Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2135 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Маркетинг та управління бізнесом, НУ КМА

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Маркетинг та управління бізнесом, НУ КМА

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

 

Кафедра маркетингу та управління бізнесом

  

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

для студентів ІІ-ІІІ курсівбакалаврської програми

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напряму підготовки: 6.030507 «Маркетинг»

Затверджено на засіданні кафедри

маркетингу та управління бізнесом

Протокол № __ від ________ 2011 р.

Рада ФЕН

Протокол № __ від ________ 2011 р. 

Завідувач кафедри к.е.н., доцент

__________________ Л.В.Пан

 

Київ 2011

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Маркетинг" для студентів бакалаврської програми/ Укл. Л.В.Пан – К.: НаУКМА, 2010. – 27 с.

Укладач: Л.В. Пан, канд.екон.наук, доцент 

Рецензенти: К.В. Пічик, канд.екон.наук, доцент

Н.В. Романченко, канд.екон.наук, доцент

Відповідальна за випуск

завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесом

Л.В. Пан, канд.екон.наук, доцент

 

Вступ

Відповідно до навчальних планів підготовки бакалаврів з маркетингу, студенти вико­нують курсову роботу з дисципліни "Маркетинг".

Виконання курсової роботи являє собою один із видів самостійної навчальної та водночас науково-дослідної роботи студентів, призначений засвідчити якість набутих студентами знань та вміння використовувати їх при опрацюванні теоретичних і конкретних-практичних питань у галузі маркетингової діяльності.

Виконання курсової роботи переслідує одразу декілька цілей:

1. Закріпити та поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення курсу "Маркетинг".

2. Прищепити студентам навички самостійної роботи зі спе­ціальною літературою, довідниками, джерелами первинної статистичної інформації тощо.

3. Виробити вміння узагальнювати теоретичні матеріали, само­стійно формулювати висновки, розроблювати пропозиції, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору з проблем, що досліджуються.

Написання курсової роботи має сприяти більш глибокому за­своєнню студентами програмних питань курсу. Це вимагає від них само­стійного поглибленого вивчення не лише навчальної, але й спеціальної літератури: монографій, статей, що друкуються у періодичних виданнях, наукових збірниках тощо.

Курсова робота повинна містити елементи наукового пошуку, спрямованого на більш ефективне, ніж те, що існує на практиці, вирішення питань, що вивчається. Для цього потрібно здійснити збір та провести порівняльний аналіз інформації, що міститься в різних літературних джерелах, відшукати та опрацювати відповідні статистичні матеріали, узагальнити ці вихідні дані та сформулювати власні висновки й пропозиції.

Студенти виконують курсову роботу на ос­нові ретельного вивчення та узагальнення теоретичних положень, що містяться у відповідних літературних джерелах, а також використання фактичних даних, наведених у статистичних щорічниках, науковій літературі, періодичних виданнях. При виконанні кур­сової роботи слід використовувати також інструктивні, нормативні, звітні матеріали підприємств або організацій.

 

1. Порядок виконання курсової роботи

Виконання курсової роботи складається з наступних етапів:

1-й етап - вибір теми курсової роботи. Вдалий вибір теми є одним із найсуттєвіших моментів якісного виконання курсової роботи. Тему сту­денти обирають самостійно, керуючись переліком, який наведено у реко­мендованій тематиці (див. Додаток А). Якщо студент має бажання розроб­ляти тему, яка не передбачена рекомендованою тематикою, він повинен написати заяву на ім'я завідувача кафедри маркетингу та управління бізнесом, в якій має бути сформульована ця тема та обґрунтовані причини, що зумовили її вибір.

Обираючи тему курсової роботи, студентам необхідно враховувати відповідність її спрямованості своїм науковим і практичним інтересам, розробкам, що вже маються, можливостям збирання первинної інформації тощо.

Вибравши тему, студент звертається з письмовою заявою на ім'я завідувача кафедри маркетингу та управління бізнесом, Із проханням її затвердити. Заява студен­та є підставою для призначення наукового керівника.

2-й етап - складання плану курсової роботи. План курсової роботи складається студентом самостійно на основі ознайомлення з літературними джерелами щодо обраної теми. Планом передбачається вступ; 3-4 ключових, взаємопов'язаних, розміщених у логічній послідовності параграфи, в яких має бути розкрита сутність обраної теми; висновки. Складений студентом план обговорюється з науковим керівником, який його коригує (якщо у цьому є необхідність) та затверд­жує. Зразок оформлення титульної сторінки та змісту курсової роботи наведено в Додатках Б, В.

3-й етап - добір та вивчення літератури. На стадії добору літератури студент складає бібліографію, у чому йому своїми рекомен­даціями надає допомогу науковий керівник; корисні поради у процесі до­бору літератури можна також отримати від працівників бібліотеки. Значно прискорить процес добору літератури використання алфавітних та систе­матичних каталогів літератури, реферативних журналів, бібліографічних довідників та інших джерел інформації, що є у бібліотеці.

