Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2173 Методичні вказівки для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни Теорія держави і права, НАВС

Методичні вказівки для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни Теорія держави і права, НАВС

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 

ЗАТВЕРДЖУЮ

начальник кафедри

теорії держави та права НАВС,

полковник міліції

 С.Д. Гусарєв 

« ____» _____________2012р.

 

Методичні вказівки для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни Теорія держави і права

 

Київ 2012

 

Методичні вказівки (рекомендації) для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» / Укладачі: к.ю.н., професор Осауленко О.І.; викл. Юрковська Л.Г. – Київ: Національна академія внутрішніх справ, ННІПП , 2012. – 74 с.

 

Методичні вказівки (рекомендації) для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» обговорені та схвалені на засіданні кафедри теорії держави та права НАВС 14 вересня 2012 року, протокол № 2.

 

1. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

1. Поняття предмету теорії держави та права.

2. Система юридичних наук і місце в ній ТДП.

3. Методологія теорії держави та права.

4. Влада і норми поведінки в первісному суспільстві.

5. Загальні закономірності виникнення держави і права.

6. Загальна характеристика теорій походження держави і права.

7. Типологія та основні типи держав.

8. Сутність та соціальне призначення держави.

9. Держава і політична система суспільства.

10. Функції держави.

11. Механізм держави.

12. Форми держави.

13. Державна влада.

14. Правова держава і громадянське суспільство.

15. Поняття та сутність права.

16. Праворозуміння та його значення для юридичної практики.

17. Право в системі соціальних норм.

18. Система права та її основні елементи.

19. Система права і система законодавства.

20. Норми права та їхня структура.

21. Правоутворення та форми (джерела) права.

22. Нормативно-правові акти та їх систематизація.

23. Дія нормативно-правових актів.

24. Реалізація норм права.

25. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації.

26. Поняття правовідносин та їх види.

27. Юридичні факти.

28. Правова поведінка: поняття та види.

29. Правомірна поведінка: поняття, структура, види.

30. Правопорушення: поняття, склад, види.

31. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

32. Прогалини в праві і шляхи їх усунення.

33. Законність: поняття , принципи та система гарантій.

34. Правопорядок як мета і результат правового регулювання суспільних відносин.

35. Роль правоохоронних органів в охороні та зміцненні законності, правопорядку та суспільного порядку.

36. Поняття, структура та види правосвідомості.

37. Правова культура та правове виховання.

38. Предмет, метод, способи і типи правового регулювання.

39. Механізм правового регулювання та його елементи.

40. Тлумачення норм права.

41. Основні правові системи сучасності.

42. Принцип верховенства права як засада правового розвитку сучасної України.

43. Основні типи правопорушення: легістський (законницький) та юридичний.

44. Норма права в контексті двох основних типів праворозуміння.

45. Правова держава як форма втілення принципу верховенства права.

46. Проблема формування правового мислення в сучасній Україні.

47. Юридичне (юснатуралістичне) праворозуміння: поняття, основні цінності та принципи.

48. Проблема реформування правової системи сучасної України.

49. Європейські стандарти прав людини в контексті правозастосування сучасної України.

 

ТЕМА 20. НОРМИ ПРАВА ТА ЇХНЯ СТРУКТУРА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття та ознаки норми права.

 2. Класифікація норм права.

 3. Загальноправова характеристика гіпотези, диспозиції, санкції – елементів норми права.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Ант Л.Ф. О понятий ведомственного нормативно-правового акта общеобязательного характера // Проблемы совершенствования законодательства. - М.-1989.-Труды № 45. - С. 44 - 50.

 2. Букач В. Зміст конституційних політичних прав і свобод громадян // Право України, 2001, №9.-С.21-23.

 3. Бурлай Е.В. Нормы права и правоотношения в социалистическом об­ществе. -К., 1987.

 4. Венгеров А. Теория государства и права, ч. 1 ,с.21-48

 5. Гусарев С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Словник термінів і визначень, К., 1997.

 6. Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин // Право України. - 2000-№2.-С.43-45.

 7. Кононенко В. Законодавство чи закон? // Право України. - 2004. - №4. - С.96.

 8. Лившиц Р.З. Право и закон в социалистическом правовом государстве // Сов. гос. и право.-1989. -№3.

 9. Нормы советского права. - Саратов, 1987.

 10. Нормы советского права. Проблемы теории. - Саратов, 1987. /ХО Н72/ ф, ч/З.

 11. Пендюра М.М. Теорія держави і права. - К.: ТЕКСТ, 2008. - 192 с.

 12. Пунько О.В. Юридична техніка правозастосовчих актів міліції // Науковий вісник НАВСУ -2004-№6-С.284-290.

 

ТЕМА 21. ПРАВОУТВОРЕННЯ ТА ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття правоутворення, його співвідношення з правотворчістю.

 2. Правотворчість: поняття, види.

 3. Основні підходи до розуміння понять «форма права» та «джерело права».

 4. Основні види форм та джерел права.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Алексєєв С.С. Теория права, М., 1994, с.51-71.

 2. Ант Л.Ф. О понятий ведомственного нормативно-правового акта общеобязательного характера // Проблемы совершенствования законодательства. - М.-1989.-Труды № 45. - С. 44 - 50.

 3. Борденюк В. Теоретичні аспекти співвідношення актів державного управління та актів органів місцевого самоврядування // Право України.-2004.-№11.-С.16.

 4. Венгеров А. Теория государства и права, ч. 1 ,с.21-48

 5. Горбунова Л. Конституційні засади забезпечення законності у нормотворчості // Право України. -2004. - №7.-С.15.

