Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2109 Методичні рекомендації для написання і захисту курсової роботи з курсу Теорія держави і права, ЛДУВС

Методичні рекомендації для написання і захисту курсової роботи з курсу Теорія держави і права, ЛДУВС

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТВНУТРІШНІХ СПРАВ 

Кафедра теорії та історії держави і права

 

Теорія держави і права

 

 

Методичні рекомендації для написання і захисту курсової роботи

 

  

Львів 2014

 

РОЗРОБНИК методичних рекомендацій: Федін М.І., викладач теорії та історії держави і права  

Затверджено на засіданні кафедри

 “ ____” ___________ 20____ року, протокол №___

  

Зміст

Вступ

1. Загальні вимоги до курсової роботи

2. Структура, зміст і обсяг курсової роботи

3. Склад теоретичної частини курсової роботи

3.1. Вибір теми курсової

3.2. Тематика курсових робіт

4. Вимоги до оформлення курсової роботи

4.1. Загальні вимоги

4.2. Нумерація

4.3. Оформлення ілюстрацій, таблиць, додатків

4.4. Загальні правила цитування використаних джерел та посилань

5. Рецензування, захист та оцінка курсової роботи

Додатки

 

Вступ

Навчальним планом підготовки бакалаврів спеціальності спеціальності 7.03040101 «Правознавство» передбачено виконання курсової роботи з дисципліни "теорія держави і права", в якій студент має продемонструвати рівень знань та вмінь до самостійного, творчого, наукового пошуку і розв’язання актуальних проблемних завдань.

Основною метою написання курсової роботи є узагальнення, поглиблення та закріплення знань шляхом самостійного опрацювання студентами навчальної та спеціальної наукової літератури, статистичних даних, проведення творчого дослідження з обраної теми.

Досягнення мети реалізується шляхом виконання наступних завдань курсового дослідження:

- систематизувати, закріпити, поглибити отримані при вивченні дисципліни "Теорія держави і права" теоретичні та практичні знання;

- продемонструвати ґрунтовні знання щодо проблем, які виникають щодо основних закономірностей функціонування держави та права

- виробити вміння оцінювати конкретні юридико-значимі ситуації, тлумачити і застосовувати нормативно-правові акти, належно оцінювати правові факти.

- сформувати навички аналізу проблем юридико-значимих ситуацій;

- поглибити установки щодо цінності концепцій правової держави, верховенства права, дотримання прав та свобод людини.

Рівень виконання курсової роботи свідчить про ступінь засвоєння студентами знань з певної проблеми, вміння творчо застосовувати їх при розв’язанні практичних завдань, аргументувати та логічно висловлювати власні думки.

При оцінці курсової роботи враховується не лише її якість, характер викладу основних положень при захисті роботи, а й її оформлення.

Мета пропонованих методичних рекомендацій – допомогти студентам в написанні та оформленні курсових робіт з актуальних проблем теорії держави і права.

Успішне виконання студентом курсової роботи значною мірою залежить від того, як чітко він уявляє вимоги щодо теоретичного змісту, структури, обсягу, форми викладу матеріалу та оформлення роботи.

Перш ніж розпочати виконувати курсову роботу, студенту необхідно ознайомитися з вимогами до її написання.

 

1. Загальні вимоги до курсової роботи

Виконання курсової роботи з дисципліни "Теорія держави і права" є важливою складовою частиною навчального процесу. Курсова робота студентів є однією із форм навчально-виховного процесу, яка охоплює поза аудиторну їх роботу. Правильна організація її проведення сприяє активізації мислення, розвитку ініціативи,виробленню навичок самостійної творчої діяльності.

Мета виконання курсової роботи – закріплення та поглиблення теоретичних знань, здобутих при вивченні курсу, формування вміння застосовувати їх у практичному вирішенні питань теорії держави і права.

Курсову роботу студенти виконують самостійно. У процесі написання курсової роботи студент має здійснити аналіз основних юридичних понять, принципів права, реалізації правових процедур, взаємодії основних елементів правової системи та динаміки їх функціонування. Доцільним є аналіз проблеми функціонування вітчизняної правової системи.

