Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2172 Методичні вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни Теорія держави і права, НАВС

Методичні вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни Теорія держави і права, НАВС

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

начальник кафедри  

теорії держави та права НАВС,

полковник міліції                                                                             

С.Д. Гусарєв

« ____»  _____________2012р.

  

Методичні вказівки для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни "Теорія держави і права" 

 

Київ 2012 

 

Методичні вказівки (рекомендації) для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» / Укладачі: к.ю.н., професор Осауленко О.І.; викл. Юрковська Л.Г. – Київ: Національна академія внутрішніх справ, ННІПП , 2012. – 74 с.  

Методичні вказівки (рекомендації) для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» обговорені та схвалені на засіданні кафедри теорії держави та права НАВС 14 вересня 2012 року, протокол № 2.

 

1. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

1. Поняття предмету теорії держави та права.

2. Система юридичних наук і місце в ній ТДП.

3. Методологія теорії держави та права.

4. Влада і норми поведінки в первісному суспільстві.

5. Загальні закономірності виникнення держави і права.

6. Загальна характеристика теорій походження держави і права.

7. Типологія та основні типи держав.

8. Сутність та соціальне призначення держави.

9. Держава і політична система суспільства.

10. Функції держави.

11. Механізм держави.

12. Форми держави.

13. Державна влада.

14. Правова держава і громадянське суспільство.

15. Поняття та сутність права.

16. Праворозуміння та його значення для юридичної практики.

17. Право в системі соціальних норм.

18. Система права та її основні елементи.

19. Система права і система законодавства.

20. Норми права та їхня структура.

21. Правоутворення та форми (джерела) права.

22. Нормативно-правові акти та їх систематизація.

23. Дія нормативно-правових актів.

24. Реалізація норм права.

25. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації.

26. Поняття правовідносин та їх види.

27. Юридичні факти.

28. Правова поведінка: поняття та види.

29. Правомірна поведінка: поняття, структура, види.

30. Правопорушення: поняття, склад, види.

31. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

32. Прогалини в праві і шляхи їх усунення.

33. Законність: поняття , принципи та система гарантій.

34. Правопорядок як мета і результат правового регулювання суспільних  відносин.

35. Роль правоохоронних органів в охороні та зміцненні законності, правопорядку та суспільного порядку.

36. Поняття, структура та види правосвідомості.

37. Правова культура та правове виховання.

38. Предмет, метод, способи і типи правового регулювання.

39. Механізм правового регулювання та його елементи.

40. Тлумачення норм права.

41. Основні правові системи сучасності.

42. Принцип верховенства права як засада правового розвитку сучасної України.

43. Основні типи правопорушення: легістський (законницький) та юридичний.

44. Норма права в контексті двох основних типів праворозуміння.

45. Правова держава як форма втілення принципу верховенства права.

46. Проблема формування правового мислення в сучасній Україні.

47. Юридичне (юснатуралістичне) праворозуміння: поняття, основні цінності та принципи.

48. Проблема реформування правової системи сучасної України.

49. Європейські стандарти прав людини в контексті правозастосування сучасної України.

 

2. КОРОТКІ ЗАГАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМАМИ КУРСОВИХ РОБІТ 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ПРЕДМЕТУ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна.

 2. Предмет та об’єкт теорії держави і права: сутність, структура, співвідношення понять.

 3. Місце предмету теорії держави і права серед інших юридичних наук.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Кельман М. С. Методологічне значення і предмет загальної теорії права і держави / М. С. Кельман // Держава і право. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. – Вип. 44. – С. 44−50.

 2. Клочков В. В.  Диалектика как методология изучения теории государства и права:риторические проблемы и неопровержимые теории / В. В.  Клочков // Философия права. – 2005. − № 2. – С. 18−23.

 3. Козлов В.А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. - Л.:   изд-во ЛГУ, 1989.- 116 с.

 4. Шпак А. Методологические и содержательные предпосылки исследования силы права / А. Шпак // Философия права. – 2004. − № 1. – С. 33−41.

ТЕМА 2. СИСТЕМА ЮРИДИЧНИХ НАУК І МІСЦЕ В НІЙ ТДП 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Юридична наука: сутність, структура, функції.

 2. Класифікація юридичних наук.

 3. Співвідношення та взаємодія теорії держави і права з іншими юридичними науками.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бобылев А. И. Предмет и методология права и государства / А. И. Бобылев // Право и политика. – 2000. − № 11. – С. 14−20.

 2. Клочков В. В.  Диалектика как методология изучения теории государства и права:риторические проблемы и неопровержимые теории / В. В.  Клочков // Философия права. – 2005. − № 2. – С. 18−23.

