Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2136 Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни Фінанси, ДНУ ім. О. Гончара

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни Фінанси, ДНУ ім. О. Гончара

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Економічний факультет

Кафедра фінансів

 

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни "Фінанси"

для напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”

 

м. Дніпропетровськ 2010

 

Методичні рекомендації схвалено та рекомендовано до друку кафедрою фінансів (протокол №2 від 23.09.2010 р.) та Вченою Радою економічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (протокол №2 від 18.10.2010 р.).

Кухарєва О.О., Лиса О.В.

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни “Фінанси” для напряму підготовки 0305 «Фінанси і кредит». – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – 20 с.

Пропоновані методичні рекомендації дозволять студентам, що навчаються за напрямом «Фінанси і кредит», підготувати та захистити курсову роботу з дисципліни «Фінанси». Особлива увага приділена розгляду основних етапів виконання курсової роботи, правил оформлення, особливостей її рецензування та захисту.

Ó О.О. Кухарєва, О.В. Лиса, 2010

 

ЗМІСТ 

 

стор.

Вступ

4

1 Розкриття значення курсової роботи у вивченні дисципліни «Фінанси»

 

5

2 Основні етапи виконання курсової роботи

6

2.1 Вибір теми курсової роботи

6

2.2 Структура та обсяг курсової роботи

7

2.3 Вимоги до змісту курсової роботи

8

2.4 Наукове керівництво та контроль за виконанням курсової роботи

9

2.5 Рецензування та захист курсової роботи

10

2.6 Критерії оцінювання курсової роботи

11

3 Правила оформлення курсової роботи

11

3.1 Титульний лист

12

3.2 Зміст

12

3.3 Текстова частина

12

3.4 Список використаної літератури

14

3.5 Додатки

14

Додатки

 

 

ВСТУП 

Навчальними планами вищих навчальних закладів передбачається написання студентами курсових робіт з дисципліни «Фінанси». Останні є дуже важливою ланкою в опрацюванні кожним студентом навичок самостійного вивчення дисципліни, в глибокому засвоєнні її положень, висновків, законів, здобутті досвіду самостійного одержання і накопичення знань, що необхідно майбутньому дипломованому фахівцю в його професійній діяльності. Курсова робота є однією з найефективніших форм самостійної роботи студентів. Тому дуже важливо, щоб студент усвідомив її місце та роль у процесі підготовки фахівця з вищою освітою та концентрував свої зусилля на самостійному вивченні курсу.

У запропонованих методичних рекомендаціях автори використовували багаторічний досвід роботи кафедри фінансів зі студентами усіх форм навчання. На жаль, ще не завжди зусилля викладачів дають бажаний результат. Студенти, розкриваючи обрану тему, припускаються помилок, від яких їх хотілося б застерегти. З цією метою здається доцільним і необхідним у даних рекомендаціях пройти зі студентом весь шлях від вибору теми курсової роботи до свідомого використання при подальшому навчанні наведених у рецензії зауважень викладача. Досвід показує, що студент потребує таких порад. Тому у рекомендаціях головна увага приділяється методичним питанням розкриття змісту теми, включаючи складання плану, використання літературних джерел, підбору фактичного матеріалу, врахування рекомендацій викладача.

Курсова робота свідчить, наскільки знання, здобуті студентами в процесі вивчення дисципліни «Фінанси», є глибокими й фундаментальними; характеризує вміння студентів самостійно дослідити поставлені питання обраної теми.

Ознайомившись з даними методичними рекомендаціями, студент зможе більш конкретно уявити вимоги до курсової роботи як з точки зору її змісту, так і підготовки плану, розкриття вузлових питань теми, оформлення, оцінки, порядку захисту курсової роботи.

Вимоги до оформлення курсової роботи розроблені згідно із стандартом Дніпропетровського національного університету СТП–02066747–009–01 і Державним стандартом України ДСТУ 3008 – 95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». 

1. Розкриття значення курсової роботи у вивченні дисципліни «Фінанси» 

Основою вивчення фінансової науки є засвоєння її фундаментальних засад. Саме це визначає місце навчальної дисципліни «Фінанси» у системі економічної освіти. Метою вивчення дисципліни є надання базових знань з теорії і практики використання грошей, інших фінансово-кредитних інструментів у процесі розподілу й споживання, а також їх упливу на процес відтворення за умов ринкової економіки; опанування методів аналізу та оцінки грошової і фінансово-кредитної політики за умов ринкової економіки.

