Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2138 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з курсу Менеджмент і адміністрування, КНТЕУ

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з курсу Менеджмент і адміністрування, КНТЕУ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (МЕНЕДЖМЕНТ)

 

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт 

освітньо-кваліфікаційний рівень

«бакалавр»

 галузь знань

 0306 «Менеджмент і адміністрування»

 напрям підготовки

 6.030601«Менеджмент»

 професійне спрямування

 «Менеджмент організацій торгівлі»,

«Менеджмент» митної справи»,

«Менеджмент персоналу»

  

Київ 2014

 

АВТОРИ: БАЙ Сергій Іванович

БЄЛОВА Олена Ігорівна

ВОЛОБУЄВ Михайло Іванович

ЖУКОВСЬКА Валентина Миколаївна

ЛЯШЕНКО Олена Георгіївна

МІНЕНКО Михайло Анатолійович

МИКОЛАЙЧУК Ірина Павлівна

ПІДКАМІННИЙ Ігор Миколайович

П’ЯТНИЦЬКА Галина Тезіївна

САМОКИШ Олександр Васильович 

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри менеджменту 25 листопада 2013 р., протокол № 4. 

Рецензент к.е.н., професор Г.Є.Мошек

 

ВСТУП 

Згідно до освітньо-професійної програми та навчальних планів підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності» з узагальнюючої нормативної дисципліни “Управління інноваційними проектами” студенти виконують курсові роботи. Виконання курсової роботи є однією з форм контролю засвоєних студентами знань, яка дозволяє систематизувати та поглибити одержані знання, творчо застосувати їх при вирішенні конкретних задач, розвинути навички самостійної роботи, проведення наукових досліджень.

Методичні рекомендації мають на меті надання допомоги студентам у виконанні самостійної письмової роботи і містять основні вимоги, які пред’являються до змісту та оформлення курсової роботи, організації виконання, порядку захисту та оцінювання; та складаються з таких розділів:

1. Загальні положення

2. Вибір теми та об*єкту дослідження

3. Первинне опрацювання літературних джерел і складання плану

4. Підбір і опрацювання літературних джерел

5. Збирання і обробка фактичного матеріалу

6. Написання тексту курсової роботи

7. Оформлення курсової роботи

8. Захист курсової роботи

9. Найбільш поширені недоліки і помилки, які допускаються студентами в курсових роботах з менеджменту

10. Список рекомендованої літератури

Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який надає йому науково-методичну допомогу під час роботи над курсовою роботою.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Виконання курсової роботи сприяє кращому оволодінню теорією дисципліни, навичками аналізу статистичних і оперативних даних та опануванню уміннями розробки наукових висновків і конкретних пропозицій щодо вдосконалення досліджуваної організації.

Темою курсової роботи (предметом вивчення) є одна з актуальних проблем менеджменту інноваційної діяльності.

Курсова робота виконується на основі глибокого вивчення чинного законодавства України з питань підприємницької діяльності, інновацій, інте6лектуальної власності; спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а такох результатів проведених студентом власних досліджень у реальному об’єкті.

Основні етапи виконання курсової роботи:

1. Вибір теми і об’єкта вивчення.

2. Опрацювання літературних джерел і складання плану.

3. Збирання і обробка фактичного матеріалу.

4. Написання тексту, оформлення курсової роботи.

5. Захист курсової роботи.

Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника. Науковий керівник провадить індивідуальне консультування студента, допомагає йому скласти план курсової роботи.

Приступаючи до виконання курсової роботи, необхідно усвідомити основні вимоги, які висуваються до курсових робіт. Ці вимоги стосуються насамперед самостійності і своєчасності виконання, теоретичного рівня роботи, її змісту, форми викладу матеріалу й оформлення.

Виконана робота повинна відповідати таким вимогам:

 • бути самостійним завершеним дослідженням

 • містити глибокий системний аналіз вивчаємої проблеми;

 • містити самостійні дослідження, розрахунки виконані на ЕОМ;

 • містити пропозиції щодо вдосконалення інноваційної діяльності на досліджуваному об’єкті;

 • мати оформлення, яке відповідає встановленим стандартам;

 • бути виконаною і зданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

При виконанні курсової роботи слід продемонструвати уміння переконливо обґрунтовувати й аргументувати розглянуті положення, викладати свої думки в логічній послідовності, робити чіткі висновки й узагальнення. Однією з найважливіших вимог є глибоке теоретичне висвітлення проблеми, тісний зв'язок розглянутих теоретичних питань з реальною дійсністю, зокрема з практикою інноваційної діяльності об*єкта дослідження.

