Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2163 Програма переддипломної практики для спеціальності Економіка і підприємництво, НУДПСУ

Програма переддипломної практики для спеціальності Економіка і підприємництво, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Затверджую

Проректор з навчально-

виховної роботи

М.М. Касьяненко

“____ “_________2014 р.

 

Програма переддипломної  практики для спеціальності Економіка і підприємництво 

для підготовки фахівців за ОКР «Магістр»

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» 

спеціальність 8.03050401 «Економіка підприємства» 

магістерська програма «Управління економічним розвитком суб’єктів оподаткування»

для всіх форм навчання

  

ІРПІНЬ2014


Програма практики складена відповідно до інструктивного листа Міністерства доходів і зборів України № 23863/7/99-99-04-03-17 «Про зміни щодо проведення практичної підготовки студентів у ВНЗ» від 11.11.2013 р.та ОКХ, затвердженої у 2000 році.

Програму практики розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради факультету економіки та оподаткування протокол № 5 від 20 «січня» 2014 р. 

 

ЗМІСТ

 

Передмова

 4

1.

Загальні методичні положення переддипломної практики

 6

1.1.

Мета і завдання проходження переддипломної практики

6

1.2.

Бази проходження практики

7

1.3.

Порядок проходження переддипломної практики

8

1.4.

Складання звіту із переддипломної практики, його оформлення та захист

11

1.4.1.

Вимоги до змісту та оформлення текстової частини

11

1.4.2.

Вимоги до змісту та оформлення додатків

16

1.4.3.

Організація захисту звіту із переддипломної  практики

17

2.

Зміст програми. Орієнтовні тематичні плани проходження переддипломної практики

21

2.1.

Переддипломна практика на підприємстві

21

2.1.1.

Підприємство як суб’єкт господарювання

22

2.1.2.

Управління персоналом підприємства

22

2.1.3.

Виробничі фонди підприємства та ефективність їх використання

23

2.1.4.

Продукція підприємства та маркетингова діяльність

23

2.1.5.

Планування діяльності підприємства

24

2.1.6.

Управління витратами на підприємстві

24

2.1.7.

Фінансові наслідки роботи підприємства

25

2.1.8.

Виконання індивідуального завдання

25

2.2.

Переддипломна практика в органах Міністерства доходів і зборів України

26

2.2.1

Загальне ознайомлення з роботою ДПІ районного (міського) рівня

27

2.2.2

Контроль за справлянням ПДВ

28

2.2.3

Контроль за справлянням акцизного податку

29

2.2.4

Адміністрування податку на прибуток підприємств

29

2.2.5

Адміністрування доходів і зборів фізичних осіб

30

2.2.6

Контроль за справлянням плати за землю та фіксованого сільськогосподарського податку

31

2.2.7

Контроль за справлянням екологічних та ресурсних платежів

32

2.2.8

Адміністрування місцевих податків і зборів

32

2.2.9

Контроль за валютними операціями у сфері ЗЕД

33

2.2.10

Виконання індивідуального завдання

34

2.3.

Проходження переддипломної практики в банківських установах

35

2.3.1.

Загальне ознайомлення з банківською установою

36

2.3.2.

Зовнішнє середовище діяльності банку

36

2.3.3.

Пасивні операції банку та характеристика його фінансових ресурсів

37

2.3.4.

Готівкові та безготівкові розрахунки банку

38

2.3.5.

Активні операції банку

39

2.3.6.

Фінансові результати діяльності банку

40

2.3.7.

Економічні нормативи регулювання фінансово-господарської діяльності банку

41

2.3.8.

Аналіз фінансового стану банку

42

2.3.9.