 6. Журавський В.С. Проблеми реалізації законодавчої функції парламентом України // Держава и право. Вип. №12. К.-2001.-С.99-107.

 7. Коростей В. Проблеми правотворчості в Україні // Право України. - 2004. -№9.-С.124-126.

 8. Лясновська Н. Про культуру правотворчої діяльності. / Право України. –

 9. Лимак Д. Колізії наукових поглядів на поняття “законодавство” і практичну необхідність його нормативної легалізації // Право України.-2001.-№8.-С.48-50.

 10. П’ясецька О. Джерела міжнародних та регіональних виборчих стандартів // Право України.-2004.-№8.-С.42.

 11. Харитонов Є., Підопригора О. Деякі міркування з приводу нормотворчості // Право України.-2000.-№8.-С.81-83.

 12. Малишев Б.В.Судовий прецедент у правовій системі Англії. –К., 2008.

 

ТЕМА 22. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття нормативно-правового акту та його ознаки.

 2. Класифікація нормативно-правових актів.

 3. Поняття та призначення систематизації нормативно-правових актів.

 4. Основні види систематизації нормативно-правових актів.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Ант Л.Ф. О понятий ведомственного нормативно-правового акта общеобязательного характера // Проблемы совершенствования законодательства. - М.-1989.-Труды № 45. - С. 44 - 50.

 2. Борденюк В. Теоретичні аспекти співвідношення актів державного управління та актів органів місцевого самоврядування // Право України.-2004.-№11.-С.16.

 3. Зельдіна О. Кодифікація законодавства як засіб забезпечення його стабільності // Право України. - 2009.- №5. - С.67-68.

 4. Козюбра М. Верховенство права і українські реалії та перспективи // Право України. - 2010.- №3. - С.6-18.

 5. Лимак Д. Колізії наукових поглядів на поняття “законодавство” і практичну необхідність його нормативної легалізації // Право України.-2001.-№8.-С.48-50.

 6. Реализация международных - правовых норм во внутреннем праве. - К., 1992.

 7. Рахманина Т.Н. Новые формы и виды кодификации законодательства // Проблемы совершенствования советского законодательства. - М., 1987. - №40. - С. 15-74.

 8. Семчик В Юридична сила закону. // Вісник Академії правових наук України.- 1998.-№4.

 

ТЕМА 23. ДІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття дії нормативно-правових актів.

 2. Дія нормативно-правових актів у просторі та за колом осіб.

 3. Дія нормативно-правових актів у часі.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Ант Л.Ф. О понятий ведомственного нормативно-правового акта общеобязательного характера // Проблемы совершенствования законодательства. - М.-1989.-Труды № 45. - С. 44 - 50.

 2. Беляневич О. Дія закону за колом осіб // Право України. - 2009.- №8. - С.79-81.

 3. Борденюк В. Теоретичні аспекти співвідношення актів державного управління та актів органів місцевого самоврядування // Право України.-2004.-№11.-С.16.

 4. Кампо. В. Українські реформи: політика і право. - К.,1995.

 5. Кононенко В. Законодавство чи закон? // Право України. - 2004. - №4. - С.96.

 6. Лимак Д. Колізія і конкуренція законів // Право України.-2001.-№4.-С.18-20.

 7. Медведев А.М. Правовое регулирование действия закона во времени / Гос. и право. - №3.-1995. -С. 69-75.

 8. Семчик В Юридична сила закону. // Вісник Академії правових наук України.- 1998.-№4.

  

ТЕМА 24. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Загальноправова характеристика реалізації права.

2. Основні підходи до класифікації форм реалізації права.

3. Дотримання, виконання, використання – форми безпосередньої реалізації права.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Абрамов И. А. Понятие реализации функций права. Соотношение понятий "реализация права" и "реализация функций права / И. А. Абрамов // Изв. вузов. Правоведение. − 2006. − № 3. − С.179−190.

 2. Бідей О. Основні форми реалізації правової політики / О. Бідей // Право України. − 2006. − № 7. − С. 42−46.

 3. Братасюк М. Г. Реалізація права: доктринальний аспект / М. Г. Братасюк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. − Київ, 2010. − Вип. 2. − С. 85−95.

 4. Гнатюк М. Д. Реалізація правових норм:поняття і значення / М. Д. Гнатюк // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. − Вип. 27. − С.79−85.

 5. Захаров В. В. Ефективність реалізації правових норм:правові та соціологічні аспекти / В. В. Захаров // Право і безпека. − 2005. − № 4−4. − С. 22−24.

 6. Легуша С. М. Реалізація та дія права: проблеми співвідношення та взаємозв’язку / С. М. Легуша // Часопис Київського університету права. − 2006. − № 4. − С. 24−28.

 7. Самохвалов В. В. Законність та справедливість як вимоги та фактори правореалізації / В. В. Самохвалов // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. − Вип. 31. − С. 567−572.

 8. Старостюк А. В. Застосування норм права: [навч. посіб.] / А. В. Старостюк. – Ірпінь : Нац. акад. ДПС України, 2007. – 136 с.

 9. Тарахонич Т. І. Поняття, механізми та форми реалізації права / Т. І. Тарахонич // Теорія держави і права. Академічний курс: [підруч.] / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – С. 450−468.

 10. Теорія держави і права. Академічний курс: [підруч.] / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Гл. 21: Поняття, механізми та форми реалізації права / Т. І. Тарахонич. – С. 450−468.