Тому студентам необхідно добре розуміти сутність та природу фінансів, особливості їх функціонування за різних умов, бачити засоби найбільш повного їх використання в інтересах ефективного розвитку суспільного виробництва.

Курсова робота з дисципліни «Фінанси» є завершальним етапом вивчення цього курсу. У курсовій роботі необхідно відобразити актуальні теоретичні та практичні проблеми розвитку фінансових відносин в Україні. При цьому теоретичні положення мають висвітлюватися в тісному зв’язку із сучасною практикою та завданнями соціально-економічної стратегії розвитку України.

Метою курсової роботи є систематизація та закріплення теоретичних знань студентів, здобутих у процесі вивчення дисципліни «Фінанси».

У курсовій роботі студент має показати:

- знання й правильне розуміння закономірностей, що складаються у фінансовій сфері;

- уміння працювати з різними інформаційними джерелами, користуватись законодавчим та інструктивним матеріалом;

- викладати свою точку зору з проблемних питань, виявлених у процесі дослідження;

- здатність аналізувати зібраний цифровий матеріал, що характеризує стан об’єкту дослідження, з використанням таблиць, графіків, схем, діаграм тощо;

- уміння робити обґрунтовані висновки, формулювати та розробляти конкретні пропозиції щодо поліпшення фінансових відносин та вдосконалення функціонування фінансової системи України.

Також курсова робота як форма навчального процесу дозволить підготувати студентів до виконання дипломної роботи, а саме: придбати та розвити навички роботи з спеціальною економічною літературою, методичними та статистичними даними; здібність логічно й чітко висловлювати свої думки; вміння творчо застосовувати теоретичні положення з метою оцінки конкретних явищ.

У процесі підготовки курсової роботи необхідно:

- повністю розкрити тему роботи на підставі глибокого вивчення сучасної вітчизняної, а також, виходячи з можливостей, закордонної економічної літератури;

- самостійно вивчити й проаналізувати звітну, статистичну та іншу інформацію в динаміці за 3-5 останніх років;

- виявити стійкі зв’язки, співвідношення, закономірності та зміни досліджуваних явищ у динаміці за певний час, тим самим показавши розуміння конкретних форм організації фінансів у різних сферах суспільної діяльності;

- узагальнити зібраний матеріал, провести його аналіз та розробити пропозиції щодо покращення фінансових відносин в Україні.

Курсова робота потребує поглибленого та творчого вивчення студентом предмету дослідження, дискусійних питань теорії і практики фінансових відносин. Рекомендований обсяг курсової роботи дозволяє студенту докладно й поглиблено розкрити тему, якомога повніше виявити свої здібності та старання. 

 

2. Основні етапи виконання курсової роботи 

Виконання курсової роботи передбачає такі етапи:

1) вибір теми курсової роботи;

2) підбір та опрацювання літератури;

3) складання попереднього розгорнутого плану роботи;

4) консультація з викладачем з метою уточнення розробленого плану курсової роботи;

5) написання та оформлення тексту курсової роботи;

6) передання завершеної курсової роботи на кафедру фінансів для рецензування;

7) захист курсової роботи. 

2.1 Вибір теми курсової роботи 

Тематика курсових робіт щорічно розробляється або поновлюється викладачами та затверджується на засіданні кафедри фінансів. Порядок визначення теми передбачає, що студент самостійно обирає тему згідно з тематикою, запропонованою кафедрою. Якщо студент вагається під час вибору теми, то йому доцільно звернутися до викладача за консультацією.

Розробка однакової теми різними студентами, а також написання колективних курсових робіт не дозволяється. Якщо студент бажає виконувати курсову роботу за темою, що відсутня в переліку запропонованих кафедрою тем, йому обов’язково необхідно з’ясувати це питання з науковим керівником.

Обравши тему, студент записує своє прізвище, ініціали та шифр групи в надруковану тематику навпроти сформульованої теми. Приблизну тематику курсових робіт з дисципліни «Фінанси» наведено у Додатку А методичних рекомендацій.

