Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2159 Методичні рекомедації щодо виконання курсових робіт з дисципліни Теорія держави і права, НУДПСУ

Методичні рекомедації щодо виконання курсових робіт з дисципліни Теорія держави і права, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

 

Юридичний факультет 

 

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни Теорія держави і права

для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання

галузі знань «Право»

напряму підготовки 6.030401 «Право»

  

Ірпінь 2010

 

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт призначені для підготовки бакалаврів галузі знань «Право» з напрямом підготовки 6.030401 «Право» денної та заочної форми навчання.

 

Вступ

Одним з важливих етапів процесу підготовки кваліфікованих фахівців з юриспруденції є написання та захист курсових робіт. Навчальними планами Університету ДПС України передбачено написання слухачами курсових робіт.

Курсова робота є своєрідним підсумком здобутих слухачем теоретичних знань з певної дисципліни, практичних умінь і навичок майбутнього фаху. Це творчий екзамен, завдяки якому перевіряється рівень самостійного мислення автора, його вміння збирати й аналізувати матеріал, робити узагальнюючі висновки, тобто практично застосовувати знання, набуті у процесі навчання в Університеті ДПС України.

Виконуючи курсові роботи слухачі оволодівають прийомами підбору, систематизації та правильного використання літературного, статистичного матеріалу, вмінням правильно аналізувати зібрані матеріали, робити висновки і узагальнення. У них поступово формується і розвивається наукове мислення, виробляються навички самостійного письмового викладення та оформлення результатів науково-дослідної роботи.

Мета даних методичних рекомендацій - допомогти слухачам правильно вибрати тему курсової роботи, скласти план, написати текст, оформити результати дослідження.

Знання вимог і дотримання порад, викладених у виданні, дозволять студентам (курсантам) уникнути багатьох помилок у текстовій частині й оформленні курсової роботи та в цілому сприятиме її якісному виконанню. 

Мета і завдання курсової роботи

Метою курсової роботи є розвиток у студентів (курсантів) здібностей до самостійного наукового дослідження.

Для реалізації цієї мети необхідно вирішити такі основні завдання:

• Глибоко опрацювати спеціальну наукову та методологічну літературу;

• Проаналізувати й осмислити фактичні данні;

• Систематизувати та правильно використати статистичний матеріал;

• Логічно і послідовно викласти свої думки на папері;

• Зуміти коротко і чітко доповісти на захисті про результати своїх досліджень.

Курсова робота повинна містити елементи наукового

дослідження, продемонструвати вміння використовувати надбані теоретичні знання, творчу ініціативу й активність студента (курсанта). 

Загальні вимоги

1. Науковість, що передбачає творчий підхід до обраної теми, правильне і глибоке висвітлення всіх її аспектів, усвідомлення результатів дослідження та вміння робити узагальнення, висновки і рекомендації щодо вдосконалення досліджуваної проблеми.

Науковий рівень курсової роботи визначається не її обсягом, а якістю, тобто її науково-теоретичним рівнем і практичною значимістю. У курсовій роботі необхідно не тільки розкрити тему, описати матеріал, але й отримати з нього інформацію історичного, соціально-політичного, економічного чи світоглядного характеру.

Автор повинен не голослівно відстоювати положення, які висуває, чи перерахувати чужі погляди, а дати критичний аналіз матеріалу, зробити чіткі та логічні висновки.

2. Логічно-послідовне викладення матеріалу. Всі розділи роботи й ілюстративний (статистичний) матеріал повинні бути взаємопов'язаними.

3. Самостійність виконання. Ця вимога має два аспекти: по-перше, слухач виконує курсову роботу одноосібно, без співавторства; по-друге, використання літератури та джерел передбачає не механічне їх переписування слухачем, а має на меті відбір ним необхідних фактів і даних для самостійного аналізу та характеристики досліджуваного питання теми, повинно сприяти більш глибокому обґрунтуванню висновків.

Робота, виконана не самостійно, а як результат переписування джерел повертається слухачеві для доопрацювання.