 11. Шундиков К. В. Цели, средства и результаты в правореализационном процессе / К. В. Шундиков // Изв. вузов. Правоведение. – 2001. − № 4. – С. 30−38.

  

ТЕМА 25. ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття та види застосування права.

2. Акти застосування права: поняття, види.

3. Основні вимоги до правильного застосування права.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Білас Ю. Ю. Вітчизняне правозастосування і методологія дослідження / Ю. Ю. Білас // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. − Київ, 2010. − Вип. 2. − С. 83−91.

 2. Боннер А. Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности / А. Т. Боннер. – М., 1992. 

 3. Гнатюк М. Д. Поняття, сутність та ознаки застосування права / М. Д. Гнатюк // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 29. − С. 95−102.

 4. Гнатюк М. Д. Правозастосування як форма реалізації права: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.01 / М. Д.Гнатюк. – К., 2007. – 211 с.

 5. Дума В. В. Правозастосовча діяльність та її форми: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 „Теорія і історія держави і права; історія політичних і правових учень” / В. В. Дума. – К., 2010. – 20 с.

 6. Дума В. Актуальні засади правозастосовної діяльності на сучасному етапі розвитку Україні / В. Дума, О. Жовнір // Правова інформатика. – 2008. − № 2. – С. 67−71.

 7. Кельман Л. М. Правозастосовчий процес: соціальний аспект / Л. М. Кельман // Держатворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи : матеріали Другої звітної наук. конф., 29 лют. 2008 р. – Львів : Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2007. – С. 46−50.

 8. Костенко О. Необережність при застосуванні закону: "біла пляма" в праві / О. Костенко // Юридичний журнал. − 2006. − № 5. − С. 77−95.

 9. Костюк Н. П. Правозастосовчі акти органів виконавчої влади в Україні: проблеми теорії і практики / Н. П. Костюк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. − Київ, 2007. − № 3. − С. 123−131.

 10. Костюк Н. П. Проблема ефективності юридичного механізму правозастосування як особливої форми управління / Н. П. Костюк // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. − Вип. 34. − С. 94−99.

 11. Невзоров І. Л. До питання співіснування правозастосовних і виконавчо-розпорядчих актів / І. Л. Невзоров // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. − № 4. – С. 43−46.

 12. Недбайло П. Е. Применение норм советского права. – Львов, 1960. – С. 176−218.

 13. Осауленко О. Зміцнення законності у правозастосовчому процесі / О. Осауленко, О. Пунько // Право України. − 2004. − № 12. − С. 61−64.

 14. Павлишин О. В. Оптимізація правозастосовчої діяльності: теоретико-правові та логіко-філософські засади: [навч. посіб.] / О. В. Павлишин. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2008. – 122 с.

 15. Пригара Л. І. Процесуальні правозастосовчі акти:особливості юридичної техніки / Л. І. Пригара // Часопис Київського університету права. − 2006. − № 3. − С. 30−35.

 16. Рісний М. Б. Правозастосувальний акт: загальнотеоретична характеристика / М. Б. Рісний // Матеріали 1 Всеукр. наук. конф. студ. і аспірантів „Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права, держави і політології”, присвяч. пам’яті П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова, Львів, 11−12 груд. 2002 р. – Одеса : Юрид. література, 2003. – С. 133−138.

 17. Старостюк А. В. Застосування норм права: [навч. посіб.] / А. В. Старостюк. – Ірпінь: Нац. акад. ДПС України, 2007. – 136 с.

 18. Уварова О. Про зміст і форму правозастосовних актів / О. Уварова // Вісник Академії правових наук. − 2005.− № 4. − С. 207−213.

 19. Черкасов А.Д. О природе правоприменительных актов / А. Д. Черкасов // Вопросы теории государства и права. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1991. – С. 160−170.

 20. Чулінда Л. І. Вплив наукових досліджень на ефективність правозастосування / Чулінда Л. І. // Вісник Академії адвокатури України. − Київ, 2004. − Вип.1. − С. 44−51.

  

ТЕМА 26. ПОНЯТТЯ ПРАВОВІДНОСИН ТА ЇХ ВИДИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття, основні ознаки правовідносин.

2. Види правовідносин.

3. Структура правовідносин: об’єкти, суб’єкти та зміст правовідносин.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Архипов С. И. Субъект права в центре правовой системы / С. И. Архипов // Государство и право. − 2005. − № 7. − С. 13−24.

 2. Гнатущенко Ю. В. "Суб’єкт права" та "суб’єкт правовідносин": співвідношення понять / Ю. В. Гнатущенко // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 1. − С. 39−43.

 3. Гнатущенко Ю. В. Юридичний обов’язок як складова змісту правовідносин / Ю. В. Гнатущенко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 38. − С. 123−129.

 4. Гудима Д. Деякі новелив інтерретації поняття „суб’єкт права”: абсурдні чи перспективні? / Д. Гудима // Право України. − 2010. − № 2. − С. 82−88.

 5. Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права / Г. Кикоть // Право України. − 2003. − № 7. − С. 29−34.

 6. Коваль О. А. Класифікація юридичних фактів:наукова фікція і реальність / О. А. Коваль // Законодавство України. − 2004. − № 1. − С. 8−13.

 7. Магазинер Я. М. Объект права / Я. М. Магазинер // Изв. вузов. Правоведение. − 2000. − № 6. – С. 202−212.

 8. Малько А. В. Субъективное право и законный интерес / А. В. Малько // Изв. вузов. Правоведение. − 2000. − № 3. – С. 30−48.

 9. Мацелик Т. Суб’єкт права як наукова категорія / Т. Мацелик // Підприємництво, господарство і право. − 2010. − № 7. − С. 14−18.