Поглиблене вивчення підібраної літератури доцільно починати з розгляду найновіших публікацій, оскільки в них висвітлюються останні досягнення в галузі теорії та практики управління. Решту літератури вив­чають у порядку, зворотньому до хронологічного.

Безпосереднє ознайомлення з конкретним літературним джерелом розпочинають з перегляду змісту. Глави та параграфи, що викликали особливу зацікавленість, слід ретельно опрацювати. Ця робота має бути спрямованою на пошук ідей та пропозицій щодо вирішення проблемних питань обраної теми. Особливу увагу при цьому слід зосередити на вияв­ленні дискусійних питань, аналізу протилежних або суперечливих позицій.

У процес вивчення літератури на окремих аркушах або картках роблять конспективні записи, виписки окремих даних, цитат тощо. Слід обов'язково записувати прізвище та ініціали автора книги (брошури, статті тощо), а також назву публікації, видавництво, місто та рік видання, номерсторінки. Все це стане до нагоди при використанні виписаних ма­теріалів у курсовій роботі, щоб зробити посилання на першоджерела.

4-й етап - написання та оформлення роботи. Зібраний на поперед­ньому етапі матеріал класифікується, систематизується та опрацьовується відповідно до послідовності пунктів плану курсової роботи; у разі не­обхідності підбирається додаткова інформація. До курсової роботи слід включати лише ретельно підібрані та цілеспрямовано опрацьовані матеріали. На цьому ж етапі проводяться розрахунки, обґрунтовуються про­позиції, формулюються висновки, підбираються ілюстрації (схеми, графіки, таблиці) та здійсняється редагування. У процесі редагування поліпшується стиль викладання матеріалу, переробляються окремі части­ни тексту, вдосконалюється формулювання фраз, перевіряються орфо­графія та пунктуація, усуваються архаїзми та мовні штампи. У тексті кур­сової роботи слід уникати частого повторення однакових слів, замінюючи їх синонімами. Четвертий етап завершується оформленням курсової робо­ти згідно із вимогами, що перелічені у третьому розділі цих методичних вказівок.

5-й етап - захист курсової роботи. Виконана курсова робота у встановлений термін здається студентами на кафедру маркетингу та управління бізнесом. Після реєстрації курсова робота передається науковому керівникові для перевірки та рецензування. У відгуку наукового керівника відмічаються позитивні сторони та недоліки курсової роботи, робиться висновок ;про можливість допуску роботи до захисту та виставляється попередня оцінка ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"). Якщо курсова робота отримує оцінку "незадовільно", во­на повертається студентові для доопрацювання. До переробленої курсової роботи, зданої на повторну перевірку, обов'язково додається первісна ре­цензія.

Якщо науковий керівник дає позитивний відгук, курсова робота до­пускається до захисту. Терміни та графік захисту робіт встановлюються кафедрою маркетингу та управління бізнесом. Напередодні захисту студент отримує свою курсову роботу, щоб ознайомитися з відгуком та своєчасно підготуватися до відповідей на зауваження, які у ньому містяться.

У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань сту­дента в досліджуваній галузі маркетингу, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитан­ня. За результатами захисту курсова робота одержує оцінку, яка запи­сується на її титульному аркуші та проставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

 

2. Зміст курсової роботи

Курсова робота повинна мати чітку та логічну побудову. Складови­ми частинами курсової роботи мають бути вступ, основна частина (3-4 взаємопов'язаних параграфи), висновки.

Вступ до роботи. Містить обґрунтування актуальності теми роботи в сучасних економічних умовах розвитку України, визначення основних проблем, альтернативних концепцій, невирішених питань в тій частині маркетингової діяльності підприємства, яка визначена темою роботи.

Чітка постановка певної проблеми дозволяє студенту зосередити увагу на її вирішенні і не відволікатися на другорядні питання. Тому курсова робота повинна мати конкретно визначену її мету.

Для досягнення мети формулюються локальні завдання дослідження, які в сукупності представляють собою комплексне вирішення проблеми. Завдання роботи формалізуються в назвах розділів та пунктів курсової роботи.

В даній частині курсової роботи вказуються методи дослідження, що підтверджує об’єктивність виконуваного аналізу та наукову обґрунтованість висновків, які містить робота. Необхідно відзначити коло літературних джерел, джерел статистичної або звітної інформації, нормативних та законодавчих актів, які було використано при проведені дослідження студентом. У вступі визначаються об’єкт і предмет дослідження. Більшість тем курсових робіт передбачають використання в якості об’єкта дослідження таких інституційних утворень, як окремі ринки (товарів або послуг), об’єднання, асоціації, групи споживачів, підприємства та їх об’єднання, що самостійно обираються студентом. Предметом дослідження є сукупність економічних відносин, що складаються під час реалізації певних видів економічної діяльності обраного об’єкта.

Обсяг вступу повинен складати дві повні сторінки.