Виконання індивідуального завдання

43

 

Список літературних джерел

44

 

Додатки

51

  

Передмова 

Нові тенденції розвитку економічних відносин у глобальному середовищі, суттєве посилення конкуренції на зовнішньому та внутрішньому ринках, вимагає досягнення високого рівня конкурентоспроможності підприємства як невід’ємної умови забезпечення його ефективного функціонування. В свою чергу, це потребує якісного підвищення професійного рівня підготовки фахівців-економістів, які повинні мати фундаментальну як теоретичну, так і практичну економічну підготовку, досконало володіти знаннями своєї спеціальності, вміти не лише поповнювати та збагачувати їх, а й грамотно і компетентно застосовувати у процесі організації діяльності підприємства в умовах невизначеності та нестабільності зовнішніх умов господарювання.

У цьому зв’язку зростає роль практичної підготовки майбутніх фахівців, покликаної забезпечити спроможність застосовувати на практиці набуті знання та навички при виконанні фахових завдань у нових ринкових умовах господарювання.

Практична підготовка, яка включає як економічну, так і переддипломну практику, є обов'язковим компонентом освітньо-професійної підготовки студентів навчальних закладів усіх рівнів акредитації до майбутньої діяльності за фахом. Окрім того, переддипломна практика є завершальним етапом підготовки студента до виконання дипломної роботи, під час якої студент виконує самостійне наукове дослідження, творчо застосовуючи теоретичні знання, набуті під час навчання, для вирішення прикладних задач управління підприємством. Матеріали переддипломної практики складають основу дипломного дослідження студента.

Переддипломна практика студентів враховує специфіку сфер їх майбутньої професійної діяльності і проводиться на підприємствах різних форм власності, в територіальних органах Головного управління Міністерства доходів і зборів України, установах Державної казначейської служби України та банківських установах.

Програма переддипломної практики є навчально-методичним документом, що визначає проходження практики студентами спеціальності «Економіка підприємства». Вона забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практичної підготовки, системність, безперервність і спадкоємність навчання студентів. Програма містить загальні положення про переддипломну практику студентів; календарний графік проходження практик; мету і завдання переддипломної практики, яка передбачена навчальним планом; питання організації і процедури проходження практики; розподіл функціональних обов'язків; порядок складання звіту з практики та його захист, а також критерії оцінювання результатів проходження практики.

Дана програма відображає єдину систему поетапної підготовки фахівців за допомогою об’єднання теоретичних знань з вирішенням практичних питань і використовується для студентів 5-го курсу напряму підготовки «Економіка підприємства», забезпечуючи безперервну практичну підготовку магістрів і необхідну якість навчання майбутніх фахівців.

 

1. Загальні методичні положення переддипломної практики 

1.1. Мета і завдання проходження переддипломної практики

У відповідності до навчального плану спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» за магістерською програмою «Управління економічним розвитком суб’єктів оподаткування» студенти 5-го курсу у 10 семестрі проходять переддипломну практику. Переддипломна практика є логічним завершенням практичної підготовки студента-магістра та слугує придбанню особистісних та професійних компетенцій, пов'язаних з вирішенням аналітично-дослідницьких завдань та оформленням отриманих наукових результатів. Також вона є підсумковим етапом збору матеріалів до виконання дипломної роботи та наступної самостійної професійної діяльності.

Метою переддипломної практики є закріплення отриманих теоретичних знань зі спеціальних дисциплін, надбання практичних навичок з управління ефективністю, податкоспроможністю, потенціалом, спеціальними проектами та капіталом підприємства (установи, організації) в умовах ринкової економіки; пошуку резервів та шляхів підвищення ефективності використання ресурсів підприємства (установи, організації), підвищення конкурентоспроможності; оволодіння професійним досвідом та готовності студентів до самостійної трудової діяльності.

Головними завданнями переддипломної практики є:

− набуття студентами професійних умінь за магістерською програмою «Управління економічним розвитком суб’єктів оподаткування» зі спеціальності «Економіка підприємства»;

− закріплення, розширення і систематизація знань, одержаних при оволодінні спеціальними предметами на основі вивчення діяльності підприємства, територіальних органів Головного управління Міністерства доходів і зборів України, установ Державної казначейської служби України, банківських установ та інших установ, організацій;

− розвиток професійного мислення, вивчення основ організаційної і управлінської діяльності в умовах трудового колективу;

− формування необхідного інформаційного забезпечення для написання звіту з практики, виконання індивідуального завдання і дипломної роботи відповідно до обраного об'єкта дослідження.

