Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2116 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни Організація туризму, КНУКіМ

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни Організація туризму, КНУКіМ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

ІНСТИТУТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (Організація туристичних подорожей)»

 для студентів 2 курсу напряму підготовки

 «Туризм»

  

КИЇВ-2013


ВСТУП 

Одним з важливих етапів процесу підготовки висококваліфікованих спеціалістів є написання та захист курсових робіт. Навчальним планом напряму підготовки «ТУРИЗМ» передбачено написання студентами 2 курсу курсової роботи з дисципліни «Організація туризму (Організації туристичних подорожей)».

Курсова робота є своєрідним підсумком здобутих студентом теоретичних знань, практичних умінь і навичок. Написання і публічний захист курсової дозволяє перевірити рівень самостійного мислення автора, його вміння збирати й аналізувати матеріал, робити узагальнюючі висновки.

У процесі виконання курсових робіт студенти оволодівають прийомами підбору, систематизації і правильного використання літературного, статистичного, картографічного матеріалу, інформації з мережі Інтернет. Вони набувають навичок самостійного письмового викладення та оформлення результатів власної науково-дослідної роботи.

Мета цих методичних рекомендацій - допомогти студентам впорядкувати свою роботу над курсовою, написати текст і оформити результати самостійного дослідження.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Метою написання курсової роботи є розвиток у студентів здібностей до самостійного наукового дослідження щодо окремих питань транспортного обслуговування туристів та організації різноманітних транспортних подорожей в цілому, взаємодії туристичних фірм та транспортних компаній (судноплавних, автомобільних, авіакомпаній та залізниці), історії розвитку і географії круїзів, автотуризму, подорожей залізницею, розвитку інфраструктури найпопулярніших курортів світу та України тощо.

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

 • глибоко опрацювати спеціальну, методичну літературу, інші джерела інформації (статистичні збірки, інформаційні бюлетені, спеціалізовані періодичні видання, рекламні матеріали та інформацію розміщену в мережі Іntеrnеt);
 • проаналізувати й осмислити фактичні дані;

 • систематизувати та правильно використати зібраний матеріал;

 • логічно та послідовно викласти свої думки на папері;

 • правильно оформити роботу;

 • стисло та чітко доповісти на захисті про результати своїх досліджень.

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

Першочерговою вимогою до курсової роботи є її науковість, що передбачає творчий підхід до обраної теми, глибоке висвітлення всіх її аспектів, усвідомлення результатів дослідження та вміння робити узагальнення, висновки та рекомендації.

Важливою вимогою є логічно-послідовне викладення матеріалу. Робота повинна мати чітку логічну структуру, відображену в змісті, відповідно до якої будується текст курсової роботи. Усі розділи роботи та ілюстративний матеріал мають бути взаємопов'язані. Ілюстрації (схеми, графіки, таблиці тощо) наведені в роботі, повинні бути логічно пов'язані з матеріалом, викладеним в тексті розділів і розміщені одразу після згадки. Об’ємні ілюстрації необхідно подавати у додатках.

Вимогою є самостійність виконання роботи. Використання літератури та джерел передбачає не механічне їх переписування, а відбір необхідних фактів і даних для самостійного аналізу та характеристики окремих питань відповідно до теми дослідження. Робота, виконана не самостійно, а як результат переписування джерел повертається студенту для переробки.

Робота має відповідати і таким вимогам як грамотність та правильність оформлення.

У разі значних відхилень від вимог до курсової роботи, вона повертається студенту для доопрацювання чи переробки.

 

ВИБІР ТЕМИ ТА ЇЇ СХВАЛЕННЯ КАФЕДРОЮ 

Обираючи тему курсової роботи, студент повинен врахувати власну зацікавленість у дослідженні певної проблеми, власні знання та визначити доступні для використання літературні, статистичні та інші джерела.

Під час вибору теми слід врахувати її актуальність, наукове значення проблеми та можливості використання її результатів з практичною метою.

Студент може обрати тему з запропонованого переліку (Додаток А), а може сам запропонувати тему курсової роботи, яка буде затверджена після узгодження з науковим керівником. Теми курсових робіт щорічно поновлюються та затверджуються на засіданні кафедри міжнародного туризму.

 

ПОШУК ТА ОПРАЦЮВАННЯ ДЖЕРЕЛ 

Для написання курсової роботи потрібен ретельний і обміркований добір літератури і джерел, складання загальної бібліографії.

Слід починати з загальної літератури (довідники, видання енциклопедичного характеру) та переходити до спеціальної (монографії, статті, спеціалізовані періодичні видання, картографічний матеріал, статистичні дані тощо). Необхідно ознайомитися з відповідною інформацією в мережі Іnеtnеt.

На підготовчому етапі доцільно використати підручники і навчальні посібники для формування уявлення про обрану тему дослідження, загальний зміст і структуру майбутньої роботи. Використання довідників і енциклопедичних видань дозволить студенту визначитися з основною термінологією в рамках теми.

