Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2107 Тематика курсових робіт та методичні вказівки до їх написання

Тематика курсових робіт та методичні вказівки до їх написання

« Назад

3. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ НАПИСАННЯ 

3.1. Мета та завдання курсової роботи 

Відповідно до навчального плану студенти IV курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки "Фінанси і кредит" спеціалізації "Фінанси" можуть обрати курсову роботу з науки “Податкова система”.

Метою курсової роботи є поглиблення та закріплення теоретичних знань студентів за конкретними темами науки “Податкова система”, апробація проведення самостійних наукових досліджень, формування умінь і навичок в процесі осмислення тієї чи іншої проблеми з становлення та реформування податкової системи, обґрунтування висновків та пропозицій при прийнятті управлінських завдань у податковій сфері.

Завданням курсової роботи є:

систематизація знань з теорії та практики оподаткування;

вивчення нормативно-правових актів, вміння правильно тлумачити основні положення, поняття та терміни з податкових питань;

вміння проводити критичний аналіз інформаційних джерел та аналізувати статистичні і практичні матеріали, а також узагальнення їх в побудові власних таблиць, рисунків, графіків, структурно-логічних схем, тощо з використанням різних методик досліджень;

обґрунтування висновків та пропозицій щодо оптимізації складу та структури податкової системи.

Курсова робота повинна виявити ступінь підготовки студента до самостійної роботи. Він має правильно використовувати теоретичні положення економічної науки, вміти користуватися науковим апаратом, законодавчими матеріалами та спеціальною літературою, аналізувати фактичні дані та робити ґрунтовні висновки щодо проведеного дослідження. 

3.2. Вибір теми та складання плану курсовой роботи 

Підготовка до написання курсової роботи розпочинається з вибору теми. Одним із важливих критеріїв при виборі теми має бути інтерес студента в проблемі дослідження, що обирається. Для цього, студент повинен заздалегідь ознайомитися з навчальною та науковою літературою, з об’єктом дослідження, а також можливостями формування інформаційної бази статистичних та практичних матеріалів. При виборі теми студентами заочної (вечірньої) форми навчання додатково слід враховувати можливість збору необхідного матеріалу за місцем основної роботи.

Після ознайомлення з необхідними джерелами щодо обраного напряму дослідження студент самостійно вибирає тему із рекомендованою кафедрою фінансів тематикою курсових робіт.

У разі необхідності, студентові надається право змінити тему курсової роботи на нову тему. Зміна теми курсової роботи на нову тему здійснюється за погодженням керівника курсової роботи в строки, що визначені керівником, але не пізніше двох місяців до закінчення строку подачі курсової роботи (ДОДАТОК А) - Регламент підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни “Податкова система” для студентів денної та вечірньої форм навчання).

Роботи, виконані на теми, не вказані в тематиці кафедри та не узгоджені з керівником курсової роботи, до захисту не допускаються. Обрана тема дослідженнявиконується самостійно одним студентом. При цьому назви тем не повинні повторюватися в академічній групі.

При виборі теми та при виконанні курсової роботи студент має право отримувати консультації в усній формі під час призначених консультацій чи в електронній формі по узгодженню з керівником курсової роботи через ресурси електронної пошти щодо плану, змісту, напряму дослідження, використання літературних джерел та будь-якими питаннями, що виникають у студента.

Після остаточного вибору теми студентом самостійно складається план курсової роботи. Структура і зміст плану курсової роботи, співвідношення обсягів та рівня деталізації ії розділів визначаються обраною темою. План курсової роботи рекомендується складати з 3 питань.

Складений проект плану направляється керівнику курсової роботи на електрону адресу на погодження. Після узгодження перевірений проект плану повертається студенту для виконання курсової роботи протягом 10 календарних днів з дня його отримання на електронну пошту керівника (фактом підтвердження отримання проекту плану керівником є дата отримання текстового повідомлення “проект плану отримано” від керівника на електрону адресу студента протягом 2 робочих днів).

В темі відправлення через інтернет ресурси обов’язково вказати тему повідомлення (наприклад, проект плану з курсової роботи Коваленко Н.М., група 1) для подальшого узгодження з керівником змісту розділів плану курсової роботи. Всі питання розділів проекту плану пишуться в текстовому повідомленні, при цьому план окремим файлом не прикріплюється до листа керівнику. Електронні документи повинні бути надіслані обов’язково у форматі, сумісному з MICROSOFT OFFICE 1997-2007.

Для складання плану курсової роботи студенту рекомендується ознайомитися з проблематикою обраної теми дослідження. Вирішення питань передбачених темою дослідження здійснюється через опрацювання законодавчо-нормативних документів, спеціальної наукової літератури, статистичних матеріалів, які послідовно і логічно розкривають визначену тему. План курсової роботи повинен мати таку структуру: вступ, 3 розділи (без розбиття на підрозділи), висновки, списоквикористаних джерел, додатки.

В процесі дослідження визначених питань по затвердженому плану, його можна уточняти за погодженням керівника. 

3.3. Зміст курсової роботи 

У курсовій роботі студент повинен глибоко і всебічно розкрити зміст обраної теми. Особливу увагу слід приділити дискусійним питанням теорії і практики податкових відносин, реформуванню податкової системи, чинникам, що впливають на формування бюджету податковими платежами, тощо. Якщо в економічній літературі відсутня єдина точка зору з питань, які досліджуються, слід навести думки кількох авторів, дати їх критичну оцінку та висловити свої міркування з даного приводу.

Структура роботи складається з титульного аркушу, змісту, вступу, трьох розділів (основної частини роботи), висновків, списку використаних джерел. Рекомендується використовувати такий підхід при формуванні структури роботи:

У вступі має бути сформульований об’єкт дослідження, визначена актуальність, мета, коло завдань курсової роботи та описується інформаційна база роботи. Вступ повинен давати можливість розуміння суті роботи.

У першому розділівикладаєтьсясутність об’єкта дослідження[1], характеристика основ організації управління ним. Він виконується на основі критичного аналізу навчальної, наукової літератури, монографій, наукових статей, а також положень чинного податкового законодавства.

У другому розділіпроводиться аналіз сучасного стану об’єкта дослідження та податкової практики. Він виконується на основі вивчення статистичних та звітних даних, публікацій в періодичних виданнях, даних, оприлюднених на офіційних сайтах органів державного управління, міжнародних організацій, в аналітичних оглядах тощо.

