Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2152 Навчально-методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами спеціальності Фінанси і кредит на підприємстві, КНУ ім. Т. Шевченка

Навчально-методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами спеціальності Фінанси і кредит на підприємстві, КНУ ім. Т. Шевченка

« Назад

Навчально-методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами спеціальності Фінанси і кредит на підприємстві 

За матеріалами оприлюдненої інформації про фінансово-економічну діяльність підприємства, що розміщена на їх офіційних сайтах та опублікована в засобах масової інформації необхідно здійснити аналіз підприємства за п’ять періодів (років,півріч, кварталів, місяців) за такими напрямами:

1. Аналіз організаційно-правових характеристик підприємства.

Під час дослідження організаційно-правових засад діяльності підприємства студенти повинні з’ясувати:

– повну назву підприємства, форму власності та адресу його головного офісу;

– дату заснування та історію розвитку підприємства;

– сектор ринку, на якому функціонує підприємство;

Для цього необхідно заповнити “Реєстраційну картку підприємства 

Реєстраційна картка підприємства 

Дата заповнення: 

1. Повна назва підприємства 

2. Скорочена назва підприємства 

3. Юридична адреса 

4. Фактичне місце розташування 

5. Телефон 

6. Факс 

7. Код ЄДРПОУ 

8. Номер і дата державної реєстрації 

9. Дата заснування та фактичний термін діяльності, років 

10. Форма власності 

11. Організаційно-правова форма 

12. Засновники та їх частки (Якщо більше 5-ти, зазначити найбільших)

Повна назва (форма власності) або П.І.П.

Юридична адреса

Сума внеску

Частка

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

13. Дочірні компанії та їхнє відношення до підприємства (Якщо більше 5-ти, зазначити найбільших)

Повна назва

(форма власності)

Юридична адреса

Вид діяльності

Частка позичальника в капіталі дочірньої компанії

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

14. Філії компанії (Якщо більше 5-ти, зазначити найбільших)

Повна назва (форма власності)

Юридична адреса

Вид діяльності

Дата створення

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

15. Частки в заснуванні інших підприємств, крім тих, що зазначені в п.13. (Якщо більше 5- ти, зазначити найбільших)

Повна назва (форма власності)

Юридична адреса

Вид діяльності

Частка в капіталі

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

16. До складу якого об’єднання входить підприємство (Якщо більше 5-ти, зазначити найбільших)

Повна назва об’єднання (форма власності)

Юридична адреса

Вид діяльності

Частка в капіталі

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

17. Кількість працюючих (всього) станом на ________

в тому числі:

 • на підприємстві

 • на підприємствах - засновниках

 • на дочірніх підприємствах

 • у філіях

18. Основні сфери діяльності підприємства 

19. Відомості про рахунки в банках

 • кількість рахунків (валютні та гривневі)

№ п/п

№ рахунку

Валюта рахунку

Дата відкриття рахунку

МФО

Банк

Адреса банку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Особа для контактів

 • П.І.П

 • посада

 • телефон

 • факс 

21. Відомості про керівництво

Довідка про діяльність підприємства 

1. Спеціалізація підприємства. Аналіз виробництва основних видів продукції 

№п/п

Види продукції

(робіт, послуг)

Обсяги виробництва, тис. грн.

Частка у загальному обсязі, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Види продукції, робіт, послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Аналіз виробничого потенціалу 

№п/п

Показники

Ф 1 (код рядка)

Значення

Відхилення (+/-) від попереднього періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Балансова вартість основних засобів, всього, тис. грн.

 

012

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Знос основних засобів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

тис. грн.

011

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

% зносу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Балансова вартість нематеріальних активів, тис. грн.

 

 

020

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Знос нематеріальних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис. грн.

021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% зносу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Продуктивність обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Фондовіддача виробничих засобів, Фв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Найбільш прибуткові продукти (в абсолютному і відносному значенні). 

4. Переваги (недоліки), які має Підприємство перед конкурентами в плані ціни на продукт, якості, засобів виробництва тощо.

Унікальні характеристики продукції або послуг

Основні види продукції та послуг

Унікальні характеристики

Переваги над конкурентами

Недоліки

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Енергоресурси, необхідні для діяльності підприємства.

Енергоресурси

Вид

Джерело

Ціна

Частка в загальному обсязі енергоресурсів, що споживаються

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Відомості про основних постачальників та споживачів продукції.

Основні постачальники сировини, продукції, матеріалів, комплектуючих

Назва постачальника

Вид продукції чи послуг

Частка в загальному обсязі

Наявність альтернативних постачальників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо постачання розподілене серед численних постачальників, вказати групи постачальників, наприклад, місцевих споживачів продукції. 