Зміст подальших розділів залежить від характеру обраної теми. Зміст курсової роботи повинен бути добре структурованим, внутрішньо логічно вв'язаним, являти собою цілісне й закінчене дослідження.

Підставою для зниження оцінки може служити:

- недбале оформлення роботи (грубі відхилення від стандарту, неакуратність);

- поверхневий розгляд теоретичних питань (занадто обмежена кількість джерел, нерозуміння суті, відсутність власної думки);

- слабкий зв'язок між розділами роботи;

- поверхневий аналіз реальної ситуації;

- невміння представляти інформацію в наочному й конкретному вигляді (недостатнє й невірне використання графічного аналізу, табуляції й т.п.);

- недолік, необґрунтованість практичних пропозицій щодо рішення проблем; - нерозуміння джерел ефективності пропонованих заходів.

Розділ 1. Має теоретичний аспект, основне його завдання – глибоко дослідити теоретичну суть поставленої проблеми (процесу чи явища). Враховуючи, що сучасна економічна наука представляє чисельну кількість альтернативних концепцій, та передбачає постійне вдосконалення теоретичних основ економічних процесів, студент повинен представити в першому розділі їхній порівняльний аналіз та висловити особисту позицію щодо розглянутих поглядів.

Завдання розділу – розкрити сутність аспекту маркетингу, що розглядається – показати, взаємини яких господарюючих суб'єктів пов'язані з даним аспектом маркетингу, що являють собою ці суб'єкти, у чому полягають їхні цілі й інтереси; показати механізми й способи взаємодії суб'єктів (яким чином, через які канали, у який час і т.д.); показати з погляду маркетингу підприємства (організації), яку роль грає розглянутий аспект у досягненні маркетингових цілей, у реалізації принципів маркетингу.

У цьому розділі повинні бути відбиті:

- прийняте автором трактування основних понять і категорій, що відносяться до досліджуваної теми;

- огляд теоретичних відомостей, що відносяться до теми роботи, сформований на базі аналізу маркетингової літератури й публікацій в економічній пресі;

- теорія предмета повинна бути представлена не абстрактно, а у зв'язку із проблемами маркетингу українських підприємств і організацій (виключенням можуть бути теми, що стосуються маркетингової діяльності в закордонних країнах);

- відомості про історію розвитку досліджуваної проблеми;

- висновки й власна точка зору автора по дискусійних питаннях теми.

Розділ 2. Представляє собою розрахунково-аналітичну частину курсової роботи.

У другому розділі на базі літератури, публікацій у пресі, матеріалів підприємств (фірм) аналізується ситуація в області досліджуваної теми у сучасних українських умовах:

- класифікація реально діючих господарюючих суб'єктів, взаємозв'язки, що склалися між ними;

- вплив макроекономічних, політичних, соціальних, природних, технічних, ринкових умов на досліджувані питання;

- статистика й тенденції розвитку подій;

- специфіка досліджуваної проблеми в Україні;

- переломні, кризові пункти в розвитку ситуації й рішення, прийняті господарюючими суб'єктами;

- найбільш істотні практичні проблеми в області досліджуваної теми з погляду менеджера по маркетингу, джерела їхнього виникнення;

 - загальні підходи до рішення досліджуваних проблем у сформованій ситуації;

- аналіз практики рішення подібних завдань в Україні й за рубежем;

- якщо буде потреба: вплив правових аспектів на можливість рішення досліджуваних проблем.

У другому розділі (якщо використовуються дані певного підприємства) необхідно показати, як і в яких умовах функціонує система маркетингу підприємства в цей час:

- основні елементи маркетингового середовища підприємства (ринкові умови, макроекономічні, законодавчі, технічні, природні умови); - основні положення Уставу підприємства, що стосуються діяльності на ринку; - докладна структура служби маркетингу й збуту; - основні положення Стандартів, Наказів і інших документів підприємства, що стосуються ключових питань управління маркетингом; - чисельність персоналу в системі маркетингу й збуту, структура за віком, статтю, кваліфікацією, освітою, плинність кадрів; - склад центра прийняття основних рішень в області маркетингу, розподіл ролей (користувачі, селектори інформації, ті, хто приймають рішення, готують рішення); - взаємозв'язок служби маркетингу й збуту з іншими підрозділами підприємства; - формальні й реально виконувані цілі, функції й завдання; - план заходів в області маркетингу на поточний рік, реально реалізовані заходи, розмір планового й фактичного бюджету маркетингу; - особливості товарної, цінової, комунікаційної й збутової політики. Документація підприємства (Устави, баланси, Положення, Стандарти й т.п.) не повинна входити в основний текст роботи, а розміщується, якщо буде потреба, в Додатках до роботи.