Курсова робота з «Управління інноваційними проектами» повинна виконуватися тільки на фактичному матеріалі, аналізі планових, звітних і статистичних даних реально діючої організації. Виконання роботи повинне ґрунтуватися на глибокому, детальному вивченні навчальної та монографічної літератури по даній проблемі, періодичних видань, електронних джерел тощо.

Роботу слід писати грамотно, поважати рідну мову, прагнути до чіткості формулювань і логічної послідовності викладення матеріалу. Не слід допускати неприйнятних скорочень слів і повторень тих самих положень, а також застосовувати в роботі вирази і слова, що не до кінця зрозумілі її авторові і можуть викликати ускладнення при необхідності їх пояснити на захисті.

Тематика курсових робіт з «Управління інноваційними проектами» розробляється кафедрою згідно з затверджеою програмою, відображає актуальну пробематику інноваційної діяльності.

Важливою вимогою до курсової роботи є належне її оформлення, а також наявність наукового апарату: посилань на джерела і списку використовуваних джерел, про що докладно буде сказано нижче.

Слід мати на увазі, що курсова робота, яка не відповідає вимогам щодо самостійності виконання, змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, а також яка не містить матеріалів конкретного дослідження проблеми у реальній організації, до захисту не допускається і повертається студенту на доопрацювання.

 

2. ВИБІР ТЕМИ ТА ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Тема курсової роботи обирається студентом самостійно, відповідно до рекомендованиї тематики, наведеної у цьому виданні.

Приблизну тематику курсових робіт наведено у додатку А.

Студент за узгодженням з керівником може запропонувати свою тему з інших проблем упрравління інноваційними проектами при належному обгрунтуванні доцільності її дослідження (відповідно до власної науково-дослідницької роботи, місця працевлаштування, можливостей отримання необхідної інформації на досліджуваному підприємстві).

Разом з вибором теми визначається об’єкт, на матеріалах якого буде виконуватися робота. Це повинна бути організація будь-якої форми власності, яка є юридичною особою і має самостійну звітність, діяльність цієї організації повинна забезпечувати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної проблеми.

Після цього офомлюється спеціальний бланк-завдання (дод.Б), у якому зазначаються реквізити автора, фіксуються тема і план, а також термін подання готової роботи на кафедру. Завдання підписують науковий керівник і студент, і при оформленні курсової роботи його слід розмістити за титульною сторінкою.

Обрані студентами і узгоджені з науковими керівниками теми курсових робіт затверджуються протоколом засідання кафедри. Курсові роботи, які не відповідають затвердженій тематиці, до реєстації не приймаються.

 

3. ПЕРВИННЕ ОПРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛІ СКЛАДАННЯ ПЛАНУ 

Зміст курсової роботи визначається її темою і відображається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні джерела (книги, брошури, статті та ін) та відповідні нормативні документи і складає проект плану, який обговорює з керівником. Основне джерело первинної інформації на цьому етапі – робоча програма відповідної дисципліни.

План відображує логіку й основні проблеми дослідження в порядку їхнього розгляду автором. Він повинен бути чітким і логічно послідовним, що можливо тільки за умов попереднього ознайомлення з літературними джерелами з теми. План має передбачувати питання, які розкриють зміст теми. Структура курсової роботи з управлінських дисциплін складається з таких частин, які слід включити до плану роботи:

Вступ.

1. Теоретичне питання

2. Аналітичне питання

3. Рекомендаційне питання

Висновки та пропозиції

Список використаних інформаційних джерел

Додатки

 

4. ПІДБІР І ОПРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

Перш ніж приступити до вивчення літератури, варто ознайомитися із відповідною темою в програмі дисципліни, прочитати відповідні розділи підручника, записи лекцій і конспекти семінарських занять. Це допоможе одержати загальне уявлення про предмет дослідження, окреслити проблему.

Добір літератури і складання бібліографії рекомендується починати з вивчення офіційних матеріалів, господарського законодавства і постанов уряду, інших нормативних матеріалів по даній проблемі, і лише потім зайнятися опрацюванням монографій, підручників, брошур і статей, опублікованих у періодичній пресі або у мережі Інтернет. З цією метою необхідно використовувати книжкові і журнальні літописи, тематичну бібліографію, а також тематичні плани останнього року видання.

Після ознайомлення з нормативними матеріалами можна приступати до читання підручників і монографій по даній проблемі, після чого приходить черга статистичних довідників і статей у періодичній пресі. Знайомство з ними дозволяє одержати уявлення про стан вивченості проблеми і різних підходів до її рішення. Журнали звичайно дають більш повну картину результатів наукових досліджень на сегоднящий день, але поступаються монографіям у глибині і повноті охоплення проблеми.

