Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2106 Методичні вказівки до написання дипломної роботи з курсу Економіка підприємства, ДНУ ім. О. Гончара

Методичні вказівки до написання дипломної роботи з курсу Економіка підприємства, ДНУ ім. О. Гончара

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Економічний факультет 

Кафедра економіки та управління підприємством

  

Методичні вказівки до написання дипломної роботи

за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр"

для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

  

2014

Методичні вказівки до написання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" для студентів напряму за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» 

Укладачі: к.е.н., доц. Яровенко Т.С. 

Рецензенти: 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри економіки та управління підприємством економічного факультету ДНУ ім. О. Гончара

Протокол №1 від 27.08.2014 р. 

Розглянуто та схвалено методичною радою економічного факультету ДНУ ім. О. Гончара

Протокол № ____ від _____________ р. 

Відповідальний за випуск

завідувач кафедри ЕУП, д.е.н., проф. Гринько Т.В.

 

ЗМІСТ

ВСТУП

4

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4

2 ВИБІР ТЕМИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

5

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

6

4 СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ ДО СКЛАДОВИХ ЧАСТИН

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

7

4.1 Загальний склад пояснювальної записки дипломної роботи:

7

4.2 Вимоги до титульного аркушу пояснювальної записки

7

4.3 Оформлення завдання до дипломної роботи

7

4.4 Вимоги до реферату та резюме пояснювальної записки

8

4.5 Вимоги до змісту пояснювальної записки

8

4.6 Вимоги до структурних елементів вступної частини пояснювальної записки

9

4.7 Вимоги до структурних елементів основної частини пояснювальної записки

10

4.8 Вимоги до висновків пояснювальної записки

14

4.9 Вимоги до переліку посилань пояснювальної записки

14

4.10 Вимоги до додатків пояснювальної записки

15

5 ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

15

6 ПОРЯДОК І ПРАВИЛА ЗАХИСТУ

17

7 Критерії оцінювання роботи

20

8 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

21

Додаток А. Тематика дипломних робіт

22

Додаток Б. Приклад оформлення змісту пояснювальної записки

25

Додаток В. Приклад вступу до дипломної роботи

26

Додаток Г. Приклади оформлення переліку посилань

29

Додаток Д. Оформлення титульної сторінки демонстраційного матеріалу

35

Додаток Ж. Структура доповіді при захисті дипломної роботи

36

 

ВСТУП 

Дипломна робота за ОКР «бакалавр» є завершальним етапом чотирьохрічного навчального процесу підготовки бакалаврів і за своїм змістом має відображати рівень теоретичних знань і практичних навиків випускників університету за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».

Мета дипломної роботи:

- поглиблення здобутих знань з обраного напрямку спеціалізації при вирішенні конкретних проблем;

- вдосконалення методики самостійного аналізу;

- розробка пропозицій для рішення окремих питань в аспекті теми, що досліджується;

- обґрунтування запропонованих рекомендацій відповідними розрахунками економічної ефективності.

У дипломній роботі студент повинен дати теоретичне обґрунтування теми із застосуванням законодавчої і нормативної бази, зробити аналіз і самостійно виконати практичні розрахунки, використовуючи фактичні дані, отримані під час практики на конкретному підприємстві.

Додержання всіх необхідних умов написання дипломної роботи визначатиме високу якість підготовки бакалавра, на підставі чого Державна екзаменаційна комісія визнає здібність випускника до подальшої практичної роботи за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»» або подальшого навчання за програмами спеціалістів чи магістрів.

Мета даних методичних вказівок - надати студентам напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» необхідну допомогу в організації написання і захисту дипломної роботи.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Виконання дипломної роботи потребує самостійного і постійного вдосконалення і поглиблення одержаних знань за тими напрямками, які відповідають обраній темі дипломної роботи, уміння використовувати набуті знання стосовно предмета і об'єкта дослідження.

Вибір теми є початковим етапом праці над дипломною роботою. На початку виконання роботи необхідно ознайомитися із змістом основної та допоміжної літератури відповідно до обраної теми і скласти план в аспекті основних розділів і параграфів. План повинен бути узгоджений з науковим керівником. У подальшому список літератури доповнюють, а план роботи корегують і деталізують. Корисні поради стосовно підбору літератури можуть дати керівники бібліотеки. При роботі з літературою слід користуватися каталогами бібліотеки, бібліографічними збірниками за відповідними галузями знань, періодичними виданнями.

Зважаючи на мету і задачі дослідження та затверджену тему роботи, науковий керівник формулює перелік питань, що належить розробити, а також завдання до аналітичної частини роботи з точним зазначенням обов'язкових розрахунків.

Матеріали щодо результатів діяльності підприємств (організацій, установ), на базі яких виконується дипломна робота, збираються під час проходження виробничої практики, їх необхідно збирати цілеспрямовано, з відповідним осмисленням. Зібраний практичний матеріал необхідно належним чином систематизувати і згрупувати. При обробці зібраного матеріалу особливу увагу рекомендується приділити наочності і змістовності таблиць, графіків, рисунків. Представлений цифровий матеріал має нести правдиву та об'єктивну інформацію про економічне становище й результати господарської діяльності підприємства або іншого суб’єкта господарювання.

Виконання дипломної роботи здійснюється відповідно до календарного плану. Науковий керівник контролює хід його виконання. Виконані розділи подаються науковому керівнику і відповідно до його зауважень уточнюються, доповнюються чи переробляються.

 

2. ВИБІР ТЕМИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

Випускаюча кафедра складає та затверджує тематику дипломних робіт, яка щорічно переглядається і доповнюється з урахуванням змін, що віддзеркалюють сучасний стан справ в економіці, в т. ч. на промислових підприємствах, а також вимог законодавчої і нормативної бази. При розробці тематики враховуються також проблеми, які досліджуються співробітниками кафедри.

Перелік рекомендованих тем дипломних робіт для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» наведено в додатку А.

Тема роботи вибирається студентами відповідно до переліку тематики в методичних вказівках або затвердженого кафедрою поновленого списку тем. В окремих випадках студентам, які виявили схильність до науково-дослідницької роботи, надається право самостійно запропонувати тему дипломної роботи, яка не зазначена у рекомендованій тематиці. Ця тема має бути погоджена з науковим керівником і завідувачем кафедри.

Остаточно вибрані теми дипломних робіт затверджуються наказом ректора ДНУ у встановлені терміни.

Якщо одну й ту саму тему роботи виявлять бажання писати кілька студентів, рішення приймає завідувач кафедри і науковий керівник з огляду на рівень підготовки кожного студента. В тому випадку, якщо робота виконується з комплексної теми, враховується інтерес підприємств та організацій замовників.

Не дозволяється виконувати декільком студентам роботу з однакової теми на базі одного підприємства.

Зміна теми дипломної роботи дозволяється у надзвичайних випадках. Підставою для такої зміни може бути:

- невідповідність теми роботи техніко-економічному рівню підприємства;

- відсутність можливості збирання матеріалу для виконання дипломної роботи за затвердженою темою на високому рівні.

- технічні помилки.

Зміну теми роботи оформлюють наказом по університету.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Дипломна робота є формою державної атестації студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”.

