Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2100 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Кримінальне право, НУДПСУ

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Кримінальне право, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики

 

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Кримінальне право»

для підготовки фахівців за ОКР «Бакалавр»

галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ,

 6.030402 «Правоохоронна діяльність» (ФПМ)

денної та заочної форми навчання

 

ІРПІНЬ–2012

 

Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми з курсу «Кримінальне право» затвердженої у 2012 році.

 

Зміст

1. Загальні положення

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

2.1. Вибір та затвердження теми курсової роботи, складання та погодження плану

2.2. Написання тексту курсової роботи. Загальні рекомендації до змісту та структури курсової роботи

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3.1. Загальні вимоги

3.2. Оформлення списку використаних джерел

3.3. Оформлення додатків

4. ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

5. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Додатки

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Складовим елементом навчального процесу при вивченні певних дисциплін є виконання курсової роботи.

Курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами під час навчання.

У процесі виконання курсової роботи студент повинен показати знання теоретичних основ з відповідної дисципліни, самостійно проаналізувати основні нормативні та літературні джерела і на цій основі обґрунтувати свої висновки.

Мета методичних вказівок – проілюструвати загальну схему і структуру курсової роботи, надати методичну допомогу студентам щодо раціональної та ефективної організації її написання і захисту.

Тематика курсових робіт затверджується кафедрою до початку семестру і повинна відповідати завданням навчальної дисципліни. Кількість тем курсових робіт з дисципліни повинна бути як мінімум вдвічі більшою від середньої кількості студентів у групі на відповідному курсі.

Курсова робота з курсу «Кримінальне право» складається з двох частин.

Перша - питання з Загальної частини кримінального права, друга – задачі з Особливої частини кримінального права. 

 

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

2.1. Вибір та затвердження теми курсової роботи, складання та погодження плану

Теми курсової роботи пропонуються студентам на початку вивчення курсу. Студенти обирають теми курсової роботи самостійно відповідно до тематики курсових робіт та погоджують її з науковим керівником протягом 10 днів з моменту ознайомлення з тематикою робіт. За пропозицією студента тема курсової роботи може бути уточнена науковим керівником з урахуванням тематики попередніх та подальших досліджень студента, його досвіду чи специфіки місця роботи. Підтвердженням обрання студентом конкретної теми курсової роботи є належним чином заповнене та підписане завдання на курсову роботу. Подальша зміна теми курсової роботи можлива лише як виняток за обґрунтованою письмовою заявою студента з дозволу наукового керівника та за погодженням із завідувачем кафедри.

Написання курсової роботи на одну і ту ж тему двома студентами в одній академічній групі заборонено.

Студент разом з науковим керівником у визначені графіком терміни, розробляє план курсової роботи, узгоджує строки її виконання та подання на перевірку. 

2.2. Написання тексту курсової роботи 

Загальні рекомендації до змісту та структури курсової роботи

Під час опрацювання (читання) відібраних літературних джерел студентам не варто покладатися виключно на свою пам’ять, рекомендується робити на окремих аркушах паперу анотації (короткий зміст опрацьованого матеріалу). Це дасть змогу пізніше компонувати матеріал відповідно до питань курсової роботи. Рекомендується особливу увагу звернути на ідеї та пропозиції авторів щодо вирішення тих чи інших проблем, які входять у предмет дослідження курсової роботи. Розглядаючи окреме питання не варто обмежуватись точкою зору лише одного автора, нехай навіть і дуже авторитетного, а необхідно ознайомитись із декількома найбільш поширеними позиціями щодо даної проблеми, вивчити чинне законодавство, що регулює це питання, ознайомитись із практичними сторонами проблеми, статистичними матеріалами, судовою практикою тощо. Також, вивчаючи літературу не потрібно намагатись лише запозичити матеріал, а необхідно осмислити отриману інформацію, зробити її критичний аналіз, власні висновки. Важливим при опрацюванні літературних джерел є знання та навички роботи з каталогами бібліотек, персональним комп’ютером, мережею Інтернет, комп’ютерними правовими системами (ЛІГА: Закон та ін.).

По мірі опрацювання літературних джерел студентом проводиться відбір, осмислення, критичний аналіз необхідних матеріалів, та включення їх до тексту певних структурних елементів курсової роботи. До тексту курсової роботи включаються лише старанно підібрані матеріали, які безпосередньо стосуються предмету дослідження і містять достовірні дані та наукові факти. Про достовірність інформації свідчить не тільки характер джерела, а й науковий, професійний авторитет його автора, належність до тієї чи іншої наукової школи. За достовірність та об’єктивність усіх даних курсової роботи відповідає студент – автор роботи.