Виконання курсової роботи має сприяти глибшому засвоєнню студентами дисципліни "теорія держави і права", спонукати ґрунтовно вивчати правові акти, спеціальні наукові видання. У процесі виконання роботи студент повинен самостійно знайти й вивчити літературу з теоретичних питань, показати вміння використовувати понятійно-категоріальний апарат юриспруденції для опису та аналізу проблемних юридичних ситуацій та підготовці пропозицій щодо вирішення юридичних справ.

Вирішення завдань даної курсової роботи потребує розуміння теоретичного курсу та творчого підходу. Курсовій роботі студентів передують лекції, на яких розглядаються базові та проблемні положення курсу.

Приступаючи до вирішення індивідуальних завдань, необхідно вивчити теорію, прослухавши лекції та опрацювавши відповідний матеріал за підручниками, нормативною та додатковою літературою, науковими розробками та новими матеріалами періодичних видань.

Під час виконання курсової роботи слід дотримуватися послідовності питань, зазначених у методичних вказівках. Якщо студент не зрозумів методику виконати завдання, або у нього виникли додаткові питання і труднощі, він повинен звернутися до викладача за консультацією у день передбачений графіком консультацій.

Курсова робота вважається виконаною, якщо студент правильно визначив актуальність проблеми, її практичну значимість, методи розробки та захистив на позитивну оцінку.

 

2. Структура, зміст і обсяг курсової роботи

Приступаючи до виконання курсової роботи, студент має чітко уявляти її структуру та зміст. При цьому студент повинен самостійно формулювати власні думки, не допускати повторень та відступів від теми, уважно слідкувати за тим, щоб у роботі не було протиріч між окремими її розділами, положеннями, теоретичним та фактичним матеріалом.

Курсова робота повинна містити:

1) титульну сторінку;

2) завдання курсової роботи;

3) зміст роботи;

4) вступ;

5) основну частину;

6) висновки та пропозиції;

7) список використаних джерел;

8) додатки.

Вступ. У вступі до курсової роботи обґрунтовується актуальність обраної теми; формулюються мета й завдання, обґрунтовуються об’єкт, предмет і напрями дослідження, вказуються використані наукові методи дослідження, обсяг і структура наукової роботи. Обсяг вступу не повинен перевищувати 2-х сторінок комп’ютерного тексту.

Актуальність теми – це обов’язкова вимога до курсової роботи, перший критерій, за яким здійснюється її оцінка. Висвітлення актуальності має бути стислим. Достатньо в межах однієї сторінки коротко викласти наступне:

- сутність проблеми дослідження;

- суттєве значення для подальшого розвитку відповідної галузі науки;

- доцільність роботи та її відмінність у порівнянні з уже відомими фактами розв’язання проблеми.

При обґрунтуванні актуальності теми зазначають стан її розробки. Для цього робиться стислий огляд літератури, виходячи з якого робиться висновок про необхідність подальшої розробки обраної теми.

Мета і завдання дослідження визначаються на основі актуальності обраної теми та з визначенням кінцевого результату роботи. Мета дослідження має узгоджуватись з назвою роботи, об’єктом і предметом дослідження.

Мета роботи реалізується через конкретні завдання. Формулювати завдання дослідження необхідно якомога конкретніше й докладніше, оскільки опис їх вирішення становитиме зміст розділів і параграфів роботи. Виходячи із мети і завдань автор повинен зробити висновки до своєї роботи.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему курсової роботи, яка вказується на титульному аркуші як її назва.

Методи дослідження вказуються у взаємозв’язку з досягненням поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба, не відриваючи від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

У основній частині необхідно розкрити отриману тему, висвітлити загальні теоретичні підходи до об’єкта дослідження, розкрити зміст основних понять, що вживаються у курсовій роботі, подати повну характеристику досліджуваного об`єкту, охарактеризувати об’єкт дослідження як фактор регіонального розвитку, визначити фактори впливу на розвиток досліджуваного явища, розглянути нормативно-правову базу та зарубіжний досвід у досліджуваній сфері. Огляд літературних джерел за обраною тематикою повинен показати вміння студента систематизувати джерела, критично їх розглядати, виділяти головне та оцінювати виконане. У даній частині повинна бути не тільки інформація з літературних джерел, а й висловлена власна думка студента щодо теоретичних аспектів теми курсової роботи. Орієнтований обсяг теоретичної частини – 30 сторінок комп’ютерного тексту.

