Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2190 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для спеціальності Бізнес-адміністрування, МГУ

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для спеціальності Бізнес-адміністрування, МГУ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Міжнародний гуманітарний університет

Кафедра бізнес-адміністрування і корпоративної безпеки

 

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для спеціальності Бізнес-адміністрування

денної форми навчання

Затверджено

Методичною комісією МГУ за спеціальністю 8.18010016

Протокол № __  від ________ 2013 р. 

 

Одеса – 2013

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт студентами спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» денної форми навчання. – Одеса: МГУ, 2013. – 44 с. 

Укладачі: д.е.н., проф. Гончарук А. Г. 

Відповідальний за випуск:

завідувач кафедри бізнес-адміністрування і корпоративної безпеки

д.е.н., проф. Гончарук А.Г.

Методичні вказівки розглянуті і затверджені на засіданні кафедри бізнес-адміністрування і корпоративної безпеки  МГУ Протокол № 2 від 10.10.2013 р.  

Методичною комісією МГУ за спеціальністю 8.18010016

Протокол № __  від ________ 2013 р. 

 

Зміст

Вступ

4

Розділ 1. Загальні положення

5

Розділ 2. Загальні вимоги до дипломних робіт

9

2.1. Організація виконання роботи

9

2.2. Вимоги до змісту та обсягів основних розділів роботи

13

Розділ 3. Вимоги до оформлення дипломних робіт

20

3.1. Загальні вимоги

20

3.2. Нумерація

21

3.3. Ілюстрації

22

3.4. Таблиці, формули, посилання

24

3.5. Список літератури

26

3.6. Додатки

27

Розділ 4. Рецензування і захист дипломних робіт

29

Розділ 5. Критерії оцінки дипломних робіт

33

Додатки

35

ВСТУП 

Методичні рекомендації призначені для студентів-дипломників, викладачів, магістрів, які здійснюють керівництво дипломними роботами, рецензентів та консультантів.

Методичні рекомендації розроблені у відповідності до вимог вищої освіти України зі спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» напряму підготовки 1801 „Специфічні категорії” та державного стандарту України «Документація, звіти у сфері науки і техніки» ДСТУ 3008-95.

Дипломна робота, що виконується студентами, є складовою державної атестації, підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю.

Засоби діагностики якості підготовки спеціаліста - складова галузевого стандарту вищої освіти України нового покоління - мають забезпечити реалізацію державної політики підвищення якості вищої освіти за спеціальністю  8.18010016 «Бізнес-адміністрування» та розширення академічної автономії вищих навчальних закладів за принципами Болонської декларації.

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) відповідного рівня професійної діяльності, передбачених для первинних посад у певному виді діяльності.

Дипломна робота (ДР) є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає можливість виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю на первинних посадах відповідно до узагальненого об'єкта діяльності. Дипломна робота є одним із видів індивідуальних робіт студента, оригінальним, завершеним дослідженням зі спеціальності «Бізнес-адміністрування» та містить сукупність результатів, положень, що пропонуються для публічного захисту.

Мета дипломної роботи – розв'язання комплексу теоретичних та прикладних завдань відповідно до узагальненого об'єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних знань і практичних навичок здобутих у процесі всього періоду навчання.

Виклад змісту кожного питання дипломної роботи має бути цілісним, логічним, доказовим, пояснювальним та науково аргументованим.

Дипломна робота повинна відповідати таким вимогам:

- містити науковий аналіз предмета дослідження;

- результати особисто проведених комплексних досліджень та аналіз прикладних проблем відповідно до узагальненого об'єкта діяльності;

- вносити і обґрунтовувати реальні пропозиції щодо вдосконалення різних аспектів професійної діяльності відповідно до предмета дослідження;

- бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи;

- бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Дипломна робота виконується на матеріалах реальних об'єктів — підприємств будь-якої форми власності та їх об'єднань, установ і організацій, які, як правило, є юридичними особами і мають самостійну звітність, повинна мати практичне значення для організації, за даними якої він виконується. Розробка заходів і рекомендацій має здійснюватись на підставі вивчення сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури, досвіду організацій усіх форм власності, законодавчих актів України тощо.

Тема дипломної роботи повинна відображати проблематику функціональних напрямів бізнес-адміністрування і конструюватися на основі виробничих функцій та типових завдань діяльності, що формують складові професійної компетентності магістра.

Тематика дипломних робіт розробляється кафедрою або може бути рекомендована тими підприємствами, установами та організаціями, що направили студентів на навчання. Студентам надається право запропонувати і свою тему, яка відповідає його науковим та практичним інтересам, життєвому досвіду, нахилам та особистим здібностям. Важливим аргументом на користь вибору тієї чи іншої теми може бути також досвід роботи студента, його творчий інтерес до теми не тільки для написання дипломної роботи, а й надалі, наприклад, у процесі роботи над кандидатською дисертацією.

Обрати тему дослідження студенту може допомогти ознайомлення ним з уже виконаними на кафедрі ДР, з найновішими результатами досліджень у суміжних науках. Суттєвим у виборі теми є ознайомлення з аналітичними оглядами і статтями в спеціальній періодиці, а також бесіди та консультації зі спеціалістами-практиками, що дозволяє виявити важливі питання, які мало вивчені наукою.

Слід зауважити, що тематика ДР повинна щорічно корегуватися з урахуванням нагромадженого на кафедрі досвіду, побажань спеціалістів, які беруть участь у рецензуванні робіт, і рекомендацій Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

Орієнтовні напрями і тематика ДР показані у Додатках А, Б. Цей перелік постійно оновлюється і доповнюється.

За структурою дипломна робота містить вступ, основну частину (розділи:   теоретичний, дослідницько-аналітичний, рекомендаційний, кожний з яких складається не менш ніж з двох підрозділів), висновки, список використаних джерел, додатки.

Зміст дипломної роботи визначається її темою. Рекомендований обсяг   дипломної   роботи   магістра 5-6 авторських   аркушів (80-110 сторінок). До цього обсягу не включають додатки. Допускається відхилення в межах ± 10%.

Дипломна робота як метод оцінювання рівня якості підготовки має продемонструвати, що магістр володіє системою спеціальних знань, які здобуті у процесі навчання та практичної підготовки на рівні новітніх   досягнень   науки   у   предметній   області   діяльності,   що є запорукою його професійного мислення та творчої діяльності, та вміє:

 • розв'язувати складні теоретичні та професійні завдання і проблеми, що потребує постійного оновлення знань і практичного досвіду, часто в умовах невизначеності, неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;

 • працювати з інформаційними джерелами (законодавчою і нормативною базою,   науковою   спеціальною   літературою,   у   т.ч.   іноземними мовами,  матеріалами  глобальних  інформаційних мереж,  даними статистичної і фінансової звітності);

 • логічно та аргументовано викладати матеріал;

 • використовувати наукові методи для аналізу проблем та обґрунтування рішень з предмету професійної діяльності;

 • опановувати сучасні методи наукового дослідження;

 • використовувати   набуті  навички   для  розроблення   пропозицій   і рекомендацій з предмета дослідження;

 • робити висновки.