 3. Козлов В.А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. - Л.:   изд-во ЛГУ, 1989.- 116 с.

 4. Нерсесянц В. С. Общая теория государства и права: [учебник] / В. С. Нерсесянц. – М.: Изд-во „НОРМА”, 2000. – Гл. 1: Предмет и метод теории права и государства. – С. 1−10.

 5. Рабинович П. Пріоритетна функція загальнотеоретичного праводержавознавства // Право України. - 2010.- №1. - С.25-31.

 6. Тихомиров О. Юриспруденції методологія / О. Тихомиров // Міжнародна поліцейська енциклопедія / відп. ред.: Ю. І.  Римаренко,  Я. Ю. Кондратьєв,       В.  Я. Тацій,   Ю. С. Шемшученко. – К. : Концерн „Вид Дім „Ін Юре”, 2003. –      Т. 1. – С. 1118−1120.

 7. Ющик О. І. Теорія права в контексті узагальненого знання / Ющик О. І. // Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., (Київ, 13 трав. 2009 р.). – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. – С. 57−63.

 

ТЕМА 3. МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

Вступ

 1. Загальна характеристика методології юридичної науки.

 2. Поняття методології теорії держави і права та її основні риси.

 3. Класифікація методів наукового пізнання.

 4. Співвідношення методології теорії держави і права та методики юридичного наукового пізнання.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бобылев А. И. Предмет и методология права и государства / А. И. Бобылев // Право и политика. – 2000. − № 11. – С. 14−20.

 2. Клочков В. В.  Диалектика как методология изучения теории государства и права:риторические проблемы и неопровержимые теории / В. В.  Клочков // Философия права. – 2005. − № 2. – С. 18−23.

 3. Козлов В.А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. - Л.:   изд-во ЛГУ, 1989.- 116 с.

 4. Нерсесянц В. С. Общая теория государства и права: [учебник] / В. С. Нерсесянц. – М.: Изд-во „НОРМА”, 2000. – Гл. 1: Предмет и метод теории права и государства. – С. 1−10.

 5. Тихомиров О. Юриспруденції методологія / О. Тихомиров // Міжнародна поліцейська енциклопедія / відп. ред.: Ю. І.  Римаренко,  Я. Ю. Кондратьєв,       В.  Я. Тацій,   Ю. С. Шемшученко. – К. : Концерн „Вид Дім „Ін Юре”, 2003. –      Т. 1. – С. 1118−1120.

 

ТЕМА 4. ВЛАДА І НОРМИ ПОВЕДІНКИ В ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

Вступ

 1. Загальнотеоретична характеристика первісного суспільства.

 2. Витоки та носії влади у первісному суспільстві.

 3. Норми поведінки у первісному суспільстві: поняття, виникнення, основні риси.

 4. Порівняльна характеристика норм поведінки у первісному суспільстві та правових норм.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Алексєєв С.С. К вопросу об общем понятии права. "Государство и право", 1993, №6, с. 128-133.

 2. Рабінович П. Природне право: діалектика приватного і публічного // Право України.-2004-№9.-С.61-64.

 3. Бужор В. Г. Происхождение права и государства // Бужор В. Г. Общая теория государства и права / В. Г. Бужор. – Измаил : Измаил. Ин-т водного транспорта, 2010. – С. 14−16.

 4. Глущенко В. А. Основные теории происхождения государства и права / В. А. Глущенко // Юридична наука та правоохоронна діяльність : матеріали міжвуз. наук.-практ конф. курсантів і студентів, (травень 2000 р.). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський юрид. ін.-т внутр. справ, 2000. − Вип. 1. − С. 22−24.

 5. Евсеенко Т. П. О понятии  „простого” государства в юридической науке /      Т. П. Евсеенко // Изв. вузов. Правоведение. – 2004. − № 1. – С. 196−202.

 6. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права : [учеб. пособие] / Т. В. Кашанина. – М. : Высш. школа, 2004. – 325 с.

 7. Рабінович  П. Держава (виникнення) / П. Рабінович // Міжнародна поліцейська енциклопедія / відп. ред.: Ю. І.  Римаренко,  Я. Ю. Кондратьєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К. : Концерн „Вид Дім „Ін Юре”, 2003. – Т. 1. – С. 130−131.

 

ТЕМА 5. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Основні закономірності виникнення держави та формування права у різних народів світу.

 2. Основні наукові теорії походження держави.

 3. Загальна характеристика основних наукових теорій походження права.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бужор В. Г. Происхождение права и государства // Бужор В. Г. Общая теория государства и права / В. Г. Бужор. – Измаил : Измаил. Ин-т водного транспорта, 2010. – С. 14−16.