Тривалість виконання дипломної роботи визначається чинними навчальними планами.

Захист дипломної роботи здійснюється перед державною екзаменаційною комісією (ДЕК), яка створюється відповідно до встановленого порядку.

Робота ДЕК здійснюється згідно з відповідним графіком, який за поданням директора інституту затверджує перший проректор ДНУ.

Керівниками дипломних робіт, що призначаються наказом ректора (за поданням декана факультету та завідувача випускаючої кафедри), є доктори і кандидати наук, професори, доценти, наукові співробітники з науковими ступенями випускаючої кафедри, наукові співробітники і висококваліфікані фахівці інших установ і підприємств. В окремих випадках керівниками дипломних робіт можуть призначатися старші викладачі випускаючої кафедри із обов’язковим консультуванням професора чи доцента.

Керівник дипломної роботи:

- надає студенти допомогу в складанні календарного плану (графіка) роботи на весь період виконання роботи;

- рекомендує студенту необхідну основну літературу, довідкові матеріали та інші джерела за темою;

- проводить систематичні, передбачені регламентом консультації;

- перевіряє виконання дипломної роботи за частинами або в цілому.

Перед початком виконання дипломної роботи студент зобов’язаний розробити календарний план (графік) на весь період з вказівкою черговості виконання окремих етапів, після схвалення керівником, подання на затвердження завідувачу випускаючої кафедри.

Завідувач випускаючої кафедри встановлює терміни періодичного звіту студентів з виконання дипломної роботи. В обумовлений завідувачем кафедри термін студент звітує перед ним та керівником, і вони визначають ступінь готовності дипломної роботи.

Порушення строків виконання роботи може бути підставою для можливого перенесення захисту роботи на наступний рік.

Під час виконання дипломної роботи студента консультує науковий керівник. Крім того, студент у випадку необхідності може користуватися консультаціями інших викладачів як кафедри економіки та управління підприємством, так і інших кафедр факультету та університету.

За прийняті у дипломній роботі рішення та за достовірність усіх даних відповідає студент – автор дипломної роботи.

На останній сторінці ставлять підпис і дату закінчення роботи.

4. СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ ДО СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

4.1. Загальний склад пояснювальної записки дипломної роботи:

- титульний аркуш;

- завдання на дипломну роботу;

- реферат (українською мовою),

- резюме (англійською мовою);

- зміст;

- вступ;

- основна частина (складається з 3-х розділів);

- висновки;

- перелік посилань;

- додатки (необов'язковий елемент). 

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ЩОДО ОБСЯГУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Структурна частина роботи

Кількість сторінок

Обсяг роботи, сторінок:

– загалом

 

60-80

– вступу

2-3

– розділу 1

20-25

– розділу 2

25-30

– розділу 3

10-18

– висновків

3-4

Кількість використаних літературних джерел

50

4.2 Вимоги до титульного аркушу пояснювальної записки

Титульний аркуш пояснювальної записки є першою сторінкою дипломної роботи. До захисту допускається робота при наявності всіх підписів, які зазначені на титульному аркуші. Форма титульного аркушу міститься у рекомендаціях по нормоконтролю дипломних робіт [10]. 

4.3 Оформлення завдання до дипломної роботи

Після того як студент остаточно вибрав тему, науковий керівник розробляє йому завдання на виконання дипломної роботи. Після цього завдання обговорюють на засіданні випускаючої кафедри з оформленням протоколу, який затверджує завідувач кафедри.

Вихідними даними до дипломної роботи можуть бути: бухгалтерська та фінансова звітність підприємства за період 20__-20__рр., законодавчо-нормативні акти, навчально-методична та наукова література; статистичні дані Держкомстату України; періодичні публікації у фахових виданнях, тощо.

Перелік графічного матеріалу відображує графічну частину демонстраційного матеріалу, що пред’являється на захисту роботи перед ДЕК.

Форма завдання на дипломну роботу міститься у рекомендаціях по нормоконтролю дипломних робіт [10]. 

4.4 Вимоги до реферату та резюме пояснювальної записки

Реферат (українською мовою) містіть дані, які подають у такій послідовності:

- вид роботи, що виконується (дипломна робота), кількість сторінок, рисунків, таблиць, джерел, додатків;

- об’єкт дослідження;

- мета роботи;

- методи дослідження;

- одержані висновки;

- сфера практичного застосування результатів дослідження;

- перелік ключових слів: 5-10 слів або словосполучень із тексту роботи, які характеризують її зміст, подається у називному відмінку, друкується великими літерами в рядок через кому.

Резюме (англійською мовою) містить дані, які подають у такій послідовності:

- вид роботи, що виконується (The graduation research);

- рік навчання (of the 4-year student);

- назва навчального закладу (DNU);

- назва інституту (institute);

- назва випускаючої кафедри (Department of ______________);

- тема роботи (deals with ________________);

- одержані висновки, їх новизна та практичні значимість (The work is

 interesting for _______________________________);

- кількість джерел, таблиць, рисунків (Bibliog. __ Tables ___, Ill. __).

Реферат та резюме оформлюються на окремих аркушах.

Форма реферату та резюме міститься у рекомендаціях по нормоконтролю дипломних робіт [10]. 

4.5 Вимоги до змісту пояснювальної записки

Зміст пояснювальної записки розташовують після завдання, реферату та резюме, починаючи з нової сторінки.

До змісту включають:

- вступ;

- послідовно перелічені назви усіх розділів (великими літерами), підрозділів (прописними літерами) основної частини пояснювальної записки;

- висновки;

- перелік посилань;

- додатки.

Напроти кожного структурного елементу, включеного до змісту, проставляють номери сторінок, які містять початок відповідного матеріалу.

Приклад оформлення змісту наведено у додатку Б. 

4.6 Вимоги до структурних елементів вступної частини пояснювальної записки

У вступі студент обґрунтовує актуальність обраної теми, підкреслює її значення для даного підприємства чи організації, формує мету і завдання дослідження.

Вступ пояснювальної записки містить програмно-цільові параметри дипломної роботи, які подають у такій послідовності:

 1. Актуальність теми – ступінь її важливості у даний момент та у даній ситуації для рішення даної проблеми (задачі, питання). Обґрунтовується актуальність проблема, що сформульована у темі роботи, її наукове і практичне значення.

 2. Мета дослідження.

 3. Завдання дослідження.

 4. Об’єкт дослідження

 5. Предмет дослідження. (Об’єкт дослідження – процес чи явище, що породжують проблемну ситуацію та обрані для вивчення. Предмет дослідження – все те, що знаходиться у межах об’єкту дослідження у певному аспекті його розглядання).

 6. Методи і прийоми дослідження – способи застосування старого знання для отримання нового знання. Вказуються методи і способи вирішення поставлених завдань (аналіз архівних матеріалів, наукових видань, спостереження, експеримент, конкретні соціологічні дослідження тощо).

 7. Законодавча, нормативна база та джерела первинної інформації.

 8. Основний результат роботи. Формулюються положення, котрі виносяться на захист.

 9. Практична цінність отриманих результатів.

 10. Апробація результатів роботи на науково-практичних конференціях.

