Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2160 Тематика курсових робіт з курсу Теорія держави і права Тема 1-10, НУДПСУ

Тематика курсових робіт з курсу Теорія держави і права Тема 1-10, НУДПСУ

« Назад

Тематика курсових робіт з курсу Теорія держави і права 2011-2012 н.р.

1. Теорія держави і права, як фундаментальна наука.

2. Науковий статус теорії держави і права.

3. Влада та норми поведінки в до державному суспільстві.

4. Методологія теорії держави і права.

5. Особливості внутрішніх та зовнішніх функцій держави в Україні.

6. Політичний режим та його особливості в умовах розвитку сучасності України.

7. Функціонування законодавчої влади в Україні.

8. Співвідношення правової держави та громадянського суспільства.

9. Концепція широкого право розуміння.

10. Державний апарат в Україні: теорія та практика.

11. Концепція нормативного право розуміння.

12. Типологія держави.

13. Законодавство в Україні та шляхи його удосконалення.

14. Реалізація норм права та правомірна поведінка ( лінії взаємозв’язку ).

15. Роль правової культури в процесі застосування норм права.

16. Правовідносини як складовий елемент механізму правового регулювання.

17. Правомірна поведінка як фактор забезпечення режиму законності в суспільстві.

18. Правовий нігілізм як антипод правової культури.

19. Принципи та гарантії законності.

20. Шляхи розбудови правової держави в Україні.

21. Правове виховання та його вплив на формування правосвідомості і правової культури.

22. Романо-германська правова сім’я.

23. Прогалини в позитивному праві та шляхи їх подолання.

24. Правова система сучасної України.

25. Соціально-правова держава та шляхи її розбудови в Україні.

26. Правовий статус особи в Україні (позитивні та негативні характеристики).

27. Причини нестабільності правомірної поведінки в Україні.

28. Юридична відповідальність.

29. Поняття та особливості правосвідомості податківців.

30. Юридичні факти, презумпції та фікції.

31. Правові стимули як спонукання до законослухняних дій.

32. Склад правопорушення як підстава юридичної відповідальності.

33. Правове регулювання: теоретичні аспекти.

34. Інтеграція законодавства України до права ЄС.

35. Англо-американська правова сім’я.

  

Тема №1. Теорія держави і права як фундаментальна наука

Можливий план

Вступ 

 1. Визначення сутності та місця теорії держави і права в системі наук.
 2. Система юридичних наук та місце в ній теорії держави і права.
 3. Зв'язок теорії держави і права з енциклопедією права, філософією права, соціологією права та іншими. 

Висновки 

Методичні вказівки 

1. Викладення першого питання необхідно розпочати з визначення поняття науки, які є види наук. Показати до якої групи наук відносяться юриспруденція або правознавство. Яке має значення теорія держави і права в юриспруденції, як виникає дана наука. Точки зору вчених, роль окремих з них для теорії держави і права.

2. Розглядаючи друге питання рекомендується проаналізувати точки зору вчених відносно наукових підходів до системи юридичних наук. За основу взяти наукові праці українських вчених-юристів та країн колишнього Радянського Союзу. Однією з таких підходів є поділ юридичних наук на наступні групи:

а) історико-теоретичні;

б) галузеві юридичні науки;

в) міжгалузеві юридичні науки;

г) спеціалізовані (організаційні) юридичні науки;

д) прикладні юридичні науки;

е) юридичні науки, що вивчають зарубіжне право;

ж) юридичні науки, що вивчають міжнародне право.

Далі показати місце теорії держави і права в системі цих наук, їх співвідношення і зв'язок.

3. Розгляд третього питання передбачає показати зв'язок теорії держави і права з:

- енциклопедією права – самостійною наукою в системі юридичних наук, що дає цілісне уявлення про право та забезпечує зв'язок між усіма юридичними науками, створюючи умови для сприйняття їх загальних положень;

- соціологією права – частиною загальної теорії права, що вивчає право як соціальне явище, соціальні чинники впливу на правову поведінку і право, громадські думки про право;

- філософією права – частиною загальної теорії права, що вивчає його першооснови, сутність і методологічні засоби праворозуміння, правотворчості, правозастосування, правосуддя. 

