Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2177 Методичні рекомендації до лабораторних робіт для спеціальності Управління проектами, НУ ЛП

Методичні рекомендації до лабораторних робіт для спеціальності Управління проектами, НУ ЛП

« Назад

Міністерство освіти І науки України

Національний університет „Львівська політехніка”

інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій

 

Кафедра інформаційних систем і мереж

 

Управління ризиками ІТ-проектів

 

Методичні рекомендації до лабораторних робіт дляспеціальності Управління проектами

 

Затверджено на засіданні

кафедри ІСМ.

Протокол № ____ від __________  2010 р.

  

Львів 2010


Методичні рекомендації обговорені та схвалені на засіданні Науково-методичної ради інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка». Протокол № ____ від _______________2010 

Укладач: Рішняк Ігор Васильович, ст.викладач. 

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Управління ризиками ІТ-проектів» для студентів спеціальності 8.000003 „Управління проектами” /Рішняк І.В. –Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2010. –  50с.

Відповідальний за випуск: зав. кафедри ІСМ, д.т.н., проф. Пасічник В.В.

© І.В.Рішняк, 2010

© Національний університет

“Львівська політехніка”, 2010

Зміст 

Мета.. 4

структура.. 4

Вимоги до оформлення та виконання лабораторних робіт.. 4

Структура та оформлення звіту.. 4

Організація, контроль виконання та захист роботи.. 5

Індивідуальні завдання на виконання. 5

Лабораторна робота № 1 Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику.. 6

Мета роботи.. 6

Теоретичні відомості 6

Максимінний критерій Вальда. 7

Максимаксний критерій. 7

Мінімаксний критерій Севіджа. 7

Критерій Лапласа. 8

Критерій Байєса-Лапласа. 8

Критерій песимізму-оптимізму Гурвіца. 8

Критерій Ходжеса-Лемана. 9

Приклад 1.1. 9

Завдання на виконання. 14

Числові дані для індивідуальних завдань. 15

Контрольні запитання. 17

Лабораторна робота № 2   Кількісна оцінка проектних ризиків.. 18

Мета роботи.. 18

Теоретичні відомості 18

Ризики в абсолютному вираженні.18

Ризик у відносному вираженні20

Приклад 2.1. 21

Комплексна оцінка ризику.22

Оцінка систематичного ризику.23

Приклад 2.2. 24

Завдання на виконання. 25

Числові дані для індивідуальних завдань. 27

Контрольні запитання. 30

Лабораторна робота № 3   Оцінка ризиків за допомогою дерева рішень.. 31

Мета роботи.. 31

Теоретичні відомості 31

Приклад 3.1. 33

Приклад 3.2. 34

Завдання на виконання. 37

Числові дані для індивідуальних завдань. 38

Контрольні запитання. 40

Лабораторна робота № 4   Моделювання ризиків методом «Монте-Карло». 41

Мета роботи.. 41

Теоретичні відомості 41

Приклад 4.1. 44

Завдання на виконання. 45

Числові дані для індивідуальних завдань. 47

Контрольні запитання. 48

Список рекомендованої літератури.. 49

Додаток   Приклад титульної сторінки звіту до лабораторної роботи.. 50

Мета

Метою виконання циклу лабораторних робіт є закріплення теоретичних знань набутих при вивченні дисципліни „Управління великими проектами систем еколого-економічного моніторингу” та застосування цих знань для набуття практичних навичок.

У ході виконання лабораторних робіт студенти повинні:

 • навчитися застосувати критерії прийняття рішень при розв’язанні задач вибору рішення з декількох альтернативних варіантів в умовах невизначеності та ризику;

 • вивчити та вміти застосовувати механізм кількісної оцінки ризиків;

 • вміти моделювати задачі вибору рішень в умовах ризику за допомогою дерева рішень;

 • застосовувати метод імітаційного моделювання «Монте-Карло» для вирішення задач аналізу ризиків. 