АНАЛІЗ МАЄ ОХОПЛЮВАТИ НЕ МЕНШЕ 5 ОСТАННІХ РОКІВ і проводитися у розрізі усього досліджуваного періоду. По-перше, студент має визначити показники, що характеризують об’єкт дослідження курсової роботи. По-друге, студент має знати, що до основних видів показників відносяться:

абсолютні: усі показники доходів і видатків (розмір заробітної плати, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, обсяги заощаджень, прибуток, бюджетні доходи, податкові надходження, доходи Пенсійного фонду України, бюджетні видатки, виплачені дивіденди тощо);

відносні:непрямі податки на товари та послуги (в % до ВВП), податкове навантаження, податок на прибуток підприємств (у % до ВВП, доходів бюджету, податкових надходжень тощо), коефіцієнт еластичності податкової системи, коефіцієнт стабільності податкової системи тощо.

Для аналізу фінансових показників потрібно провести розрахунки економіко-статистичних показників та дослідити їх.

Третій розділ присвячується дослідженню проблем бюджетно-податкової практики та можливим шляхам їх вирішення. Він виконується на основі критичного аналізу монографій та наукових статей.

Висновки до курсової роботи повинні випливати з проведеного дослідження і мати безпосередній зв’язок з результатами трьох розділів роботи. У висновках підводяться підсумки щодо всіх висвітлених у курсовій роботі питань. Основна вимога до висновків - не повторювати змісту вступу, розділів роботи.

Приклад структуризації курсової роботи.

Тема: Податок на додану вартість та його роль у формуванні доходів бюджету

ЗМІСТ

Вступ

 1. Етапи еволюції становлення та розвитку податку на додану вартість в Україні.

 2. Бюджетоутворююча роль податку на додану вартість

 3. Шляхи підвищення ПДВ як фіскального інструменту держави.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додатки 

3.4. Підбір літератури та інших матеріалів з теми курсової роботи 

Студент підбирає і вивчає літературу самостійно, орієнтуючись при цьому на рекомендований список літератури та користуючись систематичними каталогами наукової, навчальної, довідкової літератури, каталогом періодичних видань читального залу бібліотеки КНЕУ, залом іноземної літератури та каталогами інших бібліотек, які розташовані за адресами: американська бібліотека (вул. Волоська 8/5, НаУКМА, корпус 4 кімната 116), бібліотека Гьоте-інституту (вул. Волоська, 12 / 4), бібліотека французького культурного центру (вул. Гончара, 84),Нацiональна бiблiотека iменi В.І.Вернадського (проспект 40-рiччя Жовтня, 3)Нацiональна парламентська бібліотека (вул. Грушевського, 1) та інші. При складанні списку літератури варто дотримуватися вимог до оформлення списку використаних джерел, в якому вказується(прізвище й ініціали автора, назва роботи, місце видання, видавництво, рік видання і кількість сторінок). Список використаних джерел повинен включати тільки ті літературні джерела, на які є посилання у основній частині курсової роботи.

Підбираючи літературу за обраною темою курсової роботи, студент повинен дотримуватися певної послідовності в опрацюванні широкого кола джерел:

- законодавчі матеріали (закони, декрети, укази, постанови, накази, інструкції тощо);

- навчальна література (підручники, посібники);

- наукові досягнення, які представлені в монографіях, статтях, збірниках матеріалів наукових конференцій, он-лайн конференцій, газетних та журнальних статтях експертів тощо;

- аналітичні матеріали, що розміщені на сайтах Верховної Ради України, державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів Україні, Державного комітету статистики України та інших сайтах органів управління податковими платежами та опубліковані в статистичних збірниках.

Вимогою до використання джерел нормативно-правового характеру є їх чинність на момент використання в останній редакції, а тому закони, постанови, кодекси, накази краще отримувати з офіційних джерел – сайтів органів державної влади та управління. Періодичні видання мають бути науковими, фаховими та актуальними (за останні 3-5 років).

Для повного розкриття теми на належному рівні студент має опрацювати значну кількість з кожної з вищезазначених групи джерел. Курсові роботи, в яких поверхово та неякісно опрацьовані літературні джерела, засновані лише на двох-трьох джерелах не можуть презентувати на високу позитивну оцінку як такі, що не розкрили обрану тему дослідження.

Список використаної літератури оформляють відповідно вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та Наказу ВАК № 63 від 26.01.2008р. у такій послідовності:

▪ закони України,

▪ укази Президента,

▪ постанови і декрети уряду України,

▪ інструктивні матеріали (у хронологічному порядку),

▪спеціальна економічна література (підручники, навчальні посібники, монографії) і публікації в періодичних виданнях в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора,

▪ статистичні та інші збірники,

▪ матеріали, які були зібрані на підприємствах і в організаціях та використані при написанні роботи,

▪ інтернет-ресурси.

Всі джерела, включені до списку використаної літератури, нумеруються послідовно.

Загальна кількість назв джерел для написання курсової роботи повинна бути не менше 20. Орієнтований список літератури наведено в ДОДАТКУ Б. 

3.5. Оформлення курсової роботи 

Оформлення курсової роботи та звіту демонстраційних матеріалів для захисту здійснюється у формі презентації за допомогою Microsoft PowerPoint. Створення слайдів здійснюється з застосуванням кольорових схем “світлий текст на темному фоні” або “темний текст на білому фоні”. Припустимий розмір шрифта для текстового слайда, набраного ARIAL – не менше ≥18 пунктів. Розмір шрифту і міжрядковий інтервал розміщуваного тексту автоматично міняються так, щоб текст помістився в призначений для нього простір слайду.

Оформлення курсової роботи у формі текстового документу за допомогою Microsoft WORD здійснюється за такими параметрами :

- Times New Roman 14;

- інтервал між рядками 1,5;

- поля –з усіх боків 2 см, з правого боку – 1,5 см;

- нумерація сторінок – у правому верхньому куті.

При роздрукуванні текст друкується тільки на одній стороні аркуша А4. Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться. Індивідуальне завдання не входить до нумерації сторінок.

Таблиці і рисунки (діаграми) є основною і обов’язковою складовою курсової роботи (слайди мають також містити текстову та цифрову інформацію). Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу — їх наочність і безпосередній зв’язок зі змістом курсової роботи.

Курсова робота оформлюється за добровільним вибором студента у формі презентації або у формі ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТУ за допомогою Microsoft PowerPoint або Microsoft WORD.

Студенти денної та вечірньої форм навчання зобов’язані відповідно до встановленого регламенту підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни “Податкова система” для студентів денної та вечірньої форм навчання (ДОДАТОК А) надіслати керівнику через електронну пошту оформлену завершену курсову роботу у вигляді презентації або текстового документу. При цьому, файл (виконаний у Microsoft Power Point) має наступну структуру:

Обсягкурсової роботи у формі презентації має бути в межах 17 - 20 слайдів, при цьому: титульний аркуш (1 слайд -ДОДАТОК В), зміст (1 слайд), вступ (1 слайд), розділ 1 (4-5 слайдів), розділ 2 (5-6 слайдів), розділ 3 (3-4 слайда), висновки (1 слайд), список використаних джерел (1 слайд).