Література 

1. Алексеев С.С. Общая теория права: учеб.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.

2. Актуальні проблеми теорії держави і права. Частина 1. Актуальні проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник / С.М. Тимченко, С.К. Бостан, С.М. Легша, Н.М. Пархоменко, Т.О. Пікуля, Н.В. Пронюк. – К.: КНТ, 2007.

3. Павлов С. Правова лексика та юридична термінологія у правових традиціях України // Юридичний вісник. – 2007.№3. – с.4-12.

Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. академика РАН, д.ю.н., профессор В.С. Нерсесянца. – М.; Норма, 2006. – с.1-26.

4. Протасов В.Н. К вопросу о «специальной» теории государства и права // Государство и право. – 2007. – №11. – с.28-33.

5. Світова класична думка про державу і право. Навч. посібник / Є.Ф. Безродний (керівник), Г.К. Ковальчук, О.С. Масний. – К.; Юрінком Інтер, 1999. – с.400.

6. Сорокин В.В. Демонтаж фундамента отечественной юриспруденции (о месте и роли теории права и государства в контексте современного юридического образования) // Российская юстиция. – 2007. - №7. – с.51-55. 

 

Тема №2. Науковий статус теорії держави і права

Можливий план 

Вступ

 1. Теорія держави і права як суспільна політико-правова наука.
 2. Предмет теорії держави і права. Співвідношення предмету та об’єкту теорії держави і права.
 3. Взаємодія держави і права як складових предмету ТДП.
 4. Понятійно-категоріальний апарат теорії держави і права.
 5. Теоретичне і практичне значення вивчення теорії держави і права для підготовки працівників податкової служби.

Висновки 

Методичні вказівки 

1. При розгляді першого питання необхідно показати, що теорія держави і права є дійсно наукою. Що вона вивчає суттєві політико-правові проблеми пов’язані з процесами державо- і правотворення. Відмітити те, що дана наука постійно розвивається разом із суспільством і має тісний зв’язок з багатьма суспільними науками.

2. У другому питанні акцентувати увагу на тому, що предмет ТДП – це найбільш загальні закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права. Предмет відповідає на питання що вивчає дана галузь. Це сукупність трьох складових елементів: юридична догматика, юридична техніка, юридична методологія. Необхідно розкрити співвідношення об’єкту і предмету ТДП. Об’єкт – це певна цілісність, котра вивчається багатьма науками. Предмет – це частина об’єкта.

3. Розкриваючи третє питання треба звернути увагу, що держава надає праву офіційності, публічності; держава „творить право”, сприяє реалізації права, захищає його; держава зацікавлена в праві; право надає легітимності державі і її органам; право захищає людину від свавілля держави.

4. У четвертому питанні показати, що теорія держави і права формує понятійно-категоріальний апарат юрисдикції, „абетку юрисдикції”. Довести це на прикладах галузевих юридичних наук.

5. Розгляд п’ятого питання необхідно присвятити значенню вивчення ТДП для підготовки юристів, зокрема фахівців для податкової служби, що дає дана наука для отримання знань з інших юридичних дисциплін і взагалі для розуміння державно-правових процесів в країні. 

Література 

1. Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. – М.; Юрид. лит., 1976. – с.17-34.

2. Керимов Д.А. Общая теория государства и права. Предмет. Структура. Функции. – М.; Юрид. лит., 1977. – Т.1-3.

3. Недбайло Т.Е. Введение в общую теорию государства и права. – К.; Вища школа, 1971.

4. Павлов С. Правова лексика та юридична термінологія у правових традиціях України // Юридичний вісник. – 2007. - №3. – с.4-12.

5. Тімочко О.Ю. Про предмет і об’єкт теорії держави і права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2007. - №2. – с.64-70.