Далі необхідно визначити основні проблеми в області маркетингу на підприємстві в області стратегії, оперативних результатів і організації, визначити джерела виникнення цих проблем. Завершити главу треба аналізом історії розвитку підприємства з погляду маркетингу (з 1985-1990 років по поточний період): - які критичні, кризові моменти виникали на підприємстві, у чому полягала суть кризи; - за якими показниками можна було судити про наявність кризи; - з яких причин виникали проблемні ситуації; - яким шляхом підприємство виявляло наближення проблемної ситуації; - які методи й прийоми використовувалися для рішення проблем.

В розділі варто використати різні методи економічного й логічного аналізу, системний підхід, приводити при необхідності графіки, розрахунки, табличний матеріал. В результаті, другий розділ роботи представлятиме комплексний аналіз стану та тенденцій розвитку досліджуваного процесу або явища.

Розділ 3. Повинен представляти собою логічне завершення дослідження, здійснюваного в курсовій роботі. Розділ є послідовним продовженням другого розділу. Він містить власні пропозиції студента щодо усунення негативних тенденцій, які було виявлено в процесі аналізу. Такі вдосконалюючі пропозиції можуть мати різний характер:

- організаційний (використання різноманітних маркетингових інструментів дослідження споживачів; нові форми взаємодії зі споживачами, зміна підходу до сегментації споживачів та інше);

- економічний (використання прогресивних форм розрахунків, оптимізація цінової політики фірми, обґрунтування методів стимулювання споживачів, зниження ризику від виведення нових видів продукції);

- фінансовий (обґрунтування інноваційних проектів, залучення кредитів для здійснення проектів);

- прогностичний (прогнози поведінки споживачів та компанії на ринку, обсягів продаж, конкурентних позицій, конкурентоспроможності продукції на ринках);

- та інші.

Розділ обов’язково повинен містити економічне обґрунтування наданих пропозицій, розрахунок очікуваного економічного або соціального ефекту, а також його співставлення з тим розміром коштів, які вимагаються для реалізації пропонованих заходів.

У третьому розділі повинні бути викладені: - практичні рекомендації й механізми рішення виявлених проблем в українських умовах; - обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності в розрізі вибраної теми; - пропозиції за методикою розрахунку економічного ефекту від пропонованих заходів і механізмів. У випадку, якщо в роботі використані матеріали конкретного підприємства, може бути проведений розрахунок конкретних значень ефекту.

У третьому розділі на базі проведеного аналізу варто виробити рекомендації з удосконалювання маркетингу на підприємстві. Рекомендації можуть стосуватися: - інформаційного забезпечення; - комплексу маркетинг-мікс; - організації маркетингу на підприємстві. Рекомендації повинні бути пророблені й обґрунтовані, пов'язані з попереднім матеріалом.

Висновки. Представляють собою тезисне лаконічне викладення основних результатів, досягнутих в роботі. По суті окремі фрагменти висновків дають відповідь на ті завдання, які сформульовано студентом у вступі до курсової роботи. Необхідно уникати ускладнюючих оборотів, зайвих слів та речень, які не мають змістовного навантаження. Обсяг висновків повинен становити три повних сторінки.

Захист курсової роботи. Останнім етапом роботи студента над курсовим проектом є прилюдний її захист. Студент має захищати прорецензовану роботу після усунення недоліків, що мали місце в оформленні роботи, та після доопрацювання змістовних її недоліків. Оцінка курсової роботи в значній мірі залежить від вміння студента представити основні результати дослідження, від глибини пізнання суті проблеми та орієнтації в питаннях, що виникають у членів комісії під час захисту в межах розглядуваної студентом проблеми.

 

3. Оформлення курсової роботи 

3.1. Загальні вимоги

Курсову роботу друкують машинописним способом або за допомогою комп'ютера 14 шрифтом через міжрядковий інтервал 1,5.

Обсяг курсової роботи в цілому не регламентується, залежить від мети й досліджуваної проблеми (орієнтовно 30-50 сторінок машинописного тексту).

Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий - 30 мм, правий - 10 мм, верхній - 20мм, нижній - 20 мм.

Вписувати в текст курсової роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання курсової роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 2-3 інтервалам.

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів курсової роботи підлягають нумерації на загальних засадах. 

3.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, наякихрозміщені згадані структурні частини курсової роботи, нумерують звичайним чином.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад:

Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розмішують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розмішують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, міжякимиставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2».

Формули в курсовій роботі нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). 

3.3. Ілюстрації

Ілюструють курсові роботи, виходячи із певного загального задуму, за ретельно продуманим тематичним планом, який допомагає уникнути ілюстрацій випадкових, пов'язаних із другорядними деталями тексту і запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст - ілюстрації.

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підпис під рисунком).

Основними видами ілюстративного матеріалу в курсовій роботі є: креслення, технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма і графік.

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, пов'язана із ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розмішують посилання у вигляді виразу у круглих дужках «(рис. 3.1) » або зворот типу: «...як це видно з рис. 3.1» або «... як це показано на рис. 3.1».

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення (електрографічне копіювання, мікрофільмування). Ілюстрації виконують чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому непрозорому папері. 

