Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2119 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу Фінанси і кредит, НУХТ

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу Фінанси і кредит, НУХТ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій

   

МАЛИЙ БІЗНЕС 

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

денної та заочної форм навчання 

Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам

 

Підпис(и) автор(ів) _________

«___» _________2013р.

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 2

від 10.09.2013 р.

 

Київ НУХТ 2013

 

Малий бізнес: Метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студ. за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т.А. Говорушко, Ю.Ф. Гудзь– К.: НУХТ, 2013. – 23 с.

Рецензент: В.П. Мартиненко, д-р екон. наук, професор

Укладачі: Т.А. Говорушко, д-р екон. наук, професор, Ю.Ф. Гудзь, канд.екон.наук.

Відповідальний за випуск Т. А. Говорушко, д-р екон.наук, проф. 

 

ЗМІСТ 

 

стор.

1. Мета і завдання курсової роботи

4

2. Тематика курсових робіт

5

3. Порядок видачі завдання на курсову роботу

6

4. Зміст курсової роботи

8

5. Вказівки до виконання окремих розділів роботи

10

6. Порядок захисту курсової роботи

10

7. Рекомендована література

12

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Дисципліна «Малий бізнес» є важливим самостійним розділом економічної науки, в якому аналізуються основні тенденції та закономірності реалізації підприємницької в умовах ринкової економіки, принципи організації власної справи, джерела формування підприємницького капіталу, а також відносини, що виникають в процесі підприємницької діяльності між різними субєктами господарювання на ринку.

Метою написання курсової роботи з дисципліни «Малий бізнес» є перевірка засвоєння студентами знань, необхідних їм як майбутнім фахівцям з фінансів, а також вироблення навиків самостійного, творчого, послідовного вивчення проблем теорії і практики ефективного функціонування малого підприємництва.

Завданням написання курсової роботи є вивчення сутності й функцій малого бізнесу, процесу організації малого підприємства, формування культури ділових взаємовідносин між суб’єктами підприємницької діяльності, методів фінансового забезпечення малих підприємств, оцінювання ефективності господарської діяльності малого підприємства.

До курсових робіт з дисципліни «Малий бізнес» висуваються такі основні вимоги:

 1. Високий теоретичний рівень. У роботі повинне міститися глибоке та змістовне висвітлення основних теоретичних положень, які ґрунтуються на використанні знань, отриманих у ході навчального процесу та при вивченні наукової літератури.

 2. Всебічний аналіз практики функціонування суб’єктів малого бізнесу на основі використання практичних матеріалів та статистичних даних.

 3. Самостійне виконання і наявність елементів наукового підходу. Матеріали роботи повинні бути викладені послідовно та містити критичне ставлення автора до наведених у літературі дискусійних положень, а також самостійні висновки та пропозиції на основі проведеного аналізу. Безпосереднє переписування текстів з рекомендованої літератури не допускається.

 4. Своєчасне написання та правильне оформлення роботи з усіма необхідними реквізитами.

Курсова робота, що виконана без належного урахування або з порушенням зазначених вимог, до захисту не допускається.

У процесі підготовки та написання курсової роботи студент має набути навичок:

- вміти самостійно опрацьовувати спеціальну навчальну літературу, нормативну документацію, довідники;

- збирати та обробляти аналітичну та статистичну інформацію;

- оволодіти основними методами, прийомами, інструментами дослідження фінансових відносин на підприємстві;

- проводити критичний аналіз за темою, що розкривається у курсовій роботі;

- дотримуватись логіки викладення матеріалу, уникати повторювань, помилок;

- на основі викладених матеріалів необхідно засвоїти методи обґрунтування рекомендацій і пропозицій з досліджуваних проблем.

 

2. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «МАЛИЙ БІЗНЕС» 

 1. Стратегія організації малого підприємництва в Україні в умовах розвитку світового господарства.

 2. Фінансово – кредитна інфраструктура підтримки розвитку малого підприємництва в Україні.

 3. Організаційно – технічна інфраструктура підтримки розвитку малого підприємництва в Україні.

 4. Інформаційно – аналітична інфраструктури підтримки розвитку малого підприємництва в Україні.

 5. Стан правового забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні – оцінка і пропозиції щодо удосконалення.

 6. Місце і роль малих підприємств у харчовій промисловості України.