В той же час, написання курсової роботи лише на основі підручників і навчальних посібників не припустимо, оскільки не дає змогу оцінити навички студента щодо роботи з джерелами інформації, здатність до самостійного наукового аналізу матеріалів.

Слід звернути увагу, що часто переоцінюється роль intеrnеt-джерел, як при виборі теми роботи, так і безпосередньо в процесі дослідження. Використані у роботі матеріали не містять посилань на конкретних авторів та не підтверджуються науковими фактами.

Однак саме в мережі Іntеrnеt можна знайти актуальну інформацію про національну і міжнародну законодавчу базу в галузі транспортних перевезень, транспортні компанії і туристичні фірми, послуги які вони надають і географію перевезень, рівень технічного оснащення тощо. Аналізуючи пропозиції туристичного ринку можна скласти уявлення і певною мірою оцінити рівень використання того чи іншого виду транспорту та різних транспортних засобів в перевезеннях.

Перелік використаних джерел, який може бути первинною базою при виборі і написанні курсової роботи з дисципліни «Організація туризму (Організація туристичних подорожей)» наведено в Додатку Б.

Після підбору наукової літератури і джерел слід розпочинати вивчення, систематизацію, конспектування матеріалів. Працюючи над тією чи іншою монографією, статтею, іншим джерелом інформації необхідно конспектувати основні положення, точки зору, висновки та їх обґрунтування.

Кожну виписку рекомендується робити на окремих аркушах з вказівкою всіх вихідних даних, що дасть змогу зробити правильне посилання на джерело. Необхідно відобразити: прізвище та ініціали автора (або авторів), назву книги (статті), місце видання, назву видавництва, рік видання, кількість сторінок (або номери сторінок для статті). Як зразок оформлення вихідних даних можна використати Додаток В.

Під час роботи над літературою студент повинен зуміти дати аналіз прочитаної праці, критично розібрати концепції автора, відзначивши їх сильні та слабкі сторони. Особливу увагу слід звернути на питання, що не знайшли висвітлення у сучасній літературі чи були лише поставлені у працях дослідників. Якщо з цієї проблеми існує кілька точок зору, то автор курсової роботи має стисло викласти кожну з них, дати їм оцінку і обґрунтувати, чому він дотримується тієї чи іншої концепції або висунути та довести власну точку зору.

Якісне написання курсової роботи забезпечується використанням не одного чи декількох, а багатьох різних джерел.

 

СКЛАДАННЯ ЗМІСТУ РОБОТИ 

Після початкового вивчення джерел і літератури за темою складається робочий план (зміст), визначаються основні напрями дослідження, коло питань, які необхідно висвітлити.

Поступово план коригується, формулюються питання і складається попередній варіант змісту курсової роботи за її розділами та підрозділами. Важливо, щоб зміст був логічним і послідовним, чітко відбивав структуру роботи.

Приклад оформлення змісту роботи наведено в Додатку Г.

В усіх випадках кожен розділ, підрозділ або пункт повинен містити закінчену інформацію. Виклад матеріалу в розділах має бути підпорядкованій головній ідеї, визначеній темою курсової роботи.

 

НАПИСАННЯ ТЕКСТУ РОБОТИ 

Після вивчення джерел і літератури та складання попереднього плану (змісту) роботи, студент приступає до написання тексту.

Загальними вимогами до текстової частини є:

 • чіткість побудови та конкретність викладу матеріалу;

 • логічна послідовність викладу матеріалу;

 • аргументованість положень та доказовість висновків. 

Структурно курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків. Кожна із цих структурних частин роботи починається з нової сторінки та великими літерами (CapsLock).

Певну складність викликає написання вступу, який дає уявлення про рівень загальнонаукової та професійної підготовки майбутнього фахівця. 

Вступ має містити:

- обґрунтування актуальності обраної теми, її наукового та практичного значення;

- аргументацію вибору об'єкта та предмета дослідження;

- визначення мети та конкретизацію завдань дослідження;

- аналітичний огляд використаних джерел зістислою характеристикою використаних джерел;

- огляд структури курсової роботи.

Орієнтовний обсяг вступу – до 3 друкованих сторінок. 

В основній частині викладають власне суть роботи за розділами та підрозділами, які є її структурними елементами. Їх назви маютьбути стислими та відповідати меті та змісту роботи.

Подані в дослідженні думки, тези, положення, гіпотези, поняття повинні починатись з абзацу.

Кожен розділ має починатися з нової сторінки. Назва розділу пишеться великими літерами (CapsLock), назва підрозділу – з абзацу. Розділи та підрозділи виділяються напівжирним (Ctrl+B), без крапки.

Основна частина курсової роботи складається з 3 розділів. Кожен з розділів, поділяють на кілька підрозділів (1-4). Підрозділи повинні включати не менше 2 сторінок друкованого тексту. Не допускається повторення назви роботи у назві одного з розділів.

Кожен розділ завершується лаконічним підсумком та логічним переходом до наступного.