Структура

Цикл лабораторних робіт містить чотири лабораторні роботи: „Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику”, „Кількісна оцінка проектних ризиків”, „Оцінка ризиків за допомогою дерева рішень”, „Моделювання ризиків методом «Монте-Карло»”. Кожна лабораторна робота містить такі розділи:

 • мета роботи;

 • теоретичні відомості, необхідні для виконання роботи;

 • практичні приклади;

 • завдання на виконання роботи (може містити декілька завдань);

 • числові дані для виконання індивідуальних завдань;

 • контрольні запитання.

У списку рекомендованої літератури наведено основні літературні джерела, які студенти можуть використати для самостійної роботи та поглиблення своїх знань.

У додатку подано зразок оформлення титульної сторінки до звіту з лабораторної роботи. 

Вимоги до оформлення та виконання лабораторних робіт

Структура та оформлення звіту

Звіт з лабораторної роботи оформляється на аркушах формату A4, які заповнюються з однієї сторони. Текст повинен бути рукописним або друкованим на принтері. Використання кольорових чорнил дозволяється тільки для ілюстративних матеріалів.

Звіт з лабораторної роботи формується відповідно до змісту і повинен містити такі розділи:

 • титульну сторінку (див Додаток);

 • мету роботи;

 • короткі теоретичні відомості;

 • завдання на лабораторну роботу та числові дані для виконання цього завдання згідно з відповідним варіантом;

 • опис усіх етапів виконання роботи;

 • отримані результати та необхідні ілюстрації до них;

 • опис програми (текст програми);

 • висновки.

Звіт зшивається з лівої довшої сторони листів формату A4. Титульна сторінка звіту друкується на принтері.

Організація, контроль виконання та захист роботи

Лабораторні роботи виконуються кожним студентом самостійно відповідно графіку, який встановлений робочою програмою курсу. Графік виконання роботи студентом контролюється викладачем. Перед виконанням лабораторної роботи викладач опитує студентів з метою визначення їх готовності до виконання роботи.

До виконання лабораторної роботи допускаються студенти, які мають теоретичні знання, необхідні для цієї роботи. Комп’ютерна реалізація виконання завдань здійснюється в лабораторіях кафедри. Мову програмування та середовище для комп’ютерної реалізації студент обирає самостійно. Допускається виконання роботи у домашніх умовах з наступним доопрацюванням та захистом у лабораторіях кафедри.

Захист лабораторної роботи відбувається тільки за наявності належно оформленого звіту з цієї роботи. Лабораторна робота подається і захищається безпосередньо після її виконання згідно з графіком, встановленим робочою програмою курсу. Роботи, захищені із запізненням, зараховуються з мінімальною кількістю балів. При захисті роботи студент відповідає на контрольні запитання за темою лабораторної роботи та демонструє комп’ютерну реалізацію виконання завдання.

Кожна лабораторна робота, виконана і захищена згідно з графіком, встановленим робочою програмою курсу оцінюється за бальною системою, встановленою робочою програмою курсу.

Індивідуальні завдання на виконання

Числові дані для індивідуальних завдань студентам подаються в кінці кожної лабораторної роботи. Варіант числових даних для виконання завдань відповідає порядковому номеру студента у списку групи. При необхідності варіант може змінюватись викладачем.

Лабораторна робота № 1  Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику

Мета роботи

Застосування критеріїв прийняття рішень при розв’язанні задач вибору оптимального рішення з декількох альтернативних в умовах невизначеності та ризику.

Теоретичні відомості

Дуже часто невизначеність пов’язана не зі свідомими діями супротивника, а з нашою непоінформованістю про умови, у яких доводиться діяти. Так, заздалегідь не відомі погодні умови, курси валют, рівень інфляції, стан ринку, попит та ціни на продукцію, обсяг можливих перевезень, кількість вільних місць у транспорті, зміни у податковому законодавстві та багато іншого, що визначає майбутню діяльність.

У таких випадках результати залежать від невідомої заздалегідь об’єктивної реальності, яку в теорії прийнято називати природою, а відповідні ситуації – іграми з природою. Природа розглядається як незацікавлена інстанція, поведінка якої невідома, але яка свідомо не протидіє нашим планам.

Теорія, що займається вивченням ігор з природою, називається теорією статистичних рішень.

Формалізація дій у такій невизначеній ситуації відбувається за допомогою побудови платіжної матриці.