 2. Глущенко В. А. Основные теории происхождения государства и права / В. А. Глущенко // Юридична наука та правоохоронна діяльність : матеріали міжвуз. наук.-практ конф. курсантів і студентів, (травень 2000 р.). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський юрид. ін.-т внутр. справ, 2000. − Вип. 1. − С. 22−24.

 3. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права : [учеб. пособие] /  Т. В. Кашанина. – М. : Высш. школа, 2004. – 325 с.

 4. Крестовська Н. М. Сучасні підходи до історичної типології права / Н. М. Крестовська // Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнар. наук. конф. професорсько-викладацького і аспірант. складу,  21−22 трав. 2010 р. – Одеса : Фенікс,  2010. – С. 62−64.

 5. Некрасов О. С. Теорії походження держави / О. С. Некрасов  // Юридична наука та правоохоронна діяльність : матеріали міжвуз. наук.-практ конф. курсантів і студентів, (травень 2000 р.). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський юрид. ін.-т внутр. справ,  2000. − Вип. 1. − С. 159−162.

 6. Рабінович  П. Держава (виникнення) / П. Рабінович // Міжнародна поліцейська енциклопедія / відп. ред.: Ю. І.  Римаренко,  Я. Ю. Кондратьєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К. : Концерн „Вид Дім „Ін Юре”, 2003. – Т. 1. –         С. 130−131.

 7. Тимошенко В. Держава (точка зору на теорії виникнення) / В. Тимошенко // Міжнародна поліцейська енциклопедія / відп. ред.: Ю. І.  Римаренко,                  Я. Ю. Кондратьєв,  В. Я. Тацій,  Ю. С. Шемшученко.  –  К. : Концерн „Вид Дім „Ін Юре”, 2003.–  Т. 1. – С. 137−138.  

 8. Тимошенко В. І. Договірна теорія виникнення держави / В. І. Тимошенко // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. − Одеса, 2005. − № 1. − С. 201−205.

 9. Тимошенко В. І. Патріархальна теорія походження держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець Х1Х−початок ХХ ст.) / В. І. Тимошенко // Юридична енциклопедія.– К. : Укр. енцикл., 2002. – Т. 4. – С. 459−460.

 10. Тимошенко В. Плюралістична теорія держави Б. О. Кістяковського / В. Тимошенко // Право України. – 2005. − № 3. – С. 122−125.

 11. Тимошенко В. І. Психологічна теорія держави (З історії правової і політичної думки) / В. І. Тимошенко  // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького,  2005. − Вип. 27. − С. 12−19.

 

ТЕМА 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРІЙ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Причини різноманітності теорій походження держави і права.

 2. Основні наукові теорії походження держави: сутність, період виникнення, засновники.

 3. Наукові теорії походження права в контексті юснатуралістичного та легістського підходу до праворозуміння.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література: 

 1. Бужор В. Г. Происхождение права и государства // Бужор В. Г. Общая теория государства и права / В. Г. Бужор. – Измаил : Измаил. Ин-т водного транспорта, 2010. – С. 14−16.

 2. Глущенко В. А. Основные теории происхождения государства и права / В. А. Глущенко // Юридична наука та правоохоронна діяльність : матеріали міжвуз. наук.-практ конф. курсантів і студентів, (травень 2000 р.). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський юрид. ін.-т внутр. справ, 2000. − Вип. 1. − С. 22−24.

 3. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права : [учеб. пособие] /          Т. В. Кашанина. – М. : Высш. школа, 2004. – 325 с.

 4. Некрасов О. С. Теорії походження держави / О. С. Некрасов  // Юридична наука та правоохоронна діяльність : матеріали міжвуз. наук.-практ конф. курсантів і студентів, (травень 2000 р.). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський юрид. ін.-т внутр. справ,  2000. − Вип. 1. − С. 159−162.

 5. Тимошенко В. І. Договірна теорія виникнення держави / В. І. Тимошенко // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. − Одеса, 2005. − № 1. − С. 201−205.

 6. Тимошенко В. І. Патріархальна теорія походження держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець Х1Х−початок ХХ ст.) / В. І. Тимошенко // Юридична енциклопедія.– К. : Укр. енцикл., 2002. – Т. 4. – С. 459−460.

 7. Тимошенко В. Плюралістична теорія держави Б. О. Кістяковського / В. Тимошенко // Право України. – 2005. − № 3. – С. 122−125.

 8. Тимошенко В. І. Психологічна теорія держави (З історії правової і політичної думки) / В. І. Тимошенко  // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького,  2005. − Вип. 27. − С. 12−19.

 

ТЕМА 7. ТИПОЛОГІЯ ТА ОСНОВНІ ТИПИ ДЕРЖАВ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

Вступ

 1. Загальнотеоретична характеристика основних підходів до типології держав.

