Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2156 Навчально-методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами спеціальності Фінанси і кредит у Державній фінансовій інспекції України, КНУ ім. Т. Шевченка

Навчально-методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами спеціальності Фінанси і кредит у Державній фінансовій інспекції України, КНУ ім. Т. Шевченка

« Назад

Навчально-методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами спеціальності Фінанси і кредит у Державній фінансовій інспекції України

Зміст практики

Розділ 1. Загальна характеристика особливостей діяльності об’єкта практики

1.1. Організація роботи департаменту (відділу).Головні завдання, функції та права департаменту (відділу), його місце в структурі органу державної фінансової інспекції України. Організаційно-структурна схема департаменту (відділу), де проходить практика. Посадові обов’язки, права та відповідальність працівників департаменту (відділу). Розподіл повноважень між працівниками департаменту (відділу) та навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад).

Планування контрольно-ревізійної роботи в департаменті (відділі) як основний етап організації роботи. Плани контрольно-ревізійної роботи, їх види, структура, зміст. Порядок складання й затвердження планів контрольно-ревізійної роботи, внесення змін протягом поточного року. Координація діяльності контролюючих органів.

Взаємозв’язок між відділами департаменту (працівниками відділу).

1.2. Інформаційне забезпечення роботи департаменту (відділу). Нормативно-правові акти, якими керується у роботі департамент (відділ). Внутрішні документи, що формуються в департаменті (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в департамент (відділ) з інших департаментів (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами даного органу та іншими державними органами.

Законодавство щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, Стандарти бухгалтерського обліку і державного фінансового контролю, порядок розгляду скарг підприємств (організацій, установ) та громадян з питань діяльності департаменту (відділу).

1.3. Облік і звітність діяльності департаменту (відділу) Інформаційно-аналітична система та інформаційні мережі для діяльності департаменту (відділу). Організація облікової діяльності департаменту (відділу). Оперативна, періодична та річна звітність про діяльність департаменту (відділу). Аналіз річної звітності про діяльність департаменту (відділу) не менше ніж за три останні роки.

Розділ 2. Аналіз статистичних даних щодо діяльності об’єкта практики

На основі вивчення річної звітності про діяльність департаменту (відділу) узагальнити та проаналізувати під час проходження практики основні статистичні показники роботи департаменту (відділу) не менше ніж за три останні роки. Зокрема, показники, які характеризують масштаби контрольно-ревізійної роботи департаменту (відділу) в розрізіконтрольних заходів та об’єктів контролю, обсяги виявлених фінансових порушень, характеризують вжиті заходи та їхню реалізацію, а також відомості про стан усунення фінансових порушень. На основі абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники. Зробити висновки. 

Розділ 3. Індивідуальне завдання 

Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм, місцевих бюджетів та діяльності бюджетних установ, а також інспектування місцевих бюджетів

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах)

а) Контрольно-ревізійна робота департаменту (відділу)

Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм, місцевих бюджетів та діяльності бюджетних установ, його основні завдання. Порядок організації та етапи проведення державного фінансового аудиту виконання державних (бюджетних) програм і місцевих бюджетів, діяльності бюджетних установ, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно. Особливості контролю за збереженням державного та комунального майна.

Оцінка виконання цільових державних (бюджетних) програм та їх ефективність. Контроль дотримання бюджетних призначень на виконання програм.

Оцінка ефективності використання бюджетних позичок. Стан погашення заборгованості.

Контроль законності та обґрунтованості проведення міжбюджетних трансфертів.

Інспектування місцевих бюджетів. Методичні прийоми та способи, які застосовуються в процесі інспектування місцевих бюджетів. Процес інспектування та його учасники. Порядок організації інспектування як комплексу взаємопов’язаних етапів здійснення державного фінансового контролю на конкретному об’єкті контролю. Організація проведення інспектування. Систематизація та узагальнення виявлених порушень. Оформлення результатів інспектування та їх реалізація. Прийняття рішень за результатами інспектування.