Обсяг текстової частини роботи (від вступу – до висновків включно, без урахування списку літератури) має бути в межах 17-22 сторінок стандартного формату А (210 х 297 мм), при цьому: титульний аркуш (1 сторінка -ДОДАТОК В), зміст (1 сторінка), вступ (1-2 сторінки), розділ 1 (3-4 сторінки), розділ 2 (6-7 сторінок), розділ 3 (3-4 сторінки), висновки (1-2 сторінки), список використаних джерел (1 сторінка).

До слайдів або текстової частини курсової роботи ОБОВ’ЯЗКОВО мають увійти наступні таблиці і рисунки, які узагальнюють опрацьований студентом та проаналізований для розділу І матеріал:

1) Таблиця, яка містить ключові поняття і терміни, які розкривають об’єкт дослідження, за такою формою:

Таблиця

Ключові поняття і терміни

Терміни і поняття

Визначення терміну / поняття

Джерело (автор, назва джерела, реквізити видання, номер сторінки)

Критичне зауваження автора курсової роботи

 

 

 

 

2) Схематичне зображення функцій, які розкривають сутність об’єкта дослідження. Класифікації, які характеризують об’єкт дослідження (у вигляді таблиць чи рисунків). Наприклад.

3) Основні дискусійні питання щодо характеристики сутності та функцій об’єкта дослідження, наприклад, у такій формі.

4) Інші таблиці та рисунки. 

В ІІ розділ мають увійти наступні таблиці і рисунки:

1)  таблиця, де подається перелік показників, які характеризують об’єкт дослідження. При цьому, якщо це потрібно, вказується формула розрахунку.

Таблиця

Показники, які характеризують об’єкт дослідження

Показник

Формула розрахунку

Економічний зміст

Доцільність розрахунку (можливість використання результатів під час прийняття управлінських рішень)

 

 

 

 

2) Укладені студентом статистичні таблиці і рисунки (графіки, діаграми), які розкривають результати проведеного аналізу.

3) Результати проведеного аналізу.

Таблиця

Результати проведеного аналізу

Питання, які підлягали аналізу

Виявлені явища, факти, процеси, тенденції

Висновки автора курсової роботи

(оцінка результатів аналізу, причини виникнення, вплив, наслідки)

 

 

 

В ІІІ розділ мають увійти наступні таблиці і рисунки:

1) Перелік ключових проблем, виявлених у ході дослідження, які можуть бути систематизовані в таблиці чи представлені на рисунку. Наприклад:

Таблиця

Ключові проблеми у сфері…

Виявлені в ході дослідження проблеми (із посиланням на наукові фахові видання*, з яких вони виявлені)

Вплив на досліджувані процеси і явища

Критичне зауваження автора курсової роботи

 

 

 

2) Пропозиції щодо вирішення виявлених проблем. При цьому в додатку формулювання постановки проблеми має бути лаконічним, а пропозиції – конкретними й чіткими.

Таблиця

Пропозиції щодо вирішення проблем

Виявлені в ході дослідження проблеми (із посиланням на наукові фахові видання*, з яких вони виявлені)

Пропозиції щодо вирішення (із посиланням на наукові фахові видання*, з яких вони виявлені)

Власне аргументоване критичне зауваження автора курсової роботи щодо висловлених позицій

 

 

 

* Джерело (автор, назва джерела, реквізити видання, номер сторінки) 

Цитати у роботі, які наведені дослівно, беруться в лапки. Після закінчення цитати або цифрової інформації у квадратних дужках зазначається порядковий номер джерела, який міститься у списку використаної літератури; далі через кому сторінка, звідки взята цитата чи цифра. Наприклад, посилання [5, с.10] означає, що цитату взято з джерела на сторінці 10, зазначеного у списку літератури під номером 5. При цитуванні текстів з газет, поточної та річної звітності підприємства або організації, невеликих за обсягом нормативних документів вказувати сторінки не обов’язково. Наприклад: [23]. При посиланні на непряме цитування у квадратних дужках додатково зазначається «див». Наприклад: [див. 7, с.25].

Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються «рисунками» (структурно-логічні схеми, діаграми, графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його сприйняття. Знизу під графіком, схемою діаграмою тощо з великої літери пишуть слово «Рис.» і його порядковий номер. Номер рисунку складається з номера розділу та порядкового номера рисунку. Наприклад: Рис. 1.2. (другий рисунок у першому розділі). Наприклад.

У графіках обов’язково вказується масштаб.

Об’єкти у вигляді рисунків в презентації курсової роботи можна створювати у середовищі PowerPoint, так і імпортовані з інших додатків.

Заголовок таблиці розміщують над нею, він має відображати основний її зміст та вказувати на об’єкт і період, до якого відносяться дані. Справа над тематичним заголовком з великої літери пишуть слово «Таблиця», її порядковий номер. Знак «№» перед цифрою не ставиться. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці. Наприклад: Таблиця 2.3 (третя таблиця в другому розділі). Наприклад:

Таблиця 2.3

Назва таблиці

Головка

 

 

 

Заголовки граф

 

 

 

 

 

 

Підзаголовки граф

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боковик (заголовки рядків)

 

Графи (колонки)

 

 

Кожна таблиця повинна, як правило, розміщуватися на одному слайді. При необхідності переносу таблиці у правому верхньому кутку наступного слайду слід писати: «Продовження (або закінчення) таблиці...».

Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх виносять у заголовок, якщо різні — вказують у боковику (заголовках рядків). Позначення одиниць виміру повинно відповідати стандартам. Якщо текст у таблиці повторюється і складається з двох або більше слів, при першому повторенні його замінюють словосполученням «те саме», а далі — лапками. Не дозволяється ставити лапки замість повторюваних цифр, знаків, математичних символів. Якщо цифрові дані відсутні, то ставлять пропуск «—».

Цифри в колонках належить проставляти таким чином, щоб відповідні розряди чисел по всій колонці були розміщені один під одним. Потрібно дотримуватись однакової кількості десяткових знаків для всіх значень цифрових величин в одній колонці.

Об’єкти у вигляді таблиць в презентації курсової роботи можна створювати у середовищі PowerPoint, так і імпортовані з інших додатків.

Завершена курсова робота виконана відповідно до вимог направляється для перевірки керівнику з курсових робіт через електрону пошту на адресу керівника. При цьому в темі відправлення через інтернет ресурси обов’язково вказати всі реквізити, які вимагаються до назви файлу. Наприклад, назва файлу: 6508_01_KovalenkoNM, де 6508 – шифр спеціальності: 01 – номер групи із двох цифр (перша група – 01, п’ятнадцята група – 15 і т.п.); KovalenkoNM – прізвище та ініціали студента без пробілів латинськими літерами;

Завершена курсова робота для перевірки керівнику має бути обов’язково заархівована в форматі “rar”.