Зміст курсової роботи повинен відображати послідовність та результати дослідження. Усі складові елементи роботи повинні бути пов’язані між собою, доповнювати та поглиблювати одна одну.

Текст курсової роботи викладається літературною мовою без перенасичення спеціальною термінологією, викладається від третьої особи, без вживання займенників „я”, „ми”. За необхідністю можна вживати вирази: „автор вважає”, „на наш погляд” тощо (приклади найбільш поширених мовних конструкцій, які використовуються у наукових працях для виконання функції засобів зв’язку між реченнями наведено у додатку Ж). Не допускається скорочення слів і назв.

Подані у курсовій роботі матеріали розміщуються у такому порядку який відповідає внутрішньому логічному зв’язку етапів дослідження. Рекомендується наступна традиційна структура основних елементів курсової роботи: зміст; вступ; розділи основної частини; висновки; список використаних джерел; додатки (за необхідності). 

Перша частина курсової роботи

В першій частині студенти розкривають зміст основних положень Загальної частини відповідно до питання, що сформульовано у текстуальній частині обраного варіанту.

Вступ

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, вказуються бази досліджень (літературні джерела ) та інші матеріали, за якими виконується курсова робота, ступінь вивчення обраної проблеми в юридичній літературі. Також потрібно чітко вказувати мету, предмет, об’єкт та завдання, які будуть вирішені при написанні курсової роботи, і власні думки по відношенню до обраної проблеми. Обсяг вступу – 3–5 сторінок ( 3 – друкованого тексту, 5 – рукописного).

Актуальність теми курсової роботи – це сутність проблемної ситуації, яка потребує вирішення. Визначається кількома реченнями.

Ступінь вивчення проблеми – це стан розробки обраної теми. Необхідно навести короткий огляд основної літератури (назвати вчених, які безпосередньо займались дослідженням зазначеної проблеми), з якого видно, що дана тема ще не розкрита, або недостатньо розкрита, а тому потребує подальшого дослідження.

Формування мети дослідження та завдань курсової роботи, які будуть вирішуватися відповідно до визначеної мети здійснюється шляхом вживання дієслів (вивчити..., дослідити..., описати..., встанови..., виявити... тощо). Метою курсової роботи є те, заради чого проводиться дослідження, тобто, вирішення проблеми у цілому, а завданнями – шлях досягнення поставленої мети. Завдання мають бути чіткими, оскільки описання їхнього вирішення становитиме зміст розділів основної частини курсової роботи, а також визначатиме їх заголовки.

Об’єктом дослідження є процес або явище, що породжує проблемну ситуацію. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта і співвідноситься з ним як часткове і загальне. Предмет дослідження визначає тему курсової роботи, тому саме на нього спрямована основна увага дослідника. В юридичній науці, найчастіше, об’єкт дослідження розглядається як правові відносини, що існують у певній сфері суспільного життя, а предметом дослідження – правові норми, що регулюють суспільні відносини, або ж проблеми правового регулювання.

У вступі курсової роботи також згадується про фактичний матеріал на основі якого виконана робота, характеризуються основні джерела отриманої інформації (офіційні, наукові, літературні тощо). 

Основна частина

В основній частині курсової роботи розкривається її зміст, тобто описується саме дослідження та узагальнюються його результати.

Зміст розділів основної частини повинен чітко відповідати темі курсової роботи та повністю її розкривати. Матеріал, має викладатися стисло, логічно і аргументовано.

Основна частина може складається з розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів. Кожен розділ починається з нової сторінки. У кінці кожного розділу формулюються висновки із стислим викладенням наведених у ньому наукових і практичних результатів обсягом. При цьому, слова „висновки до розділу” окремо не зазначаються.

Між двома суміжними розділами (підрозділами) повинен бути взаємозв’язок.

Кожна курсова робота буде мати свою структуру основної частини, оскільки остання обумовлюється тематикою дослідження, баченням автором глибини проблеми та шляхів її вивчення, а також різницею у характері і значенні її окремих складових частин для досягнення поставленої у роботі мети дослідження. Конкретна структура основної частини формується у процесі написання курсової роботи, зокрема із урахуванням рекомендацій наукового керівника.

Висновки

Висновки є результатом виконаної студентом роботи, в них узагальнюються наведені в основній частині теоретичні і практичні матеріали, даються авторські рекомендації та переваги, пов’язані з їх реалізацією. Висновки мають бути чіткими, виразними, співвідноситись із загальною метою і конкретними завдання сформульованими у вступі. Висновки викладаються у тезисному порядку.

Висновки до курсової роботи це не просто об’єднання висновків зроблених у кінці кожного розділу, це має бути остаточний синтез отриманих результатів, тобто чогось нового, запропонованого автором для вивчення та вирішення досліджуваної проблеми.