Інспектування у сфері освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров'я, культури, спорту та засобів масової інформації

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах)

а) Контрольно-ревізійна робота департаменту (відділу)

Основні напрями контролю розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Перевірка виконання кошторису. Контроль за використанням бюджетних коштів загального і спеціального фондів кошторису. Методичні прийоми та способи контролю.

Контроль за виконанням головними розпорядниками бюджетних коштів своїх функцій, визначених Бюджетним кодексом України.

Контроль розрахунків з оплати праці. Стан розрахунків із працівниками, нарахування заробітної плати, утримань із заробітної плати; достовірність і правильність ведення первинного (аналітичного) та синтетичного бухгалтерського обліку. Особливості контролю в умовах автоматизації обліку. Блок-схеми контролю. Алгоритми контролю та прийняття рішень за результатами контролю.

Особливості контролю повноти та своєчасності оприбуткування доходів.

Методи і способи контролю результатів діяльності.

Контроль касових та фактичних видатків розпорядників бюджетних коштів на: оплату праці, обов’язкове соціальне страхування, поточні господарські видатки, капітальні та інші видатки.

Контроль бюджетних рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Методика виявлення порушень.

В контролі використання бюджетних коштів на соціальну сферу необхідно проаналізувати:

— склад і структуру видатків на соціальний захист і забезпечення, практику контролю соціальних закладів, його організацію, особливості контролю деяких закладів соціального обслуговування (будинки-інтернати для престарілих та інвалідів, притулки для неповнолітніх тощо);

— склад і структуру видатків на освіту, особливості організації діяльності бюджетних закладів освіти; порядок контролю середніх загальноосвітніх шкіл, знання оперативно-сітьових показників діяльності школи, порядку їх визначення, знання системи оплати праці педагогічних працівників, порядку перевірки їх заробітної плати і тарифікації, уміння складати і перевіряти кошторис закладу освіти, особливості контролю шкіл-інтернатів; практику контролю установ освіти нового типу (ліцеї, гімназії тощо);

— практику контролю дошкільних закладів, оперативно-сітьові показники дошкільних закладів, порядок їх визначення, систему оплати праці працівників дошкільних закладів і перевірки їх заробітної плати, особливості складання і перевірки кошторису дошкільного закладу;

— склад і структуру видатків на охорону здоров'я, особливості організації перевірки бюджетних закладів охорони здоров'я; знання оперативно-сітьових та інших показників діяльності закладів охорони здоров’я, порядку їх обчислення і перевірки, знання системи оплати праці працівників закладів охорони здоров'я і порядку перевірки їх заробітної плати; уміння складати і перевіряти кошторис, тарифікаційний список та штатний розпис закладів охорони здоров'я;

— склад і структуру видатків на культуру та мистецтво, особливості перевірки бібліотек, будинків культури та інших культурно-просвітницьких закладів; уміння перевіряти установи фізичної культури та спорту; особливості контролю використання бюджетних коштів на державну підтримку олімпійського та параолімпійського руху.

Завдання, напрями та джерела контролю каси і готівки. Методика контролю фактичної наявності готівки в касі та дотримання умов її збереження. Документальна перевірка касових операцій за джерелами надходжень і витрачання готівки. Контроль повноти оприбуткування коштів, дотримання чинного законодавства з касової дисципліни. Контроль касових операцій за напрямами використання грошей з каси. Методи та способи контролю витрачання грошей.

Контроль руху коштів на рахунках у банках. Контроль дотримання правил здійснення операцій на рахунках, відкритих в установах банків та органів Державної казначейської служби. Контроль внутрішніх розрахунків.

Контроль розрахункових операцій. Контроль розрахунків з підзвітними особами: дотримання правил видачі авансів, доцільності й правомірності витрат на службові відрядження, господарські видатки. Контроль розрахунків з різними дебіторами і кредиторами. Реальність дебіторської заборгованості. Контроль розрахунків з покупцями та замовниками. Особливості контролю розрахунків в порядку планових платежів. Контроль розрахунків за претензіями та з відшкодування завданих збитків. Документальне оформлення та відображення в обліку. Особливості контролю в умовах автоматизації обліку. Блок-схеми контролю.