 2. Формаційний підхід до типології держав. Історичні типи держав.

 3. Цивілізаційний підхід до типології держав: сутність, критерії класифікації, типи держав.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бальжик І. А. Теократична держава та „симфонія влади” / І. А. Бальжик // Держава і право. – К. : Ін-т держави  і права ім. В. М. Корецького, 2006. – Вип. 32. – С. 67−75.

 2. Венгеров А. Б. Теоря государства и права : [учебник] / А. Б. Венгеров. –  М. : Новый юрист, 1998. – Гл. 2 : Происхождение государства. – С. 25−58.

 3. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права : [учеб. пособие] / Т. В. Кашанина. – М. : Высш. школа, 2004. – 325 с.

 4. Крестовська Н. М. Сучасні підходи до історичної типології права / Н. М. Крестовська // Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнар. наук. конф. професорсько-викладацького і аспірант. складу,  21−22 трав. 2010 р. – Одеса : Фенікс,  2010. – С. 62−64.

 5. Нерсесянц В. С. Общая теория государства и права : [учебник] /                          В. С. Нерсесянц. – М. : Изд-во „НОРМА”, 2000. – Р. 1Y, гл. 2 : Основные концепции происхождения и сущности права и государства. – С. 204−236.

 6. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : [підруч.] / О. Ф. Скакун. – К. : Правова єдність, 2009.  – Ч. 1, розд. 2 : Походження права і держави. – С. 26−54.

 7. Тимошенко В. Держава (точка зору на теорії виникнення) / В. Тимошенко // Міжнародна поліцейська енциклопедія / відп. ред.: Ю. І.  Римаренко,                  Я. Ю. Кондратьєв,  В. Я. Тацій,  Ю. С. Шемшученко.  –  К. : Концерн „Вид Дім „Ін Юре”, 2003.–  Т. 1. – С. 137−138.  

 

ТЕМА 8. СУТНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Сутність держави як історичного явища.

 2. Загальнотеоретична характеристика соціального призначення держави.

 3. Цінність держави в контексті розвитку цивілізації.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Козлихин И.Ю. Идея правового государства: История и современность. — СПб., 1993.

 2. Оборотов Ю. Дослідження цінності держави як актуальний напрям сучасного правознавства // Право України. - 2010.- №1. - С.44-51.

 3. Социальное государство и защита прав человека. — М., 1994.

 4. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / О. М. Головко [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Погрібного; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2010. - 277 с. - Бібліогр.: с. 273-276.

 5. Юридична енциклопедія: У 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998-2001.

  

ТЕМА 9. ДЕРЖАВА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття, ознаки, елементи політичної системи суспільства.

 2. Загальнотеоретична характеристика держави  як елементу політичної системи суспільства.

 3. Місце і роль держави у політичній системі суспільства.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бабкін В.Ф. Державна влада і політична організація // Правова держава. Вип.№7. –1996.- С.193-199.

 2. Колодій А. М. Принципи права України. — К., 1998.

 3. Оборотов Ю. Дослідження цінності держави як актуальний напрям сучасного правознавства // Право України. - 2010.- №1. - С.44-51.

 4. Основы теории политической системы. — М., 1985.

 5. Социальное государство и защита прав человека. — М., 1994.

 6. Шаповал В. М. Вищі органи сучасної держави: Порівняльний аналіз. — К.: Програма Л, 1995.

 7. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. —   К., 1994.

 8. Якушик В. М. Государство переходного типа. – К., 1991.

  

ТЕМА 10. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття функцій держави.

 2. Основні підходи до класифікації функцій держави.

 3. Загальнотеоретична характеристика зовнішніх і внутрішніх функцій держави.

 4. Співвідношення функцій держави та функцій державного органу.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Колодій А. М. Принципи права України. — К., 1998.

 2. Оборотов Ю. Дослідження цінності держави як актуальний напрям сучасного правознавства // Право України. - 2010.- №1. - С.44-51.

 3. Основы теории политической системы. — М., 1985.

 4. Социальное государство и защита прав человека. — М., 1994.

 5. Шаповал В. М. Вищі органи сучасної держави: Порівняльний аналіз. — К.: Програма Л, 1995.

 6. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. —   К., 1994.

 7. Якушик В. М. Государство переходного типа. – К., 1991.

 8. Барчук В. Роль Служби безпеки України в реалізаціїї внутрішніх правоохоронних функцій держав / В. Барчук, І. Дуленчук // Підприємництво, господарство і право. − 2005. − № 10. − С. 83−87.

 9. Беляєва Н. В. Класифікація функцій Української держави / Н. В. Беляєва // Науковий вісник Дніпропетровської Юридичної академії МВС. − Дніпропетровськ, 2004. −  № 4.− С. 127−134.

