Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2171 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з курсу Політична економія, ХІФ

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з курсу Політична економія, ХІФ

« Назад

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки

  

«ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ»

 

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт 

для студентів денної та заочної форм навчання 

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавра

галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки – 6.030503 «Міжнародна економіка»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» 6.030508, «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»

 

ЗМІСТ 

ВСТУП

МЕТА І ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ РОБОТИ

ВИБІР ТЕМИ І СКЛАДАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ

ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ОЦІНЮВАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ДОДАТКИ:

ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКУ А «ЗАВДАННЯ»

ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКУ Б «КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН»

ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКУ В «ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛІВ»

ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКУ Г «ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ»

ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКУ Д «ЗМІСТ»

ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКУ Е «РЕЦЕНЗІЯ»

 

ВСТУП 

Курсова робота є однією з форм підготовки спеціалістів вищої школи. Вона є підготовчим ступенем до написання дипломної роботи. Вона привчає студента до науково-дослідницької роботи і сприяє набуттю досвіду й навичок її проведення. Курсова робота є також підсумком самостійного вивчення студентом однієї з важливіших проблем політичної економії.

Для написання курсової роботи, яка відповідає вимогам сучасності, студент повинен використовувати не лише одержані теоретичні знання щодо загальної економічної теорії, але й фактичні дані, які характеризують діяльність господарчих суб’єктів.

Студент виконує курсову роботу під керівництвом викладача. Робота після виконання подається на перевірку. Після позитивної оцінки її викладачем, вона повинна бути захищена.

Якщо робота відповідає вимогам, викладач оцінює її позитивно і в письмовій формі, у вигляді рецензії повідомляє про це студента. Незадовільно виконана робота підлягає переробці відповідно до зауважень викладача у рецензії.

 

МЕТА І ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ РОБОТИ 

Метою виконання курсової роботи є поглиблення і закріплення студентами теоретичних знань з політичної економії, набуття вмінь аналізувати опрацьований матеріал, робити відповідні узагальнення та висновки. Написання курсової роботи дає студентові можливість навчитися самостійно і творчо використовувати наукову літературу, узагальнювати теоретичні положення, вникати в теоретичні дискусії, формулювати власні погляди стосовно невирішених теоретичних та практичних проблем політекономічної науки та економічного життя суспільства, обґрунтовувати висновки і пропозиції, спрямовані на їх вирішення.

Основні етапи підготовки та написання курсової роботи:

- підбір та вивчення літературних джерел;

- складання змісту роботи;

- підбір та обробка статистичного матеріалу;

- написання курсової роботи;

- рецензування роботи викладачем;

- відпрацьовування зауважень, якщо вони є в рецензії;

-  захист курсової роботи.

 

ВИБІР ТЕМИ І СКЛАДАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ 

Робота студента з вибору теми має розпочатися з ознайомлення з тематикою курсових робіт. Орієнтовна тематика подається нижче.

Студенти денної та заочної форм навчання обирають тему курсової роботи самостійно та доводять до відома кафедру про обрану тему.

Складання плану курсової роботи

Складання плану курсової роботи є відповідальним етапом, оскільки від нього залежить якість роботи. План складають після добору і вивчення літературних джерел та складання бібліографії. У ній потрібно виділити головні літературні джерела (роботи класиків політекономії, монографії, теоретичні статті), опрацювання яких є необхідним під час написання роботи. Важливо також опрацювати відповідні законодавчі та інші нормативні акти (закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України тощо). Особливу увагу слід надавати періодичним виданням (часописи «Економіка України», «Фінанси України», «Банківська справа», «Вчені записки» КНЕУ, «Проблеми формування ринкової економіки» КНЕУ, «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал» та ін.). Важливо залучати до бібліографії монографічні роботи та підручники, підготовлені вченими.

У роботі потрібно використовувати статистичний матеріал, який публікується в спеціальних виданнях Держкомстату України та періодичних виданнях.

 

ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Робота повинна мати чітку і логічну структуру з відповідними складовими елементами. Традиційно курсова робота складається зі вступу, основної частини та висновків.

У вступі розкривають актуальність теми, її значення з посиланням на літературні джерела, визначають мету і завдання дослідження, що вимагають вирішення, вказують методи дослідження.

Основна частина роботи передбачає глибоке і всебічне висвітлення головних проблем теми. Вона поділяється на ряд розділів. Перший з них присвячується дослідженню теоретико-методологічних аспектів теми, а інші — питанням аналізу досліджуваної проблеми, обґрунтуванню пропозицій та висновків щодо їх вирішення. При цьому важливо показати, як висвітлюється дана проблема в економічній літературі, викласти різні погляди і детально проаналізувати їх.

У висновках необхідно стисло підсумувати результати досліджуваної проблеми, зробити теоретичні висновки і практичні рекомендації, виходячи зі змісту роботи.

Обсяг курсової роботи — 25—30 сторінок стандартного формату. Приблизний обсяг структурних складових тексту курсової роботи: вступ — 1—1,5 сторінки, основна частина — 22—26 сторінок, висновки — 1—1,5 сторінки.

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсову роботу друкують машинописним способом за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм). За необхідності допускається використання аркушів формату А3 (297х420).

Роботу виконують з використанням текстового редактора Word, шрифт 14 Times New Roman для основного тексту (нежирний, непідкреслений, некурсив). Інтервал перед абзацом – 0 пт, після абзацу – 0 пт, міжрядковий інтервал 1,5 строки (29-30 рядків на сторінці).