Контроль стану збереження і використання основних засобів. Документальна перевірка операцій з надходження і вибуття основних засобів. Методи і способи контролю, послідовність контрольних дій.

Особливості контролю капітальних видатків на капітальне будівництво, придбання, ремонт та реконструкцію основних засобів.

Контроль правильності нарахування зносу необоротних активів.

Перевірка обґрунтованості складу нематеріальних активів; контроль операцій з надходження та вибуття нематеріальних активів. Блок-схеми контролю.

Контроль дотримання умов зберігання запасів, їх стан та якість. Особливості контролю запасів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Послідовність контрольних дій. Контроль операцій з оприбуткування запасів: своєчасність і повнота оприбуткування, обґрунтованість оцінки. Перевірка операцій з витрачання запасів: відпуск, внутрішнє переміщення, реалізація на сторону тощо.

Особливості перевірки матеріалів і продуктів харчування, малоцінних та швидкозношуваних предметів. Методи і способи викриття можливих порушень.

Особливості здійснення контролю необоротних активів та запасів із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій.

Основні напрями контролю стану бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю і фінансової звітності. Перевірка організації облікової та контрольної роботи в бухгалтерії закладу. Перевірка наявності наказу про облікову політику та його положень на відповідність вимогам чинного законодавства. Контроль стану бухгалтерського обліку за розділами облікового процесу. Контроль стану внутрішньогосподарського контролю. Оцінка стану системи внутрішнього фінансового контролю на предмет виконання рішень попередніх контрольних заходів. Ефективність контролю в цілому по закладу.

Перевірка стану звітної дисципліни, достовірності фінансової та статистичної звітності. Контроль звітності на відповідність вимогам нормативних документів. Контроль відповідності звітних даних інформації, що міститься в регістрах аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку.

Особливості проведення контролю стану бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю та фінансової звітності в умовах застосування комп’ютерних технологій.

Методичні прийоми та способи викриття можливих порушень. Узагальнення та систематизація матеріалів контролю. Прийняття рішень за результатами контролю.

 

Інспектування органів державної влади та управління

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах)

а) Контрольно-ревізійна робота департаменту (відділу)

Видатки бюджетів на утримання апарату головних розпорядників бюджетних коштів: складання та виконання паспорту бюджетної програми, в тому числі обґрунтованість визначених у ньому результативних показників; виконання кошторису доходів і видатків та законність, обґрунтованість і своєчасність його складання, затвердження та внесення змін; правомірність списання на видатки грошових коштів і матеріальних цінностей за напрямами економічної класифікації видатків; дотримання встановлених лімітів на утримання службових легкових автомобілів, на капітальний та поточний ремонт приміщень і споруд, на капітальне будівництво; оцінка фінансового стану галузі, дебіторської та кредиторської заборгованості.

Перевірка виконання кошторису. Контроль за використанням бюджетних коштів загального і спеціального фондів кошторису. Методичні прийоми та способи контролю.

Контроль за виконанням головними розпорядниками бюджетних коштів своїх функцій, визначених Бюджетним кодексом України.

Контроль розрахунків з оплати праці. Стан розрахунків із працівниками, нарахування заробітної плати, утримань із заробітної плати; достовірність і правильність ведення первинного (аналітичного) та синтетичного бухгалтерського обліку. Особливості контролю в умовах автоматизації обліку. Блок-схеми контролю. Алгоритми контролю та прийняття рішень за результатами контролю.

Особливості контролю повноти та своєчасності оприбуткування доходів.

Методи і способи контролю результатів діяльності.

Контроль касових та фактичних видатків розпорядників бюджетних коштів на: оплату праці, обов’язкове соціальне страхування, поточні господарські видатки, капітальні та інші видатки.

Контроль бюджетних рахунків. Методика виявлення порушень.