2.2 Структура та обсяг курсової роботи 

Структура курсової роботи повинна бути побудована у відповідності з розподілом, наведеним у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1

Структурний розподіл змісту курсової роботи з дисципліни «Фінанси» 

Назва розділу

Питома вага в загальному

обсязі, %

Приблизна кількість сторінок

  Вступ

4÷5

2

 Розділ 1 Теоретичні та методичні положення

20÷25

10

 Розділ 2 Аналіз стану предмету дослідження та виявлення недоліків або проблемних сегментів

 

30÷35

 

14

 Розділ 3 Розробка та обґрунтування шляхів усунення виявлених недоліків об’єкта дослідження; визначення перспектив розвитку об’єкта дослідження

 

20÷25

 

10

 Висновки

4÷5

2

 Список використаної літератури

4÷5

Залежно від кількості джерел

 Загальний обсяг курсової роботи

 100

40

 Додатки

 2÷4

 Залежно від кількості додатків

Текст роботи слід писати тільки на одній сторінці стандартного аркуша (формату А4) та розміщувати таким чином, щоб залишалися поля: з лівого боку – 30 мм, з правого – 10 мм, зверху та знизу – по 20 мм.    

Загальний обсяг текстової частини курсової роботи не повинен перевищувати 40 сторінок друкованого тексту (Times New Roman, 14 кегель, 1,5 міжрядковий інтервал), включаючи табличний та ілюстративний матеріал (при оформленні таблиць та рисунків розмір шрифту може бути зменшений). Додатки в цей обсяг не входять, оскільки вони доповнюють зміст курсової роботи.

2.3 Вимоги до змісту курсової роботи 

Курсова робота повинна мати чітку й логічну структуру, складовими якої є вступ, основна частина (складається з трьох розділів, поділених на підрозділи), висновки, список використаної літератури, додатки.

У вступі необхідно коротко обґрунтувати актуальність обраної теми та необхідність проведення дослідження, визначити мету та завдання курсової роботи, об’єкт і предмет дослідження.

Розробка першого розділу роботи передбачає проведення аналітичного огляду літератури з досліджуваного питання, висвітлення теоретико-методологічних аспектів обраної теми курсової роботи. Наприкінці першого розділу необхідно зробити висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів (висновки обов’язкові в кінці кожного розділу). Їх наявність дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

У другому розділі курсової роботи необхідно провести ґрунтовний аналіз стану об’єкту дослідження на підставі зібраних інформаційно-довідникових, статистичних, звітних та інших даних. На підставі проведеного аналізу необхідно виявити недоліки об’єкту дослідження або проблемні сегменти у його функціонуванні. Результати цього дослідження використовуються як вихідний матеріал для написання наступного розділу.

Написання третього розділу курсової роботи пов’язано з розробкою конкретних заходів щодо забезпечення перспективного розвитку об’єкта дослідження та усунення виявлених у процесі аналізу недоліків. Обов’язковим є економічне обґрунтування своїх пропозицій.

На підставі пропозицій та висновків, наведених у розділах курсової роботи, оформлюються загальні висновки по роботі. У висновках відображається ступінь вирішення завдань, раніше сформульованих у вступі.

Якщо студент не в змозі запропонувати своє вирішення проблеми, то він повинен критично проаналізувати передовий вітчизняний та закордонний досвід у конкретній сфері фінансових відносин, рекомендації наукових установ щодо цього питання та викласти найбільш доцільний варіант його вирішення з урахуванням особливостей сучасного етапу. Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

Список використаної під час написання курсової роботи літератури має бути оформлений у відповідності з вимогами держстандарту та за обсягом становити не менше 40.

До змісту курсової роботи ставляться такі вимоги:

- системність, послідовність і конкретність викладення матеріалу;

- виділення в тексті окремих абзаців, що сприяють акцентуванню уваги на викладенні певних думок, логічно пов’язаних між собою;

- завершеність викладення кожної думки;

- виключення повторень.

Зміст роботи слід викладати відповідно до плану, лаконічно, не припускаючи повторень та непотрібних відступів від теми.

Курсова робота має бути написана студентом самостійно. Усі наведені в тексті цитати та цифровий матеріал потрібно супроводжувати посиланнями на відповідні джерела.

Обов’язковим для розкриття теми курсової роботи є залучення та опрацювання цифрових даних. Їх джерелом можуть бути статистичні щорічники, спеціальні видання (наприклад, бюлетені) Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Національного банку України, Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України, Державної контрольно-ревізійної служби України тощо. Крім того, це може бути фактичний матеріал, зібраний за місцем роботи (наприклад, дані бухгалтерської звітності підприємства).