Текст слід подавати, дотримуючись таких берегів: лівий – 25 мм,  правий – 10 мм,  верхній і нижній – 20 мм.

Абзацний відступ має бути однаковим упродовж усього тексту роботи і дорівнювати п’яти знакам (1,25 см).

При виконанні робіт необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності і чіткості зображення по всій роботі. Усі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними по всій роботі. Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою (коректором) і нанесенням на тому ж місці виправленого. Виправлення має бути чітким, чорного кольору. Допускається не більше двох виправлень на аркуші (1-2 літери або 1 слово).

Не допускаються виправлення на титульному аркуші, у заголовках розділів, підрозділів. Не дозволяється зафарбовувати білою фарбою цілі речення.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у роботі подаються мовою оригіналу.

Не слід допускати скорочення слів, що непередбачені правилами орфографії, а також стандартами.

У тексті роботи слід використовувати одиниці SI (основні, додаткові, похідні). Позначення одиниць виміру слід застосовувати тільки після числового значення величин, без перенесення на наступний рядок.

Не допускається застосовувати без числових або літерних значень математичні знаки, знаки № (номер), % (відсоток) тощо. Ці знаки у тексті пишуть словами. Числа з розмірністю пишуть цифрами (55), а без розмірності – словами (п’ятдесят п’ять).

Робота повинна бути зброшурована і мати тверду обкладинку (для дипломних, магістерських дипломних робіт), швидкозшивач (для курсових робіт). До облікового обсягу роботи не включають список використаних джерел та додатки.

НУМЕРАЦІЯ. Сторінки, розділи, підрозділи, рисунки, таблиці, формули нумерують арабськими цифрами без знака №.

Титульний аркуш і зміст включають до загальної нумерації сторінок. Номер на цих сторінках не проставляють. Починають проставляти номер сторінки за порядком на вступі.

Сторінки роботи нумерують, додержуючись наскрізної нумерації упродовж усього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Бланк завдання (затверджений в установленому порядку і оформлений на одному аркуші з двох сторін) розміщують після титульного аркуша (додаток А). Завдання не є частиною кваліфікаційної роботи і тому до загальної нумерації сторінок не входить і в змісті не згадується.

Структурні елементи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» не мають порядкового номера, їх назви правлять за заголовки структурних елементів. Структурні елементи роботи розміщують з нової сторінки, посередині рядка (симетрично до тексту) під верхнім берегом і друкують великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи та не виділяючи.

Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, РОЗДІЛ 1, РОЗДІЛ 2, РОЗДІЛ 3 і т. д. Слово «РОЗДІЛ» разом з номером друкується на окремому рядку посередині, під ним розташовується назва розділу, друкують великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи симетрично до набору та не виділяючи.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. Номери підрозділів складаються з номера розділу і підрозділу, відокремлених крапкою. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: "2.3." (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу. Приклад оформлення назви розділу наведено у додатку Е.

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ. Титульний аркуш є першою сторінкою роботи. Дані, які подають на титульному аркуші курсових, дипломних, магістерських дипломних робіт, визначені державним стандартом (ГОСТ 7.4 – 77). Дотримання державних стандартів є обов’язковим.

У курсових роботах зазначають повну назву навчального закладу та його відомчу підпорядкованість, назву факультету, кафедри, тему роботи, дані про студента та наукового керівника, дата (число, місяць, рік) та підписи, місто та рік подання роботи до захисту. Приклад оформлення титульного аркушу наведено у додатках Ж, И, К.

ЗАВДАННЯ. Зміст завдання передбачено бланком установленої форми (додаток А). У завданні наводиться прізвище, ім’я, по батькові автора, тема роботи, короткі методичні рекомендації до теми та графік її виконання. Завдання підписує науковий керівник. Бланк завдання розміщують безпосередньо після титульної сторінки.

ЗМІСТ. Зміст розміщують безпосередньо після завдання, починаючи з нової сторінки. Зміст відповідає плану роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, зокрема вступу, висновків, списку використаних джерел, додатків. Перенос слів у «ЗМІСТІ» не дозволяється. Приклад оформлення змісту наведено у додатку Л.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Список використаних джерел, має бути наведений після висновків з нової сторінки.

Література подається в алфавітному порядку за прізвищами перших авторів. Відомості про джерела, які включено до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць і вихідних даних видавництв.

ДОДАТКИ. Додатки розташовують після переліку джерел. До роботи додається аркуш паперу з написом «ДОДАТКИ». Додаток має заголовок, оформлений вгорі малими літерами з першої великої, симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток" і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Додатки мають спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок. Не допускається кольорове оформлення додатків.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатка А; В.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2-другий рисунок першого розділу додатка Д); формула (А.1)- перша формула додатка А.

ІЛЮСТРАЦІЇ, ТАБЛИЦІ, ФОРМУЛИ ТА РІВНЯННЯ. Ілюстрації, таблиці, формули розміщують у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації, таблиці і формули мають бути посилання в тексті. Таблиці повинні мати назву.

Ілюстрації, таблиці, формули слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком тих, що наведені в додатках.

Відстань від тексту роботи до ілюстрації, таблиці, формули і від них до тексту – 15 мм (вище та нижче рисунку, таблиці та формули слід залишати по одному вільному рядку).

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. Ілюстрації позначають скороченням "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Наприклад.

Якщо у кваліфікаційній роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за тим же правилом.

При зображенні графіків, подана інформація має бути зрозумілою, вісі слід підписувати, кількісні вирази ознаки та пояснення доцільно вказувати, необхідно застосовувати лише штрихові ілюстрації (чорно-білі). 