Незрозумілі наукові терміни, що зустрічаються при читанні літератури, варто з'ясувати за допомогою довідників, енциклопедій, словників або консультацій у викладача.

Варто звернутися також до курсової, виконаної на рівні бакалаврату – з метою поновлення джерел та уникнення прямого дублювання плану.

Після того, як глибоко і всебічно вивчена вся доступна література по темі дослідження, треба зібрати і опрацювати необхідні фактичні дані.

 

5. ЗБИРАННЯ І ОБРОБКА ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

Курсову роботу з «Управління інноваційними проектами» необхідно виконувати на фактичному матеріалі, що відображає інноваційну діяльність реальної організації, яка є об’єктом вивчення.

Письмове клопотання до керівника організації з проханням надати необхідні для виконання курсової роботи матеріали студент отримує на кафедрі (додаток В).

При зборі фактичних даних доцільно спочатку ознайомитися з різними статистичними збірниками і довідниками щоб скласти собі уявлення про стан справ у галузі. Цифровий матеріал виписують уважно і з зазначенням джерела.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники інноваційної діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостереження, опитувань та спеціальних обстежень та ін.

При збиранні фактичного матеріалу безпосередньо на підприємстві, варто попередньо продумати, які питання задавати фахівцям, які цифри і за який період бажано одержати.

На письмовому клопотанні кафедри до керівника організації з проханням надати матеріали для виконання курсової роботи необхідно оформити відгук (про достовірність використаних в аналітичних розрахунках даних) за підписом відповідальної особи і печаткою організації.

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, систематизація, групування, приведення в порівнянний вигляд та обробка даних, на основі яких провадиться кваліфікований аналіз, обгрунтовуються пропозиції.

Фактичні матеріали використовують або в узагальненому вигляді текстуально або в таблицях і діаграмах, або у формі викладу методики розрахунків.

Зібраний фактичний і статистичний матеріал можна звести в таблиці, або спробувати скласти графіки, що ілюструють визначені зв'язки і закономірності. Варто подбати про те, щоб підібраний матеріал піддавався економічному аналізу і міг слугувати як ілюстрація і підтвердження теоретичних положень. Кожну таблицю або рисунок повинен супроводжувати аналіз, коментар. текст слід ілюструвати реальними документами (до додатків), які обов'язково супроводжувати стислим коментарем. Усі вони повинні бути озаглавлені і пронумеровані і мати посилання на використане джерело.

З метою підтримки набутих навичок роботи на ПЕОМ і умінь з алгоритмізації та складання програм кожен студент у курсовій роботі повинен використати комп’ютер.

Не можна обмежитись використанням стандартної програми для аналізу динаміки основних економічних та фінансових показників під час стислої характеристики об’єкта дослідження або використати тільки програму-редактор для друку та оформлення тексту та ілюстрацій. Потрібні використання адаптованої автором стандартної програми або розробка власної програми для спрощення трудомістких розрахунків у аналітичному чи рекомендаційному питанні.

Під час опису цього етапу роботи слід зазначити:

 • поставлену задачу;

 • програму, за якою вона буде вирішуватися;

 • базу даних (бажано у додатку навести реальні документи, які є джерелами первинної інформації - баланс, інші форми звітності);

 • формули розрахунку;

 • блок-схему алгоритму розв’язання задачі;

 • результат - у формі підсумкової таблиці, діаграм, графіків тощо;

 • аналітичний опис результату.

Використання ЕОМ слід обов’язково зазначити у назві відповідного пункту плану: «.....з застосуванням ЕОМ».

 

6. НАПИСАННЯ ТЕКСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

При написанні роботи для забезпечення єдності варто звернути увагу на збереження логічного зв'язку між питаннями і всією темою в цілому, пропорційність складових частин.

Зібраний, проаналізований та систематизований матеріал студент розподіляє по окремих питаннях, послідовність викладення яких встановлено планом курсової роботи. Рекомендований загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30-35 сторінок друкованого тексту на папері стандартного формату А4, включаючи бібліографію. В обрахування загального обсягу не включаються додатки.