Контроль повноти оприбуткування коштів, дотримання чинного законодавства з касової дисципліни. Контроль касових операцій за напрямами використання грошей з каси. Методи та способи контролю витрачання грошей.

Контроль руху коштів на рахунках у банках. Контроль дотримання правил здійснення операцій на рахунках, відкритих в установах банків та органів Державної казначейської служби. Контроль внутрішніх розрахунків.

Контроль розрахункових операцій. Контроль розрахунків з підзвітними особами: дотримання правил видачі авансів, доцільності й правомірності витрат на службові відрядження, господарські видатки. Контроль розрахунків з різними дебіторами і кредиторами. Реальність дебіторської заборгованості. Контроль розрахунків з покупцями та замовниками. Особливості контролю розрахунків в порядку планових платежів. Контроль розрахунків за претензіями та з відшкодування завданих збитків. Документальне оформлення та відображення в обліку. Особливості контролю в умовах автоматизації обліку. Блок-схеми контролю.

Контроль стану збереження і використання основних засобів. Документальна перевірка операцій з надходження і вибуття основних засобів. Методи і способи контролю, послідовність контрольних дій.

Особливості контролю капітальних видатків на капітальне будівництво, придбання, ремонт та реконструкцію основних засобів.

Контроль правильності нарахування зносу необоротних активів.

Контроль нематеріальних активів: перевірка обґрунтованості складу нематеріальних активів; контроль операцій з надходження та вибуття нематеріальних активів. Блок-схеми контролю.

Контроль дотримання умов зберігання запасів, їх стан та якість. Особливості контролю запасів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Послідовність контрольних дій. Контроль операцій з оприбуткування запасів: своєчасність і повнота оприбуткування, обґрунтованість оцінки. Перевірка операцій з витрачання запасів: відпуск, внутрішнє переміщення, реалізація на сторону тощо.

Особливості перевірки матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів. Методи і способи викриття можливих порушень.

Особливості здійснення контролю необоротних активів та запасів із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій.

Основні напрями контролю стану бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю і фінансової звітності. Перевірка організації облікової та контрольної роботи в бухгалтерії закладу. Перевірка наявності наказу про облікову політику та її положень на відповідність вимогам чинного законодавства. Контроль стану бухгалтерського обліку за розділами облікового процесу. Контроль стану внутрішньогосподарського контролю. Оцінка стану системи внутрішнього фінансового контролю на предмет виконання рішень попередніх контрольних заходів. Ефективність контролю в цілому по закладу.

Перевірка стану звітної дисципліни, достовірності фінансової та статистичної звітності. Контроль звітності на відповідність вимогам нормативних документів. Контроль відповідності звітних даних інформації, що міститься в регістрах аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку.

Особливості проведення контролю стану бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю та фінансової звітності в умовах застосування комп’ютерних технологій.

Методичні прийоми та способи викриття можливих порушень. Узагальнення та систематизація матеріалів контролю. Прийняття рішень за результатами контролю.

 

Інспектування у сфері матеріального виробництва, послуг та фінансових послуг, будівництва і за зверненнями правоохоронних органів

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах)

а) Контрольно-ревізійна робота департаменту (відділу).

Перевірка дотримання та виконання фінансового плану.

Контроль загальновиробничих витрат на виробництво продукції, робіт (послуг). Перевірка правильності визначення собівартості продукції, робіт (послуг). Обґрунтованість включення до складу собівартості прямих та непрямих витрат.

Контроль розрахунків за виконані роботи і надані послуги. Контроль внутрішніх розрахунків. Перевірка розрахунків за іншими операціями та кредиторами.

Контроль розрахунків з оплати праці. Стан розрахунків із працівниками, нарахування заробітної плати, утримань із заробітної плати; достовірність і правильність ведення первинного (аналітичного) та синтетичного бухгалтерського обліку. Особливості контролю в умовах автоматизації обліку. Блок-схеми контролю. Алгоритми контролю та прийняття рішень за результатами контролю.

Контроль розрахунків за довгостроковими зобов’язаннями та короткостроковими позиками. Контроль поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. Реальність кредиторської заборгованості.