Зміст індивідуального завдання з переддипломної практики, порядок їх виконання, методи дослідження, студенти опрацьовують з керівником практики. Завдання можуть бути пов'язані з науково-дослідною роботою кафедри економіки підприємств, підготовкою доповідей на студентську наукову конференцію, дослідженням окремих питань на замовлення підприємств.

Кращі роботи, які містять новизну у розв'язанні задач, рекомендуються кафедрою на конкурс студентських наукових робіт, використовуються у навчальному процесі, друкуються у збірниках наукових праць університету тощо. 

1.2. Бази проходження практики

Базою переддипломної практики є: підприємства різних форм власності, територіальні органи Головного управління Міністерства доходів і зборів України, установи Державної казначейської служби України, банківські установи тощо, на які студенти направляються згідно з наказом по університету.

Студенти можуть самостійно, з дозволу кафедри міжнародної економіки та підприємництва, підбирати для себе місце проходження практики та пропонувати його для затвердження.

Робочими місцями практики студента є планово-економічний відділ (ПЕВ) як центральний орган економічної роботи на підприємстві або інший аналогічний відділ, що займається загальноекономічним управлінням. Питання програми практики, що не входять до компетенції планово-економічного відділу, студент-практикант зобов'язаний вивчити у необхідному обсязі у відповідних підрозділах: відділі праці і заробітної плати, фінансовому відділі, відділі матеріально-технічного забезпечення і збуту, зовнішньоекономічної діяльності, бухгалтерії тощо. Крім цього робочими місцями практики студентів є: відділи, сектори ДПІ Головного управління Міністерства доходів і зборів України, відділи обслуговування клієнтів банківських установ та відділи державних фінансових установ. Студенти можуть бути зараховані при проходженні практики на відповідне робоче місце.

Робочий день студентів-практикантів встановлюється згідно з розпорядком і режимом роботи відповідного відділу підприємства, відділу ДПІ, банківської установи тощо. Тривалість практики на окремих робочих місцях визначається індивідуальним календарним планом її проходження, який складається до початку практики на базі навчального плану. 

1.3. Порядок проходження практики

Керівництво переддипломною практикою здійснюють керівник (викладач) університету і спеціаліст підприємства (установи) − бази практики.

Обов’язки керівника практики від профілюючої кафедри університету.

Керівник переддипломної практики від університету призначається наказом ректора. У період виконання своїх функцій керівник практики від профілюючої кафедри університету зобов’язаний організувати практику відповідно до затвердженої програми:

1) своєчасно разом з представниками адміністрації вручити студентам програму практики і направлення, за необхідністю уточнити для них індивідуальні завдання, провести загальний інструктаж;

2) консультувати студентів з питань програми практики. Спрямовувати науково-дослідну діяльність студентів, пов’язану з підготовкою магістерської дипломної роботи;

3) забезпечити взаємодію з керівником практики від бази практики;

4) контролювати виконання програми практики, регламенту підготовки дипломної роботи, а також дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку;

5) інформувати кафедру про хід проходження студентами практики та виконання регламенту написання дипломної роботи;

6) перевіряти звіти з практики та виконання індивідуальних завдань, приймати їх захист. По закінченню переддипломної практики подати до відділу практичного навчання університету короткий письмовий звіт про результати практики і захист звітів разом із зауваженнями та пропозиціями щодо удосконалення методики практичної підготовки студентів.