3.4. Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовок кожної графи в головці таблиці має бути по можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах одної сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку - боковик.

3.5. Формули

При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-орфографічних правил.

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною Невеликі і нескладні формули що не мають самостійного значення вписують всередині рядків тексту.

Пояснення значень символів числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності в якій вони дані у формул Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:). 

3.6. Загальні правила цитування і посилання на використані джерела 

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в курсовій роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена курсова робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «...у працях [1-7]...».

На всі таблиці курсової роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" в текст пишуть скорочено, наприклад: "...в табл.1.2".

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись" наприклад: "див. табл. 1.3".

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точне відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором. 

3.7. Оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розмішується після висновків.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.

Джерела можна розмішувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні курсової роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць (Додаток Г).

 

8. Додатки

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті дисертації.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках дисертації, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток____»і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1. 2. – другий рисунок першого розділу додатка Д); формула (А.1) – перша формула додатка А.

  

Додаток А 

Рекомендовані теми курсових робіт з дисципліни «Маркетинг» 

 1. Сучасні тенденції розвитку маркетингу: теоретичні та практичні аспекти.

 2. Соціально-етична концепція маркетингу та її місце в діяльності іноземних та українських компаній.

 3. Застосування виробничої концепції маркетингу в сучасній економіці

 4. Вплив маркетингу на підвищення конкурентоспроможності й поліпшення фінансового становища сучасних підприємств і організацій.

 5. Роль і місце маркетингу в діяльності компаній (на конкретних прикладах).

 6. Бенчмаркинг як ефективний інструмент маркетингового аналізу ринку.

 7. Особливості поведінки споживачів на споживчому ринку й на ринку товарів виробничого призначення.

 8. Особливості сегментування ринків кінцевих споживачів у практиці маркетингової діяльності сучасних організацій.

 9. Оцінка й вибір маркетингових стратегій для різних сегментів ринку.

 10. Позиціювання продукції на ринку й особливості його проведення в практиці маркетингової діяльності сучасних організацій.

 11. Етапи життєвого циклу продукту й управління портфелем замовлень на товари й послуги в маркетинговій практиці.

 12. Розробка нового продукту й особливості використання маркетингових технологій просування.

 13. Особливості використання маркетингової концепції збуту в діяльності сучасних організацій.

 14. Роль і місце франчайзингу (комерційної концесії) у маркетинговій діяльності сучасних організацій сфери роздрібної торгівлі.

 15. Організаційно-правове забезпечення маркетингової діяльності в Україні: переваги й складнощі.

 16. Шляхи підвищення ефективності маркетингової діяльності сучасних організацій.

 17. Сучасні підходи до планування й розробки комплексу маркетингу.

 18. Особливості й шляхи вдосконалювання територіально-часового маркетингу.

 19. Принципи й технології організації маркетингового аудиту.

 20. Особливості маркетингової діяльності в промисловості.

 21. Особливості маркетингової діяльності в сільському господарстві.

 22. Особливості маркетингової діяльності в будівництві.

 23. Особливості маркетингової діяльності в транспортній сфері.

 24. Особливості маркетингу послуг і його використання в різних сферах комерційної й некомерційної діяльності організацій.

 25. Форми оптової торгівлі, інфраструктура й проблеми регулювання.

 26. Сучасні форми й методи організації роздрібної торгівлі.

 27. Маркетингові принципи й технології в ціновій політиці на сучасному українському ринку.

 28. Формування системи управління каналами руху товарів (на прикладі організацій оптової торгівлі товарами)

 29. Роль і місце торговельно-збутової (комерційної) логістики в маркетинговій діяльності фірми.

 30. Логістика як стратегія ефективного управління компанією.

 31. Виставочна діяльність і її значення в комунікативній політиці сучасних організацій.

 32. Мерчандайзинг як форма торговельного маркетингу в умовах товарного насичення.

 33. Роль і основні напрямки розвитку Інтернет-маркетингу.

 34. Особливості формування організаційної структури управління службою маркетингу (на прикладі конкретної фірми).

 35. Особливості маркетингової діяльності в науковій сфері.

 36. Особливості маркетингової діяльності на ринку інтелектуальних продуктів.

 37. Особливості маркетингової діяльності в сфері культури.

 38. Особливості маркетингової діяльності в сфері освіти.

 39. Місце й роль маркетингу в банківській діяльності.

 40. Особливості мережевого маркетингу (MLM).

 41. Прямий продаж як альтернативна форма маркетингу в ХХІ-му сторіччі.

 42. Особливості маркетингової діяльності в сфері страхових послуг.

 43. Особливості маркетингової діяльності в сфері туризму та розваг.

 44. Особливості маркетингової діяльності в сфері готельного бізнесу.

 45. Особливості маркетингової діяльності в медицині.

 46. Міжнародна маркетингова діяльність сучасних організацій: особливості й тенденції розвитку.