6. Турчинин В.Ю. Юридическая терминология современного российского законодательства: причины возникновения проблем и перспективы их преодоления // Рос. гост. – 2007. - №11. – с.41-43.

7. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчика, Н.М. Оніщенко. – Юрінком Інтер, 2006.

  

Тема №3. Влада та норми поведінки в додержаному суспільстві

Можливий план 

Вступ

 1. Поняття влади в суспільстві.
 2. Ф. Енгельс про владу та соціальні норми в додержавному суспільстві.
 3. Основні етапи розвитку общини як форми організації людей.
 4. Ознаки держави, що відрізняють їх від публічної влади родової організації.

Висновки 

Методичні вказівки 

1. При розгляді першого питання необхідно дати поняття влади, показати її зміст та значення.

Особлива увага повинна бути приділена державній владі, чим характерна державна влада, як вона може проявитись, способи реалізації влади.

2. У другому питанні, на основі положень роботи Ф.Енгельса „Походження сім'ї, приватної власності і держави” показати особливості суспільної влади і соціальних норм в умовах родової організації людського суспільства. Бажано приділити увагу економічному фактору, який рішуче вплинув не тільки на виникнення держави і права, а й становлення та розвиток сім'ї, нових взаємовідносин між людьми і їх соціальними спільностями.

3. Висвітлюючи третє питання необхідно зупинитись на розроблених і обґрунтованих Ф. Енгельсом періодизації в розвитку первісно-общинного ладу – періоди матріархату і патріархату, воєнної демократії і т.д. Бажано розглянути такі поняття як рід, родова община, плем’я, союз племен. Показати на яких принципах була побудована влада, які існували норми поведінки в суспільстві.

4. У четвертому питанні приділити увагу процесам розпаду первісно-общинного ладу і причинам виникнення держави, за якими вона відрізняється від публічної влади докласового суспільства необхідно розкрити з точки зору її призначення. При цьому, важливо привести і інші ознаки держави, які обґрунтовуються юридичною наукою. Особливу увагу необхідно сконцентрувати на понятті публічної влади держави і її характеристиці. 

Література 

1. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т.21. – Гл.5, 6, 8, 9.

2. Страхов Н.Н. Возникновение государства и права. – Харьков: Юрид. лит., 1965.

3. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атака, 2007.

4. Жиделев В.А. Государственная власть как правовая категория // Право и политика. – 2007. - №6. – с.11-15.

5. Світова класична думка про державу і право. Навч. посібник / Є.Ф. Безродний (керівник), Г.К. Ковальчук, О.С. Масний. – К.: Юрінком Інтер, 1999 – с.400. 

 

Тема №4. Методологія теорії держави і права

Можливий план

Вступ

 1. Поняття методології.
 2. Поняття і види загальних методів.
 3. Конкретні (основні) методи теорії держави і права.
 4. Спеціальні методи теорії держави і права.

Висновки 

Методичні вказівки 

1. У першому питанні необхідно на основі наукових джерел розкрити поняття методології, тобто вчення про методи, як систему певних теоретичних принципів, логічних прийомів, конкретних засобів дослідження предмета науки. Зупинитись на демонополізації методологічних підходів і різноманітності застосованих методів.

2. Розглядаючи друге питання треба звернути увагу на такий загальний метод як метод філософської діалектики - матеріалістичної і ідеалістичної.

Даний метод конкретизується в спеціальних методах юридичного пізнання, за допомогою їх він збагачується, наповнюється новим змістом, набуває правової спеціалізації.

Принцип матеріалістичного підходу до держави і права полягає в розгляді їх як частини надбудови, обумовлених економічним базисом.

3. У третьому питанні необхідно показати, що філософський метод розкривається через комплекс конкретних методів, перш за все:

- логічний метод сходження від простого до складного, від абстрактного до конкретного;

- метод єдності логічного та історичного;

- системно-структурний, а також формально-догматичний, соціологічний, статистичний, конкретно-історичний, порівняльно-правовий.