4. Грамотність, культура і правильність оформлення. Робота повинна бути акуратною, не мати стилістичних та орфографічних помилок.

5. Обсяг курсової роботи повинен становити 25-30 друкованих сторінок. Значне перевищення встановленого обсягу свідчить про те, що студент (курсант) погано орієнтується в матеріалі, не вміє відбирати головного, найбільш суттєвого. Разом з тим, занадто малий обсяг роботи не дозволяє достатньо розкрити тему.

6. Пропорційність обсягу всіх структурних частин роботи. Зокрема вступ і висновки в сумі не повинні перевищувати 20% її загального обсягу.

У разі відхилень від вимог до роботи, вона повертається слухачеві для доопрацювання чи переопрацювання.  

Послідовність етапів виконання курсової роботи 

1. ВИБІР ТЕМИ ТА СХВАЛЕННЯ ЇЇ НА КАФЕДРІ

Перед тим, як вибрати тему курсової роботи, слухач повинен урахувати: власний інтерес до певної наукової проблеми; ступінь особистого ознайомлення з обраною для дослідження темою; характер і обсяг практично доступних для використання, літературних, статистичних та інших джерел і матеріалів. Студентові (курсантові) надається право самостійно вибирати тему із запропонованого переліку тем курсових робіт, який відповідає завданням навчальної дисципліни і тісно ,пов'язаний з практичними потребами конкретного фаху. Після обрання студентом (курсантом) теми курсової роботи вона затверджується кафедрою, йому призначається науковий керівник, який визначає загальний напрям роботи, оцінює результати окремих етапів її виконання.

2. СКЛАДАНЯ КАЛЕНДАРНОГО ГРАФІКУ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Після затвердження теми студент (курсант) у найкоротший термін повинен скласти календарний графік виконання курсової роботи й узгодити його з науковим керівником. Календарний графік має бути реальним. Чітке дотримання термінів виконання роботи дозволить вчасно закінчити курсову, врахувати зауваження керівника, усунути недоліки, здати її на кафедру та вийти на захист. Організація студентом (курсантом) часу на розробку теми не входить до обов'язків наукового керівника. Це справа студента (курсанта).

З. ДОБІР І ОПРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРИ

Для написання якісної курсової роботи потрібен ретельний і обміркований добір літератури, складання загальної бібліографії. Ознайомлення з літературою здійснюється під час вивчення теми у ході навчального процесу. Далі, під час написання курсової роботи, проводиться систематизація джерел.

До складу бібліографії мають бути віднесені вітчизняні та міжнародні нормативні матеріали, підручники, навчальні посібники, довідники, збірники, словники, енциклопедії, монографії, матеріали наукових конференцій й газетні статті тощо.

Вивчення літератури та дослідження проблеми повинні проводитись в історичному аспекті — від історії питання, його теоретичних засад, до сучасного стану, практичної реалізації, перспектив розвитку. Це дозволяє вивчити явище чи проблему в динаміці, виявити тенденції розвитку, науково спрогнозувати її.

Після добору літератури слід розпочинати її вивчення, систематизацію, конспектування. Виконуючи цю роботу, необхідно пам'ятати, що вивчення - це не лише механічне засвоєння інформації, а й активний творчий процес, спрямований на вирішення поставлених завдань. Працюючи над тією чи іншою монографією або статтею, слід конспектувати основні положення, погляди, висновки та їх обґрунтування. Кожну виписку рекомендується робити на окремих аркушах з посилання на літературу.

Під час роботи над теоретичною літературою студентові (курсантові) необхідно зуміти зробити аналіз прочитаної праці, критично розібрати концепції автора, відзначивши їх сильні та слабкі сторони. Особливу увагу слід звернути на питання, що не знайшли висвітлення в сучасній літературі чи були поставленими в працях дослідників. Якщо з даної проблеми існує кілька думок, то автор курсової роботи повинен коротко викласти кожну з них, дати їм критичну оцінку й обґрунтувати, чому він дотримується тієї або іншої концепції, чи висунути та обґрунтувати власну думку.

