Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2188 Методичні вказівки та завдання для проведення індивідуальних занять з дисципліни Бухгалтерський облік, НУДПСУ

Методичні вказівки та завдання для проведення індивідуальних занять з дисципліни Бухгалтерський облік, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної та

методичної роботи

__________М.М. Касьяненко

«___»______________ 2013р.

 

Методичні вказівки та завдання для проведення індивідуальних занять з дисципліни Бухгалтерський облік

для підготовки бакалаврів

в галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

  

Ірпінь - 2013

Методичні вказівки та завдання для проведення індивідуальних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» складені на основі робочої навчальної програми курсу «Бухгалтерський облік», затвердженої в 2013 році. 

 

РЕЦЕНЗІЯ

на методичні вказівки та завдання

для проведення індивідуальних занять

з дисципліни «Бухгалтерський облік»

спеціальності 6.050100 «Облік і аудит»

для студентів денної та заочної форм навчання 

Розвиток системи бухгалтерського обліку визначається удосконаленням підготовки кадрів облікових спеціальностей. У комплексі інтегрованих проблем підготовки бакалаврів з обліку і аудиту важливе значення має освоєння студентами дисципліни «Бухгалтерський облік» як теоретичної бази спеціальності.

Базуючись на законодавчих актах, інструкціях, положеннях, використо­вуючи практичний досвід дисципліна застосовує основні принципи ведення бухгалтерського обліку на промислових підприємствах. Тому, основною метою вивчення бухгалтерського обліку є засвоєння загальних питань щодо розкриття його суті й змісту, формування уявлень про бухгалтерський облік, форм і методів обліку, засвоєння навиків та вмінь, пов'язаних в систему бухгалтерського обліку з узагальненням та деталізацією інформації.

Зміст методичних вказівок для проведення індивідуальних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» дає можливість формувати у майбутніх бакалаврів теоретичні навики. Результатом цього є можливість застосування ними даних знань на практиці. Методичні вказівки підготовлені згідно програми курсу та охоплюють 17 тем відповідно до лекційних занять.

Методичними вказівками передбачено опрацювання індивідуальних завдань по кожній темі за варіантами, присвоєними викладачем всім студентам; підготовлення реферату згідно із запропонованим переліком тем на основі опрацьованої навчально-методичної та наукової літератури.

Методичні вказівки та завдання для проведення індивідуальних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» рекомендуються для використання у навчальному процесі для підготовки бакалаврів зі спеціальності «Облік і аудит».

ЗМІСТ 

 

Стор.

Пояснювальна записка

 

Господарський облік, його суть і характеристика

 

Предмет і метод бухгалтерського обліку.

 

Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на підприємствах

 

Бухгалтерський баланс

 

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

 

Документація, інвентаризація.

 

Оцінювання та калькуляція в системі бухгалтерського обліку

 

Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на підприємствах

 

Облік основних засобів  та нематеріальних активів

 

Облік запасів

 

Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості та фінансових інвестицій

 

Облік власного капіталу

 

Облік зобов’язань

 

Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

 

Облік витрат діяльності підприємства

 

Облік доходів і фінансових результатів

 

Фінансова звітність

 

Список рекомендованої літератури

 

  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Методичні вказівки для проведення індивідуальних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для підготовки бакалаврів складено згідно з програмою курсу «Бухгалтерський облік» з метою закріплення теоретичних матеріалів та набуття практичних навичок студентами.

Зміст індивідуальної роботи складається з вивчення основної та додаткової літератури, що рекомендована для більш глибокого засвоєння курсу, ознайомлення з нормативно-правовими та регулюючими документами з бухгалтерського обліку, постійного звернення до періодичнихвидань та інших засобів масової інформації по широкому колу питань, що містить в собі зміст дисципліни.

Індивідуальна робота студентів складається з:

- опрацювання індивідуальних завдань по кожній темі за варіантами, присвоєними викладачем всім студентам;

- підготовлення реферату згідно із запропонованим переліком тем.

Обсяг реферату повинен становити неменше 10 машинописних аркушів формату А4 та мати таку структуру:

1). Вступ повинен бути коротким за формою і змістовним. В ньому необхідно обґрунтувати актуальність теми, розкрити її значення, зробити короткий огляд досліджуваної проблеми в літературі, відмітити питання, які вимагають розв’язання, вибрати методологію дослідження.

2). Основна частина реферату повинна глибоко і всебічно розкрити сутність питання. Вона будується у відповідності до складеного плану, спрямована на розкриття теми. Важливо показати, які основні питання висвітлюються в економічній літературі, викласти різні точки зору і зробити їх аналіз.

3). Висновки повинні виходити з матеріалу, який аналізується, і бути конкретними. Вони показують, як розв’язані завдання і досягнута мета.

4). Список використаних літературних джерел.

5).  Додатки – це допоміжний матеріал при необхідності.

Результати виконаної індивідуальної роботи студента повинні бути зброшуровані по темах в окремій папці.

Під часперевірки індивідуальних робіт викладач з'ясовує ступінь закріплення теоретичних знань, практичних навичок, самостійності виконання завдань студентами та виставляє бали.

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика

Завдання 1. На підставі даних інвентаризаційного опису (табл.1.) за індивідуальними варіантами визначити і обґрунтувати склад активів, власного капіталу і зобов’язань підприємства. 

Завдання 2. Опрацювати навчально-методичну та наукову літературу і рекомендовано підготувати реферат згідно із запропонованим переліком тем.

Тематика рефератів

 1. Бухгалтерія – основне джерело інформації.

 2. Історія розвитку камеральної бухгалтерії.

 3. Організація і впровадження облікових стандартів в США.

 4. Побудова обліку в Україні у сучасних умовах.

 5. Реформа бухгалтерського обліку в Україні.

 6. Нормативно – правове забезпечення бухгалтерського обліку.

 7. Бухгалтерський облік, його місце прийняття управлінських рішень.

 8. Управлінський і фінансовий облік: мета, завдання, інформаційна основа, методика здійснення.

 9. Гармонізація управлінського і фінансового обліку

 10. Розвиток бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання. 

Літературні джерела

Основні: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [9], [12].

Додаткові: [4], [9], [16], [24], [35].

 

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Завдання 1.Проаналізувати господарські операції (табл.2.) і визначити їх тип. Результати узагальнити у табл.5.

На підставі даних інвентаризаційного опису (табл.1.) за індивідуальними варіантами скласти відомість групування активів підприємства та відомість групування складових власного капіталу і зобов’язань підприємства (дод. Б, В). 

Завдання 2. Опрацювати навчально-методичну та наукову літературу і рекомендовано підготувати реферат згідно із запропонованим переліком тем.

Тематика рефератів

 1. Предмет бухгалтерського обліку, історія розвитку та різноманітність трактування.

 2. Зміст предмета бухгалтерського обліку.

 3. Елементи методу бухгалтерського обліку.

 4. Основні засади теорії динамічного балансу Ейгена Шмагенбаха.

 5. Проблеми розвитку методу, методики і технічних прийомів бухгалтерського обліку в умовах застосування сучасних комп’ютерних технологій.

 6. Суть і зміст обліково-аналітичних процедур.

 7. Документування господарських операцій – важливий методичний прийом бухгалтерського обліку.

 8. Дослідження документацій них процесів та організація документообороту.

 9. Методичні прийоми контролю первинних документів у бухгалтерському обліку.

 10. Двоїсті методичні прийоми бухгалтерського обліку.

 11. Органолептичні методичні прийоми та використання їх у бухгалтерському обліку.

 12. Методичні прийоми балансового узагальнення та звітного відображення господарської діяльності. 

Літературні джерела

Основні: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [9], [45].

Додаткові: [4], [9], [16], [24], [31].

 

Тема 3. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Завдання 1. Проаналізувати господарські операції (табл.2.) і визначити їх тип. Результати узагальнити у табл.5.

На підставі даних інвентаризаційного опису (табл.1.) за індивідуальними варіантами скласти відомість групування активів підприємства та відомість групування складових власного капіталу і зобов’язань підприємства (дод. Б, В). 