Цифровий матеріал має бути поданий у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків. Наявність у роботі ілюстрацій (схем, діаграм, графіків), які називаються «рисунками», дає змогу викласти матеріал більш наочно, доказово, що полегшує його сприйняття. Особливої уваги потребує їх правильне оформлення. Таблиці та рисунки мають бути логічним продовженням викладених теоретичних положень. На кожну таблицю чи рисунок слід давати посилання, супроводжувати їх аналізом змісту та висновками. Назви таблиць та рисунків мають відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу та вказувати на об’єкт і період, який характеризують наведені дані. У таблицях обов’язково вказуються одиниці виміру, а в графіках та діаграмах – масштаб.

2.4 Наукове керівництво та контроль за виконанням курсової роботи 

Керівництво роботою студента під час виконання курсової роботи покладається на наукового керівника, який може бути як штатним робітником кафедри фінансів, так і викладачем, залученим з інших кафедр університету, практичним робітником (фахівцем) в галузі фінансової справи.

Кожен науковий керівник призначає розклад консультацій з питань виконання курсової роботи.

Перша консультація – установча. Вона проводиться з групою студентів, що обрали теми, запропоновані викладачем.

Друга консультація – індивідуальна. Кожний студент повинен проконсультуватися з науковим керівником та затвердити план курсової роботи, скласти бібліографію.

Третя консультація має контрольний характер. Студент обговорює з викладачем концепцію своєї роботи та показує чернетки, які при необхідності корегуються викладачем.

Нарешті, до встановленого строку слід подати курсову роботу на рецензування й подальшого захисту.

2.5 Рецензування та захист курсової роботи 

Орієнтиром у підготовці до захисту курсової роботи є рецензія наукового керівника, а також зауваження на сторінках у тексті роботи. В рецензії не вказується остаточна оцінка, а надається попередня оцінка у формі висновку: «Робота рекомендується до захисту з оцінкою ________» чи «Робота не допускається до захисту». Остаточна оцінка робиться після захисту.

Якщо робота не допущена до захисту, то студент повинен повністю або частково переробити її у відповідності до вимог, наведених у рецензії та знову подати на перевірку. Змінювати тему курсової роботи забороняється.

Робота не допускається до захисту, якщо вона не має самостійного характеру (наприклад, студент не знайшов нічого кращого, аніж переписати відповідний розділ підручника), якщо основні питання не розкриті, викладені схематично, в тексті містяться помилкові положення, науковий апарат оформлено неправильно (посилання, список використаної літератури, таблиці, рисунки), текстові фрагменти розташовані в нелогічній послідовності.

Задача рецензії на курсову роботу – не тільки проконтролювати знання студента, але й надати допомогу у вивченні курсу «Фінанси». На підставі рецензії студент проводить аналіз своєї роботи, з’ясовує, що йому вдалося викласти добре, які побажання виказав рецензент щодо поглиблення знань з теми, за допомогою якої літератури доцільно доопрацювати тему.

Повторна робота рецензується тільки в тому випадку, якщо до неї прикладено попередню, не зараховану роботу. При рецензуванні повторної роботи викладач перевіряє, чи враховані його зауваження. Якщо зауваження не враховані, то робота знову повертається студентові для доопрацювання.

Захист курсових робіт організується кафедрою в установлені терміни. Під час захисту курсової роботи студентам надається можливість відстоювати свої погляди, обговорювати складні питання функціонування фінансового механізму та сучасні проблеми фінансового характеру в Україні. Комісія із захисту курсових робіт, що складається з трьох викладачів кафедри, враховує якість виконання роботи, її науковий рівень, ступінь самостійності виконання роботи, її оформлення, мову та стиль викладення матеріалу, рецензію наукового керівника, відповіді на запитання під час захисту.

Слід зазначити, що наявність зауважень та вказівок на недоліки роботи, зазначених у рецензії, ще не може буди свідоцтвом того, що курсова робота одержить низьку оцінку на захисті. Добре оволодівши основними положеннями роботи, студент досить часто під час захисту показує гарну теоретичну та практичну підготовку з питань дослідження, доводить правоту своєї позиції з того чи іншого питання. Це свідчить про те, що студент зміг усунути зазначені рецензентом недоліки, цілеспрямовано працюючи над вивченням теми у відповідності до методичних вказівок викладача, і може отримати позитивну оцінку.