Обсяг висновків – 3 сторінки друкованого або 5 сторінок рукописного тексту. 

Друга частина курсової роботи

В другій частині студенти повинні вирішити практичні задачі, давши вичерпну відповідь на поставлені в задачі питання, обґрунтувавши їх та зробивши висновки. Якщо в задачі поставлене завдання кваліфікації названого злочину, то студент повинен записати формулу кваліфікації.

Умова задачі повинна бути переписана в текст роботи.

Приклад розв’язання задач з кримінального права

Задача.
Кульков та Жерноков, перебуваючи в стані сп’яніння напали на Федорова з метою заволодіння його особистим майном, били його кулаками по голові і спині, відібрали шапку, годинник та 78 гривень. Внаслідок побоїв Федорову за висновком судово-медичної експертизи були заподіяні тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров’я. Дайте правову оцінку діям Кулькова та Жернокова.

Відповідь:
Дії Кулькова та Жернокова необхідно кваліфікувати за ч.2 ст. 186, тобто грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя та здоров’я потерпілого за попередньою змовою групою осіб, з наступних причин.

Відповідно до ч. 1 ст. 186 КК України грабіж – це відкрите викрадення чужого майна. З об’єктивної сторони грабіж характеризується відкритим способом викрадення чужого майна.

Відкритим визнається викрадення, що здійснюється у присутності інших осіб, які розуміють протиправний характер дій винного, а він, у свою чергу, усвідомлює цю обставину. Тобто Кульков та Жерноков відкрито намагалися заволодіти майном Федорова і Федоров усвідомлював це.

З об’єктивної сторони є вчинення грабежу у формі відкритого викрадення чужого майна із застосуванням насильства. При насильницькому грабежі винний не тільки прикладає певні зусилля для того, щоб безпосередньо вилучити чуже майно, а ще і вдається до насильницького впливу на потерпілого чи інших осіб. При цьому насильство застосовується як засіб протиправного вилучення або утримання такого майна.

Суб’єктивна сторона даного злочину характеризується наявністю у Кулькова та Жернокова прямого умислу на протиправне заволодіння чужим майном і корисливим мотивом. Змістом умислу грабіжників охоплюється усвідомлення того факту, що вчинювані ними дії здійснюються в умовах очевидності - вони мають відкритий для Федорова характер. При цьому винні ігнорували цю обставину. Так, як це насильницький грабіж, то він утворює кваліфікований склад злочину ч. 2 ст. 186 і є грабежем , поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого.

Під насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, слід розуміти заподіяння легкого тілесного ушкодження, що не призвело до короткочасного розладу здоров’я або короткочасної втрати працездатності, а також вчинення інших насильницьких дій (нанесення ударів, побоїв, обмеження чи незаконне позбавлення волі за умови, що вони не були небезпечними для життя чи здоров’я в момент заподіяння). Такі насильницькі дії, вчинені в процесі грабежу, повністю охоплюються ч. 2 ст. 186 і додатково кваліфікації за іншими статтями КК не потребують.
Отже в даному випадку були наведені всі ознаки складу злочину, який вчинили Кульков та Жерноков, і що передбачений ч. 2 статті 186.

Задача.
Проведіть відмежування умисного вбивства від умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілому.

Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, має місце тоді, коли в результаті описаного у ч.1 ст. 121 діяння настає смерть потерпілого.

Відповідь:
Особливістю цього кваліфікованого виду умисного тяжкого тілесного ушкодження є те, що у ньому присутні два суспільне небезпечні наслідки (первинний - тяжкі тілесні ушкодження і похідний - смерть), психічне ставлення до яких з боку винного є різним. До заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження він ставиться умисно, а до настання смерті потерпілого від такого ушкодження - необережно. При цьому винний усвідомлює можливість настання похідного наслідку в результаті настання первинного. Якщо ж таке усвідомлення відсутнє, вчинене слід кваліфікувати як вбивство через необережність. На практиці особливу складність становить відмежування умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства. Для відмежування умисного вбивства від заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого, слід ретельно досліджувати докази, що мають значення для з'ясування змісту і спрямованості умислу винного. Питання про умисел необхідно вирішувати, виходячи із сукупності всіх обставин вчиненого злочину, зокрема, враховувати спосіб, знаряддя злочину, кількість, характер і локалізацію поранень та інших тілесних ушкоджень, причини припинення злочинних дій, поведінку винного і потерпілого, що передувала події, їх стосунки. Визначальним при цьому є суб'єктивне ставлення винного до наслідків своїх дій. При умисному вбивстві настання смерті охоплюється умислом винного, у випадку ж заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого, ставлення до настання смерті характеризується необережністю. Якщо винний діяв з умислом на вбивство, тривалість часу, що минув з моменту нанесення ушкоджень до смерті потерпілого, для кваліфікації злочину як умисного вбивства значення не має (Пленум ВСУ від 07.02.2003 N 2 Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи, п. 22).