 11. Публікації: загальний обсяг публікацій тез доповідей та статей в умовних друкованих аркушах (1 д.а. = 16 сторінок формату А4, шрифт 14 пт. з 1,5 міжрядковим інтервалом, усі поля по 3 см.). 

Проблема дипломної роботи виражається через таке питання або комплекс питань, які мають теоретичний або практичний інтерес і відповідь на які не міститься у накопиченому теоретичному економічному знанні або практичному досвіді.

При описі проблеми необхідно актуалізувати як теоретичну, так і практичну значимість її розв’язання.

Мета і завдання дослідження дозволяють відокремити той аспект проблеми, якій є вирішальним при її розв’язанні.

Мета тісно пов’язана з темою роботи.

Елементи (компоненти) теми роботи відображуються у змісті та фіксуються у завданнях роботи. Формулювання завдань не повинні збігатися з формулюванням мети. Послідовність вирішення завдань мають сприяти досягненню мети.

Структура дипломної роботи має показати логіку вирішення поставленої мети і послідовність розв’язання завдань.

Приклад оформлення вступу до пояснювальної записки наведено у додатку В. 

4.7 Вимоги до структурних елементів основної частини пояснювальної записки

Мова дипломної роботи – державна, стиль − науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність логічна.

Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим. Обов'язкова умова високої якості роботи − її грамотність, чітка логіка викладу, правильність мовностилістичного оформлення. Текст повинен бути старанно вивіреним автором після друку.

Відповідальність за достовірність числових, фактичних даних, запису цитат несе автор дослідження.

Зміст пояснювальної записки повинен відповідати темі роботи, її меті та завданням, предмету, об’єкту дослідження та отриманим висновкам.

Частини дипломної роботи необхідно органічно пов'язати між собою: теоретичні і методичні положення повинні служити відправними моментами для аналізу, а запропоновані заходи повинні бути теоретично обґрунтовані і проаналізовані.

Кожний розділ роботи в залежності від обсягу матеріалу, що викладається, може складатися із декількох частин (як правило, 3 підрозділи).

В роботі не повинно бути повторів та відступів від основної теми. Не слід переобтяжувати текст довгими описами, арифметичними діями. Ряд однотипних рахунків слід оформити у вигляді таблиці, а в тексті дати лише один розгорнутий приклад розрахунку. Виконання дуже великої за обсягом розрахункової частини, на якій базується дослідження, рекомендується оформляти у вигляді окремого додатка.

У структурних елементах основної частини пояснювальної записки з вичерпною повнотою викладаються основні теоретичні та практичні досягнення, що вносяться у розробку проблеми, сформульованої у темі роботи.

Обов’язковою умовою є визначення законодавчої та нормативно-правової бази, що існує при практичному вирішенні розробленої проблеми.

Кожна теза основної частини пояснювальної записки має бути підтверджена аргументами, фактами, думками фахівців з проблеми, що розглядається.

Усі згадування та запозичення ідей інших авторів, наведених фактів, статистичних даних, інших відомостей треба оформлювати як посилання.

При викладенні матеріалу структурних елементів основної частини пояснювальної записки роботи необхідно уникати категоричності у судженнях, використовувати помірковані висловлювання (типі “можливо”, “ймовірно” тощо), вживати авторські висловлювання (типу “на нашу думку”, “на наш погляд”, “вважаємо” і т.ї.). 

РОЗДІЛ 1

У цьому розділі роботи викладаються основні теоретичні положення, повинно бути розглянуто сутність економічних та господарських категорій щодо предмету дослідження, визначено методи аналізу економічних явищ і процесів, що будуть використані в подальших розділах.

Необхідно приділити увагу сучасним теоретичним методам і методологічним розробкам, для чого розглянути і творчо осмислити відповідну наукову і періодичну літературу, визначити своє ставлення до дискусійних положень.

Крім того, необхідно навести сучасну законодавчо-правову базу щодо тих видів діяльності, які розглядаються, та нормативну базу щодо розрахунку тих чи інших економічних показників. У цьому розділі подається оцінка діючих законів, постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази за досліджуваною проблемою. Розкривається власне розуміння цієї бази, обґрунтовуються необхідність, доцільність окремих документів.

Дослідження виконуються з точки зору сучасних економічних та технологічних постулатів, поглядів на проблему в цілому у вітчизняній і світовій науковій практиці чи класичній теорії. В окремих випадках доцільно проводити зіставлення досліджуваного об’єкта з аналогами у динаміці їх розвитку. У цьому розділі може бути описаний передовий зарубіжний досвід щодо вирішення тих проблем, які розглядаються.

У даному розділі робиться огляд літературних джерел з проблеми (тема роботи). При його написанні слід широко використовувати спеціальну економічну літературу, публікації в економічній періодиці. Джерелами потрібної інформації можуть бути підручники, навчальні посібники, фахові журнали, монографії, статистичні довідники, нормативно-правові матеріали тощо.

 Після огляду думок вчених з даної проблеми, необхідно підвести підсумок: потрібно охарактеризувати кожне твердження з усіх сторін (показати негативні і позитивні сторони), своє ставлення до них. Суть розділу є в обґрунтуванні доцільності ваших досліджень.

Запозичена з різних джерел інформація повинна бути творчо перероблена і тільки після цього використана при виконанні дипломної роботи.

Матеріали теоретичної частини повинні бути взаємопов’язані з іншими розділами дипломної роботи, а тому дослідження повинні проводитися з урахуванням сучасного стану об’єкта, процесу чи методу.

Отримані результати повинні бути оформлені у вигляді моделей, математичних формул, розрахунків, висновків, шляхів розв’язання проблеми, а потім усі ці матеріали повинні бути використані при написанні наступних розділів дипломної роботи.

РОЗДІЛ 2

У цьому розділі міститься загальна характеристика об'єкта дослідження за темою роботи. В ньому повинна бути характеристика об’єкта дослідження: форма власності, основне призначення (місія), організаційно-правова форма, характеристику основних видів діяльності, загальна характеристика технологічного циклу і основних видів обладнання; галузева приналежність; коли і ким засновано, місцезнаходження, матеріально-технічна база, рівень ринкових (внутрішніх і зовнішніх) відносин; стратегія підприємства та перспективи розвитку.

Стосовно підприємства (організації), на прикладі якого виконується робота, подається характеристика його організаційної структури, задач і функцій відповідних підрозділів. система управління, тощо.

Далі (в наступних підпунктах) відображується аналіз фінансово-економічних та техніко-економічних показників діяльності підприємства за останні 3 − 5 років; загальний стан виробничо-господарської, соціально-економічної і фінансової діяльності.

Поглиблене вивчення спеціальних питань (відповідно до теми роботи)базується на аналізі показників, які характеризують виробничо-господарську та фінансово-економічну діяльність і які дають можливість прогнозувати вплив на підвищення ефективності діяльності підприємства, удосконалення загального управління та підвищення прибутковості підприємства, його стійкості до впливу зовнішніх чинників ринкових відносин.

На основі аналізу звітних даних, документів оперативного обліку і контролю та узагальнень необхідно виявити позитивні моменти і недоліки, їх причини, перспективи і можливості подальшого поліпшення виробничої, організаційної, економічної діяльності.