 10. Варич О. Основні засади ефективності економічних функцій держави / О. Варич  // Право України. − 2009. − № 11. −  С. 175−180.

 11. Гусарєв С. Д. Особливості сучасних інтепретацій змісту категорії "функція держави"/ С. Д. Гусарєв, І. І. Мотиль / Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. − Київ, 2009. −  № 1. − С. 18−27.

 12. Давиденко В. В. Економічна функція сучасних держав: порівняльна характеристика та тенденції розвитку / В. В. Давиденко // Держава і право.− Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2005. −       Вип. 30. − С. 66−73.

 13. Джураєва О. О. До питання про культурно-просвітницьку функцію сучасної держави / О. О. Джураєва // Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнар. наук. конф. професорсько-викладацького і аспірант. складу, 21−22 трав. 2010 р. – Одеса : Фенікс,  2010. – С. 90−92.

 14. Джураєва О. О. Економічні функції сучасної держави / О. О. Джураєва // Матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. студ. і аспірантів „Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права, держави і політології”, присвяч. пам’яті  П. О. Недбайла, О. В. Сурілова,  В. В. Копєйчикова, Львів, 5−6 груд. 2003 р. – Одеса : Юрид. література, 2004. – С. 99−101.

 15. Клімов О. О. Деякі питання класифікації функцій держави та форм і методів їх здійснення / О. О. Клімов   // Право і безпека. − 2005. − №4−5. − С. 17−20.

 16. Краковська А. Реалізація соціальної функції держави і становлення соціального законодавства в Україні / А. Краковська  // Юридична Україна.− 2009. − № 8. − С. 16−17.

 17. Лощихін О. М. Вчення про механізм реалізації функцій держави: історія становлення та сучасні підходи / О. М. Лощихін // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 38. − С. 42−51.

 18. Лощихін О. М. Деякі теоретичні та методологічні підстави дослідження функцій сучасної держави / О. М. Лощихін   // Держава і право.− Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2006. − Вип. 33. − С. 30-39.

 19. Мотиль І. І. Основні внутрішні функції української держави : монографія / І. І. Мотиль. – К. : ТОВ «ВБ Аванпост –Прим», 2008. – 183 с.

  

ТЕМА 11. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття, основні риси та елементи механізму держави.

 2. Апарат держави: сутність, елементи, місце в механізмі держави.

 3. Загальнотеоретична характеристика органу державної влади та його різновидів.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Борденюк В. Механізм (апарат) державного управління як система органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування / В. Борденюк  // Право України. − 2005. − № 6.− С.16−21.

 2. Гусарєв В. Д. Українська та російські традиції у розумінні механізму держави / Гусарєв В. Д., В. М. Тітич // Принципи гуманізму та верховенства права як умова розвитку демократичної, соціальної, правової держави (пам’яті професора В. В. Копєйчикова) : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., (Київ, 26 груд. 2008 р.). – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 98−100.

 3. Зінченко В. М.  Механізм держави та правоохоронні органи / В. М.  Зінченко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2005. − Вип. 27. − С.121−126.

 4. Наливайко Л.  Конституційно-правові основи механізму Української держави та його принципів / Л. Наливайко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. − № 11. − С. 8−12.

 5. Наливайко С. До питання про визначення поняття "механізм Української держави" / С. Наливайко // Підприємництво, господарство і право. − 2005. − № 10. − С. 92−97.

 6. Парасюк Е. А. Теоретико-правовое исследование понятия „механизм государства” / Е. А. Парасюк  // Российская юстиция. −  2009. − № 11. − С. 7−11.

 7. Пелих Н. Державний апарат в умовах сьогодення / Н. Пелих // Підприємництво, господарство і право.− 2005. − № 8. − С. 78−82.

 8. Ракул О. Напрями вдосконалення діяльності сучасного державного апарату України / О. Ракул // Підприємництво, господарство і право. − 2009. − № 10. − С. 17−22.

 9. Харченко Н. П. Механізм держави та його структура / Н. П. Харченко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. − Вип. 41. − С. 91−98.

  

ТЕМА 12. ФОРМА ДЕРЖАВИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття та елементи форми держави.

 2. Форма правління: сутність, основні риси та різновиди.

 3. Загальнотеоретична характеристика форми державного устрою та її різновидів.

 4. Державний режим: поняття, ознаки, види.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Бабкін В.Ф. Державна влада і політична організація // Правова держава. Вип.№7. –1996.- С.193-199.

 2. Липецький С. Методологічні засади осмислення місця і ролі державного режиму в структурі державного ладу України // Право України. - 2000. -  №6. - С.19-22.