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

3.1. Загальні вимоги

Текст курсової роботи має бути надрукований за допомогою принтера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (розмір 210x297 мм) з використанням шрифтів текстового редактора Word Тіme New Romen розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Таблиці, формули та рисунки допускається виконувати тільки чорною пастою (чорнилом) або друкованим способом.

Обсяг курсової роботи складає 40-45 сторінок друкованого тексту.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш (додаток А), який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках (починаючи з другої сторінки вступу) номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Завдання, список використаних джерел не нумерують і до загальної нумерації сторінок не включають.

Текст повинен мати поля з чотирьох боків аркуша таких розмірів:

ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє, нижнє – 20 мм.

Заголовки структурних елементів курсової роботи (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ) друкують великими літерами і розташовують посередині сторінки. Після слова „РОЗДІЛ” ставлять його номер без крапки, а з нового рядка через два інтервали теж по центру друкують великими літерами заголовок (назву) розділу. Через два інтервали друкують заголовок підрозділу маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапку в кінці заголовка (розділу чи підрозділу) не ставлять, але якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу в підбір до тексту, а в кінці такого заголовка ставиться крапка.

Не можна вміщувати заголовок у кінці однієї сторінки, а текст починати з іншої. Новий підрозділ допускається починати на тій же сторінці, на якій закінчився попередній, за умови, що на ній поміститься не менше трьох рядків тексту. Приклад виконання заголовків наведено у додатку Г.

Текст курсової роботи повинен поділятися на абзаци, кожен з яких містить самостійну думку. Абзац починається з нового рядка з великої літери на відстані 1,5 см від полів.

Необхідно дотримуватись єдиних умовних позначень і скорочень слів, які відповідали б загальноприйнятим нормам. Якщо речення починається з цифри, її потрібно писати словами, приблизні цифри теж пишуться словами (наприклад: близько ста днів тощо). Граничні величини позначаються таким чином: від 20 до 50, або 20–50, або 20...30. Римські цифри вживаються на позначення століть, кварталів, року, місяців, томів, частин, з’їздів чи конференцій. Відмінкове закінчення ставиться після останньої цифри: 5, 7, 15–го числа. Не ставиться відмінкове закінчення в номерах додатків, розділів, таблиць, малюнків тощо, а також якщо цифри стоять після іменників, до яких відносяться (наприклад: на мал. 3). Знак № не ставиться у порядковій нумерації розділів, сторінок, додатків, таблиць, а також при скороченнях. У тексті потрібно дотримуватись загально прийнятих скорочень слів: табл., стор., мал., тощо. Не дозволяється використання довільних складноскорочень: ВРУ, КМУ, ДПАУ тощо.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо у курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: „Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

Матеріали курсової роботи скріплюються (підшиваються) у наступній послідовності:

- титульна сторінка;

- завдання на курсову роботу;

- зміст;

- вступ;

- розділи основної частини;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (за необхідності);

- розв’язок задач

В кінці роботи студент вказує дату написання курсової роботи і ставить свій підпис.

Курсова робота повинна бути виконана згідно з методичними вказівками, інакше вона буде недопущена до захисту, незалежно від її змісту. 

3.2. Оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел є необхідним елементом курсової роботи і відображає ступінь ознайомлення студента з наявною літературою з теми курсової роботи.

До списку включаються лише ті джерела, які дійсно використовувалися студентом при написанні курсової роботи.

Використані джерела вказуються у списку в такому порядку. Спочатку перераховуються правові акти за їх юридичною силою (наприклад: починаючи з Конституції України та закінчуючи локальними правовими актами), потім зазначаються інші джерела (підручники, монографії, наукові статті тощо) в алфавітному порядку за прізвищами перших авторів або заголовків джерел. Джерела нумерують в порядку зростання єдиним списком. Назви джерел подаються на мові оригіналу.

Список використаних джерел обов’язково повинен містити прізвище та ініціали автора, повну назва джерела (при необхідності - номер тому та номер зібрання творів), місто видавництва, видавництво та рік видання, кількість сторінок чи посилання на сторінки.

Список використаних джерел повинен містити не менше 20 джерел.

Зразок оформлення списку використаних джерел зображено у додатку Д. 

