розділу і порядкового номеру таблиці, відокремлених крапкою;

– після номера таблиці ставлять тире й зазначають її назву з великої літери;

– якщо в роботі подано одну таблицю, то її нумерують за загальними правилами;

– заголовки граф та текст рядків таблиці сцентровують чи зміщують ліворуч на нульову позицію, зважаючи на специфіку таблиці;

– числове значення показника треба вписувати на рівні першого рядка його назви;

– цифри в колонках таблиці треба писати так, щоб розряди чисел у колонці було розташовано один під одним, якщо вони належать до одного показника. В одній колонці потрібно зберігати здебільшого однакову кількість десяткових знаків для всіх значень величини;

– шрифт тексту таблиці може бути зменшений, але висота рядків не менше 12 пт Times New Roman та через 1,15 міжрядковий інтервал;

– таблиця відокремлюється від тексту вільними рядками: вище й нижче таблиці залишають один вільний рядок. Тобто, між текстом і назвою таблиці пропускають рядок, між назвою таблиці і таблицею рядок не пропускають, між таблицею та текстом пропускають рядок. 

7) Формули

– розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки;

– нумерують у межах розділу арабськими цифрами без знака №;

– номер складається з номера розділу й порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку;

– номери позначають в круглих дужках у крайньому правому положенні в рядку;

– кожну нумеровану формулу розміщують на окремому рядку;

– нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в тексті. Інші нумерувати не рекомендується;

– для економії місця кілька коротких однотипних формул можна подати в одному рядку, а не одну під одною;

– невеликі й не складні формули, що не мають самостійного значення, вписують усередині рядків тексту;

– пояснення значень символів подають безпосередньо під формулою в послідовності, у якій вони наведені у формулі;

– значення кожного символу записують з нового рядка;

– перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки;

– якщо рівняння не вміщується в один рядок, його переносять на інший після знаків рівності (=), додавання (+), віднімання (–), множення (×) і ділення (:);

– номер формули в разі її перенесення вміщують на рівні останнього рядка.

– номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний, нижче формули;

– номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули;

– формула від тексту відокремлюється вільними рядками: вище і нижче формули повинен бути залишений один вільний рядок;

– формули не повинні бути в рамочках.

де      А – ...;

В – ….;

С – …...

Приклад оформлення таблиць 

Таблиця 2.1

Основні техніко-економічні показники діяльності ПАТ «XYZ» у 2011-2012 рр.

п/п

Найменування

показника

Одиниця

виміру

2012 рік

Виконання плану, %

Відхилення

2011 рік

2012 р. до 2011 р., %

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ВИРОБНИЦТВО

 

Труби сталеві

т

153450,0

143484,2

93,5

-9965,8

92001,0

156,0

 

у т.ч. переділ

–"–

-

6616,5

-

-

5189,9

-

 

Прокат освинцьований

–"–

21600

17845,9

82,6

- 3754,1

13780,3

129,5

 

Посуд оцинкований

–"–

1240

1116,0.

90,0

- 124,0

943,1

118,3

 

Лопати сталеві

тис. шт.

1610

13306,6

81,2

- 303,4

658,3

198,5

2

ВІДВАНТАЖЕННЯ

 

Труби сталеві чорні

т

153450

142151,4

92,6

-11298,5

93593,1

151,9

 

Прокат освинцьований

–"–

21600

17835,0

82,6

-3765,0

13689,0

130,3

 

Посуд оцинкований

–"–

1240,0

1163,4

93,8

-76,6

888,4

131,0

 

Лопати сталеві

тис. шт.

1610

1308,0

81,2

-302,0

655,2

199,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 Продовження таблиці 2.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

ВІДВАНТАЖЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Труби сталеві чорні

т

153450

142151,4

92,6

-11298,5

93593,1

151,9

 

Прокат освинцьований

–"–

21600

17835,0

82,6

-3765,0

13689,0

130,3

 

Посуд оцинкований

–"–

1240,0

1163,4

93,8

-76,6

888,4

131,0

 

Лопати сталеві

тис. шт.

1610

1308,0

81,2

-302,0

655,2

199,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 Закінчення таблиці 2.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

Обсяг продукції в діючих оптових цінах підприємства без ПДВ, у т.ч.

тис. грн.

428462,0

351386,1

82,0

-77075,9

177008,8

198,5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Собівартість товарної продукції*

–"–

 

359384,5

-

 

174204,3

-

5

Прибуток (+), збиток (-) з відвантаження товарної продукції*

–"–

 

-7998,4

-

 

-284,5

-

6

Рентабельність товарної продукції

%

 

- 2,2

-

-

1,6

-

7

Витрати на 1 грн. товарної продукції*

коп.