Захист курсової роботи – це підведення підсумків самостійної роботи студента, набуття й розвиток навичок відстоювання власної позиції з актуальних проблем розвитку фінансових відносин та фінансової системи України. 

2.6 Критерії оцінювання курсової роботи 

За результатами захисту курсової роботи студент отримує оцінку, яку викладач виставляє в екзаменаційну відомість. Оцінка диференціюється так:

0-59 балів – незадовільно / F або FX;

60-74 бали – задовільно / DE;

75-89 балів – добре / BC;

90-100 балів – відмінно / А.

Оцінка «відмінно / А» (90-100 балів) виставляється за умови, що тему курсової роботи повністю розкрито; сама робота містить практичний результат і глибокий аналіз питань обраної теми, обґрунтовані висновки про позитивні моменти та недоліки або проблеми функціонування об’єкту дослідження, пропозиції щодо усунення виявлених недоліків або проблем; на захисті студент демонструє глибокі знання об’єкту дослідження, висловлює своє ставлення до різних точок зору з певних положень або проблем, викладає матеріал самостійно, логічно, грамотно й акуратно.

Оцінка «добре / ВС» (75-89 балів) виставляється за умов, викладених вище, але якщо при висвітленні матеріалу студент допускає недоліки методичного характеру, тобто неточності, помилки, недостатньо аргументує висновки та пропозиції.

Оцінка «задовільно / DE» (60-74 бали) виставляється в тому разі, якщо тему курсової роботи в основному розкрито, студент розуміє питання, намагається робити висновки, але при цьому припускається грубих помилок і не може самостійно викласти матеріал; робота містить неглибокий аналіз, висновки та пропозиції погано аргументовані, порушені правила оформлення курсової роботи.

Оцінка «незадовільно / F або FX» (0-59 балів) виставляється в тому разі, якщо тему курсової роботи не розкрито, студент не розуміє сутності питання, не може зробити висновки і не здатний самостійно викласти матеріал. У такому разі курсова робота має бути повністю перероблена й подана повторно на рецензування. 

 

3. Правила оформлення курсової роботи 

Курсова робота повинна мати наступні складові частини, які необхідно розташовувати у нижченаведеному порядку:

1. Титульний лист.

2. Зміст.

3. Вступ.

4. Основна частина (3 розділи з підрозділами).

5. Висновки.

6. Список використаної літератури.

7. Додатки

3.1 Титульний лист 

Титульний лист має єдину форму та реквізити для всіх курсових робіт (приклад його оформлення наведений у додатку Б). Виконується з особливою акуратністю (без підчисток та інших недбалостей). Титульний лист вважається першою сторінкою курсової роботи, проте номер на ньому не ставиться.

3.2 Зміст 

Зміст подається на початку курсової роботи (на другій сторінці). У змісті послідовно пишуться найменування частин роботи (вступ, назви розділів та підрозділів, висновки, список літератури, додатки) у повній відповідності до тексту. Навпроти кожного найменування у правій стороні аркуша вказується номер сторінки, з якої починається ця частина роботи. Вступ, висновки, список літератури та додатки нумерації не мають.

3.3 Текстова частина 

Курсову роботу необхідно чітко поділяти на окремі, логічно поз’вязані частини. Розділи повинні мати в межах роботи послідовні номери, позначені арабськими цифрами. Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу. Номери підрозділів складаються з номерів розділу та підрозділу, поділених крапкою. В кінці номера крапка не ставиться.

Кожен розділ курсової роботи повинен починатися з нової сторінки. До підрозділів такі вимоги не застосовуються. Підрозділи в межах розділу мають розташовуватись один за одним через інтервал у два рядки. Назви розділів, підрозділів повинні бути стислими та записуватися у вигляді заголовків симетрично до тексту. Перенос слів у заголовках не допускається і крапка в кінці не ставиться.

Назви розділів слід розташовувати посередині рядка (симетрично до тексту без урахування абзацного відступу) і друкувати великими літерами без крапки в кінці. Заголовки підрозділів слід починати з абзацного відступу і друкувати послідовно до тексту маленькими літерами, крім першої великої, без крапки в кінці. Відстань між заголовком розділу, підрозділу і подальшим текстом – два рядки. Відстань текстом і заголовком наступного підрозділу – два рядки.