Основна увага у цьому розділі приділяється економічному аналізу результатів діяльності підприємства за обраним напрямом дослідження, які належним чином обробляються і подаються у роботі у вигляді таблиць та аналітичних розрахунків з відповідними коментаріями.

Проаналізувати економічний стан підприємства необхідно з точки зору висвітлення вашої проблеми (теми роботи), спираючись на наукові положення першого розділу при цьому необхідно забезпечувати логічну послідовність дослідження і поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи дослідження.

Цей розділ дипломної роботи виконується на основі засобів економічного аналізу (зіставлення, узагальнення, групування, елімінування, ланцюгових підстановок); статистичних методів відображення (матричного, індексного, лінійного); економіко-математичного моделювання (на підставі кореляційно-регресійних та факторних моделей). Особливу увагу слід приділити факторному аналізові, який дозволяє з’ясувати причини (фактори) та їх кількісний вплив на об’єкт дослідження.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням та висновками, їх особливості, тенденції розвитку, невикористані резерви.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації.

В цьому розділі дипломної роботи студент повинен продемонструвати володіння методами економічного аналізу, маркетингових досліджень, здібності аналізувати господарську і підприємницьку діяльність, формувати перспективи розвитку, визначити шляхи досягнення поставлених цілей, пов’язаних з розв’язанням завдань, поставлених у дипломній роботі.

У цьому розділі має бути не менш ніж 3 відносно самостійних підрозділів, що містять економічний аналіз та оцінку конкретних проблем діяльності підприємства.

Розділ слід максимально наситити фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображає відповідні результати діяльності підприємства.

Слід чітко розмежувати джерела використаної інформації: дані, запозичені з літератури, одержані з документів підприємства, здобуті власними спостереженнями, експериментами, розрахунками.

Розділ завершує стислий виклад результатів аналізу та напрямків підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.

При виконанні даної частини дипломної роботи важливо правильно вибрати період для аналізу. При цьому слід керуватися такими підходами:

– аналіз виконується на основі вихідних даних за рік, що передує виконанню дипломної роботи, на основі планових і звітних даних; в подальшому при виконанні розрахункових робіт за базу для порівняння беруться лише звітні дані;

– аналіз динаміки показників виконується, як правило, за період 3–5 років; при дослідженні динаміки показників вартості їх слід звести до порівняльного виду;

Другий розділ дипломної роботи базується на багатому ілюстративному матеріалі, що подається у вигляді таблиць, графічних моделей, рисунків, алгоритмів математичного моделювання з обов’язковим описом у словесній формі. Таблиці повинні бути компактними, стислими. Таблиці розміром до одного аркуша формату А4 розміщуються за текстом роботи, а таблиці великого обсягу виконуються на окремих аркушах і розміщуються одразу після сторінки, на якій іде мова про дані цих таблиць. Таблиці, що містять у собі інформацію другорядного значення (допоміжні дані для розрахунків чи зведена інформація щодо об’єкта, процесу, методу), виносяться у додатки. Розділ завершується стислими висновками, в яких формулюються основні результати аналізу.

РОЗДІЛ 3

Спираючись на аналітичні дані та теоретичний матеріал першого розділу, потрібно розробити основні напрямки та шляхи підвищення ефективності, удосконалення діяльності підприємства.

Тобто у третьому розділі викладаються розробки, рекомендацій та пропозиції щодо вирішення проблем, які були визначені у другому розділі та спрямовані на досягнення мети, поставленої у вступі.

Це можуть бути пропозиції щодо поліпшення стану підприємства, шляхи покращання використання тих чи інших ресурсів, визначення резервів підвищення ефективності економічної діяльності підприємства тощо.

Запропоновані заходи повинні носити конкретний прикладний характер бути обумовлені результатами раніше виконаних досліджень та темою дипломної роботи.

Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваної теми повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості.

Запропоновані заходи повинні бути обґрунтованими.

Характер та зміст заходів, що пропонуються, повинен базуватися на результатах аналізу, наведених у другому розділі роботи.

Важливе місце у роботі займають вивчення стану і викладення пропозицій з автоматизації планування, економічного аналізу та управління. Цей розділ може включати характеристику задач для розв'язання на АРМ, класифікатори інформації для їх розв'язання, постанову завдання та його вирішення на певному класі ПЕОМ.

Рекомендації до оформлення пояснювальної записки дипломної роботи містяться у рекомендаціях по нормоконтролю дипломних робіт [10]. 

4.8 Вимоги до висновків пояснювальної записки

У висновку необхідно коротко підвести підсумки досліджень, які були проведені у дипломній роботі, акцентувати увагу на. пропозиціях, їх значимості у діяльності підприємства (організації).

У стислій формі коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв'язаної проблеми, оцінка результатів дослідження з точки зору відповідності меті роботи та поставленим у вступі завданням, слід привести основні результати діяльності підприємства, на матеріалах якого виконано роботу, зробити змістовну характеристику ваших розробок і пропозицій щодо підвищення ефективності господарської діяльності підприємства та ін., показати їх вплив на діяльність об’єкта досліджень. У висновках не можуть з'явитися пропозиції, які не було розглянуто у другому розділі.

Висновки розміщують після розділів основної частини пояснювальної записки.

У висновках викладаються найбільш важливі результати роботи, фіксується повнота реалізації мети та вирішення завдань.

При необхідності у висновках фіксують практичні рекомендації щодо вдосконалення технологій розв’язання досліджуваних проблем, реалізації запропонованих рішень. 

4.9 Вимоги до переліку посилань пояснювальної записки

Перелік посилань розміщують після висновків.

До переліку посилань включають цитовані та згадувані в тексті пояснювальної записки літературні, статистичні, законодавчі, нормативно-правові тощо джерела. Вимоги до оформлення переліку посилань міститься у рекомендаціях по нормоконтролю дипломних робіт [10].

Бібліографічні дані використаних джерел повинні бути оформленні у відповідності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 [9]. Приклад оформлення переліку посилань наведено у додатку Г. 

4.10 Вимоги до додатків пояснювальної записки

Додатки оформлюються як продовження роботи (після переліку посилань) і розміщуються в порядку посилань у тексті роботи. До додатків включають допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи і з метою розвантаження основної частини пояснювальної записки. Вони мають містити інформаційні матеріали, що становить базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою.

Додатки можуть містити:

- проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;

- таблиці допоміжних цифрових даних, статистичні матеріалі;

- ілюстрації допоміжного характеру;

- іншу довідково-пояснювальну інформацію;

- документи звітності підприємства;

- рекламні матеріали, тощо.

Вимоги до оформлення додатків містяться у рекомендаціях по нормоконтролю дипломних робіт [10].

 

5. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ РОБОТИ 

Дипломна робота готується у двох примірниках. Перший примірник переплітається твердою палітуркою. Другий примірник роботи подається в електронному вигляді керівнику (за його вимогою).

На виконану роботу науковий керівник надає письмовий відзив, в якому відображає її теоретичний рівень, глибину досліджень, правильність і обґрунтованість рекомендацій. підготовленість студента до самостійної роботи. У відзиві керівник виставляє оцінку дипломної роботи: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”. Бланк відзиву керівника міститься у рекомендаціях по нормоконтролю дипломних робіт [10].