Завдання 2. Опрацювати навчально-методичну та наукову літературу і рекомендовано підготувати реферат згідно із запропонованим переліком тем.

Тематика рефератів

 1. Предмет бухгалтерського обліку, історія розвитку та різноманітність трактування.

 2. Зміст предмета бухгалтерського обліку.

 3. Елементи методу бухгалтерського обліку.

 4. Основні засади теорії динамічного балансу Ейгена Шмагенбаха.

 5. Проблеми розвитку методу, методики і технічних прийомів бухгалтерського обліку в умовах застосування сучасних комп’ютерних технологій.

 6. Суть і зміст обліково-аналітичних процедур.

 7. Документування господарських операцій – важливий методичний прийом бухгалтерського обліку.

 8. Дослідження документацій них процесів та організація документообороту.

 9. Методичні прийоми контролю первинних документів у бухгалтерському обліку.

 10. Двоїсті методичні прийоми бухгалтерського обліку.

 11. Органолептичні методичні прийоми та використання їх у бухгалтерському обліку.

 12. Методичні прийоми балансового узагальнення та звітного відображення господарської діяльності. 

Літературні джерела

Основні: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [9], [45].

Додаткові: [4], [9], [16], [24], [31].

   

Тема 4. Балансове узагальнення та бухгалтерський баланс

Завдання 1. На підставі відомості групування активів та відомості групування капіталу та зобов’язань (дод. Б, В) скласти баланс (дод. Д). 

Завдання 2. Опрацювати навчально-методичну та наукову літературу і рекомендовано підготувати реферат згідно із запропонованим переліком тем.

Тематика рефератів

 1. Баланс та інвентар: спільне та відмінне.

 2. І.Ф. Шер – засновник балансової теорії.

 3. Перспективи розвитку бухгалтерського балансу як елемента методу бухгалтерського обліку. 

Літературні джерела

Основні: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [9], [45], [47], [49].

Додаткові: [4], [9], [12], [13], [16], [17], [24], [31], [35].

 

Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

Завдання 1. На підставі даних балансу (дод. Д) відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку (дод. Ж) і записати на них залишки (сальдо) на початок звітного періоду. Визначити суть кожної операції, наведеної в табл.2 і скласти журнал реєстрації господарських операцій (дод. З). 

Завдання 2. Опрацювати навчально-методичну та наукову літературу і рекомендовано підготувати реферат згідно із запропонованим переліком тем.

Тематика рефератів

 1. Класифікація рахунків – історичний аспект.

 2. Сторнувальні і зворотні проводки: виникнення і значення.

 3. Виникнення подвійного запису.

 4. Тлумачення сутності подвійного запису представниками різноманітних бухгалтерських шкіл.

 5. Методологічні основи подвійного запису.

 6. План рахунків, його директивний та рекомендаційний характер у практиці обліку різних країн світу. 

Літературні джерела

Основні: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [9], [47].

Додаткові: [4], [9], [16], [24], [35]. 

 

Тема 6. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку

Завдання 1. Відобразити господарські операції на схемах рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису (дод.Ж). Визначити сальдо на кінець звітного періоду. Скласти калькуляцію готової продукції (дод М 1.) 

Завдання 2. Опрацювати навчально-методичну та наукову літературу і рекомендовано підготувати реферат згідно із запропонованим переліком тем.

Тематика рефератів

 1. Розвиток уявлень про оцінку в бухгалтерському обліку.

 2. Значення і сутність бухгалтерської оцінки.

 3. Принципи оцінки об’єктів обліку та їх розвиток на сучасному етапі.

 4. Методи оцінки активів на підприємствах України та закордоном.

 5. Собівартість і ціна: основні відмінності. 

Літературні джерела

 Основні: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [9], [45], [47], [49].

 Додаткові: [3], [4], [9], [12], [13], [16], [17], [24], [31], [35].

  

Тема 7. документація, інвентаризація

Завдання 1. Скласти наказ на проведення інвентаризації, інвентарний опис та порівняльну відомість. Скласти протокол проведенні інвентаризації і відобразити результати її на рахунках обліку. 

Завдання 2. Опрацювати навчально-методичну та наукову літературу і рекомендовано підготувати реферат згідно із запропонованим переліком тем.

Тематика рефератів

 1. Первинний облік – основа інноваційної системи обліку.

 2. Первинний облік: історичний аспект.

 3. Первинний облік в умовах комп’ютеризації.

 4. Шляхи вдосконалення бухгалтерських документів.

 5. Класифікації бухгалтерських документів та їх матеріальних носіїв.

 6. Методи виявлення підробки бухгалтерських документів.

 7. Інвентаризація як  елемент методу бухгалтерського обліку.

 8. Класифікація інвентаризацій в теорії бухгалтерського обліку.

 9. Об’єкти інвентаризації, їх класифікація.

 10. Нормативне регулювання інвентаризації в Україні.

 11. Сутність і зміст інвентаризації в різних літературних джерелах.

 12. Особливості, методика та організація проведення інвентаризації в умовах використання сучасних комп’ютерних технологій. 

Літературні джерела

 Основні: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [9], [45], [47], [49].

Додаткові: [3], [4], [9], [12], [13], [16], [17], [24], [31], [35]. 

 

Тема 8. облікові регістри, техніка, Форми та організація на підприємствах обліку

Завдання 1. На підставі даних записів на синтетичних рахунках (дод. Ж) скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками (дод. С); обрахувати підсумки залишків на початок і кінець місяця, а також суми обороту за дебетом і кредитом; звернути увагу на три пари рівностей: підсумок сальдо на початок; підсумки оборотів; тотожність кінцевих підсумків.

Провести звірку даних між оборотними відомостями за синтетичними та аналітичними рахунками (дод. П, Р).

На підставі журналу реєстрації господарських операцій (дод. З) заповнити шахову оборотну відомість (дод. Т).

Провести звірку даних шахової та оборотної відомостей та встановити узгодженість показників

На підставі даних оборотної відомості із синтетичних рахунків скласти баланс на кінець звітного періоду ф. 1 «Баланс». 

Завдання 2. Опрацювати навчально-методичну та наукову літературу і рекомендовано підготувати реферат згідно із запропонованим переліком тем.

Тематика рефератів

 1. Облікові регістри бухгалтерського обліку: поняття, класифікація, застосування.

 2. Журнально-ордерна форма обліку: історія і сучасність.

 3. Переваги та недоліки комп’ютерної форми обліку.

 4. Сутність потрійної (за Ф.В. Єзерським) та четвертної (за І.П. Шмельовим) форм бухгалтерського обліку.

 5. Комп’ютерна форма бухгалтерського обліку – вікно у майбутнє.

 6. Перспективи розвитку матеріальних носіїв в умовах діалогового комп`ютерного обліку.

 7. Журнальна форма обліку: потрібні зміни.

 8. Форми (системи) бухгалтерського обліку та їх розвиток в умовах нових інформаційних технологій.

 9. Спрощена форма бухгалтерського обліку на малих підприємствах.

 10. Процес створення відділу бухгалтерії на підприємстві, його функції та роль.

 11. Права та обов’язки бухгалтера.

 12. Професійні вимоги до сучасного бухгалтера.

 13. Основи організації бухгалтерського обліку на підприємствах України.

 14. Облікова політика України на сучасному етапі.

 15. Розвиток бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання.

 16. Етичні та психологічні аспекти роботи бухгалтера.

 17. Організація обліку в сучасних умовах управління економікою підприємства.

 18. Суть, завдання і передумови раціональної організації обліку і контролю.

 19. Бухгалтерський облік, його місце прийняття управлінських рішень. 

Літературні джерела

Основні: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [9], [45], [47], [49]

Додаткові: [3], [4], [9], [12], [17], [24], [31], [35].