У природи можуть бути лише стани. Нехай щодо станів природи П можна зробити n припущень: П1, П2,...Пn, а в гравця А в цих же умовах є m можливих стратегій: А1, А2,…Аm. Вважатимемо, що гравець А може оцінити свої можливі виграші при кожному стані природи. Тоді можна побудувати матрицю виграшів aijпри кожній стратегії Aiі кожному стані природи Пj (див. табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Вигляд платіжної матриці для випадку ігор із природою

 

П1

П2

. . .

Пn

А1

a11

a12

. . .

a1n

А2

a21

a22

. . .

a2n

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Аm

am1

am2

. . .

amn

Потрібно вибрати оптимальну стратегію гравця А.

Щодо поведінки природи не можна зробити жодних припущень. Вона не може знати наші плани і свідомо протидіяти їм, оскільки нерозумна і не зловмисна. При розв’язуванні оптимізаційної задачі не існує критерію для вибору поведінки природи.

Тому вводиться показник ризику, що описує „вдалість” застосування гравцем А тієї чи іншої стратегії з урахуванням стану природи.

Ризиком rij при стратегії Ai в умовах Пjназивається різниця між виграшем, який міг би отримуватись в оптимальному випадку, і виграшем, який отримується насправді:

rij=cj-aij , (1)

де cj=maxaij (максимальне значення в стовпці j), тобто виграш А в оптимальному варіанті.

Платіжній матриці ставиться у відповідність матриця ризиків (див. таблицю 1.2). Вона має такий самий вигляд, як і платіжна матриця, але її елементами є не виграші а ризики.

Таблиця 1.2.

Загальний вигляд матриці ризиків

 

П1

П2

. . .

Пn

А1

r11

r12

. . .

r1n

А2

r21

r22

. . .

r2n

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Аm

rm1

rm2

. . .

rmn

З огляду на відсутність „розумності” у поведінці супротивника (природи) для вибору кращої стратегії розроблені спеціальні критерії. На сьогодні їх відомо понад десять. Розглянемо декілька з них. 

Максимінний критерій Вальда

Оптимальною вибирається та зі стратегій гравця А, за якої мінімальний виграш є максимальним.

Це критерій крайнього песимізму, що рекомендує діяти за принципом: «завжди розраховуй на гірше».

Максимаксний критерій

Максимаксний («оптимістичний») критерій полягає у виборі альтернативи з найбільшою оптимістичною оцінкою.

Такий принцип практично неможливо захистити від критики, оскільки очікування лише найсприятливіших станів оточуючого середовища часто, як правило, не виправдуються.

Мінімаксний критерій Севіджа

Відповідно до цього критерію рекомендується вибирати ту стратегію, за якої величина ризику набуває найменшого значення у найнесприятливішій ситуації.

Це також критерій крайнього песимізму, але песимізм тут розуміється інакше: гіршим оголошується не мінімальний виграш, а максимальний ризик.

Критерій Лапласа

Коли немає жодних підстав вважати, що кожний окремий стан природи імовірніший у порівнянні з іншими, використовують припущення про те, що імовірність виникнення кожного з можливих станів оточуючого середовища однакова. Тоді оцінку середньої цінності кожної альтернативи можна обчислити за формулою звичайного середнього арифметичного всіх її можливих оцінок у різних станах природи, після чого обирати ту з альтернатив, яка має найбільшу середню оцінку.

Критерій Байєса-Лапласа

Попередній критерій ґрунтувався на принципі недостатньої підстави - не було підстав вважати імовірність виникнення того або іншого стану природи більшою у порівнянні з іншими станами природи. Цей критерій ґрунтується на припущенні, що відомі вірогідності станів природи:

q1=p1), q2=p2),...,qn=pn).

Оптимальною вибирається та зі стратегій гравця А, для якої середнє значення чи математичне очікування виграшу перетворюється на максимум.

Цей критерій може тлумачитись як критерій з частковою невизначеністю, через те що вірогідності станів природи є відомими. Умова  означає, що використано всі можливі стани природи й інших бути не може.