3.3. Оформлення додатків

Додатки оформляються після списку використаних джерел як продовження курсової роботи на наступних її сторінках у порядку появи у роботі посилань на них.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично до тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово „Додаток __” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Якщо у якості додатків використовуються юридичні документи (рішення суду, протокол тощо) замість підпису вказуються прізвище посадової особи. Додатки, розміри яких більше формату А4, враховують як одну сторінку і згортають за форматом аркушів курсової роботи.

 

4. ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

У визначений кафедрою термін повністю закінчена курсова робота належним чином оформлена та підшита курсова робота подається студентом на кафедру для перевірки керівником. Керівник курсової роботи відмічає у рецензії позитивні сторони і недоліки роботи (якщо вони мають місце), дає рекомендації для їх усунення та захисту роботи, а також оцінює роботу. При необхідності доопрацювання, робота разом з рецензією повертається студенту на доопрацювання для усунення недоліків.

Курсова робота після допуску роботи до захисту керівником захищається студентом при комісії, до складу якої входять викладачі кафедри.

Курсові роботи оцінюються за 100-бальною шкалою, при цьому керівник оцінює курсову роботу в діапазоні від 0 до 50 балів, комісія по захисту курсових робіт – в діапазоні від 0 до 50 балів. До захисту не допускається робота студента, яка оцінена керівником менше як на 25 балів.

При оцінюванні курсової роботи науковий керівник розподіляє загальну кількість балів, за якою оцінюється робота, між відповідними об’єктами контролю:

1. зміст першої частини курсової роботи (якість теоретичного матеріалу, його зв'язок з практичним, вміння представляти матеріал в логічній послідовності, наявність висновків та пропозицій) – оцінюється в діапазоні від 0 до 20 балів;

2. правильне вирішення практичних задач оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів за кожну задачу;

3. дотримання вимог щодо оформлення роботи – оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів.

4. вчасне виконання роботи на всіх етапах у встановленні кафедрою відповідно до графіку підготовки курсової роботи терміни - оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів.

У рецензії керівник проставляє не тільки загальну кількість балів, але і вказує їх розподіл між відповідними об’єктами контролю.

При оцінюванні курсової роботи комісія по захисту виставляє бали від 0 до 50 балів.

  

Тематика курсових робіт з курсу «Кримінальне право»

Варіант 1 

Фізична особа як суб’єкт злочину за кримінальним правом України.

Задача № 1

Гр. С. – продавець продовольчого магазину – розтратила гроші в сумі 261 тис. грн., що належали товариству «Колосся». Бажаючи сховати нестачу, гр. С. о 2 годині підпалила будинок, на першому поверсі якого знаходився магазин, а на другому – проживали мешканці. Унаслідок пожежі цілком згорів будинок і загинуло двоє дітей, які проживали на другому поверсі, а їх батьки працювали в другу зміну.

Кваліфікуйте дії гр. С.

Задача №2

Громадянин С. у стані сп’яніння в кафе «Супутник» заважав працівникам міліції: намагався звільнити свого товариша, затриманого за вчинення правопорушення, збивши з ніг одного з працівників міліції.

 Як кваліфікувати дії С.?

Варіант 2 

Обстановка вчинення злочину і її кримінально-правове значення.

Задача № 1

Завербований іноземною розвідкою Краснов прибув до одного з портів України і зупинився в будинку Боровського.

Побачивши жадібність того до грошей, Краснов натякнув, що прибув з-за кордону нелегально для збирання шпигунських відомостей, і відразу вручив за користування квартирою 300 доларів. Проживаючи на квартирі Боровського, Краснов відвідував кафе, закусочні, де намагався знайомитися з працівниками режимного заводу. Він увійшов у довіру до Черненка, якому за чаркою «зізнався» в тому, щомає достатньо іноземної валюти, і дав 5000 доларів у борг. У розмові з новим «другом» Черненко виказав таємні дані про оборонний завод, на якому працював.

Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.
Задача № 2

Працівник міліції Лепеха затримав неповнолітнього бешкетни­ка Льовочкіна і доставив його до відділення міліції. Батьки Льовочкіна були оштрафовані, через що батько побив сина. Вирішивши помститися Лепесі, Льовочкін підмовив трьох своїх знайомих і вони, вистеживши міліціонера на пляжі, несподівано напали на нього і побили. Двоє нападників були віком 15 років і двоє – 17 років.

Кваліфікуйте дії нападників. 

 Варіант 3 

Знаряддя та засоби вчинення злочину.

Задача № 1

Водій Лазько на підставі товарно-транспортної накладної перевозив сільськогосподарську продукцію з поля у сховище. Підчас виконання останньої ходки він викрав сільськогосподарську продукцію на суму 762 гривні.

Кваліфікуйте дію Лазька.