Після отримання керівником курсової роботи вона підлягає перевірці. Після перевірки курсової роботи, керівник направляє на електрону адресу студента рецензію керівника курсової роботи з оцінками рівня дослідження від 30 до 60 балів. Отримана рецензія керівника курсової роботи студентом з оцінками за якість виконання курсової роботи роздруковується та представляється комісії під час прилюдного захисту курсової роботи. 

3.6. Критерії оцінювання курсової роботи 

Головними критеріями оцінки ступеня досягнення поставленої мети курсової роботи є змістовність розроблених студентом слайдів презентації відповідно до завдання, стислий виклад доповіді, що супроводжує презентацію.

Курсова робота оцінюється науковим керівником у балах. Підсумкова оцінка за курсову роботу складається з трьох елементів і виставляється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням у чотирьохбальну. Елементи оцінки складаються з: своєчасності відправлення курсової роботи (0 або 10 балів), якості виконання курсової роботи (від 30 до 60 балів), якості презентації результатів дослідження в процесі прилюдного захисту (від 0 до 30 балів).

Критерії визначення підсумкової оцінки за курсову роботу (за 100-бальною шкалою) наведено в таблиці: 

Критерії оцінки

Кількість балів*

1. Своєчасність відправлення курсової роботи на електрону адресу керівника за датою встановленою регламентом підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни “Податкова система” для студентів денної та вечірньої форм навчання керівником (не пізніше 08 квітня ) (ДОДАТОК А)

невчасно – 0;

вчасно–10

 1. Якість виконання курсової роботи (оцінюється керівником курсової роботи)

мінімум (для одержання позитивної рецензії) – від 0до30;

максимум –0-60

 1. Якість презентації результатів дослідження в процесі прилюдного захисту (оцінюється комісією, що проводить захист)

максимум – від 0до 30

Підсумкова оцінка роботи в цілому

100

*Крок оцінки- 6 балів 

Якість виконання курсової роботи оцінюється за критеріями, що наведені в таблиці з деталізацією балів:

Критерії

Бальна шкала оцінки за критеріями

1. Структура, логіка, , послідовність викладу та базові характеристики: відповідність логіки побудови роботи затвердженим темі, плану, поставленим меті та завданням, формулювання актуальності, об’єкта, предмета, мети, завдань

0 – побудова курсової роботи не відповідає меті та завданням дослідження, текст розділів не відповідає змісту;

6 – побудова і текст роботи частково відповідає змісту, поставленим меті та завданням, але є нелогічною.

8 – побудова і текст роботи частково відповідає змісту, поставленим меті та завданням, відповідає логіці, та не повністю розкриває тему;

10 – побудова і текст повністю відповідає змісту, поставленим меті та завданням, зміст розділів логічно розкривається, результати та висновки відповідають поставленій меті.

2.Науково-теоретичний рівень, його повнота та фінансова грамотність:

наявність аналізу понятійно-категоріального апарату досліджуваної проблеми; критичні зіставлення та узагальнення різних авторів та наукових шкіл щодо постановки та вирішення досліджуваної проблеми, аргументованість та обґрунтованість запропонованих рішень

 0 – критичні зіставлення та узагальнення різних авторів та наукових шкіл щодо досліджуваної проблеми не визначені, позиція автора не проголошена, запропоновані рішення не обґрунтовані;

6 – обмежений аналіз понятійного апарату, критичні зіставлення та узагальнення різних авторів та наукових шкіл щодо досліджуваної проблеми наявні, але узагальнення некоректні, запропоновані рішення не обґрунтовані;

8 – визначено сутність об’єкта дослідження, наявність критичних зіставлень та узагальнення різних поглядів щодо досліджуваного об’єкта, але запропоновані рішення не обґрунтовані;

10 – визначено сутність об’єкта дослідження, наявність критичних зіставлень та узагальнення різних поглядів щодо досліджуваного об’єкта, запропонована авторська позиція, обґрунтовані пропозиції

3.Науково-практичний рівень

Критичний аналіз існуючої практики функціонування об’єкта дослідження, статистична оцінка закономірностей і тенденцій розвитку на основі рядів динаміки, використання сучасних даних, наявність аналізу фактичних даних, динаміки, структури, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, адекватність висновків

0 – аналіз проведено без встановлення причинно-наслідкових зв’язків, дані не пов’язані з змістом, не виявлено тенденції розвитку об’єкта дослідження;

6 – проведена статистична оцінка закономірностей і тенденцій розвитку на основі рядів динаміки, але не зроблено аналіз взаємозв’язків між явищами і процесами;

8 – проведена статистична оцінка закономірностей і тенденцій розвитку на основі рядів динаміки, зроблено аналіз взаємозв’язків між явищами і процесами, але не дана їм якісна оцінка;

10 – проведено аналіз показників складу і структури, виявлено тенденції розвитку об’єкта дослідження, встановлено причини виявлених тенденцій, явищ, процесів, дана їм якісна оцінка щодо розвитку суспільно-економічних процесів, висновки адекватні проведеному аналізу роботи

 1. 3.                  Проблематика, рівень розробки управлінських рішень, висновки

Чіткість постановки проблеми та аналіз ії причин, визначення шляхів вирішення проблем та вдосконалення фінансової практики; адекватність розроблених управлінських рішень меті та завданням роботи, глибина структуризації запропонованих заходів, наявність обґрунтованої власної точки зору автора, підбиття підсумків з усіх висвітлених розділів відповідно до плану роботи, безпосередній зв’язок висновків з результатами дослідження.

0 – актуальність проблеми чітко не визначена, простий перелік пропонованих управлінських рішень;

6 – актуальність проблеми визначена, але не має аналізу причин проблеми, управлінські рішення структуровані, але відсутній зв’язок висновків з результатами дослідження

8 – актуальність проблеми визначена, зроблено аналіз причин проблеми, управлінські рішення структуровані, але не обґрунтована доцільність їх реалізації відповідно до методичного інструментарію роботи, кожний розділ логічно завершено з підбиттям підсумків

10 – проблема чітко поставлена, зроблено аналіз проблем, визначено шляхи вирішення, запропоновані управлінські рішення детально розроблені, обґрунтована доцільність їх реалізації відповідно до методичного інструментарію роботи, визначено їх вплив на результати об’єкту дослідження та динаміку їх змін, підсумки логічно завершують кожний розділ роботи, висновки пов’язані безпосередньо з результатами дослідження.