 

102,28

-

 

98,42

-

8

Обсяг реалізації продукції без ПДВ

тис. грн.

428462,0

351386,1

82,0

-77075,9

177008,9

198,5

9

Чистий прибуток (+) / збиток (-)

тис. грн.

-

-22815,0

-

-

-16089,1

-

* у знаменнику наведені дані в перерахунку на фактичний сортамент

8) Посилання на розділи, підрозділи, таблиці, рисунки, додатки

Посилаючись, рекомендується використовувати такі словосполуки: «відповідно до розділу 2», «у розділі 2», «згідно з 3.1», «відповідно до 3.1», «згідно з формулою 2.2», «відповідно до таблиці 3.1», «(додаток Г)», «згідно з Г.5» тощо. Посилаючись, можна використовувати стандартизовані скорочення «згідно з рис. 1.2», «відповідно до табл. 3.1», «див. рис. 2.1». 

9) Посилання на літературні джерела

У тексті наводять посилання на літературні джерела у квадратних дужках.

При наведенні посилань зазначають номер джерела в списку літератури і сторінку, на якій розміщено тезу чи цитату, що використовується в тексті. У такому випадку в квадратних дужках наводять дві цифри, розділені комою.

Якщо одночасно посилаються на кілька літературних джерел, то такі посилання розділяють крапкою з комою.

Номер сторінки не зазначають, якщо джерело є законодавчим чи нормативним актом, або посилання дається на електронний ресурс.

Приклад: [7, с. 19], [7, с. 16; 24, с. 1], [9, с. 16; 24]. 

10) Перелік посилань

Літературні джерела у переліку посилань оформлюються за їх бібліографічним описом. Обов’язковим є дотримання вимог державного стандарту щодо оформлення бібліографічних описів. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Перелік посилань укладають в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Законодавчі та нормативні акти, а також матеріали з електронних ресурсів зазначають в переліку посилань на загальних підставах (тобто в алфавітному порядку разом із іншими джерелами).

За наявності в переліку посилань на інших мовах, крім російської, утворюється додатковий алфавітний ряд. При цьому бібліографічні записи на іноземних європейських мовах об'єднуються в один ряд. Потім всі бібліографічні записи в списку послідовно нумеруються.

Для дипломних робіт за ОКР магістра обов’язковою є хоч одна публікація за темою роботи. Таку публікацію розміщують у переліку посилань на загальних підставах. 

11) Додатки

Перед додатками розміщують сторінку із словом ДОДАТКИ в центрі.

Кожен додаток починають з нової сторінки.

Додатки оформлюють як продовження роботи, кожен із них починають з нової сторінки.

Додаткам надають заголовки, що друкуються вгорі аркуша малими літерами з першої великої з вирівнюванням по правому краю.

З правового кута над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки позначаються послідовно великими літерами української абетки за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. 

 

Додаток М 

Приклади оформлення бібліографічного опису у переліку посилань

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

 

Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).
 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г.— К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).
 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).
 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).
 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.
 4. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Три автори

 

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

 

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.
 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).
 3. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).
 4. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.
 5. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.
 6. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

Без автора

 

Багатотомний документ

 

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні).

 Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

 1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005— .— (Серия "Нормативная база предприятия").

 Т. 1. — 2005. — 277 с.

 1. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006— .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).
 2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002— .—
        Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.
 3. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006— .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]).      Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.
 4. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

 

Матеріали конференцій, з’їздів

 

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.
 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).
 4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).
 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.
 6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Препринти

 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).
 2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці

 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
 2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.
 3. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.
 4. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.
 5. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
 6. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.
 7. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.
 8. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.
 9. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с.

Словники

Атласи

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).
 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).
 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).
 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006— . — (Серия "Нормативная база предприятия").
  Т. 5. — 2007. — 264 с.

 Т. 6. — 2007. — 277 с.

 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.
 2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.
 3. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографічні покажчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.
 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.
 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.
 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.
 4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.
 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.
 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.
 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.
 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.
 9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

 

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.
 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.
 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

 http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 

  

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Барановський О. Визначення показників економічної безпеки / О. Барановський // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. – №8. - С. 14-16.

2. Консультационная служба по инвестициям Всемирного банка [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: http:/www.worldbank.org.

3. Марюта А.Н. Эвристический системный анализ экономики: Монография / А.Н. Марюта, С.А. Смирнов. – Д.: Наука и образование, 2004. – 294 с.

4. Myerson R.B. Bipolar Multicandidate Elections with Corruption [Електрон. ресурс]/ R.B. Myerson // Scandinavian Journal of Economics. − 2006, V. 108(4). − P. 27-42. − Режим доступу: http://www.blackwell-synergy.com.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!