 7. Державна регуляторна політика як нова парадигма взаємовідносин між державою і підприємцями.

 8. Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні та її вплив на регіональний розвиток малих підприємств.

 9. Пріоритетні напрями розвитку малого підприємництва у харчовій промисловості.

 10. Проблеми оптимізації дозвільної системи у сфері господарської діяльності та шляхи їх вирішення.

 11. Досвід та етапи становлення інтеграції малого і великого бізнесу в Україні.

 12. Інновації як фактор зростання малого підприємництва у харчовій промисловості.

 13. Розвиток кредитного фінансування малих підприємств в Україні.

 14. Аналіз і оцінка розвитку малих підприємств в Україні за видами економічної діяльності.

 15. Форми державної фінансової підтримки розвитку малих підприємств: вітчизняний і зарубіжний досвід.

 16. Розвиток моделі державного регулювання малого бізнесу в Україні.

 17. Форми співробітництва малих підприємств харчової промисловості з аграрними товаровиробниками.

 18. Організація фінансового забезпечення малих підприємств різних організаційно – правових форм.

 19. Зарубіжний досвід розвитку малих виробничих підприємств.

 20. Аналіз і оцінка розвитку кредитних спілок в Україні.

 21. Самофінансування як метод фінансового забезпечення малого підприємства.

 22. Соціально-економічні ефекти розвитку малого бізнесу в Україні.

 23. Інтеграційна підтримка та самоорганізація малого підприємництва.

 24. Еволюція франчайзингу як форми партнерства малого і великого бізнесу.

 25. Феномен малого бізнесу у контексті розвитку цілісної економічної системи.

 26. Місце і роль малих підприємств у формуванні фінансових ресурсів країн з ринковою економікою.

 27. Перспективи розвитку малого бізнесу в умовах інформаційно-технологічних змін.

 28. Сучасні методи пошуку підприємницької ідеї.

 29.  Фінансові ресурси малого підприємства.

 30. Малий бізнес: сучасні форми партнерських зв’язків.

 31. Методи формування статутного капіталу малими підприємствами різних видів економічної діяльності.

 32. Функціонування фінансового механізму малого підприємства.

 33. Удосконалення організації державної реєстрації малих підприємств в Україні.

 34. Формування запасу фінансової міцності малим підприємством.

 35. Кредити та інвестиції зарубіжних компаній як складових фінансового забезпечення розвитку малих підприємств в Україні.

 36. Організація спільних підприємств на основі використання франчайзингу.

 37. Управління витратами малого підприємства як системний процес.

 38. Роль фінансового планування у фінансовому забезпеченні малих підприємств.

 39. Ринкові і витратні методи ціноутворення в господарській діяльності малих підприємств.

 40. Резерви зниження витрат та їх вплив на прибуток малих підприємств.

 41. Малі промислові підприємства в трансформаційній економіці регіону.

 42. Регулювання досягнення точки беззбитковості малим підприємством.

 43. Фінансовий кругообіг малих підприємств.

 44. Розвиток малого підприємництва в контексті євроітеграційних процесів.

 45. Проблеми реформування в Україні спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

 46. Формування і удосконалення базових умов зовнішнього середовища як основи утворення і розвитку малих підприємств.

 47. Фінансування розвитку малого бізнесу в Україні міжнародними фінансовими організаціями.

 48. Спеціальні режими оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні.

 49. Франчайзинг як особлива форма організації власної справи.

 50. Особливості підприємницького середовища у харчовій промисловості України.

 51. Бізнес – план та його роль і реалізації приватної підприємницької ідеї.

 52. Вплив фінансового аналізу на фінансове забезпечення малих підприємств.

 53. Розвиток кредитного фінансування малих підприємств в Україні.

 54. Кредитна спілка як основна організаційна одиниця кооперативного кредитування.

 55. Особливості системи «директ - костинг» та можливості її застосування національними малими підприємствами.

 

3. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ 

Виконання і захист курсової роботи здійснюється відповідно до затвердженого кафедрою графіка, що регламентує термін вибору теми, погодження плану, здачі виконаної роботи на кафедру та її захисту.

Вибір студентами теми дослідження має бути достатньо обґрунтованим. При цьому вирішальними чинниками повинні бути не стільки наявність і кількість літературних джерел з певної проблеми, скільки актуальність теми, її пізнавальна значимість, можливість поглиблення і розширення знань студента щодо теорії і парктики функціонування грошово-кредитних відносин у суспільстві.

