Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2124 Методичні вказівки до виконання дипломної роботи з курсу Менеджмент та підприємництва на морському транспорті, Азовський морський інститут, АМІ

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи з курсу Менеджмент та підприємництва на морському транспорті, Азовський морський інститут, АМІ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Одеської національної морської академії

Кафедра менеджменту та підприємництва на морському транспорті

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «БАКАЛАВР»

 

Маріуполь, 2013

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи напряму підготовки «Бакалавр»/ Укл. М.В. Макаренко, А.Г. Дем’янченко – Маріуполь:АМІ ОНМА, 2014. - с.

Укладач: М.В. Макаренко, д-р екон. наук, проф. каф М та ПМТ

А.Г. Дем’янченко, канд. екон. наук, доцент каф. Е та УМТ

Методичні вказівки до виконання курсової роботи напряму підготовки «Бакалавр» складені для студентів за спеціальністю 6.030600 «Менеджмент організацій морського транспорту» денної та заочної форми навчання Азовського морського інституту Одеської національної морської академії. 

Методические указания к выполенению дипломной работы направления подготовки «Бакалавр» составленные для студентов специальности 6.030600 «Менеджмент организаций морского транспорта» дневной и заочной формы обучения Азовского морского института Одесской национальной морской академии. 

Рецензенти: О.П. Лисий, канд. екон.наук, проф.., АМІ ОНМА

Ю.В. Макогон, д-р екон. наук, проф., АМІ ОНМА 

© Азовський морський інститут ОНМА, 2014

 

ЗМІСТ 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ

2. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

4. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додаток А. Форма заяви на затвердження теми роботи (письмово)

Додаток Б. Зразок оформлення титульної сторінки роботи

Додаток В. Зразок завдіння на виконання роботи

Додаток Г. Зразок оформлення змісту дипломної роботи

Додаток Д. Зразок оформлення допоміжних матеріалів

Додаток Е. Зразок оформлення кутка обкладинки дипломної роботи

Додаток Ж. Форма відгуку керівника (заповнити бланк)

Додаток З. Зразок оформлення рецензії на роботу (заповнити бланк)

Додаток К. Зразок оформлення титульної сторінки ілюстрованого матеріалу

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ 

Підсумкова кваліфікаційна робота - це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження, яке виконується на завершальному етані навчання студента в університеті після засвоєння теоретичного курсу за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра та проходження відповідної практики. Підсумкова кваліфікаційна робота є формою державної атестації випускників.

Підсумкова кваліфікаційна робота є самостійною творчою роботою, яка відбиває рівень набутих студентом знань, умінь та навичок із спеціальних дисциплін, його здатність до професійної діяльності як фахівця.

Робота є завершальним етапом підготовки фахівців з економічних спеціальностей.

Головна задача виконання підсумкової кваліфікаційної роботи - продемонструвати рівень засвоєння студентом теоретичної та практичної підготовки майбутнього фахівця вищої кваліфікації: теорії і практики господарювання на рівні підприємства; формування і використання виробничого потенціалу; взаємодію всіх видів ресурсів; організацію і ефективність господарської та інших видів діяльності; вміння творчо підходити до прийняття управлінських рішень з економіки; обгрунтуванню структури та напрямків діяльності підприємства; розробки і реалізації планів його розвитку; аналізу і узагальнення результатів виробничо-господарської і комерційно-фінансової діяльності; пропонувати ефективні заходи господарювання і контролювати їх здійснення при зміні ситуації у ринковому середовищі.

Метою виконання підсумкової кваліфікаційної роботи є вирішення сукупності наукових і прикладних завдань, що ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, послідовного викладення, а також практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю підприємства. Під час написання підсумкової кваліфікаційної роботи студент набуває, навички професійної діяльності економіста, прийняття рішень в області економіки суб’єктів господарювання на сучасному рівні і уміння вивчати та узагальнювати літературні джерела, обліково-звітні матеріали установ, вирішувати практичні завдання, розробляти обґрунтовані висновки та пропозиції, прогнозувати проблемні організаційно-економічні ситуації, вміти збирати найбільш адекватні до конкретної ситуації методи та засоби вирішення проблем, що розглядаються у роботі, оцінювати можливу результативність та ефективність одержаних результатів.