 47. Роль і місце глобального маркетингу в практиці сучасної міжнародної торгівлі.

 48. Рух конс’юмеризму в Україні й іноземних державах.

 49. Особливості ведення рекламного бізнесу в Україні.

 50. Проблеми вивчення споживчої поведінки на ринках продукції масового попиту.

 51.  Маркетингові аспекти розробки нових видів продукції.

 52. Проблеми й методи формування ефективних систем розподілу в сучасних українських умовах .

 53. Сервіс і гарантійні послуги як інструменти маркетингу

 54. Управління маркетинговими комунікаціями на підприємстві.

 55. Прийоми й механізми підвищення ефективності первинних маркетингових досліджень.

 56. Прийоми й механізми підвищення ефективності роботи із вторинною маркетинговою інформацією

 57. Прийоми й механізми ефективної телереклами.

 58. Прийоми й механізми підвищення ефективності збутових систем.

 59. Прийоми й механізми підвищення сприйнятої якості продукції.

 60. Прийоми й механізми підвищення сприйнятої вигідності ціни.

 61. Маркетинг на підприємствах малого бізнесу

 62. Проблеми оцінки потенційної місткості ринку

 63. Прийоми й механізми стимулювання попиту.

 64. Значення зв'язків із громадськістю (Public Relations) в управлінні фірмою.

 65. Особливості політичного маркетингу.

 66. Реклама як інструмент формування іміджу українських підприємств.

 67. Використання сучасних інформаційних систем та інформаційних технологій у маркетинговій діяльності.

 68. Ефективність маркетингової діяльності: критерії, показники, технології розрахунку.

 69. Технологія прийняття маркетингових рішень та їх вплив на управління конкурентоспроможністю фірми.

 70. Особливості розробки антикризової маркетингової стратегії.

 71. Популярні й оптимальні стратегії маркетингу на українському ринку.

 72. Регіональний маркетинг і організація регіональних маркетингових комунікацій.

 73. Маркетинг персоналу й самомаркетинг у сучасних українських умовах.

 74. Стратегічний маркетинг: переваги й труднощі використання.

 75. Торговельні марки й бренди: технології створення й управління.

 76. Механізм формування асортиментної програми підприємства.

 77. Лояльність споживачів як стратегічний показник успішності компанії

 78. Актуальні проблеми побудови й розвитку систем дистрибуції в умовах сучасного конкурентного середовища

 79. Методологічні засади та прикладні аспекти створення брендів в Україні.

  

Додаток В

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗМІСТУ

План-зразок по темі: "Особливості ведення рекламного бізнесу в Україні"

ЗМІСТ 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи управління рекламним бізнесом

1.1 Місце та роль реклами в системі управління маркетинговими комунікаціями

1.2 Системи класифікацій реклами та методи оцінки ефективності деяких видів реклами    

1.3 Аналіз особливостей розвитку рекламного ринку в Україні

1.3.1 Сутність та особливості рекламного ринку 

1.3.2. Аналіз законодавчого забезпечення розвитку рекламного бізнесу в Україні    

1.3.3. Тенденції розвитку рекламного ринку в Україні

Розділ 2. Аналіз діяльності рекламного агентства «Х» в умовах українського ринку

2.1. Аналіз рекламної індустрії України в міжнародному контексті

2.2 Загальні характеристика «Х»

2.3. Аналіз специфіки діяльності «Х»

2.4. Загальний ситуаційний аналіз стану компанії «Х»

Розділ 3. Рекомендації щодо вдосконалення оцінки ефективності розміщення реклами та оптимізації витрат на дослідження рекламної ефективності                                

3.1. Оцінка ефективності діяльності та обслуговування клієнтів «Х»

3.2. Рекомендації щодо підвищення ефективності оцінки рекламної діяльності агентства: моделювання залежності між рівнем знання торгової марки та інвестиціями в телевізійну рекламу 

Висновки      

Список використаних джерел  

Додатки

 

Додаток Г

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У КУРСОВІЙ РОБОТІ 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії (один, два або три автори)

Василенко М. В. Теорія коливань: Навчальний посібник. - К.: Виша школа, 1992. - 430 с.

Афанасьев В.В., Василевский О.Н. Расчеты элекгрических цепей на программируемых микрокалькуляторах. - М.: Энергоиздат, 1992. - 190 с.

Меликов А.З., Пономаренко Л.А., Рюмшин П.А. Математические модели многопотоковых систем обслуживания. - К.: Техніка, 1991. - 265 с.

Чотири автори

Основи создання гибких автоматнзированных производств / Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, А.Е. Гридасов / Под ред. Б.Б. Тимофеева. - К.:Техніка, 1986.- 144с.

П'ять та більше авторів

Системный анализ инфраструктуры как элемент народного хозяйства / Белоусова Н.И., Вишняк Е.И., Левит В.Ю., Черевченко Т.М., Ярославская Ж.Н. - М.: Экономика, 1981.-62с.