Кожен студент відповідно до своїх інтересів обирає одну з тем, зазначених у переліку. Тематика курсових робіт розробляється і затверджується на засіданні кафедри фінансів. Тематика щороку переглядається та доповнюється.

Про обрану тему студент повідомляє на кафедру, де вона реєструється. Кафедрою призначається науковий керівник роботи. Студент за бажанням може запропонувати власну тему дослідження. В цьому випадку запропонована тема підлягає розгляду та затвердженню на засіданні кафедри. Без погодження з кафедрою вільний вибір теми не дозволяється.

Згідно з обраною темою студенту, не пізніше як за два місяці до терміну здачі роботи, видається завдання на курсову роботу на бланку встановленої форми (Додаток А). На підставі завдання студент складає і погоджує з науковим керівником календарний план виконання курсової роботи з визначенням етапів підготовки курсової роботи та строків їх виконання (Додаток Б).

Наступним етапом виконання курсової роботи є підбір літератури з обраної для дослідження проблеми. Мінімальний перелік основних літературних джерел подається у вказівках, але для якісного виконання роботи студентами необхідно здійснити самостійний підбір додаткових літературних джерел, аналіз яких забезпечив би належний рівень дослідження обраної теми.

Після попереднього ознайомлення з рекомендованими та самостійно підібраними літературними джерелами, а також виходячи з переліку рекомендованих питань, запропонованих до розгляду при дослідженні певної теми, студент складає план курсової роботи, який подається на розгляд і затвердження науковому керівнику.

Питання плану визначають основний напрям курсової роботи, а тому повинні мати творчий характер, бути змістовними та охоплювати основні положення теми. При цьому план не слід перевантажувати надмірною кількістю питань.

Написання курсової роботи ґрунтується на глибокому вивченні літературних джерел, підборі та якісному аналізі статистичних даних, що завершується формуванням тексту роботи. Зміст питань курсової роботи необхідно висвітлювати лаконічно, без повторів та відступів від основї теми.

При написанні роботи рекомендується уникати безпосереднього переписування матеріалів літературних джерел, оскільки це може різко знизити якість дослідження та порушити логіку викладення матеріалу, а тому такого роду роботи не можуть бути допущені до захисту і повертаються на доопрацювання або повну переробку.

Запорукою високої якості виконання курсової роботи є самостійне опрацювання наукової літератури з урахуванням того фактору, що різні джерела містять різний підхід до розгляду одного й того ж питання і, відповідно, висвітлюють його з різних точок зору. Тому під час вивчення конкретного літературного джерела необхідно усвідомити специфіку підходу автора до даної проблеми, аргументацію його позиції.

Важливою вимогою до написання курсової роботи є використання у процесі дослідження цифрового і фактичного матеріалу (по тих темах, де подібний матеріал існує). Його джерелами можуть служити довідники та збірники державних статистичних органів, річні звіти підприємств, комерційних банків, законодавчі та нормативні акти, а також статистичні матеріали зарубіжних кредитно-фінансових установ. В той же час не рекомендується перевантажувати роботу громіздкими таблицями і неузагальненими статистичними даними. Опрацювання даних рекомендується проводити з використанням комп’ютерної техніки. Результати такого аналізу повинні стати підставою для формулювання практичних висновків.

4. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота – цілісне, логічно послідовно побудоване дослідження, самостійно виконане автором. Вона має охоплювати теоретичні і практичні сторони питання вибраної теми.

За змістом окремих складових компонентів курсова робота включає послідовно такі елементи: титульний аркуш, завдання на виконання курсової роботи, зміст, вступ, теоретичну, аналітичну частину, обґрунтування пропозицій, висновки, список використаної літератури, додатки.

Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30-35 друкованих (чи 35-40 рукописних) аркушів формату А4. Текст викладається на одній сторінці аркуша, шрифт Times New Roman, кегль 14 із дотриманням 1,5 інтервалу між рядками, а також полів у встановленому розмірі: ліве поле – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Усі сторінки, починаючи з другої слід послідовно пронумерувати арабськими цифрами, що проставляються у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Назва і зміст окремих розділів і питань курсової роботи, а також співвідношення їх розміру визначаються з урахуванням характеру теми роботи.