Контроль за правильністю розрахунків з бюджетом та цільовими фондами, повнота і своєчасність внесення платежів до них. Порядок інформування органами державної контрольно-ревізійної служби органів державної податкової служби про порушення, які можуть свідчити про недотримання вимог податкового законодавства.

Контроль використання бюджетних коштів в пріоритетних галузях економіки та окремих підприємствах та оцінка ефективності їх використання.

Контроль використання та своєчасності погашення кредитів, наданих підприємствам під державні гарантії. Перевірка забезпеченості кредитів, процедур їхнього санкціонування. Методи виявлення порушень.

Перевірка правильності зарахування доходів і оцінки результатів діяльності. Особливості контролю повноти та своєчасності оприбуткування доходів.

Контроль операцій з реалізації продукції, виконаних робіт (наданих послуг). Послідовність контрольних дій. Методи і прийоми контролю випадків заниження доходів від реалізації продукції, виконання робіт (послуг).

Методи і способи контролю результатів діяльності. Перевірка достовірності відображення у фінансовій звітності результатів фінансово-господарської діяльності. Особливості організації перевірки в умовах застосування інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

Контроль стану збереження і використання основних засобів. Документальна перевірка операцій з надходження і вибуття основних засобів. Методи і способи контролю, послідовність контрольних дій.

Особливості контролю капітальних видатків на капітальне будівництво, придбання, ремонт та реконструкцію основних засобів.

Контроль правильності нарахування зносу чи амортизації необоротних активів.

Контроль нематеріальних активів: перевірка обґрунтованості складу нематеріальних активів; контроль операцій з надходження та вибуття нематеріальних активів.

Контроль дотримання умов зберігання запасів, їх стан та якість. Послідовність контрольних дій. Контроль операцій з оприбуткування запасів: своєчасність і повнота оприбуткування, обґрунтованість оцінки. Перевірка операцій з витрачання запасів: відпуск, внутрішнє переміщення, реалізація на сторону тощо.

Особливості перевірки матеріалів і продуктів харчування, малоцінних та швидкозношуваних предметів. Методи і способи викриття можливих порушень.

Особливості здійснення контролю необоротних активів та запасів із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій.

Контроль дотримання та здійснення статутної діяльності суб'єктами господарювання державного сектору економіки. Контроль стану власного капіталу. Методи і прийоми контролю. Контроль достовірності облікових та звітних даних про власний капітал. Особливості контролю фінансових результатів переоцінок.

Контроль фінансового стану суб'єктів господарювання державного сектору економіки: завдання, інформаційне забезпечення, послідовність і напрями контролю. Особливості застосування прийомів і способів аналізу при здійсненні контролю. Оцінка фінансового стану та змін його фінансових показників за контрольований період. Контроль платоспроможності та ліквідності. Фактична перевірка наявності та використання власних оборотних коштів. Контроль дотримання розрахунково-платіжної дисципліни. Причини нестійкого фінансового стану. Узагальнення результатів контролю фінансового стану.

Методичні прийоми та способи викриття можливих порушень. Систематизація й узагальнення інформації про виявлені порушення. Прийняття рішень за результатами контролю.

 

Інспектування в агропромисловому комплексі та сфері використання природних ресурсів

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах)

а) Контрольно-ревізійна робота департаменту (відділу)

Контроль за виконанням головними розпорядниками бюджетних коштів своїх функцій, визначених Бюджетним кодексом України.

Перевірка виконання кошторису. Контроль за використанням бюджетних коштів загального і спеціального фондів кошторису. Методичні прийоми та способи контролю кошторису.

Контроль розрахунків з оплати праці. Стан розрахунків із працівниками, нарахування заробітної плати, утримань із заробітної плати; достовірність і правильність ведення первинного (аналітичного) та синтетичного бухгалтерського обліку. Особливості контролю в умовах автоматизації обліку. Блок-схеми контролю. Алгоритми контролю та прийняття рішень за результатами контролю.