4. Розгляд четвертого питання передбачає висвітлення застосування спеціальних методів пізнання в їх сукупності для вивчення закономірностей, які складають безпосередній предмет юридичної науки, що дозволяє отримати факти, які розкривають соціальну обумовленість держави і права.

Спеціальні методи юридичної науки тому і є спеціальними, що в них і через них конкретизується метод матеріалістичної діалектики на пізнання державно-правових явищ. 

Література 

1. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). – М.: Аванта +, 2000. – с.560.

2. Полешко А. Методології правової науки і правозастосовчої практики – належну увагу // Право України. – 1995. - №12. – с.25.

3. Селиванов В. Проблема методологічної обґрунтованості вітчизняного правознавства та юридичної практики // Право України. – 1999. - №1. – с.20.

4. Завальнюк В.В. Поняття методологічного принципу історизму. Актуальні проблеми держави і права. – Одеса, 2001. – Вип.11. – с.30.

5. Цвін М. Основні напрямки наукових досліджень в галузі теорії та історії держави і права // Вісник Академії правових наук України. – 2003. - №2-3. – с.25.

6. Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. – М.: Юрид. лит., 1965. – с.204.

7. Методологические и теоретические проблемы юридической науки, М., 1986. 

 

Тема №5. Особливості внутрішніх та зовнішніх функцій держави в Україні

Можливий план 

Вступ

 1. Поняття функцій держави.
 2. Класифікація функцій держави.
 3. Внутрішні функції України та їх особливості.
 4. Зовнішні функції України та їх особливості.

Висновки 

Методичні вказівки 

1. У першому питанні необхідно показати, що функції держави це напрямки її діяльності. В головних напрямках виражається суть держави, її загально соціальна роль. Треба акцентувати увагу на тому, що держава здійснюючи властиві їй функції повинна: а) рахуватися з об’єктивними законами; б) враховувати інтереси різних соціальних груп і особи, визнавати наявність реальних потреб і необхідність їх задоволення; в) стимулювати активність особи.

Показати взаємозалежність функцій державних органів і держави.

2. Розгляд другого питання передбачає класифікацію функцій сучасної держави за різними критеріями: суб’єктами, об’єктами, способами, засобами та іншими елементами державної діяльності.

У цьому ж питанні бажано розкрити форми здійснення функцій (законодавча, виконавча, судова, нагляд і контроль, правоохоронна, інформаційна).

3. Висвітлення третього питання передбачає розгляд внутрішніх функцій, які забезпечують внутрішню політику держави. В роботі бажано показати різні погляди вчених на види внутрішніх функцій і їх кількість.

Одним з пропонованих підходів у даному напрямку є наступний, який характерний для сучасної української держави: політична, економічна, оподаткування і фінансового контролю, соціальна, екологічна, культурна, інформаційна, правоохоронна.

4. Розгляд зовнішніх функцій України слід характеризувати пов’язуючи з міжнародними особливостями існування держави та впливом різних світових факторів. Такий підхід передбачає наявність таких функцій як політична, економічна, культурна, інформаційна, оборона держави, підтримання світового порядку та інші. 

Література 

1. Каск Л.И. Функции и структура государства. – Л.: ЛГУ, 1969. – с.65.

2. Теорія держави і права.: Навч. посіб. / Упоряд. Л.М. Шестопалова. – К.: Прецедент, 2004. – с.224.

3. Байтин М.И. Сущность и основные функции социалистического государства. – Саратов, 1979.

4. Кампо В. Українські реформи: політика і право. – К., 1995.

5. Черноголовкин Н.В. Теория функций социалистического государства. – М., 1970.

6. Голомша М. Економічна безпека – основа національних пріоритетів // Вісник прокуратури. – 2006. - №8 (62). – с.8-11

7. Юсупов В. Визначеність зовнішньо-економічної політики держави – основний чинник її законодавчого забезпечення // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №5. – с.82-85.

8. Темченко В. Функції держави із забезпечення прав людини у ринковій економіці // Право України. – 2003. - №5. – с.47.