Висновки і пропозиції повинні займати 2-4 сторінки. В них необхідно чітко сформулювати основні висновки, які випливають з матеріалу курсової роботи та запропонувати шляхи вирішення виявлених проблемних сторін об’єкта дослідження.

Список використаних джерел, на які є посилання в роботі, наводиться в кінці текстової частини, починаючи з нової сторінки.

Літературні джерела повинні розміщуватись у алфавітному порядку. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номери посилань). Бібліографічні описи посилань наводяться відповідно до чинних стандартів з бібліографічної та видавницької справи.

У додатках розміщують допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття текстової частини роботи (таблиці, інструкції та методики, допоміжні ілюстрації, документи).

 

3. Склад основної частини курсової роботи

3.1. Вибір теми курсової

Основою формування тематики курсових робіт є програма курсу "Теорія держави і права", з якою студенти можуть ознайомитись на кафедрі. В основній частині роботи послідовно розкриваються поставлені питання.

Необхідно враховувати особливості теорії держави і права як методологічної дисципліни. У першому питанні особливу увагу слід приділити поняттям і категоріям, які розглядаються в даній темі, дати їм розгорнуті визначення. Наприклад, при розгляді місця норм права в системі соціальних норм

потрібно дати визначення поняття «соціальні норми». Потрібно дотримуватися логіки викладу, використовуючи основні способи - від загального до конкретного або від конкретного до загального. Будь-яке питання повинні завершувати узагальнення (короткі висновки).

В основній частині роботи обов'язково повинні бути приведені і проаналізовані існуючі точки зору з дискусійних питань теми, зроблені зноски на ту літературу, в якій ці погляди викладені. Зіставлення різних суджень, присутність елементів наукової полеміки - неодмінна умова виконання курсової роботи.

В роботі повинно бути показано глибоке розуміння сутності обраної теми,

знання використовуваних джерел, вміння зіставляти різні думки і робити необхідні особисті узагальнення та висновки. Важливим є не механічне зіставлення окремих позицій або їх бездоказова критика, а прагнення до того, щоб головні моменти були підкріплені теоретичними положеннями, фактами і прикладами практичній діяльності.

Курсова робота обов'язково повинна містити приклади, використовувані для

ілюстрації теоретичних положень. Наприклад, при розгляді видів норм права потрібно не тільки висвітлити різні класифікації норм права, а й привести приклади виділюваних видів. Не варто нехтувати яскравими прикладами з художньої та публіцистичної літератури. У ряді випадків вони можуть бути цілком доречні і свідчитимуть не тільки про глибину знань, а й про широкий кругозір.

Особливо слід підкреслити значення нормативного матеріалу, що використовується в курсовій роботі. Студент повинен показати своє вміння працювати з нормативними актами.

Посилання на міжнародно-правові документи, Конституцію України, закони та підзаконні акти необхідно використовувати при аргументації наукових положень, які знайшли в них закріплення або вимагають нормативної регламентації. При цьому зноски на законодавство повинні бути точні і супроводжуватися зазначенням повної назви, дати і органу, що прийняв цей акт, а також джерела офіційного опублікування.

Звичайно, можливість використання нормативних актів значно обмежена теоретичним характером дисципліни, проте в ряді випадків їх використання є необхідним. Наприклад, при розкритті змісту загально-правових принципів права в обов'язковому порядку має бути показано, як дані принципи знайшли відображення в нормативно-правових актах, передусім у Конституції України.

Виклад матеріалу дослідження повинен бути ясним, точним, науковим. Слід виключити художній, побутовий та наукоподібний стилі викладу.

Написання курсової роботи - самостійний, систематизований, логічно завершений, творчий виклад студентом відповідно до плану основних відомостей з обраної теми, що відбиває його розуміння певних наукових проблем.

Запозичення тексту з чужих джерел без відповідного посилання на них не допускається і тягне повернення курсової роботи на доопрацювання.

Текст необхідно викладати від першої особи множини: «ми», «на нашу думку »,« ми вважаємо »,« нам видається »і т п.

Студентам пропонується 153 теми курсових робіт. 

3.2. Тематика курсових робіт

 1. Теорія держави і права як фундаментальна юридична наука та її роль в процесі трансформації українського суспільства.

 2. Методологія теорії держави і права.

 3. Місце теорії держави і права в системі юридичних наук.