Вступ - 3-4 стор.

a) Обгрунтування актуальності і практичного значення теми - стан економіки, особливості галузі, проблеми та складності на сучасному етапі ...."що і зумовило вибір теми";

b) Формулювання мети та завдань до вирішення в роботі (спираючись на план);

c) Представлення об’єкта і предмета дослідження; повна назва організації і її характеристика: аналітичний опис організації: форма власності, організаційно-правова форма, галузева приналежність; коли і ким засновано, місцезнаходження (обов’язково має бути наведена контактна інформація – телефонний номер), реальні напрямки діяльності, матеріально - технічна база (опис приміщення, складів, транспорту тощо, вартісна оцінка), основні економічні показники за звітний рік, чисельність працюючих, схема структури апарату управління з коментарем; перелік основних конкурентів; основні результати господарської діяльності організації за минулий рік (можна навести навести у формі узагальненої таблиці).

d) Зазначення інформаційних джерел дослідження: «Інформаційною базою слугували законодавчі та нормативні акти, вітчизняні та закордонні видання, матеріали преси, електронні джерела Інтернет та фактичні дані з діяльності...(організація)»

e) Зазначення використаних методів дослідження: «Збирання інформації проведено з використанням спостереження, опитування – інтерв’ю, анкетування;- аналіз документів, експеримент….. Отримана інформація опрацьована за допомогою…. (з застосуванням…) …узагальнення, групування, монографічного методу, розрахунку показників динаміки, середніх величин, структури, моделювання, статистичних методів, кореляційного аналізу, кластерного аналізу, …). Результати наведено у формі…..таблиць, схем, графіків, картосхем, діаграм…..»

1. Теоретичне питання - 9 – 12 стор.

Розглядається загальні теоретичні підходи до проблеми з використанням тільки літературних джерел, можливе зіставлення різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних з посиланням на джерела.

Теоретичне обгрунтування, суть (визначення), значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи - викладаються по можливості просто і стисло. Бажано ілюструвати графічними матеріалами - схемами, графіками, діаграмами тощо.

Виклад повинний здійснюватися за схемою: теза – аргументація – висновок.

Необхідно вміло користуватися цитатами. Цитата може слугувати відправним положенням для висвітлення питання або являється приводом для полеміки, вона може підтверджувати висловлену думку. У цитаті може міститися точне формулювання або наукове визначення. Але не слід зловживати цитатами, особливо довгими. Неприпустима недбалість у цитуванні, штучне залучення цитат, перекручування думок, обриви фраз у цитаті, цитування без посилання на автора.

У підручниках, монографіях останніх років, у спеціальних наукових журналах публікуються матеріали по найбільш актуальних управлінських та економічних проблемах інноваційної діяльності, найчастіше дискусійні, що відбивають різноманіття сучаних існуючих точок зору на предмет. Тому обов*язковим є дайджест з книжкових публікацій (книжки та статті), які надійшли у бібліотеку КНТЕУ за останні два роки. До тексту включається посилання і стисле реферування не менш ніж трьох підручників чи монографій останніх двох років видання (суто за темою дослідження) та розгорнуте анотування трьох статей з теми. (додаток Д). Для магістрантів обов’язковим є використання не менш ніж двох закордонних іншомовних джерел.

2. Аналітичні питання 12-15 стор.

Характеристика ....(предмет дослідження) на…(матеріалах).....

\Сучасний стан .....(предмет дослідження) на ...(конкретна організація)\

Опис, характеристика сучасного стану вивчаємої проблеми на об'єкті вивчення, грунтовний аналіз з використанням накопиченого фактичного матеріалу і залученням всіх теоретичних знань, певного методологічного інструментарію.

Кожен абзац починається з того, як повинно бути (теоретично ), але всі приклади - тільки з описуваного підприємства - як є зараз, сучасний стан. Оскільки реальність суттєво відрізняється від теорії, і не в кращий бік, то результатом буде критичний аналіз.

По можливості текст слід ілюструвати справжніми документами (до додатку), які обов'язково супроводжувати посиланням і стислим коментарем.

Всі аналітичні розрахунки, моделі, матеріали таблиць, графічні ілюстрації повинні супроводжуватись висновками, які дозволяють з’ясувати сутність інновацйних процесів в організації, їх особливості і тенденції розвитку, поглиблений аналіз яких допомагає виявити невикористані резерви.

Для аналізу є можливим використання ПЕОМ.

3. Рекомендаційні питання- 10-12 стор.

Удосконалення ....(предмет дослідження) на ....(матеріалах вивчення).

\Шляхи вдосконалення ....(предмет дослідження) на ....(об'єкт вивчення).\

Пропозиції по вдосконаленню інноваційної діяльності організації у відповідності до напрямку дослідження: кожна з детальним обгрунтуванням, у зв'язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у п.2, відштовхуючись від виявлених відхилень, проблем та недоліків. Система заходів логічно випливає з теоретичної та аналітичної частин і спрямована на подолання суперечностей між реальним і бажаним станами об'єкта.