 3. Пендюра М.М. Теорія держави і права. - К.: ТЕКСТ, 2008. - 192 с.

 4. Петров В.С. Сущность, содержание и формы государства. - Л., 1971.  Політологія посткомунізму. - К. 1995.

 5. Погорілко В.Ф. Конституційні основи державного ладу України // Правова держава – Вип. №7.-1996.-С.3-19.

 6. Сиренко В.Ф. Интересы - власть - управление. - К., 1991.

 7. Телешун С. Поняття державного устрою України: проблеми теорії і практики // Право України.-2000.-№6.-С.14-18.

 8. Чиркин В.Е. Разделение властей: социальные и юридические аспекты // Советское господарство и право. -1990. -№8.

 9. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. - К., 1995.

  

ТЕМА 13. ДЕРЖАВНА ВЛАДА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Влада: поняття та ознаки, різновиди.

 2. Загальнотеоретична характеристика державної влади та її основних видів.

 3. Принципів організації та здійснення державної влади.

 4. Співвідношення понять політичної, публічної та державної влади.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Авер’янов В.Б. Принци верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практики реалізації // Право України. - 2010.- №3. - С.72-79.

 2. Авер’янов В.Б. Проблеми організації виконавчої влади // Правова держава – Вип. №7.-1996.-С. 20-29.

 3. Бабкін В.Ф. Державна влада і політична організація // Правова держава. Вип.№7. –1996.- С.193-199.

 4. Бердяев Н. Философия неравенства. - М., 1990.

 5. Борденюк В. Теоретичні аспекти співвідношення актів державного управління та актів органів місцевого самоврядування // Право України.-2004.-№11.-С.16.

 6. Ковальчук В. Взаємодія громадянського суспільства та державної влади // Право України. - 2009.- №6. - С.90-93.

 7. Прокопенко О.Г. Функції сучасної держави: загальнотеоретична характеристика // Держава и право. Вип. №15. - 2002. - С. 41 - 48.

 8. Сиренко В.Ф. Интересы - власть - управление. - К., 1991.

 9. Чиркин В.Е. Разделение властей: социальные и юридические аспекты // Советское господарство и право. -1990. -№8.

 10. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. - К., 1995. 

 

ТЕМА 14. ПРАВОВА ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Загальнотеоретична характеристика громадянського суспільства та його структури.

 2. Правова держава: поняття, ознаки, принципи.

 3. Загальнотеоретична характеристика співвідношення і взаємодії правової держави та громадянського суспільства.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Джураєва О. О. До питання про культурно-просвітницьку функцію сучасної держави / О. О. Джураєва // Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнар. наук. конф. професорсько-викладацького і аспірант. складу, 21−22 трав. 2010 р. – Одеса : Фенікс,  2010. – С. 90−92.

 2. Кін. Дис. Громадянське суспільство. Старі образи, нове обличчя. К.-2000.-231с.

 3. Ковальчук В. Взаємодія громадянського суспільства та державної влади // Право України. - 2009.- №6. - С.90-93.

 4. Теорія держави і права. Академічний курс : [підруч.] / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – Гл. 6 : Механізм та апарат держави / С. В. Бобровник. – С. 145−172.

 5. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. —   К., 1994.

 6. Ющик О. І. Правова реформа як спосіб перетворення (реорганізації) інститутів держави: автореф. дис. ра здобуття наук.ступеня  канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 „Теорія держави і права; історія політичних і правових вчень.” − К., 1996. – 15 с.

  

ТЕМА 15. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття права в контексті основних сучасних підходів до праворозуміння.

 2. Загальнотеоретична характеристика основних підходів до визначення сутності права.

 3. Цінність права як історичного, національного, цивілізаційного явища.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Білас Ю. Ю. Європейські стандарти прав людини в контексті правозастосування сучасної України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Білас Юлія Юліанівна ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 19 с.

 2. Донченко О.П. Свобода як категорія права: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / О.П. Донченко; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2010. — 18 с.

 3. ІІерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции: История и современность. — М., 1986.

 4. Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. — М., 1965.

 5. Ковальський В. С. Охоронна функція права як соціальний правовий феномен : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Ковальський Віктор Семенович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2011. - 36 с.

 6. Козюбра М. Верховенство права і українські реалії та перспективи // Право України. - 2010.- №3. - С.6-18.

 

ТЕМА 16. ПРАВОРОЗУМІННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Причини багатоманітності сучасних підходів до праворозуміння.

 2. Класифікація сучасних підходів до праворозуміння.

 3. Юснатуралістична (природно-правова, юридична) школа праворозуміння та її основні течії.