 4. Основні теорії виникнення права.

 5. Основні теорії виникнення держави.

 6. Правовий статус людини і громадянина: ознаки, структура, види.

 7. Права і свободи людини: поняття, ознаки, види.

 8. Основні обов’язки людини і громадянина.

 9. Тенденції розвитку інституту прав людини в Україні.

 10. Конституція України як гарант дотримання, виконання та використання прав громадян.

 11. Виникнення міжнародних стандартів у галузі прав людини.

 12. Інститут омбудсмена: загально-юридична характеристика.

 13. Референдум у системі народовладдя.

 14. Поняття демократичної трансформації права.

 15. Європейська система захисту прав людини.

 16. Суспільство і держава: спільність і відмінність.

 17. Громадянське суспільство: поняття, ознаки, структура.

 18. Політична система громадянського суспільства.

 19. Співвідношення громадянського суспільства і правової держави.

 20. Правосвідомість: ознаки, структура, функції.

 21. Деформації правосвідомості та шляхи їх переборення.

 22. Правовий нігілізм та шляхи його подолання.

 23. Правова культура як важливий фактор побудови правової держави.

 24. Правове виховання та заходи з його покращення в сучасних умовах.

 25. Проблеми розвитку правової ідеології.

 26. Поняття, сутність та функції держави.

 27. Форми держави: поняття, структура, види.

 28. Тенденції розвитку форм держави на сучасному етапі.

 29. Поняття, види, особливості форм державного правління.

 30. Характеристика держав за формою державно-територіального устрою.

 31. Унітарні особливості форм державного устрою.

 32. Федерація як форма державного устрою.

 33. Характеристика державного правління і державного устрою України.

 34. Поняття та види державно-правового режиму.

 35. Тоталітаризм: загальнотеоретична характеристика.

 36. Демократія: сучасні форми та інститути.

 37. Різновиди сучасних політичних режимів.

 38. Конституційне закріплення форми держави в Конституції України.

 39. Форми та інститути демократії в Україні.

 40. Суверенітет держави, його співвідношення із суверенітетом народу, нації.

 41. Правова держава: сутність, шляхи формування.

 42. Ідея правової держави як людська цінність.

 43. Теорії походження держави і права.

 44. Поняття, риси, принципи соціальної держави.

 45. Правова політика держави.

 46. Конституція України як передумова формування правової держави.

 47. Механізм держави: теоретичний аналіз.

 48. Роль та значення державного апарату у виконанні функцій держави.

 49. Механізм та апарат держави: питання демаркації понять.

 50. Реструктуризація механізму та апарату держави в сучасній Україні.

 51. Механізм державної влади в Україні.

 52. Місце і роль органів внутрішніх справ у механізмі держави.

 53. Поділ влади як принцип діяльності державного апарату.

 54. Органи державної влади: поняття, ознаки, види.

 55. Органи державної законодавчої влади.

 56. Правові засади функціонування законодавчої влади в Україні.

 57. Органи державної виконавчої влади.

 58. Правові засади функціонування виконавчої влади в Україні.

 59. Судові органи держави.

 60. Правові засади функціонування судової влади в Україні.

 61. Місцеві державні органи та органи місцевого самоврядування.

 62. Проблеми організації місцевого самоврядування в Україні.

 63. Поняття державної служби.

 64. Поняття і види функцій права.

 65. Юридичне закріплення статусу державного службовця.

 66. Правові основи діяльності правоохоронних органів Україні.

 67. Тенденції розвитку джерел права: загальнотеоретична характеристика.

 68. Характеристика основних джерел (форм) права.

 69. Особливості англосаксонської правової системи.

 70. Праворозуміння, його поняття і основні типи.

 71. Загальна характеристика права ( сутність, ознаки, функції).

 72. Принципи права та їх характеристика.

 73. Багатозначність права : загальнотеоретичний аспект.

 74. Поняття та види функцій права.

 75. Загальна характеристика приватного і публічного права.

 76. Співвідношення внутрішньодержавного і міжнародного права.

 77. Правове регулювання суспільних відносин.

 78. Характеристика типів і видів правового регулювання суспільних відносин.

 79. Механізм правового регулювання суспільних відносин та шляхи підвищення його ефективності.

 80. Юридичний компроміс як додатковий метод правового регулювання.

