Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2140 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для спеціальностей Економіка підприємства, НАУ

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для спеціальностей Економіка підприємства, НАУ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

  

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей 7.050107 «Економіка підприємства»

 

Київ 2007 


Загальні методичні вказівки 

Мета контрольної роботи — поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення курсу і виробити вміння застосовувати їх у практичному вирішенні питань економіки підприємства. У процесі написання контрольної роботи студент повинен здійснити аналіз основних техніко-економічних показників підприємства, самостійно виконати економічні розрахунки, виявити резерви виробництва і на цій основі обґрунтувати заходи щодо підвищення ефективності діяльності первинної ланки виробництва.

Виконання контрольної роботи з курсу “Економіка підприємства” є складовою частиною навчального процесу:

- має сприяти глибшому засвоєнню студентами дисципліни,

- спонукає ґрунтовно вивчати законодавчі акти з питань економічних відносин та спеціальні наукові видання.

У процесі виконання контрольної роботи студент повинен:

- показати вміння вирішувати економічні завдання;

- вміти застосувати теоретичні положення у вирішенні конкретних питань економіки; плануванні та організації роботи підприємства.

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Контрольна робота — це самостійне науково-практичне дослідження, яке дає змогу оцінити якість знань студента, його вміння застосовувати їх на практиці.

Під час виконання контрольної роботи необхідно враховувати:

 1. Контрольну роботу слід виконувати на аркушах формату А-4.

 2. Вибір варіанта здійснюється за двома останніми цифрами залікової книжки.

 3. Вихідні дані та результати розрахунків надаються із зазначенням одиниць розміру.

 4. Всі розрахунки зводяться в таблиці.

 5. Розрахунки проводяться з точністю до однієї десятої. 

Постановка задачі контрольної роботи

Визначити ефективність виробництва продукції на підприємстві до і після залучення інвестицій та вибрати кращий з варіантів інвестування. 

Зміст контрольної роботи

Контрольна робота складається з розділів:

 1. Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства.

 2. Визначення річної потреби обігових коштів підприємства.

 3. Визначення кошторису витрат та собівартості одиниці продукції підприємства.

 4. Розрахунок показників ефективності виробництва.

 5. Обґрунтування і вибір кращого варіанта залучення інвестицій. 

Вихідні дані до виконання контрольної роботи

 1. Наявність основних виробничих фондів підприємства (дод. 1).

 2. Склад обігових коштів підприємства (дод. 2).

 3. Обсяг продукції та відрядна розцінка одиниці продукції підприємства (дод. 3).

 4. Норми амортизаційних відрахувань (дод. 4).

 5. Таблиця для визначення кошторису (дод. 5).

 6. Таблиця для розрахунку ефективності інвестиційних проектів (дод. 6).

 7. Значення коефіцієнтів дисконтування (дод. 7).

 8. Таблиця для визначення ефективності діяльності підприємства до впровадження інвестицій (дод. 8).

 9. Таблиця розрахунку щодо виплати боргу та відсотків за кредит (дод. 9).

 10. Кінцева таблиця по визначенню чистого дисконтного продукту (дод. 10).

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 

1. Визначення загальної вартості та видової структури основних виробничих фондів

Для визначення видової структури основних виробничих фондів підприємства розраховують (за даними дод. 1) питому вагу кожної їх групи у загальній вартості фондів підприємства:

де Ii — питома вага 1-ї, 2-ї 3-ї та 4-ї групи основних фондів (відповідно до державного класифікатора ДК-013-97 та «Положенням про внесення змін до закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” № 349- IV від 24.12.02»);

Bn — вартість основних виробничих фондів по підприємству в цілому;

Bni — первина вартість і-ї групи основних виробничих фондів на початок року, грн.

Розподіл основних фондів за групами наведено в дод. 4.

Після визначення структури основних фондів підприємства зробити висновок: чи є ця структура прогресивною.

 

2. Визначення річної потреби обігових коштів підприємства

Річна потреба в обігових коштах підприємства визначається за формулою: 

де Рі – середньодобова витрата і-го елемента обігових коштів (дод. 2).