Основні споживачі продукції підприємства

Назва

Вид продукції чи послуг

Частка в загальному обсязі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типові умови контрактів зі збуту 

7. Необхідні дозволи та ліцензії, акти на постійне користування землею, свідоцтва про власність, реєстраційні та установчі документи, довідки з банку тощо. 

Маркетинг 

Ринки збуту (до і після реалізації проекту)

Сегмент ринку, місцезнаходження

Вид продукції

Частка ринку, %

Тип споживачів

Ступінь задоволення попиту на ринку

Цінова політика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг

Вид продукції

Засоби

Сегмент ринку

Бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкуренти

Назва, знаходження

Вид продукції

Сегмент ринку

Ціна

Переваги

Недоліки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламна компанія

Засоби реклами

Цілі

Бюджет

 

 

 

 

 

 

Ризики по впровадженню

Фактор ризику

Вплив на проект

Засоби мінімізації

 

 

 

 

 

 


 

Фінансова інформація 

Вихідні дані для аналізу фінансового стану підприємства

Баланс*

Показник

Рядок

Значення на 31 грудня року

Середньорічне значення **

t1

t2

t3

t4

t5

Необоротні активи

Залишкова вартість нематеріальних активів

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первісна вартість нематеріальних активів

011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накопичена амортизація нематеріальних активів

012

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Незавершені капітальні інвестиції

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишкова вартість основних засобів

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первісна вартість основних засобів

031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знос основних засобів

032

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Залишкова вартість довгострокових біологічних активів

035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

037

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові інвестиції

045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необоротні активи

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотні активи

Виробничі запаси

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні біологічні активи

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незавершене виробництво

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готова продукція

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товари

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первісна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв сумнівних боргів дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

162

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти в касі

231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотні активи

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необоротні активи та групи вибуття

275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активи всього

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власний капітал

Статутний капітал

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервний капітал

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неоплачений капітал

360

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Власний капітал

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення майбутніх витрат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпеченнямайбутніх витрат і платежів

430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання з одержаних авансів

540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання перед бюджетом

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання з позабюджетних платежів

560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання зі страхування

570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання з оплати праці

580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання перед учасниками

590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання

620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасиви всього

640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* у випадку відсутності даних у відповідній статті балансу рядочок з таблиці доцільно видалити

** значення показника на початок року плюс на кінець, поділене на два

 
Звіт про фінансові результати 

Показник

Рядок

Рік

t1

t2

t3

t4

t5

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Доход (виручка) від реалізації продукції товарів, робіт, послуг)
010
 
 
 
 
 
Податок на додану вартість
015
 
 
 
 
 
Акцизний збір
020
 
 
 
 
 
Інші збори або податки з обороту
025
 
 
 
 
 
Інші вирахування з доходу
030
 
 
 
 
 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції товарів, робіт, послуг)
035
 
 
 
 
 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
040
 
 
 
 
 
Валовий прибуток (збиток)
050 (055)
 
 
 
 
 
Інші операційні доходи
060
 
 
 
 
 
Адміністративні витрати
070
 
 
 
 
 
Витрати на збут
080
 
 
 
 
 
Інші операційні витрати
090
 
 
 
 
 
Прибуток (збиток) від операційної діяльності
100 (105)
 
 
 
 
 
Доход від участі в капіталі
110
 
 
 
 
 
Інші фінансові доходи
120
 
 
 
 
 
Інші доходи
130
 
 
 
 
 
Фінансові витрати
140
 
 
 
 
 
Втрати від участі в капіталі
150
 
 
 
 
 
Інші витрати
160
 
 
 
 
 
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
170 (175)
 
 
 
 
 
Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
 
 
 
 
 
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності
190 (195)
 
 
 
 
 
Надзвичайні доходи (витрати)
200 (205)
 
 
 
 
 
Податки з надзвичайного прибутку
210
 
 
 
 
 
Чистий прибуток (збиток)
220 (225)
 
 
 
 
 
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати
230
 
 
 
 
 
Витрати на оплату праці
240
 
 
 
 
 
Відрахування на соціальні заходи
250
 
 
 
 
 
Амортизація
260
 
 
 
 
 
Інші операційні витрати
270
 
 
 
 
 
Разом
280
 
 
 
 
 
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій
300
 
 
 
 
 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310
 
 
 
 
 
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію
320
 
 
 
 
 
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію
330
 
 
 
 
 
Дивіденди на одну просту акцію
340
 
 
 
 
 
 

Горизонтальний аналіз балансу

Стаття

Значення статті по роках

Абсолютний приріст, тис. грн..