Обов’язки керівника від бази практики. Виконуючи свої функціональні обов’язки, керівник практики від бази практики повинен:

1) створити належні умови для якісного виконання студентами програми практики;

2) пояснювати студентам характер та призначення робіт, які виконуються;

3) доручати студентам самостійне виконання роботи, що відповідає змісту програми практики;

4) створювати належні умови для ознайомлення з інструкціями, нормативними документами, що регулюють конкретну діяльність;

5) здійснювати методичне керівництво і допомагати студентам одержати необхідні матеріали як для виконання програми практики, так і для підготовки магістерської дипломної роботи;

6) контролювати роботу студентів і додержання ними трудової дисципліни;

7) дати письмові характеристики на студентів з оцінюванням їхнього ставлення до роботи, дотримання трудової дисципліни, рівня практичної підготовки: у характеристиці від бази практики результати студента оцінюються за чотирьохбальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»);

8) періодично перевіряти ведення студентами щоденників проходження практики.

Студент зобов’язаний:

− перед початком переддипломної практики з’явитись на інструктивні збори студентів, щодо порядку проходження переддипломної практики, де отримує направлення на практику, програму, індивідуальне завдання та іншу необхідну документацію.

− з’явитись на базу практики для проходження переддипломної практики в термін, установлений університетом.

За місцем проходження переддипломної практики студент зобов’язаний:

− безпосередньо перед початком переддипломної практики на підприємстві (фірми, в відділах ДПІ Головного управління Міністерства доходів та зборів України, організаціях, бюджетних установах) пройти виробничий інструктаж з техніки безпеки і суворо дотримуватися його вимог під час проходження переддипломної практики;

− ознайомитися з наказом про проходження переддипломної практики та про визначення керівника переддипломної практики від бази практики;

− розробити разом з керівником переддипломної практики від бази практики план-графік проходження переддипломної практики;

− у період проходження переддипломної практики студент зобов’язаний: дотримуватись правил внутрішнього розпорядку бази практики (час початку і закінчення робочого дня, встановлений для службовців є обов’язковим для студентів-практикантів). За порушення трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку студент несе відповідальність перед керівництвом університету бази переддипломної практики;

− засвоїти питання, передбачені програмою переддипломної практики і викласти результати у формі письмового звіту;

− зібрати практичні матеріали, необхідні для виконання магістерської роботи і представляти їх науковому керівнику через кожні 2-3 тижні відповідно до графіка проходження переддипломної практики;

− виконувати завдання керівника переддипломної практики від бази практики щодо виконання програми переддипломної практики;

− приймати участь у суспільному житті колективу бази практики;

− не пізніше, ніж за 1 день до закінчення переддипломної практики оформити характеристику з указаною оцінкою роботи і підписом керівника переддипломної практики від бази практики, завіреним печаткою;

− на титульній сторінці звіту мати оцінку, що виставлена керівником переддипломної практики від бази практики, його підписом, завіреним печаткою бази практики.

Після закінчення переддипломної практики студент зобов’язаний:

− з’явитися до університету в установлений термін;

− здати керівнику переддипломної практики від університету завірені підписом і печаткою звіт про проходження переддипломної практики згідно затвердженої програми, характеристику на студента з оцінкою, іншу документацію;

− підготуватися до захисту звіту з переддипломної практики. 

1.4. Складання звіту із переддипломної практики, його оформлення та захист 

1.4.1. Вимоги до змісту та оформлення текстової частини

Переддипломна практика завершується складанням звіту, в якому на фактичному матеріалі конкретної бази практики студент викладає всі питання програми, а також пропозиції щодо удосконалення та підвищення ефективності економічної діяльності бази практики.

Звіт по кожному питанню складається відразу ж після його опрацювання і здається на перевірку керівнику переддипломної практики від університету. Недоліки та зауваження керівника щодо змісту та оформлення звіту студент повинен виправити.

Звіт складається з двох самостійних частин: текстової і додатків. Він повинен бути грамотно виконаний, мати чітку побудову, логічну послідовність, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій, бути охайно оформлений та зброшурований. Текст повинен бути надрукований без скорочень (крім загальноприйнятих) на одній сторінці стандартного аркуша білого паперу форматом А4 згідно нижче зазначених вимог. Обсяг текстової частини − до 35 сторінок машинописного тексту.