Захист дипломної роботи відбувається прилюдно на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Завданням дипломної роботи є:

- систематизація, закріплення, розширення та поглиблення теоретичних і практичних знань з фундаментальних і спеціальних економічних, управлінських, загально технічних, гуманітарних, природничих та інших дисциплін;

- застосування отриманих знань для розв’язання певних завдань в конкретних економічних, наукових, технічних та інших умовах з урахуванням специфіки діяльності ринкових суб’єктів господарювання;

- розвиток навиків самостійної роботи та оволодіння методикою досліджень і експериментів, пов’язаних з метою проекту (роботи), в якому розглядаються конкретні проблеми управління.

У процесі виконання дипломної роботи необхідно використовувати сучасний математичний апарат. Окремі завдання доцільно виконувати за допомогою комп’ютерної техніки.

ДР, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми на реальному підприємстві, обґрунтованих пропозицій, а також не має відзиву керівника та зовнішньої рецензії, до захисту не допускаються.

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНИХ РОБІТ 

2.1. Організація виконання роботи

Вимоги до дипломної роботи як складової розроблено з урахуванням Закону України «Про вищу освіту», інструкцій Міністерства освіти і науки України, галузевих стандартів вищої освіти України з підготовки магістрів, «Положення про організацію навчального процесу».

Дипломна робота виконується відповідно до напрямів наукових і прикладних досліджень і має засвідчити: рівень професійної підготовки випускника; вміння застосовувати здобуті у вищому навчальному закладі знання для розв'язання складних практичних завдань; свідоме засвоєння знань та їх систематизацію; наявність у студента навичок професійної роботи; здатність критично й креативно мислити та вміння аргументувати власну точку зору.

Керівником дипломної роботи призначається викладач, який має науковий ступінь доктора або кандидата наук, вчене звання.

Дипломна робота має бути написана державною мовою (за виключенням іноземних студентів, що навчаються на іноземній мові), науковим стилем, логічно й аргументовано.

Основні етапи підготування та виконання дипломної роботи:

- вибір та затвердження теми;

- складання та затвердження завдання на дипломну роботу;

- проведення досліджень;

- опрацювання та викладення результатів досліджень;

- оформлення дипломної роботи;

- попередній захист дипломної роботи на випусковій кафедрі та допуск її до захисту у державній екзаменаційній комісії (ДЕК);

- зовнішнє рецензування дипломної роботи;

- захист дипломної роботи на засіданні ДЕК.

До 1 жовтня слухач подає заяву на ім’я завідувача кафедри бізнес-адміністрування і корпоративної безпеки, в якій вказує обраний напрямок наукового дослідження і пропозицію щодо кандидатури наукового керівника. Завідувач кафедри подає узагальнені списки студентів, обраних ними напрямків роботи, дані про рекомендованих наукових керівників до навчального відділу, який готує проект наказу ректора університету про затвердження напрямків ДР, призначення наукових керівників.

Термін вибору студентами денної форми навчання напряму ДР – до кінця вересня останнього навчального року.

Студент за погодженням з науковим керівником до початку переддипломної практики подає до кафедри бізнес-адміністрування і корпоративної безпеки остаточно визначену тему роботи.

Вибір теми дипломної роботи. Тема дипломної роботи має відображати основну ідею, завдання, положення, які необхідно дослідити. Критерієм вибору теми дослідження є бути її актуальність щодо сучасних тенденцій розвитку науки і практики у галузі бізнес-адміністрування.

Назва теми повинна бути чіткою, лаконічною та містити однозначне тлумачення.

За поданням завідувача кафедри, узагальненого навчальним відділом, не пізніше ніж за два місяці до початку роботи державних екзаменаційних комісій, теми ДР затверджуються наказом ректора.

Нижче подається графік вибору і затвердження теми ДР студентами денної форми навчання (термін виконання узгоджувати на кафедрі і з деканатом) – табл.1.

Теми ДР закріплюються за слухачами на підставі їх особистих заяв за формою, яка показана у Додатку В. Робота виконується за етапами, представленими в табл.2.

Таблиця 1

Графік вибору і затвердження теми ДР студентами денної форми навчання

№ п/п

Заходи

Термін виконання

1

Вибір напряму дослідження студентами і подача ними заяв до кафедри

до 1 жовтня

2

Затвердження напряму та наукових керівників завідувачем кафедри

до 15 жовтня

3

Розробка (оновлення) кафедрою переліку тем ДР

до 1 листопада

4

Остаточне визначення теми дослідження

до 15 листопада

5

Затвердження тем ДР робіт наказом ректора

за два місяці до захисту

Таблиця 2

Основні етапи виконання дипломних робіт

№ п/п

Заходи

Термін виконання

1

Отримання завдання щодо проведення дослідження

до 15 листопада

3

Підготовка індивідуального плану-графіку виконання ДР і затвердження його науковим керівником

до 30 листопада

4

Складання та узгодження розширеного плану ДР

до 5 грудня

5

Збір та узагальнення практичного досвіду роботи державних установ, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій під час переддипломної практики

до 31 грудня

6

Підготовка першого та другого розділу ДР

до 5 січня

7

Підготовка третього розділу ДР

до 10 січня

8

Оформлення роботи

до 12 січня

9

Рецензування та доопрацювання роботи. Оформлення кінцевого варіанту ДР

до 15 січня

10

Попередній захист ДР. Отримання допуску на захист

до 18 січня

11

Захист ДР

до 30 січня

До виконання ДР допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, пройшли стажування, завершили переддипломну практику та захистили звіт з практики.

Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу студенту в його самостійній роботі над ДР. Науковий керівник провадить індивідуальне консультування студента, допомагає йому скласти план ДР, індивідуальне завдання до переддипломної практики, а також контролює дотримання графіку виконання, рецензує частини роботи і завершений рукопис, готує студента до захисту. Науковими керівниками призначаються провідні викладачі і науковці кафедри, а також спеціалісти установ і підприємств, що працюють за профілем ДР і мають відповідний науковий ступінь.

Розподіл тем ДР, які мають виконуватися студентами, відбувається за принципом наступництва наукового керівництва студентською науковою роботою на попередніх курсах навчання, а також з урахуванням наукових інтересів, які виявлені студентом у цей період.

Об’єкт дипломного дослідження є базою переддипломної практики. Перед початком практики оформлюється спеціальний бланк-завдання, в якому зазначаються реквізити автора, фіксуються тема і план, мета і завдання, графік виконання, а також термін подання готової роботи на кафедру – Додаток Г.

Завдання, підписане науковим керівником і студентом, затверджене завідувачем кафедри, при оформленні ДР слід розмістити після титульної сторінки.

Порушення студентом календарного плану виконання фіксується науковим керівником, який інформує завідувача кафедри.