 4. Загальна характеристика позитивістської (номіналістичної, легістської) школи праворозуміння та її основних течій.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Актуальні проблеми держави та права. Ч. 1 : Актуальні проблеми теорії держави : [навч. посіб.] / С. М. Тимченко, С. К. Бостан, С. М. Легуша та ін. – К.: КНТ, 2007. – Розд. 3,1: Теорії походження держави  / С. К. Бостан. – С . 70−83.

 2. Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права / упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд. − К.: «Книги для бізнесу», 2008. − 992 с.

 3. Братасюк  В. Юридичний позитивізм − необхідність переосмислення в умовах сучасності / В. Братасюк  // Підприємництво, господарство і право. – 2004. − № 4. – С. 65−69.

 4. Воротилин Е. А. Естественное право и формирование юридического позитивизма / Е. А. Воротилин  // Государство и право. − 2008. − № 9. – С. 67−73.

 5. Графский В.Г. Политические и правовые идеи ХХ ст. // История правовых и политических учений / под общ. ред. В.С.Нерсесянца. − М.: ИНФРА-М, 1996. − С. 657-722.

 6. Гребеньков Г. В.  Культурно-антропологічні витоки права / Г. В. Гребеньков // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. − Донецьк, 2005.− № 2. −    С. 3−14.

 7. Дудченко В. В. До історико-матеріалістичного вчення про право / В. В. Дудченко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2006. − Вип. 34. − С. 594−599.

 8. Киріченко І. До питання про визначення права в умовах некласичного нормативізму / І. Киріченко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. − № 5. – С. 98−102.

 9. Копоть В. Специфічність та особливість концепції правового реалізму / В. Копоть // Юридический вестник. − 2006. − № 1.− С. 98−101.

 10. Костенко О. „Натуралістична юриспруденція” і правова реформа в Україні / О. Костенко // Вісник Національної академії прокуратури України. – К., 2008. −   № 4. − С. 12-20.

 11. Костенко О. Соціальний  натуралізм  як методологічний принцип юриспруденції і кримінології / О. Костенко  // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2004. − № 4. − С. 133−145.

 12. Крестовська Н. М. Сучасні підходи до історичної типології права / Н. М. Крестовська // Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнар. наук. конф. професорсько-викладацького і аспірант. складу,  21−22 трав. 2010 р. –    Одеса : Фенікс,  2010. – С. 62−64.

 13. Курочкіна Н. М. Інтуїтивне право та його місце у психологічній теорії Л.Петражицького / Н. М. Курочкіна // Часопис Київського університету права. − 2006. − № 1. − С. 54−60.

 14. Лапаева В. В. Либертарная концепция права В. С. Нерсесянца / В. В.  Лапаева // Государство и право. − 2008. − № 10. − С. 69−78.

 15. Мартышин О. В.  Метафизические концепции права / О. В. Мартышин // Государство и право. − 2006. − № 2. − С. 64−72.

 16. Мартышин О. В. О „либерально-юридической теории права и государства” /    О. В. Мартышин // Государство и право. – 2002.− № 10. – С. 5−16.

 17. Мартышин О. Классические типы правопонимания и „новые теории права ” /   О. Мартышин //  Право України. − 2010. − № 4. − С. 92−100.

 18. Патей-Братасюк М. Г. Психологічні концепції права // Патей-Братасюк М.Г. Філософія права: [навч. посіб.]. –Тернопіль: „Вид-во Астон”, 2006. – С. 141−156.

 19. Патей-Братасюк М. Г. Феноменологія права. Екзистенціальна філософія права // Патей-Братасюк М. Г. Філософія права. – Тернопіль: „Вид-во Астон”, 2006. – С. 86−95.

 20. Прокопов Д. Є. Психологічна теорія права в контексті співвідношення інуїтивного та позитивного права (Л.Петражицький) / Д. Є. Прокопов // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права НАН України, 2007. − Вип. 35. − С. 95−121.

 21. Рабінович П. Правоврозуміння „природне” та „легістське” неминучість співіснування / П. Рабінович // Право України. – 2009. − № 3. – С. 65−71.

 22. Румянцева В. Г. Социологическая интерпретация права в учении Е. Єрлиха / В. Г. Румянцева // История государства и права. – 2005. − № 1. – С. 12−14.

 23. Рябошапко Л.  Природне право чи юридичний позитивізм / Л. Рябошапко // Віче. − 2008. − № 5−6. − С. 58−59.

 24. Сердюк О. В.  Концептуалізація соціальності права в сучасному позитивізмі / О. В. Сердюк // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  2007. − Вип. 35. − С.104−111.

 25. Сердюк О. В.  Обгрунтування соціальності права: теорія „правового поля” П. Бурд’є /  О. В. Сердюк // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права ім.     В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 36. − С. 55−61.