Тц — тривалість періоду, діб (приймаємо рівним 360 діб).

 

3. Визначення кошторису витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції

Кошторис витрат (в гривнях) на річний обсяг готової продукції визначається за формулою:

S = SB + SHB , (3)

де SB — виробничі витрати, грн.; SHB — невиробничі витрати, грн.

Виробничі витрати:

SВ = Sпр. + Sнпр ,    (4)

де Sпр, Sнпр – відповідно прямі та непрямі витрати, грн.

Прямі витрати:

Sпр = Sмв + Sоп + Sам + Sрем + Sсоц + Sін , (5)

де Sмв — матеріальні витрати (умовно прийняти 50 % від річної потреби обігових коштів – (Сріч).

Sоп — витрати на оплату праці основних робітників (в роботі вважати, що робітники знаходяться на відрядній оплаті праці).

Відрядну заробітну плату можна визначити за формулою:

SОП = Q • Hзп ,    (6)

де Q — плановий обсяг продукції, од; (дод. 3)

Нзп — норматив заробітної платні на одиницю продукції за відрядною розцінкою, грн/од. (дод. 3). 

Амортизаційні відрахування( Sам).

Розрахунок витрат на амортизацію проводять за рівномірним методом. Норми амортизацій визначені Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97р. та «Положенням про внесення змін до закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” № 349- IV від 24.12.02» Згідно з законом основні виробничі фонди поділяються на 4 групи, для кожної з яких розроблені норми амортизації (дод.4). У статтю “Амортизаційні відрахування” входять витрати на амортизацію основних фондів, які безпосередньо беруть участь у виготовленні продукції, тобто від групи основних фондів “Машини та обладнання” або інші транспортні засоби. Відрахування на амортизацію інших груп основних фондів враховується в статті “Інші виробничі витрати”.

Таким чином розмір амортизаційних відрахувань за пропорційним методом визначається за формулою:

де BМ- вартість основних виробничих фондів по групі “машини і обладнання”, грн;

n- річна норма амортизаційних відрахувань, %. 

Витрати на технічне обслуговування та ремонт основних фондів Sрем обчислюється в гривнях за формулою 

Sрем = Sам · kрем ,  (8)

де Sам — амортизаційні відрахування.

kрем — коефіцієнт, якій враховує витрати на технічне обслуговування та ремонт ( в роботі приймається 0,35 від витрат по амортизації).

Витрати на соціальні заходи (Sсоц)

Розрахунок витрат по статті на соціальні заходи виконують за формулою:

Sсоц = Son · kсоц , (9) 

де kсоц — коефіцієнт витрат на соціальні заходи (приймають рівним 37,5% від фонду оплати праці виробничих працівників).

За станом на 1.01.2006 р. до відрахувань на соціальні заходи належать:

1) відрахування до Пенсійного фонду (32%);

2) відрахування на обов’язкове соціальне страхування (2,9%);

3) відрахування на випадок безробіття (фонд зайнятості) (2,1%);

4) страхування від нещасних випадків (від 0,08% до 13%); в роботі прийняти 0,5%.

Інші виробничі витрати ( Sін)                                                              

Sін = Rі (Sмв + Son + Sсоц+ Sрем )+ Sам, (10) 

де Rі — коефіцієнт, який враховує розмір інших витрат (прийняти 20%);

S- амортизаційні відрахування інших груп основних фондів (за винятком “машин та обладнання”).

де і – групи основних фондів;

n — річні норми амортизаційних відрахувань, %;

Вhi — вартість основних виробничих фондів по групах основних фондів підприємства, грн.

Непрямі витрати

До складу непрямих витрат входять: витрати на утримання та експлуатацію будівель, споруд, устаткування, оплата праці керуючого та обслуговуючого персоналу, а також загально виробничі, загальногосподарські та інші поточні витрати.

Непрямі витрати визначаються за формулою: 

Sнп = Sп * Кнп ,  (12)

де Sп — прямі витрати;

Кнп - коефіцієнт непрямих витрат (в роботі прийняти 0,6).