 

МОДУЛЬ 2. ОБЛІК АКТИВІВ, ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗОБОВЯЗАНЬ 

ТЕМА 9. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Завдання 1. За даними індивідуальних завдань відобразити на рахунках обліку операції щодо руху основних засобів. Розрахувати амортизацію основних засобів за різними методами та порівняти результати. Скласти інвентаризаційний опис основних засобів, скласти порівняльну відомість, відобразити в обліку результати інвентаризації.

Завдання 2. Опрацювати навчально-методичну та наукову літературу і рекомендовано підготувати реферат згідно із запропонованим переліком тем.

Тематика рефератів

 1. Облік основних засобів на підприємстві.

 2. Облік ремонту і модернізації основних засобів.

 3. Облік орендованих основних засобів.

 4. Амортизаційна політика підприємства.

 5. Облік нематеріальних активів.

 6. Облік інтелектуальної власності. 

Літературні джерела

Основні: [1], [2], [3], [4], [6], [7], [8], [9], [11], [13], [14], [16], [21], [28], [29], [30], [35], [37], [39], [44], [45], [46], [47].

Додаткові: [2], [4], [6], [7], [9], [10], [11], [12], [15], [26], [27].

  

ТЕМА 10. ОБЛІК ЗАПАСІВ

Завдання 1. За індивідуальними даними скласти картки складського обліку, відобразити в низ надходження та вибуття запасів, а також визначити залишок. Відобразити господарські операції на рахунках обліку. Скласти відомість 5.1. Розрахувати суму вибулих запасів за різними методами та порівняти результати. 

Завдання 2. Опрацювати навчально-методичну та наукову літературу і рекомендовано підготувати реферат згідно із запропонованим переліком тем.

Тематика рефератів

 1. Облік  запасів за національними стандартами.

 2. Оцінка запасів в Україні та за міжнародними стандартами.

 3. Міжнародна практика обліку МШП.

 4. Порядок проведення інвентаризації запасів та відображення її результатів в обліку.

 5. Переоцінка запасів та відображення її результатів в обліку.

 6. Облік розрахунків по відшкодуванню матеріального збитку. 

Літературні джерела

Основні: [1], [2], [3], [4], [6], [7], [8], [9], [11], [13], [14], [16], [23], [25], [30], [37], [45], [46], [47]

Додаткові: [2], [4], [6], [7], [9], [10], [11], [12], [15], [26], [27].

  

ТЕМА 11. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Завдання 1. За індивідуальними завданнями відобразити операції за розрахунками з дебіторами, скласти аналітичні відомості. Розрахувати суму резерву сумнівних боргів за різними методами і порівняти результати. 

Завдання 2. Опрацювати навчально-методичну та наукову літературу і рекомендовано підготувати реферат згідно із запропонованим переліком тем.

Тематика рефератів

1. Особливості обліку грошових коштів в іноземній валюті.

2. Характеристика різних форм розрахунків (платіжні доручення, акредитиви, платіжні вимоги, платіжні вимоги-доручення, електронні системи типу «клієнт-банк»).

3. Облік розрахунків по відшкодуванню матеріального збитку.

4. Облік готівки і контроль за дотриманням касової дисципліни.

5. Облік фінансових інвестицій та принципи їх оцінки.

6. Облік цінних паперів. 

Літературні джерела

Основні: [1], [2], [3], [4], [6], [7], [8], [9], [11], [13], [14], [16], [24], [28], [34], [45], [47]

Додаткові: [2], [4], [6], [7], [9], [10], [11], [12], [15], [26], [27].

  

ТЕМА 12. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Завдання 1. Скласти бухгалтерські проводки по обліку додаткового, резервного капіталу, цільового фінансування і цільових надходжень. За даними завдання заповнити журнал № 7. 

Завдання 2. Опрацювати навчально-методичну та наукову літературу і рекомендовано підготувати реферат згідно із запропонованим переліком тем.

Тематика рефератів

 1. Облік розподілу прибутку.

 2. Облік цільового фінансування та цільових надходжень. 

Літературні джерела

Основні: [1], [2], [3], [4], [6], [7], [8], [9], [11], [13], [14], [16], [26], [27], [29], [30], [38], [45]

Додаткові: [2], [4], [6], [7], [9], [10], [11], [12], [15], [26], [27].

 

ТЕМА 13. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Завдання 1. За наведеним завданням визначити суму забезпечень виплат відпусток, скласти бухгалтерські записи по нарахуванню забезпечень виплат відпусток та нарахування відпускних за рахунок резерву. 

Завдання 2. Опрацювати навчально-методичну та наукову літературу і рекомендовано підготувати реферат згідно із запропонованим переліком тем.

Тематика рефератів

1. Облік розрахунків і контроль за дотриманням розрахункової дисципліни.

2. Умови та форми кредитування банками підприємств. Види кредитів та їх облік. 

Літературні джерела

Основні: [1], [2], [3], [4], [6], [7], [8], [9], [11], [13], [14], [16], [25], [28], [31], [33], [34], [44], [45]

Додаткові: [2], [4], [6], [7], [9], [10], [11], [12], [15], [26], [27].

 

ТЕМА 13. ОБЛІК ПРАЦІ, ЇЇ ОПЛАТИ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

Завдання 1. Виконати вправи. За розрахованими даними скласти розрахунково-платіжну відомість. Відобразити нарахування на фонд оплати праці працівників і скласти бухгалтерські записи.

Вправа 1.

Згідно табеля обліку робочого часу інженеру було надано 3 дні на виконання громадських обов’язків, на що є підтверджувальні документи. Заробітна плата за два попередніх місяці складає:

- основна заробітна плата - 1340 грн.;

- допомога по тимчасовій непрацездатності - 109,20 грн.;

- премія за результатами роботи за рік - 300 грн.;

- кількість робочих днів за попередні місяці - 44.

Посадовий оклад інженера  600 грн., у місяці разом 23 робочих дні.

Необхідно: Провести необхідні утримання із нарахованої заробітної плати і вказати бухгалтерські записи.

Вправа 2.

Нарахувати заробітну плату директору підприємства, якщо відомо, що він був у відпустці 24 календарних дні і працював у звітному місяці 4 дні. Посадовий оклад директора 750 грн. Загальна кількість робочих днів за місяць 23 дні.

Заробітна плата за 12 попередніх місяців:

- основна заробітна плата – 4800 грн.;

- додаткова заробітна плата – 500 грн.;

- винагорода за вислугу років – 600 грн.

Необхідно: Провести утримання і вказати бухгалтерські проводки

Вправа 3.

Нарахувати заробітну плату робітнику-відряднику, якщо за лютий місяць він виготовив 1300 деталей за відрядною розцінкою 3,18 грн. Відомо також, що робітник працював в нічний час - 8 год. Норма часу на виготовлення одної деталі - 7,4 хв.

Необхідно: Провести утримання із нарахованої заробітної плати і вказати кореспонденцію рахунків.

Вправа 4.

Нарахувати суму по лікарняному листку на підставі наведених даних:

оклад 600 грн.; дні хвороби (робочі) – 10 днів; загальний стаж роботи – 7 років; сума заробітної плати за шість попередніх місяці –2800 грн.; кількість робочих днів за попередні місяці - 130.

Необхідно: Провести утримання із заробітної плати і вказати бухгалтерські проводки.

Вправа 5.

Розрахувати суму заробітної  плати електрику Бондаренко Л.П., якщо погодинна тарифна ставка – 6 грн 40 коп

Відпрацьовано в березні 260 годин, в тому числі понад норму:

1 день – 2 год.,

3 дні – по 4 год.,

святкові – 1 день (8 годин)

Необхідно:

1. Провести необхідні утримання із заробітної плати.

2. Скласти бухгалтерські проводки по нарахуванню заробітної  плати та утримань з неї.

Вправа 6.

Розрахувати суму відпускних працівнику допоміжного виробництва, якщо відомо, що термін відпустки 24 календарних дні. Заробітна плата за останні 12 місяців:

- основна заробітна плата - 9030 грн.;  

- додаткова заробітна плата - 470 грн.;

- допомога по тимчасовій непрацездатності - 110 грн.;   

- виплата за виконання одноразових доручень - 50 грн.