Темп приросту, %

t1

t2

t3

t4

t5

t2- t1

t3- t2

t4-t3

t5-t4

(t2/t1-1)100

(t3/t2-1)100

(t4/t3-1)100

(t5/t4-1)100

Активи

Необоротні активи

Залишкова вартість нематеріальних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первісна вартість нематеріальних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накопичена амортизація нематеріальних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишкова вартість основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первісна вартість основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знос основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишкова вартість довгострокових біологічних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотні активи

Виробничі запаси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні біологічні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незавершене виробництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готова продукція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Векселі одержані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первісна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв сумнівних боргів дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти в касі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необоротні активи та групи вибуття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасиви

Власний капітал

Статутний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пайовий капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інший додатковий капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неоплачений капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучений капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення майбутніх витрат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення таких витрат і платежів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Векселі видані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання з одержаних авансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання перед бюджетом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання з позабюджетних платежів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання зі страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання з оплати праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання перед учасниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вертикальний аналіз балансу

Стаття

Питома вага, %

Абсолютні відхилення у структурі, п.п.

Відносні відхилення у структурі, %

d1

d2

d3

d4

d5

d2- d1

d3- d2

d4-d3

d5-d4

(d2/d1-1)100

(d3/d2-1)100

(d4/d3-1)100

(d5/d4-1)100

Активи

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишкова вартість нематеріальних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первісна вартість нематеріальних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накопичена амортизація нематеріальних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишкова вартість основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первісна вартість основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знос основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишкова вартість довгострокових біологічних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробничі запаси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні біологічні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незавершене виробництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готова продукція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Векселі одержані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первісна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв сумнівних боргів дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти в касі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необоротні активи та групи вибуття

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасиви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статутний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пайовий капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інший додатковий капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неоплачений капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучений капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення таких витрат і платежів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Векселі видані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання з одержаних авансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання перед бюджетом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання з позабюджетних платежів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання зі страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання з оплати праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання перед учасниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники оцінки фінансового стану підприємства

Показник

Формула

Нормативне значення

Позитивна тенденція зміни

І. Показники майнового стану

1

Коефіцієнт зносу основних засобів

 

Менше 50%

зменшення

2

Коефіцієнт надходження

 

-

збільшення

3

Коефіцієнт вибуття

 

-

-

4

Тип відтворення

Коефіцієнт надходження – Коефіцієнт вибуття

додатнє

збільшення

ІІ. Показники ліквідності

1

Коефіцієнт загальної ліквідності

 

1,5-2,0

-

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

 

0,5-1,0

 

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

0,2-0,5

 

ІІІ. Показники фінансової стійкості

1

Робочий капітал

Робочий капітал = Оборотні активи – Поточні зобов’язання =Ф1(р.260) - Ф1(р.620)

додатнє

-

2

Власні оборотні кошти

Власні оборотні кошти = Власний капітал – Необоротні активи = Ф1(р.380) - Ф1(р.080)

додатнє

-

3

Коефіцієнт автономії

 

0,4-0,6

-

4

Коефіцієнт фінансового ризику

 

1

зменшення

5

Коефіцієнт довгострокових джерел фінансування

 

Не більше 0,25

зменшення

6

Коефіцієнт фінансової стійкості

 

0,5-0,9

збільшення

7

Коефіцієнт довгострокової заборгованості

 

-

-

8

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

 

0,25-0,9

збільшення

ІV. Показники ділової активності

1

Коефіцієнт оборотності активів

 

-

збільшення

2

Тривалість одного обороту активів

 

-

зменшення

3

Коефіцієнт оборотності запасів

 

-

збільшення

4

Термін зберігання запасів

 

-

зменшення

5

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

 

-

збільшення

6

Термінпогашення дебіторської заборгованості

 

-

зменшення

7

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

 

-

збільшення

8

Термін погашення кредиторської заборгованості

 

-

зменшення

9

Операційний цикл

 

-

зменшення

0

Фінансовий цикл

 

-

зменшення

V. Показники рентабельності

1

Коефіцієнт рентабельності активів

 

-

збільшення

2

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

 

-

збільшення

3

Коефіцієнт ефективності інвестиційного капіталу

 

 

-

збільшення

4

Коефіцієнт рентабельності реалізації

 

 

-

збільшення

5

Коефіцієнт рентабельності витрат

 

-

збільшення

  

Таблиця для розрахунку показників фінансового стану підприємства

Показник

Роки

t1

t2

t3

t4

t5

 