В розділах теоретичного спрямування викладаються найбільш загальні основи організації того чи іншого виду перевезення, зокрема аналізуються нормативно-правові документи і різноманітні організації, що виконують регулятивно-контрольні функції щодо організації пасажирських перевезень; фактори, що впливатимуть на вибір того чи іншого виду перевезення при організації туру тощо.

В розділах методичного спрямування висвітлюються практичні питання і проблеми, які безпосередньо впливають на особливості транспортного забезпечення туру та організації туристської подорожі в цілому, альтернативні питання, розв'язання яких залежатиме від працівників турфірм і безпосередньо впливатиме на якість запропонованого фірмою турпродукту. Наприклад, це може бути аналіз класності транспортних засобів (класи салонів в літаках і вагонів в потягах, зірковість туристичних автобусів і круїзних лайнерів тощо), тарифів, особливості оформлення проїзних документів, багажу, особливостей обслуговування пасажирів під час подорожі і т.д.

Розділи прикладного (практичного) спрямування як правило присвячуються характеристиці стану, перспективам розвитку та особливостям організації того чи іншого виду пасажирських перевезень в світі в цілому або на прикладі окремих країн, транспортних чи туристичних компаній тощо.

Якщо в роботі передбачено ретроспективний аналіз (історія) питання, то у відповідному розділі головну увагу слід приділити впливу розвитку того чи іншого технічного засобу пересування на розвиток і формування туризму як масового явища. Якщо ж тема роботи передбачає аналіз організації транспортних маршрутів на прикладі конкретної компанії (авіаційної, судноплавної тощо) або аналіз досвіду туристичної фірми щодо організації транспортної подорожі, то перший розділ курсової роботи варто присвятити історії формування і розвитку даної компанії (фірми). 

Висновки завершують курсову роботу. У стислій формі викладаються основні положення дослідження (відповідно до структури роботи), а також рекомендації та пропозиції практичного характеру, що складають предмет захисту.

Висновки повинні відповідати поставленим у вступі завданням: кількісно, змістовно, обґрунтовано. 

Додатки створюються для запобігання перевантаження тексту таблицями, картографічними, розрахунковими даними, схемами, діаграмами, фотографіями тощо.

В додатки, зазвичай, подаються матеріали, що несуть другорядне, допоміжне значення. Вони повинні відповідати змісту роботи і підтверджуватися посиланнями по тексту.

 

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Під оформленням роботи слід розуміти не лише її зовнішні атрибути – обкладинку, титульну сторінку, грамотність викладу, а й правильне використання наукового апарату (цитування, посилання на наукові джерела, список використаних джерел).

Курсову роботу виконують на комп'ютері і друкують з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм). Загальний обсяг роботи становить 35-40 сторінок друкованого тексту (редактор Microsoft Word, TimesNewRoman, шрифт 14, інтервал до і після абзацу – 0 пт, а міжрядковий - 1,5), без додатків. Поля сторінки повинні мати такі розміри: ліве, верхнє і нижнє – 2,5 см, праве – 1 см. Відстань між попереднім і наступним підрозділом – 2 міжрядкові інтервали.

Значне перевищення обсягу свідчить про те, що студент не вміє працювати з матеріалами, і не може відібрати головного, найбільш суттєвого. Разом з тим, занадто малий обсяг роботи не дозволяє достатньо розкрити тему.

Потрібно дотримуватися пропорцій обсягу всіх структурних частин роботи. Зокрема, вступ і висновки в сумі не повинні перевищувати 15% загального обсягу розділів роботи.

Заголовки структурних частин курсової роботи ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкують великими літерами (розмір кегля 14), вирівнювання по ширині.

Заголовки підрозділів друкують малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати двом інтервалам.

Нумерацію розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами (без знака “№”).

Нумерація сторінок починається з титульної сторінки, але порядковий номер на ній не ставиться, друга сторінка роботи – зміст. Сторінки починають нумерувати з третьої арабськими цифрами у верхньому правому куті аркуша.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш,на якому вказується офіційна назва міністерства, навчального закладу, інституту і кафедри, повне формулювання теми, позначається курс, прізвище та ініціали автора і наукового керівника, вчений ступінь і звання останнього, а також місце й рік виконання роботи (Додаток Д).

Всі структурні частини роботи (зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел, додатки) обов’язково нумерують.

Наступна сторінка – зміст, у якому відображена структура дослідження (розділи, підрозділи) із зазначенням сторінок.

Номер розділу ставлять після слова РОЗДІЛ, після номера ставлять крапку та друкують його назву (без крапки).

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка. Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу (без крапки) (Додаток Г).

Ілюстрації (фотографії, карти, креслення, схеми, діаграми, графіки) і таблиці в курсовій роботі необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, якщо їх обсяг не переобтяжує роботу.

Ілюстрації позначають словом Рис. і нумерують послідовно у межах розділу (за винятком ілюстрацій, поданих у додатках). Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис Таблиця із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: Таблиця 1.2. (друга таблиця першого розділу).