У процесі виконання підсумкової кваліфікаційної роботи студент у відповідності до кваліфікаційних вимог повинен проявити:

- знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін для самостійного вирішення конкретних завдань підприємств, організацій, фірм, установ, які здійснюють діяльність в аграрному секторі економіки;

- вміння самостійно опрацьовувати та обґрунтовувати конкретні організаційні, економічні та соціальні проблеми галузі, підприємства;

- вміння самостійно систематизувати та аналізувати літературу з теми, володіти методикою досліджень, узагальнень та логічного викладу матеріалу розробляти наукові висновки, визначати і використовувати практично- наслідкові зв’язки процесів та явищ при вирішенні конкретної проблеми.

Підсумкова кваліфікаційна робота має виконуватися на матеріалах реально функціонуючого підприємства, яке є базою проходження практики студента за темою випускної роботи.

Мета підсумкової кваліфікаційної роботи визначає загальну стратегію наукового дослідження та конкретний напрямок наукового пошуку. Формування мети супроводжуємся визначенням конкретних завдань, які передбачається визначити відповідно до поставленої мети. Одночасно формулюється наукова новизна і практична значущість результатів дослідження, тобто робоча гіпотеза.

Вибір рішень - це завдання студента, який як автор роботи, відповідає за їх прийняття, правильність отриманих результатів та достовірність представленої інформації, а керівник направляє студента та допомагає оцінити можливі варіанти рішень.

Пошук літературних джерел здійснюється за допомогою бібліотечних каталогів, реферативних журналів, бібліографічних довідників, засобів інтернету. В процесі підготовки до написання підсумкової кваліфікаційної роботи підбираються і вивчаються літературні джерела, складається бібліографія. Особливу увагу необхідно приділити періодичним виданням і засобам інтернету, де оперативно публікуються результати наукових досліджень працівників та спеціалістів.

 

2. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи на первинних посадах відповідно до узагальненого об'єкта діяльності.

Виклад змісту кожного питання дипломної роботи має бути цілісним, логічним, доказовим, пояснювальним та науково аргументованим.

Дипломна робота повинна відповідати таким вимогам:

містити науковий аналіз предмета дослідження;

результати особисто проведених комплексних досліджень та аналіз прикладних проблем відповідно до узагальненого об'єкта діяльності;

вносити і обгрунтовувати реальні пропозиції щодо вдосконалення різних аспектів професійної діяльності відповідно до предмета дослідження;

бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи.

Дипломна робота виконується на матеріалах реальних об'єктів -

підприємств будь-якої форми власності та їх об'єднань, установ і організацій, які, як правило, є юридичними особами і мають самостійну звітність.

Вибір теми дипломної роботи. Тема дипломної роботи має відображати основну ідею, завдання, положення, які необхідно дослідити. Критерієм вибору теми дослідження має бути її актуальність щодо сучасних тенденцій розвитку науки і практики у галузі менеджменту.

Теми дипломних робіт формуються відповідно до напрямів науково- дослідної тематики випускових кафедр, сучасних досягнень науки у предметній області сфери професійної діяльності.

У назві теми зазначається об'єкт (підприємство/організація/установа), за матеріалами якого виконувалася робота. Назва теми повинна бути чіткою, лаконічною та містити однозначне тлумачення.

Закріплення теми дипломної роботи, призначення наукового керівника та консультантів затверджується наказом ректора університету на підставі заяви (студент пише 1 екз.) (Додаток А).

З орієнтовною тематикою дипломних робіт та їх змістом студенти можуть ознайомитись у наукових керівників.

Структура дипломної роботи.Дипломна робота складається із:

титульної сторінки (Додаток Б);

завдання на дипломну роботу (Додаток В);

анотація (Додаток Г);

змісту (Додаток Д);

вступу;

основної частини;

висновків;

списку використаних джерел;

додатків.

Титул є першою сторінкою дипломної роботи і оформлюється відповідно до вимог стандарту та вимог АМІ ОНМА.