Нумерація аркушів повинна бути послідовною. Нумеруються всі аркуші, що входять до роботи. Номер сторінки проставляється у правому верхньому куті аркуша. Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи, але на ньому номер сторінки не ставиться.

Посилання на використану літературу у тексті наводяться в квадратних дужках із зазначенням номера джерела у відповідності до списку використаної літератури та конкретної сторінки у цьому джерелі. Наприклад, «...використовуються рекомендації роботи [12, с.37]...». У списку використаної літератури ця робота розташована під номером 12.

Текст курсової роботи викладається від імені третьої особи множини або в безособовій формі. Термінологія, визначення повинні бути єдиними та відповідати вимогам стандартів. При введенні нових абревіатур (скорочень) насамперед обов’язково надають їх повний та скорочений (у дужках) вигляд і лише потім використовують у тексті. Наприклад, «Національний дохід (НД) ...».

Курсова робота має включати таблиці та рисунки (усі схеми, діаграми, ілюстрації в курсовій роботі називаються рисунками). Оформлення таблиць та рисунків здійснюється відповідно до вимог державного стандарту. Рисунки і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Рисунки і таблиці, розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю або рисунок, розміри якого більші від формату А4, враховують як одну сторінку й розміщують відразу після згадування в тексті.

Рисунки нумерують послідовно в межах розділу (за винятком рисунків, поданих у додатках). Номер рисунку складається з номера розділу і порядкового номера рисунку, відокремлених крапкою. Після номера рисунка ставлять тире й зазначають його назву. Наприклад: Рисунок 1.2 - (другий рисунок першого розділу). Слово «Рисунок», його номер, назву та пояснювальні підписи друкують, починаючи з абзацного відступу (послідовно до тексту) і розміщують під рисунком. Рисунок відокремлюється від тексту вільними рядками: вище і нижче рисунка залишають один вільний рядок. Приклад оформлення рисунків наведений у додатку В до цих рекомендацій.

Таблиці позначають словом «Таблиця» і нумерують послідовно в межах розділу (за винятком таблиць, поданих у додатках). Номер таблиці складається з номера розділу й порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Після номера таблиці ставлять тире й зазначають її назву. Наприклад: Таблиця 1.2 – (друга таблиця першого розділу). Слово «Таблиця», її номер та назву друкують з абзацного відступу (послідовно до тексту) і вміщують над таблицею. Таблиця відокремлюється від тексту вільними рядками, тобто вище й нижче таблиці залишають один вільний рядок. Шрифт тексту таблиці може бути зменшений, але висота рядків не менше 12 пт Times New Roman та через 1,2 міжрядковий інтервал. Приклад оформлення таблиць наведений у додатку Г до цих рекомендацій.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. Таблицю з великою кількістю граф можна поділити на частини й розміщувати одну над одною в межах тієї самої сторінки. Якщо частину таблиці перенесено на іншу або ту саму сторінку, назву подають тільки над першою частиною таблиці, над її іншими частинами пишуть «Продовження таблиці___» із зазначенням номера таблиці. Наприклад: «Продовження таблиці 1.2».

Формули розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище та нижче формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули в роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу й порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери пишуть в круглих дужках біля правого поля аркуша в одному рядку з відповідною формулою, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в тексті. Інші нумерувати не рекомендується. Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять на наступний, нижче формули. Номер формули в разі її перенесення вміщують на рівні останнього рядка. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

3.4 Список використаної літератури

Цей розділ складається з бібліографічного опису наукових робіт, безпосередньо використаних під час написання курсової роботи. Список повинен бути достатньо великий (не менше 40 джерел) та відображати глибину розробок, виконаних студентом. До списку використаної літератури мають бути включені законодавчі акти України (закони, постанови ВРУ, укази Президента) та нормативна база (інструкції, накази та листи відомчих установ). Літературу необхідно розміщувати в алфавітному порядку. Законодавчі та нормативні акти, а також матеріали з електронних ресурсів зазначають в списку літератури на загальних підставах.

Відомості про джерела, що внесені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту (Державний стандарт України ДСТУ 3008 – 95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»). Приклад оформлення списку використаної літератури наведений у додатку Д.