Задача № 2

Охрименко та Осипенко ввечері прийшли додому до Зощенка та почали вимагати, щоб останній повернув борг у сумі 5000 гривень сестрі Охрименка. Строк сплати боргу згідно з укладеним договором позики закінчився 3 місяці тому. Зощенко пообіцяв через тиждень повернути борг, але обіцянки не виконав. Охрименко та Осипенко прийшли до Зощенка та побили його, примушуючи виконати свої зобов’язання, тобто повернути борг. Зощенку були заподіяні легкі тілесні ушкодження, що потягли за собою короткочасний розлад здоров’я.

Чи є в діях Охрименка та Осипенка склад злочину? 

Варіант 4

Класифікація злочинів від ступеня тяжкості та її значення.

Задача № 1

Ілясов, Романченко і Воронецький на квартирі останнього розпивали спиртні напої. Між Ілясовим та Романченком виникла сварка, а далі – бійка, під час якої Романченко спричинив Ілясову легкі тілесні ушкодження без розладу здоров’я. Бійку було припинено Воронецьким. Випивка тривала. Збираючись іти до­дому, Ілясов не знайшов свого шкіряного пальта і запідозрив, що його сховав Романченко, щоб потім забрати собі. Обурений такою підозрою, Романченко накинувся з кулаками на Ілясова. Щоб заспокоїти Романченка, Воронецький та Ілясов зв’язали йому руки і ноги. Озлоблений на Романченка, Ілясов затяг його на кухню, де протягом тривалого часу завдавав у різні частини тіла ударів руками, ногами, а також ременем з металевою пряжкою, душив його цим ременем. Ілясов спричинив Романченку численні двосторонні переломи ребер, крововиливи в ділянці грудної клітки, на серцевій сумці, гіпофізі, сонячному сплетінні, оболонках і тканинах головного мозку та внутрішній оболонці серця. Від одержаних ушкоджень, що потягли за собою тяжкий травматичний шок і жирову емболію малого кола обігу, Романченко на місці вчинення злочину помер.

Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.

Задача № 2

Працівник міліції Придвора затримав Соловко як підозрювану у вчиненні крадіжки хлібопродуктів на хлібзаводі. Соловко зауважила про безпідставність його підозр. Тоді Придвора образив Соловко та двічі вдарив її по обличчю.

Чи є в діях Придвори склад службового злочину і якого саме? Чи зміниться кримінально-правова оцінка його дій, якщо буде встановлено, що Соловко справді вчинила крадіжку на хлібзаводі?

Варіант 5

Екстрадиція: проблеми теорії та практики.

Задача № 1

Гр. Єсипов систематично займався гомосексуальною проституцією, втяг у це заняття ще двох неповнолітніх чоловічої статі, керував їхньою «діяльністю», вилучаючи левову частку «зароблених» ними грошей. Клієнтів Єсипов і підлітки приводили до квартири Єсипова або ще до однієї квартири, яку він наймав, де й влаштовували оргії.

Дайте кримінально-правову оцінку ситуації.

Задача № 2

Дяченко, попереджений про звільнення з посади програміста АЕС за порушення трудової дисципліни, з мотивів помсти підмовив свого колишнього співробітника Бурого закласти в контрольно-захисну комп’ютерну систему АЕС шкідливу комп’ютерну програму, яка повинна була вимкнути систему в день звільнення Дяченка. Закладення програми було виявлене адміністратором комп’ютерної мережі АЕС і зупинці системи захисту вдалося запобігти.

Кваліфікуйте дії Дяченка і Бурого.

Варіант 6

Конкуренція кримінально-правових норм та її значення.

Задача № 1

Гр. Поклад був провідним конструктором КБ, яке розробляє нові зразки космічних об’єктів, зокрема і ті, що мають секретний характер, віднесений до державної таємниці.

Одного разу, вирушаючи на дачу, він взяв із собою малогабаритний прилад, дані про який були віднесені до державної таємниці. У дорозі його машину занесло, вона перекинулася, і Поклад знепритомнів. Коли він отямився, з машини було викрадено кілька речей, у тому числі і зазначений прилад.

Дайте правову оцінку ситуації, що склалася.

Задача № 2

Гр. Малишева, яка мала двох малолітніх дітей, працюючи завідувачем магазину на селі, усунулася від роботи. За неї часто працював її чоловік, який приймав і продавав товари, здавав виторг і готував звіти, відпускав товар у роздрібні торговельні точки тощо. Сама Малишева за звітністю не стежила, облік товарно-матеріальних цінностей вела погано, у результаті у неї виявлена нестача товару на суму 11 тис. грн. Малишева засуджена за ч. 2 ст. 364 КК.

Чи правильне рішення суду? 