  

Тема №6. Політичний режим та його особливості в умовах розвитку сучасності

Можливий план 

Вступ

 1. Поняття державного (політичного) режиму.
 2. Характеристика видів політичного режиму.
 3. Особливості типу політичного режиму сучасної України.

Висновки 

Методичні вказівки 

1. При розгляді першого питання треба обґрунтувати поняття політичного режиму, показати що є основою для його визначення, наприклад, ступінь розвитку політичної демократії та реальний політико-правовий статус людини. Показати в чому полягають форми і методи здійснення державної влади.

Визначитись з поняттям „політичний режим”, „державно-правовий режим”, „державний режим”.

2. У другому питанні розкрити види політичних режимів, показати чим відрізняється демократичний режим від антидемократичного. Необхідно охарактеризувати різновиди демократичного та антидемократичного державно-правового режиму.

Різновидами демократично-правового режиму є: парламентська демократія, демократично-ліберальний, національно-демократичний та інші.

3. При розгляді третього питання необхідно загострити питання на тому, що на сучасному етапі розвитку України питання про форму держави набуває особливого значення. Бажано показати особливості української демократії, проблеми її розвитку та негативні тенденції в державі.

Особливу увагу приділити реальності прав і свобод громадян, питанням реалізації і захисту даних прав. 

Література 

1. Чирник В.Е. Формы социалистического государства. – М., 1979.

2. Линецький С. Методологічні засади осмислення місця і ролі державного режиму в структурі державного ладу України // Право України. – 2000. - №6. – с.19.

3. Телешун С. Поняття державного устрою в Україні: проблеми теорії і практики // Право України. – 2000. - №6. с.14.

4. Плюш І. Доктрина і практика українського парламентаризму: на грунті історичного прецеденту // Право України. – 2001. - №1. – с.3.

5. Скрипник О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демократичного політичного режиму // Право України. – 2001. - №5. – с.12.

 

Тема № 7. Функціонування законодавчої влади в Україні

Можливий план

Вступ

 1. Загальнотеоретичні аспекти щодо розуміння влади.
 2. Законодавча влада в системі гілок влади.
 3. Функції та організаційно-правові форми діяльності Верховної Ради України .
 4. Шляхи вдосконалення функціонування законодавчої влади.

Висновки

Методичні вказівки 

1. В першому розділі слід зосередити увагу на визначення поняття «влада», вказати її різновиди та основні ознаки. Доцільно зупинитися на характеристиці структурних елементів влади ( суб’єкт ,об’єкт , ресурси ) та структурі суб’єкта влади (інтерес , воля і сила влади).

2. Другий розділ має бути присвячено аналізу місця і ролі законодавчої влади в системі гілок влади. Доцільно звернутися до історичних аспектів даного питання (погляди Д. Локка , Ш.Л. Монтескьє та ін. мислителів), здійснити аналіз нормативно-правових актів щодо зазначеного питання , визначити структуру єдиного законодавчого органу влади в Україні – Верховної Ради України.

3. Третій розділ. В ньому мають бути відображені функції Верховної Ради України (законодавча , контрольна, установча) та особливості законодавчого процесу. До правових форм роботи українського парламенту належать нормотворча , установча , правозастосовча та контрольна.

Організаційні форми роботи Верховної Ради України поділяються на основні і допоміжні. Основні – покликані забезпечити реалізацію компетенції парламенту , допоміжні – забезпечити парламент інформацією щодо прийняття обґрунтованих рішень та довести їх зміст до відома громадськості.

4. Розділ чотири. Серед шляхів щодо удосконалення функціонування законодавчої влади в Україні доцільно зупинитися на активізації та якісній характеристиці правотворчої діяльності, необхідності забезпечення парламенту достовірною інформацією , підвищенні рівня правової культури депутатів , удосконалення нормативно-правової бази , на основі якої здійснюється діяльність Верховної Ради України , посилення ролі інституту законодавства Верховної Ради України у науково-дослідному забезпеченні діяльності парламенту , його органів , народних депутатів України. 