ДР має виконуватися студентом у повній відповідності до затверджених календарного плану та завдання.

На період виконання ДР на кафедрі складається графік консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечується систематична співпраця студента і наукового керівника над дипломною роботою. Систематичні консультації допомагають студенту у виборі методів дослідження, контролі дотримання вимог до змісту і оформлення дипломної роботи, своєчасному усуненні відхилень.

У відповідності до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін подати завершену роботу на рецензування науковому керівникові.

У разі позитивної рецензії наукового керівника і за наявності відзиву від підприємства – об’єкта дослідження – про достовірність використаних в аналітичних розрахунках даних дипломну роботу реєструють на кафедрі і передають на розгляд завідувачу кафедри, який має прийняти рішення про допуск студента до захисту роботи на засіданні ДЕК. 

2.2. Вимоги до змісту та обсягів основних розділів роботи

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається із:

 • титульної сторінки;

 • завдання на дипломну роботу;

 • переліку умовних позначень;

 • змісту;

 • вступу;

 • основної частини (три розділи);

 • висновків;

 • списку використаних джерел;

 • додатків.

Титул є першою сторінкою дипломної магістерської роботи і оформлюється відповідно до вимог стандарту та вимог вищого навчального закладу.

Завдання на дипломну роботу містить мету, об'єкт і предмет дослідження, розгорнутий зміст (план) роботи та календарний графік виконання роботи. Завдання затверджується керівником дипломної роботи, керівником освітньо-професійної програми та завідувачем випускової кафедри.

У роботі подається перелік умовних скорочень, якщо в ній вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо.

Зміст дипломної роботи визначається її темою і відображається в плані, що затверджується науковим керівником, розміщується безпосередньо після переліку умовних скорочень, починаючи з нової сторінки. Зміст включає: вступ; послідовно перелічені назви усіх розділів і підрозділів; висновки; список використаних джерел; додатки.

План роботи має бути складним і містити: вступну частину; три основні розділи, кожен з яких має містити не менш як два параграфи; висновки та пропозиції; список літератури та додатки.

У вступі дипломної роботи зазначаються: проблема, що потребує вирішення, ступінь її дослідження; обґрунтовується актуальність обраної теми, мета і завдання досліджень; формулюється об'єкт і предмет досліджень, практична значущість, методи наукових досліджень, апробація результатів роботи на підприємствах, в організаціях, установах (у разі наявності). Обсяг вступу, як правило, не повинен перевищувати 3—4 сторінки.

Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та напрямів розв'язання проблеми, обґрунтування необхідності досліджень для підприємств, організацій та установ.

Мета та завдання роботи повинні бути чітко сформульованими та відображати тематику дослідження.

Об 'єкт дослідження дипломної роботи — це процес або явище, що створює проблемну ситуацію і обрані для вивчення.

Предметом дослідження дипломної роботи є соціально-економічні закономірності функціонування та розвитку об'єкта, різноманітні його якості, властивості тощо. Предмет дослідження міститься в межах об'єкта.

Методи досліджень — спосіб набуття достовірних наукових знань, умінь та практичних навичок у різних сферах діяльності.

Практичне значення повинна містити результати самостійно проведених досліджень, що можуть бути впроваджені в діяльність підприємств, установ, організацій.

Основна частина дипломної роботи складається з розділів (теоретичний, дослідницько-аналітичний, рекомендаційний) і підрозділів, які мають бути взаємопов'язані, а матеріал - викладеним послідовно і логічно із критичним аналізом теоретичних положень, статистичних даних, інформації різноманітного характеру.

У першому теоретичному розділі основної частини розглядаються теоретичні аспекти досліджуваної проблеми, аналітичний огляд літературних джерел з предмета дослідження, критично аналізуються різні погляди, здійснюється їх класифікація, обґрунтовуються основні фактори впливу на стан і розвиток досліджуваного об'єкта тощо. Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та тенденції розвитку предмета дослідження, методичні підходи повинні мати елементи полемічності, розкривати власну позицію щодо предмета дослідження, що створює передумови для проведення у наступному розділі власних прикладних досліджень.

Перший розділ містить декілька параграфів. Теоретичне обґрунтування має визначати роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності підприємства. У цьому розділі подається оцінка діючих законів, постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази за досліджуваною проблемою. Розкривається власне розуміння цієї бази, обґрунтовуються необхідність, доцільність окремих документів.

Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами і схемами, графіками, діаграмами тощо. Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 30 % загального обсягу дипломної роботи.

Для констатації та обґрунтування загальнотеоретичних висновків та тенденцій доцільно використовувати дані, опубліковані у відповідних енциклопедіях, монографіях, довідниках, зарубіжних виданнях та інших джерелах, у т.ч. з наукометричних баз.

У другому дослідницько-аналітичному розділі студент, використо­вуючи фактичний матеріал і зібрану інформацію аналізує та розкриває зміст питань, що підлягають вивченню на прикладі конкретного підприємства, установи, організації. Дослідження проблеми має здійснюватися на основі накопиченого і систематизованого матеріалу, групування та обробки даних, що дозволяє проводити кваліфікований аналіз, обґрунтовувати пропозиції у наступному розділі. Текст дипломної роботи слід підкріпити реальними документами підприємств, установ та організації, що наводяться у додатках.

Другий розділ (2-4 параграфи), забезпечуючи логічну послідовність дослідження, має стати перехідним до наступного третього розділу і поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій.

Рекомендовані назви другого (аналітичного) розділу

«Характеристика … (предмет дослідження) на… (об’єкт дослідження)».

«Сучасний стан … (предмет дослідження) на … (об’єкт дослідження)».

«Дослідження … (предмету) на … (об’єкт дослідження)».

«Аналіз … (предмету) на … (об’єкт дослідження)».

Цей розділ повинен містити: опис, характеристику сучасного стану досліджуваної теми на об’єкті дослідження, діагностування діяльності підприємства щодо обраного напрямку дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію.

Аналіз обов’язково повинен кореспондуватися з методологічним матеріалом, розкритим у попередньому розділі. Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів. Аналіз проблеми повинен здійснюватись з урахуванням чинників позитивної та негативної дії. Якщо можливо, текст слід ілюструвати реальними документами (що наводяться в додатках), які обов’язково супроводжувати стислим коментарем. Для виконання другого розділу студент має зібрати фактичні дані під час переддипломної практики.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики.

З метою підтримки набутих навичок роботи на ПЕОМ і умінь з алгоритмізації та складання програм кожен студент у дипломній роботі повинен використати комп’ютер.

Потрібно використання адаптованої автором стандартної програми або розробка власної програми для спрощення трудомістких розрахунків у аналітичному чи рекомендаційному розділі.

Під час опису цього етапу роботи слід зазначити:

- поставлену задачу;

- програму, за якою вона буде вирішуватися;

- базу даних (бажано у додатку навести реальні документи, які є джерелами первинної інформації – баланс, інші форми звітності);

- формули розрахунку;

- блок-схему алгоритму розв’язання задачі;

- результат – у формі підсумкової таблиці, діаграм, графіків тощо;

- аналітичний опис результату.

