Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2175 Методика виконання курсових робіт з навчальної дисципліни Теорія держави і права, НАВС

Методика виконання курсових робіт з навчальної дисципліни Теорія держави і права, НАВС

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 

ЗАТВЕРДЖУЮ

начальник кафедри  

теорії держави та права НАВС,

полковник міліції                                                                             

С.Д. Гусарєв

« ____»  _____________2012р. 

Методичні вказівки для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни "Теорія держави і права"

  

Київ 2012 

 

Методичні вказівки (рекомендації) для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» / Укладачі: к.ю.н., професор Осауленко О.І.; викл. Юрковська Л.Г. – Київ: Національна академія внутрішніх справ, ННІПП , 2012. – 74 с.

Методичні вказівки (рекомендації) для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» обговорені та схвалені на засіданні кафедри теорії держави та права НАВС 14 вересня 2012 року, протокол № 2. 

1. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

1. Поняття предмету теорії держави та права.

2. Система юридичних наук і місце в ній ТДП.

3. Методологія теорії держави та права.

4. Влада і норми поведінки в первісному суспільстві.

5. Загальні закономірності виникнення держави і права.

6. Загальна характеристика теорій походження держави і права.

7. Типологія та основні типи держав.

8. Сутність та соціальне призначення держави.

9. Держава і політична система суспільства.

10. Функції держави.

11. Механізм держави.

12. Форми держави.

13. Державна влада.

14. Правова держава і громадянське суспільство.

15. Поняття та сутність права.

16. Праворозуміння та його значення для юридичної практики.

17. Право в системі соціальних норм.

18. Система права та її основні елементи.

19. Система права і система законодавства.

20. Норми права та їхня структура.

21. Правоутворення та форми (джерела) права.

22. Нормативно-правові акти та їх систематизація.

23. Дія нормативно-правових актів.

24. Реалізація норм права.

25. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації.

26. Поняття правовідносин та їх види.

27. Юридичні факти.

28. Правова поведінка: поняття та види.

29. Правомірна поведінка: поняття, структура, види.

30. Правопорушення: поняття, склад, види.

31. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

32. Прогалини в праві і шляхи їх усунення.

33. Законність: поняття , принципи та система гарантій.

34. Правопорядок як мета і результат правового регулювання суспільних  відносин.

35. Роль правоохоронних органів в охороні та зміцненні законності, правопорядку та суспільного порядку.

36. Поняття, структура та види правосвідомості.

37. Правова культура та правове виховання.

38. Предмет, метод, способи і типи правового регулювання.

39. Механізм правового регулювання та його елементи.

40. Тлумачення норм права.

41. Основні правові системи сучасності.

42. Принцип верховенства права як засада правового розвитку сучасної України.

43. Основні типи правопорушення: легістський (законницький) та юридичний.

44. Норма права в контексті двох основних типів праворозуміння.

45. Правова держава як форма втілення принципу верховенства права.

46. Проблема формування правового мислення в сучасній Україні.

47. Юридичне (юснатуралістичне) праворозуміння: поняття, основні цінності та принципи.

48. Проблема реформування правової системи сучасної України.

49. Європейські стандарти прав людини в контексті правозастосування сучасної України.

 

3. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного курсу або з окремих його розділів.

Курсова робота є складовою частиною навчального процесу і покликана сприяти розвитку у студентів навичок щодо збору та систематизації матеріалів по темі, наукових підходів до вирішення теоретичних завдань, схильності до критичного аналізу джерел та літератури, вмінню узагальнення результатів дослідження, формування висновків та пропозицій.

Курсова робота є самостійною навчально-науковою працею, яка виконується під керівництвом викладача в такій послідовності:

 1. Вибір теми – з’ясування об’єкта і предмета – визначення мети і завдань дослідження;

 2. Виявлення і відбір наукових та нормативних джерел з теми;

 3. Складання попереднього плану і узгодження його з викладачем;

 4. Написання вступу – виклад теорії і методики – вивчення досвіду роботи  – формулювання висновків і рекомендацій;

 5. Оформлення списку використаних джерел та додатків;

 6. Технічне оформлення роботи;

 7. Рецензування роботи викладачем;

 8. Підготовка і захист курсової роботи.

Процес роботи над дослідженням поділяється на три основні етапи:

- підготовчий;

- етап роботи над змістом;

- заключний етап. 