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово Таблиця і номер її вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова Продовження таблиці і вказують номер таблиці, наприклад: Продовження таблиці 1.2..

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули у розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого краю аркуша на рівні відповідної формули у круглих дужках, наприклад: (3.1.) (перша формула третього розділу).

У курсовій роботі ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після їх номера. При потребі ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий текст).

При написанні курсової роботи студент повинен робити посилання на першоджерела, матеріали або окремі результати, які запозичені у інших авторів і використовувалися при виконанні роботи. Такі посилання дають можливість відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дозволяють перевірити необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову, текст, обсяг. Посилатися потрібно на актуальні видання публікацій.

Використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел, необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке посилаються в курсовій роботі.

Посилання на джерела потрібно зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, [1, с. 25].

Список використаних джерел оформляється відповідно до Додатку В.

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку посилань у тексті.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої, вирівнювання по правому краю сторінки. Наприклад, Додаток А.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки (за винятком літер ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь).

 

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Після написання та належного оформлення курсової роботи студент здає її на кафедру. Керівник перевіряє курсову роботу і пише відгук. У разі необхідності робота повертається на доопрацювання.

Допуском курсової роботи до захисту є позитивний відгук на неї наукового керівника.

На захисті курсової роботи студент у стислій формі (5-7 хв.) інформує комісію про мету курсової роботи, основні завдання, що стояли на початку дослідження, зміст роботи, робить висновки.

Остаточно курсова робота оцінюється комісією за результатами захисту з урахуванням оцінки наукового керівника, зазначеної у відгуку.


Додаток А

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ „ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ"

 1. Організація перевезень туристів на залізничному транспорті в Україні.

 2. Організація перевезень туристів на залізничному транспорті в Європі.

 3. Організація перевезень туристів на залізничному транспорті в США та Канаді.

 4. Організація спеціальних туристичних потягів в Україні.

 5. Особливості організації туристсько-екскурсійних потягів світу.

 6. Організація річкових туристських маршрутів в Україні.

 7. Особливості організації круїзного маршруту (на прикладі конкретної круїзної компанії).

 8. Організація перевезень туристів авіаційним транспортом.

 9. Особливості організації автобусних маршрутних турів.

 10. Історико-культурні ресурси Київської області.

 11. Гомогенні ресурси Київської області.

 12. Гомогенні ресурси Житомирської області.

 13. Гомогенні ресурси Закарпатської області.

 14. Туристичні ресурси Кам’янця-Подільського.

 15. Туристичні ресурси Харківської області.

 16. Туристичні ресурси Вінницької області.

 17. Туристичні ресурси Волинської області.

 18. Туристичні ресурси Дніпропетровської області.

 19. Туристичні ресурси Донецької області.

 20. Історико-культурні ресурси Закарпатської області.

 21. Замки Закарпаття як туристичні об’єкти.

 22. Природно-рекреаційні ресурси Закарпатської області.

 23. Туристичні ресурси Запорізької області.

 24. Туристичні ресурси Івано-Франківської області.

 25. Туристичні ресурси Кіровоградської області.

 26. Туристичні ресурси Луганської області.

 27. Культурно-історичні ресурси Львівської області.

 28. Туристичні ресурси міста Львова.

 29. Туристичні ресурси Миколаївської області.

 30. Культурно-історичні ресурси Одеської області.

 31. Природно-рекреаційні ресурси Одеської області.

 32. Культурно-історичні ресурси Полтавщини.

 33. Туристичні ресурси Рівненської області.

 34. Туристичні ресурси Сумської області.

 35. Туристичні ресурси Тернопільської області.

 36. Туристичні ресурси Херсонської області.

 37. Туристичні ресурси Хмельницької області.

 38. Туристичні ресурси Черкаської області.

 39. Туристичні ресурси Чернівецької області.

 40. Культурно-історичні ресурси м. Чернігова.

 41. Природно-рекреаційні ресурси Криму.

 42. Культурно-історичні ресурси Криму. 

 

Додаток Б

Рекомендовані джерела

Основна література 

 1. Аріон О.В. Організація транспортного обслуговування туристів / О.В. Аріон. – К., 2008. – 192 c.

 2. Биржаков М. Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма. Перевозки / М.Б. Биржаков. – М-СПб., 2007. - 528 с.

 3. Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности / В.Г. Гуляев - М.: Нолидж, 1996. - 305 с.

 4. Ильина Е. Н. Менеджмент транспортных услуг / Е.Н. Ильина. –М.: РМАТ, 1997.- 173 с.

 5. Ильина Е.Н. Основы туристической деятельности / Е.Н. Ильина. - М.: Совет. спорт, 2000. - 200 с.

 6. Ильина Е. Н. Менеджмент транспортных услуг: индустрия авиаперевозок / Е.Н. Ильина. – М., 2005. – 174 с.

 7. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов / Ф. Котлер; [пер. с англ. под ред. Р.Б. Ноздревой]. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 420 с.

 8. Любіцева О.О. Методика розробки турів / Ольга Олександрівна Любіцева. – К., 2003. - 104 с.