Критерій песимізму-оптимізму Гурвіца

Цей критерій рекомендує в умовах невизначеності не керуватися ні крайнім песимізмом, ні крайнім оптимізмом, а брати щось середнє, і має вигляд, де  - коефіцієнт, який вибирається із суб’єктивних міркувань: чим небезпечніша ситуація, тобто чим більше сторона А бажає „підстрахуватися”, тим ближче до одиниці слід вибирати. 

Розглянемо детальніше цей критерій.

При  -  - це критерій Вальда.

При  -  - позиція крайнього оптимізму.

При  - щось середнє, залежне від того, чому віддає перевагу ОПР (особа, що приймає рішення).

Отже,  відображає міру песимізму ОПР чи міру її ставлення до ризику.

Конкретні значення має задавати ОПР. Незважаючи на те, що вибір  суб’єктивний і немає ніяких рекомендацій щодо його вибору, в реальних умовах буває корисним переглянути при різних  рекомендації, що випливають із критерію Гурвіца, і зробити висновок щодо діяльності у розглядуваних умовах.

Якщо рекомендації, що випливають з різних критеріїв, збігаються, можна не сумніватися у виборі рішення. Якщо не збігаються – слід задуматися над ситуацією.

Критерій Ходжеса-Лемана

Критерій Ходжеса-Лемана є комбінацією максимінного критерію і критерію Байєса-Лапласа. Він використовує параметр bÎ[0; 1], що характеризує ступінь довіри гравця до імовірнісного розподілу виникнення можливих станів природи. Відповідно до принципу Ходжеса-Лемана, слід орієнтуватися на ту з альтернатив, що має найбільшу оцінку Ходжеса-Лемана, де - песимістична оцінка і-ї альтернативи, a  - її оцінка за Байесом-Лапласом.

При b=1 (повній довірі гравця до імовірнісного розподілу можливих станів оточуючого середовища) ми одержуємо принцип Байєса-Лапласа, при b=0 (повна зневага до імовірнісних оцінок) - повертаємося до песимістичного критерію. Оскільки значення параметра b, які дорівнюють 1 або 0, є вийнятковими, то можна припустити, що гравець частіше буде погоджуватися з вибором параметра b із середини проміжку [0; 1]. Широкого застосування в цьому відношенні знайшов проміжок [0.3; 0.8]. 

Приклад 1.1

Комерційна фірма виробляє і реалізує морозиво. Собівартість однієї порції морозива – 50 коп., а ціна реалізації – 80 коп. Відповідно до потужності устаткування фірма може виробляти 0, 300, 500, 700, 900, 1100 порцій морозива в день. Можливості реалізації морозива в літній сезон оцінюються, залежно від погодних умов, так:

 • у спеку – 1000 порцій;

 • у сонячну погоду – 800 порцій;

 • у похмуру теплу погоду – 500 порцій;

 • у дощову, вітряну погоду – 100 порцій;

 • у дощову, вітряну погоду реалізатор має право знизити ціну порції на 5 коп., тоді обсяг реалізації зросте в 1.5 рази.

Підприємство витрачає на доставку морозива 110 грн., а з 80 коп. ціни однієї порції реалізатор отримує, у разі продажу, 10 коп.

При неповній реалізації додаткові витрати на транспортування залишків у морозильник становлять 10 грн. Орендна плата за морозильник становить 3 грн. за кожну сотню порцій за одну ніч зберігання.

Необхідно прийняти рішення про підготовку до реалізації певної кількості морозива. Служба прогнозу погоди надала такі оцінки вірогідностей погодних умов на день реалізації:

р1 (спека) = 0.3,

р2 (сонячна погода) = 0.4,

р3 (похмура погода) = 0.2,

р4 (дощова, вітряна погода) = 0.1.

Передбачається, що будь-які умови можна співвіднести з одним із перелічених видів.

Потрібно знайти оптимальну разову стратегію фірми.

Розв’язання

Для розв’язання задачі застосуємо теорію статистичних рішень. Розрахуємо величину доходів і збитків фірми при різних обсягах виробництва морозива та усіх варіантах погодних умов (варіантах попиту на продукцію). Податки та інші відрахування до уваги не братимемо.