Оформлена робота після підпису керівника підлягає нормоконтролю на відповідність стандартам, перевірці на плагіат. Нормоконтроль здійснюється призначеним завідувачем співробітником випускаючої кафедри.

Після проходження нормоконтроль, плагіату та отримання відгуку керівника, робота переплітається твердою палитуркою та передається рецензенту на рецензію. На рецензування роботи відводиться 10 днів.

Склад рецензентів затверджується наказом по університету за поданням декана факультету. У рецензії повинні бути коротко відзначені переваги і недоліки роботи, обсяг та якість оформлення пояснювальної записки, відображені уявлення рецензента про загальну, фахову та практичну підготовку студента, уміння користуватися літературними джерелами. Усі зауваження повинні бути конкретно аргументовані. Рецензент підписує рецензію, обов’язково зазначивши свою посаду, ім’я та прізвище. Бланк рецензії рецензента містяться у рекомендаціях по нормоконтролю дипломних робіт [10].

Дипломну роботу разом з відзивом наукового керівника, рецензією рецензента та поданням (нормативний документ, що відображує готовність та допуск роботи до захисту - оформлюється старостами груп) подають лаборанту кафедри для реєстрації та передачі завідувачу випускаючої кафедри не пізніше ніж за 10 днів до її захисту.

Після ознайомлення зі змістом і оформленням роботи, завідувач кафедри вирішує питання про допуск студента до захисту і зазначає це підписом на титульному аркуші роботи.

Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра захищається перед Державною екзаменаційною комісією.

Державні комісії працюють у строки, що визначаються графіком навчального процесу на поточний навчальний рік, який розробляється щорічно навчальним відділом університету, затверджується першим проректором з навчальної роботи і оголошується у відповідні терміни.

Студент готує до захисту доповідь на 8-10 хвилин та ілюстрований матеріал у вигляді таблиць, графіків, які висвітлюють результати дослідження, основні висновки, узагальнення та пропозиції. Загальна кількість листів демонстраційного матеріалу 5 - 6 (в т.ч. 80% матеріалу аналітичного розділу 2 у вигляді результатів аналізу об’єкта дослідження). Форма титульної сторінки демонстраційного матеріалу міститься у додатку Д.

Секретар запрошує студента до захисту, зачитує тему роботи, висновки відгуку керівника та рецензії рецензента та надає слово студенту. Увесь захист протоколюється секретарем ДЕК.

Захист вітчизняними студентами здійснюється, як правило, державною мовою. Дозволяється захист російською мовою (зокрема, іноземним студентам) або будь-якою іноземною мовою (англійською, німецькою, французькою тощо), які студент вивчав в університеті. Рішення про допуск до захисту дипломного проекту (роботи) іноземною мовою приймає на своєму засіданні до початку роботи ДЕК випускова кафедра за заявою студента та за наявності реферату його дипломного проекту (роботи), виконаного іноземною мовою обсягом 10-15 сторінок зі стислим викладенням основних положень проекту. Підставою для захисту іноземною мовою є витяг з протоколу цього засідання, а також згода голови ДЕК. Останній, залежно від рівня володіння відповідною мовою членами ДЕК, визначає необхідність присутності на захисті перекладача. Перекладачем можуть бути викладачі випускової кафедри або студенти старших курсів факультету лінгвістики університету, яких визначає декан цього факультету на прохання завідувача випускової кафедри зі спеціальності. Студент-перекладач повинен бути заздалегідь обізнаним з основними поняттями та термінологією за тематикою проекту (роботи) шляхом вивчення реферату дипломного проекту, виконаного іноземною мовою. Запитання членів комісії можуть бути будь-якою мовою (українською, російською або іноземною), а відповіді студента, якщо не буде іншого прохання членів комісії, – іноземною мовою. Оголошення відгуку керівника проекту (роботи) та рецензії здійснюються мовою оригіналів цих документів, а оформлення протоколу засідання ДЕК – державною мовою із зазначенням у ньому мови захисту.

Доповідь на захисті роботи повинна бути чіткою і змістовною. Необхідно стисло охарактеризувати об'єкт дослідження, провести аналіз, зробити висновки. Окрема частина доповіді присвячується викладанню суті запропонованих заходів та обґрунтуванню їх ефективності. Під час доповіді необхідно звертати увагу слухачів на демонстраційний матеріал, коротко пояснюючи його зміст. Структура доповіді при захисті дипломної роботи міститься у додатку Ж.

Потім починається обговорення роботи. Члени ДЕК можуть ставити студентові питання щодо змісту роботи, а також з окремих дисциплін.На запитання, що виникають у членів Державної екзаменаційної комісії, виконавець роботи повинен відповісти ґрунтовно і вичерпно. Студент може надавати пояснення щодо зауважень керівника та рецензента.

Після обговорення всіх робіт на підсумковому таємному засіданні комісія приймає рішення про присвоєння студентові кваліфікації магістра і видачу йому диплома державного зразка, яка виставляється за шкалою, що відповідає кредитно модульній системі. Оцінки оголошуються в присутності всіх студентів, що проходили захист у цей день після захисту останнього з студентів.

Затверджена оцінка виставляється на титульному аркуші роботи, у протоколі та у заліковій книжці студента.

За підсумками захисту ДЕК надає рекомендацію щодо вступу до аспірантури.Після захисту дипломна робота передається до архіву Університету.

Усім випускникам, які успішно захистили дипломну роботу та склали державні іспити, рішенням ДЕК присвоюється кваліфікація відповідного рівня (бакалавр, спеціаліст, магістр).

Перескладання державного екзамену або повторний захист проекту (роботи) з метою підвищення оцінки не дозволяється.

 

6. ПОРЯДОК І ПРАВИЛА ЗАХИСТУ 

Недопущення дипломної роботи за наявності академічної заборгованості.

До захисту дипломних робіт допускаються студенти, що повністю виконали навчальний план, отримали визначений мінімум залікових балів за спеціальністю i позитивний відгук наукового керівника на дипломну роботу.

Студенти, що мають на момент подання до захисту дипломної роботи академічну заборгованість, до захисту не допускаються.

Недопущення дипломної роботи керівником.

Відповідальність за своєчасне виконання дипломної роботи покладається безпосередньо на студента. Студент зобов’язаний подавати дипломну роботу керівнику на першу перевірку частинами у встановлені терміни. У разі невиконання студентом календарного графіка керівник має право винести на засідання кафедри питання щодо відрахування студента повідомивши про це деканат. Рішення щодо недопущення студента до захисту має бути затверджене на засіданні кафедри. Витяг з протоколу засідання кафедри щодо прийнятого рішення подається деканом факультету на затвердження ректору університету.

Отримання студентом незадовільної оцінки на одному з державних екзаменів не позбавляє його права продовжувати проходити наступні етапи державної атестації. 

Недопущення дипломної роботи за результатами попереднього захисту.

В обумовлений термін, на попередньому захисті, студент звітує перед кафедрою, яка визначає ступінь готовності дипломної роботи.

Рішення про допуск до захисту перед Державною екзаменаційною комісією приймається на засіданні кафедри за наявності оформленої належним чином роботи під час проведення передзахисту. Передзахист проводиться у встановлений завідувачем кафедри термін, але не пізніше, ніж за 20 днів до захисту.

