Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2166 Проходження практики в банківських установах для спеціальності Економіка та підприємництво, НУДПСУ

Проходження практики в банківських установах для спеціальності Економіка та підприємництво, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Затверджую

Проректор з навчально-

виховної роботи

М.М. Касьяненко

“____ “_________2014 р.

 

Програма переддипломної  практикидля спеціальності Економіка і підприємництво 

для підготовки фахівців за ОКР «Магістр»

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» 

спеціальність 8.03050401 «Економіка підприємства» 

магістерська програма «Управління економічним розвитком суб’єктів оподаткування»

для всіх форм навчання

  

ІРПІНЬ2014

 

2.3. Проходження практики в банківських установах 

Тематичний план проходження практики в банківських установах

№ п/п

 

Зміст практики

Тривалість практики (днів)

денна форма навчання

заочна форма навчання

1.

Оформлення перепустки та ознайомлення з наказом про призначення керівника практики від банківської установи; інструктаж з техніки безпеки та охорони праці

1

1

2.

Загальне ознайомлення з банківською установою

2

2

3.

Зовнішнє середовище діяльності банку

4

4

4.

Пасивні операції банку та характеристика його фінансових ресурсів

7

7

5.

Готівкові та безготівкові розрахунки банку

5

5

6.

Активні операції банку

7

7

7.

Фінансові результати діяльності банку

7

7

8.

Економічні нормативи регулювання фінансово-господарської діяльності банку

7

7

9.

Аналіз фінансового стану банку

7

7

10.

Виконання індивідуального завдання

5

5


2.3.1.  Загальне ознайомлення з банківською установою

Студент вивчає:

− порядок створення, реєстрації і ліцензування банку;

− правове регламентування та регулювання фінансово-господарської діяльності банку;

− історію становлення та розвитку банку;

− місію та стратегічні цілі банку;

− головні завдання та функції банку;

− види операцій, які має право виконувати банк згідно з ліцензією;

− порядок формування статутного фонду банку;

− частку банку на ринку за основними показниками діяльності;

− правову форму, організаційну та управлінську структуру банку;

− організацію керівних органів банку та його структурних підрозділів, систему внутрішнього контролю в банку;

Завдання:

1. Описати місію, цілі та функції банку.

2. Описати та відобразити схеми організаційної структури та структури управління банку.

 

2.3.2. Зовнішнє середовище діяльності банку

Студент вивчає:

− тенденції розвитку банківської системи України;

− грошово-кредитну політика НБУ;

− динаміку та структуру експортно-імпортних операцій;

− місткість та сегменти ринку, де працює банк;

− проценту політику комерційного банку;

− комунікаційну політику банку;

− маркетингові інструменти залучення клієнтів.

Завдання:

1. Проаналізувати місце банку на ринку банківських послуг, зовнішні фактори, що впливають на діяльність банку.

2. Охарактеризувати комунікаційну та маркетингову політику банку.

 

2.3.3 Пасивні операції банку та характеристика його фінансових ресурсів

Студент з’ясовує, які структурні підрозділи здійснюють операції щодо формування власних, залучених і запозичених фінансових ресурсів банку.

Студент вивчає:

− склад, структуру та порядок формування і руху власних фінансових ресурсів банку:

1) основний капітал (капітал 1-го рівня):

2) додатковий капітал (капітал 2-го рівня):

3) амортизаційний фонд;

4) спеціальні фонди і цільове фінансування;

5) залучені ресурси;

6) запозичені ресурси;

7) кредиторська заборгованість;

8) інші кошти, відображені в пасиві бухгалтерського балансу банку.

− депозитні та недепозитні операції банку;

− операції з формування залучених коштів банку (міжбанківські кредити, випуск цінних паперів власного боргу, операції РЕПО та їх документальне оформлення);

− умови і строки погашення залучених і запозичених коштів та їх вартість;

− яким чином прогнозується робота банку із залучення та запозичення грошових коштів та ведеться контроль за строками їх погашення;

− види операцій на міжбанківському ринку;

− механізм здійснення операцій рефінансування комерційних банків;

− норми формування обов’язкових резервів для комерційних банків.

Завдання:

1. Здійснити аналіз структури фінансових ресурсів банку за джерелами формування.

2. Проаналізувати величину та динаміку зміни власного капіталу банку (абсолютне та відносне відхилення) та його структуру.

3. Проаналізувати основний та додатковий капітал банку.

4. Здійснити аналіз структури залучених і запозичених джерел ресурсної бази банку, умови і строки погашення залучених і запозичених коштів та їх вартість.