 10. Мікуліна М. Законні інтереси та суб’єктивні права: потенціал можливостей / М. Мікуліна // Підприємництво, господарство і право. – 2010. − № 3. – С. 25−27.

 11. Окунєв І. С. Класифікація правових статусів суб’єкта права / І. С. Окунєв // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. − Вип. 34. − С. 67−75.

 12. Окунєв І. С. Проблема правосуб’єктивності як складова теорії правового статусу суб’єкта права / І. С. Окунєв // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 37. − С. 58−66.

 13. Самбор М. Реалізація суб’єктивного права й інтересу у праві:єдність відмінностей / М. Самбор // Підприємництво, господарство і право. − 2007. − № 8. − С. 87−91.

 14. Стремоухов А. А. Особенности специального субъекта права / А. А. Стремоухов // Изв. вузов. Правоведение. − 2004. − № 3. − С. 139−144.

 15. Чувакова А. М. Юридические факты, фактические составы и их дефекты / А. М.Чувакова. – Одесса: Фенікс, 2009. – 109 с.

 16. Якимов Я. Ю. Статус субъекта права (теоретические вопросы) / Я. Ю. Якимов // Государство и право. − 2003. − № 4. − С. 3−11.

  

ТЕМА 27. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття та основні ознаки юридичних фактів.

2. Основні підходи до класифікації юридичних фактів.

3. Прості та складні юридичні факти.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бровченко Н. В. Місце юридичних фактів у структурі механізму конституційно-правового регулювання / Н. В. Бровченко // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 1. − С. 74−79.

 2. Гревцов Ю. К. К правопониманию: правовые отношения в связи с юридическими фактами и нормами права / Ю. К. Гревцов // Право України. − 2010. − № 4. − С. 148−156.

 3. Дудченко В. В. Нормативні факти як втілення позачасових цінностей в емпіричних фактах / В. В. Дудченко // Правове життя сучасної України: тези доп. Міжнар. наук. конф. професорсько-викладацького і аспірант. складу, 21−22 трав. 2010 р. – Одеса: Фенікс, 2010. – С. 60−62.

 4. Завальний А. Юридичні факти: історичні та сучасні аспекти розуміння / А. Завальний // Право України. − 2006. − № 1. − С. 113−116.

 5. Завальний А. М. Понятійні ознаки правової категорії "юридичний факт" / А. М. Завальний // Наукове забезпечення правоохоронної діяльності: історія, сучасність та міжнародний досвід: тези доп. загальноунівер. підсумк. наук.-теорет. конф., присвяченої Дню науки, (Київ, 19−20 трав. 2006 р.). – Київ : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2006. − С. 19−21.

 6. Завальний А. М. Поняття юридичного факту: плюралізм наукових підходів / А. М. Завальний // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2004. − № 1. − С. 70−79.

 7. Исаков В. Б. Юридические факты в советском праве. – М.: Юрид. лит., 1984.

 8. Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права / Г. Кикоть // Право України. − 2003. − № 7. − С. 29−34.

 9. Коваль О. А. Класифікація юридичних фактів:наукова фікція і реальність / О. А. Коваль // Законодавство України. − 2004. − № 1. − С. 8−13.

 10. Котуха О. Презумпції, фікції: порівняльний аспект / О. Котуха // Підприємництво, господарство і право. − 2008. − № 12. − С. 122−125.

 11. Легуша С. М. Правові відносини як форма і результат правової діяльності / С. М. Легуша // Часопис Київського університету права. − 2006. − № 1. – С. 25−30.

 12. Магазинер Я. М. Объект права / Я. М. Магазинер // Изв. вузов. Правоведение. − 2000. − № 6. – С. 202−212.

 13. Теорія держави і права. Академічний курс: [підруч.] / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Гл. 20: Правовідносини / Н. М. Оніщенко. – С. 432−450.

 14. Чувакова А. Идентификация юридических фактов / А. Чувакова // Юридический вестник. − 2002. − № 3. − С. 82−87.

 15. Чувакова А. М. Юридические факты, фактические составы и их дефекты / А. М.Чувакова. – Одесса : Фенікс, 2009. – 109 с.

  

ТЕМА 28. ПРАВОВА ПОВЕДІНКА: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття, основні ознаки та принципи правової поведінки.

2. Співвідношення понять правомірної та правової поведінки.

3. Протиправна поведінка: поняття, ознаки, види.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Білозьоров Є. Юридична відповідальність як передумова правомірної поведінки особи:теоретичні аспекти / Э. Білозьоров // Право України. − 2006. − № 1. − С. 50−54.

 2. Богачевська-Хом’як М. Межі та мережі маргінальності / М. Богачевська-Хом’як // Розбудова держави. – 2003. − № 9−12. – С. 92−96.

 3. Бузало П. М. Обставини формування девіантної поведінки особистості злочинця молодіжного віку / П. М. Бузало // Право і безпека. – 2006. − № 5−3. − С. 26−33.

 4. Герасимова О. И. Особенности формирования девиантного поведения несовершеннолетних в современных условиях / О. И. Герасимова // Российский слеователь. – 2005. − № 4. – С. 25−27.

 5. Джужа О. Проблеми девіантної поведінки (кримінологічний аспект) / О. Джужа, С. Корецький // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 1999. − № 1. – С. 179−184.

 6. Капітанська С. А. Правомірна бездіяльність: проблеми юридичної кваліфікації / С. А. Капітанська // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2004. − № 2. − С. 57−66.