У разі отримання оцінки “повністю не готова до захисту” (готовність до 75%) робота не допускається до захисту, про що складається рапорт з доданням витягу з протоколу засідання кафедри щодо цього рішення. Рапорт подається деканом факультету на затвердження ректору університету.

Якщо дипломна робота не представлена студентом на передзахист робота до захисту не допускається.

Недопущення дипломної роботи у разі відсутності належного документального оформлення та порушення термінів.

Студент-дипломник зобов'язаний у визначений строк надати дипломну роботу (проект) до ДЕК із відповідної супровідною документацією. За відсутності будь-якого з супровідних документів роботи чи підписів на них, робота не допускається до захисту (за підроблення відповідних підписів передбачена кримінальну відповідальність).

Студент-дипломник зобов'язаний своєчасно прибути на захист або попередити завідувача випускової кафедри та ДЕК (через секретаря ДЕК) про неможливість присутності на захисті із зазначенням причин та наступним наданням документів, які засвідчують їх поважність.

У разі відсутності документів про неможливість присутності студента на захисті ДЕК може бути прийнято рішення про неатестацію його як такого, що не з' явився на захист ВКР без поважних причин, з подальшим відрахуванням з університету.

Якщо студент не мав змоги заздалегідь попередити про неможливість своєї присутності на захисті, але в період роботи ДЕК надав необхідні документи, ДЕК може перенести дату захисту лише за відповідним розпорядженням ректорату. 

Захист дипломної роботи визначається незадовільним

У тих випадках, коли захист дипломної роботи визначається незадовільним, ДЕК установлює, чи може студент подати до повторного захисту ту ж роботу з доопрацюванням (яке визначає комісія), або він повинен розробити нову тему, котра установлюється випускаючою кафедрою.

Студент, який одержав на захисті дипломної роботи незадовільну оцінку, відраховується із університету. У цьому випадку студенту видається академічна довідка установленого зразка.

Студенту, який не захистив дипломну роботу з поважних причин (документально підтверджених), ректором університету може бути подовжений термін навчання до наступного періоду роботи ДЕК із захисту дипломних робіт, але не більше, ніж на один рік.

Для цього студент пише заяву на ім’я ректора з проханням про подовження терміну навчання з вказівкою причин. До заяви прикладають документ, що підтверджує поважну причину, через яку студент не зміг вчасно захистити дипломну роботу. 

Найбільш типові питання, які виникають при підготовці дипломної роботи 

Питання

Відповідь

Де можна ознайомитися з тематикою дипломних робіт?

Перелік тем дипломних робіт знаходиться на кафедрі.

Коли остаточно затверджується формулювання тем дипломних робіт?

У вересні наказом ректора затверджуються теми, їх виконавці та керівники, консультанті та рецензенти.

Чи можна вносити зміни у формулювання теми дипломної роботи?

Ні. Всі зміни та доповнення вносяться у формулювання до її затвердження наказом ректора.

Чи слід включати в список літератури праці, які не цитуються в тексті дипломного дослідження?

Ні. В список літератури включаються всі цитовані та використані в процесі роботи наукові праці.

Чи обов'язково включати увесь зібраний фактичний матеріал у текст дипломної роботи?

Не обов'язково. Автору слід відібрати найбільш переконливі приклади, а, якщо необхідно, усі фактичні матеріали можуть подаватися у додатках до дипломної роботи (словниках, таблицях, схемах)

Чи можна користуватися лише Інтернет-джерелами при написанні дипломної роботи?

Однозначно ні. Інтернет не представляє увесь обсяг наукової інформації з досліджуваного питання. А якщо матеріал наводиться із Інтернету, слід робити правильне посилання на електронний ресурс.

З якого аркуша починається нумерація сторінок дипломної роботи?

Нумерація починається зі сторінки "Вступ", де ставиться цифра "3" зверху посередині сторінки.

Коли готова робота повинна бути представлена на кафедру?

Строк подачі дипломних робіт встановлюється кожного року у дипломному завданні. Але він не може бути пізнішим, ніж 3 тижні до захисту.

Скільки часу відводиться на виступ дипломника в процесі захисту на засіданні ДЕК.

Не більше 10 хвилин.

  

7. Критерії оцінювання роботи 

Критерії оцінки дипломної роботи є методичним засобом, що використовується Державною екзаменаційною комісією з метою виявлення відповідності професійних компетенцій студента вимогам Галузевого стандарту освіти.

Відповідно до вимог Болонської декларації, оцінка якості виконання і захисту студентами дипломної роботи здійснюється за 100-баловою системою.

Оцінка за роботу є комплексною і повинна свідчити про рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом. Наукові керівники та члени Державних екзаменаційних комісій повинні чітко дотримуватись цих критеріїв під час прийняття рішення про винесення оцінок за роботу над роботою та за її захист.

Кожна складова комплексної оцінки дипломної роботи визначається Державною екзаменаційною комісією за принципом ухвалення більшості голосів членів комісії (один член комісії — 1 голос) на основі розгляду по суті змісту роботи, вивчення текстів відзиву наукового керівника та оцінки якості публічного захисту роботи перед Державною екзаменаційною комісією.

До того, як бути представленою на розгляд Державної екзаменаційної комісії, дипломну робота розглядається кафедрою економіки підприємств на відповідність її вимогам до змісту та оформлення. Представлення роботи на кафедрі здійснюється науковим керівником роботи спільно з відповідальним від кафедри за прийом та реєстрацію виконаних дипломних робіт. У випадку недодержання мінімальних вимог до змісту і оформлення роботи, студент позбавляється права захисту дипломної роботи перед Державною екзаменаційною комісією шляхом недопущення роботи до захисту до моменту переробки згідно з цими мінімальними вимогами.

Кожен студент має право після оголошення комплексної оцінки за дипломну роботу отримати від голови або членів Державної екзаменаційної комісії вичерпні роз’яснення щодо застосування чинних критеріїв під час виставлення оцінки. Оцінка, що оголошена, є остаточною і оскарженню не підлягає.

 

8. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 1. Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII

 2. ДСТУ 3008-95 “Документациія. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правили оформлення”;

 3. ГОСТ 2.105-95 “Единая система конструктуорсокй документации. Общие требования к текстовым документам”;

 4. ГОСТ 2.106-96 “Единая система конструкторсокй документации. Текстовые документы”;

 5. ДСВОУ 01-2001 “Державний стандарт вищой освіти України. Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітньо-квалілфікаційними рівнями”;

 6. ДСВОУ 02-2001 “Державний стандарт вищої освіти України. Вимоги до освітніх рівнів вищої освіти. Вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти”;

 7. СТП-02066747-009-01 “Методика виконання випускних, курсових та дипломних проектів (робіт). Структура, правила оформлення та порядок узгодження та затвердження”;

 8. СТП-02066747-010-01 “Організація та проведення дипломування”;

 9. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання";

 10. Рекомендації по нормоконтролю дипломних робіт за ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра спеціальності «Економіка підприємства».

  

Додаток А. Тематика дипломних робіт 

1. Економічний потенціал підприємства:особливості формування та оцінка.