Завдання на дипломну роботу містить мету, об’єкт і предмет дослідження, розгорнутий зміст (план) роботи та календарний графік виконання роботи. Завдання затверджується керівником дипломної роботи та завідувачем випускової кафедри.

В анотації, обсяг якої складає до 800 знаків, зазначається основний зміст та результати дослідження. Анотація подається українською та російською мовами і розміщується на окремому аркуші.

Зміст дипломної роботи визначається її темою і відображається в плані, що затверджується науковим керівником, розміщується, починаючи з нової сторінки. Зміст включає: вступ; послідовно перелічені назви усіх розділів і підрозділів; висновки; список використаних джерел; додатки.

У вступі дипломної роботи зазначаються: проблема, що потребує вирішення, ступінь її дослідження; обґрунтовується актуальність обраної теми, мета і завдання досліджень; формулюється об'єкт і предмет досліджень, практична значущість, методи наукових досліджень, апробація результатів роботи на підприємствах, в організаціях, установах (у разі наявності, Додаток Е). Обсяг вступу, як правило, не повинен перевищувати 3 сторінки.

Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та напрямів розв'язання проблеми, обгрунтування необхідності досліджень для підприємств, організацій та установ.

Мета та завдання роботи повинні бути чітко сформульованими та відображати тематику дослідження.

Об'єкт дослідження дипломної роботи - це процес або явище, що створює проблемну ситуацію і обрані для вивчення.

Предметом дослідження дипломної роботи є соціально-економічні закономірності функціонування та розвитку об’єкта, різноманітні його якості, властивості тощо. Предмет дослідження міститься в межах об'єкта.

Об'єкт і предмет як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове.

Методи досліджень — спосіб набуття достовірних наукових знань, умінь та практичних навичок у різних сферах діяльності.

Практична значущість повинна містити результати самостійно проведених досліджень, що можуть бути впроваджені в діяльність підприємств, установ, організацій.

Основна частина дипломної роботи складається з розділів (теоретичний, дослідницько-аналітичний, рекомендаційний, і підрозділів (по три в кожному розділі, окрім 4), які мають бути взаємопов’язані, а матеріал - викладеним послідовно і логічно із критичним аналізом теоретичних положень, статистичних даних, інформації різноманітного характеру.

У першому теоретичному розділі основної частини розглядаються теоретичні аспекти досліджуваної проблеми, аналітичний огляд літературних джерел з предмета наукового дослідження, критично аналізуються різні погляди, здійснюється їх класифікація, обгрунтовуються основні фактори впливу на стан і розвиток досліджуваного об’єкта тощо. Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та тенденції розвитку предмета дослідження, методологічні підходи повинні мати елементи полемічності, розкривати власну позицію щодо предмета дослідження, що створює передумови для проведення у наступному розділі власних наукових досліджень.

Для констатації та обґрунтування загальнотеоретичних висновків та тенденцій доцільно використовувати дані, опубліковані у відповідних енциклопедіях, монографіях, довідниках, зарубіжних джерелах, виданнях, у т.ч. з наукометричної бази Scopus.

Розглядаються різні підходи до вирішення поставленої проблеми, здійснюється їх оцінка. Обов’язково повинні мати місце посилання на використані джерела.

Обсяг І розділу - до 20% роботи.

У другому дослідницько-аналітичному розділі студент, використовуючи фактичний матеріал і зібрану інформацію, аналізує та розкриває зміст питань на прикладі конкретного підприємства, установи, організації. Другий розділ має аналітичну спрямованість, присвячується комплексному аналізу стану існуючих проблем підприємства, на прикладі якого виконується робота. Це практична частина роботи. У розділі необхідно визначити особливості розвитку підприємства, недоліки та причини, що їх обумовлюють, шляхи можливого усунення, оцінку позитивних і негативних сторін, виявлення резервів підприємства. Розділ розглядається з точки зору обгрунтування, наступних розробок, заходів та рекомендацій. Закономірність, обгрунтованість досліджень повинні базуватися на реальних матеріалах фінансово-статистичної звітності підприємства, регіону, галузі, законодавчих актів (три - п’ять років).

Обсяг II розділу - 30-40% роботи.