 7. Кирилюк Т. Ю. Види правомірної поведінки та її вплив на формування правопорядку в суспільстві / Т. Ю. Кирилюк // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 4. − С. 64−69.

 8. Кирилюк Т. Ю. Правова поведінка: поняття та види / Т. Ю. Кирилюк // Принципи гуманізму та верховенства права як умова розвитку демократичної, соціальної, правової держави (пам’яті професора В. В. Копєйчикова): матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., (Київ, 26 груд. 2008 р.). – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 43−45.

 9. Кирилюк Т. Ю. Правомірна поведінка як форма реалізації суб’єктивних прав та юридичних обов’язків / Т. Ю. Кирилюк // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. − Вип. 42. − С. 111−118.

 10. Конрад С. С. Правомірна поведінка та правопорядок: взаємозв’язок та взаємообумовленість / С. С. Конрад // Держава і право.− Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. − Вип. 31. − С. 35−39.

 11. Конрад С. С. Юридично значуща поведінка:основні концепції та підходи вивчення / С. С. Конрад // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. − Вип. 30. − С. 73−77.

 12. Константінов С. Ф. Правомірна та маргінальна поведінка, їх співвідношення / С. Ф. Константінов // Константінов С. Ф. Адміністративно-правове забезпечення протидії маргіналізації населення в Україні: [монографія] / С. Ф. Константінов. – К. : Вид-во ТОВ „НВП” „ІНТЕРСЕРВІС”, 2010. – С. 28−40.

 13. Мантуляк Ю. Юридичний склад правомірного вчинку / Ю. Мантуляк // Прокуратура. Людина. Держава. − 2005. − № 9. − С. 33−43.

 14. Марченко М. Н. Правомерное поведение и правонарушение // М. Н. Марченко // Теория государства и права / М. Н. Марченко. – [2- е изд., перераб. и доп.]. – М.: ТКБ Велби, Изд-во Проспект, 2005. – С. 605−621.

 15. Писарєв В. Г. Маргінальна поведінка особи / В. Г. Писарєв // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: тези доп. на Всеукр. наук. конф. ад’юнктів, аспірантів, здобувачів. – Львів: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2008. – С. 194−197.

 16. Полянський Т. Зловживання правом (загальнотеоретичний аналіз) / Т. Полянський // Право України. − 2010. − № 1. − С. 128−134.

 17. Социальные отклонения: Введение в общую теоию. – М., 1980.

 18. Тимошенко В. І. Мотивація правової поведінки / В. І. Тимошенко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 36. − С. 8−16.

 19. Тимошенко В. Примус як мотив поведінки / В. Тимошенко // Право України. − 2007. − № 6. − С. 104−107.

  

ТЕМА 29. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ВИДИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Правомірна поведінка: поняття, ознаки, принципи.

2. Структура правомірної поведінки.

3. Основні види правомірної поведінки.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Білозьоров Є. Юридична відповідальність як передумова правомірної поведінки особи:теоретичні аспекти / Э. Білозьоров // Право України. − 2006. − № 1. − С. 50−54.

 2. Богачевська-Хом’як М. Межі та мережі маргінальності / М. Богачевська-Хом’як // Розбудова держави. – 2003. − № 9−12. – С. 92−96.

 3. Дмитрієнко Ю. М. Українська правова свідомість як джерело правової поведінки особистості / Ю. М. Дмитрієнко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 36. − С. 41−49.

 4. Капітанська С. А. Правомірна бездіяльність: проблеми юридичної кваліфікації / С. А. Капітанська // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2004. − № 2. − С. 57−66.

 5. Кирилюк Т. Ю. Види правомірної поведінки та її вплив на формування правопорядку в суспільстві / Т. Ю. Кирилюк // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 4. − С. 64−69.

 6. Кирилюк Т. Ю. Правова поведінка: поняття та види / Т. Ю. Кирилюк // Принципи гуманізму та верховенства права як умова розвитку демократичної, соціальної, правової держави (пам’яті професора В. В. Копєйчикова): матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., (Київ, 26 груд. 2008 р.). – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 43−45.

 7. Кирилюк Т. Ю. Правомірна поведінка як форма реалізації суб’єктивних прав та юридичних обов’язків / Т. Ю. Кирилюк // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. − Вип. 42. − С. 111−118.

 8. Конрад С. С. Правомірна поведінка та правопорядок: взаємозв’язок та взаємообумовленість / С. С. Конрад // Держава і право.− Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. − Вип. 31. − С. 35−39.

 9. Конрад С. С. Юридично значуща поведінка:основні концепції та підходи вивчення / С. С. Конрад // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. − Вип. 30. − С. 73−77.

 10. Константінов С. Ф. Правомірна та маргінальна поведінка, їх співвідношення / С. Ф. Константінов // Константінов С. Ф. Адміністративно-правове забезпечення протидії маргіналізації населення в Україні: [монографія] / С. Ф. Константінов. – К. : Вид-во ТОВ „НВП” „ІНТЕРСЕРВІС”, 2010. – С. 28−40.

 11. Мантуляк Ю. Юридичний склад правомірного вчинку / Ю. Мантуляк // Прокуратура. Людина. Держава. − 2005. − № 9. − С. 33−43.

 12. Марченко М. Н. Правомерное поведение и правонарушение // М. Н. Марченко // Теория государства и права / М. Н. Марченко. – [2- е изд., перераб. и доп.]. – М.: ТКБ Велби, Изд-во Проспект, 2005. – С. 605−621.

 13. Писарєв В. Г. Маргінальна поведінка особи / В. Г. Писарєв // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: тези доп. на Всеукр. наук. конф. ад’юнктів, аспірантів, здобувачів. – Львів: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2008. – С. 194−197.