Література

1. Конституція України.- Відомості Верховної Ради, 1996. № 30.

2. Герасимов В.М., Деркач Л.А., Косопкин А.С., Нефёдова Т.И. Психология парламентиризма. - М.: «Статус- Кв.96» , 1999.

3. М.С. Кельман , О.Г. Мурашин Загальна теорія держави і прва . – К.: «Кондар» , 2006.

4. Рабіновч П.М. Державна влада // Юридична енциклопедія .-Т.2. – К.,1999.- С. 85-86.

5. Шемшученко Ю.С. Влада// Юридична енциклопедія.- Т.1. – К.,1998.- С.489-490.

6. Шаповал В. Феномен державного органу (органи держави) або органу державної влади : теоретико-правовий і конституційні аспекти // Право України.- 2003.-№ 8.- С.25.

7. Самофалов Л.П., Старостюк А.В., Кононець Т.Л., Шилінгов В.С., Чернецька О.В. /Навчальний посібник/ За заг. ред.. В.С. Шилінгова.- К: КНТ, 2008.- 228с. 

 

Тема №8. Співвідношення правової держави та громадянського суспільства

Можливий план 

Вступ

 1. Громадянське суспільство: поняття, ознаки, функції.
 2. Історичні передумови формування теорії громадського суспільства.
 3. Становлення і розвиток ідеї правової державності та її принципи.
 4. Форми взаємодії правової держави і громадського суспільства в умовах розвитку сучасної України.

Висновки 

Методичні вказівки

1. В першому питанні, визначаючи поняття „громадянське суспільство”, слід здійснити аналіз загальних підходів до характеристики громадянського суспільства в контексті явища держави. Перший підхід виходить з того, що громадське суспільство – це продукт розвитку держави, в якій юридично закріплено і забезпечено основні права і свободи індивіда.

Другий підхід вбачає громадянське суспільство як особливу поза державну сферу, систему незалежних від держави відносин та інститутів.

2. В другому питанні необхідно звернути увагу на те, що теорія громадянського суспільства виникла в межах лібералізму і пов’язана з творчістю Локка, Руссо, Канта, Гегеля та інших мислителів минулого.

Громадянське суспільство – це продукт буржуазної епохи, який включає в себе економічні, сімейні, релігійні та інші відносини. Теорія і практика громадянського суспільства почали розвиватися з ХVI ст. Про громадянське суспільство можна говорити лише у зв’язку з появою громадянина, який наділений певним комплексом прав і свобод і відповідальністю перед суспільством за свої дії. Громадянське суспільство необхідно розглядати як соціальний фундамент держави і одночасно соціальне середовище, в якому функціонує держава.

3. В третьому питанні курсової роботи має бути відображено зародження і розвиток ідеї правової державності. Сучасна теорія правової держави зводиться насамперед до того, що держава породжена правом, пов’язана правом і обмежує себе ним. Завдання держави – охороняти правопорядок, встановлений правом, права і свободи людини і громадянина.

Принципи правової держави ґрунтовно проаналізувати в юридичній літературі, хоча різні автори визначають їх обсяг по-різному.

4. В четвертому питанні увага має бути зосереджена на розумінні того, що формою взаємодії правової держави і громадянського суспільства є політичний режим, зокрема демократичний, який неможливий без правової державності.

Через закон громадянське суспільство делегує державі владу, встановлює межі державного регулювання суспільних відносин.

В сучасних умовах побудови правової держави і громадянського суспільства в Україні доцільно виділити такі основні напрямки:

- закріплення багатопартійності та заборона будь-якій політичній партії чи громадській організації привласнювати собі право здійснювати державну владу;

- унеможливлення зведення будь-якої ідеології до рангу державної, деідеологізація всієї духовної сфери життя суспільства;

- децентралізація публічної влади, зміцнення місцевого самоврядування;

- свобода підприємницької діяльності; розвиток ринкових відносин, розширення економічної свободи людини. 

