Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2158 Навчально-методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами спеціальності Фінанси і кредит у Місцевих фінансових органах України, КНУ ім. Т. Шевченка

Навчально-методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами спеціальності Фінанси і кредит у Місцевих фінансових органах України, КНУ ім. Т. Шевченка

« Назад

Навчально-методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами спеціальності Фінанси і кредит у Місцевих фінансових органах України 

Розділ 1. Загальна характеристика особливостей діяльності об’єкта практики 

1.1. Організація роботи управління (відділу)

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі фінансового управління. Структура відділу. Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між управліннями (відділами), а також між працівниками управління (відділу).

1.2. Інформаційне та програмне забезпечення роботи управління (відділу)

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить до управління (відділу) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами фінансового управління та іншими державними органами.

Розділ 2. Аналіз основних статистичних показників діяльності об’єкта практики

Показники соціально-економічного розвитку території, кількість та структура бюджетних установ, що фінансуються з бюджету, контрольні показники, що надходять з Міністерства фінансів України, показники виконання загального та спеціального фондів бюджету за джерелами їх наповнення та напрямками видатків в динаміці.

Прогнозні показники загального обсягу доходів бюджету; податкові, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, трансферти. Показники доходів загального та спеціального фондів бюджету за джерелами їх наповнення та напрямками видатків в динаміці. Місцеві податки і збори.

Обсяг та структура видаткової частини бюджету. Планові та фактичні показники фінансування окремих груп видатків соціальної сфери. Обсяги фінансування соціального захисту населення. Показники видатків загального та спеціального фондів. Бюджет розвитку. Коригуючи коефіцієнти.

Аналіз динаміки показників надходжень та видатків житлово-комунального господарства, обсягів фінансування з бюджету. Показники кошторисного фінансування.

Розділ 3. Індивідуальне завдання

Складання, уточнення та моніторинг бюджету

(для студентів, що проходять практику в бюджетному відділі Головних фінансових управлінь обласних, районних, міських, районних у містах державних адміністрацій України)

а) Процедура формування бюджету

Охарактеризувати організацію роботи по складанню, уточненню, моніторингу та аналізу виконання бюджету у відповідному періоді. Процедура розгляду місцевою державною адміністрацією (виконавчим органом) та подання проекту бюджету до місцевої ради. Порядок розгляду і затвердження бюджету місцевою радою. Організація виконання доходної і видаткової частин місцевого бюджету за місцем проходження практики. Узагальнення показників соціально-економічного розвитку території в розрахунку на одного отримувача відповідних соціальних послуг та проведення порівняльного аналізу цих показників з показниками по окремих адміністративно-територіальних одиницях та по області в цілому.

б) Підготовка бюджетних запитів (зміст, порядок та форми документів)

Охарактеризувати роботу з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів, проведення їх аналізу відповідно до завдань та пріоритетів. Охарактеризувати контрольні показники до бюджету, що надходять з Міністерства фінансів України.

в) Складання розпису доходів та видатків бюджету

Особливості складання розпису доходів і видатків бюджету (а також процедура внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень по кодах економічної та функціональної класифікації). Аналіз звітних показників, що характеризують соціально-економічний стан території, виконання бюджету по видатках; мережі і штатах установ соціально-культурної сфери; заробітній платі в бюджетних установах та інших соціальних виплатах; стану розрахунків за спожиті енергоносії бюджетними установами; дебіторській та кредиторській заборгованості.

г) Реалізація контрольної функції

Порядок та основні моменти здійснення контролю стану, в межах покладених повноважень, за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо планування ними бюджетних коштів, проведення моніторингу основних показників роботи підприємств комунальної власності.

 

Планування доходів бюджету та аналіз його виконання

(для студентів, що проходять практику в бюджетному відділі Головних фінансових управлінь обласних, районних, міських, районних у містах державних адміністрацій України)

а) Організація роботи управління (відділу)

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі фінансового управління. Структура відділу. Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між управліннями (відділами), а також між працівниками управління (відділу).

б) Інформаційне та програмне забезпечення роботи управління (відділу)

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить до управління (відділу) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами фінансового управління та іншими державними органами.

в) Прогнозування доходів бюджету

Організація та проведення роботи з прогнозування доходів бюджету. Методи формування доходів місцевого бюджету. Податкові і неподаткові надходження до місцевих бюджетів, доходи бюджету від операцій з капіталом, офіційні трансферти. Причини відхилень у виконанні дохідної частини як в цілому, так і в розрізі окремих джерел надходжень. Склад, структура і динаміка надходжень до обласного (районного, міського) бюджету, бюджету району у місті з районним поділом. Особливості підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів. Розпис доходів бюджету. Контрольні показники до бюджету по доходах. Порядок внесення змін до бюджету.