 14. Тимошенко В. І. Мотивація правової поведінки / В. І. Тимошенко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 36. − С. 8−16.

  

ТЕМА 30. ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОНЯТТЯ, СКЛАД, ВИДИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття правопорушення та його ознаки.

2. Склад правопорушення: поняття, основні елементи.

3. Основні підходи до класифікації правопорушень.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бойко А. Детермінація злочинності як вид соціальної детермінації / А. Бойко // Право України. − 2009. − № 7. − С. 39−45.

 2. Бойко А. Корупція як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні / А. Бойко // Вісник Академії прокуратури України. – К., 2008. − № 1. − С. 28−34.

 3. Бойко А. Соціально-економічні передумови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки / А. Бойко // Вісник Академії прокуратури України. – К., 2007. − № 4. − С. 22−28.

 4. Бойко А. Корупція як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні / А. Бойко // Вісник Академії прокуратури України. – К., 2008. − № 1. − С. 28−34.

 5. Бойко А. Соціально-економічні передумови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки / А. Бойко // Вісник Академії прокуратури України. – К., 2007. − № 4. − С. 22−28.

 6. 6.           Дудченко В. В. Концепції причинності у праві / В. В. Дудченко // Право і безпека. − 2005. − № 4−3. − С. 14−18.

 7. Коробов А. Е. Правонарушение как основание юридической ответственности / А. Е. Коробов, Е. В. Хохлов // Изв. вузов. Правоведение. − 2009. − № 3. − С. 62−76.

 8. Літвінко В. Про деякі умови трансформації правопорушень в сучасному пострадянському суспільстві / В. Літвінко // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2007. − № 2. − С. 226−233.

 9. Лихолоб В. Г. Правопорушення: правова і моральна оцінка : [навч. посіб.] / В. Г. Лихолоб. – К.: Укр. акад. внутр. справ, 1994. – 172 с.

 10. Патей-Братасюк М. Г. Філософія права: [навч. посіб.] / М. Г. Патей-Братасюк. – Тернопіль: „Вид-во Астон”, 2006. – Р. ІІ, т. 6: Філософія злочину. – С. 279−297.

 11. Петрова Л. В. До проблеми причинності в праві / Л. В. Петрова // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ України. − 2001.− № 4.− С. 3−6.

 12. Теорія держави і права. Академічний курс: [підруч.] / за ред. О. В. Зайчука, Н. М.Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Гл. 23, 3 Правопорушення: поняття, склад, види / Т. І. Тарахонич. – С. 487−492.

 13. Штанько А. О. Правопорушення: теорія і законодавча практика / А. О. Штанько // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 38. − С. 129−137.

 14. Штанько А. О. Правопорушення як вид правової поведінки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 „Теорія держави і права: історія політичних і правових учень” / А. О. Штанько. – К., 2009. – 16 с.

  

ТЕМА 31. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ, ВИДИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Співвідношення понять юридичної та соціальної відповідальності.

2. Загальноправова характеристика основних видів юридичної відповідальності.

3. Підстави притягнення до юридичної відповідальності, підстави звільнення від юридичної відповідальності: загальноправова характеристика.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Батанова Н. М. До питання про конституційно-правову відповідальність в Україні / Н. М. Батанова // Правова система України у світлі європейського вибору : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, м. Київ, 13 черв. 2008 р. – К.: Юрид. думка, 2008. – С. 21−27.

 2. Баулін Ю. Кримінальна відповідальність: сутність, зміст та правова форма / Ю. Баулін // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2003. − № 2(33). − С. 626−633.

 3. Белоновский В. Н. Позитивные и ретроспективные формы реализации юридической ответственности / В. Н. Белоновский // Вестн. Моск. ун-та МВД России. − 2005. − № 4. − С. 30−33.

 4. Габричидзе Б. Н. Юридическая ответственность / Б. Н. Габричидзе, А. Г. Чернявский. – М.: Альфа-М, 2005. – 686 с.

 5. Духно Н. Понятие и виды юридической ответственности / Н. Духно, В. Ивакин // Государство и право. – 2000. − № 6. – С. 12−18.

 6. Джавадов Х. А. Юридическая ответственность: феноменологические признаки сущности и оснований / Х. А. Джавадов / Часопис Київського університету права. − 2006. − № 2. − С. 144−150.

 7. Дугин А. Т. Понятие и виды ответственности / А. Т. Дугин // Российская юстиция. − 2009. − № 9. − С. 21−23.

 8. Зелена О. В. Актуальні проблеми визначення підстав юридичної відповідальності / О. В. Зелена // Науковий вісник Дніпропетровської юридичної академії МВС. − Дніпропетровськ, 2002. − № 2. − С. 12−20.

 9. Зелена О. Визначення підстав юридичної відповідальності :актуальні питання / О. Зелена // Право України. − 2003. − № 4. − С. 21−26.

 10. Зелена О. Поняття юридичної відповідальності: окремі проблеми / О. Зелена // Право України. − 2002. − № 11. − С. 109−112.

 11. Іваненко О. В. Теоретико-правові аспекти позитивної юридичної відповідальності / О. В. Іваненко // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. − Вип. 42. − С. 44−49.

 12. Иванов А. А. Цели юридической ответственности, ее функции и принципы / А. А. Иванов // Государство и право. − 2003. − № 6. − С. 66−70.