5. Охарактеризувати депозитні продукти банку в національній та іноземній валютах. Здійснити оцінку складу та структури депозитного портфеля банку.

 

2.3.4. Готівкові та безготівкові розрахунки банку

Студент з’ясовує, яким чином фінансова служба бере участь в організації готівкових і безготівкових розрахунків за банківськими та клієнтськими операціями.

Студент вивчає:

− види і порядок оформлення касових операцій банку;

− порядок формування і збереження готівки і цінностей, видачі готівки клієнтам, відкриття та закриття грошових сховищ;

− конверсійні та обмінні операції з іноземною валютою, порядок їх оформлення;

− операції інкасації готівки (виручки) і операції вечірніх кас;

− порядок приймання на інкасо дорогоцінних металів, їх облік;

− звітність за касовими операціями;

− види валютних операцій банку;

− правила оформлення та здійснення операцій купівлі-продажу валюти на Міжбанківській валютній біржі України;

− форми здійснення безготівкових розрахунків, як вони відрізняються одна від одної в залежності від економічних особливостей контрагентів, способів платежу, організації документообігу;

− особливості внутрішньобанківських розрахунків та міжбанківських розрахунків з установами інших банків як в Україні, так і за її межами.

− кореспондентські відносин базового банку з Національним банком України; обов’язкове резервування коштів банку на коррахунку в НБУ;

− відкриття та ведення поточних рахунків юридичних та фізичних осіб.

Завдання:

1. Охарактеризувати готівкові та безготівкові операції банку.

2. Проаналізувати тарифи банку на касове обслуговування, порівняно з банками своєї групи та банками-лідерами.

3. Ознайомитися з порядком відкриття та обслуговування рахунків юридичних та фізичних осіб в банківській установі.

 

2.3.5. Активні операції банку

Студент з’ясовує, які структурні підрозділи банку здійснюють активні операції та прогнозують грошові надходження за ними.

Студент вивчає:

− емісійні операції банків;

− інвестиційні операції з цінними паперами (портфель цінних паперів), операції з Державними цінними паперами, які рефінансуються в НБУ;

− принципи формування портфелю цінних паперів;

− методику оцінки якості цінних паперів;

− види інвестиційних ризиків, засоби їх мінімізації;

− професійна діяльність банку на ринку цінних паперів, формування резервів по операціям з цінними паперами;

− види кредитних операцій, що здійснюються банком (включаючи операції з врахування векселів, факторингові, лізингові операції, операції РЕПО);

− кредитну політику банку;

− організацію кредитного процесу у банку та механізм прийняття до розгляду банківськими спеціалістами пакету документів щодо кредитування суб’єктів господарювання і фізичних осіб;

− методику оцінки кредитоспроможності позичальника;

− порядок оформлення кредитних договорів;

− порядок нарахування та сплати процентів по кредиту та створення резерву під можливі втрати за кредитними операціями;

− кредитний ризик та способи його зниження;

− банківський контроль і кредитні санкції.

Завдання:

1. Проаналізувати активні операції банку, визначити їх структуру в розрізі окремих видів операцій.

Визначити структуру портфеля цінних паперів банку на інвестиції.

2. Проаналізувати кредитний портфель банку.

3. Охарактеризувати порядок видачі кредитів фізичним та юридичним особам, організацію кредитного моніторингу в банку, методи управління кредитним ризиком банку.

 

2.3.6. Фінансові результати діяльності банку

Студент вивчає:

− особливості формування валових доходів та витрат банку і порівнює їх з порядком формування валових доходів та валових витрат у інших суб’єктів господарської діяльності;

− склад прибутку банку за даними звіту Ф. №2;

− склад прибутку банку до оподаткування за декларацією про прибуток банківської установи;

− фактори, що впливають на суттєву різницю між сумою прибутку, визначеною за фінансовим і податковим обліком;

− рентабельність окремих банківських послуг та операцій;

− стан розрахунків банку по платежах з прибутку до бюджету та позабюджетних фондів;

− порядок розподілу і використання прибутку поточного та минулих років;

− порядок формування і використання: резервних та страхових обов’язкових та необов’язкових фондів, спеціальних та загальних страхових фондів за активними операціями банку; фондів економічного стимулювання; фонду коштів, спрямованого на капіталізацію банку та на виплату дивідендів акціонером; фондів коштів на інші цілі.

Завдання:

1. Проаналізувати величину та структуру доходів, прибутку банку, їх динаміку. Визначити фактори, що вплинули на величину одержаного банком чистого прибутку.