 9. Ляпина И. Организация и технология гостиничного обслуживания / И. Ляпина. - М.: Профобриздат, 2001. - 206 с.

 10. Маринин М. М. Туристские формальности и безопасность в туризме / М.М. Маринин. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 144 с.

 11. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности /Под Ред. В.М. Квартальнова. - М.: ФиС, 2001. - 268 с.

 12. Методичні рекомендації щодо використання туристського вауче­ра: Збірник нормативно-правових документів з питань ліцензу­вання туристичної діяльності в Україні. - К.: Держінфотур, 2001. - 28 с.

 13. Папирян Г. Международные отношения. Экономика туризма/ Г. Папирян. - М.: ФиС, 2000.-208 с.

 14. Петров С. В., Планирование и организация транспортных маршрутов/ С. В. Петров, К. Е. Шапакина. - М., 1986.- 110с.

 15. Прейгер Д. Розвиток іноземного туризму в Україні в контексті розбудови міжнародних транспортних коридорів/ Д. Прейгер, І. Малярчук Економіка України, № 6 (червень) 2001 р. , С.20-28

 16. Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності: Наказ Міністерства інфраструктури України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 лип. 2013 р. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1275-13. - Назва з екрана.

 17. Про туризм: Закон України // Урядовий кур'єр. - 1995. - 15.10.95 (зі змінами та доповненнями від 09.07.2003 p.).

 18. Семенов В. Н. Обеспечение безопасности на транспортных маршрутах/ В. Н. Семенов. - М., 1991.

 19. Статистичний щорічник України за 2009 рік/ за ред. О.Г.Осауленка. - К. : Інформ-аналіт. агентство, 2010. - 566 с

 20. Стафійчук В. І. Рекреалогія. Навчальний посібник. - К.: Альтпрес, 2006. - 264с.: картосхеми 15.

 21. Транспортне обслуговування в туризмі // Менеджмент туризму. Туроперейтинг: Понятійно-термінологічні основи. Сервісне забезпечення турпродукту / В.К.Бабарицька, О.Ю.Малиновська. - К., 2004.

 22. Транспортные средства в международном туризме // Экономика и организация туризма. Международный туризм / Е.Л.Драчева, Ю.В.Забаев, Д.К.Исмаев и др. – М., 2005.-576с.

 23. Транспортные услуги в туризме // Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности. – / Зорин И.В., Каверина Т.П., Квартальнов В.А. и др./ М., 2002.-288с.

 24. Уокер Дж. Введение в гостеприимство. - М.: ЮНИТИ, 1999. -463 с.

 25. Устименко Л.М. Основи туризмознавства [ Текст] : Навчальний посібник / Л.М. Устименко.- 2-ге вид..- К.: Альтерпрес, 2011.- 345с.

 26. Франжіаллі Ф. Тенденції розвитку міжнародного туризму / Пере-кл. Т.П. Андрієнко, A.M. Семененко, В.Г. Яблонський. - К.: КУТЕП, 2002. -26 с.

 27. Цибух          В., Мальська М., Худо В. Основи туристичного бізнесу. - Львів: Видав, центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.- 360 с.

 28. Черных Н. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов. - М.: Совет, спорт, 2002. - 320 с. 

Додаткова література 

 1. Александрова А. Международный туризм. - М.: Аспект-Пресс, 2002. - 470 с.

 2. Барчукова Н.С. Международное сотрудничество государств в области туризма. - М.: Международ. отношения, 1986. - 130 с.

 3. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії. - К.: Палітра, 1998. - 130 с.

 4. Биржаков М.Б и др. Железнодорожные туры // Туристские фирмы. Вып. 16. - СПб, ОЛБИС, 1998. С. 69-118.

 5. Биржаков М.Б и др. Речные круизы // Туристские фирмы. Вып. 11. – СПб. ОЛБИС, 1996, с. 69-83..

 6. Биржаков М.Б. и др. Автобусные туры // Туристские фирмы. Вып. 14. – СПб. ОЛБИС, 1997.-С.43-77.

 7. Браймер Роберт А. Основи управлення в индустрии гостеприимства. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 382 с.

 8. Бутко И.И., Ситников В.А. Транспортное обслуживание туризма: Учебное пособие (Серия «Туризм и сервис»).- М.: ИКЦ «МарТ, Ростов на Дону Издательский центр 2МарТ», 2006. – 336с.

 9. Герасименко         В.Г. Основи туристического бизнеса. - Одесса: Черноморье, 1997. - 160с.

 10. Гостиничный и туристический бизнес / Под ред. А. Чудновского. М.: Экмос, 2001. - 400 с.

 11. Гуляев В.Г. Туристские перевозки. – М., 1998.- 368 с.

 12. Дементьев С. Высокие «классы» океанских лайнеров // Турбизнес. – 2005. - № 5. – С. 63-64.

 13. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки. Постанова КМУ № 583 від 29.04.2002 р.// Відомості Верховної ради України. – 2002.