Обсяг другого розділу – у межах 30-35 % загального обсягу роботи.

Третій рекомендаційний розділ містить декілька взаємопов'язаних підрозділів, в яких поступово надано конкретні науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення управління та підвищення ефективності діяльності підприємств, установ, організацій. У цьому розділі розкривають також зміст і результати власних досліджень, які мають практичне значення.

Завданням третього розділу є розробка конкретних рекомендацій, пропозицій, моделей управління параметрами розвитку та діяльності організації на базі основних теоретичних положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що викладені у першому розділі, а також висновків проведеного у другому розділі дослідження.

Рекомендовані назви третього розділу

«Шляхи вдосконалення … (предмет дослідження) на … (об’єкт дослідження)».

«Проектування заходів з удосконалення … (предмет дослідження) на … (об’єкт дослідження)».

«Розробка заходів з поліпшення … (предмет дослідження) на … (об’єкт дослідження)».

У цій частині наводяться обґрунтування заходів щодо поліпшення діяльності об’єкта. Система заходів логічно випливає з теоретичної та аналітичної частин і спрямована на подолання суперечностей між реальним і бажаним станами об’єкта з урахуванням індивідуальних завдань, тобто конкретні заходи (пропозиції, рекомендації тощо) студента-випускника повинні спрямовуватися на забезпечення показників економічного зростання.

Детальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності організації мають вiдповiдати напряму дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, у зв’язку i як наслідок висновків з аналізу, який проведено у другому роздiлi, відштовхуючись вiд виявлених вiдхилень, проблем та недолiкiв. Запропонованi удосконалення та iнновації мають мiстити розрахунково-кiлькiсне обгрунтування.

У розрахунках для обгрунтування пропозицiй є можливим використання ПЕОМ.

Обсяг третього роздiлу можє становити 20-30% загального обсягу роботи.

У висновках дипломної роботи рекомендується підвести підсумки проведеного дослідження, викласти основні практичні результати, що одержано, рекомендації щодо їх практичного використання.

Формулювання висновків повинно базуватися на матеріалах основної частини роботи відповідно до поставлених завдань. Саме тут коротко наводяться найбiльш важливi теоретичнi положення, якi мiстять формулювання розв’язаної проблеми, оцiнка результатiв дослiдження з точки зору вiдповiдностi метi роботи та поставленим у вступi завданням, пропозицiї щодо удосконалення дослiджуваного напряму дiяльностi органiзацiї, якi було детально обґрунтовано у третьому роздiлi. У висновках не можуть з’явитися пропозиції, якi не було розглянуто у третьому розділi.

Обсяг висновків, як правило, не повинен перевищувати 3—4 сторінки.

До списку використаних джерел слід включати джерела, на які у тексті є посилання, а також ті, які використано при викладі конкретних положень. Список складається із законодавчих актів, нормативних матеріалів, вітчизняної та зарубіжної наукової, навчально-методичної та спеціальної літератури, фахових видань, інформаційних ресурсів Інтернету.

У додатках наводяться допоміжні матеріали: копії документів, витяги із законодавчо-нормативних документів, звіти, інструкції/ положення / правила, результати соціологічних та маркетингових досліджень, громіздкі таблиці, рисунки тощо.

Рекомендований обсяг дипломної роботи – 80-110 сторінок. До цього обсягу не включають додатки. Допускається відхилення в межах ± 10%.

РОЗДІЛ 3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ 

3.1. Загальні вимоги

Оформлення дипломної роботи має відповідати загальним вимогам до наукових робіт згідно з державним стандартом ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура і правила оформлення».

Матеріал дипломної роботи слід подати у такій послiдовностi:

- титульна сторінка;

- бланк завдання;

- анотація;

- зміст;

- перелік умовних позначень (у разі потреби);

- вступ;

- основна частина;

- список використаних джерел;

- додатки.

Завершену i оформлену належним чином роботу обов’язково пiдписує автор на титульнiй сторінці.

Мова дипломної роботи — державна, стиль — науковий, чiткий, без орфографічних i синтаксичних помилок, послiдоваiсть — логiчна. Пряме переписування у роботi матерiалів iз лiтературних джерел без посилань є неприпустимим.

Робота мае бути надрукована на одному боцi сторiнок стандартного бiлого паперу формату А4 (210х297 мм). Комп’ютерний набiр — 14-й кегль, 1,5 iнтервала, шрифт — Times New Roman.

Текст роботи розмiщується на аркушi з дотриманням таких розмiрiв полей: з лiвого боку —20-25 мм, з правого —10-15 мм, зверху —20 мм, знизу —20 мм.

Вписувати у друкований текст роботи окремi iншомовнi слова, формули, умовнi позначення можна чорнилом, тушшю, пастою лише чорного кольору. При цьому щiльнiсть вписаного тексту мае бути наближеною до щiльностi основного тексту.

Роздрукованi на ЕОМ програмні документи мають вiдповiдати формату А4, включатися до загальноi нумерацiї сторiнок роботи i розмiщуватися, як правило, у додатках.

Змiст мiстить найменування та номери початкових сторiнок усiх роздiлiв та параграфiв роботи. Змiст має включати усi заголовки, якi є в роботi, починаючи зi вступу i закiнчуючи додатками.

Якщо у роботі наводяться маловідомі скорочення, нові символи, позначення, то їх перелік надається перед вступом і вноситься до змісту як «Перелік умовних позначень». Перелік умовних позначень надається у вигляді окремого списку, який розміщують перед змістом, після завдання. Перелік слід друкувати у дві колонки, у лівій за абеткою наводять скорочення, у правій — детальне розшифрування.

Текст основної частини роботи подiляється на роздiли i параграфи згiдно з планом, затвердженим у завданнi на виконання диплома.

Кожну структурну частину роботи  (крім параграфів в межах розділів) починають з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту по центру сторінки (без крапки).

Вiдстань мiж заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорiвнювати 3-4 iнтервалам основного тексту. 

3.2. Нумерацiя

Нумерацiю сторiнок, роздiлiв, пiдроздiлiв, пунктiв, пiдпунктiв, малюнкiв, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторiнкою роботи є титульна сторiнка, яка включається до загальної нумерацiї сторiнок i на якiй номер сторiнки не ставиться. Номери сторінок проставляються у правому верхньому куті без крапки. На титульній сторiнці,  бланці завдання, анотації та змісті роботи номери сторінок не проставляють, але вони враховуються при подальшій нумерації.

ЗМIСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ та ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛIТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не нумерують як роздiли. Номер роздiлу ставиться пiсля слова «РОЗДІЛ». Пiдроздiли нумерують у межах кожного роздiлу, використовуючи номер роздiлу і порядковий номер пiдроздiлу, мiж якими ставиться крапка: наприклад, «1.4» (четвертий пiдроздiл першого роздiлу). Потiм у тому ж рядку йде заголовок пiдроздiлу. 