Необхідно: Вказати рахункові формули по нарахуванню відпускних і провести необхідні утримання.

Вправа 7.

Касир підприємства хворіла у березні 4 робочих дні. Загальна кількість робочих днів у березні - 21. Посадовий оклад касира - 950 грн. Заробітна плата за шість попередніх місяця складає 2440 грн. Кількість робочих днів - 124. Стаж роботи - 8 років і 5 місяців.

Необхідно: Нарахувати заробітну плату за березень місяць, провести утримання із заробітної плати і вказати рахункові формули. 

Завдання 2. Опрацювати навчально-методичну та наукову літературу і рекомендовано підготувати реферат згідно із запропонованим переліком тем.

Тематика рефератів

1. Облік праці та її оплати.

2. Форми та системи оплати праці.

3. Облік використання робочого часу. Облік виробітку.

4. Види відпусток, тривалість та облік їх оплати. 

Літературні джерела

Основні: [1], [2], [3], [4], [6], [7], [8], [9], [11], [13], [14], [16], [25], [28], [31], [33], [34], [44], [45]

Додаткові: [2], [4], [6], [7], [9], [10], [11], [12], [15], [26], [27].

 

ТЕМА 15. ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Завдання 1. За наведеними даними індивідуального завдання визначити виробничу собівартість готової продукції, розподілити загально виробничі витрати. Скласти розрахунки адміністративних витрат, витрат на збут. Відобразити витрати діяльності та скласти бухгалтерські записи по списанню на рахунок 79 «Фінансовий результат». Скласти журнал 5. 

Завдання 2. Опрацювати навчально-методичну та наукову літературу і рекомендовано підготувати реферат згідно із запропонованим переліком тем.

Тематика рефератів

1. Обліку витрат діяльності за елементами.

2. Організація обліку витрат на виробництві в умовах нормативного методу.

3. Особливості обліку витрат допоміжних виробництв.

4. Зведений облік витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції.

5. Облік браку. 

Літературні джерела

Основні: [1], [2], [3], [4], [6], [7], [8], [9], [11], [13], [14], [17], [30], [38], [44], [45], [46], [47]

Додаткові: [1], [4], [6], [7], [9], [10], [11], [12], [15], [26], [27].

  

ТЕМА 16. ОБЛІК ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Завдання 1. Визначити суму доходів від участі в капіталі, фінансових доходів та інших доходів, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства. Скласти журнал господарських операцій і на його підставі  заповнити журнал 6. 

Завдання 2. Опрацювати навчально-методичну та наукову літературу і рекомендовано підготувати реферат згідно із запропонованим переліком тем.

Тематика рефератів

1. Визначення доходів і витрат.

2. Порядок визначення прибутку (збитку) за звітний період.

3. Облік фінансових результатів діяльності підприємства.

4. Облік розподілу прибутку. 

Літературні джерела

Основні: [1], [2], [3], [4], [6], [7], [8], [9], [11], [13], [14], [17], [26], [29], [44], [45], [46], [47]

Додаткові: [2], [4], [6], [7], [9], [10], [11], [12], [15], [26], [27]. 

 

ТЕМА 17. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Завдання 1. За даними індивідуальної роботи скласти оборотно-сальдову відомість, шахову відомість, скласти Баланс (Ф.1) і Звіт про фінансові результати (Ф.2). 

Завдання 2. Опрацювати навчально-методичну та наукову літературу і рекомендовано підготувати реферат згідно із запропонованим переліком тем.

Тематика рефератів

1. Порядок відкриття та ведення Головної книги.

2. Підготовка облікових даних для складання звітності.

3. Значення бухгалтерської звітності та її практичне застосування.

4. Організація роботи апарату бухгалтерії зі складання фінансової звітності.

5. Порядок заповнення форм звітності та узгодження показників різних форм.

6. Методика складання звітності

7. Реформація балансу.

Літературні джерела

Основні: [3], [5], [10], [11], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [36], [40], [42], [43], [45]

Додаткові: [6], [11], [15], [26].

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна література:

 1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.-К., 2000.- 629с.

 2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Вид. 2-е, доп. і перероб.- Житомир: ЖІТІ, 2000.-640с.

 3. Бухгалтерський словник./ За ред. Ф.Ф. Бутинця.- Житомир: ПП "Рута", 2001.- 224с.

 4. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. Посібник / За ред. М.В. Кужельного.- 6-те вид.- К.: А.С.К., 2002.-266с.

 5. “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”. Закон України, прийнятий ВРУ від 16.07.1999р. №996 ХVІ (зі змінами та доповненнями).

 6. Кужельний М.В., Линник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.-К.: КНЕУ, 2001.-334с.

 7. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: затв. наказом Мінфіну України від 30.11.1999р. №291 і зареєстровано Мін’юстом України 21.12.1999р. за №893-4186// Бухгалтерський облік і аудит.- 2000.- №1.- с.14-64.

 8. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків: затв. наказом Мінфіну України №69 від 11.09.1999р.

 9. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник.- Київ: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2003.- 215с.

 10. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності підприємства. Лист Мінфіну України від 31.12.2003р. №31-04200-20-5/8622.

 11. Методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку затверджені Мінфіном України від 29.12.2000р. №356

 12. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2001: Зміни та доповнення/Пер. з англ. С.Ф. Голова.– К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2001.– 222 с.

 13. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: затв. наказом Мінфіну України від 30.11.1999р. №291 і зареєстровано Мін’юстом України 21.12.1999р. за №893-4186// Бухгалтерський облік і аудит.- 2000.- №1.- с.3-13.

 14. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку: затв. наказом Мінфіну України від 24.05.1995 № 88 (зі змінами та доповненнями).

 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": затв. наказом Мінфіну України від 31.03.1999р. №87 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21.06.1999р. № 391/3684(зі змінами та доповненнями).

 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": затв. наказом Мінфіну України від 31.03.1999р. №87 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21.06.1999р. № 396/3689 (зі змінами та доповненнями).

 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": затв. наказом Мінфіну України від 31.03.1999р. №87 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21.06.1999р. № 397/3690 (зі змінами та доповненнями).

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів": затв. наказом Мінфіну України від 31.03.1999р. №87 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21.06.1999р. № 398/3691 (зі змінами та доповненнями).

 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал": затв. наказом Мінфіну України від 31.03.1999р. №87 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21.06.1999р. № 399/3692 (зі змінами та доповненнями).

 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах": затв. наказом Мінфіну України від 28.05.1999р. №137 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21.06.1999р. № 392/3685 (зі змінами та доповненнями).

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби": затв. наказом Мінфіну України від 27.04.2000р. №92 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18.05.2000р. № 288/4509 (зі змінами та доповненнями).

 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242 та зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 02.11.99 р. № 750/4043

 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси": затв. наказом Мінфіну України від 20.10.1999р. №248 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 02.11.1999р. № 751/4044 (зі змінами та доповненнями).

 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року № 237 та зареєстровано в Міністерстві Юстиції  України 25.10. 99 р. № 725/4018

 25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року № 20 та зареєстровано в Міністерстві Юстиції  України 11.02.00 р. № 85/4306

 26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року № 91 та зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 17.05.00 р. № 284/4505

 27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559

 28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 року №181 та зареєстровано в Міністерстві Юстиції  України 10.08.00 р. № 487/4708

 29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід": затв. наказом Мінфіну України від 29.11.1999р. №290 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 14.12.1999р. № 860/4153 (зі змінами та доповненнями).

 30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": затв. наказом Мінфіну України від 31.12.1999р. №318 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 19.01.2000р. № 27/4248 (зі змінами та доповненнями).

 31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток": затв. наказом Мінфіну України від 28.12.2000р. №353 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.01.2001р. № 47/5238 (зі змінами та доповненнями).