 81. Правові відносини як форма реалізації права.

 82. Місце і роль юридичних фактів у системі правовідносин.

 83. Особливості становлення правових відносин в сучасній Україні.

 84. Співвідношення права і моралі: теоретико-правовий аналіз.

 85. Співвідношення права, економіки і політики.

 86. Співвідношення і взаємодія норм права з іншими соціальними нормами.

 87. Норма права: ознаки, види, структура.

 88. Спеціалізовані норми права.

 89. Поняття системи права.

 90. Основні елементи системи права та їх характеристика.

 91. Характеристика приватного і публічного права.

 92. Галузі та інститути системи права.

 93. Поняття системи законодавства.

 94. Галузі та інститути законодавства.

 95. Правова система: поняття, ознаки, види.

 96. Романо-германський тип правової системи.

 97. Англо-американський тип правової системи.

 98. Релігійний тип правових систем.

 99. Проблеми типології правових систем світу.

 100. Правова система України на сучасному етапі: стан та перспективи розвитку.

 101. Нормотворчість: поняття, ознаки, функції.

 102. Види нормотворчості держави і суспільства.

 103. Нормотворчість у правовій державі.

 104. Стандарти нормотворчості у правовій державі.

 105. Нормотворчий процес та заходи з його вдосконалення.

 106. Нормотворча техніка як вид юридичної техніки.

 107. Законодавчі дефініції у правовій практиці.

 108. Юридичні конструкції.

 109. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, види.

 110. Закон як форма регулювання суспільних відносин.

 111. Підзаконний нормативно-правовий акт.

 112. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб.

 113. Систематизація нормативно-правових актів: поняття, способи, види.

 114. Місце та роль Конституції (Основного Закону) в системі права України.

 115. Загальна характеристика підзаконних актів в Україні.

 116. Проблеми вдосконалення законотворчості в Україні.

 117. Реалізація норм права як основна проблема реформування правової системи.

 118. Застосування норм права як складова частина механізму правового регулювання.

 119. Правозастосовний процес : характеристика основних стадій.

 120. Правозастосовний акт як результат правозастосовного процесу.

 121. Правозастосовна техніка і особливості її застосування в Україні.

 122. Органи внутрішніх справ у правозастосовній діяльності.

 123. Правозастосувальні акти органів внутрішніх справ.

 124. Прогалини в законодавстві та способи їх подолання.

 125. Колізії в законодавстві та способи їх переборення.

 126. Нормативно-правова конкуренція і способи її вирішення в системі законодавства України.

 127. Проблеми тлумачення норм права.

 128. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у правовій діяльності.

 129. Юридична природа та місце офіційних інтерпретаційних актів у правовій системі України.

 130. Правомірна поведінка: поняття, ознаки, види.

 131. Деформація правосвідомості: поняття, форми. Шляхи усунення деформації правосвідомості.

 132. Професійна правосвідомість органів внутрішніх справ.

 133. Правопорушення: теорія і практика.

 134. Зловживання правом: теорія і практика.

 135. Юридична відповідальність у системі правовідносин.

 136. Підстави притягнення та звільнення від юридичної відповідальності та їх закріплення у законодавчих актах України.

 137. Причини правопорушень у сучасній Україні та шляхи їх подолання.

 138. Юридичний процес: поняття, види, стадії.

 139. Принципи юридичного процесу.

 140. Види юридичного процесу в Україні.

 141. Юридична практика в правовій системі України.

 142. Законність як необхідна умова становлення правової держави.

 143. Роль конституційної законності у зміцненні демократії в Україні.

 144. Принципи, вимоги і гарантії законності в сучасних умовах.

 145. Правопорядок як складова суспільного порядку.

 146. Роль органів внутрішніх справ у зміцненні правопорядку та законності.

 147. Роль і значення ОВС в розбудові громадянського суспільства та правової держави.

 148. Стан правопорядку в сучасному українському суспільстві та етапи його формування.

 149. Проблеми застосування у праві дозволів, заборон і примусу.

 150. Порівняльне правознавство як напрям сучасної юридичної науки.

 151. Тенденції розвитку правової освіти і науки в Україні.

 152. Основні напрямки правової реформи в Україні.

 153. Компаративістика у теорії сучасного права.