 14. Дмитрусенко О.В., Гаврилишин І. П. Туризм і авіація // Туристичні ресурси України. - К., 1995.

 15. Дубинина Т.И., Яворская А.О. Зарубежный опыт малых гостиниц. - М.: УГТ РБ, 1997.-78 с.

 16. З історії вітчизняного туризму: Зб. наук. ст. -- К.: ФПУ, Ін-т туризму, 1997. -280 с.

 17. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. -М.: Финансы и статистика, 2003. 368с.

 18. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. - М: Советский спорт, 2007. - 216 с.

 19. Ильина Е.Н. Туроперейтинг. Организация деятельности. - М.: ФиС, 2001.-256 с.

 20. Ильина Е.Н. Организация железнодорожных путешествий. – М., 2003.-104с.

 21. Ильина Е.Н. Туризм - путешествия. Создание туристической фирмы. Агентский бизнес: Учебник для турист, колледжей и вузов. - М., 1998.-170 с.

 22. Исмаев Д.К. Работа туристической фирмы по организации зарубежных поездок. -М.: ВШТГХ, 1996. - 135 с.

 23. Класифікаційні вимоги до автобусів, які виконують міжміські, міжобласні та міжнародні перевезення пасажирів // «Новини тур бізнесу», 2004. - №7 (квітень).

 24. Кодекс торговельного мореплавства України. Український інформаційно-правовий центр.-К.: «Форум» ІV 10/2004. – 168с.

 25. Крачило М.П. Основы туризмоведения. - К.: Вища шк., 1980. - 110 с.

 26. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – 3-є вид., перероб. Та доп. – К.: «Альтерпрес», 2005. – 436с.

 27. Мальська М.П., Бордун О.Ю. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика. Навч. Посіб.- К.: Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.

 28. Мальська М. П., Антонюк Н. В., Ганич Н. М.

  Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник. - К.: Знання, 2008. - 661 с.

 29. Методические рекомендации по организации комплексного обслуживания туристов на водных маршрутах. - М., 1981.

 30. Монтехано Монтанеро. Структура туристического рынка: Уче пособие: Пер. с исп. - Смоленск: Изд-во СГУ, 1997. - 230 с.

 31. Николаенко Д. Рекреационная география: Учебное пособие. - М.: Владос, 2001.-288 с.

 32. Организационно-правовые основы туристского и гостиничного бизнеса: нормативно-правовые документы / Под ред. В.Н. Акиши- на.-М.: Финстатинформ, 1998.

 33. Обов'язкова сертифікація туристичних та готельних послуг в Україні: Довідник. - Львів, 1997. - 252 с.

 34. Паладич Л. И. Морские круизы (Морской туризм). – М.:Знание, 1989. - 64 с.

 35. Петров С.В., Шапкин К.Е. Планирование и организация транспортных путешествий . – М. ЦРИБ ЦСТЭ, 1986.-110 с.

 36. Положение о руководителе туристской группы (групповоде) на транспортном маршруте // Сборник официальных материалов по туристско – экскурсионной работе профсоюзов. – М., 1978.

 37. Порядок і умови організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом. – К., 2005.

 38. Порядок організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні. – К.,2004.

 39. Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. – К., 2006.

 40. Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом України. – К.: Вид. Міністерства транспорту України, 2007.

 41. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні / За ред. В.К. Федорченко. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 635 с.

 42. Програма розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004-2010 роках // Відомості Верховної ради України. – 2004. – 13 травня.

 43. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. №232/94-ВР.

 44. Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 199 р. №273/96-ВР.

 45. Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квітня 2001 р. №2344-ІІІ.

 46. Повітряний Кодекс України. Український інформаційно-правовий центр.-К.: «Форум» ІV 8/2002. – 154с.

 47. Пути повышения качества обслуживання на водных маршрутах.- М., 1987. - 52 с.

 48. Работа руководителя туристской группы на транспортных маршрутах. - М., 1990.

 49. Романов А. География туризма: Учебное пособие. I М.: Совет, спорт, 2002. і 464 с.

 50. Сенин B.C. Организация международного туризма. 1 М.: ФиС, 2001.-401 с.

 51.  Туризм в Україні - 2000 = Tourism in Ukraine - 2000: Стат. бюл. - К.: Держкоммолодьспорттуризму, 2001. - 44 с.

 52. Устименко Л.М., Афанасьєв І.Ю. Історія туризму. - Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес,2005. – 320 с.: іл.

 53. Фастовець О.Б. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів. – К., 2003.-190с.

 54. Функционирование крупнейших городов мира как объектов туриз­ма / Г.М. Адиянц, А.О. Яворская, Т.И. Дубинина, Г.Я. Кырнац. - Вып. 1.-М., 1997-82 с.

 55. Ходорков Л.Ф. Мировое гостиничное хозяйство. - М.: ВКШ по иностранному туризму, 1991. - 256 с.

 56. Чеховский Н. Океанскими трассами // Турбизнес. – 2006. - № 2. – С. 10-11.