Слід пам'ятати, що якісне написання курсової роботи забезпечується використанням (вивченням) не одного джерела, а кількох, як рекомендованих, так і вибраних самостійно.

4. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Одним із суттєвих питань підготовки курсової роботи є складання плану, без якого неможливо глибоко проникнути в суть досліджуваної проблеми. Робота над складанням плану, як правило, поділяється на два етапи. Спочатку складається попередній план, визначаються основні напрями дослідження, коло питань, які необхідно висвітлити. Після вивчення джерел план корегується, відшліфовуються формулювання питань. У вищій школі не існує обов'язкових норм для розробки плану, все залежить від досліджуваної теми. Важливо, щоб план курсової роботи був логічним і послідовним.

5. НАПИСАННЯ ТЕКСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

5.1 Структура курсової роботи

Після вивчення літератури і складання плану студент (курсант) приступає до написання тексту курсової роботи.

Текстова частина є основною та найбільш важливою в курсовій роботі, тому на неї слід звернути особливу увагу. Загальними вимогами до неї є:

• Чіткість побудови і конкретність викладення;

• Логічно-послідовне викладення матеріалу;

• Доказовість аргументації та доказовість висновків;

Незважаючи на спільність вимог, кожна тема має свої особливості, які необхідно врахувати як у процесі складання плану, так і під час написання тексту.

Курсова повинна містити:

1. титульний аркуш.

2. зміст.

3. вступ.

4. основну частину.

5. висновки.

6. список використаних джерел.

7. додатки(у разі потреби).

Кожна структурна частина курсової роботи починається з нової сторінки

Титульний аркуш - обов'язковий елемент курсової роботи, де зазначається офіційна назва навчального закладу, інституту і кафедри, де виконується робота; повна назва теми курсової роботи; курс, на якому навчається автор; прізвище, ініціали автора й наукового керівника, його вчений ступінь і звання; місто і рік виконання.

Зміст (план роботи), що відображає структуру дослідження (вступ, розділи (підрозділи, пункти), висновки, список використаних джерел, додатки) з означенням найменування та номерів початкових сторінок усіх структурних елементів.

Назви заголовків усередині тексту повинні відповідати назвам у змісті.

Вступ — розкриває сутність, стан наукового завдання та його значущість. Найбільш оптимальним є вступ, у якому:

• обґрунтовується актуальність теми, її наукове та практичне значення ;

• аргументується вибір об'єкта (предмета) дослідження;

• визначається мета і конкретні завдання дослідження.

Приблизний обсяг вступу - 3 друкованих сторінки.

Основна частина - розкриває зміст дослідження. У ній подають: критичний огляд літератури за темою, проблемні питання та свої пропозиції щодо їх розв'язання.

Залежно від теми курсової роботи основна частина може складатись з різної кількості розділів, підрозділів, пунктів.

Назви заголовків мають бути стислими і відповідати меті та змісту роботи. Не допускається повторення назви теми роботи у назві одного з розділів. Кожний розділ повинен закінчуватися короткими узагальненнями та висновками.

Висновки завершують курсову роботу. Стисло викладаються основні положення дослідження, а також рекомендації та пропозиції наукового та практичного характеру, що становлять предмет захисту.

Список використаних джерел складається лише з назв тих публікацій, що були використані у процесі виконання курсової роботи.

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті(найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні курсової роботи),в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Перше слово у джерелі друкується курсивом.

Додатки створюються для запобігання перевантаження тексту курсової роботи схемами, таблицями тощо.

5.2 Оформлення курсової роботи

Загальні вимоги

Під оформленням роботи слід розуміти не тільки оформлення титульної сторінки, грамотність тощо, а й правильне подання наукового апарату ( цитування, посилання на наукові джерела, виноски, список використаних джерел).

Курсову роботу друкують за допомогою комп'ютера на одній сторінці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм). Обсяг основної частини курсової роботи повинен містити приблизно 20 сторінок.

Зазначений вище обсяг дослідження розрахований на використання при його оформленні комп'ютерів із застосуванням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом на папері формату А4. Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів:

• лівий - не менше 30 мм;

• правий - не менше 10 мм;

• верхній - не менше 20 мм;

• нижній - не менше 20 мм.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних елементів курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів і пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовків не ставлять. Переніс слів у заголовку не дозволяється.