  

4. Вимоги до оформлення курсової роботи

4.1. Загальні вимоги

Робота має виконуватися державною (українською) мовою. Викладення повинне мати науковий характер, бути чітким, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно-послідовним. Пряме переписування матеріалів з літературних джерел неприпустиме.

Робота має бути надрукована на комп’ютері на одному боці стандартних аркушів паперу формату А4 через 1,5 міжрядкового інтервалу, до 30 рядків на сторінці. Шрифт Times New Roman, кегль 14. Сторінки повинні мати поля: ліве – 25-30 мм, праве – 15 мм, верхнє і нижнє – 20 мм. Абзацні відступи – 1,25 см.

Першою сторінкою роботи є титульна сторінка, яка оформлюється за зразком (додаток А).

Зміст роботи із зазначенням сторінок подається на третій сторінці, де повинно міститися найменування всіх розділів та параграфів роботи і номери їх початкових сторінок. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками (додаток Б).

Кожен розділ роботи разом із заголовком має починатися з нової сторінки. Текст основної частини роботи поділяється на розділи і параграфи згідно з планом.

Заголовки структурних частин роботи – "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" – друкуються великими літерами посередині рядка. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою (Рис. 4.1).

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам основного тексту. 

 

РОЗДІЛ 1

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ І ЮРИДИЧНИХ НАУК 

1.1. Поняття теорії держави і права 

Рис. 4.1. Оформлення структурних частин курсової роботи

4.2. Нумерація

Сторінки курсової роботи мають бути пронумеровані арабськими цифрами в правому верхньому куті без тире, крапки та знака №. Нумерація має бути наскрізною від титульної до останньої сторінки, включаючи всі ілюстрації та додатки. На титульній сторінці, завданні та змісті номер сторінки не ставиться, проте їх номер включається до загальної нумерації сторінок. Вперше номер сторінки проставляється на першій сторінці "Вступу".

ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Номер розділу ставиться після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка. В кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: "1.2." (другий підрозділ першого розділу), після якої в тому ж рядку друкують заголовок підрозділу. 

4.3. Оформлення ілюстрацій, таблиць, формул, списку використаних джерел, додатків

Ілюстрації. Зміст ілюстрацій має допомагати кращому розкриттю теми, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них має бути посилання з коментарем.

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) необхідно розміщувати безпосередньо за текстом, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Якщо ілюстрації розміщені на окремих сторінках, ці сторінки нумерують за загальною нумерацією сторінок.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, між якими ставлять крапку. Наприклад: Рис. 2.3 (третій рисунок другого розділу). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією (див. рис. 4.2).

Таблиці.Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті чи на наступній сторінці таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного боку курсової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Таблиці нумерують послідовно у межах розділу (за винятком таблиць, поданих у додатках). Для цього в правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщується надпис (курсивом): Таблиця 1.6 (шоста таблиця першого розділу) без крапки. Якщо таблиця не вміщається на одній сторінці, над її продовженням на наступній сторінці подається надпис: Продовження табл. 1.4. Назву таблиці наводять по центру безпосередньо над таблицею під написом "Таблиця 1.6" жирним шрифтом.

Приклад оформлення таблиці:

Таблиця 1.6

“Дієздатність” 

№ п/п

Вид дієздатності

Умови настання

1.

Повна дієздатність

Мають особи з 18-річного віку (повноліття), із моменту одруження до настання 18 років.

2.

Неповна дієздатність 

Мають неповнолітні 14 – 18 років

 

3.

Часткова дієздатність

Мають малолітні особи, які не досягли 14 років.

4.

Обмежена дієздатність

Мають особи, які страдають на психічний розлад, зловживають спиртним або наркотичними засобами

5.

Недієздатні особи

Мають особи, які внаслідок душевної хвороби або недоумства не можуть розуміти значення своїх дій або керувати ними.

Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено, наприклад: "у табл. 1.6". У повторних посиланнях на таблиці треба вживати скорочене слово "дивись": наприклад, "див. табл. 1.6".

Список використаних джерел. Список використаних джерел розміщується після основного тексту роботи. У цей список необхідно внести джерела, на базі яких здійснюється аналіз, та спеціальну літературу з теми, яка досліджується і на яку в роботі є посилання або з якою автор ознайомився, з якої запозичив концепцію, але не посилався.