Перша сторінка є титульною, яка не нумерується, а виконується суворо за зразком (Додаток В).

На другій сторінці має бути завдання на виконання курсової роботи. Заповнюється на спеціальному бланку стандартної форми (додаток А). Зазначена тема курсової роботи повинна бути ідентичною тій, що вказана на титульному аркуші.

На третій сторінці викладається її зміст, у якому наводиться перелік розділів та питань з указанням сторінок їх розміщення (Додаток Д). Починаючи з четвертої сторінки подається безпосереднє викладення тексту роботи з виділенням назв розділів та питань. Висвітлення кожного розділу плану слід починати з нової сторінки.

В основній частині викладається зміст передбачених планом питань. Назву кожного самостійного структурного елементу (вступ, розділи, висновки, список використаної літератури) розміщують симетрично з нового аркуша без крапки в кінці назви. Якщо назва структурного елементу складається з двох речень, їх розділяють крапкою. Підкреслення в заголовках і переноси в словах не допускаються.

Параграфи в складі тексту розділу поміщають як загальне продовження тексту (не з нової сторінки), відступаючи двохрядковий інтервал.

Текст після заголовку параграфа (розділу) пишуть відступивши один рядковий інтервал.

Рубрикація – це виділення в тексті курсової роботи структурних частин різного порядку. До першого порядку відносяться вступ, розділи, висновки і пропозиції, список використаної літератури; до другого порядку – підрозділи (параграфи) в складі розділів; до третього порядку – підрозділи (параграфи) в складі підрозділів.

Вступ, висновки і пропозиції, список використаної літератури не мають числової нумерації. Їх виділяють як окремі рубрики (заголовки структурних частин роботи) без нумерації.

Розділи нумеруються арабськими цифрами в межах всієї роботи. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Параграфи нумерують в межах кожного розділу арабськими цифрами. Номер параграфа складається із номера розділу і номера параграфа, розділених крапкою. Після номера параграфа також ставиться крапка. Наприклад, “2.1.” – перший параграф другого розділу.

Ілюстрації (фотографії, схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках курсової роботи, вносять до загальної нумерації сторінок. Таблицю або рисунок, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або в додатках.

Цифрові дані повинні бути опрацьованоі у відповідності до статистичних правил і викладені у вигляді таблиць та рисунків (Додаток Е). Таблиці і рисунки в тексті повинні складатися з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку слово “Таблиця” та її номер зазначають один раз справа над першою частиною таблиці, а над її продовженням (на наступній сторінці) пишуть слово “Продовження табл.”, зазначають номер таблиці. Якщо в розділі курсової роботи одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули у розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) – перша формула третього розділу.

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали з яких наводяться в роботі. Посилання в тексті на джерела слід зазначати в квадратних дужках, де вказується номер джерела, звідки взято дані, у списку літератури та сторінка. Перелік літературних джерел, використаних при написанні роботи, наводиться в списку літератури за алфавітом. Як правило, їх має бути достатньо для вирішення завдань, тобто в межах 15-20 найменувань вітчизняних та зарубіжних авторів. В списку наводять прізвища та ініціали авторів, назву роботи, видавництво та рік видання відповідно до вимог.

При необхідності після списку літератури розміщуються додатки (таблиці, графіки і т.п.), на які обов’язково має бути посилання в тексті.

Додатки оформлюються як продовження курсової роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Якщо додатки оформляють на наступних сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої, симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток___” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д.

Текст курсової роботи потрібно викладати стисло, не перевантажувати описанням загальновідомих методичних положень, інструкцій, виключати повторення і відхилення від основної теми.

 

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Виклад матеріалу курсової роботи починається зі вступу.

У вступі на 1-2 сторінках обґрунтовується вибір теми дослідження, її актуальність та мета роботи, об’єкт, предмет, методи дослідження, інформаційна база та структура роботи.

Перший розділ має розкривати основні теоретичні положення теми курсової роботи. Особлива увага тут приділяється новітнім теоретичним розробкам, аналізові різних точок зору науковців і практиків з того чи іншого питання, аргументації своєї точки зору. Обсяг першого розділу має бути не більший 10-12 сторінок.