1)    у спеку буде куплено 1000 порцій морозива:

300*(0.80-0.50-0.10)-10.00=50             прибуток

500*(0.80-0.50-0.10)-10.00=90             прибуток

700*(0.80-0.50-0.10)-10.00=130           прибуток

900*(0.80-0.50-0.10)-10.00=170           прибуток

1000*(0.80-0.50-0.10)-10.00-10.00-3.00=177     прибуток

2)    у сонячну погоду буде куплено 800 порцій морозива:

300*(0.80-0.50-0.10)-10.00=50              прибуток

500*(0.80-0.50-0.10)-10.00=90              прибуток

700*(0.80-0.50-0.10)-10.00=130            прибуток

800*(0.80-0.50-0.10)-10.00-10.00-3.00=137      прибуток

800*(0.80-0.50-0.10)-10.00-10.00-3*3.00=131   прибуток

3)    у похмуру теплу погоду буде куплено 500 порцій морозива:

300*(0.80-0.50-0.10)-10.00=50                          прибуток

500*(0.80-0.50-0.10)-10.00=90                          прибуток

500*(0.80-0.50-0.10)-10.00-10.00-2*3.00=74     прибуток

500*(0.80-0.50-0.10)-10.00-10.00-4*3.00=68     прибуток

500*(0.80-0.50-0.10)-10.00-10.00-6*3.00=62     прибуток

4)     

а) у дощову, вітряну погоду буде куплено 100 порцій морозива за ціною 80коп.:

100*(0.80-0.50-0.10)-10.00-10.00-2*3.00=-6              збиток

100*(0.80-0.50-0.10)-10.00-10.00-4*3.00=-12            збиток

100*(0.80-0.50-0.10)-10.00-10.00-6*3.00=-18            збиток

100*(0.80-0.50-0.10)-10.00-10.00-8*3.00=-24            збиток

100*(0.80-0.50-0.10)-10.00-10.00-10*3.00=-30          збиток

б) у дощову, вітряну погоду буде куплено 100*1.5 порцій морозива за ціною 75коп.:

100*1.5*(0.75-0.50-0.10)-10.00-10.00-2*3.00=-3.5    збиток

100*1.5*(0.75-0.50-0.10)-10.00-10.00-4*3.00=-9.5    збиток

100*1.5*(0.75-0.50-0.10)-10.00-10.00-6*3.00=-15.5  збиток

100*1.5*(0.75-0.50-0.10)-10.00-10.00-8*3.00=-21.5  збиток

100*1.5*(0.75-0.50-0.10)-10.00-10.00-10*3.00=-27.5         збиток 

Складемо таблицю виграшів підприємця при різному попиті на товар. Обсяг товару, що вивозиться, позначимо через V, а попит через П. Стратегії позначимо через Vi, і=0,1,2,3,4,5. Ці стратегії визначатимуться різним обсягом постачання товару на ринок. Стани обєктивної реальності – погодні умови, що визначають попит на продукцію. Для зручності додамо до платіжної матриці рядок з максимальним прибутком (для розрахунку матриці ризиків рядок максимальних значень у кожному стовпчику). 

Платіжна матриця

         П

V

Обсяг

П1

П2

П3

П4(а)

П4(б)

V0

0

0

0

0

0

0

V1

300

50

50

50

-6

-3.5

V2

500

90

90

90

-12

-9.5

V3

700

130

130

74

-18

-15.5

V4

900

170

137

68

-24

-21.5

V5

1100

177

131

62

-30

-27.5

Max прибуток

177

137

90

0

0

Здійснимо аналіз платіжної матриці на предмет відкидання явно невигідних стратегій. Однак таких стратегій у цій матриці знайти не вдається.

Складемо матрицю ризиків 

Матриця ризиків

         П

V

Обсяг

П1

П2

П3

П4(а)

П4(б)

V0

0

177

137

90

0

0

V1

300

127

87

40

6

3.5

V2

500

87

47

0

12

9.5

V3

700

47

7

16

18

15.5

V4

900

7

0

22

24

21.5

V5

1100

0

6

28

30

27.5

Обидві матриці показують, що варіант П4(б) у всіх випадках вигідніший, ніж П4(а), тому далі передбачається використання тільки його.