Особливості контролю повноти та своєчасності оприбуткування доходів.

Методи і способи контролю результатів діяльності.

Контроль касових та фактичних видатків розпорядників бюджетних коштів на: оплату праці, обов’язкове соціальне страхування, поточні господарські видатки, капітальні та інші видатки.

Контроль бюджетних рахунків. Методика виявлення порушень.

Контроль повноти оприбуткування коштів, дотримання чинного законодавства з касової дисципліни. Контроль касових операцій за напрямами використання грошей з каси. Методи та способи контролю витрачання грошей.

Контроль руху коштів на рахунках у банках. Контроль дотримання правил здійснення операцій на рахунках, відкритих в установах банків та органів Державної казначейської служби. Контроль внутрішніх розрахунків.

Контроль розрахункових операцій. Контроль розрахунків з підзвітними особами: дотримання правил видачі авансів, доцільності й правомірності витрат на службові відрядження, господарські видатки. Контроль розрахунків з різними дебіторами і кредиторами. Реальність дебіторської заборгованості. Контроль розрахунків з покупцями та замовниками. Особливості контролю розрахунків в порядку планових платежів. Контроль розрахунків за претензіями та з відшкодування завданих збитків. Документальне оформлення та відображення в обліку. Особливості контролю в умовах автоматизації обліку. Блок-схеми контролю.

Контроль стану збереження і використання основних засобів. Документальна перевірка операцій з надходження і вибуття основних засобів. Методи і способи контролю, послідовність контрольних дій.

Особливості контролю капітальних видатків на капітальне будівництво, придбання, ремонт та реконструкцію основних засобів.

Контроль правильності нарахування зносу необоротних активів.

Контроль нематеріальних активів: перевірка обґрунтованості складу нематеріальних активів; контроль операцій з надходження та вибуття нематеріальних активів. Блок-схеми контролю.

Контроль дотримання умов зберігання запасів, їх стан та якість. Особливості контролю запасів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Послідовність контрольних дій. Контроль операцій з оприбуткування запасів: своєчасність і повнота оприбуткування, обґрунтованість оцінки. Перевірка операцій з витрачання запасів: відпуск, внутрішнє переміщення, реалізація на сторону тощо.

Особливості перевірки матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів. Методи і способи викриття можливих порушень.

Особливості здійснення контролю необоротних активів та запасів із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій.

Основні напрями контролю стану бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю і фінансової звітності. Перевірка організації облікової та контрольної роботи в бухгалтерії закладу. Перевірка наявності наказу про облікову політику та її положень на відповідність вимогам чинного законодавства. Контроль стану бухгалтерського обліку за розділами облікового процесу. Контроль стану внутрішньогосподарського контролю. Оцінка стану системи внутрішнього фінансового контролю на предмет виконання рішень попередніх контрольних заходів. Ефективність контролю в цілому по закладу.

Перевірка стану звітної дисципліни, достовірності фінансової та статистичної звітності. Контроль звітності на відповідність вимогам нормативних документів. Контроль відповідності звітних даних інформації, що міститься в регістрах аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку.

Особливості проведення контролю стану бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю та фінансової звітності в умовах застосування комп’ютерних технологій.

Контроль дотримання та здійснення статутної діяльності суб'єктом господарювання державного сектору економіки. Контроль стану власного капіталу. Методи і прийоми контролю. Контроль достовірності облікових та звітних даних про власний капітал. Особливості контролю фінансових результатів переоцінок.

Контроль фінансового стану суб'єктів господарювання державного сектору економіки: завдання, інформаційне забезпечення, послідовність і напрями контролю. Особливості застосування прийомів аналізу при здійсненні контролю. Оцінка фінансового стану та змін його фінансових показників за контрольований період. Контроль платоспроможності та ліквідності. Фактична перевірка наявності та використання власних оборотних коштів. Контроль дотримання розрахунково-платіжної дисципліни. Причини нестійкого фінансового стану. Узагальнення результатів контролю фінансового стану.