Вимоги до оформлення звіту:

− шрифт – Times New Roman, кегль – 14, масштаб 100%;

− міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25см;

− поля сторінки: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см;

− вирівнювання тексту – по ширині.

Усі сторінки повинні бути включені до нумерації, починаючи з титульного листа, але пронумеровані з першого питання звіту арабськими цифрами у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Питання нумеруються арабськими цифрами. У кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: 2. (питання друге). Потім, у тому ж рядку, заголовок питання, який друкують великими літерами напівжирним шрифтом. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати одному інтервалу (2 см), крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Не можна розміщувати заголовок в кінці однієї сторінки, а текст починати з іншої. Виклад нового питання можна починати на тій же сторінці, на якій закінчилось попереднє, за умови, що на ній можна помістити два-три рядки нового тексту.

Виявлені при оформленні звіту помилки, описки та неточності повинні бути виправленні чорнилом чорного кольору після охайної підчистки. Не допускається більше трьох виправлень на одній сторінці.

Переписування підручників, інструкцій та методичних вказівок, дублювання і переписування звітів, подання одного й того ж звіту двома і більше студентами заборонено.

Матеріал звіту розміщується в такому порядку:

− титульна сторінка (додаток 1);

− витяг з наказу з бази практики,стосовно призначення керівника;

− характеристика (додаток 2);

− лист оцінювання знань з практики (додаток 3, 4)

− зміст, у якому перераховані структурні складові – питання з посиланням на сторінку;

− основна, текстова частина звіту (послідовно викладені питання, включаючи індивідуальне завдання);

− список використаних джерел.

Основна частина звіту поділяється на питання, перелік і послідовність яких визначається змістом програми практики. Окремі питання практики повинні бути чітко визначені, конкретно викладені, містити необхідні узагальнення та пропозиції, а також, обов'язково логічно пов’язані між собою. Виконання окремих завдань по кожному з питань, передбачених змістом програми переддипломної практики, передбачає проведення розрахунків за останні 2-3 роки. Вступ і висновки у звіті не передбачені.

Текстова частина звіту, включаючи індивідуальне завдання, підшивається, сторінки нумеруються. Документальна частина (додатки) оформлюється та подається окремо у папці.

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми), таблиці.

Таблиці мають бути уніфікованими, а цифрова інформація – достовірною. Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, який відтворює її зміст. За необхідності текст та цифри у таблиці можуть бути надруковані шрифтом Times New Roman, кегль – 12 з одинарним інтервалом. Заголовки розміщують над таблицею. Усі таблиці нумерують. Справа над тематичним заголовком з великої літери пишуть слово «Таблиця», її порядковий номер. Знак «№» перед цифрою не ставиться. Номер таблиці складається з номера питання звіту та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою. Наприклад: Таблиця 1.2. (друга таблиця першого питання).

Кожну таблицю необхідно супроводжувати ретельним аналізом її змісту й висновками. У тексті обов’язково має бути посилання на таблицю. Обов’язковим є посилання на джерело отримання інформації. Приклад оформлення таблиці із посиланням на джерело у нижньому колонтитулі наведено нижче.

Таблиця 1.2

Індекси виробництва промислової продукції[1]

(у відсотках до попереднього року)1

 

Галузі промисловості

Роки

Заголовки колонки

Шапка таблиці

2011

2012

Підзаголовки

колонки

Промисловість, всього

94,8

78,1

 

 

Добувна та переробна промисловість

94,4

76,7

 

Рядки

Добувна промисловість

95,7

89,4

 

 

Переробна промисловість

94

73,5

 

 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

98,2

88,9

 

 

Боковик

Колонки

 

Ілюстрації (фотографії, схеми, креслення, діаграми тощо) іменуються рисунками і нумеруються послідовно в межах питання, розділяючи крапкою номер питання і порядковий номер рисунка. Наприклад: рис. 2.1 (перший рисунок другого питання). Номер і назву рисунка пишуть під графічним зображенням.