Мінімальна оцінка

Від 0 до 30 балів

Максимальна оцінка

60 балів

Для презентації на захисті результатів дослідження, викладених у курсовій роботі, студент готує доповідь. Якість презентації результатів роботи оцінюється за критеріями, що наведені з деталізацією бальних оцінок в таблиці:

Критерії оцінювання якості усного докладу результатів дослідження курсової роботи з використанням презентації

Критерії доповіді

Бальна шкала оцінки за критерієм

1.Усна доповідь

- логіка побудови доповіді,

- повнота розкриття основних етапів дослідження (актуальність, об’єкт, мета, завдання, інформаційна база, аналіз розділів дослідження, проблеми, висновки);

- вміння чітко, ясно і стисло викладати сутність і результати дослідження;

- відповідність доповіді матеріалу презентації,

- дотримання структури доповіді

0 – доповідь не підготовлена, студент не спроможний чітко і ясно викласти сутність і результати дослідження;

6 доповідь підготовлена, але логіка доповіді не відпрацьована, презентація не відображає повністю основні етапи роботи, студент плутано та не впорядковано викладає результати дослідження;

8 доповідь логічно побудована, але студент не повно розкриває результати дослідження;

10 доповідь логічно побудована, студент чітко, ясно, стисло і повно викладає сутність і результати дослідження, дотримується структури доповіді

2.Відповіді на питання.

Повнота, глибина, обґрунтованість відповідей, вміння аргументовано захищати свої пропозиції

0- 0 – студент не спроможний дати відповідь на запитання, відстоювати свою позицію;

1- 6 – студент дає неповні, поверхневі, необґрунтовані відповіді на поставлені запитання;

2- 8 – студент дає повні і ґрунтовні відповіді на запитання, але не здатний аргументовано захищати свою позицію;

3- 10 – студент дає повні і ґрунтовні відповіді на запитання, здатний аргументовано захищати свою точку зору

3.Організація презентації.

 Використання та якість підготовки демонстраційних матеріалів:

- відповідність дизайну змістом і темою роботи;

- ергономічність, наочність та оформлення слайдів;

- ємність та стислість подання текстового матеріалу на слайді;

- повнота та відповідність темі графічного (ілюстративного) матеріалу;

Культура оформлення повідомлення:

- наявність списку джерел (дотримання Закону про авторське право).

Культура подачі інформації:

- ораторська майстерність;

- виконання регламенту;

- грамотність мовлення.

 

0 – демонстраційні матеріали є, але оформлення слайдів не розкриває тему та перешкоджає сприйняттю змісту результатів дослідження, текст важко читається, студент не використовує зміст слайдів для аргументації;

6 – демонстраційні матеріали є, використані засоби наочності інформації, але неякісно оформлені, мають місце помилки та неузгодженості, відсутні посилання на використані джерела, відсутні назви рисунків, діаграм; кількість слайдів не відповідає тривалості виступу;

8 – демонстраційні матеріали є, використані засоби наочності інформації, але мають місце помилки та неузгодженості;

10 – презентація гарно організовано, оформлення слайдів розкриває тему, текст легко читається, доповідь супроводжується засобами наочності інформації гарної якості, які допомагають найбільш повно розкрити тему, інформація виділяється за допомогою кольору, розміру, ефектів анімації і т.д.

Максимальна кількість балів

30

 

Оцінюванню підлягає:

(А) дотримання календарного плану виконання курсової роботи;

(Б) виконана курсова робота, у тому числі:

- вступ,

- зміст кожного з розділів,

- висновки,

- дотримання вимог до оформлення курсової роботи;

(В) захист курсової роботи.

Оцінювання завершеної курсової роботи студентів денної і вечірньої форм навчання відбувається в міру їх отримання керівником через електронну пошту в ТЕРМІНИ (з 08 квітня по 15 квітня кожного року), встановлені регламентом підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни “Податкова система” для студентів денної та вечірньої форм навчання (ДОДАТОК А).

Керівник протягом 10 календарних днів перевіряє надіслані роботи і відправляє студенту рецензію керівника курсової роботи (ДОДАТОК Г). Після отримання балів за якість виконання курсової роботи студентом на електрону пошту в рецензії керівника, ДООПРАЦЮВАННЮ КУРСОВА РОБОТА НЕ ПІДЛЯГАЄ!

Не дозволяється направляти на електрону пошту курсову роботу на перевірку після 08 квітня.

Усі питання студенти мають вирішувати на консультаціях наукового керівника в процесі проведення дослідження.

Остаточна оцінка за курсову роботу виставляється за результатами обов’язкового виконання двох позицій:

(а) здачі завершеного варіанту курсової роботи для студентів денної і вечірньої форми навчання – керівнику курсової роботи в електронному вигляді; для студентів заочної форми навчання – на кафедру фінансів в надрукованому вигляді;

(б) захисту курсової роботи.

Умови, за яких студент НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ до захисту курсової роботи:

(1) план курсової роботи не погоджено з керівником курсової роботи;

(2) кількість балів за курсову роботу, виставлена науковим керівником до захисту, знаходиться в діапазоні від 0 до 39 балів;

(3) студент здав повний варіант курсової роботи менше, ніж за 10 робочих днів до залікового тижня.

У разі недопуску студента до захисту, він має академічну заборгованість. Якщо недопуск з причин (1-2), то студент повинен виконати курсову роботу повторно відповідно до строків, визначених навчальною частиною.

У заліково-екзаменаційну відомість виставляється підсумкова оцінка за курсову роботу в цілому з врахуванням терміну подання курсової роботи, якості ії виконання та якості презентації на захисті за шкалою ECTS та за національною шкалою: 

Оцінка за бальною шкалою КНЕУ

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка курсової роботи за національною шкалою

90-100

А

5 (відмінно)

80-89

В

4 (добре)

70-79

С

66-69

D

3 (задовільно)

60-65

Е

30-59

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного захисту

1-29

F

2 (незадовільно) з повторним виконанням курсової роботи

Для студентів денної і вечірньої форм навчання дату захисту призначає науковий керівник. Для студентів заочної форми навчання захист проводиться відповідно до розкладу, визначеного навчальною частиною.

Студенти денної форми навчання готують на захист ілюстративний матеріал в формі демонстраційних матеріалів презентації в електронній формі в PowerPoint; а студенти вечірньої і заочної форми – в надрукованій формі (на папері формату А4).

Захист курсової роботи передбачає ознайомлення членів комісії з результатами проведеної роботи з обраного напряму дослідження. Демонстрація презентаційних матеріалів, підготовлених засобами MS Power Point є обов’язковою для захисту курсової роботи.

Для захисту курсової роботи необхідно підготувати звіт роздрукованих презентаційних матеріалів.