Варіант 7 

Склад злочину, його види та значення для кваліфікації злочинів.

Задача № 1

Таран, скориставшись тим, що Січук була у стані сп’яніння, із застосуванням фізичного насильства вступив з нею в статеві зносини. Коли потерпіла після зґвалтування погрозила йому, що заявить в органи міліції, Таран вбив її, а труп спалив з метою приховання вбивства.

Кваліфікуйте дії Тарана.

Задача № 2

Разін у стані алкогольного сп’яніння почав вимагати від продавця фірми “Реґіна” Бонар, щоб вона відчинила вхідні двері до кіоску. Одержавши відмову, Разін почав нецензурно лаятись, стукав по кіоску, розбив скло, що впало на руку Бонар. Потерпілій було заподіяно легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я. Фірмі “Реґіна” було заподіяно шкоду на суму 195 гривень.

Кваліфікуйте дії Разіна.

Варіант 8

Об’єктивна сторона складу злочину та її значення для класифікації злочинів.

Задача № 1

Контроль за ходом та якістю проведення будівництва і виконанням електромонтажних робіт у будівлі універмагу, що реконструювався, здійснювали громадяни Березняк, головний інженер будівельної дільниці, і Татьків, майстер цієї ж дільниці. Електромонтажні роботи вони виконували з грубим відхиленням від затвердженого проекту. Марка дроту не відповідала проектній. Освітлювальна мережа була змонтована з великим електронавантаженням, що унеможливило захист під час перевантаження лінії. Світильники були прикріплені до стелі на дерев’яних брусах без відповідної ізоляції.

У результаті цих порушень в універмазі сталася пожежа, що завдала шкоди на суму 713 тис. грн.

Вирішіть питання про відповідальність Березняка і Татьківа.

Задача № 2

Гр. Кажан на лінії залізниці каменем зламав дві шафи автоблокування і розбив прилади, які там знаходились, заподіявши залізниці шкоду на суму 25 тис. грн. Він також забрав телефонний апарат.Пошкодження засобів зв’язку і сигналізації могло спричинити аварію потяга.

Кваліфікуйте дії винних. 

 Варіант 9 

Злочинні наслідки і кваліфікація злочину.

Задача № 1

Самойленко, раніше судимий за крадіжки індивідуального майна громадян (судимості не зняті і не погашені), прийшов до гуртожитку, де мешкала його знайома Петрашевська. Однак останньої в кімнаті не було. Сподіваючись, що вона зайшла до когось із дівчат, Самойленко став відчиняти двері інших кімнат, але там нікого не було. Виходячи з однієї із кімнат, Самойленко побачив на тумбочці норкову шубу вартістю 5100 гривень, яку він викрав, і пішов з гуртожитку.

Кваліфікуйте дії Самойленка.

Задача № 2

Заставенко І., працюючи бухгалтером малого приватного підприємства «Легіон», за вказівкою директора підприємства Заїки В., протягом 2010 року шляхом перекручення бухгалтерського обліку та звітності знижував розмір отриманого прибутку. Унаслідок цього не був сплачений податок на загальну суму 923 528 грн.

Кваліфікуйте дії Заставенка І. та Заїки В. 

Варіант 10 

Причинний зв'язок у кримінальному праві.

Задача №1

Директор приватного підприємства Петренко звернувся в один з комерційних банків з проханням надати його підприємству кредити, маючи мету придбати устаткування для виробництва. При цьому він подав до банку всі необхідні документи. Під час перевірки поданих документів з’ясувалося, що довідка про фінансовий стан підприємства не відповідає дійсності, баланс підприємства має від’ємне сальдо, раніше отримані кредити не повернуті, відсотки за ними не сплачуються, майно, що пропонувалось під заставу, уже заставне.

Кваліфікуйте дію Петренка.

Задача № 2

Щенківський та Зосименко, знаходячись у стані сп’яніння, зупинили автомобіль, яким керував Ленюк, і попросили підвезти їх до залізничного вокзалу. Під час руху вони, погрожуючи ножами, висадили водія з машини, а самі поїхали до сусіднього міста. Коли закінчилось пальне, машину покинули. Під час слідства було встановлено, що Щенківський і Зосименко заволоділи автомобілем лише з метоюдоїхати до сусіднього міста, де збиралися його залишити.

Кваліфікуйте дії Щенківського та Зосименка. 

 Варіант 11 

Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.

Задача № 1

Сторож магазину Коршун недбало ставився до виконання своїх обов’язків. Він заснув під час чергування. Цим скористались Ірмошин та Сиротюк, які проникли в магазин і викрали товари на загальну суму 10 000 гривень. Коршун прокинувся, коли злочинці вже втекли з місця вчинення злочину з викраденим.