Другий розділ має бути обсягом 9-11 сторінок і містити розгляд сучасного стану розвитку процесів, що є об’єктом дослідження і змістовно розкриває тему курсової роботи. Розгляд сучасного стану розвитку процесу об’єкту дослідження включає такі питання:

- динаміка і структура прояву досліджуваних процесів, визначення основних тенденцій зрушень, оцінка змін;

- виявлення чинників, які зумовлюють основні зміни і їх наслідок;

- виявлення резервів розвитку.

Третій розділ включає розробку і обґрунтування пропозицій і рекомендацій по вдосконаленню і розвитку фінансово-економічних процесів, охоплених сферою теми курсової роботи.

Обсяг третього розділу має бути 8-10 сторінок Це питання є логічним завершенням матеріалів другого питання.

У висновках на 1-3 сторінках формулються результати проведеного дослідження та основні практичні рекомендації, запропоновані автором.

 

6. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Завершена курсова робота підписується студентом на останній сторінці і у зброшурованому вигляді подається керівникові не пізніше строку, вказаного у завданні. Після цього ніякі виправлення та доповнення в тексті курсової роботи не дозволяються.

Курсову роботу рецензує науковий керівник – викладач кафедри відповідно до додатку Ж.

Науковий керівник, який перевіряє виконану курсову роботу, на основі рецензії визначає попередню оцінку. Рецензія має за мету надання методичної допомоги студентові в аналізі допущених недоліків курсової роботи, готує студентів до її захисту. Рецензія містить загальну характеристику рівня роботи щодо її змісту, практичного значення, структури написання та оформлення, а також перелік позитивних і негативних сторін курсової роботи. Наприклад, перелік і аналіз помилкових положень надасть студентові велику допомогу в підготовці до захисту. Оскільки в рецензії відображені лише найсуттєвіші питання, студенту, який готується до захисту, треба уважно ознайомитися з усіма зауваженнями та позначками викладача, що безпосередньо містяться в тексті курсової роботи.

Робота, яка заслуговує попередньої позитивної оцінки, допускається до захисту. Звичайно, курсова робота після її перевірки та рецензування повертається студенту як мінімум за три дні до її захисту. Це робиться для того, щоб надати відповідний час для підготовки до захисту.

Важливо практикувати різноманітні форми захисту курсових робіт. Найбільш поширеним є захист перед спеціально створеною на кафедрі комісією, до якої входить науковий керівник-рецензент, в присутності студентів групи. Студентам, які за рекомендацією рецензента підготували курсову роботу на високому науково-практичному рівні, надається право виступити з доповіддю на науковій конференції або перед студентами свого потоку.

У ході короткої доповіді (5-10 хвилин) треба обґрунтувати тему дослідження, його цілі і практичне значення, розкрити зміст теми з викладенням своєї особистої точки зору до порушених питань. Захист курсової роботи передбачає і відповіді на питання, поставлені в рецензії або в усній формі присутніми викладачами і студентами.

Критерії, за якими курсова робота оцінюється на “відмінно”:

- робота виконана на високому теоретичному рівні і свідчить, що автор глибоко інформований щодо ступеня теоретичної розробки проблеми, яка досліджується, вміло орієнтується у відповідних альтернативних теоретичних підходах, має свою особисту позицію і вміє аргументовано і послідовно її викласти, дає вичерпні відповіді на запитання членів комісії;

- робота свідчить, що студент, який її виконав, володіє науковим економічним мисленням, вміло застосовує інструменти економічного методу, сучасні теоретичні концепції;

- робота містить самостійні обґрунтовані висновки, міркування і цікаві пропозиції, які мають теоретичне або практичне значення;

- правильно оформлена та викладена грамотною літературною мовою.

Оцінки “добре” та “задовільно” відображають ступінь відхилення курсової роботи від цих вимог.

Оцінку “добре” одержує та робота, в якій студент розкрив зміст досліджуваної теми, але не досить повно і аргументовано виклав матеріал, використав недостатню кількість літературних джерел, не проявив належної самостійності у викладенні думок, допустив певні неточності при відповіді на запитання членів комісії.

Оцінку “задовільно” – робота, в якій студент поверхнево висвітлив тему курсової роботи, застосувавши обмежене коло літературних джерел, побудував свою відповідь на звичайному повторенні матеріалу роботи без самостійного мислення, слабо орієнтується та плутається в основних положеннях теми.