Демонстрація презентаційних матеріалів, яка розміщена на 7–8 слайдах, повинна мати наступні складові інформації:

- титульна сторінка, де вказано назва теми, прізвище студента, номер групи –1 слайд;

- вступ, де визначено об’єкт, мету, завдання напряму дослідження – 1 слайд;

- стислий виклад доповіді з основної частини дослідження (висновки за результатами роботи за кожним розділом) – 4 або 5 слайдів;

- пропозиції щодо виявлених проблем – 1 слайд.

Процедура захисту включає:

- виступ студента за змістом роботи, що не повинен перевищувати 5-6 хвилин;

- запитання членів комісії авторові роботи;

- відповіді автора роботи на запитання членів комісії;

- висновок комісії з приводу оцінки презентації роботи;

- оголошення студентові отриманої ним оцінки.

РЕГЛАМЕНТ ДОПОВІДІ –5-6 ХВИЛИН. 

3.7. Теми курсових робіт 

На вибір студентам пропонується такий перелік тем:

 1. Теоретичні та організаційні засади побудови податкової системи

 2. Принципи побудови податкової системи та їх реалізація в Україні

 3. Сутність, принципи і напрямки податкової політики держави.

 4. Податкова політика та її вплив на макроекономічні показники.

 5. Податкова система України: історія та проблеми становлення.

 6. Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах.

 7. Податки на споживання та їх роль у податковій системі України

 8. Вплив податків на споживання на процеси ціноутворення

 9. Особливості застосування податків на споживання в країнах Європейського союзу

 10. Прибуткове оподаткування: становлення та розвиток

 11. Форми прибуткового оподаткування, їх взаємозв’язок

 12. Прибуткове оподаткування та його роль у формуванні доходів бюджету

 13. Прибуткове оподаткування в системі державного регулювання економіки

 14. Податки на споживання, доходи та майно: співвідношення та взаємозв’язок

 15. Податок на додану вартість: становлення і розвиток в Україні.

 16. Теоретичні та практичні основи функціонування податку на додану вартість в Україні.

 17. Податок на додану вартість та його роль в формуванні доходів бюджету.

 18. Податок на додану вартість та його роль в системі податків на споживання.

 19. Податок на додану вартість: проблеми справляння та напрями вдосконалення.

 20. Податок на додану вартість та його вплив на зовнішньоекономічну діяльність.

 21. Бюджетне відшкодування податку на додану вартість та його вплив на формування доходів бюджету.

 22. Податок на додану вартість в Україні та країнах Європейського союзу.

 23. Світовий досвід бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

 24. Акцизний податок: проблеми становлення та розвитку в Україні.

 25. Акцизне оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.

 26. Особливості оподаткування специфічними акцизами алкогольної та тютюнової продукції

 27. Акцизний податок у системі податків на споживання

 28. Історія становлення та розвитку акцизного податку в Україні.

 29. Фіскальний потенціал акцизного податку та його реалізація в Україні

 30. Регулюючий вплив акцизного податку на споживчий ринок

 31. Митна політика держави та її цілі

 32. Митне оподаткування у системі тарифного регулювання зовнішньоекономічних відносин

 33. Оподаткування прибутку підприємств: проблеми становлення та розвитку в Україні

 34. Податок на прибуток підприємств і його роль в формуванні доходів бюджету

 35. Податок на прибуток підприємств як регулюючий інструмент держави

 36. Податок на прибуток підприємств: проблеми вдосконалення механізму справляння

 37. Податок на прибуток підприємств в системі оподаткування юридичних осіб

 38. Податок на прибуток підприємстві та його вплив на ефективність господарювання в Україні

 39. Оподаткування прибутку підприємств та його оптимізація

 40. Еволюція оподаткування прибутку страховиків в Україні

 41. Оподаткування неприбуткових організацій та установ в Україні: проблеми, напрями удосконалення

 42. Принцип недопущення податкової дискримінації та оподаткування доходів нерезидентів в Україні

 43. Податок на доходи фізичних осіб: проблеми становлення і розвитку

 44. Податок на доходи фізичних осіб в системі прибуткового оподаткування

 45. Податок на доходи фізичних осіб: напрями вдосконалення

 46. Податок на доходи фізичних осіб та його роль в формуванні доходів бюджету

 47. Податок на доходи фізичних осіб та його роль в регулюванні доходів населення

 48. Податок на заробітну плату в системі оподаткування доходів громадян.

 49. Оподаткування доходів від різних видів діяльності: проблеми теорії та практики

 50. Бюджетне і соціальне значення податку на доходи фізичних осіб

 51. Оподаткування інвестиційного прибутку фізичних осіб

 52. Оподаткування спадщини та дарувань: проблеми та напрями удосконалення

 53. Оподаткування доходів і майна в Україні

 54. Оподаткування малого бізнесу: проблеми та шляхи вирішення

 55. Становлення та розвиток спрощеної системи оподаткування в Україні

 56. Спрощена система оподаткування та її роль у розвитку малого бізнесу

 57. Єдиний податок з фізичних осіб-підприємців: проблеми справляння та шляхи вдосконалення

 58. Особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в Україні.

 59. Спеціальні режими оподаткування

 60. Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь

 61. Справляння плати за землю в Україні: напрями удосконалення

 62. Фіскальне значення плати за землю в Україні

 63. Місцеві податки та збори, їх роль в податковій системі України

 64. Напрями вдосконалення місцевого оподаткування в Україні

 65. Платежі за ресурси як інструмент впливу на раціональне використання природних ресурсів

 66. Загальнодержавні податки, що надходять до місцевих бюджетів та їх бюджетне значення

 67. Місцеві податки і збори як основа фінансування власних повноважень місцевих органів влади

 68. Податкова політика і економічне зростання

 69. Податкова політика і добробут населення

 70. Податкова оптимізація та податкове планування

 71. Вплив пільг на формування доходної частини бюджету

 72. Особливості оподаткування туристичної діяльності

 73. Збір за першу реєстрацію транспортних засобів: проблеми та напрями вдосконалення

 74. Традиційна та спрощена системи оподаткування: проблеми та перспективи розвитку

 75. Майнове оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку

 76. Оцінка податкового навантаження на діяльність суб’єктів господарської діяльності

 77. Оподаткування банків в Україні: напрями удосконалення

 78. Оподаткування експортно-імпортних операцій в Україні

 79. Економічне та соціальне значення екологічного податку

 80. Екологічне оподаткування в Україні

 81. Фіскальна ефективність оподаткування малого бізнесу

 82. Оподаткування інвестиційного бізнесу в Україні

 83. Особливості оподаткування дивідендів і процентів

 84. Податкове навантаження на економіку України та розвинених країн світу

 85. Система податкових пільг в Україні: недоліки та напрями удосконалення

 86. Оподаткування операцій з цінними паперами в Україні

 87. Антиофшорне податкове регулювання в Україні

Додаток А

Регламент підготовки та виконання курсової роботи з науки Податкова системадля студентів денної та вечірньої форм навчання 