Таблиці. Цифровий матеріал оформлюють у вигляді таблиць. Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що подані в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу).

Якщо у кваліфікаційній роботі одна таблиця, її нумерують за тим же правилом. При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" і номер її вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл. 1.2".

Таблиця повинна мати назву, яку вказують малими літерами (крім першої великої) симетрично до тексту і вміщують над таблицею (без лапок і крапки в кінці). Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці. Між назвою таблиці і самою таблицею роблять відступ 15 мм. Дані в таблиці дозволяється друкувати 12 – 14 шрифтом.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків має бути не менше 6 мм. Поля (ліве, праве, верхнє, нижнє) у кожній клітинці таблиці мають бути не менше 0,1 см. 

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При цьому назву вміщують тільки над її першою частиною.

Таблиця 2.7

Кількісні характеристики розмірів ВАТ «Буддеталь»

№ з/п

Показники

Од. виміру

Роки

Абсолютне відхилення (+,-), тис. грн.

2010 р. у % до 2009 р.

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

1

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), (без ПДВ та АЗ)

тис. грн.

914888,0

1371276,8

+ 456388,8

149,8

Продовження табл. 2.7

1

2

3

4

5

6

7

2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

тис. грн.

108388,5

135380,0

+26991,5

124,9

3

Операційні витрати

тис. грн.

53428,6

88807,6

+35379,0

166,2

4

Середньооблікова чисельність працівників

чол.

849

1021

+172

120,2

5

Розмір активів підприємства

тис. грн.

156007,6

362666,2

+206658,6

232,5

6

Середньорічна вартість основних фондів

тис. грн.

12550,0

30086,9

+17536,9

239,7

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку сторінок кваліфікаційної роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, у другому випадку – боковик.

Якщо текст, який повторюється у графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінити лапками; якщо з двох або більше слів, – то при першому повторенні його замінюють словами "Те ж", а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, знаків, математичних символів, які повторюються, не слід.

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк (–), а у разі недоцільності (нелогічності) наведення даних ставиться хрестик (Х).

Формули та рівняння. Формули та рівняння розташовують посередині робочого рядка. Після формули чи рівняння ставиться кома. Формули (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку, наприклад, перша формула третього розділу позначається таким чином.

У кваліфікаційній роботі написання формул рекомендується виконувати за допомогою стандартних математичних редакторів Microsoft Office або чорнилом, пастою чорного кольору на білому непрозорому папері.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій їх подано у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

СПИСКИ. Список нумерувати можна цифрами та літерами з дужкою.

Приклад нумерованого списку:

«Дебіторська заборгованість буває:

а) поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

1,25 см

1,0 см

б) довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу».

Приклад багаторівневого списку:

«Класифікація видів економічного аналізу:

1) за суб’єктами аналізу:

а) внутрішній аналіз – проводиться працівниками аналітичної служби підприємства.

б) зовнішній аналіз – проводиться органами державного управління, банками, інвесторами, акціонерами.

2) за об’єктами аналізу (або за функціональними сферами діяльності підприємства):

а) маркетинговий аналіз – проводиться з метою розробки стратегії й тактики маркетингової діяльності підприємства…».

ПОСИЛАННЯ. При написанні кваліфікаційної роботи необхідно давати посилання на джерела, матеріали або окремі дані,ідеї та висновки, на основі яких розробляються проблеми, завдання, питання, вивченню яких присвячено кваліфікаційну роботу. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них є наявний матеріал, який не включено до останнього видання. Посилання в тексті кваліфікаційної роботи на джерела слід позначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: "... у працях [1–5]..."; ".   у працях [3; 9; 20].  ".

При цитуванні, посиланні на статистичні (цифрові) дані, переліки характеристик або явищ, таблиці, формули та рисунки необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання у кваліфікаційній роботі, наприклад: "... у монографії [4, с. 148]...".

Посилання на ілюстрації кваліфікаційної роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: "рис. 1.2".

Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад: "... у формулі (2.1)".

На всі таблиці кваліфікаційної роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: "...у табл. 1.2". У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись", наприклад: "див. табл. 1.3"; "див. рис. 2.1".

ПРИМІТКИ. Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються. Одну примітку не нумерують. Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою.

Слово «Примітка» вказують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, в кінці ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку дають текст примітки.

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Список джерел подається в алфавітному порядку, і оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання". Відповідно до цього стандарту основними новими вимогами до бібліографічного опису є такі:

 1. Після прізвища ставиться пробіл, а також пробіл між складовими ініціалів : Мельник В. М.

 2. Усі елементи в опису пишуться зі строчної літери крім перших слів кожної області та заголовків у всіх описах.

 3. Після заголовку вид матеріалу пишуть у квадратних дужках без пропусків і без скорочення: [Текст] чи [Тext], [Електронний ресурс], [Рукопис].

 4. У квадратних дужках пишуть усе, що запозичене з інших джерел або за даними аналізу матеріалу.

 5. Прізвище першого автора при опису одного автора повторюють в області відповідальності (за косою рискою), а при опису двох і трьох авторів прізвище першого автора пишуть перед заголовком, після косої риски пишуть усіх авторів.

 6. При наявності більше трьох авторів в області відповідальності (за косою рискою) пишуть лише першого автора (за бажанням можна писати всіх авторів) та ін.: [та ін.].