2. Підвищення ефективності діяльності підприємства на основі раціонального використання оборотного капіталу підприємства.

3. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних засобів підприємства

4. Оцінка ефективності використання трудового потенціалу підприємства

5. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства на основі зниження витратомісткості виробництва продукції

6. Прибуток підприємства: особливості формування та використання

7. Удосконалення цінової політики підприємства в умовах невизначеності ринкового середовища

8. Формування товарної політики підприємства в умовах системної кризи.

9. Імплементація сучасних форм і систем оплати праці з метою підвищення ефективності діяльності підприємства.

10. Витрати підприємства: оцінка та доцільність в умовах мінливого зовнішнього середовища.

11. Шляхи зниження собівартості продукції промислового підприємства.

12. Обґрунтування системи ціноутворення на продукцію підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища.

13. Обґрунтування стратегії підвищення прибутковості діяльності підприємства.

14. Обґрунтування обсягу виробництва для беззбиткової діяльності підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища.

15. Удосконалення товарної політики підприємства в кризових умовах господарювання.

16. Удосконалення збутової політики підприємства в умовах трансформаційної економіки.

17. Оптимізація прибутку, витрат і обсягу виробництва в умовах мінливого зовнішнього середовища.

18. Удосконалення управління виробничими запасами на підприємстві в сучасних умовах господарювання.

19. Шляхи підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів в кризових умовах господарювання.

20. Удосконалення інвестиційної діяльності підприємства в умовах системної кризи.

21. Формування інноваційної політики підприємства в сучасних умовах господарювання.

22. Розробка стратегії запобігання банкрутству підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища.

23. Вибір та обґрунтування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання.

24. Розробка стратегії зниження витрат в умовах ринкової економіки.

25. Розробка системи мотивації праці персоналу підприємства в сучасних умовах господарювання.

26. Організація системи матеріального стимулювання та матеріальної відповідальності на підприємства в сучасних умовах господарювання.

27. Аналіз ризиків господарської діяльності підприємства та розробка стратегії їх запобіганню.

28. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі управління якістю продукції

29. Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів підприємства в умовах ринку

30. Шляхи підвищення ефективності використання виробничих ресурсів підприємства в сучасних умовах господарювання.

31. Формування системи економічної безпеки підприємства в умовах системної економічної кризи

32. Розробка системи економічної безпеки підприємства в умовах системної економічної кризи.

33. Розробка амортизаційної політики підприємства в сучасних умовах господарювання.

34. Удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення підприємства.

35. Удосконалення логістичної діяльності підприємства з метою підвищення ефективності його функціонування в інтеграційних умовах.

36. Нематеріальні активи підприємства: особливості формування та оцінки.

37. Формування мотиваційної політики підприємства в умовах соціалізації підприємницької діяльності.

38. Удосконалення системи управління персоналом на підприємстві та її вплив на ефективність функціонування підприємства у сучасних умовах.

39. Шляхи підвищення продуктивності праці персоналу на засадах підвищення соціальної відповідальності

40. Трудовий потенціал підприємства: формування та розвиток.

41. Інтелектуальний потенціал підприємства: формування та розвиток.

42. Розробка кадрової політики підприємства в умовах соціалізаційних перетворень.

43. Обґрунтування стратегії розвитку підприємства в умовах ринкової економіки.

44. Обґрунтування диверсифікації виробництва та її вплив на ефективність діяльності підприємства.

45. Удосконалення маркетингової політики та її вплив на ефективність функціонування підприємства.

46. Удосконалення системи планування і контролю товарних запасів на підприємстві в сучасних умовах господарювання.

47. Удосконалення системи планування і контролю поточних витрат на підприємстві в кризових умовах господарювання.

48. Обґрунтування санації підприємства в кризових умовах господарювання.

49. Розробка системи забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства в умовах дестабілізації економіки.

50. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції промислового підприємства на внутрішньому ринку в умовах стагнації економіки.

51. Шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів на промисловому підприємстві в кризових умовах господарювання.

52. Удосконалення форм стимулювання працівників промислового підприємства в кризових умовах господарювання.

53. Доходи промислового підприємства: особливості формування та резерви їх зростання.

54. Шляхи підвищення ефективності стимулювання продуктивності праці працівників в умовах соціальної відповідальності промислового підприємства.

55. Резерви підвищення ефективності господарської діяльності промислового підприємства в сучасних умовах господарювання.

56. Резерви збільшення рентабельності продукції промислового підприємства в умовах змін економіки.

57. Прибуток промислового підприємства: особливості формування та резерви його зростання.

58. Розробка конкурентної стратегії підприємства в умовах мінливого ринкового середовища

59. Потенціал підприємства: проблеми збереження та розвитку

60. Розробка організаційно-економічних заходів забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства

61. Розробка організаційно-економічних заходів забезпечення конкурентоспроможності підприємства

62. Технічне переозброєння виробництва як напрям інноваційного розвитку підприємства.

63. Розробка системи діагностики рівня економічної безпеки підприємства

64. Розробка системи діагностики ризику банкрутства підприємства

65. Формування ефективної антикризової програми на підприємстві

66. Формування стратегії розвитку підприємства на засадах зміцнення його потенціалу

67. Формування та оцінка підприємницького потенціалу підприємства

68. Мотиваційний потенціал підприємства: формування та розвиток.

69. Удосконалення стратегії розвитку підприємства на засадах підвищення його інвестиційної привабливості

70. Удосконалення системи управління витратами на підприємстві

71. Удосконалення системи контролю та нормування оборотних засобів на підприємстві. 

 

Додаток Б. Приклад оформлення змісту пояснювальної записки

ЗМІСТ

 

ВСТУП

4

1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ

7

 

1.1. Сутність і принципи виробничо-господарської діяльності промислового підприємства

7

 

1.2. Методологічна та інформаційна база аналізу виробничо-господарської діяльності підприємств

15

 

1.3. Основні напрямки підвищення ефективності господарської діяльності підприємств промисловості

23

2

ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «ЕК «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» ЗА 2008- 2010 РОКИ

32

 

2.1. Характеристика діяльності ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» в сучасних умовах господарювання та тенденції його подальшого розвитку

32

 

2.2. Аналіз техніко-економічних показників господарської діяльності підприємства

42

 

2.3. Оцінка показників фінансового стану підприємства

52

3

ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «ЕК «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЇХ ДОЦІЛЬНОСТІ

62

 

ВИСНОВКИ

77

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

80

 

ДОДАТКИ

85

  

Додаток В. Приклад вступу до дипломної роботи 

ВСТУП 

Інвестиційна діяльність є одним із головних джерел забезпечення довгострокових конкурентних переваг підприємства та надає йому можливості для формування надійних основ сталого економічного зростання, оскільки від ефективності управління інвестиціями значною мірою залежить технічний рівень основних фондів, якість і конкурентоспроможність продукції та ін.

Наукові та практичні проблеми, пов’язані з удосконаленням управління інвестиційними процесами на підприємстві, відображені в роботах Р. Бауера, В. Беренса, І.О. Бланка, М. Бромвіча, В.М. Гриньової, А.Т. Завгороднього, В.В. Ковальова, Д. Норкотта, П.А. Орлова, А.А. Пересади, В.С. Пономаренка, В.П. Савчука, П.М. Хавранека, У. Шарпа, В.Д. Шапіро, О.М. Ястремської та ін.