Оцінимо стратегії фірми за допомогою розглянутих критеріїв. 

1. Критерій Байєса-Лапласа

Відповідно до цього критерію потрібно оцінити середній виграш фірми при кожній стратегії:

а0=0*0.3+0*0.4+0*0.2+0*0.1                  =0

а1=50*0.3+50*0.4+50*0.2+(-3.5)*0.1     =44.65

а2=90*0.3+90*0.4+90*0.2+(-9.5)*0.1     =80.05

а3=130*0.3+130*0.4+74*0.2+(-15.5)*0.1        =104.25

а4=170*0.3+137*0.4+68*0.2+(-21.5)*0.1        =117.25

а5=177*0.3+131*0.4+62*0.2+(-27.5)*0.1        =115.15

Звідси випливає, що відповідно до критерію Байєса-Лапласа V4 – оптимальна стратегія, тому що для неї середній виграш фірми максимальний.

2. Максимінний критерій Вальда

Оцінимотобто V0 – оптимальна стратегія, що означає припинення виробництва і реалізації. Якщо ж фірма не бажає йти на такий крок, то оптимальною є V1.

3. Мінімаксний критерій Севіджа

Оцінимо.

Значення 24 відповідає V4, отже за цим критерєм оптимальною є стратегія V4.

4. Критерій песимізму-оптимізму Гурвіца

Оцінимо для кількох значень сталої Гурвіца, які виберемо відповідно до власних переваг.

1) =0,

H=max(1*0; 1*50; 1*90; 1*130; 1*170; 1*177)=max(0; 50; 90; 130; 170; 177)=177;

2) =0.2,

H=max(0.2*0+0.8*0; 0.2*0+0.8*50; 0.2*0+0.8*90; 0.2*0+0.8*130; 0.2*0+0.8*170; 0.2*0+0.8*177)=max(0; 40; 72; 104; 136; 141.6)=141.6;

3) =0.4,

H=max(0.4*0+0.6*0; 0.4*0+0.6*50; 0.4*0+0.6*90; 0.4*0+0.6*130; 0.4*0+0.6*170; 0.4*0+0.6*177)=max(0; 30; 54; 78; 102; 106.2)=106.2;

4) =0.5,

H=max(0.5*0+0.5*0; 0.5*0+0.5*50; 0.5*0+0.5*90; 0.5*0+0.5*130; 0.5*0+0.5*170; 0.5*0+0.5*177)=max(0; 25; 45; 65; 85; 88.5)=88.5;

5) =0.6,

H=max(0.6*0+0.4*0; 0.6*0+0.4*50; 0.6*0+0.4*90; 0.6*0+0.4*130; 0.6*0+0.4*170; 0.6*0+0.4*177)=max(0; 20; 36; 52; 68; 70.8)=70.8;

6) =0.8,

H=max(0.8*0+0.2*0; 0.8*0+0.2*50; 0.8*0+0.2*90; 0.8*0+0.2*130; 0.8*0+0.2*170; 0.8*0+0.2*177)=max(0; 10; 18; 26; 34; 35.4)=35.4.

При всіх шести значеннях оптимальною стратегією є шоста, тобто V5. Значення =1 брати недоцільно тому, що у цьому випадку отримаємо критерій Вальда.

Для зручності розрахунки за всіма критеріями зведемо в таблицю. Оптимальні стратегії у ній виділено жирним шрифтом. 

 

Критерій Байєса-Лапласа

Критерій Вальда

Критерій Севіджа

Критерій Гурвіца

=0

=0.2

=0.4

=0.5

=0.6

=0.8

V0

0

0

177

0

0

0

0

0

0

V1

44.65

-3.5

127

50

40

30

25

20

10

V2

80.05

-9.5

87

90

72

54

45

36

18

V3

104.25

-15.5

47

130

104

78

65

52

26

V4

117.25

-21.5

24

170

136

102

85

68

34

V5

115.15

-27.5

30

177

141.6

106.9

88.5

70.8

35.6

Оцінка стратегії за допомогою чотирьох критеріїв не дала однозначної відповіді на запитання, яка зі стратегій є оптимальною. Тому вибір стратегії має зробити ОПР. Однак таблиця допомагає краще зорієнтуватися в наданих можливостях і аналізувати ситуації. Логічним є припустити, що ОПР, виходячи з додаткових знань про становище фірми й ринку, зупиниться на стратегіях V4 або V5.