 7. У дисертації та авторефераті в області відповідальності пишуть повністю прізвище, ім'я та по батькові.

 8. У патентних документах в області відповідальності на відміну від інших документів пишуть спочатку прізвище, а потім ініціали.

 9. Знаки «;» та «:» розділяють пробілами з обох боків.

 10. Реєстраційний номер книги (ISBN) пишуть, якщо він є.

 11. У нумерації сторінок не ставлять пробіли: 8–10.

 12. У кінці опису ставиться крапка.

Порядок наведення бібліографічних відомостей (з врахуванням вживання великої та малої літер):

Заголовок опису.

Основна назва агальне позначення матеріалу] = Паралельна назва : відомості, які відносяться до назви / відомості про Авторство чи Відповідальність ; про інших Осіб. – Відомості про повторність видання / Відповідальність за видання. – Зона специфічних відомостей. – Місце видання : Вид-во, рік. – Фізична (кількісна) характеристика. – (Серія і підсерія ; №, т.).Примітки (додаткова інформація від бібліографа, напр.: системні вимоги до електрон. ресурсів). – ISBN.

Приклади бібліографічного запису у списку використаних джерел:

Книги. Однотомний документ. Один автор

Давидов Г. М. Аудит : підручник / Г. М. Давидов. – К. : Знання, 2004. – 514 с.

Вовк В. М. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 584 с.

Бурова Т. А. Методичні вказівки до практичних занять і виконання контрольних робіт з дисципліни "Аудит" спеціальності "Фінанси" / Т. А. Бурова / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв : НУК, 2005. – 40 с.

Два автори

Бедь В. В. Фінанси : навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / В. В. Бедь, Ю. М. Когут / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2004. – 168 с.

Василик О. Д. Державні фінанси України : підруч. для студ. екон. спец. ВНЗ / О. Д. Василик, К. В. Павлюк / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 606 с. : табл. – Бібліогр.: с. 599-601.

Величко О. В. Фінанси : метод. вказ. для студ. екон. спец. ден. форми навч. / О. В. Величко, В. О. Зінченко / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 56 с.

Три автори

Асєєв Г. Г. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посібник / Г. Г. Асєєв, О. Є. Коноваленко, О. М. Рибін / Харківська держ. академія культури. – Х. : ХДАК, 2004. – 89 с.

Воробель Я. М. Англійська мова : навч. посіб. / Я. М. Воробель, О. А. Шумська, М. З. Гамкало. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 106 с.

Чотири автори

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [В. В. Вітвіцький, М. Ф. Кисляченко, І. В. Лобастов, А. А. Нечипорук]. – К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с.

Історія світової та української культури : підруч. для студ. ВНЗ / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – К. : Літера, 2005. – 464 с.

П’ять і більше авторів

Правова статистика : підручник / [авт. кол. : Є. М. Моісєєв, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін.]. – К. : Атіка, 2008. – 392 с.

Вища математика : навч. посіб. для студ. ВНЗ. У 2 ч. / Ф. М. Лиман, В. Ф. Власенко, С. В. Петренко [та ін.]. – Суми : Університет. книга, 2006. – 624 с.

Без автора

Гендерна статистика для моніторингу досягнення рівності жінок і чоловіків: Україна / Кабінет Міністрів України ; Держ. комітет статистики України ; Проект "Сприяння гендерної рівності" ПРООН. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2000. – 54 с.

Багатотомний документ

Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 125 с.

Барковський В. В. Математика для економістів : навч. посібник для студ. екон. спец. / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, О. К. Лопатін / Національна академія управління. – К., 1997. – (Економіст). – Кн. 2 : Теорія імовірностей та математична статистика. – К., 1997. – 253с.

Матеріали конференцій, з’їздів

Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.

Препринти

Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Б. А. Шиляев, В. Н. Воеводин. – Х. ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. : ил., табл. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр “Харьк. физ.-техн. ин-т” ; ХФТИ 2006-4).

Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / М. І. Панасюк, А. Д. Скорбун, Б. М. Сплошной. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. : іл., табл. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Словники

Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. –  Х. : Халімон, 2006. – 175, [1] с. : табл. – Алф. покажч. ст.: с. 166-175.

Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко ; Європ. ун-т. — К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.

Українсько-німецький тематичний словник = Ukrainisch-deutsches thematisches Wцrterbuch : [близько 15 000 термінів / уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. –  219 с.

Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с. : іл., табл.

Стандарти

Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006—01—01]. – К. : Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 231 с. : табл. – (Національний стандарт України).

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 –  ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005– 04– 01]. –  К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. : табл. – (Національні стандарти України).

Каталоги

Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006. – (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 5. – 2007. – 264 с.

Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.] ; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с.

Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003?]. – 11 с. : іл.

Автореферати дисертацій

Новосад І. Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобудування" / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20 с.

Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Нгуен Ші Данг ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". – К., 2007. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18.

Законодавчі та нормативні документи

Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 року №334/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 4. – Ст. 28.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

Федулова Л. І. Прогнозування технологічного розвитку галузей промисловості / Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2008. – №1. – С. 9-27.

Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39-61.

Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13-20.

Електронні ресурси

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во “Інфодиск”, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрана.

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003”) / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісн. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

Про боротьбу з корупцією [Електронний ресурс] : Закон України від 5 жовтня 1995 р. № 356/95-ВР. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cqi-bin//laws/main.cqi

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 1. Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.—84 [Електронний ресурс] : нові правила бібліографічного опису / О. Устіннікова, П. Сенько, С. Юлдашева, Н. Регідайло. – Режим доступу : http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm

 2. Головій В. М. Основи наукових досліджень: методологія, організація, оформлення результатів: Навчальний посібник / В. М. Головій, Є. Ю. Кузькін. – Х. : ХІФ УДУФМТ, 2009. – 294 с.