 32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва": затв. наказом Мінфіну України від 25.02.2000р. №39 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 25.03.2000р. № 161/4382 (зі змінами та доповненнями).

 33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам": затв. наказом Мінфіну України від 28.10.2003р. №601 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 10.11.2003р. № 1025/8346 (зі змінами та доповненнями).

 34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Діяльність, що припиняється": затв. наказом Мінфіну України від 07.11.2003р. №617 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17.11.2003р. № 1054/8375 (зі змінами та доповненнями).

 35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів": затв. наказом Мінфіну України від 24.12.2004р. № 817 (зі змінами та доповненнями).

 36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами": затв. наказом Мінфіну України від 19.05.2005р. № 412 (зі змінами та доповненнями).

 37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи": затв. наказом Мінфіну України від 18.11.2005 р. № 790 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.12.2005 р. № 1456/11736 (зі змінами та доповненнями).

 38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати": затв. наказом Мінфіну України від 28.04.2006 № 415  та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 26.05.2006 р. за № 610/12484 (зі змінами та доповненнями).

 39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість": затв. наказом Мінфіну України від 07.11.2007р. №617 (зі змінами та доповненнями).

 40. Порядок представлення фінансової звітності: затв. постановою КМУ від 28.02.2000р. №419.

 41. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 464 с.

 42. Нидлз Белверд и. др. Принципы бухгалтерского учета.– 2-е изд.–М.: Финансы и статистика, 1994.–496 с.

 43. Сторожук Т.М. Звітність підприємств: Навчальний посібник.– Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2005.– 412 с.

 44. Сторожук Т.М. Звітність підприємств: Навчальний посібник. – Ірпінь: НАДПСУ, 2007.– 278 с.

 45. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник/ За ред. Б.І. Валуєва.- Одесса. ОДЕУ; "Принт Майстер", 2001.- 256с.

 46. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 2-ге вид. доповнене і перероблене.–К.: Алерта, 2007. – 954 с.

 47. Усач Б.Ф., Шурпенкова Р.К. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб.-К.: Знання, 2004.- 301с.

 48. Шара Є.Ю., Тесленко Т.І. Бухгалтерський облік.– Ірпінь: НАДПСУ, 2004.– 324 с.

 49. Швець В.І. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб.- К.: Знання.- Прес., 2004.- 444с. 

Додаткова література:

 1. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навч. посібник.– Д-К.: Центр навчальної літератури, 2006.– 440 с.

 2. Берге Йорг Балансоведение.- М.: Бухгалтерський учет, 2000.- 454с.

 3. Білоусько В.С., Бенкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: Кондор, 2007. – 423 с.

 4. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К., 2000. – 692 с.

 5. Бутинець Т.А. Документування господарських операцій: теорія, практика.- Житомир, ЖІТІ, 1999.-300с.

 6. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку. В 2-х частинах. Ч-1: Навчальний посібник. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 512 с., Ч-2. - 512 с.

 7. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. – 768 с.

 8. Волкова І.А. Фінансовий облік – 1. Навч. посібник.– К.: Центр учбової літератури, 2008.– 228 с.

 9. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001: Навч. посібник / Під ред. М.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2001. – 272 с.

 10. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000 / Под ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с.

 11. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2001. – 416 с.

 12. Деречин В.В., Кізім М.М. Теорія бухгалтерського обліку. . – К.: ЦУЛ, 2006. – 325 с.

 13. Ждан В.І., Хаустова Є. Б., Колос І. В., Бондаренко О.С. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: Центр навч. літ-ри, 2006. – 384 с.

 14. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (С использованием национальных стандартов). – К.: А.С.К., 2002. – 847 с.

 15. Котик Н., Онищенко Т. Альбом бухгалтерських проводок. – Х.: Фактор, 2000. – 92 с.

 16. Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета: Учебник. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 256 с.

 17.  Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета: Учебник. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 640 с.

 18. Ловінська Л.Г., Олійник Я.В., Галат Л.О. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях: Навч. посібник.– Вид. 2-ге, без змін.– К.: КНЕУ, 2007.– 336 с.

 19. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. – К.: ЦУЛ, 2005. – 632 с.

 20. Малышкин А.И. Основы бухгалтерского учета на предприятиях и в банках. Украинская и международная модели: Учебное пособие. .–М.: Финансы и статистика, 1998.–296 с.

 21. Малюга Н.М., Давидюк Т.В. Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект: Монография.- Житомир.- ЧП "Рута", 2003.- 512 с.

 22. Мисака Г.В., Шаманська В.М. Бухгалтерський облік. – К.: ЦУЛ, 2007. – 400 с.

 23. Михайлов М.Т., Глушаченко А.І., Гончар В.П., Болмат Г.А. Бухгалтерський облік (теорія). – К.: ЦУЛ. – 2007. – 248 с.

 24. Павленко Н. На допомогу бухгалтеру-початківцю: 104 бліц-уроки. – Х.: Фактор, 2001. – 168 с.

 25. Партій Т.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навч. посібник.-К.: "Знання", 2000-245с.   

 26. Паршин Г.О. Бухгалтерський облік. Основи теорії і практики. – К.: Знання, 2000. – 425 с.

 27. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретично-методологічний аспект): Монографія.- Тернопіль: Економічна думка, 1999.- 424 с.

 28. Пушкар М.С. Філософія обліку.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 157 с.

 29. Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика: Пер. с фр.// Под ред.- Я.В. Соколова.- М.: Финансы и статистика, 2000.- 160 с.

 30. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета.- М.:Финансы и статистика, 2000.- 496 с.

 31. Сопко В.В. Бухгалтерський облік на підприємстві. Київ: «Техніка», 2000.- 560 с.

 32. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 260с.

 33. Стельмащук А.М., Смоленко П.С. Бухгалтерський облік. – К.: ЦУЛ, 2007. – 528 с.

 34. Яремко І.Й. Теорія бухгалтерського обліку. – Л.: «Новий Світ-2000», 2007. – 240 с.

 35. 450 типових кореспонденцій рахунків бухгалтерського обліку/ За ред. В.М. Пархоменка.- К.: Компас. 2004.-64с.

  

НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

Таблиця 1

Інвентаризаційний опис господарських засобів фабрики «Ластівка» на 1.01.20__р.

пп

Господарські засоби

Сума, грн., номер варіанта

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Швейні машини

184000

3080000

384000

36540

360000

196800

95000

78300

36000

50500

2.

Масло машинне

6000

12000

14000

1750

2150

4660

4180

3000

4000

1500

3.

Заборгованість із оплати праці

37000

821600

105000

14000

16000

60000

36277

3500

27900

32000

4.

Заборгованість текстильному комбінату

65000

152500

278500

6000

3600

92000

48200

13800

18000

40000

5.

Будинки цеху і управління фабрикою

1030000

5534200

5336000

141000

430000

900000

282000

515000

117174

232000

6.

Заборгованість банку за кредитом

59000

51800

390000

3500

9200

120000

19700

219000

6000

60000

7.

Нитки на складі

2900

5000

32200

8450

2100

7900

800

1700

600

1200

8.

Жіночі туфлі на складі

66020

14160

742100

7000

12800

128000

43400

1080

1200

1800

9.

Шкіра для підошов

17980

22600

45200

285

2000

26300

6020

9000

2300

7800

10.

Готівка в касі

20

6000

200

2205

5260

2000

300

300

80

400

11.

Автомобілі вантажні

143500

2102500

900000

153000

120000

234080

125600

320000

52000

96000

12.

Статутний капітал

1723000

7800000

8549550

293000

880000

1486130

318452

566000

199000

241800

13.

Заборгованість підзвітних осіб

1000

24500

100

50

120

250

100

120

70

100

14.

Кошти на рахунку у банку

445000

1455250

150000

46002

195000

195600

115000

233000

40200

69000

15.

Заборгованість органам соціального страхування

28300

75280

5250

13000

11000

52000

16186

13000

7290

5000

16.