Третій рекомендаційний розділ містить взаємопов'язані підрозділи, в яких поступово надано конкретні науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення управління та підвищення ефективності діяльності підприємств, установ, організацій. У цьому розділі розкривають також зміст і результати власних досліджень, які мають практичне значення. Третій розділ роботи включає розробку інноваційних рекомендацій, пропозицій, шляхів, спрямованих на удосконалення діяльності підприємства

Дослідження проблеми має здійснюватися на основі накопиченого і систематизованого матеріалу, групування та обробки даних, що дозволяє проводити кваліфікований аналіз, обгрунтовувати пропозиції у наступному розділі.

Обсяг III розділу - 40-45% роботи.

За результатами досліджень по кожному розділу наводяться стислі «Висновки до розділу_______ ».

У висновках дипломної роботи рекомендується підвести підсумки проведеного дослідження, викласти основні практичні результати, що одержано, рекомендації щодо їх практичного використання.

Формулювання висновків повинно базуватися на матеріалах основної частини роботи відповідно до поставлених завдань. Для формулювання висновків та ґрунтовних пропозицій рекомендується апробація основних положень дослідження в реально діючих підприємствах професійної сфери діяльності.

Обсяг висновків, як правило, не повинен перевищувати 3-4 сторінки.

До списку використаних джерел слід включати джерела, на які у тексті є посилання, а також ті, які використано при викладі конкретних положень. Список складається із законодавчих актів, нормативних матеріалів, вітчизняної та зарубіжної наукової, навчально-методичної та спеціальної літератури, фахових видань, інформаційних ресурсів Інтернету.

У додатках наводяться допоміжні матеріали: копії документів, витяги із законодавчо-нормативних документів, звіти, інструкцГі/положення/правила, результати соціологічних та маркетингових досліджень, громіздкі таблиці, рисунки тощо.

Рекомендований обсяг дипломної роботи – 80-90 сторінок. До цього обсягу не включають список використаних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах ± 10%.

Послідовність скріплення (скріпкою) супровідних документів (їх не потрібно підшивати до роботи):

Відгук наукового керівника на дипломну роботу.

Рецензія на дипломну роботу.

Довідка про впровадження результатів досліджень в практику діяльності підприємства (у разі наявності)

 

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Вимоги до оформлення основного тексту та використаних джерел.

Оформлення дипломної роботи має відповідати загальним вимогам до наукових робіт згідно з державним стандартом ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура і правила оформлення».

Текст дипломної ї роботи набирають на комп'ютері через 1,5 міжрядкові інтервали (29-30 рядків на сторінці), друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм); шрифт текстового редактора - Word Times New Roman, розмір 14 мм. Поля: зліва - 30 мм, справа - 10 мм, зверху і знизу - 20 мм, абзац - 1,25 см. Шрифт друку повинен бути чітким, щільність тексту - однаковою.

Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту по центру сторінки (без крапки).

Зміст має відповідати плану роботи. На сторінці зі змістом навпроти кожної складової дипломної роботи проставляються номери сторінок, які вказують на початок викладення матеріалу.

Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, додатків, рисунків, таблиць подають арабськими цифрами без знака №.

Нумерація сторінок дипломної роботи має бути наскрізною (включаючи ілюстрації) і проставлятися у правому верхньому куті аркуша без крапки.

Першою сторінкою є титульний аркуш, який входить до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші, аркушах завдання та аркуші змісту номер сторінки не ставиться. Нумерація сторінок проставляється, починаючи з першої сторінки «Вступу» (у відповідності до порядкового номеру сторінки).

На титульному аркуші зазначають повну назву міністерства, вищого навчального закладу, випускової кафедри; тему роботи; дані про студента, наукового керівника та консультанта, місто та рік подання дипломної роботи до захисту. Скорочення у назвах міністерства, вищого навчального закладу та теми дипломної роботи не допускаються.

Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи та підрозділи. Кожний розділ починають з нової сторінки.

Складові дипломної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» не нумерують.

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», без крапки, а потім з нового рядка друкують заголовок розділу великими літерами. Через 1 інтервал друкують назву підрозділу, ще через 1 - текст підрозділу. Після тексту підрозділу через 3 інтервали - назву наступного підрозділу .