У випадках, коли курсова робота вчасно не представлена на кафедру, не рецензована керівником, студент не розкрив по суті зміст досліджуваної теми, не орієнтується в основних теоретичних положеннях з теми роботи, вона оцінюється оцінкою “незадовільно”.

Студентам, які одержали незадовільну оцінку за курсову роботу, встановлюється новий строк для її доробки з подальшим захистом.

Шкалу оцінювання курсової роботи з урахуванням вимог ЕСТС наведено в табл. 1: 

Таблиця 1

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

 

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової роботи, практики, диференційованого заліку

90-100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

E

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного захисту після доопрацювання

0-34

F

незадовільно з обов’язковою зміною теми

Позитивно оцінена та захищена курсова робота залишається на кафедрі. Остаточна оцінка має бути занесена в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

7.1. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ 

 1. Господарський кодекс України №436-ІУ від 16 січня 2003 р./ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

 2. Податковий кодекс України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

 3. Цивільний кодекс України № 435 - IV від 16.01.2003 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

 4. Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576 – XII «Про господарські товариства» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

 5. Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4004 – XII «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

 6. Закон України від 23 грудня 1997 р. № 771/ 97 – ВР «Про безпечність та якість харчових продуктів» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

 7. Закон України від 01 червня 2000 р. № 1775 –III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

 8. Закон України від 21 грудня 2000 р., № 2157 - III «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

 9. Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

 10. Закон України від 11 вересня 2003 р., № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

 11. Закон України від від 6 вересня 2005 р. № 2806 – IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

 12. Закон України від 05 квітня 2007 р., № 877 - V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

 13. Закон України від 22 березня 2012 року № 4618 – VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

7.2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

І. Говорушко Т.А. Малий бізнес. Курс лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання. –К.: НУХТ, 2011. – 177 с.

2. Малий бізнес: Метод. вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” всіх форм навчання / Укладач Т.А. Говорушко.– К.: НУХТ, 2011. – 44 c.

3. Малий бізнес: Метод. вказівки до проведення практичних занять та завдання для самостійної роботи за модульною системою для студентів напряму підготовки 6.030508«Фінанси і кредит» ден. та заоч. форм навчання / Уклад.: Т.А. Говорушко, – К.: НУХТ, 2011. – 66 с. 

7.3. БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА 

 1. Богатирьов А.М. Основи підприємництва у харчовій промисловості: Навч. посіб./ А.М. Богатирьов, І.О. Кузнєцова, З.І. Чабарова. - О.: РВА «Аспект», 2004. – 362 с.

 2.  Буряк Л.Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: навч. посібник / Державний вищий навчальний заклад «Київський економічний університет ім.. Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2007. – 432 с.

 3. Говорушко Т.А. Малий бізнес.: навч. посіб. / Т.А. Говорушко, О.І. Тимченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 194 с.

 4. Ломоносов А.В. Малі підприємства: економічні аспекти діяльності: навч. посібник. – Херсон, 2008. – 272 с.

 5. Франчайзинг[текст]: навч. посіб./ О.Є Кузнєцова, І.В. Мирончук, І.З. Салата, Л.В. Марчук; за ред. О.Є. Кузьміна. –К.: Знання, 2011. – 267 с. 

7.4. ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – 2 вид. випр. і доп. – К.: Знання. 2003 – 303 с.

 2. Захарчин Г.М. Основи підприємництва: навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 437 с.

 3. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посіб./ Й.М. Петрович, О.І. Буділова, І.Г. Устінова та ін.; За ред. Й.М. Петровича. – 3 – тє вид., випр. –К.: Т – во „Знання”, КОО, 2002 – 405 с.

 4. Мале підприємництво у сфері побутового обслуговування населення / З.С. Варналій, Л.П. Хмелівська, М.О. Хмелівський. – К.: Знання України. 2004. – 259 с.

 5. Малое предпринимательство в странах СНГ Л.Я. Дятченко, В.И. Ляшенко, К.В. Павлов. – М.: 2007 . – 509 с.

 6. Організація підприємницької діяльності і бізнесу: навч. посіб для студ. вищ. навч. закл. / В.К. Збарський, В.П. Горьовий, С.Г. Пастушенко, О.В. Сапєлкіна: Академія праці і соціально – трудових відносин Федерації професійних спілок України, - К., 2008. – 656 с.