І. Показники майнового стану

 

 

 

 

 

1

Коефіцієнт зносу основних засобів

 

 

 

 

 

2

Коефіцієнт надходження

 

 

 

 

 

3

Коефіцієнт вибуття

 

 

 

 

 

4

Тип відтворення

 

 

 

 

 

 

ІІ. Показники ліквідності

 

 

 

 

 

1

Коефіцієнт загальної ліквідності

 

 

 

 

 

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

 

 

 

 

 

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Показники фінансової стійкості

 

 

 

 

 

1

Робочий капітал

 

 

 

 

 

2

Власні оборотні кошти

 

 

 

 

 

3

Коефіцієнт автономії

 

 

 

 

 

4

Коефіцієнт фінансового ризику

 

 

 

 

 

5

Коефіцієнт фінансового левериджу

 

 

 

 

 

6

Коефіцієнт фінансової стійкості

 

 

 

 

 

7

Коефіцієнт довгострокової заборгованості

 

 

 

 

 

8

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

 

 

 

 

 

 

ІV. Показники ділової активності

 

 

 

 

 

1

Коефіцієнт оборотності активів

 

 

 

 

 

2

Тривалість одного обороту активів

 

 

 

 

 

3

Коефіцієнт оборотності запасів

 

 

 

 

 

4

Термін зберігання запасів

 

 

 

 

 

5

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

 

 

 

 

 

6

Термінпогашення дебіторської заборгованості

 

 

 

 

 

7

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

 

 

 

 

 

8

Термін погашення кредиторської заборгованості

 

 

 

 

 

9

Операційний цикл

 

 

 

 

 

10

Фінансовий цикл

 

 

 

 

 

 

V. Показники рентабельності

 

 

 

 

 

1

Коефіцієнт рентабельності активів

 

 

 

 

 

2

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

 

 

 

 

 

3

Коефіцієнт ефективності інвестиційного капіталу

 

 

 

 

 

4

Коефіцієнт рентабельності реалізації

 

 

 

 

 

5

Коефіцієнт рентабельності витрат

 

 

 

 

 

 

Калькуляція собівартості продукції підприємства 

 

 

№ №

 

 

Статті калькуляції

Норма витрат сировини на одиницю продукції, одиниця виміру/одиниця продукції

Ціна за одиницю, грн.

вартість ресурсів на одиницю продукції, грн.

(3х4)

1

2

3

4

5

1.

Сировина і матеріали

 

 

 

 

а)

 

 

 

 

б)

 

 

 

 

в)

 

 

 

 

г)

 

 

 

 

д)

 

 

 

 

Всього

 

 

 

2.

Обладнання

 

 

 

3.

Транспортні витрати

 

 

 

4.

Комунальні платежі:

 

 

 

---

електроенергія

 

 

 

---

теплоенергія

 

 

 

---

водопостачання

 

 

 

---

каналізація

 

 

 

---

 

 

 

 

---

 

 

 

 

5.

Послуги сторонніх організацій (оренда, комунальні послуги)

 

 

 

6.

Заробітна плата

 

 

 

7.

Нарахування на заробітну плату (47,5%)

 

 

 

8.

Амортизація основних засобів

 

 

 

9.

Заводська ціна одиниці продукції

 

 

 

10.

Оптова ціна одиниці продукції

 

 

 

11.

ПДВ, 20%

 

 

 

12.

Ціна реалізації одиниці продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Індивідуальне завдання 

Завдання 1. Структура грошових надходжень підприємства.

 • Вивчити склад грошових надходжень підприємства.
 • Дослідити основні джерела доходів від реалізації продукції, робіт, послуг.
 • Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності
 • Проаналізуйте особливості формування валового і чистого доходу підприємства. 

Завдання 2. Оборотні кошти підприємства.

 • Проаналізувати склад та структуру оборотних коштів підприємства.
 • Дослідити особливості визначення потреби в оборотних коштах на підприємстві.
 • Охарактеризувати основні джерела формування оборотних коштів підприємства (власні та залучені) 

Завдання 3. Оборотні кошти підприємства.

 • Дослідити основні принципи класифікації оборотних коштів підприємства.
 • Ознайомитися з принципами нормування оборотних коштів на підприємстві.
 • Проаналізувати основні показники стану та використання оборотних коштів на підприємстві. 

Завдання 4. Прибуток підприємства.

 • Проаналізувати основні джерела формування прибутку підприємства.

- Прибуток від реалізації продукції та його формування

- Методи розрахунку прибутку від реалізації

- Сутність і методи обчислення рентабельності

 • Дослідити основні напрямки розподілу і використання прибутку підприємства. 