3.5 Додатки

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках. У додатках до курсової роботи розміщують ілюстраційний матеріал, таблиці, текст допоміжного характеру, схеми, діаграми тощо. Кожен додаток починається з нової сторінки, де зверху посередині поміщується слово “Додаток”. Якщо в курсовій роботі більше, ніж один додаток, то їх нумерують літерами українського алфавіту (без знаку №), наприклад: “Додаток А”, “Додаток Б” і т.ін. Винятком є літери Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Текст кожного додатка при необхідності може бути поділений на окремі розділи, які нумерують у межах кожного додатка. Рисунки, таблиці й формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах додатка, наприклад: Рисунок А.2 – другий рисунок додатка А.

Курсова робота виконується українською мовою і повинна бути переплетена.

  

Додаток А

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСИ” 

 1. Роль фінансової системи держави у забезпеченні фінансової стабілізації.

 2. Роль фінансів у розвитку соціальної сфери.

 3. Організація фінансів у некомерційній сфері (за окремими видами суспільної діяльності: освіта, культура, охорона здоров’я, соціальне забезпечення, державне управління).

 4. Роль фінансового механізму та його складників у забезпеченні реалізації державної фінансової політики.

 5. Особливості інвестування реального сектору економіки України на сучасному етапі.

 6. Засоби збалансування фінансових ресурсів і витрат держави.

 7. Фінансова стабілізація в Україні: сутність, засоби досягнення, проблеми.

 8. Напрямки підвищення ефективності державного фінансового контролю в Україні.

 9. Фінансовий контроль і його роль у забезпеченні фінансової дисципліни.

 10. Податкова політика України на сучасному етапі та можливості її удосконалення.

 11. Становлення й розвиток податкової системи України.

 12. Шляхи реформування податкової системи України.

 13. Напрями підвищення ефективності податкового контролю в Україні.

 14. Удосконалення прямого оподаткування в Україні.

 15. Малий бізнес в Україні: сучасний стан, проблеми функціонування та перспективи розвитку.

 16. Недоліки непрямого оподаткування в Україні та можливості їх усунення.

 17. Проблеми оподаткування прибутку підприємств в Україні та можливості їх вирішення.

 18. Оцінка впливу оподаткування доходів громадян на обсяги їх заощаджень.

 19. Вплив податкової політики держави на економічну поведінку громадян.

 20. Ресурсні платежі в Україні та їх роль у забезпеченні ресурсозбереження.

 21. Необхідність, сутність і роль державного бюджету в економічному й соціальному розвитку України.

 22. Актуальні проблеми формування й використання коштів державного бюджету України.

 23. Удосконалення бюджетного процесу в Україні.

 24. Удосконалення діяльності державних фінансових органів щодо забезпечення виконання державного та місцевих бюджетів.

 25. Підвищення ефективності діяльності Державної фінансової інспекції України.

 26. Удосконалення діяльності органів державного фінансового контролю щодо використання бюджетних коштів.

 27. Напрями реформування міжбюджетних відносин в Україні.

 28. Бюджетний дефіцит: причини виникнення, наслідки, методи управління.

 29. Державний кредит і його роль у формуванні фінансових ресурсів держави.

 30. Державний борг України: сучасний стан та перспективи його скорочення.

 31. Удосконалення державного регулювання фінансового ринку в Україні.

 32. Фондовий ринок в Україні: сучасний стан, проблеми функціонування та перспективи розвитку.

 33. Стимулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання в Україні.

 34. Медичне страхування в Україні: сучасний стан, фінансові проблеми та перспек­тиви розвитку.

 35. Фінансове забезпечення економічного й соціального роз­витку адміністративно-територіальних одиниць України.

 36. Фінансове забезпечення функціонування місцевого господарства.

 37. Перспективи вдосконалення територіального фінансового планування.

 38. Фінансування інноваційних проектів в Україні: сучасний стан, джерела, актуальні проблеми.

 39. Проблеми фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств.

 40. Проблеми формування й використання прибутку підприємств.

 41. Вплив податків на процес формування прибутку підприємств.

 42. Проблеми фінансового планування на вітчизняних підприємствах та можливості їх вирішення.

 43. Оптимізація джерел формування фінансових ресурсів підприємства.

 44. Особливості організації фінансів акціонерних товариств.

 45. Особливості організації фінансів державних підприємств.

 46. Оптимізація джерел формування коштів Пенсійного фонду України.