 3. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : метод. рекомендації з впровадження / уклали: Галевич О. К., Штогрин І. М. – Львів, 2008. – 20 с.

 4. Загальні вимоги щодо змісту та оформлення навчально-методичної літератури: методичні рекомендації для викладачів / В. Ю. Бабаєв, І. Г. Савченко, Л. В. Піддубна, Г. І. Бутиріна, Н. М. Ржевська. – Харків : ХІФ УДУФМТ, 2010. – 24 с.

 5. Методичні рекомендації до підготовки, оформлення і попереднього захисту магістерської роботи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kbuapa.kharkov.ua/archiv/vymogy.zip

 6. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК України. – 2007. – №6. – С. 9-15.

 7. Положення про кваліфікаційні роботи студентів Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. – Х. : ХІФ УДУФМТ, 2010. – 18 с.

 8. Приклади оформлення бібліографічного опису згідно з вимогами державних стандартів [Електронний ресурс] // Бюлетень ВАК України. – 2008. – №3. – С. 9-13. – Режим доступу : www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_ Wisnyk_biblopys.htm

ОЦІНЮВАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Оформлена робота подається на рецензування науковому керівнику. Рецензування займає 7-10 днів після чого курсова робота повертається студенту з рецензією.

Рецензія служить орієнтиром в підготовці до захисту курсової роботи і є однією з форм контролю і оцінки виконаної роботи. Рецензія на курсову роботу пишеться за наступним планом:

 1. актуальність і значення обраної теми;

 2. вірність складання плану і структури роботи;

 3. відповідність змісту теми приведеному плану;

 4. глибина розгляду в темі питань та повнота розкриття теми;

 5. використання статистичного матеріалу, його зв'язок з практикою;

 6. ступінь обґрунтування зроблених автором висновків;

 7. самостійність викладення матеріалу;

 8. вірність оформлення роботи;

 9. рекомендації та поради про те, які питання курсової роботи потребують доробки і в якому напрямку ця робота повинна здійснюватися.

Студент повинен уважно ознайомитись з рецензією і особливу увагу приділити усуненню тих недоліків і зауважень, які потребують переробки та доопрацювання.

В тих випадках, коли деякі зауваження рецензента неясні студенту, або, на його погляд, неправомірні, необхідно проконсультуватись з керівником і привести додаткові докази для обґрунтування своєї позиції.

В кінці рецензії керівник відмічає про допущення або недопущення курсової роботи до  захисту. Оцінка роботи виставляється після її захисту.

Робота не допускається до захисту в наступних випадках:

- коли вона не носить самостійного характеру, цілком списана з підручників;

- написана на основі старих літературних джерел з використанням застарілого (більше 2 років) статистичного матеріалу;

- співпадає зі змістом роботи іншого студента;

- основні питання не розкриті, викладені поверхнево;

- в тексті є помилкові положення і висновки;

- немає зв'язку з практикою;

- текст написано неграмотно, оформлення роботи не відповідає вимогам.

Коли робота не допущена до захисту вона повинна бути перероблена студентом відповідно з рецензією і знову представлена на рецензування.

За наявності зауважень та недоліків необхідно приділити увагу їх усуненню. Результати роботи над недоліками мають бути додані до курсової роботи (після переліку літератури та додатків). Це може бути додаткова інформація до розділів роботи, вступу або висновку, а також таблиці, схеми. Доопрацьований матеріал повинен мати посилання на ті структурні підрозділи курсової роботи, до яких є зауваження та недоліки.

Підготуватись до захисту курсової роботи означає відповідно з рецензією усунути помилки і недоліки, поглибити розуміння різноманітних аспектів теми, продумати логіку свого виступу і докази висновків, осмислити написане в роботі і бути готовим пояснити приведені положення, якщо це стане потрібним.

Задача студента під час захисту – показати розуміння питань конкретної теми, добре володіння матеріалом. До захисту курсової роботи студент готує усний виступ на 5-7 хвилин. Цей виступ не потребує переказу всієї роботи. Необхідно обґрунтувати вибір теми, вказати основні задачі, які поставлені в ній, яким шляхом вони вирішувались, які висновки отримані по закінченні роботи. У виступі треба показати, які недоліки були зроблені в роботі і як вони були усунені, з якими зауваженнями рецензента студент не згоден і чому. Від того, як представлена робота на захисті студентом, залежить її оцінка.

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ  

1. Конкуренція, монополія та антимонопольна політика держави.

2. Інфляція: суть, види, наслідки, шляхи подолання.

3. Безробіття як об’єктивний процес і державна політика зайнятості на сучасному етапі.

4. Роль держави в регулюванні економічних процесів в умовах ринку.

5. Капітал сфери обігу.

6. Бюджетний дефіцит і державний борг.

7. Суть, функції і механізм ринку цінних паперів.

8. Акціонерні товариства: суть, види, роль в економіці.

9. Механізми ринкового ціноутворення та його закони.

10. Гроші як розвинута категорія товарно-грошових відносин.

11. Ринкова інфраструктура і ефективність економіки.

12. Економічна система, її основні елементи, типи і цілі.

13. Економічне зростання, його типи та фактори.

14. Кредит: суть, функції, форми в ринковій економіці.

15. Підприємництво та особливості його розвитку в Україні.