Заборгованість шкірозаводу за матеріали

24000

752800

555000

25000

17000

22000

92000

12000

7350

35500

17.

Знос (амортизація) основних засобів

240000

3800000

529000

12000

235600

290000

48000

71000

2000

16200

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18.

Нерозподілений прибуток

90000

80500

71500

50000

108590

330000

48900

16800

2795

46700

19.

Акції і облігації інших підприємств

10500

2820000

328000

12000

56000

37100

8000

14000

200

900

20.

Затяжні машини в швейному цеху

170000

828640

750800

27200

10000

463000

35000

60000

51000

29200

21.

Преси

126000

3452000

821500

11162

49000

373300

29000

92000

35050

20000

22.

Підошви жіночих туфель на складі

24500

15200

34200

9100

2800

10000

6400

16000

860

5600

23.

Незакінчені туфлі у цеху

30600

76300

300000

15006

2000

35000

12100

15000

1400

8690

24.

Спеціальний одяг і взуття

37000

72000

338000

12006

950

40000

2670

4800

760

2800

25.

Електронно-обчислювальні машини

83000

150000

177000

17007

23000

9740

16200

20000

6000

3610

26.

Додатковий капітал

29000

1920000

32500

72000

6500

200000

4870

51200

36339

31300

27.

Заборгованість бюджету за податками

24700

63500

28000

8000

5700

21600

31250

100000

4520

10800

28.

Резервний капітал

23000

3622820

5400

14000

2800

55000

33111

187000

18000

2000

29.

Відпущені зі складу чоботи в торгівлю

115000

451000

658000

15000

9200

23200

29082

25000

8300

8000

30.

Векселі видані

190000

1052000

506000

18500

1700

6100

105507

93000

17000

25000

31.

Заборгованість Пенсійному фонду

30020

11000

50800

271

3200

2400

16000

72000

15000

3000

32.

Господарський інвентар

70000

82450

95200

14506

18510

50300

7601

10000

4000

10200

  

Таблиця 2

Перелік господарських операцій фабрики «Ластівка» за січень 20__р.

пп

Господарські операції

Од.

виміру

Ціна,

грн.

Сума, грн., номер варіанту

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Одержане від бази «Київголовпост» і оприбутковане на склад: масло машинне

бензин

 

 

 

кг

л

 

 

 

10

0,9

 

 

 

50

500

200/

180

 

 

80

800

400/

360

 

 

120

1200

600/

540

 

 

200

2000

500/

450

 

 

130

1300

1000/

900

 

 

60

600

300/

270

 

 

70

700

400/

360

 

 

90

900

800/

720

 

 

100

1000

600/

540

 

 

60

600

400/

360

2.

Одержані від шкірзаводу і оприбутковані на склад:

шкіра

 

підошва

 

 

кг

 

шт

 

 

95

 

20

 

 

60/

5700

200/

4000

 

 

70/

6650

240/

4800

 

 

100/

9500

180/

3600

 

 

130/

12350

160/

3200

 

 

80/

7600

130/

2600

 

 

90/

8550

210/

4200

 

 

100/

9500

220/

4400

 

 

120/

11400

160/

3200

 

 

90/

8550

180/

3600

 

 

110/

10450

230/

4600

3.

Одержані від текстильного комбінату і оприбутковані на склад нитки

 

 

кг

 

 

25

 

 

30/

750

 

 

40/

1000

 

 

4/

100

 

 

50/

1250

 

 

60/

1500

 

 

80/

2000

 

 

70/

1750

 

 

50/

1250

 

 

40/

1000

 

 

20/

500

4.

Відпущено зі складу і списано на пошиття взуття:

шкіра

 

підошва

 

нитки

 

 

 

кг

 

шт

 

кг

 

 

 

95

 

20

 

25

 

 

 

140/

13300

1200/

24000

110/

2750

 

 

 

200/

19000

900/

18000

880/

22000

 

 

 

360/

34200

1880/

37600

1200/

30000

 

 

 

131/

12445

610/

12200

340/

8500

 

 

 

100/

9500

270/

5400

120/

3000

 

 

 

360/

34200

700/

14000

340/

8500

 

 

 

160/

15200

540/

10800

100/

2500

 

 

 

210/

19950

960/

19200

110/

2750

 

 

 

110/

10450

220/

4400

60/

1500

 

 

 

180/

17100

500/

10000

65/

1625

Продовження таблиці 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5.

Видано і списано масло машинне на:

а) підтримання швейних машин;

б)обслуговування автотранспорту загального призначення;

 

 

кг

 

кг

 

 

10

 

10

 

 

520/

5200

100/

1000

 

 

1030/

10300

200/

2000

 

 

600/

6000

100/

1000

 

 

300/

3000

70/

700

 

 

240/

2400

100/

1000

 

 

450/

4500

70/

700

 

 

 

300/

3000

160/

1600

 

 

 

260/

2600

120/

1200

 

 

360/

3600

100/

1000

 

 

140/

1400

50/

500

6.

Видано і списано бензин на автотранспорт загального призначення

кг

0,9

180/

162

360/

324

540/

486

480/

432

800/

720

280/

252

320/

288

740/

666

550/

495

390/

351

7.

Нарахована заробітна плата:

а)працівникам основного виробництва;

б) робітникам цеху;

в) персоналу управління фабрикою

 

 

 

 

 

13000

2000

6000

 

 

 

18000

2100

6400

 

 

 

16000

2050

6100

 

 

 

15000

1900

5800

 

 

 

12000

1600

5700

 

 

 

20000

2200

6500

 

 

 

17000

1900

6000

 

 

 

24000

2400

7100

 

 

 

19000

1600

4700

 

 

 

20000

2300

6500

8.

Проведено нарахування на фонд заробітної плати

 

 

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

9.

Зараховано на рахунок виручка від реалізації продукції

 

 

 

360000

 

860000

 

2280000

 

116000

 

90000

 

400000

 

160000

 

180000

 

91000

 

110000

10.

Перераховано з рахунку в банку:

а)банку з корот-кострокового кредиту;

 

 

 

 

36000

 

 

19000

 

 

100000

 

 

3000

 

 

9200

 

 

40000

 

 

17000

 

 

110000

 

 

4000

 

 

30000

б)текстильному комбінату;

 

 

60000

90000

80000

6000

3000

90000

40000

12000

20000

26000

в) органам соц.страху;

 

 

20000

70000

5000

10000

10000

50000

15000

13000

7200

4000

Продовження таблиці 2 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

г) шкірзаводу;

 

 

16000

200000

150000

15000

14000

20000

90000

10000

7000

30000

д) бюджету з податків;

 

 

20000

60000

25000

8000

5200

21000

19000

80000

4500

10000

е) Пенсійному фонду;

 

 

18000

10000

50000

200

3000

2000

15000

70000

15000

3000

ж) базі «Київголовпост»

 

 

600

1100

1600

2200

2200

870

1000

1500

1540

960

з)транспортній організації

 

 

300

400

500

320

250

400

320

250

260

3000

ї) в касу

 

 

30000

200000

100000

14000

15000

60000

36000

3500

28000

30000

11.

Видано з каси:

а) заробітна плата;

б) у підзвіт

 

 

 

29000

100

 

200005

100

 

100000

80

 

15000

150

 

20000

200

 

61000

400

 

36100

100

 

3700

60

 

28010

70

 

30200

100

12.

Нараховано знос (амортизацію) основних засобів:

а) виробничого обладнання;

б) будівель і господарського інвентаря загального призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1400

 

5100

 

 

 

 

3000

 

2310

 

 

 

 

2200

 

5400

 

 

 

 

1200

 

600

 

 

 

 

3600

 

1400

 

 

 

 

1800

 

2800

 

 

 

 

3900

 

3000

 

 

 

 

3100

 

1900

 

 

 

 

1300

 

2400

 

 

 

 

1900

 

2200

13.

Списані витрати на відрядження гл. інженера підприємства

 

 

1050

12000

120

160

300

660

190

170

140

200

14.