3. Розрахувати показники прибутковості активів і капіталу банку, рентабельності окремих видів банківських операцій та послуг. Зробити висновок про ефективність діяльності банку.

 

2.3.7. Економічні нормативи регулювання фінансово-господарської діяльності банку

Студент з’ясовує: які структурні підрозділи банку беруть участь у здійсненні розрахунків обов’язкових економічних нормативів НБУ та контролю за їх дотриманням.

Студент вивчає порядок розрахунку та граничні значення обов’язкових економічних нормативів, за допомогою яких НБУ регулює банківську діяльність:

− нормативи капіталу (мінімального розміру регулятивного капіталу; адекватність регулятивного капіталу; адекватність основного капіталу;

− нормативи ліквідності (миттєвої ліквідності; поточної ліквідності; короткострокової ліквідності).

− нормативи кредитного ризику (максимального розміру ризику на одного контрагента; норматив великих кредитних ризиків; норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру; максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам;

− нормативи інвестування (інвестування в цінні папери окремо за кожною установою; загальної суми інвестування; норматив ризику загальної відкритої валютної позиції банку).

Завдання:

1. Здійснити розрахунки нормативів капіталу, нормативів ліквідності, нормативів кредитного ризику, нормативів інвестування.

2. Проаналізувати стан дотримання банком кожного окремого економічного нормативу, періодичність їх розрахунків та подання звітності за нормативами до НБУ.

 

2.3.8. Аналіз фінансового стану банку

Студент з’ясовує, яким чином здійснюється аналіз фінансового стану банку, чи визначається його рейтингова оцінка, якими нормативними документами керуються фінансисти банку в процесі розрахунково-аналітичної роботи.

Студент аналізує:

− вартість загальної суми регулятивного капіталу банку і його складових частин (основного і додаткового капіталу) та рівень достатності капіталу;

− обсяги залучених і запозичених ресурсів та їх співвідношення із капіталом банку;

− стан ліквідності банку, залежно від співвідношення його пасивів і активів за строками погашення;

− рівень ризиковості активних операцій банку та обсяги створених резервів, призначених для їх страхування;

− стан та обсяги короткої, довгої і загальної відкритої валютної позиції банку в розрізі іноземних валют.

Завдання:

1. Здійснити структурний аналіз активів та пасивів банку.

2. Виявити тенденції динаміки фінансового стану банку за останні 3 роки.

3. Зробити висновок про загальний стан фінансової стійкості банку, вказати на недоліки в його діяльності, визначити резерви для покращання фінансової ситуації і запропонувати власну систему заходів, спрямованих на її поліпшення.

 

2.3.9. Індивідуальне завдання з проходження економічної практики в банківських установах

Виконання індивідуального завдання передбачає проведення аналізу за темою магістерської роботи. А саме, необхідно відобразити у звіті результати дослідження особливостей, поточного стану, динаміку зміни та перспективи розвитку того економічного явища, яке є предметом дослідження магістерської роботи.

СПИСОК ВКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Бюджетний кодекс України [електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

 2. Вплив зміни валютних курсів: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 21 [електронний ресурс]. – Режим доступу: buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO9.aspx .

 3. Запаси: ПСБО № 9 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO9.aspx 

 4. Земельний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

 5. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування №21-5 від 27.09.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0994-10

 6. Конституція України// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – С. 141.

 7. Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання, затверджено наказом ДПАУ від 01.04.2011 № 190. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

 8. Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків, затверджені наказом ДПАУ від 14.04.2011 № 213. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

 9. Митний кодекс України [електронний ресурс]. – Режим доступу: www.portal.rada.gov.ua.

 10. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України (друге видання, доповнене та перероблене)./ За ред. М.Я. Азарова. – К.: Міністерство фінансів України. ДННУ «Академія фінансового управління», Національний університет ДПС України, 2011. – 942 с. (Данілов О.Д. – ст. 164, 169; Паєнтко Т.В. – ст. 135, 153).

 11. Нематеріальні активи: ПСБО №18. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO9.aspx.

 12. Основні засоби: ПСБО №7. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO9.aspx. 

 13. Податковий кодекс України [електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

 14. Порядок проведення індексації грошової оцінки земель, затверджений постановою КМУ від 12.05.2000 р. № 783. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

 15. Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість. Затверджено наказом МФУ 15.12.2011 р. № 1637. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

 16. Порядок заповнення податкової накладної від 22 листопада 2011 р.

  за N 1333/20071. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1333-11.