г) Підготовка розпорядження по організації складання бюджету

Опрацювання отриманих в Головному фінансовому управлінні виконавчого органу міської ради (державної адміністрації) контрольних показників до бюджету території по доходах. Особливості розрахунків змін до проекту бюджету, підготовка висновків щодо надання пільг в оподаткуванні в межах компетенції відділу.

д) Складання розпису доходів бюджету

особливості складання розпису доходів бюджету ( процедура внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень по кодах економічної та функціональної класифікації). Економічна і контрольна робота фінансового органу щодо мобілізації надходжень до бюджету. Аналіз звітних показників, що характеризують соціально-економічний стан території, виконання бюджету по доходах; мережі і штатах установ соціально-культурної сфери; заробітній платі в бюджетних установах та інших соціальних виплатах; стану розрахунків за спожиті енергоносії бюджетними установами; дебіторській та кредиторській заборгованості.

е) Моніторинг виконання бюджету за доходами

Склад, структура і динаміка надходжень до обласного (районного, міського) бюджету, бюджету району у місті з районним поділом. Методи формування доходів місцевого бюджету. Податкові і неподаткові надходження до місцевих бюджетів, доходи бюджету від операцій з капіталом, офіційні трансферти. Причини відхилень у виконанні дохідної частини як в цілому, так і в розрізі окремих джерел надходжень. Джерела фінансування дефіциту бюджету за типом кредитора і боргового зобов'язання. Характеристика видів та форм місячної, квартальної і річної звітності фінансових органів про виконання місцевих бюджетів та її організація; склад звітних документів, порядок їх складання і подання; порядок затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за доходами.

 

Фінансування видатків за бюджетними програмами

(для студентів, що проходять практику у відділі бюджетних программ та соціально-культурної сфери Головних фінансових управлінь обласних, районних, міських, районних у містах державних адміністрацій України)

а) Склад та структура видатків

Склад, структура і динаміка видатків обласного (районного, міського) бюджету, бюджету району у місті за функціональною, відомчою, програмною та економічною класифікаціями видатків. Охарактеризувати рівень використання бюджетних коштів на утримання установ та здійснення заходів, що передбачалися на рік. Економічна і аналітична робота фінансового органу щодо збільшення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

б) Робота управління (відділу) щодо планування та нормування бюджетних видатків

Нормування бюджетних видатків, що застосовується фінансовим органом та головними розпорядниками бюджетних коштів, види норм витрат: матеріальні, бюджетні і фінансові; обов'язкові і факультативні; прості і комбіновані (укрупнені). Планування бюджетних видатків. Контроль фінансового органу за вірністю та обґрунтованістю складення кошторисів і їх виконанням.

в) Планування і фінансування видатків на соціальну сферу і соціальний захист населення

Склад і структура видатків місцевого бюджету на соціальний захист, в тому числі на заклади соціального забезпечення (будинки-інтернати для престарілих та інвалідів, притулки для неповнолітніх тощо). Оцінити практику планування і фінансування видатків на соціальний захист населення; види соціальної допомоги громадянам, порядок її призначення і виплати; надання адресних житлових субсидій громадянам. Контроль фінансового органу за правильним та раціональним використанням коштів на соціальний захист населення.

Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура; система заробітної плати працівників закладів освіти і порядку планування їх фонду заробітної плати та проведення тарифікації. Видатки місцевого бюджету на охорону здоров'я, їх склад і структура; вплив медичного страхування на фінансове забезпечення бюджетних медичних установ. Видатки місцевого бюджету на культуру та мистецтво, їх склад і структура. Складання, затвердження і виконання кошторису доходів і видатків, порядок складання тарифікаційного списку та штатного розпису культурно-просвітницьких закладів. Планування і фінансування функціонування закладів фізичної культури та спорту.

г) Особливості використання коштів спеціального фонду

Система формування і використання власних та інших коштів спеціального фонду закладів соціальної сфери. Контроль фінансового органу за правильним та раціональним використанням коштів, що виділяються на соціальну сферу.

д) Фінансування бюджетних програм

Зміст бюджетної програми, специфіка підготовки та фінансування. Аналіз показників виконання бюджетних програм. Діючі бюджетні програми (освіта, охорона здоров’я, культура та мистецтво тощо). Процедура моніторингу виконання бюджетних програм. Звітність про стан виконання бюджетних програм

е) Аналіз динаміки використання бюджетних коштів на фінансування соціальної сфери

Аналіз динаміки видатків місцевого бюджету на соціальний захист, в тому числі на заклади соціального забезпечення (будинки-інтернати для престарілих та інвалідів, притулки для неповнолітніх тощо). Аналітичні показники видатків місцевого бюджету на утримання закладів соціальної сфери, на освіту, на культуру та мистецтво.