Усі ілюстративні матеріали розміщують після посилання на них у тексті.

Формули оформлюються у редакторі Microsoft Equation. Формули, на які дається посилання в тексті, нумеруються арабськими цифрами в межах питання. Номер формули розміщується з правого поля аркуша в круглих дужках. Наприклад, (3.2) – друга формула третього питання. Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані в формулі, і кожне – з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. Якщо формула не вміщується в один рядок, її слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (×) і ділення (:).

Список використаних джерел має складатися лише з тих, які дійсно використовувалися. Список використаних джерел містить їх бібліографічні описи, розміщені в алфавітному порядку (у порядку появи посилань у тексті).

Посилання у тексті позначаються порядковим номером за переліком списку використаних джерел і їх сторінками, виділеними квадратними дужками. Наприклад, [2, с.15] (посилання на текст сторінки 15 другого джерела списку використаних джерел).

Якщо табличні дані запозичені з літературного джерела, то на нього треба посилатися у тексті, взявши номер джерела у квадратні дужки.

Приклади оформлення літературних джерел наведено у додатку 5.

Після списку використаних джерел, відступивши 25-30 мм. праворуч, студент вказує дату написання звіту і особистий підпис. 

1.4.2. Вимоги до змісту та оформлення додатків

Оформленню додатків до звіту слід приділити значну увагу, оскільки їх кількість і якість свідчать про те, наскільки глибоко та змістовно студент виконав програму практики з того чи іншого питання, як старанно підібрані ці матеріали і наскільки ґрунтовно підтверджено викладений у першій частині звіту матеріал.

Додатки наводяться у вигляді форм первинних, зведених документів, форм звітності, графіків, схем, розрахунків. У додатки вміщують матеріал, який:

− є необхідним для повноти представлення результатів роботи, але включення його до основної частини звіту може змінити впорядковане ї логічне уявлення про роботу;

− не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через великий обсяг або способи відтворення.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Розміщуються додатки у порядку появи посилань на них за текстом роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований на горі симетрично відносно тексту сторінки. У правому верхньому куті над заголовком малими літерами (з першої великої) друкується слово Додаток _ і цифра, що позначає номер додатка.

Всі матеріали, що подаються як додатки, повинні бути правильно оформленні (усі реквізити заповнені та достовірні). Роздруковані на ЕОМ документи великих розмірів, розміщують як і інші додатки та згортають за форматом листів звіту.

Для прикладу, за умови проходження практики на підприємстві, у додатки, як правило, включають такі матеріали (Додаток 6):

− баланс підприємства і звіт про фінансові результати за останні три роки;

− план виробничо-господарської діяльності підприємства чи його підрозділу на звітний та минулі періоди часу;

− річний або квартальний звіт за підсумками виробничо-господарської діяльності підприємства чи його підрозділи за відповідні періоди;

− статут підприємства, установчий договір і інші документи, що засвідчують його правовий статус (свідоцтва, сертифікати, патенти, тощо);

− посадові інструкції спеціалістів;

− колективний договір;

− плани (стратегічний бізнес-план, інвестиційний план, тощо),

− інші матеріали, що надають можливість більш змістовно висвітлити зміст практики і набуті навички, а також наочний матеріал (рисунки, схеми, графіки, фотографії, обсяг яких перевищує одну сторінку тощо). 

1.4.3. Організація захисту звіту з переддипломної практики

Оформлений звіт разом з індивідуальним завданням і характеристикою подається на кафедру для перевірки і захисту. Керівник практики від університету перевіряє звіт і дає загальну оцінку виконаній роботі. На титульній сторінці звіту мають бути підписи студента-практиканта, керівників переддипломної практики від бази практики та університету, відтиск печатки бази практики. Студент захищає звіт перед комісією, яка призначається завідуючим кафедрою.