 17. Порядок обліку платників податків і зборів № 1588 від 09.12.2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11.

 18. Порядок справляння податку на додану вартість під час митного оформлення товарів, імпортованих на митну територію України, затвердженого наказом Держмитслужби від 27.09.2006 №821. [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1128-06

 19. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99 р. № 996 – ХIV [електронний ресурс]. – Режим доступу: www. zakon.rada.gov.ua.

 20. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України № 755-15 в редакції від 04.11.2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/755-15

 21. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.03 р. № 851 – IV [електронний ресурс]. – Режим доступу: www. zakon.rada.gov.ua.

 22. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.03 № 852 – IV [електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

 23. Про заставу: Закон України від 02.10.92 р. №2654-ХІІ// [електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

 24. Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій: Наказ МФУ від 20 вересня 2012 року N 1011 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://customskiev.gov.ua/index.php/baza-dokumentov/294-nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-20092012--1011.

 25. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування № 2464-17, редакція від 07.11.2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

 26. Про зміни у законодавстві по екологічному податку: Лист ДПСУ № 23837/7/15-2117 від 05.09.2011 р.Про оренду землі: Закон України від 06.10.98 р. № 161-XIV [електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

 27. Про порядок ведення державного земельного кадастру: Положення, затверджене постановою КМУ від 12.01.93 р. № 15.[електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

 28. Про порядок ведення Державного реєстру застав рухомого майна: Постанова КМУ від 30.07.98 р. № 1185 – [електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

 29. Про реєстрацію податкових застав нерухомого майна: Спільний наказ Мін’юсту України та ДПАУ від 07.02.2003 р. № 9/5/59 [електронний ресурс]. – Режим доступу: www.sts.gov.ua.

 30. Про туризм: Закон України № 324/95-вр, редакція від 04.11.2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80

 31. Щодо проблемних питань виписки податкових накладних: Лист ДПСУ від 18.07.2011 № 12901/6/16-1115

 32. Щодо оподаткування ПДВ періодичних видань: Лист ДПСУ від 29.08.2011 № 23177/7/15-3417-26. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/.

 33. Щодо порядку подання та заповнення Декларації акцизного податку від 01.03.2011 № 4894/6/21-0115. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/.

 34. Щодо податкової звітності з податку на додану вартість: Лист Д,ПАУ № 7273/7/16-1117 від 16.03.2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/.

 35. Щодо проведення процедури реєстрації особи як платника ПДВ та анулювання такої реєстрації: Лист ДПА № 4021/7/16-1417 від 14.02.2011 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws.

 36. Податкова система України. Тренінг-курс [Текст] : навч. посіб. / [О. М. Тимченко та ін.] ; за заг. ред. О. М. Тимченко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. упр.". - К. : ДННУ "Акад. фін. упр.", 2012. - 654 с.

 37. Податкова система [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [В'юн В. Г. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. Г. В'юна. - Миколаїв : Дизайн та поліграфія, 2013. - 391 с.

 38. Податкова система. Практикум [Текст] : навч. посіб. - Донецьк : Ноулідж (донец. від.), 2013. - 317 с.

 39. Сударкіна С. П. Економіка підприємства : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / С. П. Сударкіна; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т ”Харк. політехн. ін-т”. − Х. : НТУ ”ХПІ”, 2011. – 288с.

 40. Сумець О. М. Витрати підприємства як об’єкт управління / О. С. Сумець, С. С. Васюта, П. С. Сиромятніков; Акад. внутр. військ МВС України, Каф. менеджменту й віськ. госп-ва. − Препринт. − Х. : Міськдрук, 2012. − 37 с.

 41. Тофанюк О.В. Податкова система [Текст] : навч. посіб. / О. В. Тофанюк, Т. Ю. Павленко ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". − Х. : ХАІ, 2012. - 71 с.

 42. Управління витратами промислового підприємства / А.В. Череп, О.В. Болдуєва, А.В. Горбунова, О.С. Богма; ВДНЗ «Запоріз. нац. ун-т» М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. − Запоріжжя : ЗНУ, 2012. − 301 с.

 43. Фінанси та кредит: бюджетна система, місцеві фінанси, фінансова діяльність суб'єктів підприємництва, податкова система [Текст] : навч. посіб. для самост. підготов. до комплекс. держ. екзамену з фаху / Бедринець М. Д. [та ін.] ; під заг. ред. д.е.н., проф. Тарангул Л. Л. ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Чернівці : Прут, 2012. - 251 с.