Списані в кінці місяця:

а) загальновиробничі витрати;

б) адміністративні витрати

 

 

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

Продовження таблиці 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15.

Оприбутковано з основного виробництва і здано на склад готову продукцію

 

 

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

16.

Незавершене виробництво

на 1.10.200_р.

 

 

2600

16300

20000

5008

200

1000

100

2000

400

690

17

Відвантажено покупцям взуття

 

 

163082

157198

1157009

77665

57382

250000

110000

95000

50000

70000

18.

Виставлено рахунок покупцям за відвантажену продукцію

 

 

360000

860000

2280000

116000

90000

400000

160000

180000

91000

110000

19

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

 

 

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

20.

Списується фактична собівартість реалізованої продукції

 

 

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

21.

Списується результат від реалізації продукції

 

 

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

22.

Нараховано податок на прибуток

 

 

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

23.

Списано витрати по податку на прибуток

 

 

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

24.

Визначено фінансовий результат діяльності

 

 

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

  

Таблиця 3

 Відомість залишку по рахунку  № 201« Сировина та матеріали» на 1.01. 20_р. 

рах

Назва

рахунку

Од.

виміру

Ціна,

грн.

Варіанти, кількість(сума, грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Масло машинне

кг

10

600

6000

1200

12000

600

6000

175

1750

215

2150

465

4650

418

4180

300

3000

400

4000

150

1500

2.

Нитки

кг

25

116

2900

200

5000

1268

32200

338

8450

84

2100

316

7900

32

800

68

1700

24

600

48

1200

3.

Шкіра

кг

95

84

7980

133

12600

265

25200

3

285

21

2000

277

26300

63

6020

95

9000

24

2300

82

7800

4.

Підошва

шт

20

1225

24500

760

15200

1710

34200

450

9100

140

2800

500

10000

320

6400

800

16000

43

860

280

5600

 

Разом:

 

 

41380

44800

97600

19585

9050

48850

17400

29700

7760

16100

  

Таблиця 4

Відомість залишків по рахунку  № 631«Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками» на 1.01.20__р. 

№ пп

Назва постачальника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Текстильний комбінат

65000

152500

278500

6000

3600

92000

48200

11800

18000

40000

2.

Шкірзавод

24000

752800

555000

25000

17000

22000

92000

12000

7350

35500

 

Разом:

89000

905300

833500

31000

20600

114000

140200

23800

25350

75500

 

Додаток Б 

Відомість групування активів на 01.01.20__ р. 

Найменування активів підприємства

Сума, грн.

 

А. Необоротні активи

 

1.

 Основні засоби:

 

1.1

Будинки

 

1.2

Споруди

 

1.3

Машини та обладнання

 

1.4

Транспортні засоби

 

1.5

Інструменти, прилади та інвентар

 

1.6

Інші основні засоби

 

 

Первинна вартість основних засобів

 

 

Знос основних засобів

 

 

Залишкова вартість основних засобів

 

2.

Нематеріальні активи

 

 

Первинна вартість нематеріальних активів

 

 

Знос нематеріальних активів

 

 

Залишкова вартість нематеріальних активів

 

3.

Інші необоротні активи

 

 

Разом необоротних активів

 

 

Б. Оборотні активи

 

1.

Запаси:

 

1.1.

Виробничі запаси:

 

 

- сировина й матеріали

 

 

- запасні частини

 

 

- паливо

 

 

- інші виробничі запаси

 

1.2

Малоцінні швидкозношувані активи

 

1.3

Незавершене виробництво

 

1.4

Напівфабрикати

 

1.5

Готова продукція

 

1.6

Товари

 

1.7

Інші запаси

 

 

Разом запаси

 

2.

Кошти:

 

2.1

Каса

 

2.2

Рахунки в банках

 

2.3

Інші кошти

 

 

Разом кошти

 

3.

Дебіторська заборгованість:

 

3.1

Розрахунки з покупцями та замовниками

 

3.2

Векселі одержані

 

3.3

Поточні фінансові інвестиції

 

3.4

Розрахунки з іншими дебіторами

 

 

Разом дебіторська заборгованість

 

 

Разом оборотних активів

 

 

В. Витрати майбутніх періодів

 

Всього за  відомістю:

 

 

Додаток В 

Відомість групування складових власного капіталу та зобов’язань  на 01.09.20___ року 

Найменування складових власного капіталу

чи зобов’язань підприємства

Сума, грн.

1

2

3

 

А. Власний капітал та цільове фінансування

 

1.

Статутний капітал

 

2.

Додатковий капітал

 

3.

Резервний капітал

 

4.

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

 

5.

Інші джерела власних засобів

 

6.

Цільове фінансування

 

 

Разом власного капіталу та цільового фінансування

 

 

Б. Довгострокові та поточні зобов’язання

 

1.

Довгострокові зобов’язання:

 

 

- довгострокові позики

 

 

- довгострокові векселі видані

 

 

- інші довгострокові зобов’язання

 

 

Разом довгострокових зобов’язань

 

2.

Поточні зобов’язання

 

 

- короткострокові кредити банків

 

 

- короткострокові векселі видані

 

 

- розрахунки з постачальниками та підрядчиками

 

 

- розрахунки з оплати праці

 

 

- розрахунки за податками й платежами

 

 

- розрахунки за страхуванням

 

 

- інші поточні зобов’язання

 

 

Разом поточних зобов’язань

 

 

Разом зобов’язань

 

 

В. Доходи майбутніх періодів

 

Всього за відомістю:

 

  

Додаток Д

 Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство _____________________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

Територія ________________________________________________________________

за КОАТУУ

 

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________

за КОПФГ

 

Вид економічної діяльності _________________________________________________

за КВЕД

 

Середня кількість працівників1 _______________________________________________________________

Адреса, телефон  ___________________________________________________________________________

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

2

4

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи

 

1000

  

 

    первісна вартість 

1001

 

 

    накопичена амортизація 

1002

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

  

 

Основні засоби

1010

  

 

    первісна вартість 

1011

 

 

    знос 

1012

 

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

  

 

інші фінансові інвестиції 

1035

  

 

Довгострокова дебіторська заборгованість 

1040

  

 

Відстрочені податкові активи 

1045

 

 

Інші необоротні активи 

1090

  

 

Усього за розділом I 

1095

  

 

II. Оборотні активи 

Запаси 

1100

  

  

 

Поточні біологічні активи 

1110

  

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

  

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

  

 

з бюджетом

1135

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

1155

  

 

Поточні фінансові інвестиції 

1160

  

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

  

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи 

1190

 

 

Усього за розділом II 

1195

  

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

  

 

Баланс 

1300

  

 

Пасив

Код

рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал 

Зареєстрований капітал 

 

1400

  

  

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал 

1410

  

 

Резервний капітал 

1415

  

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

1420

  

 

Неоплачений капітал 

1425

(             )

(             )

Вилучений капітал 

1430

(             )

(             )

Усього за розділом I

1495

 

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

 

1500

  

  

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування 

1525

 

 

Усього за розділом II

1595

  

 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 

 

1600

  

  

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

  

 

товари, роботи, послуги 

1615

  

 

розрахунками з бюджетом

1620

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

  

 

Усього за розділом IІІ

1695

 

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

  

 

Баланс

1900

  

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна література:

 1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.-К., 2000.- 629с.

 2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Вид. 2-е, доп. і перероб.- Житомир: ЖІТІ, 2000.-640с.

 3. Бухгалтерський словник./ За ред. Ф.Ф. Бутинця.- Житомир: ПП "Рута", 2001.- 224с.

 4. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. Посібник / За ред. М.В. Кужельного.- 6-те вид.- К.: А.С.К., 2002.-266с.

 5. “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”. Закон України, прийнятий ВРУ від 16.07.1999р. №996 ХVІ (зі змінами та доповненнями).

 6. Кужельний М.В., Линник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.-К.: КНЕУ, 2001.-334с.