3.3. Iлюстрації

Змiст iлюстрацiй має допонвювати текст роботи, поглиблювати розкриття сутi явища, наочно iлюструвати думки автора, i тому в текстi на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.

Ілюстрацiї (схеми, графiки тощо) i таблицi слід подавати в роботi безпосередньо пiсля тексту, де їх згадано вперше, або на наступну сторiнку. Якщо вони мiстяться на окремих сторiнках роботи, їх включають до загальної нумерацiї сторiнiок. Ілюстративнi або табличнi матерiали, розмiри яких є більшi за формат А4, враховують як одну сторiнку i розміщують у вiдповiдних мiсцях пiсля згадування в текстi або в додатках. На всi iлюстрацiї мають бути посилання в текстi.

Iлюстрацiї позначають словом «Рис.» i нумерують послiдовно в межах роздiлу, за винятком iлюстрацiй у додатках. Номер iлюстрацiї має складатися з номера роздiлу i порядкового номера iлюстрацiї, мiж якими ставиться крапка: наприклад, “Рис. 1.2” (другий рисунок першого роздiлу). Номер iлюстрацiї, її назва i пояснювальнi пiдписи розмiщуються послiдовно пiд iлюстрацiєю.

Ілюстрація має бути зрозумілою. Якщо це діаграма, то обов’язково вказуються назви та одиніці виміру показників, що розміщені на осях.

Ілюстрації повинні бути чорно-білими. Якщо діаграма має дві осі значень (вертикальні осі), то під рисунком необхідно пояснити, що означає кожний тип діаграми (графік з точками або стовбчата діаграма). Різні стовбці діаграми (сектори кругової діаграми) повинні відрізнятися один від одного штриховкою (узором) з обов’язковим поясненням назви кожного під рисунком або безпосередньо біля кожного сектору.

Нижче наведені приклади оформлення ілюстрацій.

3.4. Таблицi, формули, посилання

Таблицi нумерують послідовно (за винятком тих, що розмiщенi в додатках) у межах роздiлу. У правому верхньому кутi розмiщуютъ напис “Таблиця” iз зазначенням її номера, який складається з номера роздiлу i порядкового номера таблицi, мiж якими ставиться крапка: наприклад, «Таблиця 2.3» (третя таблиця другого роздiлу); через тире розмiщується назва таблицi з великої літери.

У разi перенесення таблицi на iншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, «Продовження табл. 2.3».

Нижче наведений приклад оформлення таблиці.

Таблиця 3.2

Розрахунок відсотків за кредит, тис. грн.

Показник

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

1

2

3

4

5

6

Сумма кредита

39960

34590,187

28146,41

20413,88

11134,84

Продовження таблиці 3.2

1

2

3

4

5

6

Выплата % по кредиту

7992

6918,04

5629,28

4082,78

2226,97

Ежегодная сумма выплат

13361,81

13361,81

13361,81

13361,81

13361,81

Остаток на конец года

34590,19

28146,41

20413,88

11134,84

0

Дана таблиця наведена тільки для прикладу. В дипломній роботі такі маленькі таблиці слід розміщувати на одній сторінці, якщо це можливо. Таблицю необхідно переносити на наступну сторінку, якщо вона не вміщається на одній.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розмiщують над таблицею. Назву i слово «Таблиця» починають iз великої лiтери. Назву не пiдкреслюють.

У таблицях слiд обов’язково зазначати одиницю вимiру. Якщо всi одиницi вимiру є однаковi для всiх показникiв таблицi, вони наводяться у заголовку. Одиницi вимiру мають наводитися у вiдповiдностi до стандартiв. Числовi величини у таблицi повиннi мати однакову кiлькiсть десяткових знакiв. Заголовки колонок таблиць починаються з великої лiтери, пiдзаголовки – з малих, якщо складають одне речення iз заголовком, i з великих, якщо вони є самостiйними. 

Формули в дипломнiй роботi розміщуються посередині, виконуються в редакторі формул Microsoft Equation і нумеруються в межах роздiлу. Номер формули складається з номера роздiлу i порядкового номера формули в роздiлi, мiж якими ставлять крапку. Номера формул пишуть бiля правого поля сторiнки на рiвнi відповiдної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього роздiлу).

Для того, щоб вставити формулу в документі Word, необхідно пройти по такому шляху: Меню «Вставка» │→ «Объект…»│→ Вкладка «Создание» у відкрившемуся вікні «Вставка объекта» │→ Вибрати «Microsoft Equation 3.0» │→ Нажати «Оk».

Якщо формула проста (наприклад, X = 12a + 4b), то немає необхідності використовувати редактор формул Microsoft Equation.

Нижче наведений приклад оформлення формули з номером.

«…Наступний показник, який використовується при оцінці економічної ефективності інвестиций – це індекс доходності (ІД):

де  - сума чистих грошових надходжень, що дисконтуються впродовж n років;

ГНi – чисті грошові надходження в році - i, які будуть отримані завдяки інвестиціям;

d – ставка дисконтування;

ИСt – інвестиції в t-му періоді;

m – кількість періодів». 

Пояснення значень символiв, числових коефiцiєнтiв у формулах треба подавати безпосередньо пiд формулою в тiй послiдовностi, в якiй вони дані в формулi, i кожне – з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зi слова “де” без двокрапки.

Рiвняння i формули треба видiляти з тексту вiльними рядками. Вище i нижче кожної формули потрiбно залишати не менш як один вiльний рядок. Якщо рiвняння не вмiщується в один рядок, його слiд перенести пiсля знака рiвностi (=) або пiсля знакiв плюс (+), мiнус (-) множення (х) і дiлення (:).

Посилання в текстi дипломної роботи на джерела iнформацiї слiд зазначити порядковим номером посилань, видiленим двома квадратними дужками, наприклад: «... у працях [1—9]».

Посилання на iлюстрацiї до дипломної роботи оформлюють порядковим номером iлюстрацiї: наприклад, «рис. 2.3»; на формули — порядковим номером формули: наприклад, «у формулi (3.1)». Посилання у текстi на таблицi пишуть скорочено: накриклад, «у табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблицi та iлюстрацiї треба вживати скорочене слово “дивись”: наприклад, «див. табл. 1.2». 

3.5. Список використаних джерел

Наприкінці дипломної роботи наводиться список використаних джерел. До цього списку включаються публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, на які є посилання в роботі. Всі джерела вказуються мовою видання. Список вимагає розмiщення всiх використаних джерел iнформацiї у такiй послiдовностi:

а) закони України (у хронологiчній послiдовностi);

б) укази Президента, постанови уряду (у хронологiчнiй послідовності);

в) директивнi матерiали мiнiстерств (у хронологiчнiй посдiдовності);

г) монографiї, брошури, пiдручники (абетковий порядок);

д)статтi з журналiв (абетковий порядок);

е) iнструктивнi, нормативнi та iншi матерiали, що використовуються пiдприємством (абетковий порядок);

ж) іншомовнi джерела;

з) електроннi джерела.