Література

1. Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення. К., Логос, 1997.

2. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Львів. – 2002. с.105-112

3. Кін Дж. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. – Київ: „К. І. С.”; „АНОД”, 2000. с.191.

4. Кулиев М.Р. Гражданское общество: социально-философские и методологические подходы. М., 1996.

5. Омельченко О.А. Идея правового государства: истоки, перспективы, причины. М., 1994.

6. Шаповал В. Верховенство закону як принцип Конституції України // Право України.- 1999.- №1.- с.5.

7. Коваль О.А. Громадянське суспільство та правова держава : сутнісні характеристики // Вісник Академії адвокатури України .- 2007.- Випуск 8.- С.5-10

8. Самофалов Л.П., Старостюк А.В., Кононець Т.Л., Шилінгов В.С., Чернецька О.В. /Навчальний посібник/ За заг. ред.. В.С. Шилінгова.- К: КНТ, 2008.- 228с.

 

Тема № 9. Концепція нормативного праворозуміння в системі типологізації права

Можливий план

Вступ.

 1. Праворозуміння в історичній еволюції.
 2. Основна типологія право розуміння.
 3. «Чисте» вчення про право Г.Кельзена .
 4. Тенденції сучасного право розуміння.

Висновки

Методичні вказівки

1. Розділ перший. Метою даного розділу є розкриття еволюції правових ідей різних мислителів , розпочинаючи з найдавніших часів. В древніх правових кодексах , а саме в «Законах вавілонського царя Хаммурапі» , «Законах Ману» право розглядається як заповіді божества , як нелюдське явище.

З середини I тис. до н.е. право починає тлумачитися як офіційний закон держави.

В розкритті суті даного розділу доцільно звернути увагу на погляду Аристотеля щодо розуміння права Епікура, який вважав, що закони повинні відповідати природним уявленням про справедливість.

Значний внесок в розвиток поняття права внесли Г. Грацій, Т. Гоббс, Д. Локк, Ш.Л. Монтескьє , Гегеля , Б.А. Кістякіський, П.І. Новгородцев та інші.

2. Розділ другий. Основна типологія право розуміння представляє собою набір окремих концепцій, а саме соціологічний, солідаристський, нормативістський, психологічний напрямки, теорії «відродженого природного права» , концепція широкого праворозуміння , історична школа права , генетичний підхід , марксистська концепція.

3. Розділ третій. В даному розділі необхідно розкрити суть теорії «чистого» вчення про право Г. Кельзена, метою якої є знання того , що саме є найбільш суттєве в праві: Г. Кельзен підкреслює , що теорія права повинна повністю носити чисто формальний характер і займатися вивченням того , що є право, а не того, чим воно має бути.

Вихідним положенням концепції Кельзена є уявлення про право як про систему норм, на вершині якої знаходиться «основна норма», прийнята законодавцем, і з якої виводяться всі правові норми.

В основі піраміди норм знаходяться індивідуальні акти, рішення судів, договори, розпорядження адміністрації, які теж включаються в поняття права і які теж повинні відповідати основній нормі ( в першу чергу конституційній) нормі.

В розділі необхідно зазначити як позитивні , так і негативні моменти щодо зазначеної концепції.

4. В четвертому розділі , досліджуючи дану тему, слід звернути увагу на те, що основними тенденціями сучасного праворозуміння є: 1) спроби теоретиків створити інтегративну теорію права , яка має включити в себе все саме цінне від різних концепцій праворозуміння (М.И. Байтин , В.С. Нерсесянц, Г.В. Мальцев); 2) звернення до реалістичних концепцій праворозуміння, які склалися в дореволюційній російській юридичній науці; 3) тенденції глобалізації , створення єдиного міжнародно-правового простору (А.И. Ковлер), поетапна відмова від національних особливостей правових систем і необхідність їх стандартизації; 4) наявність загальносвітових процесів глобалізації поряд із регіональними ( створення недержавних органів правового захисту).