16. Доходи: суть та види в умовах ринку.

17. Агропромислова інтеграція і державна політика в аграрному секторі.

18. Сучасні економічні системи.

19. Капітал: виробництво та нагромадження.

20. Валютна система: суть, елементи, еволюція.

21. Проблеми циклічності та їх сучасні особливості.

22. Глобальні проблеми та механізм їх вирішення.

23. Господарський механізм ринкової економіки.

24. Заробітна плата як основний вид доходу найманого робітника.

25. Власність як основа економічної системи.

26. Витрати виробництва і промисловий прибуток.

27. Фінансова система ринкового господарства.

28. Світовий ринок: суть, структура, механізм регулювання.

29. Грошово-кредитна політика в умовах ринкової економіки.

30. Потреби споживача і закономірності його економічної поведінки.

31. Попит: аналіз і керування.

32. Державне регулювання економіки: сутність, різновиди, методи.

33. Монетарна політика держави.

34. Гроші: сутність та різновиди в сучасній економіці.

35. Малий бізнес: характерні риси, переваги, закордонний досвід та проблеми розвитку в Україні.

36. Диференціація доходів  в суспільстві як об’єктивний процес.

37. Фінанси та фінансові посередники в ринковій економіці.

38. Земельні відносини та їх доходність в умовах ринку.

39. Економічне зростання та циклічність в сучасних умовах.

40. Взаємозв’язок циклічного розвитку, величина і структура безробіття.

41. Фінансово-кредитні інститути та їхня роль в сучасній економіці.

42. Інфляція і політика регулювання доходів.

43. Фіскальна політика та її роль в державному регулюванні економіці.

44. Фінансова система. Фіскальна політика держави та її роль в економіці. 

45. Фіскальна політика держави , її види і роль в економіці. 

46. Теорія і практика оподаткування. 

47. Соціальна політика в ринковій економіці. 

48. Міжнародна валютна система і валютний курс. 

49. Фіскальна політика та її роль в державному регулюванні економіки. 

50. Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей. 

51. Національна економіка: цілі і результати. 

52. Фінансові відносини, Державний бюджет і державний борг. 

53. Розподіл доходів в ринковій економіці. 

54. Світове господарство: його об’єктивні основи й закономірності. 

55. Виробництво і його фактори: земля, праця, капітал. 

56. Попит, пропозиція, ринкова ціна. 

57. Гроші, їх функції і види. 

58. Ринкова інфраструктура: біржі, банки та інші елементи. 

59. Доходи в ринковій економіці. 

60. Підприємництво: умови розвитку, принципи, форми. 

61. Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги. 

62. Інфляція як макроекономічне явище. 

63. Податково-бюджетна політика. Проблема дефіциту державного бюджету. 

64. Світова торгівля. Торгівельний баланс держави та державне регулювання зовнішньої торгівлі. 

65. Попит, пропозиція і ціна. Еластичність попиту і пропозиції. Поведінка споживача. 

66. Сучасні напрямки і школи економічної теорії. 

67. Сукупний попит і сукупна пропозиція. Макроекономічна рівновага. 

68. Інфляція: суть, причини, види, управління. 

69. Фінансовий ринок та його основні складові. Цінні папери, їх види та операції з ними. 

70. Доходи населення і соціальна політика держави. 

71. Міжнародний рух капіталу: причини, види, наслідки. 

72. Вільний ринок та його інфраструктура. 

73. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення. 

74. Підприємство в умовах ринкового господарства. 

75. Економічна рівновага і циклічність економічного розвитку. 

76. Зайнятість і безробіття. Принципи функціонування та тенденції розвитку ринку робочої сили. 

77. Особливості відтворення в аграрній сфері. 

78. Система розподілу доходів. 

79. Гроші як економічна категорія. 

80. Витрати виробництва і прибуток. 

81. Сучасний ринок, його структура і функції. 

82. Фінансово-грошова система. 

83. Світове господарство, його структура і суперечності розвитку. 

84. Економічні аспекти глобальних проблем. 

85. Зовнішньоекономічні відносини і проблеми інтеграції України в світове господарство. 

86. Політика державного регулювання економіки. 

87. Суспільне виробництво – основа економічного зростання і розвитку суспільства. 

88. Власність і моделі організації економічних систем. 

89. Основні риси ринкової економіки. Теорії вартості. 

90. Ринкові відносини: сутність, функції, структура. 

91. Досконала і недосконало конкуренція. Механізм функціонування ринку. 

92. Фірма в системі ринкових відносин. Теорія фірми. 

93. Формування підприємницького капіталу. Основний і оборотний капітал. 

94. Теорія витрат. Виробництво і витрати. 

95. Аграрно-промислове виробництво в умовах ринку. 

96. Теорія ренти та ціна землі. 

97. Економічне зростання – узагальнюючий результат функціонування національної економіки. 

98. Циклічність розвитку економіки і економічні кризи. 

99. Теорія людського капіталу. Праця, зайнятість, безробіття. 

100. Грошово-кредитна система.  Ринок позичкових капіталів і цінних паперів. 

101. Інфляція і антиінфляційне регулювання економіки. 

102. Фінансова система і фінансова політика України. 

103. Державне макроекономічне регулювання змішаної економіки. Економічні функції уряду. 

104. Світове господарство і динаміка його еволюції. Інтеграційні процеси в світовій економіці. 

105. Світова валютно-фінансова система. 

106. Капітал і додаткова вартість. Заробітна плата. 