Під час складання списку використаних джерел необхідно дотримуватися національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Вiдомостi про включені до списку джерела слід подавати згідно з вимогами державкого стандарту з обов’язковим наведениям назв праць (Додаток Ж). 

3.6. Додатки

Додатки до дипломної роботи мають мiстити iнформацiйнi матерiали, що становлять базу аналiтичних дослiджень згiдно з обраною темою. Крiм того, у додатки доцiльно включати допомiжний матерiал, потрiбний для повноти сприйняття роботи:

- реальнi дркументи пiдприємства;

- рекламнi матерiали;

- промiжнi математичнi доведення, формули, розрахунки;

- таблицi допомiжних цифрових даних;

- iнструкцiї, методики, опис алгоритмiв i програм вирiшення задач на ЕОМ, що розробленi в процесi виконання дипломної роботи;

- iлюстрацiї допоміжного характеру.

Додатки оформлюються як продовженяя роботи i розмiщуються в порядку посилань у текстi роботи. Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований малими лiтерами з першої великої лiтери симетрично до тексту сторiнки. Посерединi рядка над заголовком малими лiтерами з першої велико друкується слово «Додаток» i поряд — велика лiтера, що позначає додаток.

Додатки слiд позначати послiдовно великими лiтерами української абетки, за винятком лiтер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б i т. д. Єдиний додаток позначається як додаток А. Текст кожного додатка за необхiдностi може бути подiлений на роздiли й пiдроздiли, якi нумерують у межах кожного додатка. У цьому разi перед кожним номером ставлять позначення додатка (лiтеру) і крапку, наприклад: «А.2» — другий роздiл додатка А; «В.3.1» — перший пiдрозділ третього роздiлу додатка В.

Iлюстрацiї, таблицi і формули, розмiщенi в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: «рис. Д.1.2» — другий рисунок першого роздiлу додатка Д; «формула (А.1)» — перша формула додатка А.

РОЗДІЛ 4. РЕЦЕНЗУВАННЯ I ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Державна атестація магістра передбачає захист дипломної роботи, яка є підсумком навчання за спеціальністю.

До захисту дипломної роботи допускаються студенти, які успішно та повною мірою виконали навчальний план.

Дипломна робота подається науковому керівникові для перевірки у строки, визначені у завданні на виконання дипломної роботи.

Науковий керівник надає відгук про дипломну роботу, в якому визначаються: актуальність дослідження; ефективність використаної методології; рівень застосування здобутих у процесі навчання теоретичних знань та підготовки до виконання наукових досліджень; вміння самостійно вирішувати наукові та практичні задачі; вміння логічно, послідовно, аргументовано викладати матеріал і робити висновки; перспективність запропонованих рекомендацій та ступінь обґрунтованість висновків; недоліки роботи (за наявності).

Робота реєструється на кафедрi для прийняття остаточного рішення про її допущення на зовнiшню рецензiю.

Дипломна робота обов'язково повинна мати зовнішню рецензію.

Зовнiшнiми рецензентами можуть бути провiднi спецiалiсти, які працюють на пiдприємствах, у наукових установах, викладачi iнших вищих навчальних закладів, що мають науковий ступінь та профіль, що відповідає темі роботи.

Під час рецензування дипломної роботи рекомендується визначати:

- новизну постановки і розроблення задачі;

- використання наукових методів дослідження;

- обґрунтованість висновків і пропозицій;

- участь студента у проведених дослідженнях, теоретичній та аналітичній обробці отриманих результатів, формулюванні наукового положення/ідеї/методики;

- вміння студента чітко, грамотно й аргументовано викладати матеріал, правильно оформлювати його;

- недоліки щодо змістової частини роботи, оформлення.

Рецензія надається письмово і повинна містити загальний висновок щодо рекомендацій до захисту (рекомендовано або не рекомендовано) у державній екзаменаційній комісії. Рецензент повинна мати особистий підпис рецензента iз зазначенням прiзвища, iм’я та по-батьковi, мiсця роботи i посади, яку займає рецензент. Підпис рецензента має бути завіреною печаткою.

Для пiдготовки студента до пояснень у зв’язку з можливими зауваженнями рецензента йому надається можливiсть ознайомитися з рецензiєю до захисту роботи на засіданні ДЕК. Рецензія додається до конверта з iншими супровiдними документами.

Попередній захист дипломної роботи студент проходить на випусковій кафедрі. Студенти, дипломні роботи яких на попередньому захисті були оцінені позитивно, допускаються до захисту на засіданні ДЕК.

Завершальною процедурою допущення дипломної роботи до захисту є розгляд перерахованих супровiдних матерiалiв завiдувачем кафедри. Допуск до захисту здiйснюється шляхом вiдповiдного запису завiдувача кафедри на титульнiй сторiнцi дипломної роботи. Якщо завiдувач кафедри вважає за неможливе допустити дипломну роботу до захисту через її незадовiльну якiсть, це питання має бути заслухано на засiданнi кафедри за участю наукового керiвника.

Подана до захисту дипломна робота повинна мати на титульній сторінці підписи студента, наукового керівника та завідувача кафедри.

Захист дипломної роботи відбувається прилюдно на засіданні державної екзаменаційної комісії, склад якої затверджується у встанов­леному порядку. Студент готує для виступу доповідь та ілюстративний матеріал до неї. Під час прилюдного захисту студент доповідає і демонструє основні положення результатів дослідження, відповідає на запитання членів державної екзаменаційної комісії та інших присутніх фахівців на захисті.

Секретар комісії протоколює процедуру захисту.

Пiдготовка студента до виступу на засiданнi державної екзаменацiйної комісії

Перше i найголовнiше, з чого починається пiдготовка студента до захисту, -— це його робота над виступом (доповiддю) за результатами дипломного дослiдження.

У структурному вiдношеннi доповiдь можна подiлити на три частини, кожна з яких являє собою самостiйний смисловий блок, хоча в цiлому вони логiчно взаємопов’язанi i єдинi, в сукупностi характеризують змiст проведеного дослiдження.

Перша частина доповiдi в основних моментах повторює вступ дипломної роботи. Студент характеризує актуальнiсть вибраної теми, дає опис наукової проблеми, формулює цiлi дослiдження. Тут також необхiдно вказати на методи, за допомогою яких отримано фактичний матерiал роботи, охарактеризувати її загальну структуру, визначити питання, якi винесенi на захист.

Пiсля першої, вступної частини слiдує друга, найбiльша за обсягом частина, в якiй згiдно з логiкою проведеного дослiдження особлива увага приділяєтъся пiдсумковим результатам.

Тут доцiльно перелiчити загальнi висновки та зiбрати докупи основнi рекомендацiї i пропозицiї, до яких прийшов слухач у результатi проведеного дослiдження.

Щодо заключної частини, узагальнюючих висновків, то їх переконливість, як i правильно побудований вступ, сприятимуть створенню доброго враження про слухача.