Багатотомні видання

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). - М, 1982. - Т.З: Расцвет реализма. - 876 с.

Перекладні видання

Гроссе 3., Вайсмангель X. Химия для любознательных: Пер. с нем. - М.: Химия, 1980.-392с.

Стандарти

ГОСТ 7.1 –84. Библиографическое описанне документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-76; Введ. 01.01.86. - М.: Изд-во стандартов, 1984. - 78 с.

Збірки наукових праць

Обчислювальна і прикладна математика: 3б. наук. пр. - К.: Либідь, 1993. - 99 с.

Словники

Библиотечное дело: Терминол. словарь / Сост. И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. - 2-е изд.-М.: Книга, 1986.-224с.

Депоновані наукові праці

Меликов А.З., Константинов С.Н. Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / Науч.- произв. корпорация "Киев. ин-т автоматики". - Киев, 1996. – 44 с. - Рус. - Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96, №2210 - Ук96 // Анот. в ж. Автоматизация производствснных процессов, №2, 1996. Пономаренко Л.А., Мельников А.З. Алгоритмьі управления в неполнодоступных мартеновских печах // Ред. ж. Автоматика и вычислительная техника. – Рига, 1989. - 11 с. Деп. в ВИНИТИ 8.12.89 г., №7305-В89.

Складові частини книги

Пономаренко Л.А. Организующая система // Автоматизация технологических процессов в прокатном производстве. - М.: Металлургия, 1979. - С. 141-148.

Складові частини книги збірника

Пономаренко Л.А. Структура системы прерывания с ситуационными приоритетами в АСУТП станов горячей прокатки // Разработка автоматизированных систем управлення технологическими процессами. - Тбилиси: Сабчота Сакартвело. - 1976. -С.3-16.

Журналу

Меликов А.З., Пономаренко Л.А. Оптимизация цифровой сети интегрального обслуживания с конечным числом пользователей и блокировками // Автоматика и телемеханика. - 1992. - №6. - С. 34-38.

 Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Ситуационное управленне многоканальной снстемой с персменной структурой обслуживания неоднородного потока // Изв. АН Азерб. Респ. Сер. физ. - техн. и мат.наук. -1986. - Т. 7, №б. – С. 79-83.

Іноземного журналу

Реrеz К. Radiation therapy of cancer of the cervix // Oncology. 1993/ Vol. 7, № 2.-Р.в9-96.

Енциклопедії.

Долматовский Ю.А. Электромобиль // БСЗ. - 3-е изд. - М., 1988. – Т. ЗО. - С. 72.

Тези доповідей

Пономаренко Л.А., Жучкова И.В. Оптимальное назначение приоритетов при организации доступа в локальных вычислительних сетях АСУТП // Труды Междунар. конф. "Локальные вычислительные сети" (ЛОКСЕТЬ 88). - Том 1. -Рига: ИЗВТ АН Латвии. -1988. - С. 149-153.

Дисертації

Луус Р.А. Исследование оборудования с пневмовакуумным приводом для захвата, перемещения и фиксации при обработке пористых и легкоповреждаемых строительных издслий: Дис. канд. техн. наук: 05.05.04. - М., 1982. -212с.

Препринти

Пономаренко Л.А., Буадзе В.В. Математические модели и алгоритмы сбора и обработки информации в АСУТП непрерывных станов горячей прокатки: Препр./АН Украины. Ин-т кибернетики; 76-76. - К.: 1976. – 37 с.

Патенти

Пат. 4601572 США, МКИ G 03 В 27/74. Місroforming system with zone controlled adaptive lighting: Пат.4601572 США.МКИ G 03 В 27/24 D.S. Wise (США);McGrawhill Inc. #721205; Заявл. 09.04.85; Опубл. 30.03.93; НКИ 355/68. - 3 с.

Каталоги

Каталог млекопитаюших СССР / АН СССР, Зоол. ин-т; Под ред. И.М. Громова, Г.И.Барановой.-Л.: Наука, Ленингр.отд-ние, 1981. -456с.

Інструкції

Типовая инструкция по эксплуатации топливоотдачи тепловых электростанций: ТИ34-70-044-85: Утв. Гл. техн. упр. по эксплуатации энергосистем М-ва энергетики и электрификации СССР 01.10.85. - М., 1986. - 43 с.