Проте підвищення ефективності інвестиційної діяльності з урахуванням ризику для більшості підприємств й досі є актуальним завданням.

Зазначені обставини визначили вибір теми дипломної роботи, її актуальність і практичне значення.

Метою дослідження є розробка заходів й практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємства, обґрунтування їх необхідності та доцільності.

Для досягнення мети були поставлені та вирішені такі завдання:

- визначення сутності інвестиційних ресурсів підприємства та особливостей управління ними;

- розгляд процесу залучення інвестицій з метою забезпечення збалансованого зростання підприємства;

- дослідження теоретичних основ бізнес-планування;

- загальний огляд діяльності ТОВ «Альфа», як суб’єкта господарювання;

- аналіз фінансово-економічних показників діяльності ТОВ «Альфа»

- аналіз ефективності інвестиційної діяльності ТОВ «Альфа»

- аналіз особливостей та організації управління інвестиційною діяльності ТОВ “Альфа”;

- розробка практичних рекомендацій із удосконалення управління інвестиційною діяльністю ТОВ “Альфа”.

Об’єктом дослідження є інвестиційні процеси на промислових підприємствах у сучасних ринкових умовах.

Предметом дослідження є науково-обґрунтовані практичні рекомендації з управління інвестуванням на підприємстві в умовах ризику.

Теоретичною та методологічною основою дипломної роботи є загальні положення економічної теорії (зокрема, інвестиційна та портфельна теорія, теорії часової вартості грошей та вартості капіталу); наукові праці вітчизняних і зарубіжних фахівців із питань управління інвестиційною діяльністю.

У роботі застосовуються такі методи і прийоми дослідження: методи критичного аналізу та синтезу, індукції та наукової абстракції; прийоми теоретичного узагальнення і порівняння; економіко-статистичний аналіз (зокрема, індексний, кореляційно-регресійний, трендовий та дисперсійний аналіз); метод формалізації; метод групування (матричний метод);методи теорії імовірності та математичної статистики; метод економіко-математичного моделювання; методи анкетного опитування та експертних оцінок; системно-комплексний, ситуаційний та монографічний підходи.

Забезпечення оперативності і точності розрахунків було здійснено на ЕОМ у редакторі Excel 7.0, Mathcad 2000, Windows XP Professional та в інтегральній системі для статистичного аналізу й обробки даних у середовищі Windows „SSPS”.

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчо-нормативні акти України, статистичні дані Державного комітету статистики України, навчально-методичні, наукові джерела (зокрема, періодична та монографічна література), а також бухгалтерська, фінансова та інша звітність, що відображає господарську діяльність підприємства ТОВ “Альфа”.

Основним результатом дипломної роботи є запропоновані заходи й практичні рекомендації щодо підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємства, зокрема впровадження інвестиційного проекту з виробництва нового продукту.

Запропоновані в роботі висновки й пропозиції, що мають прикладний характер, можуть бути використані на промислових підприємствах аналогічного типу.

Основні положення й висновки, викладені в дипломної роботі, доповідалися на 2-х науково-практичних конференціях, зокрема на «Актуальні аспекти розвитку економічних процесів України» (м. Дніпропетровськ, 2009 р. та 2010 р.).

Основні результати й висновки роботи знайшли відображення у 2 наукових працях загальним обсягом – 0,1 ум. друк. арк.

Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань із 50 найменувань, 5 додатків. Робота викладена на 95 сторінках машинописного тексту, містить 23 таблиці, 5 рисунків. Обсяг основного тексту дипломної роботи складає 80 сторінок.

 

Додаток Г. Приклади оформлення переліку посилань 

ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ

1. Бараник З. Т. Статистичний підхід до оцінювання впливу факторів структури населення на рівень безробіття в Україні / З. Т. Бараник // Економіка та держава. – 2006. – №9. – С. 75-80.

2. Пазюк О. Проблеми безробіття в Україні / О. Пазюк, О. Пономарьова // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 2. – С. 3-10..

ЕЛЕКТРОННЕ ДЖЕРЕЛО

3. Безробітне населення (за методологією МОП) за регіонами [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/rp/pres-reliz/dopI_08.htm

4. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України від 02.03.2000 № 1533-III (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Верховна рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №22. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1533-14

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

5. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посібник / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. – К. : Знання-Прес, 2002. – 313 с.

6. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник. – 3-тє вид., випр. і доп. / О. А. Грішнова. – К. : Знання, КОО, 2007. – 559 c.

7. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности) : учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. / А. В. Калина. – К. : МАУП, 2001. – 312 с.

8. Макаровська Т. П. Економіка підприємства : навч. посіб. / Т. П. Макаровська, Н. М. Бондар. – К. : Знання, 2003. –115 с.

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тищенко Т. І. Вплив внутрішніх факторів діяльності підприємства на індикатор сприйнятливості – конкурентоздатність / Т. І. Тищенко, Ю. В. Голобурда // Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації: збірник наук. праць Міжнар. наук.-практ. конфер. – Хмельницький: Хмельницький економічний університет, 2008. – С. 583 – 585. 

ІНШІ ДЖЕРЕЛА

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

 

Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).
 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г.— К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).
 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).
 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).
 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.
 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).

Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).
 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.
 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.
 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні).

 Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

 1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005— .— (Серия "Нормативная база предприятия").

 Т. 1. — 2005. — 277 с.

 1. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006— .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).
 2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002— .—
        Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.
 3. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006— .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]).      Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.
 4. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

 

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.
 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).
 4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).
 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.
 6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Препринти

 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).
 2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці

 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
 2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники

 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.
 2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.
 3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
 4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.
 5. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.
 6. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.
 7. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с.

Атласи

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).
 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).
 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).
 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006— . — (Серия "Нормативная база предприятия").
  Т. 5. — 2007. — 264 с.

 Т. 6. — 2007. — 277 с.

 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.
 2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.
 3. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографічні показчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.
 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.
 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.
 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.
 4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.
 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.
 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.
 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.
 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.

Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.
 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.
 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

 http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 

Додаток Ж. Структура доповіді при захисті дипломної роботи 

 1. Шановні члени Державної екзаменаційної комісії Вашій увазі пропонується дипломна робота на тему.....................

 2. Об’єктом дипломної роботи є

 3. Предметом дипломної роботи є

 4. У першому розділі роботи..............

 5. У другому розділі роботи проведено аналіз........ за період.........

 6. У третьому розділі роботи...............................

 7. Висновки

 8. Запропоновані в роботі висновки й пропозиції, що мають прикладний характер, можуть бути використані на ........................

 9. Основні положення й висновки, викладені в роботі, доповідалися на науково-практичній конференції.......... (назва конференцій) у місті ........

 10. Доповідь закінчено. Дякую за увагу.

Час: 8-10 хвилин

Обсяг: 4-5 аркушів тексту у форматі Word розміру шрифту 14 пунктів з полуторним інтервалом.

Обов’язковим є виявлення причин зміни показників та обґрунтування кожного висновку та пропозиції, що містяться у роботі!

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!