До тексту доповiдi повинні бути додані додатковi ілюстративні матерiали (схеми, таблицi, графiки, дiаграми i т. iн.) не менше 5 сторінок, які необхiднi для доказiв висунутих положень та обґрунтування висновкiв, рекомендацiй.

Роздаткові демонстраційні матеріали з титульним листом (Додаток З) необхідно підготувати в такій кількості, щоб їх вистачило кожному члену державної екзаменаційної комісії та іншим присутнім на захисті роботи. Демонстраційні матеріали додаються до дипломної роботи.

Захист роботи можливий з використанням мультимедійного проектора. В такому випадку необхідно також підготувати демонстраційні матеріали у вигляді презентації (електронний варіант) за допомогою програми Microsoft Office PowerPoint. Деталі можливості та організації такого захисту необхідно уточнювати на кафедрі бізнес-адміністрування і корпоративної безпеи.

Коли складання тексту виступу для захисту роботи завершено, доцiльно пiдготувати письмовi вiдповiдi на питания, зауваження i побажання, які мiстяться у рецензiї та вiдгуку наукового керiвника. Письмова форма пiдготовки вiдповiдей необхiдна для того, щоб пiд час захисту хвилювання не змогло перешкодити правильно i спокiйно вiдповiдати на питания.

Вiдповiдi повиннi бути короткими, чiткими i добре аргументованими. Якщо можливi посилання на текст роботи, то їх потрiбно обов’язково робити. Це надає вiдповiдям переконливостi i одночасно дозволяє пiдкреслити достовiрнiсть результатiв проведеного дослiдження.

РОЗДІЛ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ 

Автор дипломної роботи має продемонструвати: вміння логічно та аргументовано викладати матеріал, коректно використовувати статистичні, математичні та інші методи, проводити власні дослідження; володіння навичками узагальнення, формулювання висновків; вміння працювати з інформа­ційними джерелами ініціювати та обґрунтовувати інноваційні підходи до вирішення проблеми, що досліджується.

Критеріями оцінювання дипломної роботи є:

- чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і теми роботи в цілому;

- науковість стилю викладання;

- відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;

- правильне оформлення роботи відповідно до стандартів.

Дипломна робота, в якій розкрито тему, прореферовано необхідні літературні джерела, проаналізовано відповідні інформаційні та статистичні бази даних, проведено дослідження, сформульовано висновки без необхідного їх обґрунтування допускається до захисту, але не може бути оцінена вище ніж «задовільно».

Робота, в якій зроблено власне оцінювання використаних літературних джерел, самостійно проаналізовано підібраний матеріал, звітні дані підприємства /організації, на базі якого досліджувалася тема, проведено комплексні дослідження, зроблено висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо аргументованими, може бути оцінена на «добре».

Робота, в якій зроблено власне оцінювання різних літературних джерел, використано сучасні методи дослідження, побудовано формалізовану модель проблеми, проведено комплексні дослідження, розрахунки і на їх основі — аргументовано висновки та обґрунтовано пропозиції, а результати дослідження практичне значення і рекомендоване до впровадження може бути оцінена на «відмінно».

Результати захисту дипломних робіт оцінюються з використанням Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) (за шкалою «А», «В», «С», «D», «Е», «FХ», «F»); національної системи («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»); власної системи ВНЗ (за 100-баловою шкалою); комплексної системи оцінювання.

За результатами публічного захисту дипломної роботи на закритому засіданні ДЕК більшістю голосів приймає рішення щодо оцінки захисту і роботи (враховуючи відгук керівника, зовнішнього рецензента, зміст доповіді, відповіді на запитання).

Напрями тематики дипломних робіт

 1. Управління діяльністю виробничої компанії.

 2. Організація та управління діяльністю підприємства малого бізнесу.

 3. Управління персоналом на виробничому підприємстві.

 4. Інноваційний менеджмент в діяльності підприємства.

 5. Інвестиційний менеджмент в діяльності підприємства.

 6. Адміністрування комерційної діяльності підприємства.

 7. Управління операційною діяльністю підприємства.

 8. Управління якістю продукції підприємства.

 9. Управління якістю послуг на підприємстві.

 10. Інформаційні системи в адміністрування бізнесу.

 11. Страхування ризиків в управлінні підприємством.

 12. Стратегічний менеджмент на підприємстві.

 13. Антикризове управління діяльністю підприємства.

 14. Управління економічними ризиками на підприємстві.

 15. Адміністрування діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства.

 16. Адміністрування виробничого бізнесу.

 17. Адміністрування невиробничого бізнесу.

 18. Адміністрування фінансово-економічної діяльності підприємства.

 19. Проектний менеджмент на підприємстві.

 20. Адміністрування соціальної сфери підприємства.

 21. Система екологічного менеджменту на підприємстві.

 22. Фінансовий менеджмент на підприємстві.

 23. Управління трудовими ресурсами підприємства.

 24. Управління інтелектуальною власністю.

 25. Корпоративна культура підприємства.

 26. Управління фінансовою та економічною безпекою підприємства.

 27. Логістичне адміністрування.

 28. Управління інфраструктурою підприємства.

 29. Управління конкурентоспроможністю підприємства.

 30. Бізнес-планування в системі управління підприємством.

 31. Організація системи контролінгу підприємства.

 32. Управління маркетингом на підприємстві.

 33. Управління товарною політикою підприємства.

 34. Управління ціновою політикою підприємства.

 35. Івентивний менеджмент в діяльності підприємства.

 36. Управління змінами на підприємстві.

 37. Управління ефективністю діяльності підприємства.

 38. Організаційний розвиток підприємства.

 39. Управління ланцюгами постачань.

 40. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Зразок оформлення анотації

Анотація

дипломної роботи  на тему:

«__________________________________________________»

Далі  вказують об'єкт дослідження або розробки, ціль роботи, методи, що застосовувались, отримані результати і їхня економічна ефективність.

Вказати і перелічити, якщо за темою дипломної (магістерської) роботи автором було прийнято участь у наукових конференціях, опубліковано статті.

Наприкінці анотації приводять відомості про обсяг роботи (проекту):

кількість аркушів текстової частини -

технічних аркушів -

демонстраційних  аркушів -

таблиць -

графіків -

додатків -

Порядок оформлення списка використаної літератури

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії:

один, два або три автори

 

Сімонок В.П. Семантико-функціональний аналіз іншомовної лексики в сучасній українській мовній картині світу / Нац. юрид. акад. України. – Х.: Основа, 2000. – 331 с. – Бібліогр.: с. 291-329.

Василенко М. В. Теорія коливань: Навч. посіб. –К.: Вища шк., 1992. – 430 с.

Отраслевые проблемы текстильной промышленности: причины и пути решения: (Монография) / Р.Р.Ларина, О.Е.Ройтман; Донец. гос. акад. упр. – Севастополь: Изд.предприятие “Вебер”; Донецк: Б.и., 2002. – 131 с.: ил., табл. - Библогр. с.: 121-124.