 

Фінансування житлово-комунального господарства

(для студентів, що проходять практику в Управлінні житлово-комунального господарства обласних, районних, міських, районних у містах державних адміністрацій України)

а) Державна політика розвитку житлово-комунального господарства.

Вивчити засади комплексного розвитку житлово-комунального господарства у сфері водо- і теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, санітарного очищення, дорожнього і зеленого господарства та благоустрою території району, надання комунальних послуг та виконання робіт за замовленням населення, соціально-побутових і виробничих споживачів незалежно від форм власності. Порядок розроблення проектів програм економічного і соціального розвитку району, цільових програм, спрямованих на підвищення рівня забезпечення житлово-комунальними послугами та поліпшення їх якості, в тому числі з постачання якісною питною водою, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження.

б) Комплексні заходи у сфері житлово-комунального господарства.

Фінансування програм, робіт, заходів та послуг, які затверджені в установленому порядку і виконуються за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів комунальними підприємствами району та контроль за використанням цих коштів; розроблення системи заходів для забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства району в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і подолання їх наслідків.

в) Діяльність у сфері забезпечення житлового фонду.

Відобразити пропозиції щодо проведення житлової реформи. Діяльність щодо проведення приватизації житла. Процедура передачі підприємствами житла та комунальних об’єктів, що перебувають у повному господарському віданні державних підприємств, у комунальну власність. Охарактеризувати роботу комісій по обстеженню стану житлових будинків (квартир) та інших об’єктів житлово-комунального господарства з метою встановлення його відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання житлових будинків і житлових приміщень непридатними для проживання. Етапи проведення капітального ремонту будинків комунального житлового фонду та будинків житлово-будівельних кооперативів й товариств співвласників багатоквартирних будинків, надання допомоги громадянам у проведенні ремонту житлових приміщень.

г) Контрольна функція управління.

Контроль за організацією та якістю обслуговування населення у сфері житлово-комунального господарства; контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства незалежно від форм власності; забезпечення координації робіт між комунальними службами підпорядкованими адміністрації та службами іншого підпорядкування.

  

Додаток 1

Рекомендована форма договору з базою виробничої практики 

Договір № ____

на проведення виробничої практики студентів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Ми, що нижче підписалися, тут і надалі Сторони, економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка з одного боку, (надалі Факультет), в особі декана проф. Базилевича Віктора Дмитровича, що діє на підставі статуту і, _____________________

(повна назва установи, організації)

з другого боку, (надалі - База практики), в особі _____________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі ________________________

(статуту, розпорядження, доручення)

уклали між собою цей Договір та домовилися про таке:

 

1. База практики зобов’язується:

1.1. Прийняти на безоплатній основі на період з 1 липня 200__ р. по 14 липня 200__ р. для проходження виробничої практики студентів 3 курсу спеціальності _______________________ економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка згідно зі списком як визначено у додатку 1 до цього договору.

1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кож­ному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчити студентів-практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам прак­тики від навчального закладу можливість користуватись ла­бораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, техні­кою та іншою документацією, необхідною для виконання про­грами практики.

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-прак­тикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутріш­нього розпорядку та про інші порушення повідомляти на­вчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в якій відобразити якості підготовленого ним звіту.

 

2. Факультет зобов’язується:

2.1. До початку практики надати Базі практи­ки для погодження програму та список студентів Факультету, яких направляють на практику.

2.2. Призначити наказом керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисцип­ліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних ви­падків, що сталися з студентами.

 

3. Відповідальність сторін за невиконання умов договору

3.1. Сторони несуть відповідальність за дотримання всіх умов, визначених цим Договором та додатків до нього відповідно до законодавства про працю України.

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами у звязку з виконанням цього Договору, вирішуватимуться в установленому законодавством порядку.

3.3. Цей Договір набуває сили з дати його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.

3.4. Договір складений у двох автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

3.5. Юридичні адреси та реквізити сторін:

Факультет:

03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90-а.

тел. (044) 259–04–00.


Додаток 2

до Договору № _______ від “_____” __________ 201__ р. 

Список студентів, які направляються на практику

ПІБ студента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

Форма заяви студента на проходження виробничої практики 

Завідувачу кафедри ______________

економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

д.е.н., проф. _______________________

студент а/ки ____ курсу _______________

форми навчання спеціальності ____________

 

Заява 

Прошу направити мене для проходження виробничої практики _____________ (на / у, організаційно-правова форма та повна назва об’єкту практики) _____________, що розташован__ за такою адресою ________________                                                                                      (індекс, район, місто, вулиця, № буд. та ін.)