 13. Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах / [Н. М. Оніщнко, Т. І. Тарахонич, Н. М. Пархоменко, Н. М. Оніщенко]; за заг. ред. Н. М. Оніщенко. – К.: Юридична думка, 2009. – 216 с.

 14. Котляр Г. О. Теоретико-правовий аналіз юридичної природи кримінальної відповідальності / Г. О. Котляр // Часопис Київського університету права. − 2006. − № 4. − С. 143−147.

 15. Липинский Д. А. Юридическая ответственность: [монография] / Д. А. Липинский. – СПБ. : Изд-во „Юрид. центр Пресс”, 2004. – 400 с.

 16. Львова О. Л. Природа юридичної відповідальності та її стимулююча роль / О. Л. Львова // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. − Вип. 41. − С. 55−61.

 17. Митрофанов І. Поняття та складові реалізації кримінальної відповідальності / І. Митрофанов // Юридична Україна. − 2009. − № 7. − С. 102−108.

 18. Оніщенко Н. М. Юридична відповідальність: теоретичний аналіз та практичні виміри / Н. М. Оніщенко // Держава і право. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. − Вип. 42. − С. 3−11.

 19. Осауленко О. А. Особливості нормативно-правової конструкції юридичної відповідальності / А. О. Осауленко // Науковий вісник академії внутрішніх справ України. – К., 2005. − № 2. − С. 79−86.

 20. Осауленко О. А. Співвідношення санкції та юридичної відповідальності / О. А. Осауленко // Вісник прокуратури. − 2008. − № 8. − С. 87−92.

 21. Пащенко А. Фактичні та юридичні підстави конституційної відповідальності / Пащенко А. // Право України. − 2002. − № 5. − С.126−130.

 22. Пентєгов В. Концепції кримінальної відповідальності, її позитивний та ретроспективний аспекти / В. Пентєгов // Підприємництво, господарство і право. − 2006. − № 12. − С. 63−67.

 23. Тарахонич Т. І. Види юридичної відповідальності / Т. І. Тарахонич // Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах / [Н. М. Оніщенко, Т. І. Тарахонич, Н. М. Пархоменко, Н. М. Оніщенко]; за заг. ред. Н. М. Оніщенко. – К.: Юридична думка, 2009.

 24. Федорова М. В. Ответственность в международном праве / М. В. Федорова // Вестн. Моск. Серия 11, Право. − 2008. − № 6. − С. 107−115.

  

ТЕМА 32. ПРОГАЛИНИ В ПРАВІ І ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття, причини виникнення та основні види прогалин у праві.

2. Аналогія права та аналогія закону як основні засоби подолання прогалин у праві.

3. Юридичні колізії: поняття, види, основні шляхи усунення.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Козюбра М. Принцип верховенства права та вітчизняна теорія і практика / М. Козюбра // Українське право. − Київ, 2006. − Ч.1. − С. 15−24.

 2. Колотова О. В. Поняття та сутність прогалин у праві / О. В. Колотова // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. − Вип. 39. − С.74−81.

 3. Колотова О. В. Види прогалин у праві / О. В. Колотова // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. − Вип. 41. − С. 86−91.

 4. Костенко О. Необережність при застосуванні закону: "біла пляма" в праві / О. Костенко // Юридичний журнал. − 2006. − № 5. − С. 77−95.

 5. Костюк Н. П. Проблема ефективності юридичного механізму правозастосування як особливої форми управління / Н. П. Костюк // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. − Вип. 34. − С. 94−99.

 6. Лазарев В. В. Пробелы в праве / В. В. Лазарев. – М., 1974.

 7. Тарануха В. Прогалини в праві: поняття, сутність, способи їх усунення та подолання / В. Тарануха // Юридична Україна. − 2009. − № 2. − С. 15−20.

 8. Тарнопольська О. М. Поняття терміну "прогалина" в праві: загальна характеристика / О. М. Тарнопольська // Адвокат. − 1999. − № 3. − С. 23−26.

 9. Уранский Ф. Р. Восполнение и устранение пробелов в праве:теоретические аспекты содержания и использования терминов / Ф. Р. Уранский // Российская юстиция. − 2005.− №3. − С.10−12.

 10. Уранский Ф. Р. К вопросу о понятии и видах пробелов в праве / Ф. Р. Уранский // Вестн. Моск. ун-та. Серия 11, Право. − 2005. − № 5. − С. 111−122.

 11. Федоров Г. Проблемные вопросы пробелов в праве / Г. Федоров // Закон и жизнь. − 2009. − № 6. − С. 10−19.

 12. Царьов В. "Прогалини в праві − неминучі"/ В. Царьов // Український юрист. − 2005. − № 5. − С. 34−35.

 13. Шиндяпина Е. Д. Способы преодоления пробелов в праве (историко-правовые аспекты) / Е. Д. Шиндяпина // Вестн. Моск. ун-та МВД России. − 2007. − № 3. − С. 159−160.

  

ТЕМА 33. ЗАКОННІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА СИСТЕМА ГАРАНТІЙ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття законності. Законність та державна дисципліна.

2. Загальноправова характеристика основних принципів законності.

3. Система гарантій законності.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Афанасьєв К. К. Дисципліна як важливий чинник забезпечення правопорядку / К. К. Афанасьєв // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 185−187.

 2. Афанасьєв К. Правопорядок і законність як суттєві ознаки правової держави / К. Афанасьєв // Юридична Україна. − 2008. − № 2. − С. 17−23.

 3. Вовраженцева К. П. Сучасний правопорядок як юридична основа функціонування правової держави / К. П. Вовраженцева // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 58−62.