Невиробничі витрати: в роботі прийняти 5% від суми прямих та непрямих витрат. Невиробничі витрати пов’язані з процесом реалізації готової продукції: витрати на упаковку, транспортування продукції, комісійні збори та витрати, пов’язані зі збутом продукції.

Результати подати у вигляді таблиці (дод. 5).

Собівартість одиниці продукції розраховується за формулою:

Sод = S / Q,    (13)

де S – річний кошторис витрат , грн.

Q - об’єм продукції, що виробляється за рік, од. (дод. 3).

 

4. Розрахунок показників ефективності виробництва

До системи показників ефективності діяльності підприємства відносяться:

 1. Валова виручка.

 2. Валовий прибуток.

 3. Прибутки (балансовий і чистий).

 4. Рентабельність продукції.

Валова виручка від реалізації готової продукції визначається залежно від вартості одиниці та обсягу продукції за формулою:

В = ЦодQ ,  (14) 

де Цод – вартість одиниці продукції, грн/од.;

Q – річний обсяг готової продукції.

Вартість одиниці продукції в роботі визначається за формулою:

Цод=Sод m,  (15) 

де Sод - собівартість одиниці продукції, грн/од;

m – коефіцієнт, який враховує нормативний прибуток (в роботі приймається 30%).

Валовий прибуток підприємства розраховується за формулою:

ВП=В-, (16) 

де        В – виручка від продажу продукції, грн.;

– виробнича собівартість товарної продукції.

Балансовий прибуток підприємства:

Пб = ВП—ПДВ, (17) 

де ВП – сума валового прибутку, ПДВ – прибуток на додану вартість (20%).

Чистий прибуток:

ЧП = Пб —П—Sнв , (18) 

де Пб – балансовий прибуток,

П – податки та обов’язкові платежі (Податок на прибуток 25%. Обов’язкові платежі містять: відрахування на медичне страхування, Пенсійний фонд, фонд соціального страхування, державний фонд зайнятості (дод.5));

SНВ – невиробничі витрати (дод. 5).

Рентабельність продукції визначається за формулою: 

R = Пб /S·100%,

де Пб – балансовий прибуток за певний період, грн;

S – повна собівартість товарної продукції (кошторис), грн. 

 

5. Обґрунтування та вибір кращого варіанта інвестиції 

У даній частині роботи потрібно визначити на основі аналітичної оцінки вихідних показників і певних економічних розрахунків доцільності реалізації одного з проектів.

Перший варіант інвестування – залучений. Загальна сума інвестицій згідно з варіантом (дод. 6) вносять на початку першого року інвестиційного проекту. Інвестиційний проект розрахований на 10 років. Підприємство повинно повертати інвестиції, починаючи з 3 року.

У зв’язку зі збільшенням обсягу продукції на 1% щорічно, внаслідок введення нового обладнання враховується зниження собівартості продукції на другому році інвестування. Доля зниження наведена в дод.6

Другий варіант інвестування – чистий прибуток підприємства, розрахований в п. 4. Частина грошей, що не вистачає до необхідної суми (дод. 6)- позичається. Але відсоток, під який береться додаткова сума, приймається в 1,2 рази більшим, ніж в першому варіанті, оскільки чим менша сума інвестування, тим більше відсоток на капітал.

Визначення ефективності інвестиційних рішень проводиться шляхом приведення загальних величин капіталу і грошового потоку до теперішньої чи майбутньої вартості шляхом дисконтування за допомогою економічних показників ефективності інвестицій.

На базі розрахунків, наведених в п. 3, 4 заповняється дод. 8.

Обґрунтування кращого варіанта інвестицій здійснюється за наступними показниками: чистий дисконтний прибуток – термін окупності та внутрішня ставка рентабельності.

Чистий дисконтний прибуток визначається за формулою:

де ЧДП — чистий дисконтний прибуток, грн.;

ВВ — валова виручка від реалізації готової продукції, грн.;

В — витрати, грн.;

t — шаг (рік) розрахунку;

r — норма дисконту, %;

1/(1+r)t – коефіцієнт дисконтування. Значення коефіцієнта наведені в дод. 7.

N — горизонт розрахунку. Дорівнює 10 рокам.