№ п/п

Форма самостійної роботи студента

Зміст роботи

Номер та назва розділу (параграфу) методичних рекомендацій щодо виконання курсових робіт з науки Податкова система

Граничний термін

тижнів

 

 

1 етап. Підготовчо-організаційні заходи до виконання курсової роботи

1

Організація підготовки

до виконання курсової роботи

 

Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо виконання курсових робіт з дисципліни “Податкова система”

 Розділ.3.1. Мета та завдання курсової роботи

6-7

(з 04.02. по

11.02 )

2

Консультації

 з керівником курсової роботи

Під час підготовки та виконання курсової роботи з моменту обрання теми до ії повного завершення, призначені керівники надають консультації студентам в усній та електронній (он-лайн) формах. Усна консультація проводиться в призначений день та час керівником курсової роботи

Консультації надаються в межах компетенції управління податковими платежами (зборами, внесками), що контролюються органами державної податкової служби та митними органами України в межах України та в інших країнах, а саме в межах компетенції обраної країні порівняно з Україною

 

 

Протягом усього терміну підготовки

та виконання курсової роботи

 

2 етап. Виконання курсової роботи

3

Вибір теми

Ознайомлення з тематикою курсових робіт та вибір теми

Розділ.3.2. Вибір теми та складання плану курсової роботи

Розділ.3.7. Теми курсових робіт

Розділ.3.4. Підбір літератури та інших матеріалів з теми курсової роботи

8

(з 04.02 по

10.02)

 

4

Затвердження плану

Після ознайомлення з проблематикою обраної теми студентом самостійно складається проект плану курсової роботи з 3 розділів*.

Після погодження плану з керівником, студент виконує курсову роботу відповідно до поставлених вимог.

Зміст плану курсової роботи включає: вступ, 3 розділи, висновки та необхідні додатки

Розділ.3.2. Вибір теми та складання плану курсової роботи

Розділ.3.3. Зміст курсової роботи

9-10

(з 10.02 по

24.02)

5

Підготовка вступу,

1 розділу курсової роботи та висновків по ньому, додатків за потребою

Для написання вступу та правильного визначення мети, завдань курсової роботи відповідно до обраної теми важливо дуже уважно ознайомитися з вибором об’єкта дослідження!

 Після підготовки вступу готовиться 1 розділ роботи в формі презентації (Microsoft PowerPoint) або у формі текстового документу (Microsoft WORD).

Для написання вступу та 1 розділу роботи при вивченні літератури необхідним є критичний аналіз навчальної літератури, монографій, наукових статей, законодавства з питань оподаткування.

 

Розділ.3.1. Мета та завдання курсової роботи

Розділ.3.4. Підбір літератури та інших матеріалів з теми курсової роботи

Розділ.3.5.Оформлення курсової роботи

 

 

 

11-12

(з 24.02. по 10.03)

6

Підготовка

2 розділу курсової роботи та висновків по ньому, додатків за потребою

Після підготовки 1 розділу виконується 2 розділ роботи в формі презентації (Microsoft PowerPoint) або у формі текстового документу (Microsoft WORD).

Для аналізу сучасного стану об’єкта дослідження та податкової практики в сфері управління податковими платежами по виявленню недоліків методів визначення та формування податкової бази по податкових платежах необхідно проаналізувати статистичні дані державних податкових органів, Міністерства фінансів України та інших органів або інформаційних джерел, що досліджують формування бюджету країни податковими надходженнями.

При обранні теми на прикладі конкретного підприємства інформаційною базою для статистичного аналізу є податкова та фінансова звітність підприємства

Розділ.3.1. Мета та завдання курсової роботи

Розділ.3.4. Підбір літератури та інших матеріалів з теми курсової роботи

Розділ.3.5.Оформлення курсової роботи

 

 

 

 

13-14

(з 10.03 по

24.03)

7

Підготовка

 3 розділу курсової роботи, висновків по ньому та загальних висновків, списку використаних джерел, додатків за потребою

Після підготовки 2 розділу роботи, виконується 3 розділ в формі презентації (Microsoft PowerPoint) або у формі текстового документу (Microsoft WORD), в якому вивчаються проблемні питання щодо обраного напряму дослідження з подальшим запровадженням шляхів їх вирішення.

 Він виконується на основі монографій та наукових статей.

 

Розділ.3.1. Мета та завдання курсової роботи

Розділ.3.4. Підбір літератури та інших матеріалів з теми курсової роботи

Розділ.3.5.Оформлення курсової роботи

 

 

15-16

(з 24.03 по 31.03)

8

Відправлення завершеної курсової роботи для перевірки керівнику

Після завершення усіх розділів роботи перевіряються загальні вимоги щодо оформлення курсової роботи, списку використаних джерел з детальним вивченням критеріїв оцінки, робота відправляється керівнику курсової роботи на перевірку.**

 Після перевірки курсової роботи, керівник відправляє на електрону адресу студента рецензію керівника курсової роботи з оцінками рівня дослідження від 30 до 60 балів***

Розділ.3.6. Критерії оцінювання курсової роботи

 

 

17

(з 31.03

по

07.04)

 

3 етап. Захист курсової роботи

9

Підготовка до захисту курсової роботи

Для захисту курсової роботи студенти готують доповідь на основі демонстраційних матеріалів у формі презентації (Microsoft PowerPoint) незалежно від того, в якій формі була виконана курсова робота, в формі презентації або у формі текстового документу!

Для підготовки докладу включаються висновки по кожному з розділів курсової роботи за результатами обраного напряму дослідження.

Для якісного виступу необхідно уважно ознайомитися з 5 розділом захисту курсових робіт методичних рекомендацій.

Максимальна оцінка усного докладу результатів дослідження 30 балів!

Розділ.3.6. Критерії оцінювання курсової роботи

 

18-19

(з 07.04. по 14.04)

10

Захист курсової роботи

Підготовка докладу для доповіді на прилюдному захисті

Розділ.3.6. Критерії оцінювання курсової роботи

20-21

(з 07.04 по 14.04)

* Відповідно до розділу 3.2 “Вибір теми та складання плану курсової роботи”, проект плану на узгодження керівнику курсової роботи направляється на електрону адресу керівника за вимогами, що викладені в вказаному розділі.

Днем отримання плану вважається дата отримання його на електрону адресу керівника!

Фактом підтвердженняотримання проекту плану керівником є дата отримання повідомлення з текстом проект плану отримано від керівника на електрону адресу студента ПРОТЯГОМ 2 РОБОЧИХ ДНІВ!