 44. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / А. О. Чугаєв [та ін.]; за ред. Чугаєва А. О.Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2009. − 372 с.

 45. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Гушко С. В., Шайкан А. В., Шайкан Н. П., Гушко О. А.. − Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2011. − 174 с.

 46. Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства : [Навч. посіб. для студ. вузів екон. спец.] / [Ред. Трухан О.Л.]. − Житомир : [ЖІТІ], 2002. − 647 с.

 47. Шваб Л. І. Економіка підприємства (практикум) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Шваб Л. І.; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2009. - 465 с.

 48. Шевців Л. Ю. Логістичні витрати підприємства: формування та оцінювання / Л. Ю. Шевців, І. Петецький; [наук. ред. Є. В. Петецький]; М-во фінансів України, Львів. держ. фін. акад. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. − 243 с.

 49. Шинкаренко В. Г. Управління маркетинговими можливостями підприємства: монографія / В. Г. Шинкаренко, О. М. Криворучко, І. С. Пипенко; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Х. : ХНАДУ, 2011. – 180 с.

Фахові видання

 1. Науковий вісник

 2. Економіст                

 3. Фінанси України     

 4. Праця і зарплата    

 5. Урядовий кур'єр     

 6. Діловий вісник

 7. Галицькі контракти

 8. Економіка України

 9. Голос України

 10. Бизнес

 11. Вопросы экономики

 12. Новый маркетинг

 13. Маркетинг в Украине

Додаток 5

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

 

Один автор

 1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г.− К. : Ін-т математики, 2006. − 111 с. − (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

2. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. − К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. − 311 с. − (Ювеліри України ; т. 1).

Два автори

 1. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. − К. : Прецедент, 2006. − 93 с. − (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
 2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. − Львів : Растр-7, 2007. − 375 с.

Три автори

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. − Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. − XLIII, 265 с.

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. − К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. − 106 с. − (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

 1. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. − К. : Вища освіта, 2006. − 478, [1] с. − (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под. ред. Г. С. Никифорова. − [3-е изд.]. − Х. : Гуманитар. центр, 2007. − 510 с.

 

Без автора

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. − Чернівці : Рута, 2007. − 310 с.

 

Багатотомний документ

1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. − Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005. − (Серия «Нормативная база предприятия»). Т. 1. − 2005. − 277 с.

2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. − Х. Право, 2002. − Т. 4: Косвенные налоги. − 2007. − 534 с.

Продовження додатку 5

Матеріали конференцій, з’їздів

 

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11−13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. − Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. − 167 с.
 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. − К. : ІСОА, 2002. − 147 с.
 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. − К. : Асоц. укр. банків, 2000. − 117 с. − (Спецвип.: 10 років АУБ).
 4. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. −К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. − 452 с.

Словники

Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. − 2-ге вид., оновл. − К. : К.І.С., 2006. − 138 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. − Офіц. вид. − К. : Парлам. вид-во, 2006. − 207 с. − (Бібліотека офіційних видань).
 2. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. − Офіц. вид. − К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. − VІ, 74 с. − (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. − К. : Держспоживстандарт України, 2007. − IV, 18 с. − (Національний стандарт України).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 

 1. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. − 2007. − № 1. − С. 25−29.

2. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. М. Середи // Банки та банківські системи. − 2007. − Т. 2, № 2. − С. 13−20.

Електронні ресурси

 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник − 2003. − № 4. − С. 43. − Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 

Додаток 6

Перелік форм статистичної звітності промислового підприємства

№ 1 “Баланс”.

№ 2 “Звіт про фінансові результати”.

№ 3 “Звіт про рух грошових потоків”.

№ 4 “Звіт про власний капітал”.

№ 1-П (річна) “Обсяг продукції (робіт, послуг) в оптових цінах підприємства без податку на додану вартість і акцизного збору”. № 1-П (термінова) місячна, квартальна, № 1-П (споживспілка) термінова місячна, квартальна.

№ 2-ПВ середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу та фонд оплати праці.

№ 5-С собівартість виробленої продукції.

№ БП “Баланс виробничих потужностей”.

№ 11-ОФ “Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)”.

№22 “Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємств (об’єднань)”.

№ 1-КМП (квартальна) малі підприємства і кооперативи.

№ 1-П (малі) (річна) кооперативи, малі підприємства.

№ 29-АПК підсобні промислові підприємства.

№ 6 (квартальна) рентабельність окремих видів продукції.

№ 1 ціни (пром) оптові ціни на промислову продукцію

№ 1-К (пром) бланк обстеження ділової активності промислового підприємства.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!