Під час розрахунку ЧДП від валової виручки за відповідний рік вираховуються витрати на виробництво продукції та витрати по оплаті відсотків за кредит.

Розрахунок по виплаті боргу та відсотків за кредит навести за формою наведеною в дод. 9.

Розрахунок чистого дисконтного прибутку проводиться в табличній формі за ставками 5, 12, 20 відсотків. (дод. 10).

Графа вигоди складається з щорічноЇ валової виручки та амортизаційних відрахувань (SAM).

Графа витрати складається з поточної собівартості продукції та загальної суми повернення кредиту (графа 5 табл. 3).

Строк окупності – мінімальний часовий інтервал від початку життєвого циклу інвестиційного проекту, за межами якого ЧДП стає і продовжує залишатися позитивним. 

Термін окупності визначається за формулою. 

Внутрішня норма рентабельності (rвнр) дає відповідь на питання, яка гранично допустима ставка відсотку на капітал забезпечує життєздатність проекту. Якщо розрахункове значення ВНР більше відсоткової ставки за позичальники інвестиціями у проект, то проект визначають доцільним і навпаки.

Внутрішня ставка рентабельності визначається шляхом розв’язання рівняння. 

За результатами проведених розрахунків складають порівняльну таблицю економічних показників та будують графік розрахунку внутрішньої ставки рентабельності за альтернативними проектами. Роблять висновок: який із запропонованих варіантів інвестування більш ефективний для підприємства. 

 

Додаток 1

Група фондів

Номер варіанта (за останньою цифрою залікової книжки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Будівельні споруди

6060

4647

2212

4547

1229

5120

3115

2753

5090

2317

Споруди

9090

6840

3282

6729

2108

4800

3730

4211

4017

3739

Передавальні пристрої

689

547

316

491

182

280

730

157

400

190

Машини та обладнання

8745

6736

3209

6582

2002

4750

5050

3012

4715

4153

Комп’ютерна техніка

280

730

157

920

1512

1530

952

920

1512

1530

Транспортні засоби

43659

32999

15121

30356

9526

20700

29151

19392

37013

17171

Електричні та механічні прилади

1050

920

1512

1530

952

2070

1001

1373

2103

1717

Засоби зв’язку

 

117

236

442

121

63

108

95

32

226

159

Наявність основних виробничих фондів на 1 січня поточного року, тис. грн

Група фондів

Номер варіанта (за останньою цифрою залікової книжки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Інструмент, виробничий та господар-чий інвентар та

619

418

170

442

121

530

403

215

472

193

Методичне забезпечення

403

215

472

193

173

279

192

180

215

109

інші види основних фондів

180

215

109

132

173

279

192

115

139

152

 

Додаток 2

Склад обігових коштів підприємства

Обігові кошти підприємства

Елементи обігових коштів

Середньо добова витрата і – го елемента, грн.

номер варіанта (за передостанньою цифрою залікової книжки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

О б і г о в і в и р о б н и ч і ф о н д и

С ф е р а в и р о б н и ц т в а

1. Виробничі запаси, в т. ч. 1.1. Сировина, основ.матеріали, напівфабрикати

1920

1580

1700

1300

2800

2200

1350

2190

1670

1250

1.2. Допоміжні матеріали

1400

1110

1000

900

820

730

950

750

1020

950

1.3. Паливо

1200

1300

900

1000

1100

890

700

1150

900

1000

1.4. Тара

1550

800

1200

1500

1000

1300

1000

1050

900

1700

1.5. Запасні частини для ремонту

22

27

20

30

23

50

40

37

29

30

1.6. МШП

15,8

12

13,5

16,0

13,5

18,0

13,7

12,9

19,0

15,3

2. Незавершене будівництво

300

400

450

670

500

200

700

350

270

800

Закінчення дод. 2

Обігові кошти підприємств

Елементи обігових коштів

Середньо добова витрата і – го елемента, грн.