_________________________________

Зобов’язуюсь до “____” __________ 201___ р. підготувати всі необхідні документи для проходження практики з метою їх подальшого оформлення на факультеті.

Для влаштування на практику лист-направлення на фірмовому бланку Київського національного університету імені Тараса Шевченка ______.

(не потрібен / потрібен)

З вимогами щодо проходження практики, оформлення та захисту звіту ознайомлен___ та погоджуюсь. Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці пройш___.

 

Додаток 4

Лист-направлення на базу виробничої практики 

Генеральному директору

ТОВ «Райдуга!»

Іванову П.В.

 

Шановний Петре Васильовичу! 

Звертаємося з проханням прийняти на безоплатній основі для проходження виробничої практики у Вашій організації (установі) на термін з __ липня по ___ липня 201__р. студента(ку) ______ курсу спеціальності «Фінанси та кредит» ______________ форми навчання економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка _____________.

прізвище, ім’я, по-батькові

Просимо посприяти за час проходження виробничої практики у зборі та обробці фактичного матеріалу для виконання програми та індивідуального завдання практики.

Керівником практики від кафедри призначено ___________

________________ (тел. 521-32-85).

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові)

 

Додаток 5

Тематичний план і розподіл часу на вивчення окремих питань виробничої практики 

Назва робіт

Терміни виконання /кількість днів/

Прим. про викон.

2

 

 

Прибуття на місце проходження практики; оформлення і одер­жання перепусток. Інструктаж з техніки безпеки й охорони праці

 

1

 

Ознайомлення з підприємством (організацією, установою) та погодження з керівником практики від підприємства календарного плану практики.

1

 

Аналіз організаційно-правових характеристик підприємства

 

Маркетингова діяльність підприємства

1

 

Фінансово-економічні показники діяльності підприємства

3

 

Організація виробництва й управління підприємством

2

 

Трудові ресурси та управління персоналом на підприємстві

2

 

Прогнозні показники діяльності підприємства

2

 

Виконання індивідуального завдання.

2

 

Оформлення результатів практики

1

 

Разом

15

 

 

Додаток 6

(на бланку установи – бази практики) 

Характеристика студента-практиканта з об’єкту практики 

Студент ___ курсу _________ форми навчання _________ спеціальності проходив виробничу практику в ________ (повна назва об’єкту практики)

з _____________ по _____________

За період проходження практики студентом були виконані ________

(назвати види робіт, у яких брав участь практикант, ступінь проявлених ним умінь і навиків, відношення його до роботи)

______________________________________________
(виконання громадських доручень, контакт з колективом

________________________________________________

Протягом виконання програми практики _______________

(зауваження щодо виконання програми практики і організаторських
здібностей практиканта, готовність до самостійної роботи (за спеціальністю чи фахом)

________________________________________________

За час проходження практики _______________________

(наявність порушень трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, вимог техніки безпеки та охорони праці)

______________________________________________

За результатами роботи під час проходження практики, виконання програми практики, індивідуального завдання, які відображені у звіті з практики студент ____________ заслуговує оцінки ________.

 

М.П. Дата "_____"_____________200_р.

_____________ ПІП керівника практики від підприємства

   (підпис)


Додаток 7

Критерії оцінювання результатів практики

Оцінка проходження виробничої практики складається із суми балів, які виставляються комісією на основі розгляду змісту звіту про практику та за підсумком усного захисту перед комісією основних положень, які входять до програми практики. Для ко­ректного порівняння оцінок різного типу застосовуються зважувальні коефіцієнти.

Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок студента, набутих на виробничій практиці, встановлюється за 100-бальною шкалою із подальшим переведенням її у чотирибальну шкалу оцінок.

Переведення балів підсумкової оцінки у традиційну чотири­бальну оцінку здійснюється за шкалою:

«незадовільно» - до 45 балів включно;

«задовільно» - від 50 до 65 балів;

«добре» - від 70 до 85 балів;

«відмінно» - від 90 до 100 балів.

Складовою загальної суми балів захисту звіту про виробничу практику є:

1) сума балів за зміст звіту про практику окремо за кожним структурним розділом програми практики;

2) бали безпосередньо за захист звіту про практику (із засто­суванням коефіцієнту х2).

Шкала балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки за виробничу практику, наведена нижче. 