 

Завдання на виконання

Завдання №1

Фірма є виробником певної продукції, що швидко псується. Один з видів продукції постачається на зовнішній ринок у ящиках. Витрати на виробництво одного ящика товару дорівнюють A1 грн., на транспортування його замовнику – C грн. Фірма продає кожен ящик товару за ціною A2 грн. Якщо товар не продається протягом місяця, фірма не отримує прибутку.

Адміністратор повинен вирішити, яку кількість ящиків товару слід виробляти протягом місяця за умови, що попит на продукцію планується B1, B2, B3, B4 і B5 ящиків, а відповідні віврогідності попиту дорівнюють P1; P2; P3; P4; P5.

Зробити прогноз щодо найкращої стратегії адміністратора, використовуючи критерії Байєса-Лапласа, Вальда, Севіджа і Гурвіца.

Скласти програму для знаходження оптимальної стратегії.

Завдання №2

Фірма займається постачанням лісу. Довжина маршруту D км. Собівартість 1м3 лісу – C грн., а ціна реалізації – C1 грн. Фірма може здійснювати постачання партіями по A1, A2, A3, A4, A5 м3 лісу. Ціна реалізації коливається залежно від того, на скільки днів запізнюється постачання:

 • без запізнень – C1 грн./м3,

 • 1 день запізнення – C2 грн./м3,

 • 2 дні запізнення – C3 грн./м3,

 • 3 дні запізнення – C4 грн./м3,

 • 4 дні запізнення – C5 грн./м3. 

Підприємство витрачає на доставку до місця прибуття залежно від обсягу вантажу:

 • A1 м3H1 грн/км,
 • A2, A3, A4 м3H2 грн/км,
 • A5 м3H3 грн/км.

Окрім того, підприємство втрачає B грн. за кожен прострочений день.

На основі статистичних даних щодо аналізу попередніх ситуацій фірма може оцінити вірогідності прибуття товару в строк таким чином:

 • (без запізнення) = р1;
 • (1 день запізнення) = р2;
 • (2 дні запізнення) = р3;
 • (3 дні запізнення) = р4;
 • (4 дні запізнення) = р5.

Фірма отримала замовлення на постачання. В умовах описаної невизначеності потрібно оцінити стратегії фірми за допомогою критеріїв Байєса-Лапласа, Вальда, Севіджа, Гурвіца.

Скласти програму для знаходження оптимальної стратегії. 