 47. Актуальні проблеми формування та використання коштів фондів соціального страхування в Україні.

 48. Перспективи розвитку державного соціального страхування в Україні.

 49. Проблеми фінансування соціального захисту населення.

 50. Пенсійне страхування в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.

 51. Проблеми розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні.

 52. Напрями розвитку фондового ринку України.

 53. Особливості функціонування страхового ринку в Україні.

 54. Проблеми функціонування кредитного ринку в Україні.

 55. Підвищення ефективності кредитної діяльності комерційних банків України.

 56. Податкове планування на підприємстві як засіб зниження податкового навантаження.

 57. Особливості податкового стимулювання підприємницької активності в Україні.

 58. Фінансові аспекти функціонування ТНК і ТНБ та особливості їх діяльності в Україні.

 59. Участь України в процесі міжнародної економічної інтеграції: сучасний стан, проблеми та перспективи їх вирішення.

 60. Світові фінансові кризи: причини виникнення та шляхи подолання.

 

Додаток Г

Приклад оформлення таблиць у курсовій роботі 

Таблиця 2.1

Обсяг ВВП та інвестицій за 2001–2008 рр.

Показники

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ВВП (у фактичних цінах), млн. грн.

204190

225810

264165

344822

378752

544153

720731

948056

Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах), млн. грн.

32537

37178

51011

75714

82475

125254

188486

233081

Інвестиції до ВВП, %

 

15,9

 

16,5

 

19,3

 

22,0

 

21,8

 

23,0

 

26,2

 

24,6

Таблиця 2.2

Аналіз структури фондового ринку України в 2009-2011 рр.

Вид фондового ринку

2009

2010

2011

Обсяг торгів, млн. грн.

Пито-ма вага, %

Обсяг торгів, млн. грн.

Пито-ма вага, %

Струк-турне відхи-лення,%

Обсяг торгів, млн. грн.

Пито-ма вага, %

Струк-турне відхи-лення,%

Біржовий

36010

4

131290

9

5

235084

10

1

Позабіржовий

1031250

96

1406500

91

5

2224620

90

-1

Загалом по фондовому ринку

1067260

100

1537790

100

2460460

100

-

 

Додаток Д

Приклад оформлення списку використаної літератури 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бобров Є.А. Аналіз причин виникнення світової фінансової кризи та її вплив на економіку України [Текст] / Є.А. Бобров // Фінанси України. – 2008. - №12. – С.33-43.

 2. Бутко М. Роль банківської системи в активізації інноваційно-інвестиційного розвитку регіону [Текст] / М. Бутко, Л. Волошок // Вісник НБУ.- 2002.- №12.- C.38-42.

 3. Бюлетень Національного Банку України [Електрон. ресурс]. – Лютий 2010. – Режим доступу <http: // www.bank.gov.ua>.

 4. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами [Текст]: Пер. с англ. / Дж. К. Ван Хорн. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 800 с.

 5. ДСТУ 3008-95 - Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення [Текст]. - Чин. 1996.01.01. - К.: Держстандарт України, 1995. - 38 с.

 6. ДСТУ 1.5:2003 - Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів [Текст]. - Впров. 2003.01.10. - К.: Держстандарт України, 2003. - 40 с.

 7. Економічна енциклопедія [Текст]: У 3 т. / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2000. – Т.1 – 864 с.

 8. Методика виконання випускних, курсових та дипломних проектів (робіт). Стандарт Дніпропетровського національного університету [Текст] // Збірник нормативних документів Дніпропетровського національного університету з питань організаційної, навчальної, наукової, фінансово-господарської роботи та міжнародного співробітництва. - Чин. 2001.01.11. - Д.: РВВ ДНУ, 2007. - С155-165.

 9. Пересада А.А. Інвестиційне кредитування [Текст]: Навч. посіб. / А.А. Пересада. - К.: КНЕУ, 2002. – 271 с.

 10. Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі в процесах економічних перетворень: Указ Президента №891/2000 від 14.07.2000 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу <http: // www.rada.gov.ua>.

 11. Статистичний щорічник України за 2008 рік [Текст] / Держкомстат України / За ред. О. Г. Осауленко. – К.: Держаналітінформ, 2009. – 566 c.

 12. Управление инвестициями [Текст]: В 2т. / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро и др. – М.: Высшая школа, 1998. – Т.1. – 416 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!