"Як показав аналіз, проведений у п.2., у..... існує такий суттєвий недолік, як....... Для успішного подальшого розвитку... можна запропонувати......»

«З метою ....... можна запровадити....."

Пропозиції можуть бути самі найсміливіщі, з найсучаснішого досвіду найвідоміших фірм світу - студент демонструє свою освіченість та менеджерський світогляд. Але якщо ця пропозиція зараз нездійсненна для об'єкту дослідження, треба обов'язково це пояснити (відсутність коштів, недосконалість законодавства, непідготовленість кадрів, інфляція. нестабільність економіки та політики тощо) - студент демонструє реалізм мислення та знання проблем реального об'єкту.

У обгрунтуванні пропозицій є можливим використання ПЕОМ.

Не можна обмежитись використанням стандартної програми для аналізу динаміки основних економічних та фінансових показників під час стислої характеристики об’єкта дослідження або використати тільки програму-редактор для друку та оформлення тексту та ілюстрацій. Потрібні використання адаптованої автором стандартної програми або розробка власної програми для спрощення трудомістких розрахунків у аналітичному чи рекомендаційному питанні, оформлення наочності до презентації під час захисту.

Під час опису цього етапу роботи слід зазначити:

- поставлену задачу;

- програму, за якою вона буде вирішуватися;

- базу даних (бажано у додатку навести реальні документи, які є джерелами первинної інформації - баланс, інші форми звітності);

- формули розрахунку;

- блок-схему алгоритму розв’язання задачі;

- результат - у формі підсумкової таблиці, діаграм, графіків тощо;

- аналітичний опис результату.

Використання ЕОМ слід обов’язково зазначити у назві відповідного пункту плану: «.....з застосуванням ЕОМ».

Висновки та пропозиції - 4 -5 стор.

Підбивається короткий підсумок проведеного дослідження: стисло - на 1-2 стор. - узагальнені висновки з питань 1- 2, далі - тезово - перелік пропозицій, які було детально обгрунтовано у п.3. У цьому питанні не можуть з'явитися пропозиції, які не було розглянуто у п.3.

Список використаних джерел (абетковий порядок, законодавчі та нормативні акти, електронні джерела)

Підпис автора і дата.

Додатки (не входять до нумерації сторінок)

Після написання чернеткового варіанту курсової роботи його необхідно уважно прочитати і відредагувати, виключити повторення і загальні фрази. Одночасно відпрацьовується стиль викладу, ретельно вивіряються цитати і цифровий матеріал.

 

7. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

7.1. Основна частина

Матеріали курсової роботи розміщують у такій послідовності:

 • титульний аркуш;

 • бланк завдання;

 • лист-клопотання з відгуком;

 • зміст;

 • вступ;

 • основна частина;

 • список використаних джерел;

 • додатки.

Завершену і оформлену належним чином роботу обов’язково підписує автор на останній сторінці тексту (після “висновків і пропозицій” – дата і підпис).

Титульна сторінка містить найменування університету, кафедри, прізвище, ім¢я та по-батькові і інші відомості про автора; тему курсової роботи з посиланням на об¢єкт дослідження; прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівника; місто і рік /додаток Д/.

Бланк завдання (дод.Б) - заповнений та підписаний.

Лист-клопотання з підтвердженням отримання інформації у об’єкті дослідження – з підписом та печаткою

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок всіх питань роботи. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.

Мова курсової роботи державна, стиль - науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок; послідовність логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів з літературних джерел неприпустиме.

Робота має бути надрукована на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4 (210×297 мм). У друкованому варіанті текст розташовується через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп’ютерний набір - 14 кегель, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman).

Текст курсової роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку - не менш за 20 мм., з правого - не менш за 10 мм., зверху - не менш за 20 мм., знизу - не менш за 20 мм.

Текст основної частини роботи поділяється на питання згідно із планом, затвердженим у завданні на виконання диплому.

Заголовки структурних частин курсової роботи: "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТКИ" друкуються великими літерами симетрично до тексту. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Кожну структурну частину курсової роботи слід починати з нової сторінки. 

7.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, питань, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без будь-якого знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація без крапки після неї проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок.

ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ та ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи.

7.3. Ілюстрації

Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора - і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше або на наступну сторінку. Якщо вони містяться на окремих сторінках диплому, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є понад формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в у додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах питання, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу, і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, "Рис. 1.2. (другий рисунок першого питання). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.