Відомості про джерела, що містяться у списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту: ДСТУ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис".

Розміщувати матеріали в списку використаних джерел слід в алфавітному порядку із загальною нумерацією.

При описі літературних джерел у списку використаних джерел слід дотримуватися загальноприйнятих правил:

 1. Після прізвища ставиться пробіл, а також пробіл між складовими ініціалів: Мельник В. М.

 2. Після заголовку вид матеріалу пишуть у квадратних дужках без пропусків і без скорочення: [Текст] або [Тext], [Електронний ресурс].

 3. У квадратних дужках пишуть усе, що запозичено з інших джерел або за даними аналізу матеріалу.

 4. Прізвище першого автора при опису одного автора повторюють в області відповідальності (за косою рискою), а при опису двох і трьох авторів прізвище першого автора пишуть перед заголовком та після косої риски пишуть усіх авторів.

 5. При наявності більше трьох авторів за косою рискою пишуть лише першого автора (за бажанням можна писати всіх авторів) та ін.: [та ін.].

 6. У патентних документах за косою рискою на відміну від інших документів пишуть спочатку прізвище, а потім ініціали.

 7. Знаки ; та : розділяють пробілами з обох боків.

 8. Відсутні пробіли в нумерації сторінок : 8–10.

 9. У кінці опису ставиться крапка.

Приклад оформлення бібліографічного опису джерел, які входять до списку використаних джерел наведені в додатку Т.

Додатки. Додатки оформлюються як продовження курсової роботи і розміщуються в порядку посилань у тексті. Додатки до роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал.

Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований малими літерами з першої великої літери посередині рядка.

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток" і поряд – велика літера, що позначає його. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, І, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад: "Додаток В". 

4.4. Загальні правила цитування використаних джерел та посилання на них

У тексті курсової роботи мають бути посилання на джерела інформації. Посилання в тексті повинно зустрічатися кожен раз, коли автор цитує, переповідає, або згадує думку іншого автора або певний документ. Такі посилання дають змогу відшукати документи, перевірити правильність їх цитування та сприйняття їх студентом. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал не входить до останнього видання.

Посилання в тексті курсової роботи роблять згідно їх переліку у списку використаних джерел у квадратних дужках [8-11] або [25]. Якщо використовуються відомості з джерел з великою кількістю сторінок, у посиланні необхідно точно вказати номер конкретної сторінки (чи номери сторінок), наприклад, [5, с.126-131].

Оформлення посилання в тексті на джерела інформації: у квадратних дужках наводять порядковий номер зі списку літератури, наприклад, "... у працях [1– 3]...".

Цитати беруться в лапки, пропуски в цитатах позначаються трьома крапками. Цитати подаються мовою оригіналу. Після цитати в тексті ставиться в квадратних дужках порядковий номер використаного джерела за списком літератури та сторінка: [31, с.29].

 

5. Рецензування, захист та оцінка курсової роботи

Після написання курсова робота у зброшурованому вигляді (1 примірник) передається на кафедру для реєстрації, а потім науковому керівникові для рецензування.

Одержання позитивного відгуку наукового керівника є підставою для її представлення до захисту відповідно до розкладу засідань комісії із захисту курсових робіт, але не пізніше ніж за 10 днів до засідання Комісії.

Захист курсової роботи проводиться відповідно до графіка кафедри перед комісією в складі не менше ніж трьох викладачів кафедри.

До захисту допускаються студенти, які повністю виконали всі вимоги навчального плану та отримали позитивну рецензію на курсову роботу.

Захист складається з короткої доповіді студента про виконану роботу та відповідей на питання членів комісії. Для виступу студентові відводиться до 5 хвилин. Після цього студент зобов’язаний відповісти на запитання членів комісії та присутніх, дати аргументовані роз’яснення тощо.

Члени комісії, ознайомившись із курсовою роботою та заслухавши студента, оцінюють роботу за національною шкалою та ECTS (табл. 5.1, 5.2 ).