1. Підготовчий етап роботи над курсовою роботою

Цей етап починається з вибору теми курсової роботи, її осмислення та обґрунтування. З переліку тем, запропонованих кафедрою, студент вибирає ту, яка найповніше відповідає його навчальним інтересам та схильностям. Перевага надається темі, при розробці якої студент може виявити максимум особистої творчості та ініціативи.

Увага! Тема та складний план курсової роботи обов’язково мають бути затверджені науковим керівником!

При з’ясуванні об’єкта , предмета і мети  дослідження необхідно зважити на те, що між ними і темою курсової роботи є системні логічні зв’язки.

Об’єктом дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів теорії і практики науки, яка слугує джерелом необхідної для дослідження інформації.

Предмет дослідження – це тільки ті суттєві зв’язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження є вужчим, ніж об’єкт.

Мета дослідження пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також з його кінцевим результатом і шляхом його досягнення.  Кінцевий результат передбачає вирішення проблемної ситуації, яка відображає суперечність  між типовим станом об’єкта дослідження в реальній практиці і вимогами суспільства до його більш ефективного функціонування.

Наявність поставленої мети дослідження дозволяє визначити завдання дослідження, які можуть включати такі складові:

- визначення певних теоретичних питань, які входять до загальної проблеми дослідження;

- всебічне вивчення практики вирішення даної проблеми, виявлення  її типового стану, недоліків і труднощів, їх причин, типових особливостей передового досвіду;

- обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення даної проблеми;

- розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання результатів дослідження у практиці роботи.

Ознайомлення з основними науковими і нормативним джерелами з метою повного їх виявлення необхідно використовувати різні джерела пошуку: каталоги і картотеки бібліотеки вищого навчального закладу, провідних наукових бібліотек міста, бібліотечні посібники, виноски й посилання в підручниках, монографіях, словниках та ін.. 

2. Робота над текстом курсової роботи:

Другий етап починається з вивчення та конспектування літератури з теми курсової роботи.

Конспектуючи матеріал, слід пам’ятати тему курсової роботи, щоб виписувати тільки те, що має відношення до теми дослідження. Кожна цитата, приклад, цифровий матеріал мають супроводжуватися точним описом джерела з позначення сторінок, на яких опубліковано цей матеріал (напр., [21,с.32] де цифри 21 є порядковим номером використаного джерела, а 32 номер сторінки цитати).   

Коли думки іншого автора видаються за особисті, розглядається як грубе порушення літературної та наукової етики, кваліфікується як плагіат. Однак це не означає, що студент зовсім не повинен спиратися на праці інших авторів: чим ширше і різноманітніше коло джерел, які він використовував, тим вищою є теоретична і практична цінність його дослідження.

Після конспектування матеріалу необхідно перечитати його знову, щоб склалося цілісне уявлення про предмет вивчення.

Правильна та логічна структура курсової роботи – це запорука успіху розкриття теми. 

3. Заключний етап роботи над курсовою роботою 

На цьому етапі передбачається написання студентом вступу та висновків до курсової роботи, оформлення списку літератури та додатків, редагування тексту, його доопрацювання з урахуванням зауважень наукового керівника, підготовка роботи до захисту.

Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина курсової роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми, що вивчається,  її практична  значущість; визначаються об’єкт, предмет, мета і завдання дослідження; розглядаються методи, за допомогою яких воно проводилось, розкривається структура роботи, її основний зміст.

Логічним завершенням курсової роботи є висновки . Головна їх мета – підсумки проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій. Дуже важливо щоб вони відповідали поставленим завданням.

Літературне оформлення курсової роботи є важливим елементом її виконання і одним із багатьох чинників, на які зважає комісія при оцінюванні під час захисту. Передусім звертається увага на змістовний аспект викладу матеріалу, а також на текст роботи, список літератури і додатки.

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Розділи і підрозділи прийнято нумерувати арабським цифрами. Позначення розділів, параграфів і їхні порядкові номери пишуть в одному рядку з заголовком, при цьому в кінці крапка не ставиться.

Наприклад:

Розділ 2. Форма правління та її різновиди

2.1. Монархія: поняття, ознаки, види

2.2. Поняття, ознаки, види республіки

Сторінки роботи повинні мати поля:

Ліве – 30 мм, зверху – 20 мм;

Праве – 10 мм, знизу – 25 мм.

Кегель (висота літери) – 14.

Усі сторінки роботи нумеруються від титульної до останньої без пропусків або літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ній цифра 1 не ставиться. Порядковий номер сторінки проставляється праворуч верхнього поля.   Курсова робота відкривається титульним аркушем  (зразок додається); На наступній сторінці розміщується зміст із позначенням сторінок, на яких кожний з елементів плану викладений у роботі. Всі розділи і підрозділи, що є у плані, мають бути виділені в тексті заголовками та підзаголовками [1, с.127-142].