 7. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: затв. наказом Мінфіну України від 30.11.1999р. №291 і зареєстровано Мін’юстом України 21.12.1999р. за №893-4186// Бухгалтерський облік і аудит.- 2000.- №1.- с.14-64.

 8. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків: затв. наказом Мінфіну України №69 від 11.09.1999р.

 9. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник.- Київ: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2003.- 215с.

 10. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності підприємства. Лист Мінфіну України від 31.12.2003р. №31-04200-20-5/8622.

 11. Методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку затверджені Мінфіном України від 29.12.2000р. №356

 12. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2001: Зміни та доповнення/Пер. з англ. С.Ф. Голова.– К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2001.– 222 с.

 13. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: затв. наказом Мінфіну України від 30.11.1999р. №291 і зареєстровано Мін’юстом України 21.12.1999р. за №893-4186// Бухгалтерський облік і аудит.- 2000.- №1.- с.3-13.

 14. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку: затв. наказом Мінфіну України від 24.05.1995 № 88 (зі змінами та доповненнями).

 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": затв. наказом Мінфіну України від 31.03.1999р. №87 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21.06.1999р. № 391/3684(зі змінами та доповненнями).

 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": затв. наказом Мінфіну України від 31.03.1999р. №87 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21.06.1999р. № 396/3689 (зі змінами та доповненнями).

 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": затв. наказом Мінфіну України від 31.03.1999р. №87 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21.06.1999р. № 397/3690 (зі змінами та доповненнями).

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів": затв. наказом Мінфіну України від 31.03.1999р. №87 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21.06.1999р. № 398/3691 (зі змінами та доповненнями).

 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал": затв. наказом Мінфіну України від 31.03.1999р. №87 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21.06.1999р. № 399/3692 (зі змінами та доповненнями).

 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах": затв. наказом Мінфіну України від 28.05.1999р. №137 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21.06.1999р. № 392/3685 (зі змінами та доповненнями).

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби": затв. наказом Мінфіну України від 27.04.2000р. №92 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18.05.2000р. № 288/4509 (зі змінами та доповненнями).

 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242 та зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 02.11.99 р. № 750/4043

 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси": затв. наказом Мінфіну України від 20.10.1999р. №248 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 02.11.1999р. № 751/4044 (зі змінами та доповненнями).

 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року № 237 та зареєстровано в Міністерстві Юстиції  України 25.10. 99 р. № 725/4018

 25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року № 20 та зареєстровано в Міністерстві Юстиції  України 11.02.00 р. № 85/4306

 26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року № 91 та зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 17.05.00 р. № 284/4505

 27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559

 28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 року №181 та зареєстровано в Міністерстві Юстиції  України 10.08.00 р. № 487/4708

 29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід": затв. наказом Мінфіну України від 29.11.1999р. №290 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 14.12.1999р. № 860/4153 (зі змінами та доповненнями).

 30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": затв. наказом Мінфіну України від 31.12.1999р. №318 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 19.01.2000р. № 27/4248 (зі змінами та доповненнями).

 31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток": затв. наказом Мінфіну України від 28.12.2000р. №353 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.01.2001р. № 47/5238 (зі змінами та доповненнями).

 32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва": затв. наказом Мінфіну України від 25.02.2000р. №39 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 25.03.2000р. № 161/4382 (зі змінами та доповненнями).

 33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам": затв. наказом Мінфіну України від 28.10.2003р. №601 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 10.11.2003р. № 1025/8346 (зі змінами та доповненнями).

 34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Діяльність, що припиняється": затв. наказом Мінфіну України від 07.11.2003р. №617 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17.11.2003р. № 1054/8375 (зі змінами та доповненнями).

 35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів": затв. наказом Мінфіну України від 24.12.2004р. № 817 (зі змінами та доповненнями).

 36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами": затв. наказом Мінфіну України від 19.05.2005р. № 412 (зі змінами та доповненнями).

 37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи": затв. наказом Мінфіну України від 18.11.2005 р. № 790 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.12.2005 р. № 1456/11736 (зі змінами та доповненнями).

 38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати": затв. наказом Мінфіну України від 28.04.2006 № 415  та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 26.05.2006 р. за № 610/12484 (зі змінами та доповненнями).

 39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість": затв. наказом Мінфіну України від 07.11.2007р. №617 (зі змінами та доповненнями).

 40. Порядок представлення фінансової звітності: затв. постановою КМУ від 28.02.2000р. №419.

 41. Нидлз Белверд и. др. Принципы бухгалтерского учета.– 2-е изд.–М.: Финансы и статистика, 1994.–496 с.

 42. Сторожук Т.М. Звітність підприємств: Навчальний посібник.– Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2005.– 412 с.

 43. Сторожук Т.М. Звітність підприємств: Навчальний посібник. – Ірпінь: НАДПСУ, 2007.– 278 с.

 44. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник/ За ред. Б.І. Валуєва.- Одесса. ОДЕУ; "Принт Майстер", 2001.- 256с.

 45. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 2-ге вид. доповнене і перероблене.–К.: Алерта, 2007. – 954 с.

 46. Усач Б.Ф., Шурпенкова Р.К. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб.-К.: Знання, 2004.- 301с.

 47. Швець В.І. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб.- К.: Знання.- Прес., 2003.- 444с. 

Додаткова література:

 1. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навч. посібник.– Д-К.: Центр навчальної літератури, 2006.– 440 с.

 2. Берге Йорг Балансоведение.- М.: Бухгалтерський учет, 2000.- 454с.

 3. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К., 2000. – 692 с.

 4. Бутинець Т.А. Документування господарських операцій: теорія, практика.- Житомир, ЖІТІ, 1999.-300с.

 5. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку. В 2-х частинах. Ч-1: Навчальний посібник. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 512 с., Ч-2. - 512 с.

 6. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. – 768 с.

 7. Волкова І.А. Фінансовий облік – 1. Навч. посібник.– К.: Центр учбової літератури, 2008.– 228 с.

 8. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001: Навч. посібник / Під ред. М.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2001. – 272 с.

 9. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000 / Под ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с.

 10. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2001. – 416 с.

 11. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (С использованием национальных стандартов). – К.: А.С.К., 2002. – 847 с.

 12. Котик Н., Онищенко Т. Альбом бухгалтерських проводок. – Х.: Фактор, 2000. – 92 с.

 13. Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета: Учебник. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 256 с.

 14.  Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета: Учебник. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 640 с.

 15. Ловінська Л.Г., Олійник Я.В., Галат Л.О. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях: Навч. посібник.– Вид. 2-ге, без змін.– К.: КНЕУ, 2007.– 336 с.

 16. Малышкин А.И. Основы бухгалтерского учета на предприятиях и в банках. Украинская и международная модели: Учебное пособие. .–М.: Финансы и статистика, 1998.–296 с.

 17. Малюга Н.М., Давидюк Т.В. Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект: Монография.- Житомир.- ЧП "Рута", 2003.- 512 с.

 18. Павленко Н. На допомогу бухгалтеру-початківцю: 104 бліц-уроки. – Х.: Фактор, 2001. – 168 с.

 19. Партій Т.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навч. посібник.-К.: "Знання", 2000-245с.   

 20. Паршин Г.О. Бухгалтерський облік. Основи теорії і практики. – К.: Знання, 2000. – 425 с.

 21. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретично-методологічний аспект): Монографія.- Тернопіль: Економічна думка, 1999.- 424 с.

 22. Пушкар М.С. Філософія обліку.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 157 с.

 23. Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика: Пер. с фр.// Под ред.- Я.В. Соколова.- М.: Финансы и статистика, 2000.- 160 с.

 24. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета.- М.:Финансы и статистика, 2000.- 496 с.

 25. Сопко В.В. Бухгалтерський облік на підприємстві. Київ: «Техніка», 2000.- 560 с.

 26. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 260с.

 27. 450 типових кореспонденцій рахунків бухгалтерського обліку/ За ред. В.М. Пархоменка.- К.: Компас. 2004.-64с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!