номер варіанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Фонди обігу

Сфера обігу

1. Витрати нас-тупних періодів

2000

2900

2200

1000

1500

1750

2300

1900

2400

1700

2. Готова проду-кція на складі та відвантажена продукція

17700

1650

1900

2100

2200

1700

2100

1800

1750

1500

3. Гроші в касі та на рахунках

8700

7500

6000

5900

6300

9300

9000

8300

6900

7000

 

Додаток 3

Обсяг продукції та відрядна розцінка одиниці продукції

Варіант (за передостанньою цифрою)

 

 

Обсяг продукції, Q тис. од.

 

 

Відрядна розцінка грн/одн

1

240

37,0

2

720

24,5

3

350

32,1

4

460

26,8

5

570

30,5

6

680

28,4

7

970

29,5

8

760

27,5

9

510

23,0

10

630

27,0

 

Додаток 4

Норми щорічних амортизаційних відрахувань відповідно до державного класифікатора ДК 013-97 “Класифікація основних фондів” та «Положенням про внесення змін до закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” № 349- IV від 24.12.02»

Група основних фондів

Річні норми амортизаційних відрахувань, %

Група 1 - будівлі, споруди їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в т.ч житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування)

8

Група 2 - автомобільний транспорт та вузли (запчастини до нього) меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації, інше конторське (офісне обладнання), устаткування та приладдя до них

40

Група 3 - будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1 і 2 та 4. В тому числі сільськогосподарська техніка та устаткування, багаторічні насадження, бібліотечний фонд

24

Група 4 – Комп’ютери, програмне забезпечення, офісне устаткування та засоби зв’язку.

60


Додаток 5

Кошторис витрат на виробництво та реалізацію продукції підприємства, грн 

Елементи витрат

Значення

Матеріальні витрати

В тому числі:

сировина та матеріали;

природна сировина;

паливо;

енергія

 

Витрати на оплату труда

 

Відрахування на соціальні заходи

В тому числі:

на соц. страхування;

в Пенсійний фонд;

в Державний фонд зайнятості;

на медичне страхування

 

Амортизація основних фондів

 

Витрати на ремонт

 


Закінчення дод. 5

Елементи витрат

Значення

Всього прямих витрат на виробництво

 

Непрямі витрати

 

Виробнича собівартість товарної продукції

 

Невиробничі витрати

 

Повна собівартість товарної продукції

 

 

Додаток 6

Вихідні дані для розрахунку ефективності інвестиційних проектів 

 

Варіант (за останньою цифрою залікової книжки)

 

1,2,3

4,5,6

7,8,9,0

Сума інвестицій, тис. грн.

38600

40700

52200

Зниження собівартості після впровадження проекту, %

0,5

0,6

0,7

Відсоток за кредит, %

18

20

16

 

Додаток 7

Коефіцієнт дисконтування

Роки

Ставка відсотку

5

12

20

1

0,952

0,893

0,833

2

0,907

0,797

0,694

3

0,864

0,712

0,579

4

0,823

0,636

0,482

5

0,784

0,567

0,402

6

0,746

0,507

0,335

7

0,711

0,452

0,279

8

0,677

0,404

0,233

9

0,645

0,361

0,194

10

0,614

0,322

0,162

 

Додаток 8

Показники ефективності діяльності підприємства 

 

Рік здійснення інвестиційного проекту

 

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

10-й

Обсяг продажу продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціна 1 одиниці продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виручка від продажу продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперішня вартість грошового потоку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9

Розрахунок по виплаті боргу та відсотків за кредит 

Рік

Залишок кредиту

Надходження

Відсоток

Загальна сума

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

10000

2000

2000

2

10000

2000

2000

3

8750

1250

1750

3000

4

7500

1250

1500

2750

5

6250

1250

1250

2500

6

5000

1250

1000

2250

7

3750

1250

750

2000

8

2500

1250

500

1750

9

1250

1250

250

1500

10

1250

1250

Разом

21000

*Примітка: приклад для вихідних даних: сума кредиту 10000 грн; ставка кредиту 20%.

Додаток 10

Розрахунок чистого дисконтного прибутку 

 

Номінальні потоки

Коефіциєнт дисконту-

вання

Дисконтні потоки

Роки

Вигоди

Витрати

Чисті в вигоди

Дисконтні вигоди

Дисконтні витрати

Чисті дисконтні вигоди

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!