107. Кругооборот  і оборот капіталу та його наслідки. 

108. Торговий капітал і торговий прибуток. Товарна біржа. 

109. Позичковий капітал і форма його руху. 

110. Земельна рента. Розвиток ринкових відносин в сільському господарстві. 

111. Відтворення суспільного капіталу та основні показники його виміру. 

112. Товар і гроші в ринковій економіці. 

113. Попит і пропозиція в ринковій системі. 

114. Аграрна економіка. Рентні відносини. 

115. Витрати виробництва і максимізація прибутку. 

116. Монетарна політика і банківська система.

117. Держаний бюджет і його фінансування. 

118. Акціонерні товариства: суть і форми. Акції та їх види. 

119. Інфраструктура ринку та її основні елементи. 

120. Економічний цикл: суть, фази, види. 

121. Еволюція грошей, їх види і закон грошового обігу. 

122. Еволюція відносин власності. Власність в сучасних умовах. 

123. Факторні доходи в ринковій економіці. 

124. Методи державного регулювання економіки. 

125. Монополізм: виникнення, види монополій, наслідки монополізму. 

126. Зайнятість і безробіття як об’єктивність ринкових відносин. 

127. Основні закони ринкового ціноутворення. 

128. Основні елементи економічної системи та її типи. 

129. Взаємозв’язок економічного зростання та циклічність розвитку економіки. 

130. Сутність кредитних відносин та їх форми. 

131. АПК як основа розвитку сучасного аграрного сектору. 

132. Особливості розвитку підприємництва в сучасних умовах. 

133. Процес перетворення грошей на капітал і його сучасні особливості. 

134. Еволюція світової валютної системи. Валюта та її особливості. 

135. Різновиди економічних циклів та  їх механізм в сучасних умовах. 

136. Шляхи вирішення глобальних проблем сучасності. 

137. Види витрат виробництва і промислового прибутку. 

138. Бюджетна система як елемент господарського механізму. 

139. Основні види міжнародних економічних відносин та їх регулювання. 

140. Податки: суть, види та механізм впливу на економіку. 

141. Монополія і антимонопольна політика держави. 

142. Ринкові закони попиту і пропозиції як основа ринкового ціноутворення. 

143. Грошово-кредитна система України та її роль в національній економіці. 

144. Податкова політика держави в умовах ринку. 

145. Основні елементи ринкової інфраструктури. 

146. Основні види земельної ренти та її економічний зміст. 

147. Ринок цінних паперів і основні види цінних паперів. 

148. Акціонерний капітал. Акції: суть, види, особливості операцій з ними. 

149. Розвиток форм вартості та виникнення грошей. Функції та види грошей в сучасній економіці. 

150. Підприємство як основна ланка сучасної економічної системи.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

При перевірці курсової роботи оцінювання максимальною кількістю балів (50 балів) відбувається коли у роботі самостійно, у повні мірі, логічно і аргументовано  висвітлена тема дослідження. Положення теми підтверджуються аналізом статистичних даних, прикладами з практики підприємств, мають місце обґрунтовані висновки та узагальнення. Такою кількістю балів може бути оцінена теократична частина курсової роботи, яка повністю за своїм змістом оформленням відповідає встановленим вимогам. Зменшення кількості балів проводиться відповідно  до умов оцінювання, викладених у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1

Критерії оцінювання виконання курсової роботи

№ з/п

Позиції оцінювання курсової роботи

Передбачена кількість балів оцінювання в межах 50 балів

Бали, що знімаються за недотримання вимог до виконання курсової роботи (у зазначених межах на розсуд керівника

1

2

3

4

1

Зміст курсової роботи відповідає вимогам

Зміст курсової роботи не відповідає таким вимогам: не має логічної послідовності; не зовсім точно або некоректно визначені назви розділів і підрозділів.

2

0 – 2

2

Вступ курсової роботи відповідає  вимогам

Вступ курсової роботи не відповідає  вимогам і має  такі упущення і недоліки:

1) відсутнє  або недостатньо конкретне і повне обґрунтування актуальності теми та її значимості;

2) не визначені або недостатньо чітко визначені мета і  завдання курсової роботи;

3) не представлена або некоректно представлена характеристика структури роботи;

4) не визначені або не конкретно визначені об’єкт, предмет та методи дослідження;

5) інші відхилення від вимог до вступу курсової роботи

3

0 – 3

3

Перший та другий розділ курсової роботи відповідає вимогам.

Перший та другий розділ курсової роботи не відповідає вимогам і має такі недоліки та упущення:

1) відсутність всебічності, повноти, системно-логічної послідовності викладення матеріалу;

2) неточність і помилковість у висвітленні певних аспектів теми або відсутність їх висвітлення;

3) відсутні або неповно і некоректно зроблені узагальнення матеріалу та висновки до розділів курсової роботи;

4) відсутня, неправильно чи з  певними помилками застосована методика визначення економічних показників та їх характеристики;

5) відсутнє або некоректне порівняння світового і вітчизняного досвіду та використання наукових досягнень провідних економістів відповідно до теми дослідження;

6) відсутня або некоректно дана власна оцінка виявлених тенденцій, чинників, напрямів розвитку економічного процесу;

7) інші відступлення від вимог до висвітлення курсової роботи.

20

0 – 20

4

Третій розділ курсової роботи відповідає вимогам

Третій розділ курсової роботи не відповідає вимогам і має такі недоліки та упущення:

1) відсутні статистичні дані щодо розгляду проблеми;

2) статистичні дані застарілі;

3) відсутній аналіз статистичних даних України.