 26. Соболєв А. С. Юридичний позитивізм і школа "природного права": від протистояння до толерантності / А. С. Соболєв // Часопис Київського університету права. − 2006. − № 1.− С. 40−46.

  

ТЕМА 17. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття та ознаки соціальної норми.

 2. Загальнотеоретична характеристика основних видів соціальних норм.

 3. Співвідношення та взаємодія норм права та інших соціальних норм.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Агешин Ю.А. К вопросу о противоречии между нормами права и морали // Правоведение. - 1971. - №2.

 2. Головченко В. Взаємодія права із іншими соціальними регуляторами // Юридичний ві­сник України. - 1998. - №9.

 3. Лившиц Р.З. Право  и  закон  в  социалистическом  правовом государстве  // Сов. гос. и право.-1989. -№3.

 4. Нормы советского права. - Саратов, 1987.

 5. Нормы советского права. Проблемы теории. - Саратов, 1987. /ХО Н72/ ф,  ч/З.

 6. П’ясецька О. Джерела міжнародних та регіональних виборчих стандартів // Право України.-2004.-№8.-С.42.

 7. Плахов В.Д. Социальные нормы: философские основания обшей теории. -М.: Мысль. 1985./А55П37/. ф, ч/З.

 8. Пеньков Е.М Социальные нормы: управление, воспитание, поведение. - М.: Высш. шк., 1990. /А55 П25/ ф, ч/З.

 9. Рабінович П. Права людини “першого покоління” і канонічні джерела християнства // Право України.-2001-№3.-С.50-52.

 10. Фуллер Л. Мораль права. – К.: Сфера, 1999.

 

ТЕМА 18. СИСТЕМА ПРАВА ТА ЇЇ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття системи права.

 2. Теоретико-правова характеристика основних елементів системи права.

 3. Співвідношення системи права та правової системи.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М.-2001- С.752.

 2. Алексєєв С.С. Теория права, М., 1994, с.51-71.

 3. Байтин М.И. Сущность права.- М., 2006.

 4. Кагадій М. Поняття та елементи правової системи // Право України. - 2004. -№12. - С.32 - 41.

 5. Клименко О. Формування українського права та його взаємодія з іншими правовими системами // Право України. – 2004. - №9. – с. 85.

 6. Онішенко Н.М. Правова система: проблеми теорії. К.-2002.-352с.

 7. Пендюра М.М. Теорія держави і права. - К.: ТЕКСТ, 2008. - 192 с.

 8. Погорілко В., Малишко М.  Правова система – система права – система законодавства суверенної України // Право України. - №9 - 10. - 1993. - ст.10-13.

 9. Погорілко В., Малишко М.  Правова система України – стан та перспективи   розвитку // Віче-№9.-1993.-ст.21-34.

 10. Поленина С.В. Система права и система законодательства // Правоведение. - 1987.-№5 – ст. 29-37.

 11. Тиунова А.Б. Система правовых норм и отраслевое подразделение права // Правове­дение. - 1987. -№4. - ст. 64-69 /ХО.

 

ТЕМА 19. СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА 

При підготовці курсової роботи з даної теми слід особливу увагу приділити дослідженню та розкриттю у тексті роботи наступних питань:

 1. Поняття системи права та системи законодавства.

 2. Будова системи права та системи законодавства.

 3. Порівняльно-правова характеристика галузі права та галузі законодавства.

 4. Співвідношення та взаємодія системи права та системи законодавства.

Окрему увагу рекомендується приділити додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, що розглядаються в курсовій роботі.

Додаткова література:

 1. Афанасьєв К. Що до змісту категорії законодавства України // Право України. - 2009.- №11. - С.124-126.

 2. Кагадій М. Поняття та елементи правової системи // Право України. - 2004. -№12. - С.32 - 41.

 3. Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества.- М., 1991. /ХО К361/. Ст.15.

 4. Клименко О. Формування українського права та його взаємодія з іншими правовими системами // Право України. – 2004. - №9. – с. 85.

 5. Онішенко Н.М. Правова система: проблеми теорії. К.-2002.-352с.

 6. Погорілко В., Малишко М.  Правова система – система права – система законодавства суверенної України // Право України. - №9 - 10. - 1993. - ст.10-13.

 7. Погорілко В., Малишко М.  Правова система України – стан та перспективи   розвитку // Віче-№9.-1993.-ст.21-34.

 8. Поленина С.В. Система права и система законодательства // Правоведение. - 1987.-№5 – ст. 29-37.

 9. Система советского законодательства. - М., 1980. - ст. 17.

 10. Тиунова А.Б. Система правовых норм и отраслевое подразделение права // Правове­дение. - 1987. -№4. - ст. 64-69 /ХО.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!