Література

1. Кудрявцев В.Н., Васильєв А.М. Право: равитие общего понятия// Советанье государство и право. 1986. №7.- С.12

2. Мартышин О.В. Совместимые основные типы понимания права// Государство и право. 2003. №6.

3. Варламова Н.В. О различиях типов правопонимания // Государство и право 2003. №5.

4. Поляков А.В. Общая теория права: феноменолого-коммуникативный подход . Курс лекций. 2-е изд. Доп.- СПГ.: Юридический центр Прессе, 2003. С. 62.

5. Честнов И.Л. Типы правопонимания// Проблемы теории права и государства / Под. ред. В.П.Салоникова., СПГ., 1999. С.56-94.

6. Лейст О.Э. Сущность права. М.,2002.

7. Байтин М.И. Сущность права. Саратов,2001. С.5.

8. Байтин М.И. О современном нормативном понимании права / Журнал российского права.1999. №1. С.103.

9. Пермяков Ю.Е. Позитивистское и метафизическое начало в философском познании праа // Право и политика.-2007.-№7.- С.7-13

10. Рабинович П. Сутність право розуміння // Право України.- 2007.-№9.- С.3-7

11. Самофалов Л.П., Старостюк А.В., Кононець Т.Л., Шилінгов В.С., Чернецька О.В. /Навчальний посібник/ За заг. ред.. В.С. Шилінгова.- К: КНТ, 2008.- 228с.

 

Тема № 10. Державний апарат в Україні : теорія та практика

Можливий план

Вступ

 1. Поняття державного апарату та його співвідношення з механізмом держави.
 2. Принципи організації та функціонування державного апарату в Україні.
 3. Органи державної влади та їх характеристика.
 4. Шляхи удосконалення функціонування державного апарату в Україні.

Висновки

Методичні вказівки

1. В першому розділі розкрити сутність поняття «державний апарат» та «механізм держави», їх співвідношення. Визначити ознаки , які характерні для механізму держави і державного апарату , проаналізувати існуючі точки зору в літературі щодо цього питання.

2. В другому розділі акцентувати увагу на визначенні та характеристиці системи принципів організації та функціонування державного апарату в Україні, розподіляючи їх на конституційні та організаційно-функціональні.

3. В третьому розділі розкрити сутність поняття «органи державної влади», їх ознаки, класифікація та сфера діяльності. З’ясувати місце органів законодавчої, виконавчої, судової влади в системі державних органів України.

4. В четвертому розділі вказати на основні напрями щодо удосконалення функціонування державного апарату в Україні. Звернути увагу на удосконалення нормативно-правової бази щодо цього питання , розкриття соціальної природи функціонування органів держави, їх взаємозв’язку з життям народу. Доцільно проаналізувати підхід щодо виявлення та добору людей для робот в державному апараті. Впровадження в практику роботи держапарату новітніх інформаційних технологій та ін.

Література

1. Авер’янов В.Б. Державний апарат // Юридична енциклопедія. –К.,1999.- т.2. – С. 121.

2. Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади // Юридична енциклопедія.- К. 2002.- т.4. – С. 287.

3. Веніславський Ф. взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України // Право України.- 1998.- №1

4. Сухонос В. Здійснення державної влади в умовах демократичного авторитарного і тоталітарного режиму (політичний і економічний аспекти) // Предпринимательство, хазяйство и право.- 2000. №2. – С. 3-6-.

5. Тоффлер Э. Метаморфозы власти.- М.: АСТ, 2002.- С.35.

6. Гудима Н.В. Принципи відкритості і прозорості діяльності органів державного управління України (організ.-правові засади): Монографія.- Черкаси: Вид. Чабаненко Ю., 2007.-200с.

7. Самофалов Л.П., Старостюк А.В., Кононець Т.Л., Шилінгов В.С., Чернецька О.В. /Навчальний посібник/ За заг. ред.. В.С. Шилінгова.- К: КНТ, 2008.- 228с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!