Керівник повертає узгоджений план студенту для виконання курсової роботи ПРОТЯГОМ 10 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ!

**При відправленні завершеної курсової роботи (з будь-яких причин в т.ч. технічних причин, наприклад, відсутності інтернету, несумісності форматів З MICROSOFT OFFICE 1997-2003 та інших причин) ПІСЛЯ 07 КВІТНЯ, кількість балів з загальної кількості балів зменшується на 10 балів!

*** Рецензія керівника курсової роботи з виставленими балами повинна бути роздрукована та представлена членам комісії на прилюдному захисті курсової роботи

 

Додаток Б

Список рекомендованої літератури

 1. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів).- Львів: Каменяр, 2000

 2. Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. Податкові системи зарубіжних країн.- К.: Комп”ютерпрес, 2006

 3. Бодюк Адам Васильович. Податкова система (ресурсні платежі): навч. посібник / Державна податкова адміністрація України; Національний ун-т держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2007

 4. Вишневский В.П., Веткин А.С. Уход от уплаты налогов: теория и практика: Монография /НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2003

 5. Гавриленко Н. В. Податкова система: Навч. посіб.. — Л. : Новий Світ-2000, 2007

 6. Грідчіна Марина Володимирівна, Тропіна Валентина Борисівна, Варениченко Людмила Леонідівна, Шпонька Василь Леонідович, Пруднікова Любов Олександрівна. Податкова система: навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2007

 7. Держава - податки - бізнес: Монографія / В.М.Суторміна, В.М. Федосов, В.Л. Андрущенко.- К.: Либідь, 1992

 8. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України / [М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко та ін.]. – К. : НДФІ, 2004. – 712 с.

 9. Десятнюк О.М. Моніторинг податкових ризиків: теорія та практика: моногр. / О.М. Десятнюк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 312 с.

 10. Довгалюк Василь Іванович, Ярмоленко Юрій Юрійович. Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Чернівці : Буркек, 2006. — 352с.

 11. Єлісєєв А.В., Підлужний М.П. Податкове планування. Мінімізація оподаткування законними способами. – Л.: Ліга-Прес, 2005

 12. Золотько І.А. Податкова система: Навч. посібник. - К.: КНЕУ,2004

 13. Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Кізима А. Я., Карпова В. В. Податковий менеджмент: Підручник. – К. Знання: 2008. – 525 с.

 14. Іванов Юрій Борисович, Крисоватий Андрій Ігорович, Десятнюк Оксана Миронівна. Податкова система: підручник / МОН України. — К. : Атіка, 2006.

 15. Історія оподаткування: Навчальний посібник / Ярошенко Ф.О., Мельник П.В., Андрущенко В.Л., Мельник В.М – І.: Національна академія ДПС України, 2004

 16. Кизим Н.А., Тищенко А. М., Иванов Ю.Б. Налогообложение: проблемы науки и практики – 2007. Монография. / Под ред. проф. Ю.Б. Иванова. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2007. – С. 105.

 17. Крисоватий А. І. Теоретико – організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні: Монографія. – Тернопіль: карт – бланш, 2005. – 371 с.

 18. Крисоватий А. І., Валігура В. А. Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори / Монографія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – 248 с.

 19. Куценко Т. Ф. Бюджетно – податкова політика: навч. посіб. / Куценко Т. Ф. – К. : КНЕУ, 2005. – 508 с.

 20. Мельник В.М. Оподаткування: наукове обґрунтування та організація процесу: Монографія. – К.: «Комп’ютерпрес», 2006.

 21. Налогообложение: проблемы науки и практики – 2009. Монография. / Под ред. проф. Ю.Б. Иванова. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2009. – 296 с.

 22. Налогообложение: теории, проблемы, решения / В.П.Вишневский, А.С.Веткин, Е.Н.Вишневская и др.; под общ. ред. В.П.Вишневского. – Донецк: ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006

 23. Опарін В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 240 с.

 24. Педь Ірина Валеріївна. Податкова система: економіко-правова характеристика податків: навч. посібник / Ю.М. Лисенков (ред.). — К.: Знання, 2007

 25. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З. С. Варналій [та ін.]; за ред. З.С. Варналія. – К.: Знання України, 2008. – 675 с.

 26. Податкова політика та податкова система: навч. посіб. / О. Ю. Амосов, А. О. Дєгтяр, Т. В. Меркулова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр.. — Х. : Магістр, 2010. — 140 с.

 27. Податкова система України /за ред. Федосова В.М. - К.: Либідь, 1994

 28. Податкова система: навч.посіб. / за заг. ред. М.Я. Азарова. – К.: Міністерство фінансів України, Національний університет державної податкової служби України, 2011. – 656 с.

 29. Податкова система: навч.посіб. для студ. вищ.навч.закл./ [Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В., Субботович Ю.Л. та ін.]; За ред. І.О. Лютого. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.

 30. Податковий кодекс України №2755-VI від 2 грудня 2010р.

 31. Податковий кодекс [Текст] : про всі зміни / [О. Андрусь та ін.]. - Х. : Фактор, 2011. - 154 с.

 32. Прогнозування податкових надходжень в перехідній економіці: проблеми методології і організації: Монографія / [Бочарніков В. П., Захаров К. В., Лаба М. С. та ін.] ; під ред. В. П. Ніколаєва. – К. : "МП Леся", 2006. – 320 с.

 33. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учебное пособие.- М.: ИНФРА – М, 1996

 34. Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду / Соколовська А.М. та інш. – К.: НДФІ, 2006

 35. Соколовська А. М. Основи теорії податків / А. М. Соколовська. – К. : Кондор, 2010. – 325 с.

 36. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення.- монографія, К.:Знання-Прес, 2004

 37. Соколовская А.М., И. А. Майбуров И.А. Теория налогообложения. Продвинутый курс./М. Юнити-Дана. 2011.592 с.

 38. Тимченко О. М. Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент: монографія / Тимченко О.М. – К: КНЕУ, 2009. – 228 с.

 39. Турбулентность налоговых реформ. Монография. Юрий С.И., Крисоватий А.И., Майбуров И.А., Кощук Т.В. Издательство: К.: «Знання». 2011. 382с.

 40. Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран. Учебник./М.: издательско-торговая _корпорація “Дашков и К”. 2010. 176с.

 41. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрямки: Монографія. –К.: КНЕУ, 2002

 42. Цимбал Петро Васильович. Податки, податкова система України, податкова злочинність: історія, теорія, практика / Державна податкова адміністрація України; Національний ун-т держ. податкової служби України. — Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2007.


[1] Об’єкт дослідження – це все те, що є джерелом вивчення необхідної інформації, на що саме спрямована особлива увага дослідника

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!