 

15

0 – 15

5

Висновки курсової роботи відповідають вимогам.

Висновки курсової роботи  не відповідають вимогам і мають упущення і недоліки:

1) висновки дублюють  викладений матеріал курсової роботи;

2) не відображають не в повній мірі  або некоректно відображають розуміння теми дослідження в її узагальненні;

3) відсутні, помилкові або некоректні пропозиції щодо розвитку та оптимізації діяльності

5

0 – 5

6

Список використаних джерел оформлюється відповідно до «Загальних вимог щодо оформлення кваліфікаційних робіт», чинних в інституті.

Оформлення списку використаних джерел:

1) не відповідає вимогам стандарту щодо оформлення;

2) застарілі джерела інформації;

3) опрацьовано менше 20 джерел інформації.

2

0 – 2

7

Оформлення курсової роботи  відповідає вимогам відповідно до«Загальних вимог щодо оформлення кваліфікаційних робіт», чинних в інституті.

Оформлення курсової роботи не відповідає вимогам і має такі недоліки:

1) перевищення обсягу текстової частини роботи понад 5 сторінок;

2) недотримання загальних вимог стандарту щодо оформлення

3

0 – 3

 

Бланки рецензії на курсову роботу наведено у додатку М. 

Оцінювання  захисту курсової роботи

Оцінка "відмінно" дорівнює 46-50 балів і виставляється, якщо:

- робота виконана на високому теоретичному рівні і свідчить, що студент глибоко інформований про ступінь теоретичної розробки проблеми, вміло орієнтується в відповідних теоретичних підходах, має свою особисту позицію та вміє аргументовано та послідовно її викласти;

- в роботі простежується науково-економічне мислення, вміло використовуються інструменти економічного аналізу, сучасні теоретичні концепції;

- в роботі міститься самостійно обґрунтовані висновки, роздуми й пропозиції, що мають теоретичне значення;

- робота вірно оформлена і логічно викладена;

- при захисті роботи студент якісно пояснив її сутність, повно відповів на поставлені питання.

Оцінка "добре" дорівнює 40 – 45 балам і виставляється, якщо:

- робота виконана на необхідному теоретичному рівні, з використанням сучасного статистичного матеріалу, містить порівняльні характеристики різних концепцій з теми, логічно викладено матеріал;

- в роботі простежується спроба науково-економічного аналізу, але існують деякі недоліки у висновках, які не впливають на об'єктивність аналізу;

- висновки обґрунтовані, але мають деяке неповне завершення думки;

- робота оформлена в основному вірно, але має незначні відхилення від вимог;

- при захисті роботи студент якісно пояснює основну мету теми, але допускає незначні помилки у відповідях на питання.

Оцінка "задовільно" дорівнює 39-35 балам і виставляється, якщо:

- робота в основному виконана вірно, але в ній простежується відсутність самостійного аналізу, тема розкрита, але не досить глибоко; не аналізуються погляди різних економічних шкіл;

- в роботі відсутнє науково-економічне мислення, економічний аналіз;

- робота оформлена з порушенням вимог стандарту;

- при захисті роботи студент в основному відповідає на питання, але відсутня глибина поняття проблеми.

Оцінка, еквівалентна “незадовільно” дорівнює 0 балів і виставляється, якщо студент не володіє теоретичними засадами проблеми, яка досліджується, не робить правильні висновки і пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.

Підсумкова оцінка виставляється за сумою балів, отриманих студентом за виконання курсової роботи та її захист. Студент отримує необхідну орієнтацію для організації своєї самостійної роботи в майбутньому, оцінює свої можливості. Ураховує недоліки, визначає ті моменти, на які слід звернути свою увагу під час подальшого навчання.

Шкалу оцінювання курсової роботи з навчальної дисципліни «Політична економія» подано у таблиці 12.

Таблиця 12

Шкала оцінювання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» 

Виконання курсової роботи

(мах – 50 балів

Захист курсової роботи (мах – 50 балів)

Підсумкова оцінка за бальною шкалою, що використовується у навчальному закладі (мах – 100 балів)

Підсумкова оцінка за національною чотирьохбальною шкалою

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

1

2

3

4

5

 

 

 

 

25 –50

 

46-50

90-100

відмінно

A

40-45

82-89

добре

B

74-81

добре

C

35-39

64-73

задовільно

D

60-63

задовільно

E

0

25-59

незадовільно (з можливістю повторного захисту курсової роботи)

FX

0-24

незадовільно (з обов’язковим повторним виконанням курсової роботи)

F

 

 

 

 

 

  

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

 1. Башнянін Г. І. та ін. Політична економія. Підручник для студентів вузів / Г. І. Башнянін, П. Ю. Лазур, В. С. Медведєв. – К.: Ніка-Центр, 2000.

 2. Мочерний С. В. Політекономія: Підручник / С. В. Мочерний – 2-ге вид., випр. – К.: Вікар, 2005.

 3. Ніколенко Ю. В. Політекономія: Підручник / Ю. В. Ніколенко. – К.: ЦУЛ, 2003. 

Додаткова:

 1. Базилевич В. Д. Політична економія: Підручник / В. Д. Базидевич. – К.: Форум. – 2001.

 2. Бочан І. О. Глобальна економіка: Підручник / І. О. Бочан, О. С. Ривак. – К.: Знання, 2006.

 3. Дзюбик С. Д. основи економічної теорії: Навчальний посібник / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак – К.: Знання, 2007.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!