  

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 1. Агрессивный маркетинг или партизанская война в малом бизнесе/ В.Бейти, Г.Дай6л, П.Гленн и др.; Сост. В.А. Седленек, М.Ю.Колков, М.Ю.Шерешева. - Самара: Самарск. Дом печати, 1992. – 279 с.
 2. Академия рынка: маркетинг: Пер.с фр./Дайан А.,Букерель Ф.,Ланкар Р. и др.; Науч. ред.А.Г.Худокормов.-М.:Экономика,1993. – 571с.
 3. Алешина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров/ Ассоц. авт.и изд."Тандем".-М.,1997.–255с.
 4. Баззел Р.Д. и др. Информация и риск в маркетинге/ Баззел Р.Д.,Кокс Д.Ф.,Браун Р.В.; Пер.с англ.под ред.М.Р.Ефимовой.-М.:Финстатинформ,1993.-93с
 5. Березин И.С. Маркетинг сегодня: Учеб. пособие. -М.: Менеджер, 1996.-126с.
 6. Викентьев И.Л. Приемы рекламы: Методика для рекламодателей и рекламистов: 14 практ.прил.и 200 прим.-Новосибирск:ЦЭРИС,1993.-140с.
 1. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. – М.: Издательская группа ИНФРА. М.: - Норма, 1997.
 2. Аникеев С.Н. Методика разработки плана маркетинга: Практ. руководство. – М.: Фолиум , 1996. – 100 с.
 3. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг. Под общ. ред. Г.Л. Багиева, М.: ОАО Изд-во Экономика,1999.-703с.
 1. Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия. К.:ВИРА-Р,1998-384с.
 2. Бровкова Е.Г. Основы маркетинга. К.:Сирин,1999.-118 с.
 1. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К.:КНЕУ, 1998.-268с.
 2. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.
 3. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика. - К.: Вища школа, 1994. – 327с.
 4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования. М.:Финпресс,1998.-416с.
 5. Деревицкий А. Школа продаж. – СПб.: Питер, 2004. – 272 с. – (Серия “Продажи на 100%”).
 6. Дж. О’Шонесси. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д.О. Ямпольской. – Спб: Питер, 2002. – 864 с.
 7. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. М.:ИНФРА-М.,1996.-255с.
 8. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб.: Питер, 1999. – 560 с.
 9. Капферер Жан-Ноэль. Торговые марки: испытание практикой. Новые реальности современного брэндинга: Пер. с фр. – М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт»; ИНФРА-М, 2002. – 211 с.
 10. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1997 – 156 с.
 11. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.-Прогресс,1990.-736 с.
 12. Котлер Филип, Армстронг Гари, Сондерс Джон, Вонг Вероника. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-е европ. изд. "Вильямс",1999. –1056 с.
 13. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии. М.: Финансы и статистика,1994.-181 с.
 14. Куденко К В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. —152 с.
 15. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. СПб.: Наука,1996. – 589 c.
 16. Ланкестер Д., Джоббер Д. Организация сбыта / Пер. с англ. Л.В. Измаиловой – Мн.: Амалфея, 2003. – 384 с.
 17. Лебедев О.Т., Филиппова Т.Ю. Основы маркетинга. СПб.:ИД"МиМ",1997. – 224 с.
 18. Литл Дж. Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – Ростов на Дону: «Феникс», 1997.– 400 с.
 19. Малхорта, Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е издание: Пер. с англ. – М.: Издат. Дом “Вильямс”, 2002. – 960 с.
 20. Маркетинг / У. Руделиус и др. – М.: ДеНово, 2001. – 706 с.
 21. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін. – К.: Навчально-методичний центр „Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2005. – 422 с.
 22. Маркетинг: Ситуаційні вправи: Навч. посібник для вищих навч. закладів / Н.В. Головкіна, О.А. Виноградов, Ю.М. Червона та ін.; За ред. Н.В. Головкіної. – К.: Студцентр, 2002. – 187 с.
 23. Маркетинг: Учебник под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560 с.
 24. Маркетинговые исследования потребительского рынка / В. Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. – СПб.: Питер, 2004. – 272 с.
 25. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 128 с.
 26. Мороз Л.А., Чухрай Н.И. Маркетинг. Л.: Інтелект, 1999 – 244 с.
 27. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. М.: Финансы и статистика,1991. – 304 с.
 28. Панкрухин А.Л. Маркетинг-практикум: ситуационные задания, кейсы, тесты. - М.:ИМПЭ, 1998.-160 с.
 29. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг. К.: Вища школа., 1994. – 256 с.
 30. Примак Т.О. Маркетингові комунікації: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 280 с.
 31. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації: Підручник / За ред. А.О. Старостіної. - К.:"Іван Федоров", 1997. – 400 с.
 32. Рабинович И.А. Маркетинг в коммерческой деятельности. – Одесса: Интмар, 1993. – 247 с.
 33. Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный подход: Пер. со 2-го англ. изд. – К.: Знання-Прес, 2003. – 796 с. – (Европейский маркетинг).
 34. Томилов В.В. Песоцкая Е.В. Маркетинг в системе предпринимательства. – СПб.: Геликон Плюс. 2000. – 520 с.
 35. Хейг М. Крупнейшие ошибки брэндинга / Пер. с англ под ред. С.Г. Божук. – СПб.: Издат.Дом «Нева», 2003. – 192 с.
 36. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг. М.: Финансы и статистика,1999. – 528 с.
 37. Чубков Р.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия. М.: ИНФРА-М, 1995. – 224 с.
 38. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг - М.:Экономика,1990. – 350 с. 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!