Костіна Н.І. Моделювання фінансів / Н.І.Костіна, А.А.Алєксєєв, П.В.Мельник; Держ. податк. адмін. України, Акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь: Акад. ДПС України, 2002. – 224 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-222.

Більше трьох авторів

Оплата праці в сільськогосподарському виробництві / М-во аграр. політики України, Наук.-дослід. центр нормативів праці; Ю.Я.Лузан, В.В.Вітвіцький, О.А.Аврамчук та ін. – К.: Центр “Агропромпраця”, 2000. – 462, [1] с.: іл., табл.

Багатотомні видання

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). – М., 1982. – Т.3: Расцвет реализма. – 876 с.

Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: У 4 т. / Акад. прав. наук України, Держ. патент. відомство України, Держ. агенство України з авт. і суміж. прав; За заг. ред. О.Д.Святоцького. – К.: Вид. Дім “Ін Юре”, 1999. – Т. 1-4.

Перекладні видання

Гайек Ф.А. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних принципів справедливості і політичної економії / Пер. з англ. В.Дмитрук. – К.: Аквілон-Прес, 2000. – 447 с.

Довідники

Шишков М.М. США. Марочник сталей и сплавов ведущих промышленных стран мира: [Справочник] / М.М.Шишков, А.М. Шишков. – Донецк: ООО „Юго-Восток”, 2002.-234 с.:ил.,табл.

Словники

Библиотечное дело: Терминол. слов. / Сост.: И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. – 2-е изд. – М.: Книга, 1986. – 224 с.

Законодавчі, нормативні акти

Господарський процесуальний кодекс України: Офіц.текст із змін. станом на 1 лип.2002р. /М-во юстиції України.-К.:Вид.дім „Ін Юре”, 2002.-129с.- (Кодекси України)

Стандарти

ГОСТ 7.1–84. СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1–76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 77 с.

Збірники наукових праць

Обчислювальна і прикладна математика: Зб. наук. пр. – К.: Либідь, 1993. – 99 с.

Депоновані наукові праці

Меликов А.З., Константинов С.Н. Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / Науч.- произв. корпорация “Киев. ин-т автоматики”. – К., 1996. – 44 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96, № 2210 - Ук96. – Реф. в: Автоматизация производственных процессов. – 1996. – №2.

Складові частини:

книги

Литвин В.М. Акт проголошення незалежності України//Енциклопедія історії України.- К., 2003. – Т. 1: А-В. – С. 57-58.

збірника

Василенко Н.Є. Громадсько-політична та культурно-освітня діяьність І.М.Труби // Питання історії України. Історико-культурні аспекти: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 1993. – С. 72-79.

журналу

Головин Ю.И. Магнитопластичность твердых тел. // ФТТ. – 2004.- Т.46, № 5.-С. 769-8-3.Perez K. Radiation therapy for cancer of the cervix // Oncolgy.–1993.–Vol.7, № 2.– P.89–96.

Тези доповідей

Литвин В.М. Втрати України в Другій світовій війні // Українська історична наука на сучасному етапі розвитку: II Міжнар. Наук. конгрес укр. істориків. Кам’янець-Подільський, 17-18 верес. 2003 р. - Кам’янець-Подільський; К.; Нью-Йорк; Острог, 2005. – Т. 1. – С. 23-36.

Дисертації

Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.03.02; - Захищена 09.12.2005; Затв.09.03.2006. - К., 2005. – 276 с.: іл.-Бібліогр.:с.240-276.
Автореферати дисертацій Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: Автореф.дис. ... доктора фіз.-мат. наук / Головна астроном. обсерват. НАНУ.-К.,2005.– 35 с.

Препринти

Зелинский Ю.Б. О нелинейных выпуклых областях и аналитических полиэдрах / Ю.Б.Зелинский, В.Л.Мельник. – К.: Ін-т математики АН України, 1993. – 21 с. – (Препринт / АН Украины. Ин-т математики; 93, 94).

Посібники

Система оперативного управления предприятием “GroosBee XXI”. Версия 3.30: Рук. пользователя. Ч.5, гл.9 Подсистема учета производства /Сост. С.Беслик.-Днепропетровск: Арт-Прес, 2002.-186с.: ил.,табл..

Звіт про науково-дослідну роботу

Проведение испытаний и исследований теплотехнических свойств камер КХС-2-12-ВЗ и КХС-2-12-КЗЮ: Отчет о НИР (промежуточ.) / Всесоюз. заоч. ин-т пищ. пром-ти. – ОЦО 102ТЭ; № ГР 800571; Инв. № В 119692. – М., 1981. – 90 с.

Авторські свідоцтва

Линейный импульсный модулятор: А.с. 1626362. Украина. МКИ НОЗК7/02 / В.Г. Петров – № 4653428/21; Заявл. 23.03.92; Опубл. 30.03.93, Бюл. № 13. – 4 с.:ил.

Патенти

Пат. 4601572 США, МКИ G 03 B 27. Microfilming system with zone controlled adaptive lighting: Пат. 4601572 США, МКИ G 03 B 27 D.S.Wise (США); McGraw-Hill Inc. – № 721205; Заявл. 09.04.85; Опубл. 22.06.86, НКИ 355/68. – 3 с.

Каталоги

Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен – современность / АН СССР. Зоол. ин-т; Под ред. И.М. Громова, Г.И. Барановой. –Л.: Наука. Ленингр. Отд-ние, 1981. – 456 с.

 

 

Електронний ресурс

 

 

Розподіл населення найбільш числелнних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: За даними Всеукр.перепису населення 2001 р. /Держ.ком.статистики України; Ред. О.Г.Осауленко. -К.:
CD-вид-во ”Інфодиск”, 2004. – 1 електрон.опт.диск (CD-ROM): цв; 12 см.- (Всеукр.перепис населення, 2001).- Систем.вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. –Заголовок з титул. екрану.
Спадщина [Електронний ресурс]: Альм.Українознав. Самвидав.1988-2000рр. Вип.1-4/ Ред..альм. М.І. Жарких. – Електрон.текстові дані (150 Мб). – К.: Корона тор, 2005. – 1

електрон.опт.диск
(CD-RОМ): цв; 12 см. - Систем.вимоги: Windows 95/98/МЕ//NT4/ 2000/XP. Acrobat Reader. –Заголовок з титул. екрану.
Бібліотка і достyпність інформації у сачасному світі: електронні ресурси науці, культурі та освіті: (Підсумки 10-ї міжнар. Конф. “Крим-2003”) [Електронний ресурс] /Л.Й.Костенко, А.О.Чекмарьов, А.Г.Бровкін, І.А.Павлуша // Бібл. Вісн. – 2003. - № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Форум: Електрон. інформ. бюл. – 2005. № 118. – Режим доступу: http://www.mcforum.vinnitsa.com/mail-list/118.html. – Заголовок з екрану.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!