Результати переддипломної практики оцінюють за чотирьох бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно). З метою забезпечення єдиних критеріїв і об’єктивності оцінок перевага в оцінці результатів проходження переддипломної практики належить представнику від університету. Оцінка має відображати ступінь підготовленості студента-практиканта до практичної роботи за фахом. При оцінці звітів враховується оцінка за зміст ( т. ч. виконання індивідуального завдання), оформлення роботи, та відповіді при захисті.

Студентові, який не виконав програму переддипломної практики з поважних причин, також буде надано право пройти практику в наступному навчальному році.

Студент, який не виконав програми переддипломної практики з неповажних причин або отримав незадовільну оцінку при захисті звіту, відраховується з числа студентів університету. 

Критерії оцінювання результатів практики

Підсумкова оцінка за 100-баловою шкалою формується із трьох складових:

  1. Організаційні аспекти роботи − дотримання регламенту проходження практики, ритмічність роботи під час виконання окремих завдань, передбачених програмою практики, відповідність встановленим вимогам щодо подання та оформлення роботи (оцінює науковий керівник) − (010 ) балів;

  2. Змістовні аспекти роботи − повнота та якість виконання завдань практики, відповідність логічної побудови звіту поставленим цілям і завданням, розвиненість мови викладу (оцінює науковий керівник) − (050) балів;

  3. Якість захисту звіту про практику − уміння стисло, послідовно, чітко викласти сутність і результати дослідження, здатність аргументовано захищати свої пропозиції, якість підготовки ілюстративного матеріалу, володіння культурою презентації (оцінює комісія) − (040) балів.

Критерії оцінювання результатів практики зібрані в листі її оцінювання, що додається до роботи. Вони слугують студентам в якості орієнтирів, що дозволяють проявити професійні компетенції, а комісія використовує їх для всебічного оцінювання рівня практичної підготовки магістра.

Лист оцінювання контролю знань студента з практики за магістерською програмою «Управління економічним розвитком суб’єктів оподаткування» наведено в додатку 3.

Підсумки результатів практики студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовуються у НУДПС України з обов'язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS в такому порядку:

Оцінка за

шкалою ЕСТS

Оцінка за бальною шкалою

Оцінка за розширеною шкалою

Еквівалент оцінки за п’ятибальною шкалою

A

90−100

«відмінно»

5

B

80−89

«дуже добре»

4,5

С

70−79

«добре»

4

D

60−69

«задовільно»

3,5

E

50−59

«достатньо»

3

FX

35−49

«незадовільно»

2

X

0−34

«неприйнято»

1

«Відмінно» (А) − зміст та оформлення звіту й щоденника відповідають стандартам. Характеристика студента позитивна. Повні та точні відповіді на всі питання членів комісії щодо програми практики і виконаної індивідуальної роботи.

«Добре» (В, С) − несуттєві зауваження щодо змісту та оформлення звіту й щоденника. Характеристика студента позитивна. У відповідях на запитання членів комісії з програми практики студент припускається окремих неточностей, хоча загалом має тверді знання.

«Задовільно» (D, E) − недбале оформлення звіту і щоденника. Переважна більшість питань програми практики висвітлена, однак мають місце окремі розрахункові й логічні помилки. Характеристика студента в цілому позитивна. При відповідях на запитання членів комісії з практики студент почувається невпевнено, збивається, припускається помилок, не має твердих знань.

«Незадовільно» (FX або F) − таку оцінку виставляють студентові, якщо у звіті висвітлені не всі питання, або робота запозичена чи підготовлена не самостійно. Оформлення роботи далеке від зразкового. Ілюстративний матеріал до захисту відсутній. Характеристика студента стосовно ставлення до практики і трудової дисципліни негативна. На запитання членів комісії студент не може дати задовільних відповідей. [1] Розраховано (складено, узагальнено) за даними Державної служби статистики України (або Джерело: Наприклад, Мороз Л.І., Адельшінова О.Р. Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства / Л.І. Мороз, О.Р. Адельшінова // Економічний простір. − 2013. − №22. − С. 316-326.)

[2] Розраховано (побудовано) за даними Державної служби статистики України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!