 7. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва: Навч. посіб./ Ю.Ф. Пачковський. – 3-є вид. доп. і перероб.. –К.: СПД Богданова А.М., 2008. – 336 с.

 8. Подсолонко В. А., Миронова Т. Л. Підприємництво. Київ: ЦУЛ, 2003, 616 с.

 9. Полянко В.В., Круглянко А.В. Основи підприємництва: Навч. посібник. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 176 с.

 10. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2008. – 440 с.

 11. Шваб Л.І. Основи підприємництва: Навч. посібник, 2-ге вид. – К.: Каравела, 2007. – 368 с.

 12. Говорушко Т.А. Мале підприємництво та ефективність його розвитку у харчовій промисловості України: Монографія. – К.: НУХТ, 2007. – 391 с.

 13. Говорушко Т.А. Гудзь Ю.Ф. Підприємницьке середовище та його вплив на ефективність господарської діяльності малих підприємств (на прикладі харчової промисловості Волинської області): Монографія – Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2011 – 272 с.

 14. Збарський В.К. Малі форми господарювання в Україні: теорія, методологія, практика / Монографія . – К.: НАУ – ДАККІМ, 2005. – 432 с.

 15. Іванов Ю.Б. Малий бізнес: управління податками: монографія / Ю.Б. Іванов, К.В. Петросян: Науково – дослідний інститут проблем розвитку, НАН України. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 352 с.

 16. Макеєва О.А. Стратегія організації підприємництва в Україні в умовах розвитку світового господарства: [монографія] / Одеський національний ун –т ім.. І.І. Мєчнікова, Інститут математики, економіки і механіки. Кафедра економічної теорії і міжнародних економічних відносин. – О.: Астропринт, 2007. – 268 с.

 17. Малый бизнес: устойчивость, компенсаторные возможности / А.В.Козаченко, А.Э. Воронкова, В .Ю. Медяник, В.В.Назаров. - К.: Либра, 2003. – 328 с.

 18.  Регулювання розвитку малого підприємництва в Україні: монографія / І.М. Свят ненко, Ш.М. Акаєв: Макіївський економіко – гуманітарний ін. – т. – Донецьк,: Нора – Прес, 2009 – 188 с.

 19. Реверчук С. К. Малий бізнес: методологія, теорія і практика / Львівський державний ун – т ім. Івана Франка. – К., 1996. – 192 с.

 20.  Парсяк В. Н. Малий бізнес у системі корпоративних відносин. – Херсон: ОЛДІ – плюс, 2003. – 456 с.

 21.  Парсяк В.Н. Мотиваційне управління у сфері малого підприємництва. - Херсон: ОЛДІ – плюс, 2003. – 248 с.

 22. Стан, розвиток та державне регулювання діяльності малих підприємств в Україні: монографія / В.Л. Корінєв, М.П. Пивоваров, М.А. Погребняк, С.І. Бриль: Класичний приватний університет. – Запоріжжя: КПУ, 2009. – 246 с.

 23. Управління розвитком суб’єктів господарювання: монографія / О.Л. Яременко, О.М. Панкратова, В.Г. Яременко та ін. О.Л. Яременко, Т.В. Строкач (ред..), Народна українська академія. – Х.: НУА, 2008. – 500 с.

 24. Шерстенников Ю.В. Моделювання економічної динаміки малого підприємства: [монографія] / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Д.: ДДФА, 2009. – 228 с.

 25. Школа І.М. Розвиток підприємництва в контексті євроітеграційних процесів: монографія/ І.М. Школа, О.В. Бабінська / Чернівецький торговельно – економічний інститут КНТЕУ, - Чернівці.: Книга- XXI, 2007 . – 272 с.


Додаток Д

Зразок другої сторінки роботи

 ЗМІСТ 

ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

5

1.1.Економічна сутність фінансових ресурсів суб'єктів підприємницької діяльності.

5

1.2. Джерела формування фінансових ресурсів та їх класифікація.

8

1.3. Сучасні проблеми забезпечення вітчизняних малих підприємств фінансовими ресурсами.

10

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКРАЇНОЧКА»

 

12

2.1. Характеристика малого підприємства як суб’єкта господарської діяльності.

12

2.2. Аналіз складу, структури і динаміки фінансових ресурсів малого підприємства.