 57. Шамакина К.Е. Организация групповых путешествий на самолетах и железнодорожных поездах. М., ЦРИБ «Турист», 1984 г. – 289с.

 58. International Highligts. - UN WTO, 2011.

 59. O'Brien James A. Management Information Systems, managing information technology in the internetworked enterprise. - 4th ed. Von Hoffmann Press, Inc., 1999. - 700 p.

Інтернет- ресурси, рекомендовані для виконання самостійних і практичних завдань 

 1. zakon.rada.gov.ua – Законодавство України

 2. www.nau.kiev.ua – Нормативні Акти України

 3. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

 4. www.mintrans.gov.ua – Міністерство транспорту та зв’язку України

 5. www.boryspil-airport.kiev.ua – Міжнародний аеропорт „Бориспіль”

 6. www.utis.biz – Українська туристична інформаційна система

 7. www.turnovosti.com.ua – оперативна туристична інформація і гарячі новини

 8. www.amadeus.net.ua – Амадеус Україна – національне представництво глобальної дистриб’юторської системи amadeus

 9. www.hertz.ua - національне представництво компанії з прокату автомобілів hertz International franchisee

 10. www.captaincookcruises.net – міжнародний круїзний туроператор Сaptain Cook Cruises, головний прямий постачальник круїзів до країн Східної Європи

 11. www.cruiseweb.com/ CRUISELINE.HTM - The Cruise Web – Офіційне Агенство Подорожей в сфері круїзів

 12. www.oceancruises.com – Міжнародний Довідковий Центр Океанських Круїзних Подорожей

 13. www.tour.ukrferry.com/cruises – туристична фірма „УкрферріТур”, дочірнє підприємство судноплавної компанії „Укрферрі”

 14. http://links.travel.ru/transport – Все про туризм і подорожі – корисні посилання для подорожуючих щодо різних видів транспорту

 15. http://www.utis.com.ua

 16. http://www.ukraine.online.com.ua

 17. http://www.kyiv.com.ua

 18. http://www.tour.com.ua

 19. www.kyiv-inf.kiev.ua

 20. www.worid-tourism.org/ruso/news

 21. www.cimmeros.com

 22. www.truskavets.com.ua

 23. www.crimea.com.ua

 

Додаток В

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ В СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В РОБОТІ

Монографії:

(один автор)

Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерство / Збігнєв Бжезінський; [пер. з англ. А. Іщенка]. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 203 с.

Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів: Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV–V ст.; № 14).

Коренівський Д.Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д.Г. – К.: Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; Т. 59).

Матюх Н.Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К.: Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. Іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України; т.1).

Сирота М.Д. Україна у геополітичному просторі третього тисячоліття / Михайло Дмитрович Сирота. – К. Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ, 2007. – 216 с.: портр. – [Бібліогр.: С. 212-213].

Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. – Львів: Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – (Першотвір).

 

 

Два автори

Матяш І.Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К.: Києво-Могилян.акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»; вип. 1).

Ромовська З.В. Сімейне законодавство України / З.В. Ромовська, Ю.В. Черняк. – К.: Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).

Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Суберляк, П.І. Баштанник. – Львів: Растр-7, 2007. – 375 с.

 

 

Три автори

Герасимчук Т., Киридон А., Троян С. Концептуальні основи теорії політики: Навч. посібник / Таміла Герасимчук, Алла Киридон, Сергій Троян. – Рівне: видавець Зень О.М., 2008. – 307 с.

Акофф Р.Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р.Л., Магидсон Д., Эддисон Г.Д.; пер. с англ. Ф.П. Тарасенко. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – ХLIII, 265 с.

 

 

Чотири автори

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В.В., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., Нечипорук А.А.]. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).

 

 

П'ять та більше авторів

Психология менеджмента / [Власов П.К., Липницкий А.В., Лущихина И.М. и др.]; под ред Г.С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х.: Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.

 

 

Колектив авторів

Глобальные вызовы, угрозы и опасности современности. Приоритеты политики обеспечения национальной безопасности России / [А.В. Возжеников, М.А. Выборнов, А.Б. Малюткин, и др.]; под общ. ред. А.В. Возженикова.: Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. / Під ред. Савлука М.І. – К.: Вид-во "Лібра", 1998. – 342 с.

Современные международные отношения и мировая политика: Учебник / [А.В. Торкунов, И.Г. Тюлин, А.Ю. Мельвиль и др.]; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (университет) МИД России / Отв. ред. А.В. Торкунов. – М.: Просвещение : МГИМО, 2004. – 991 с.

 

 

Перекладні видання

Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: Підручник / Пер. з англ. [С. Панчишина та ін.]; Наук. редакція пер. С. Панчишина. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

 

 

Багатотомні

видання

Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л.М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 – . – (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки. – 2007. – 573, [1] с.

Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., Рубцова Е.Ю.; ред. Иванов В.Л.]. – Львов: НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005 – . – (Серия «Нормативная база предприятия»).

Т. 1. – 2005. – 277 с.