Зміст завдання

Кількість балів

Коефіцієнт поправки

Максимальна кількість балів

Аналіз організаційно-правових характеристик підприємства

0-5-10

1

10

Маркетингова діяльність підприємства

0-5-10

1

10

Фінансово-економічні показники діяльності підприємства

0-5-10

1

10

Організація виробництва й управління підприємством

0-5-10

1

10

Трудові ресурси та управління персоналом на підприємстві

0-5-10

1

10

Прогнозні показники діяльності підприємства

0-5-10

1

10

Виконання індивідуального завдання.

0-5-10

1

10

Оформлення результатів

0-5-10

1

10

Захист звіту про практику

0-5-10

2

20

Загальна максимальна сума балів

100

Під час захисту звіту про практику комісія уважно розглядає зміст звіту про практику, виставляє бали за зміст кожного розділу, після чого задає студентові усні запитання, які дозволяють оцінити розу­міння студентом викладених у змісті звіту про практику поло­жень. Виставлена загальна сума балів переводиться у традиційну оцінку і заноситься у відповідні документи як підсумкова оцінка з проходження практики.

Критерії оцінки розділів звіту про практику (за кожний розділ)

І. Найвища якість розділу звіту (оцінюється в 10 балів) пови­нна відповідати таким вимогам:

1) повне та вичерпне викладення змісту роботи, яка проводи­лася студентом під час опрацювання відповідного розділу;

2) повний склад додатків, які вимагаються відповідним розді­лом практики (копії документів, аналітичні та статистичні мате­ріали тощо); допускається представлення не менше 75% додатків, передбачених програмою, з причин, які не залежать від студента;

3) актуальність і достовірність поданої у звіті інформації.

II. Посередня якість розділу звіту (оцінюється в 5 балів) ви­значається у випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів:

1) неповне викладення змісту роботи або неповна відповід­ність змісту роботи вимогам програми практики (50-75% охоп­лення зазначених у програмі проходження практики за відповід­ною дисципліною питань);

2) неповний склад додатків, які вимагаються відповідним роз­ділом практики (50-75% необхідних додатків);

3) неактуальність поданої у звіті інформації (подання інформації за період, що передує терміну проходження студентом практики).

III. Незадовільна якість розділу звіту (оцінюється в 0 балів) визначається у випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів:

1) одночасно присутні два чи більше критеріїв, що відповіда­ють оцінці в 5 балів;

2) неповне викладення змісту роботи або неповна відповід­ність змісту роботи вимогам програми практики (менше 50% охоплення зазначених у програмі проходження практики за від­повідною дисципліною питань);

3) неповного складу додатків, які вимагаються відповідним розділом практики (менше 50% необхідних додатків);

4) недостовірності поданої у звіті інформації.

Критерії оцінки захисту звіту про практику

І. Найвища якість захисту звіту про практику, яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

1) вільне володіння змістом роботи, яка проводилася на практиці;

2) повне знання відповідного законодавчого та інструктивного матеріалу;

3) уміння студента відповідати на проблемні питання, пов'я­зані із змістом роботи на ділянках, передбачених програмою практики.

II. Захист звіту про практику оцінюється в 5 балів, якщо:

1) відносно захисту на найвищий бал немає відповідності хо­ча б одному з пунктів, зазначених вище, або якщо:

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час визначення терміну прийняття чи назви змісту в цілому правильно зазначеного інструктивного матеріалу;

ІІІ. Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього;

2) одночасно наявні обидва типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки в 10 балів;

3) характер відповідей дає підставу стверджувати, що особи яка захищає звіт про практику, неправильно зрозуміла зміст практики і тому не відповідає на питання по суті, припустилася грубих помилок у змісті відповіді.

Під час оцінки звіту про практику в цілому додатково враховуються і впливають на загальну суму балів допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

- неохайне оформлення роботи (вживання не загальноприйнятих скорочень, рукописний варіант звіту, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (мінус 10 балів);

- помилки в оформленні звіту про практику порівняно з діючими вимогами (мінус 5 балів);

- помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у звіті (мінус 5 балів).

Під час оцінки звіту про практику в цілому додатково враховується і впливає на загальну суму балів трудова дисципліна студента під час проходження практики. При порушенні графіка і змісту проходження практики (зафіксованому у відповідному журналі) викладач може знизити оцінку:

- за одноразову відсутність без поважних причин на базі практики у встановлений робочий час (мінус 5 балів за кожні факт порушення);

- за несвоєчасність представлення на кафедру інформації про початок практики (мінус 10 балів);

- за несвоєчасність представлення на кафедру звіту про практику (мінус 5 балів).

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих недоліків 0 балів.

Студент, котрий не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при захисті звіту про практику, направляється на практику повторно або відраховується з університету.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!