15

2.3. Оцінка прибутку і показників рентабельності малого підприємства.

19

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

 

21

3.1. Світовий досвід державної підтримки малих підприємств в контексті вирішення проблем їх фінансового забезпечення.

21

3.2. Пропозиції щодо розвитку джерел формування фінансових ресурсів з урахуванням аналітичної оцінки фінансового забезпечення малого підприємства.

25

3.3. Вплив запропонованих удосконалень на показники фінансових ресурсів малого підприємства.

27

ВИСНОВКИ

30

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

32

ДОДАТКИ

 


Додаток Е

Зразки оформлень таблиць та рисунків при написанні курсової роботи 

Таблиця 2.1

Основні техніко-економічні показники господарської діяльності

МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКРАЇНОЧКА»

Найменування показника

Рік

Абсолютне відхилення

Темп зростання (зниження), %

2011

2012

1

2

3

4

5

Чистий дохід від реалізації страхових послуг, тис. грн.

408402,7

376042,6

-32360,1

92,1

Фонд оплати праці персоналу страхової компанії, тис. грн.

49940,2

48917,0

-1023,2

98,0

Продуктивність праці на одного працівника ПВП, тис. грн./особу

365,0

379,5

14,5

104,0

Середньорічна оплата праці, тис. грн./особу

44,6

49,4

4,7

110,6

Додаток Ж

Зразок рецензії на курсову роботу студента

РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу

з дисципліни “_______________________________________________”

Результати оцінювання курсової роботи 

пор.

Критерії оцінювання курсової роботи

Кількість
балів

Отримані
бали

Примітки

Виконання курсової роботи

1

Оформлення курсової роботи відповідає вимогам.

Основні недоліки: перевищення обсягу, шрифт та інтервал не відповідають встановленим, відсутня нумерація, відсутні заголовки, неправильне
оформлення цифрового та ілюстративного матеріалу, додатків тощо

0, 3, 7, 10

 

 

2

Своєчасна реєстрація курсової роботи на кафедрі та виконання графіка

0, 5

 

 

3

Вступ відповідає вимогам.

Основні недоліки: відсутнє обґрунтування актуальності теми та її значущості,
не визначені мета і завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження,
інформаційна база курсової роботи тощо

0, 3, 7, 10

 

 

4

Наявність логічної послідовності та наукового стилю
викладу матеріалу дослідження

0, 3, 5

 

 

5

Теоретична частини (розділ 1) відповідає вимогам.

Основні недоліки: відсутні глибина, всебічність і повнота викладення теоретичного матеріалу, не показані дискусійні питання, відсутній огляд літератури тощо

0, 3, 7, 10

 

 

6

Аналітична частина (розділ 2) відповідає вимогам.

Основні недоліки: відсутній табличний та ілюстративний матеріал або його
аналіз, використані “застарілі” статистичні дані, наведені дані, не пов’язані
зі змістом тексту роботи, наявність помилок в розрахунках,
недостатня вірогідність і надійність аналітичного обґрунтування тощо

0, 5, 10, 15

 

 

7

Розділ 3 відповідає вимогам.

Основні недоліки: не обґрунтовані напрямки вдосконалення за темою
дослідження; не виявлена і не поставлена проблема за даною темою,
не визначені шляхи вирішення проблем, відсутня власна точка зору
чи її аргументація, відсутня практична цінність роботи тощо

0, 5, 10, 15

 

 

8

Висновки відповідають вимогам.

Основні недоліки: не мають зв’язку з результатами дослідження, не підбиті
підсумки з усіх висвітлених питань і розділів, поверхневий аналіз і недостатньо обґрунтовані висновки тощо

0, 3, 5

 

 

9

Список використаної літератури відповідає вимогам.

Основні недоліки: недостатній рівень інформаційного забезпечення, неправильно
оформлений, відсутня законодавча база, застаріла періодична література тощо

0, 3, 5

 

 

Захист курсової роботи

10

Розуміння теоретичних і практичних основ теми дослідження

0, 3, 5

 

 

11

Спроможність аргументувати власну точку зору щодо проблем
і шляхів їх вирішення за даною роботою

0, 3, 5

 

 

12

Повні, вичерпні відповідні на поставлені питання,
вільне володіння матеріалом курсової роботи

0, 3, 7, 10

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!