Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2157 Навчально-методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами спеціальності Фінанси і кредит у Міністерстві фінансів України, КНУ ім. Т. Шевченка

Навчально-методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами спеціальності Фінанси і кредит у Міністерстві фінансів України, КНУ ім. Т. Шевченка

« Назад

Навчально-методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» у Міністерстві фінансів України 

Зміст практики

Розділ 1. Загальна характеристика особливостей діяльності об’єкта практики 

1.1. Завдання, функції і повноваження Міністерства фінансів України.

Ознайомитися із Положенням про Міністерство фінансів України, прийнятим у 2011 році, з матеріалами офіційного сайту Міністерства фінансів.

Частина «Про Міністерство» повинна містити актуальну організаційно-структурну схему Міністерства фінансів. Коротко описати головні завдання, функції, права і відповідальність цього органу та його підрозділів. Розглянути питання взаємодії Міністерства фінансів України з Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, Президентом України, державними Казначейською та Податковою службами України. Ознайомитися з переліком державних підприємств та установ, що належать до сфери управління Міністерства фінансів України.

1.2. Організація роботи департаменту (відділу).

При дослідженні цього питання необхідно ознайомитися із Положенням про Департамент та положеннями про структурні підрозділи Департаменту. Студентам слід при написанні розділу звіту:

- коротко охарактеризувати призначення та основні функції Департаменту.

- скласти графічну структуру департаменту (та відповідного відділу), вказати на ній кількість працівників відділу, їх посади;

- коротко схарактеризувати посадові обов’язки працівників відділу проходження переддипломної практики, їхню відповідальність та повноваження (на прикладі трьох посад).

1.3. Інформаційне забезпечення роботи департаменту (відділу).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі Департамент та відділ (якщо студент проходить практику в конкретному відділі Департаменту). Внутрішні документи, що формуються в Департаменті (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в Департамент (відділ) з інших Департаментів (відділів), та із зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами Міністерства фінансів та іншими державними органами.

Провести систематизацію та аналіз матеріалів щодо роботи Департаменту, що розміщуються на офіційному Web-сайті та в цілому в середовищі Інтернет.

Розділ 2. Аналіз статистичних показників діяльності об’єкта практики

Основні макроекономічні показники: планові та фактичні. Дані звітів про планові та фактичні державні доходи. Касове виконання доходів бюджету. Показники фінансової безпеки держави. Інші показники. які використовуються при виконанні департаментом своїх функцій.

На основі абсолютних показників слід розрахувати та проаналізувати відносні показники, з’ясувати новації стосовно реалізації податкової політики у період проходження практики. Зробити висновки. 

Розділ 3. Індивідуальне завдання

Департамент фінансової політики

а) Складові фінансової політики

Складові фінансової політики держави та її реалізація. Бюджетна політика як складова фінансової політики. Зв’язок державної стратегії та фінансової політики.

б) Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.

Підготовка проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період. Суб’єкти розробки та процедура підготовки. Аналіз і порівняння останніх документів не менш ніж за 3 роки.

в) Реалізація фінансової політики за допомогою середньострокового бюджету.

Реалізація фінансової політики за допомогою середньострокового бюджету. Аналіз середньострокових бюджетних запитів з огляду на середньострокову бюджетну стратегію.

Викласти висновки щодо наслідків проведення фінансової політики в Україні та перспектив її вдосконалення.

 

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

а) Склад доходів бюджетів.

Складові бюджетних доходів, зокрема податкових, їх класифікація. Математичний аналіз складу та структури доходів бюджетів, статистичний аналіз динаміки доходів бюджетів за останні 5 років. Викласти результати в таблицях та графічному вигляді.

б) Реалізація податкової політики в Україні.

Показати роль податкової (і, зокрема, митної) політики у формуванні доходів бюджету. Визначити вплив окремих заходів останніх років на динаміку обсягу доходів бюджетів.

в) Моніторинг наповнення бюджетів.

Порівняти планові показники доходів бюджетів та їх фактичне виконання. Охарактеризувати здійснення моніторингу стану податкових надходжень до бюджетів. Організація моніторингу виконання бюджетів, визначення ризиків виконання та підготовка пропозицій щодо покращення поточного стану наповнення дохідної частини бюджетів.

г) Бухгалтерський облік та його організація Міністерством фінансів України.

Розкрити роль бухгалтерського обліку для контролю податкових надходжень до бюджетів. Вивчення міжнародного досвіду з обліку та адміністрування податків.

 

Департамент державного бюджету

а) Організація складання державного бюджету

Організація складання проекту державного бюджету. Прогнозування та аналіз доходів бюджету. Прогнозування та аналіз видатків бюджету. Бюджетні програми, їх врахування в проекті бюджету.

б) Організація виконання державного бюджету

Співпраця з Державною казначейською службою України та Державною податковою службою України у процесі виконання державного бюджету. Розробка пропозицій щодо оптимізації організації виконання державного бюджету.

в) Склад і структура державного бюджету.

Розглянути склад і структуру державного бюджету за загальним і спеціальним фондами бюджету. Проаналізувати за складовими і в динаміці кредитування і фінансування при плануванні і виконанні державного бюджету.