1. Шейко В.М., Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник. – 5-те вид., стер. –К.: Знання, 2006. – 307 с.

Загальний обсяг курсової роботи має становити 40 сторінок основного змісту ( титульний аркуш, план та список використаних джерел не входять до зазначеного обсягу).

 

5. ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ЗРАЗОК  ТИТУЛЬНОЇ  СТОРІНКИ

НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І ПСИХОЛОГІЇ

 

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

КУРСОВА  РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» 

на тему: «Історичні типи держави»

Виконав:

студент 1 курсу, 105 гр.

Петренко Ігор Миколайович

  

Перевірив:

кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри загальноправових дисциплін 

Осауленко Олександр Іванович

      

КИЇВ – 2012

ЗРАЗОК  СКЛАДНОГО  ПЛАНУ 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОЛОГІЇ ДЕРЖАВ

1.1. Поняття, сутність та значення типології держав

1.2. Загальнотеоретична характеристика формаційного підходу до типології держав

1.3. Загальна характеристика цивілізаційного підходу до типології держав 

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СТАНОВЛЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНИХ ТИПІВ ДЕРЖАВ

1.1. Рабовласницькі держави: сутність, основні риси, динаміка розвитку

1.2. Поняття, ознаки, різновиди феодальних держав

1.3. Порівняльний аналіз сутності та основних властивостей буржуазних та капіталістичних держави

1.4. Загальна характеристика основних сучасних типів держав

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141

 2. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року, Страсбург // Відомості Верховної Ради України – 1997р. – №32 – с. 15-18.

 3. Про делегування повноважень державної виконавчої влади головам та очолюваним ними виконавчим комітетам сільських, селищних, міських Рад: Указ Президента України № 1194/95 від 30 грудня 1995 р. // Голос України. – 1996. – № 5. – 11 січня.

 4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – ст. 170.

 5. Про Статут територіальної громади міста Києва: Рішення Київської міської ради № 371/1805 від 28.03.2002 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.kmv.gov.ua/static.asp?IdType=5.

 6. Волковицька Н. Функції правової свідомості у процесі утвердження демократії в Україні / Н. Волковицька // Юридична Україна. – 2010. − № 4. – С. 35−42.

 7. Дмитрієнко Ю. М. Сучасна академічна думка про правосвідомість /                  Ю. М. Дмитрієнко // Право і безпека. − 2006. − № 5−2. − С. 15−21.

 8. Евдокимова Е. Г. Правовой режим законности: теория и история /  Е. Г. Евдокимова, Р. А. Ромашов // Изв. вузов. Правоведение. − 2001. − № 5. − С. 261−271.

 9. Жданов І. О. Правосвідомість: основні структурні елементи / І. О. Жданов // Держава і право. – Київ:  Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 38. − С. 68−74.

 10. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження. –                К.: Юстініан, 2004. – 211 с.

 11. Калиновський Ю. Ю. Правосвідомість українського суспільства: ґенеза та сучасність / Ю. Ю. Калиновський. − Х.: Право, 2008. – 288 с.

6. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Увага! Захист курсової роботи відбувається не пізніше, ніж за один місяць до початку чергової сесії! 

Процедура захисту включає :

- доповідь студента про зміст роботи ( 05- 10 хвилин);

- запитання до автора;

- відповіді студента на запитання членів комісії із захисту курсової роботи та осіб, присутніх на захисті.

- заключне слово студента;

- рішення комісії про оцінку роботи.

Вступне слово готується заздалегідь у формі виступу, у якому доцільно висвітлити такі важливі питання: обґрунтування актуальності  теми дослідження; мета; завдання; об’єкт, предмет дослідження; з якими труднощами довелося зіткнутися в процесі дослідження, які положення не знайшли підтвердження.

Під час захисту курсової роботи студент зобов’язаний дати вичерпні відповіді на всі зауваження у рецензіях, а також у виступах на захисті.

Результати захисту курсової роботи визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». При визначенні оцінки комісія бере до уваги якість виконання всіх частин курсової роботи, якість усунення зауважень, а також повідомлення студента та його відповіді на поставлені запитання.  Оцінка за курсову роботу заноситься до залікової книжки та в екзаменаційну відомість.

Найкращі роботи можуть бути рекомендовані на конкурс.