Таблиця 5.1

Розподіл балів за виконання курсової роботи

Теоретична частина

Розрахункова частина

Захист роботи

Сума

до 20

до 40

до 40

100

Таблиця 5.2

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

91–100

А

відмінно

82-90

В

добре

72-81

С

67-71

D

задовільно

53-66

Е

35-52

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

А – оцінку «відмінно» - «5» – заслуговує студент, який успішно виконав курсову роботу та під час захисту дає логічно побудовані, послідовні, обґрунтовані відповіді на поставлені запитання; уміло використовує аналіз та влучно підбирає критерії для порівняння загальнотеоретичних понять. Вільно володіє термінологією при характеристиці різноманітних понять.

ВС – оцінку «добре» - «4» – заслуговує студент, який володіє повним обсягом знань відповідно до навчальної програми, але припускається неточностей у відповіді; не завжди може аргументувати та захистити висловлені ним думки й положення; має певні навички аналітичної діяльності, але не завжди може використати їх у відповіді; опрацював усі рекомендовані джерела, але недостатньо оперує ними; припускається окремих непринципових помилок при відповіді.

DE – оцінка «задовільно» - «3» – заслуговує студент, який виявив знання не менше 70% навчального матеріалу, але має низький рівень навичок аналітичної роботи, не завжди може використати отриману інформацію при розгляді загальнотеоретичних проблем; має недостатні навички узагальнення матеріалу; виявив знання основного навчального матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності, але припускається помилок та неточностей у відповіді.

FX – оцінка «незадовільно» - «2» –з правом перескладання – виставляється студентові, який виявив незнання значної частини навчального матеріалу, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач та набрав за наслідками підсумкового контролю 52 і менше балів.

При визначенні оцінки також враховується актуальність, теоретичний рівень роботи, наукова новизна та практична значущість висловлених рекомендацій, уміння студента вести аргументовану публічну дискусію й захищати свою позицію тощо.

 

Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

  

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра теорії та історії

держави і права

  

КУРСОВА РОБОТА 

з дисципліни

«Теорія держави і права» 

на тему:__________________________________________________

_________________________________________________________

 

Студента (ки) ____ курсу ______ групи

 напряму підготовки0304 «Право»

 спеціальності 7.03040101 «Правознавство»

______________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник _________________________________

__________________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Оцінка за національною шкалою ________________

Кількість балів: _________ Оцінка: ECTS ________ 

Члени комісії:

_____________ ___________________

 (підпис) (прізвище та ініціали)

_____________ ______________ _

 (підпис) (прізвище та ініціали)

___________________________

 (підпис) (прізвище та ініціали)

 

ЛЬВІВ – 20__ рік

Додаток Б 

ЗМІСТ

Вступ

4

Розділ І. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ НАУК

 

 

1.1.

Поняття теорії держави і права 

6

 

1.2.

Функції теорії держави і права 

10

 

1.3.

Місце теорії держави і права в системі суспільних наук

14

 

1.4.

Теорія держави і права в системі юридичних наук 

20

 Розділ ІІ. ПОНЯТТЯ ТА СКЛАД МЕТОДОЛОГІЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

 18

 

2.1. Поняття методології та її складові

18

 

2.2. Метод – основна категорія методології

22

 

2.3. Характеристика основних методів

27

Висновки

 35

Список використаних джерел

38

Додатки

40

 

Додаток В

Зразок оформлення бібліографічного опису джерел, які входять до списку використаних джерел

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги: 

Один автор

Бержель Ж. Л. Общая теория права / Жозеф Ліонель Бержель – М. : Nota bene, 2000. – 576 с. 

Два автори

Афанасьев В. С. Общая теория права и государства : [учеб.] / В. С. Афанасьев, А. П. Герасимов. – М. : Юристъ, 2001. – 520 с.

Три автори

Безродний Є. Світова класична думка про державу і право : [навч. посіб.] / Є. Безродний, Г. Ковальчук, О. Масний. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 400 с.

Чотири автори

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с.

П’ять і більше авторів

Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с.

Без автора

Проблеми формування правої думки : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. – 310 .

Багатотомний документ

Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 125 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

 

Компаративістика у теорії сучасного права: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.

Депоновані наукові праці

Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. –13.06.02, № 145432.

Словники

Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.

Атласи

Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – Х. : Ранок, 2005. – 96 с.

Законодавчі та нормативні документи

Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

Стандарти

Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 231 с. – (Національний стандарт України).

Дисертації

Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. . доктора фіз-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 

Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15-18, 35-38.
Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14-17.

Електронні ресурси

Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.- Назва з контейнера.
Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!