Відстань між заголовком (за винятком загального пункту) за текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кожна структурна частина курсової роботи повинна починатися з нової сторінки.

До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці, схеми тощо, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів підлягають нумерації на загальних засадах.

Текст роботи викладається від третьої особи або у формі безособових речень, уникаючи займенників «я» та «ми» . Рекомендується вживати слово «автор».

Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, таблиць подають арабськими цифрами без знака № .

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок дослідження. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці .

Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, вступ, висновки, список кінці

використаних джерел не мають порядкового номеру. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні елементи курсової роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки.

Номер розділу ставлять після слова «розділ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Розділи послідовно в порядку розташування їх у роботі нумеруються однією цифрою, підрозділи в межах кожного розділу - двома з розділовими знаками(крапками) між ними, пункти - трьома.

Наприклад:

РОЗДІЛ 2

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

(розділ)

2.1. Становлення інституту виконавчої влади в теорії та практиці України

(перший підрозділ другого розділу)

2.1.1. Кабінет Міністрів України - вищий орган виконавчої влади в Україні

(перший пункт першого підрозділу другого розділу)

2.1.2. Центральні органи виконавчої влади (другий пункт)

2.1.3. Місцеві органи виконавчої влади (третій пункт) 

Додатковий матеріал: ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці можна подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, на наступній сторінці або у додатках.

Ілюстрації позначаються словом «Рис.» і нумеруються послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатку.

Назви ілюстрацій розміщуються після їх номерів. Назви таблиць – над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. 

Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

Оформлення наукового апарату є наочним свідченням уміння студента (курсанта) працювати з літературою. Слід робити посилання на кожне положення чи точку зору . Такі посилання дозволяють відшукати документи і перевірити достовірність відомостей, запропонованих у цитатах, дають необхідну інформацію щодо цитованого документа, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг.

Посилання необхідно робити: у тому місці тексту, що потребує посилання, розкриваються квадратні дужки, всередині яких ставиться порядковий номер необхідного джерела. Порядковий номер джерела у квадратних дужках повинен відповідати порядковому номеру джерела у списку використаних джерел. Далі, у дужках, після коми, ставиться маленька літера «с» з крапкою на кінці і номер(номери) сторінки(сторінок) використаного джерела, після чого квадратна дужка закривається.

Посилання на додатковий матеріал курсової роботи вказують порядковим номером додатка , наприклад, «табл. 1.2».

Цитати наводяться для підтвердження власних аргументів або критичного аналізу того чи іншого друкованого твору. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором. Текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням авторського написання. Кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело.

Оформлення списку використаних джерел

Розміщується після висновків. Складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв та ін.

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів : у порядку появи посилань у тексті, алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. При цьому необхідно дотримуватися вимог державного стандарту.

6. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Після написання та належного оформлення курсової роботи студент (курсант) подає її на кафедру. Керівник пише відгук про курсову роботу. У разі необхідності робота

повертається на доопрацювання.

Допуском до захисту є позитивний відгук наукового керівника.

На захисті курсової роботи студент (курсант) у стислій доповіді (8-І0 хв.) інформує комісію про основні завдання, що стояли перед дослідженням, викладає основний зміст роботи, робить висновки. Зупиняється на тих недоліках, на які вказав науковий керівник. Якщо слухач не погоджується з деякими зауваженнями, йому потрібно навести аргументи на захист своєї наукової думки. Доповідь студента (курсанта) , відповіді на запитання та зауваження членів комісії повинні бути обґрунтованими.

Остаточно курсова робота оцінюється комісією за результатами захисту з урахуванням оцінки керівника, зазначеної у відгуку.

У випадку, коли слухач отримає на захисті незадовільну оцінку, комісія приймає рішення про повторний захист або заміну теми курсової роботи . Якщо студент (курсант) удруге не захистить роботу, він відраховується з Університету ДПС України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!