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу ставиться крапка. Наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу), за якою у тому ж рядку зазначають заголовок підрозділу. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Наприкінці заголовка крапки не ставлять.

Оформлення посилань на інформаційні джерела. Під час роботи з різними джерелами науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, оскільки найменше скорочення може спотворити зміст, викладений автором. Посилання в тексті на джерела наводять у квадратних дужках із зазначенням джерела та сторінки. Перша цифра у квадратних дужках відповідає номеру джерела у списку використаних джерел, друга - номеру сторінки (наприклад [32, с. 85]).

Наприкінці дипломної роботи наводиться список використаних джерел (Додаток Ж). До цього списку включаються публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, на які є посилання в роботі. Всі джерела вказуються мовою видання.

Під час складання списку використаних джерел необхідно дотримуватися національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Оформлення допоміжних матеріалів (Додаток 3). Допоміжними матеріалами є: ілюстрації (схеми, діаграми, графіки, креслення тощо), формули, таблиці, додатки.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації через крапку. Наприклад, Рис. 1.2. - другий рисунок першого розділу. Номер, назва ілюстрації та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією, відокремлених крапкою.

Ілюстрації слід наводити безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації, розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрацію, розміри якої більше формату А4, рекомендується розміщувати у додатках.

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті. При цьому по тексту слово «таблиця» пишуть скорочено, наприклад «... у табл. 2.1». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації скорочено пишуть слово «дивись», наприклад «див. табл. 3.2».

Таблиці нумерують арабськими цифрами наскрізною нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу.

Назву таблиці друкують жирним шрифтом малими літерами (крім першої великої) і розміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули в розділі, відокремлених крапкою. Номер формули зазначають на рівні формули у круглих дужках у крайньому правовому положенні, наприклад: (2.1) (перша формула другого розділу). Посилання на формули надають порядковим номером формули в дужках, наприклад: «... у формулі (2.1)». Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів формули наводять під нею в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта записують з нового рядка. Перший рдцок пояснення починають зі слова «це» без двокрапки. Кожна формула відокремлюється від тексту одним вільним рядком.

Додатки оформлюються як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Кожний додаток друкується з нової сторінки.

З правого боку рядка малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток »(але без знака №) і велика літера, що позначає додаток. Наприклад: «Додаток Б». Додатки позначаються великими літерами української абетки, за винятком Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Б. Наприклад, Додаток А. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Текст кожного додатка, може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. Якщо зміст додатка не вміщується на одну сторінку, то на наступній сторінці у верхньому правому куті зазначається «Продовження додатку...».

З метою полегшення ідентифікації дипломної роботи, на обкладинці підшитої роботи у правому верхньому куті розміщується спеціальна наліпка (Додаток К).

 

4. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Підготовка дипломної роботи до захисту та його організація.

Державна атестація спеціаліста передбачає захист дипломної роботи, яка є підсумком навчання зі спеціальності.

До захисту дипломної роботи допускаються студенти, які успішно та повною мірою виконали навчальний план.

Дипломна робота подається керівникові для перевірки у строки, визначені у завданні на виконання дипломної роботи.

Науковий керівник надає відгук про дипломну роботу (Додаток Л), в якому визначаються: актуальність дослідження; ефективність використаної методології; рівень застосування здобутих у процесі навчання теоретичних знань та підготовки до виконання наукових досліджень; вміння самостійно вирішувати наукові та практичні задачі; вміння логічно, послідовно, аргументовано викладати матеріал і робити висновки; перспективність запропонованих рекомендацій та ступінь обґрунтованість висновків; недоліки роботи (за наявності).

Дипломна робота обов’язково повинна мати рецензію (Додаток М). Рецензентами можуть бути: науковці, викладачі ВНЗ тощо.

Під час рецензування дипломної роботи рекомендується визначати:

новизну постановки і розроблення задачі;

використання наукових методів дослідження;

обґрунтованість висновків і пропозицій;

участь студента у проведених дослідженнях, теоретичній та аналітичній обробці отриманих результатів, формулюванні наукового положення/ідеї/методики;

вміння студента чітко, грамотно й аргументовано викладати матеріал, правильно оформлювати його;

недоліки щодо змістової частини роботи, оформлення.