Числові дані для індивідуальних завдань

Завдання №1

№ варіанту

A1

A2

C

B1

B2

B3

B4

B5

P1

P2

P3

P4

P5

1

260

540

5

50

60

70

80

90

0.1

0.15

0.2

0.35

0.2

2

240

500

6

55

65

75

85

95

0.15

0.15

0.2

0.3

0.2

3

250

540

7

50

60

70

80

90

0.1

0.1

0.3

0.3

0.2

4

260

500

6

55

65

75

85

95

0.15

0.2

0.3

0.2

0.15

5

240

540

5

50

60

70

80

90

0.15

0.2

0.2

0.3

0.15

6

250

500

5

55

65

75

85

95

0.1

0.15

0.2

0.35

0.2

7

260

540

6

50

60

70

80

90

0.15

0.15

0.2

0.3

0.2

8

240

500

7

55

65

75

85

95

0.1

0.1

0.3

0.3

0.2

9

250

540

6

50

60

70

80

90

0.15

0.2

0.3

0.2

0.15

10

260

500

5

55

65

75

85

95

0.15

0.2

0.2

0.3

0.15

11

260

500

6

55

65

75

85

95

0.15

0.2

0.3

0.2

0.15

12

240

540

5

50

60

70

80

90

0.15

0.2

0.2

0.3

0.15

13

250

500

5

55

65

75

85

95

0.1

0.15

0.2

0.35

0.2

14

260

540

6

50

60

70

80

90

0.15

0.15

0.2

0.3

0.2

15

240

500

7

55

65

75

85

95

0.1

0.1

0.3

0.3

0.2

16

260

540

5

50

60

70

80

90

0.1

0.15

0.2

0.35

0.2

17

240

500

6

55

65

75

85

95

0.15

0.15

0.2

0.3

0.2

18

250

540

6

50

60

70

80

90

0.15

0.2

0.3

0.2

0.15

19

260

500

5

55

65

75

85

95

0.15

0.2

0.2

0.3

0.15

20

260

500

6

55

65

75

85

95

0.15

0.2

0.3

0.2

0.15

Завдання №2

№ варіанту

D

C

C1

C2

C3

C4

C5

A1

A2

A3

A4

A5

H1

H2

H3

B

р1

р2

р3

р4

р5

1

500

120

200

190

180

160

150

10

15

20

25

30

0.8

1.0

1.5

50

0.3

0.3

0.2

0.1

0.1

2

460

110

180

170

160

150

140

12

16

20

24

28

0.9

1.1

1.3

55

0.3

0.2

0.2

0.2

0.1

3

400

100

180

170

150

140

130

10

15

20

25

30

0.8

1.0

1.3

60

0.4

0.2

0.2

0.1

0.1

4

480

120

220

200

190

170

160

12

16

20

24

28

0.8

1.0

1.5

65

0.4

0.3

0.1

0.1

0.1

5

500

120

200

190

180

160

150

10

15

20

25

30

0.9

1.1

1.3

50

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

6

460

110

180

170

160

150

140

12

16

20

24

28

0.8

1.0

1.3

55

0.3

0.3

0.2

0.1

0.1

7

400

100

180

170

150

140

130

10

15

20

25

30

0.8

1.0

1.5

60

0.3

0.2

0.2

0.2

0.1

8

480

120

220

200

190

170

160

12

16

20

24

28

0.9

1.1

1.3

65

0.4

0.2

0.2

0.1

0.1

9

500

100

180

170

150

140

130

10

15

20

25

30

0.8

1.0

1.3

50

0.4

0.3

0.1

0.1

0.1

10

520

120

220

200

190

170

160

12

16

20

24

28

0.9

1.0

1.5

55

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

11

480

120

220

200

190

170

160

12

16

20

24

28

0.8

1.0

1.5

65

0.4

0.3

0.1

0.1

0.1

12

500

120

200

190

180

160

150

10

15

20

25

30

0.9

1.1

1.3

50

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

13

460

110

180

170

160

150

140

12

16

20

24

28

0.8

1.0

1.3

55

0.3

0.3

0.2

0.1

0.1

14

460

110

180

170

160

150

140

12

16

20

24

28

0.9

1.1

1.3

55

0.3

0.2

0.2

0.2

0.1

15

400

100

180

170

150

140

130

10

15

20

25

30

0.8

1.0

1.3

60

0.4

0.2

0.2

0.1

0.1

16

480

120

220

200

190

170

160

12

16

20

24

28

0.8

1.0

1.5

65

0.4

0.3

0.1

0.1

0.1

17

500

120

200

190

180

160

150

10

15

20

25

30

0.9

1.1

1.3

50

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

18

460

110

180

170

160

150

140

12

16

20

24

28

0.8

1.0

1.3

55

0.3

0.3

0.2

0.1

0.1

19

400

100

180

170

150

140

130

10

15

20

25

30

0.8

1.0

1.5

60

0.3

0.2

0.2

0.2

0.1

20

480

120

220

200

190

170

160

12

16

20

24

28

0.9

1.1

1.3

65

0.4

0.2

0.2

0.1

0.1

 

Контрольні запитання

 1. Задачі прийняття рішень за умов невизначеності та за умов ризику.

 2. матриця цінності альтернатив.

 3. Критерій Вальда.

 4. Критерій Севіджа.

 5. Критерій Гурвіца.

 6. Критерій Лапласа.

 7. Критерій Байєса-Лапласа.

 8. Критерій Ходжеса-Лемана.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!