Дарова А.Т. Неисповедимы пути Господни…: (Дочь врага народа): трилогия / А. Дарова. – Одесса: Астропринт, 2006 – . – (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова; кн. 4).

Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2002 – . –

Т.4 : Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.

Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.]. – Житомир: Полісся, 2006 – . – (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) [та ін.]). Кн.1 / [обл. редкол.: Синявська І.М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с.

Бондаренко В.Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / В.Г. Бондаренко, І.Ю. Канівська, С.М. Парамонова. – К. : НТУУ «КПІ», 2006. – 125 с.

 

 

Стандарти

Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України України, 2006. – IV, 231 c. – (Національний стандарт України).

Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107 - 1:2004 – ДСТУ ISO6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стьандарти України).

 

 

Словники

Англо-український дипломатичний словник: Понад 26 000 слів і словосполучень / [За ред. І.С. Бика]. – К.: Знання, 2006. – 579 с.

Библиотечное дело: терминол. словарь / [ сост. И.М. Суслова, Л.Н. Уланова]. – 2-е изд. – М.: Книга, 1986. – 224 с.

Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х.: Халімон, 2006. – 175, [1] с.

Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К.: К.І.С., 2006. – 138 с.

 

 

Матеріали конференцій, з’їздів

Концептуальні засади сучасної міжнародної політики: «константи» і «змінні»: тези українсько-польського наукового семінару, (Рівне, 29–30 жовтня 2007 р.) / Рівненський інститут словянознавства Київського славістичного університету, Жешувський університет (Польща). – Рівне: РІС КСУ, 2007. – 24 с.

Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції «Польща та Україна на шляху демократичних перетворень: історія, сучасність, майбутнє», 9–10 листопада 2007 р., Житомир. Т. 2 / відп. ред. С. А. Рудницький. – Житомир: Тов-во «Спільнота польська», 2007. – С. 233–569, ХІІ, [2] с.

УНР: нове воскресіння державності: зб. наук. праць / наук. ред. Р.П.Іванченко. – К.: КиМУ, 2007. – 215 с.

 

 

Складові частини книги

Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка: (нариси з новітнього укр. письменства): статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.

 

 

Публікації у журналах, вісниках, газетах

Науменкова С. Ринок фінансових послуг: основні тенденції розвитку / С. Науменкова // Вісник НБУ. – 2000.– № 1.– С. 36–43.

Олейник А. Домашние хозяйства в переходной экономике: типы и особенности поведения на рынке / А. Олейник // Вопросы экономики. – 1998. – №12. – С. 56–67.

Безкоровайний В.Г. Ядерні загрози для без’ядерної України / Володимир Герасимович Безкоровайний // Наукові записки Київської школи сценування: Всеукр. наук. журн. – 20008. – №1(4). – С.18–28.

Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка: (нариси з новітнього укр. письменства): статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.

Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова; пер. з англ. Н.М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т.2, № 2. – С.13–20.

 

 

Енциклопедії

Прохоров А.М. Финансы // Советский энциклопедический словарь. – 3-е изд – М.: Советская энциклопедия, 1988. – С. 72.

 

 

Дисертації

Жерноклеєв О. С. Національні секції австрійської соціал-демократії в Галичині й на Буковині (1890–1918 рр.): Дис. … доктора іст. наук: 07.00.02 / Жерноклеєв Олег Станіславович. – Чернівці, 2007. – 476 с.

 

 

Автореферати дисертацій

Новосьолов О. В. Політика Румунії щодо українських земель у період диктатури І. Антонеску (1940–1944 рр.): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / О. В. Новосьолов. – Чернівці, 2008. –20 с.

Лесняк В.Ю. Трансформація системи владних інститутів в Іспанії при переході від франкізму до демократії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / В.Ю. Лесняк . – Чергівці, 2008. – 20 с.

 

 

Препринти

Шиляев Б.А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А. , Воеводин В. Н. – Х. ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-т» ; ХФТИ 2006-4 ).

 

 

Законодавчі

та нормативні

документи

Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

Медична статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В.М. Заболотько. – К.: МНІАЦ мед статистики: Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н ЕЕ 39.501.2007. – Офіц. вид. – К. ГРІФФЕ: М-во палива та енергетики України, 2007. – УІ, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі: Закон України від 06.07.99., № 826-XIV // Голос України. – 1999 . – 13липня. – N 126.

Про лізинг: Закон України // Відомості Верховної Ради України. –1998.– N 16.– С.68.

 

 

Статистичні видання

Статистичний щорічник України за 2006 рік / Державний комітет статистики України: Під ред. О.Г. Осауленка. – К.: Українська енциклопедія, 2007.– 624 с.

 

 

Електронні ресурси

Богомольний Б.Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс]: Навч. посіб.для студ.мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б.Р. Богомольний, В.В. Кононенко, П.М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса: Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон опт. Диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. – (Всеукр.перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP/. – Назва з титул. екрану.

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http: // www.nbuv.gov.ua/ articles/2003/03klinko.htm.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!