7.4. Таблиці, формули, посилання

7.4.1. Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах питання. У правому верхньому кутку розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера, який складається з номера, розділа і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, "Таблиця 2.3. (третя таблиця другого питання), поряд вказується назва таблиці.

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, "Продовження табл. 2.3.", "Закінчення табл. 2.3.".

У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Чисельні величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.

7.4.2. Формули в курсовій роботі нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера питання і порядкового номера формули в питанні, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: "(3.1)" (перша формула третього питання).

7.4.3. Цифровий матеріал, як правило, має оформлятись у вигляді таблиць, приклад якої наводиться в додатку Е.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають із великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки - з малих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих - якщо вони є самостійними.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту тексту або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне - з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

7.4.4. Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (×) і ділення (:).

7.4.5. Посилання в тексті на джерела інформації слід зазначити порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: "... у працях [1-9] ....".

Посилання на ілюстрації до курсової роботи оформлюють порядковим номером ілюстрації: наприклад, "рис. 2.3."; на формули - порядковим номером формули: наприклад, "у формулі (3.1)". Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено: наприклад, "у табл. 1.2". У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати скорочене слово "дивись": наприклад, "див. табл. 1.2.".

7.4.6. Список літератури вимагає розміщення усіх використаних джерел інформації у такій послідовності:

а) закони України (у хронологічній послідовності);

б) укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності);

в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності);

г) монографії, брошури, підручники (абетковий порядок);

д) статті із журналів (абетковий порядок);

є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються підприємством (абетковий порядок).

ж) іншомовні джерела

з) електронні джерела.

Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць (див. додаток З).

7.5. Додатки

Додатки до курсової роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття курсової роботи:

- реальні документи підприємства;

- рекламні матеріали;

- проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, що розроблені в процесі виконання курсової роботи;

- ілюстрації допоміжного характеру.

Додатки оформлюються як продовження курсової роботи і розміщуються у порядку появи посилань у тексті курсової роботи.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично відносно тексту сторінки.

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток ____" і велика літера що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г,Є, І, ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатку за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатку. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатка А; В.3.1 - перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) - перша формула додатку А.

Реальні документи, їх копії, розрахункові таблиці, графічні матеріали великих розмірів слід наводити у додатках, де вони повинні бути пронумеровані. Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора - і тому в тексті на кожне з них повинно бути посилання з коментарем.

 

8. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Вчасно виконана у відповідності до графіку навчального процесу курсова робота (зброшурована) у момент здачі реєструється на кафедрі і передається на перевірку (ці дії фіксуються у спеціальному журналі та на титульній сторінці роботи – реєстраційний номер, дата та підпис методиста кафедри). Термін перевірки своєчасно зданої роботи – сім днів.

Одночасно з роботою на кафедру подається електронна версія, яка поповнює банк курсових кафедри з метою запобігання їх дублювання в майбутньому.

Перевіривши курсову роботу і повертаючи роботу на кафедру, викладач пише рецензію і допускає (чи не допускає) роботу до захисту (про що робиться відповідний реєстраційний запис на титульній сторінці: «До захисту. Дата і підпис керівника» чи «Доопрацювання. Дата і підпис керівника»). У рецензії керівник інформує студента з наступних питань: наскільки глибоко вивчено дану проблему і наявну літературу, чи правильно складено план роботи, чи відповідає її зміст обраній темі, наскільки правильно і глибоко розкрита сама тема, включаючи загальметодологічну її платформу і використання фактичного матеріалу, чи правильно оформлена робота, яка ступінь самостійності і творчого підходу студента до висвітлення питань теми і т.п. Рецензія містить висновок: “робота в цілому відповідає вимогам і допускається до захисту за умови усунення зазначених недоліків” чи “робота за змістом та оформленням не відповідає вимогам і потребує доопрацювання”

У разі недотримання вимог до змісту та оформлення курсова робота повертається студенту на доопрацювання з відповідним фіксуванням у журналі реєстрації. Студент повинен переробити роботу згідно з зауваженнями рецензента і здати її на повторне рецензування (з першою рецензією і збереженою титульною сторінкою з реєстраційними реквізитами). Порядок і терміни повторного рецензування та направлення до захисту керівником не відрізняються від першопочаткового.

Курсова робота, яка допущена рецензентом до захисту, захищається згідно з графіком навчального процесу.

Успішний захист курсової роботи передбачує ретельну попередню підготовку до захисту. Орієнтиром при підготовці є рецензія наукового керівника та посторінкові зауваження в тексті роботи.