 4. Евдокимова Е. Г. Правовой режим законности: теория и история / Е. Г. Евдокимова, Р. А. Ромашов // Изв. вузов. Правоведение. − 2001. − № 5. − С. 261−271.

 5. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження. – К.: Юстініан, 2004. – 211 с.

 6. Кельман Л. М. Сучасне праворозуміння як наукова основа дослідження законності / Л. М. Кельман // Держатворення та право творення в Україні: проблеми та перспективи : матеріали Другої звітної наук. конф., 29 лют. 2008 р. – Львів : Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2007. – С. 46−50.

 7. Клевцов С. Дефиниция "правовой порядок" в юридической теории / С. Клевцов // Закон и жизнь. − 2005. − № 6. − С. 43−44.

 8. Кміта О. В. Формування системи гарантій законності та правопорядку в процесі становлення незалежної України / О. В. Кміта // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2005. − Вип. 27. − С. 241−249.

 9. Крижанівський А. Ф. Правовий порядок в Україні: витоки, концепції, засади, інфраструктура / А. Ф. Крижанівський. – Одеса: Фенікс, 2009. – 502 с. 

 10. Плігун Ю. С. Законність у правоохоронній діяльності (концептуальний рівень) / Ю. С. Плігун // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 29. − С. 44−52.

 11. Рабінович П. Ефективність юридичних гарантій законності / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук. – Х., 2010. − № 1. – С. 17−28.

 12. Ряшко О. В. Проблема законності в теоретичних працях мислителів античності, середньовіччя та періоду європейського класицизму (філософсько-правовий аспект) / О. В. Ряшко // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. − Львів, 2003. − № 1. − С. 327−336.

 13. Ушаков О. М. Стан правового порядку в сучасному українському суспільстві та етапи його формування / О. М. Ушаков // Держава і право. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2004. – С. 66−71.

 14. Шевчук О. М. Державний примус як спосіб забезпечення законності / О. М. Шевчук // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, 2002. − № 3. – С. 142−148.

  

ТЕМА 34. ПРАВОПОРЯДОК ЯК МЕТА І РЕЗУЛЬТАТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

1. Поняття та основні ознаки правопорядку.

2. Роль органів державної влади у формуванні правопорядку.

3. Співвідношення понять правопорядку та законності.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Афанасьєв К. К. Дисципліна як важливий чинник забезпечення правопорядку / К. К. Афанасьєв // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 185−187.

 2. Афанасьєв К. Правопорядок і законність як суттєві ознаки правової держави / К. Афанасьєв // Юридична Україна. − 2008. − № 2. − С. 17−23.

 3. Бесчастний В. Правова активність громадян – запорука правопорядку в державі / В. Бесчастний // Віче. – 2007. − №11. – С. 21−24.

 4. Вовраженцева К. П. Сучасний правопорядок як юридична основа функціонування правової держави / К. П. Вовраженцева // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 58−62.

 5. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження. – К.: Юстініан, 2004. – 211 с.

 6. Клевцов С. Дефиниция "правовой порядок" в юридической теории / С. Клевцов // Закон и жизнь. − 2005. − № 6. − С. 43−44.

 7. Кміта О. В. Формування системи гарантій законності та правопорядку в процесі становлення незалежної України / О. В. Кміта // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2005. − Вип. 27. − С. 241−249.

 8. Козюбра М. І. Додержання вимог принципу верховенства права як умова забезпечення правопорядку / М. І. Козюбра // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 58−62.

 9. Коротков О. И. Правопорядок как базис социального правового государства / О. И. Коротков // Российская юстиция. − 2009. − № 6. − С. 5−8.

 10. Крижанівський А. Ознаки сучасного правопорядку в контексті трансформаційних викликів / А. Крижанівський // Право України. − 2008. − № 6. − С. 47−51.

 11. Крижанівський А. Ф. Правовий порядок в Україні: витоки, концепції, засади, інфраструктура / А. Ф. Крижанівський. – Одеса: Фенікс, 2009. – 502 с. 

 12. Крижанівський А. Ф. Правопорядок у суспільно-правничих контекстах: спроби системного бачення / А. Ф. Крижанівський // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. статей за матеріалами 1V міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 1−2 черв. 2007 р. – Луцьк: Волинський держ. ун-т, 2007. – Т. 1. − С. 61−66.

 13. Крижанівський А. Типологія правопорядку: підстави класифікації та їх загальна характеристика / А. Крижанівський // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2007. − № 2. − С. 25−33.

 14. Крисюк Ю. Соціальний і правовий порядок як реалізація ідеї права / Ю. Крисюк // Право України. − 2004. − № 8. − С. 25−30.

 15. Крисюк Ю. Соціальний та правовий порядок і стабільність суспільства: взаємозв’язки і взаємообумовленість / Ю. Крисюк // Право України. − 2007. − № 7. − С. 30−34.

 16. Маліков В. Особливості правового регулювання суспільних відносин у сфері громадського правопорядку / В. Маліков // Право України. − 2005. − № 12. − С. 49−53.

 17. Панаріна Н. В. Правопорядок в системі правових категорій / Н. В. Панаріна // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 36. − С.101−108.

 18. Савонюк Р. Ю. Правопорядок і влада / Р. Ю. Савонюк // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 83−85.

 19. Ушаков О. М. Стан правового порядку в сучасному українському суспільстві та етапи його формування / О. М. Ушаков // Держава і право. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2004. – С. 66−71.

 20. Шакун В. И. Украина: преступность и правопорядок / В. И. Шакун // Труды Современного гуманитерного университета. – Х., 2001. − Вып. 35. – С. 151−166.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!