Після захисту курсові роботи здаються на кафедру, де зберігаються до кінця навчання студента в академії.

Типові помилки в написанні та оформленні курсової роботи 

 1. Зміст роботи не відповідає плану курсової (зміна приблизного плану може здійснюватися лише за погодженням та дозволу керівника курсової роботи) або не розкриває тему повністю чи в її основній частині;

 2. Сформульовані розділи (підрозділи) не відбивають реальну проблемну ситуацію, стан об’єкта;

 3. Мета дослідження не пов’язана з проблемою, сформульована абстрактно і не розкриває специфіки об’єкта і предмета дослідження;

 4. Автор не виявив самостійності, робота являє собою компіляцію або плагіат;

 5. Не зроблено глибокого і всебічного аналізу сучасних офіційних і нормативних документів, нової наукової літератури;

 6. Кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не відповідають поставленим завданням;

 7. У роботі відсутні посилання на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено матеріал;

 8. Бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без додержання вимог державного стандарту;

 9. Обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам,  вона виконана не охайно, з помилками.

 

7. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Шкала оцінювання курсової роботи включає бали за якість виконання наступних завдань:

 • повнота та правильність виконання кожного розділу курсової роботи;

 • оформлення вступу, висновків, списку використаних джерел, додатків;

 • успішність захисту курсової роботи. 

№ п.п.

Оцінювані завдання з виконання курсової роботи

Кількість балів

1.

Повнота та правильність виконання першого розділу курсової роботи

25

2.

Повнота та правильність виконання другого розділу курсової роботи

25

3.

Оформлення вступу, висновків, списку використаних джерел, додатків

25

4.

Успішність захисту курсової роботи

25

 

РАЗОМ:

100

Результати захисту курсової роботи визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». При визначенні оцінки викладач бере до уваги якість виконання всіх частин курсової роботи:

- якість підготовки та оформлення курсової роботи відповідно до встановлених вимог;

- якість викладеного змістовного матеріалу теми, що розкриває її повноту, використання наукових та нормативних джерел у роботі та наявність посилання на них;

- повідомлення студента (захист курсової роботи) та його відповіді на поставлені запитання. 

На підставі узагальнень всіх зазначених складових шляхом складання суми балів виставляється загальна оцінка. Оцінка за курсову роботу заноситься до залікової книжки та в екзаменаційну відомість.

Найкращі роботи можуть бути рекомендовані на конкурс.

Після захисту курсові роботи здаються на кафедру, де зберігаються до кінця навчання студента в академії.

 

8. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (РЕКОМЕНДАЦІЇ) ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ, ЯКІ КЕРУЮТЬ КУРСОВОЮ РОБОТОЮ

Керівництво курсової роботи здійснює визначений викладач кафедри. Як правило керівництво здійснює викладач який проводить семінарські заняття у групі.

Студентам на початку семестру пропонується самостійно обрати тему курсової роботи. Викладач може встановлювати строки виконання курсової роботи та дати захисту їх.  Після обрання теми курсової роботи студент має уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями по виконанню курсових робіт, звернути увагу на типові помилки, які можуть допускатись під час виконання робіт.

Тема курсової роботи містить приблизний план та рекомендований список нормативних та наукових джерел. Студент під час консультації може звернутись до викладача з порадами щодо доповнення джерел, зміни плану. У процесі написання кожен студент може звертатись до керівника курсової роботи за порадами.

Після виконання курсової роботи студент подає її викладачу на рецензування. Викладач має під час рецензування звернути увагу на відповідність дотриманих вимог студентом до курсової роботи, зокрема, встановленого обсягу роботи, наявності посилань на використанні джерела в тексті, наявності висновків. Під час рецензування викладачем звертається увагу на якість викладеного ( повноти розкриття основного змісту теми) матералу відповідно до плану теми. Позитивною стороною роботи є наявність власних обґрунтованих висновків, пропозицій, використання стистичної інформації, схем тощо. Після чого викладачем пишеться рецензія на курсову роботу у якій звертається увага на якість її виконання, допущені помилки, пропозиції про їх усунення.

У встановлений день захисту студенту пропонується виступ 7-10 хвилин, викладачем можуть додатково задаватись запитання щодо уточнення окремих пожень роботи. На підставі узагальненя виконная всіх складових етапів курсової роботи (оформлення та виконання роботи, зміст викладеного матеріалу, захист) викладачем виставляється загальна оцінка.

 

9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основна література

1. Венгеров А. Б. Теория государства и права. — М., 2000.

2. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копєйчикова. - К., 2000.

3. Комаров С. А. Теория государства и права, - М., 1999.

4. Котюк В. О. Теорія права: Курс лекцій, - К.: Вентурі, 1996.

5. Кузьмін С.А., Карпенко Д.М.. Теорія держави та права в питаннях і відповідях [Текст] : посібник / С. А. Кузьмін, Д. М. Карпенко. - К. : Вид. Паливода А. В., 2010. - 128 с. - (Серія "Шпаргалка"). - Бібліогр.: с. 121-122.

6. Общая теория государства и права: Акад. курс в 2 т. / Под ред. М. Н. Марченко. — М., 1998.

7. Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазарева — М., 2000.

8. Скакун О. Ф, Теория государства и права. — Харьков, 2000.

9. Сурнлов А, В. Теория государства и права. — К.; Одесса, 1989.

10. Теория государства и права / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. — М., 1998.

11. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. — М., 2001.

12. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / О. М. Головко [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Погрібного ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2010. - 277 с. - Бібліогр.: с. 273-276.

13. Юридична енциклопедія: У 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998-2001.

Додаткова література

1. Авер’янов В.Б. Принци верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практики реалізації // Право України. - 2010.- №3. - С.72-79.

2. Аграновская Е. В. Правовая культура и обеспечение прав личности. — М., 1988.

3. Бобровник С.В. Богінич О.Л. Систематизація законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку. — К., .1994.

4. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. -М., 1978.

5. Вопленко Н. Н. Официальное толкование норм права. — М., 1976.

6. Всеобщая декларация прав человека как международных стан­дарт правового положения личности в Украине. Луганск, 1999.

7. Денпсов Ю. А. Общая теория правонарушения и ответственности. – Л., 1983.

8. Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українсь­кого досвіду. — К., 1999.

9. Законодавство: проблеми ефективності / В.Б. Аверьянов, В.П. Денисов, В.Ф. Сіренко та ін. — К., 1995.

10. Зивс С. Л. Источники права. — М., 1981.

11. ІІерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции: Исто­рия и современность. — М., 1986.

12. Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. — М., 1965.

13. Карташев В.И. Юридическая деятельность: понятие, структу­ра, ценность. – Саратов, 1989.

14. Козлихин И.Ю. Идея правового государства: История и современность. — СПб., 1993.

15. Козлов В. А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. — Л., 1989.

16. Козюбра М. Верховенство права і українські реалії та перспективи // Право України. - 2010.- №3. - С.6-18.

17. Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики. – К., 1996.

18. Колодій А. М. Принципи права України. — К., 1998.

19. Коментар до Конституції України / В. Б. Авер'янов, В. Ф. Бой­ко та ін. — К., 1998.

20. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. — М., 1982.

21. Малюська А.Л. Проблеми співробітництва України з прикордонними державами в контексті забезпечення прав національних меншин (1991 - 2010 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Малюська Анатолій Леонтійович ; Дип. акад. України. - К., 2011. - 20 с.

22. Мапеин Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответствен­ность. — М., 1985.

23. Оборотов Ю. Дослідження цінності держави як актуальний напрям сучасного правознавства // Право України. - 2010.- №1. - С.44-51.

24. Оксамытный В. В.  Правомерное поведение личности. — К., 1985.

25. Основы теории политической системы. — М., 1985.

26. Рабинович П. Пріоритетна функція загальнотеоретичного праводержавознавства // Право України. - 2010.- №1. - С.25-31.

27. Разумович Н.Н. Источники и формы права // Сов. государство и право. — 1982. – № 3.

28. Реалізація права на сім'ю шляхом створення дитячих будинків сімейного типу [Текст] : монографія / Ю. Ю. Черновалюк. - Запоріжжя : Просвіта, 2011. - 171 с. - Бібліогр.: с. 156-171.

29. Решетников Ф. М.  Правовые системы стран мира: Справочник. — М., 1993.

30. Семитко А.П. Развитие правовой культуры как правовой про­гресс. — Екатеринбург, 1996.

31. Социальное государство и защита прав человека. — М., 1994.

32. Спасов Б. Закон и его толкование. — М., 1986.

33. Татаринцева Е. В. Правовое воспитание. – М., 1990.

34. Шаповал В. М. Вищі органи сучасної держави: Порівняльний аналіз. — К.: Програма Л, 1995.

35. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. —   К., 1994.

36. Якушик В. М. Государство переходного типа. – К., 1991.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!