Перед захистом слід ретельно прочитати рецензію, особливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження і по-можливості усунути зазначені недоліки. Підготуватися до захисту курсової - значить відповідно до рецензії усунути недоліки, вивчити додаткову літературу, поглибити розуміння тих або інших аспектів теми, продумати логіку свого виступу на захисті і бути готовим переконливо обґрунтувати положення, що приводяться в роботі. Додатковий матеріал, зібраний у процесі підготовки до захисту, може бути оформлений у виді вставок у відповідні розділи курсової роботи або після тексту з позначкою “доопрацювання” і повинен бути використаний при усних відповідях на питання в процесі захисту. В остаточному варіанті всі письмові вставки повинні бути включені в курсову роботу.

Необхідною умовою успішного захисту є попередня підготовка наочного супроводження доповіді. Кількість ілюстрацій залежить від теми, вони створюються у вигляді презентації Power Point та роздаткового матеріал Word. Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь студента і забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які підлягають захисту.

Захист курсової роботи приймає комісія у складі не менше як із трьох викладачів (з науковим керівником роботи включно).

Під час захисту комісії подаються такі документи: курсова робота з реєстраційними реквізитами, лист-клопотання кафедри, завірений печаткою з підприємства-об’єкта; рецензія наукового керівника.

На захисті роботи студент стисло (5 хвилин) представляє комісії результати проведеного дослідження, та аргументує подані пропозиції.

Під час захисту члени комісії можуть задавати студентові запитання щодо змісту та результатів курсової роботи, процесу дослідження. Відповіді студента мають бути конкретними, аргументованими і короткими. У ході захисту необхідно показати глибоке розуміння теми і її зв'язок з іншими темами відповідної дисципліни, уміння робити самостійні висновки й узагальнення. Особливу увагу звернути на висловлені науковим керівником зауваження, усунення зазначених недоліків або аргументований захист дискусійних положень.

Результати захисту оцінюються за чотирьохбальною системою; фіксуються на титулі роботи («Захищено. Оцінка. Дата і підпис викладачів-членів комісії»), у відомості та у заліковій книжці студента.

Курсові роботи, здані з порушенням встановлених термінів або оцінені при захисті як незадовільні, відносяться до академічної заборгованості студента і питання про їх ліквідацію вирішуються у встановленому порядку.

Захищені курсові роботи на кафедру здає науковий керівник особисто.

 

9. НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ НЕДОЛІКИ І ПОМИЛКИ, ЯКІ ДОПУСКАЮТЬСЯ СТУДЕНТАМИ В КУРСОВИХ РОБОТАХ З МЕНЕДЖМЕНТУ 

Звичайно в процесі роботи над курсовою не вдається уникнути помилок і недоліків, позбутися від яких дозволяють консультації з науковим керівником і уважне вивчення пропонованих методичних рекомендацій. Неможливо передбачити усі варіанти недоліків, що зустрічаються в курсових роботах, але найбільш типові випадки можна згрупувати як помилки загальні, змістовні, помилки викладу й оформлення.

1) Принциповою помилкою є прагнення деяких студентів скористатися готовими курсовими роботами, якими переповнений ринок тіньових освітянських послуг. Бібліотека КНТЕУ закуповує всі нові компактні диски з колекціями рефератів та курсових, їх моніторинг провадять методисти кафедри. Інформація про низькоякісну і застарілу продукцію з відповідних вітчизняних та російських сайтів також накопичується кафедрою. Журнали реєстрації курсових зберігаються 10 років, база даних продубльована у електронному вигляді. Накопичено електронні версії курсових з 2000 року. Методисти та викладачі кафедри відстежують ці пропозиції і результати постійного всебічного моніторингу можуть поставити псевдоавтора у скрутне становище – у разі виявлення такого ганебного явища науковий керівник вимагає від винуватця пояснювальну на ім’я проректора з навчально-виховної роботи, якщо проректор дасть дозвіл на продовження навчання – повторний вибір теми, зміна об’єкту дослідження і написання нової курсової роботи – але, зауважимо, при цьому календарний термін захисту залишається без змін. Ще раз нагадуємо також про необхідність додавання до курсової листа-клопотання з відгуком адміністрації об’єкту дослідження (підпис та печатка) та про необхідність зазначення контактного телефону у описі підприємства.

2) Перевищення загального обсягу роботи (найчастіше за рахунок захопленості теоретичним питанням, сформованим шляхом прямого переписування джерел), порушення структурної рівноваги між окремими складовими частинами. Слід звернути на наведені у п.3 вимоги до обсягу кожної складової.