Контроль використання бюджетних коштів агропромисловому комплексі та оцінка ефективності їх використання.

Контроль використання та своєчасності погашення кредитів, наданих підприємствам під державні гарантії. Перевірка забезпеченості кредитів, процедур їхнього санкціонування. Методи виявлення порушень.

Методичні прийоми та способи викриття можливих порушень. Узагальнення та систематизація матеріалів контролю. Прийняття рішень за результатами контролю.

 

Державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах)

а) Контрольно-ревізійна робота департаменту (відділу)

Державний фінансовий аудит суб'єктів господарювання державного сектору економіки, його мета, основні завдання та складові. Порядок організації та етапи проведення державного фінансового аудиту суб'єктів господарювання державного сектору економіки та інших суб'єктів господарювання, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно. Особливості контролю за збереженням державного та комунального майна.

Контроль дотримання та здійснення статутної діяльності суб'єктами господарювання державного сектору економіки. Контроль стану власного капіталу. Методи і прийоми контролю. Контроль достовірності облікових та звітних даних про власний капітал. Особливості контролю фінансових результатів переоцінок.

Контроль фінансового стану суб'єктів господарювання державного сектору економіки: завдання, інформаційне забезпечення, послідовність і напрями контролю. Особливості застосування прийомів і способів аналізу при здійсненні контролю. Оцінка фінансового стану та змін його фінансових показників за контрольований період. Контроль платоспроможності та ліквідності. Фактична перевірка наявності та використання власних оборотних коштів. Контроль дотримання розрахунково-платіжної дисципліни. Причини нестійкого фінансового стану. Узагальнення результатів контролю фінансового стану.

Контроль використання бюджетних коштів та оцінка ефективності їх використання.

Контроль використання та своєчасності погашення кредитів, наданих підприємствам під державні гарантії. Перевірка забезпеченості кредитів, процедур їхнього санкціонування. Методи виявлення порушень.

Методичні прийоми та способи викриття можливих порушень. Систематизація й узагальнення інформації про виявлені порушення. Прийняття рішень щодо усунення наявних порушень, проблем і недоліків та запобігання їм у подальшому.

 

Контроль у сфері державних закупівель

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах)

а) Контрольно-ревізійна робота департаменту (відділу)

Проведення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель та його практичне здійснення в міністерствах та інших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах і у суб’єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували в періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно, виконанням місцевих бюджетів, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобіганням їм у подальшому.

Програма контролю державних закупівель. Завдання, об’єкти та джерела інформації для контролю державних закупівель. Нормативно-правова база. Порядок призначення контролю державних закупівель. Фактичний та документальний контроль. Контроль усунення виявлених у ході ревізій порушень і недоліків державних закупівель, що пред’являються керівникам та іншим службовим особам підконтрольних установ. Узагальнення даних про виявлені порушення. Прийняття рішень за результатами контролю.

 

Гармонізація державного внутрішнього фінансового контролю

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах)

а) Контрольно-ревізійна робота департаменту (відділу)

Координація діяльності, погодження планів внутрішньої роботи контрольно-ревізійних підрозділів у структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснення оцінки фахового рівня працівників таких підрозділів. Здійснення контролю за проведенням внутрішньої контрольно-ревізійної роботи у структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Аналіз звітності про роботу контрольно-ревізійних підрозділів у структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Статус відомчих контрольно-ревізійних підрозділів та їх керівників. Мета та основні завдання контрольно-ревізійної роботи у центральних органах виконавчої влади. Особливості організації контрольного процесу. Нормативно-правова база. Програма контролю. Права посадових осіб контрольно-ревізійних підрозділів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів.

Особливості перевірки основної діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади. Перевірка стану внутрішньогосподарського контролю. Контроль стану збереження державного і комунального майна та його використання. Перевірка стану розрахункової дисципліни в підпорядкованих установах та організаціях.

Контроль виконання рішень за результатами власних контрольних заходів та контрольних заходів інших державних органів.

Узагальнення і звітування про результати роботи контрольно-ревізійних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!