г) Тенденції виконання державного бюджету (не менш ніж за останні 5 років).

Провести статистичний та економічний аналіз показників виконання державного бюджету за основними кодами програмної та економічної класифікації. Вказати документи, що є джерелами показників, які використовуються для аналізу виконання державного бюджету. Виявити та проаналізувати закономірності у динаміці виконання державного бюджету за доходами та за видатками.

 

Департамент місцевих бюджетів

а) Планування доходів місцевих бюджетів, що враховуються та не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

Методика розрахунку доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Механізм розрахунку доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, доходу спеціального фонду місцевих бюджетів, в тому числі бюджетів розвитку.

б) Аналіз виконання місцевих бюджетів за доходами у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

Аналіз показників виконання місцевих бюджетів за доходами в розрізі адміністративно-територіальних одиниць: окремо доходів, що враховуються, та не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

Порівняння планових та фактичних показників виконання місцевих бюджетів за доходами, виявити причини їх відхилень.

Аналіз інформації щодо обсягу отриманих та погашених місцевими бюджетами безвідсоткових позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка.

в) Планування показників видатків місцевих бюджетів, що враховуються та не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

Вивчити методику планування розрахункових показників обсягів видатків. Розрахунок фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, а також коригувальних коефіцієнтів до них. Аналіз показників бюджетної забезпеченості.

характеристика і аналіз видатків, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

Аналіз показників виконання загального фонду місцевих бюджетів за видатками без врахування міжбюджетних трансфертів в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

Порівняння планових та фактичних показників виконання місцевих бюджетів за видатками загального фонду без врахування міжбюджетних трансфертів. Знайти причини відхилень планових показників та показників фактичного виконання.

г) Планування трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам

Розглянути і охарактеризувати види планових міжбюджетних трансфертів: дотацію вирівнювання; субвенцію; кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів; інші дотації.

Ознайомитися з механізмом визначення обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також порядок передбачення субвенцій різного роду місцевим бюджетам з державного бюджету.

Провести аналіз виконання міжбюджетних трансфертів в розрізі адміністративно-територіальних одиниць. Здійснити порівняння планових показників та показників фактичного виконання місцевих бюджетів за міжбюджетними трансфертами, виявити причини їх відхилень.

 

Департамент фінансів соціальної сфери

а) Характеристика фінансів соціальної сфери.

Провести характеристику фінансів соціальної сфери, проаналізувавши їх показники у відношенні до ВВП та видатків зведеного і державного бюджетів.

б) Реалізація соціальної політики держави.

Охарактеризувати соціальну політику України за останні роки, показати її вплив на фінансову політику, в т.ч. бюджетну, на основі аналізу фінансових показників.

в) Фінансування освіти, охорони здоров’я, духовного і фізичного розвитку.

Проаналізувати організацію фінансування освіти та охорони здоров’я за державні кошти. Проаналізувати організацію фінансування духовного і фізичного розвитку за державні кошти. Основні нормативи, які використовуються для фінансового забезпечення цих галузей.

г) Фінансування соціального захисту та соціального забезпечення.

Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії, основні показники, які їх характеризують. Методики розрахунку пенсій, прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, інших соціальних допомог. Організація соціального захисту та забезпечення в Україні. Нормативи і результативні показники видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення.

 

Департамент фінансів оборони, правоохоронних органів і державної безпеки

а) Організація фінансування оборони

Дослідити склад і структуру видатків на фінансування оборони за відомствами, функціями та програмами (бюджетними і державними).

б) Організація фінансування правоохоронних органів

Дослідити структуру видатків на фінансування правоохоронних органів за відомствами, функціями та програмами (бюджетними і державними).

в) Організація фінансування державної безпеки

Дослідити структуру видатків на фінансування державної безпеки за відомствами та програмами (бюджетними і державними). Таємні видатки та їх роль.

г) Методи та завдання фінансування оборони, правоохоронних органів та безпеки держави.

Виокремити, систематизувати та схарактеризувати методи та інструменти фінансового забезпечення військової політики держави. Виокремити, систематизувати та охарактеризувати методи та інструменти фінансового забезпечення роботи правоохоронних органів.

 

Департамент боргової та міжнародної фінансової політики

а) Управління державним боргом.

Актуальні заходи щодо політики з управління державним боргом. Підготовка розрахунків до проекту державного бюджету за операціями, пов’язаними з державним боргом та його обслуговуванням. Аналіз показників боргу та відсотків за поточний та планові періоди.

б) Показники боргового навантаження.

Боргові ризики та боргові прогнози України. Аналіз поточного співвідношення боргу, розрахувати показники фінансової безпеки, зробити висновки.

в) Аналіз показників державного боргу.

Провести аналіз показників державного боргу за останні роки та поточного за основними класифікаціями. Організація обліку та моніторингу боргу.

Аналіз показників державного бюджету в частині державних запозичень, надання державних гарантій, погашення та обслуговування державного боргу, інших операцій, пов’язаних з державним боргом.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!