3) Повна відсутність самостійності у викладі матеріалу (у тому числі безперервне приховане цитування без посилання на джерела, порушення логіки дослідження, використання застарілого фактичного і теоретичного матеріалу і т.д).

4) Вступ не містить відомостей про об'єкт і предмет дослідження, не дає уявлення про методи та інформаційні джерела, які використані у роботі.

5) До помилок теоретичних відноситься, зокрема, захоплення описом визначень, класифікації явищ, запозичених з одного-двох джерел і відсутність свіжої дайджестової частини.

6) Стисла характеристика організаціїна матеріалах якої виконано роботу, замінена переписуванням загальних теоретичних положень зведена до переписування статуту або річного звіту, однобічна, відсутні фактичні дані і кількісні показники (або наведено застарілі дані), відсутня або не прокоментована схема організаційної структури управління.

7) Аналітичне питання являє собою продовження переписування загальних теоретичних положень, відсутність зв’язку з результатами діяльності конкретної організації.

8) Характерним недоліком аналізу є бездоказова констатація тих або інших висновків або занадто поверхнева їхня аргументація.

9) Некритичність аналізу; що свідчить про те ще досліджувана проблема, є неактуальною і неможливо запропонувати будь-яке вдосконалення.

10) Пропозицій автора стосовно вдосконалення недостатньо пов'язані з проведеним аналізом і тому мають надто узагальнений абстрактний характер.

11) Висновок до роботи, замість того, щоб коротко відобразити змістовну сторону роботи та основні підсумки дослідження, або повторює частково уже викладений у роботі матеріал, або висвітлює ту ж проблему під новим кутом зору, кінцеві висновки не пов'язані з теоретичними та аналітичними питаннями, існують немов би самі по собі.

12) Використання ЕОМ обмежене тільки набором та редагуванням тексту, оформленням ілюстрацій та стандартним розрахунком динаміки показників у стислій характеристиці об*єкту дослідження.

13) Наступна група недоліків зв'язана з викладом тексту та неправильним оформленням курсових робіт. Неохайне оформлення не впливає безпосередньо на зміст роботи, але може справити неприємне враження і знизити загальну оцінку роботи.

14) Не дотримано наукового стилю мови викладу (вживається займенник "я").

15) Недбалий переклад. (Програми “Построкового перекладу” заощаджують час на друкуванні, але перекладений машиною текст потребує ретельного редагування і багаторазового вичитування. Інакше страждає і спотворюється зміст).

16) Таблиці та схеми у роботі оформлені з порушенням вимог, не зазначені одиниці виміру.

17) Список літератури складено з порушенням абеткового порядку, у ньому відсутні законодавчі та нормативні акти. Літературні джерела у списку подано без необхідних вихідних даних.

18) Автор не дотримався стандартних берегів, використано нестандартний шрифт або інтервал.

19) Роботу не датовано і не підписано автором.

20) Після рецензування на етапі підготовки до захисту не проведено аналіз зауважень, не усунуто недоліки.

21) В разі доопрацювання автор при повторній здачі не надає титульний аркуш і рецензію.

22) До захисту автором не продумано доповідь, наочне супроводження недостаньо ілюструє доповідь. 

 

10. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Літературні джерела до виконання курсових робіт з «Управління інноваційною діяльністю» слід добирати, користуючись програмою дисципліни.

 

Додаток Г

Зразок дайджесту, який є обов’язковою складовою теоретичного питання курсової роботи 

Витяг з теоретичного питання “1. Менеджер – носій інтелектуального капіталу» курсової роботи на тему “Модель сучасного менеджера-інноватора: теорія та практика».

/після визначення основних категорій, стислої історії розвитку проблеми наведено дайджест/

«До сучасного розуміння проблеми саме у вітчизняних умовах відчутним є внесок Будзана Б.П. («Менеджмент в Україні: сучасність і песпективи», Київ, ОСНОВИ, 2001). У монографії розглянуто основні моделі управління у контексті соціоекономічних, філософських і політологічних концепцій. Проведено порівняння рис радянських управлінців та сучасних менеджерів, акцентовано необхідність розвитку бізнес-освіти як підгрунтя професійного менеджменту. Підкреслено значущість інтелектуального потенціалу, зазначено «брак «клем» для підключеня інтелектуального потенціалу» в Україні. Окреслено місію сучасного українського менеджера: «Український менеджер, який допоможе Україні наздогнати час, передусім має бути інтелектуальним капіталістом» [12. с.291].

Проблему потенціалу менеджера висвітлено у статті Денисова В.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!