Рецензія надається письмово і повинна містити загальний висновок щодо рекомендацій до захисту (рекомендовано або не рекомендовано) у державній екзаменаційній комісії.

Попередній захист дипломної роботи студент проходить, на випусковій кафедрі. Студенти, дипломні роботи яких на попередньому захисті були оцінені позитивно, допускаються до захисту на засіданні ДЕК.

Подана до захисту дипломна робота повинна мати на титульній сторінці підписи студента, наукового керівника.

Захист дипломної роботи відбувається прилюдно на засіданні державної екзаменаційної комісії, склад якої затверджується у встановленому порядку. Студент готує для виступу доповідь та ілюстративний матеріал до неї (Додаток Н). Під час прилюдного захисту студент доповідає і демонструє основні положення результатів дослідження, відповідає на запитання членів Державної екзаменаційної комісії та інших присутніх на захисті фахівців.

Секретар комісії протоколює процедуру захисту.

Загальні критерії оцінювання дипломної роботи.

Автор дипломної роботи має продемонструвати вміння: логічно та аргументовано викладати матеріал; коректно використовувати статистичні, математичні та інші методи; проводити власні дослідження; володіння навичками узагальнення; формулювання висновків; працювати з інформаційними джерелами; ініціювати та обґрунтовувати інноваційні підходи та напрями вирішення задачі, що досліджується.

Критерії оцінювання дипломної роботи є:

- чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і теми роботи в цілому;

- науковість стилю викладання;

- відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;

- правильне оформлення роботи відповідно до стандартів.

Дипломна робота, в якій розкрито тему, прореферовано необхідні літературні джерела, проаналізовано відповідні інформаційні та статистичні бази даних, проведено дослідження, сформульовано висновки без необхідного їх обґрунтування допускається до захисту, але не може бути оцінена вище ніж «задовільно».

Робота, в якій зроблено власне оцінювання використаних літературних джерел, самостійно проаналізовано підібраний матеріал, звітні дані підприємства / організації, на базі якого досліджувалася тема, проведено комплексні дослідження, зроблено висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо аргументованими, може бути оцінена на «добре».

Робота, в якій зроблено власне оцінювання різних літературних джерел, використано сучасні методи дослідження, побудовано формалізовану модель проблеми, проведено комплексні дослідження, розрахунки і на їх основі - аргументовано висновки та обґрунтовано пропозиції, а результати дослідження практичне значення і рекомендоване до впровадження може бути оцінена на «відмінно».

Результати захисту дипломних робіт оцінюються з використанням Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) (за шкалою «А», «В», «С», «D», «FX»); національної системи («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

За результатами публічного захисту дипломної роботи на закритому засіданні ДЕК більшістю голосів приймає рішення щодо оцінки захисту і роботи (враховуючи відгук керівника, зовнішнього рецензента, зміст доповіді, відповіді на запитання).

За результатами успішного захисту дипломної роботи ДЕК приймає рішення щодо присвоєння кваліфікації «бакалавра з менеджменту організацій і адміністрування» і про видачу випускнику диплома державного зразка.

  

5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Україна. Закон «Про вищу освіту» : за станом на 12.07.2012р. [Електронний ресурс] / Верховна рада України. - Офіц. вид. - Режим доступу до вид.: http://www.zakon.rada.gov.ua.

2. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійні програми підготовки спеціаліста, магістра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». - K.: КНТЕУ, 2011. - 172 с.

3. Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». - K., 2012.-38 с.

4. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: підручник / Б.Д. Базилевич. - вид., стер. -К.: Знання, 2008. -431 с.

5. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення.

6. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

7. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація) : навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. - 2-ге вид. - К. : КНТЕУ, 2010.-296 с.

8. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. - 5-те вид., стер. К.: КНТЕУ, 2006. - 307 с.

9. Фирсов Е.А Основы научно-экономических исследований. Учебное пособие/Е.А. Фирсов. -Луганськ: ЛНАУ, 2011. - 116 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!