Завдання 5. Грошові розрахунки підприємства.

 • Особливості проведення безготівкових та готівкових розрахунків підприємства.
 • Основні вимоги до проведення касових розрахунків на підприємстві
 • Вивчити основні форми безготівкових розрахунків, що використовуються підприємствами. (розрахунки платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, чеками, акредитивами, вексельна форма розрахунків). 

Завдання 6. Оподаткування підприємств.

 • Вивчити особливості нарахування та сплати податку на прибуток підприємства.
 • Нарахування та сплата платежів за використання ресурсів
 • Порядок нарахування та сплати непрямих податків на підприємстві.
 • Збори та цільові відрахування, які сплачуються на підприємстві. 

Завдання 7. Відтворення основних засобів.

 • Вивчити показники стану та ефективності використання основних засобів.
 • Особливості нарахування амортизації основних фондів.
 • Ознайомитися з порядком та джерелами фінансування капітальних вкладень та ремонту основних засобів. 

Завдання 8. Капітал підприємства.

 • Вивчити склад та структуру капіталу підприємства.
 • Дослідити вартість власного капіталу підприємства
 • Проаналізувати вартість позикового капіталу підприємства.
 • Визначити середньозважену вартість капіталу підприємства. 

Завдання 9. Дебіторська заборгованість.

 • Провести аналіз структури та строків дебіторської заборгованості підприємства.
 • Основні етапи визначення кредитної політики підприємства.
 • Оцінка дебіторської заборгованості та методи її інкасації. 

Завдання 10. Управління фінансами підприємства.

 • Вивчити основні завдання та методи фінансового менеджменту на підприємстві.
 • Організація фінансового відділу на підприємстві та його структурні підрозділи.
 • Розподіл обов’язків та сфер відповідальності між працівниками фінансового відділу підприємства. 

Завдання 11. Планування на підприємстві.

 • Дослідити необхідність та фінансового планування на підприємстві.
 •  Вивчити основні методи довгострокового фінансового планування.
 • Ознайомитися з особливостями побудови фінансових планів на підприємстві. 

Завдання 12. Бюджетування

 • Вивчити особливості побудови бюджету грошових коштів підприємства та платіжних календарів.
 • Дослідити необхідність побудови короткострокових фінансових планів на підприємстві.
 • Ознайомитися з особливостями поточного планування на підприємстві. 

Завдання 13. Власний капітал підприємства

 • Дослідити структуру власного капіталу підприємства
 • Проаналізувати основні вимоги до формування власного капіталу підприємства та його відповідність цим вимогам
 • Дослідити особливості управління власним капіталом підприємства. 

Завдання 14. Фінансові ресурси підприємства

 • Дослідити склад та структуру фінансових ресурсів підприємства
 • Проаналізувати основні види та особливості формування власного капіталу підприємства
 • Дослідити джерела формування довгострокового та короткострокового позикового капіталу підприємств. 

Завдання 15. Інвестиційна діяльність підприємства

 • Дослідити сутність інвестиційної діяльності підприємства
 • Вивчити особливості управління інвестиціями на підприємстві.
 • Дослідити структуру та динаміку інвестиційної діяльності підприємства. 

Завдання 16. Управління товарно-матеріальними запасами підприємства

 • Вивчити основні засади обліку та аналізу складу та структури товарно-матеріальних запасів підприємства.
 • Дослідити основні моделі нормування ТМЗ на підприємстві
 • Ознайомитися з особливостями застосування методів управління запасами на підприємстві. 

Завдання 17. Управління грошовими потоками підприємства

 • Дослідити структуру грошових потоків за видами діяльності підприємства
 • Здійснити кількісну оцінку грошових потоків підприємства
 • Вивчити основні засади управління грошовими потоками на підприємстві. 

Завдання 18.Використання прибутку підприємства

 • Вивчити основні джерела формування прибутку підприємства
 • Дослідити напрямки використання прибутку підприємства
 • Розподіл прибутку серед власників та дивідендна політика підприємства.
 • Капіталізація прибутку як форма його використання. 

Завдання 19 Управління фінансовими ризиками на підприємстві

 • Дослідити значення та види ризиків у фінансово-господарській діяльності підприємства.
 • Вивчити основні моделі управління ризиками на підприємстві.
 • Дослідити застосування методів управління ризиками на підприємстві. 

Завдання 20. Антикризове управління підприємством.

 • Вивчити основні методи прогнозування банкрутства.
 • Дослідити напрями запобігання банкрутства підприємства.
 • Здійснити аналіз підприємства на предмет виявлення загрози банкрутства.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!