Кваліфікуйте дії Коршуна, Ірмошина, Сиротюка.

Задача № 2

Коверя в стані сп’яніння вигулював вівчарку в парку культури і відпочинку. Коли постовий міліціонер зробив йому зауваження і запропонував покинути парк, оскільки в ньому вигулювати собак заборонено, Коверя вилаявся найого адресу нецензурними словами, схопивши за горло і кілька разів ударив його по обличчю, спричинивши легкі тілесні ушкодження без розладу здоров’я.

Кваліфікуйте дії Ковері.

Варіант 12 

Система покарань в кримінальному права.

Задача № 1

Гр. В’язова була на вечірці, де випила чимало спиртного, поводила себе розкуто, цілувалася й обнімалася з усіма присутніми хлопцями. Гришин завів її в гараж біля будинку, де вчинив з нею статевий акт. Наступного дня В’язова подала в прокуратуру заяву про зґвалтування її Гришиним.

Як кваліфікувати дії Гришина? Що може бути підставою для притягнення Гришина до кримінальної відповідальності?

Задача № 2

Громадяни Власов та Циркаль, дізнавшись, що їхня знайома Козка одружилася з багатим бізнесменом, почали вимагати у неї 1000 дол., погрожуючи, що скажуть її чоловікові, нібито вона вела розпусний спосіб життя, що не відповідало дійсності. Злякавшись конфлікту з чоловіком, Козка передала вказану суму Власову і Циркалю.

Кваліфікуйте ці дії. 

 Варіант 13 

Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі.

Задача № 1

Громадяни Коротаєв, Паньковський і Чубар створили організовану злочинну групу, яка, діючи під прикриттям фірми «Праця за кордоном», активно пропагувала серед молодих жінок виїзд за кордон нібито для роботи хатніми робітницями і прибиральницями. Фактично за домовленістю з іноземними сутенерами вони вивозили жінок для використання поза їхнім бажанням у сфері секс-бізнесу, тобто у ролі повій. Усього у такий спосіб за кордон було переправлено 23 жінки, три з яких, не маючи змоги повернутися, покінчили життя самогубством.

Кваліфікуйте дії Коротаєва, Паньковського і Чубаря.

Задача № 2

Гр. Халупов, перебуваючи у нетверезому стані на вулиці, «причепився» до незнайомої йому жінки Толкунової, безпідставно стверджуючи, що вона вкрала у нього гроші. Толкунова відштовхнула Халупова, той упав, ударився головою об тротуар, від чого стався перелом кісток склепіння та основи черепа, що спричинило смерть потерпілого.

Кваліфікуйте дії Толкунової. 

Варіант 14

Суспільна небезпечність злочину.

Задача № 1

Зимін зі своїм сусідом Нестеренком розпивали спиртні напої у квартирі останнього. Дружина Нестеренка, побачивши чоловіка та його товариша в стані сп’яніння, почала їх лаяти. Нестеренко намагався виштовхнути дружину з кімнати, де вони знаходились, але це її ще більше обурило, і вона, схопивши кухонний ніж, ударила чоловіка в живіт. У лікарні з’ясувалось, що лезо ножа проникло в черевну порожнину, але не пошкодило внутрішніх органів. Через 3 дні Нестеренка виписали з лікарні, а ще через 7 днів він закінчив амбулаторне лікування і вийшов на роботу.

Кваліфікуйте дії дружини Нестеренка.

Задача № 2

Під час допиту у кабінеті слідчого Ковальов,якому була обрана міра запобіжного заходу «взяття під варту», скориставшись неуважністю слідчого Мельниченка, узяв зі столу скляну попільницю і з помсти вдарив нею його по голові, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Побачивши, що потерпілий у непритомному стані, Ковальов, скориставшись цим, знищив матеріали кримінальної справи і втік через вікно.

Кваліфікуйте дії Ковальова. 

Варіант 15

Кваліфікація злочинів.

Задача № 1

Збираючи на світанку гриби, Паліїв кинув у ріку недопал сигарети. Поверхня води спалахнула, полум’я поширилося на кілька кілометрів і знищило у двох селах мости, а також був спалений трактор, що знаходиться біля річки. Сам Паліїв одержав опіки.

Було встановлено, що в результаті аварії на нафтопроводі в річку потрапило 4 тонни пального, однак Паліїв про аварію, що відбулася, не знав.

Що таке провина, чим визначається її зміст, сутність, ступінь і форми?

Дайте аналіз дій Паліїва. Чи зміниться вирішення питання, якщо Паліїв знав про аварію, однак у тумані переплутав річку з протокою?

Задача № 2
Гр. Кухаренко завагітніла від випадкового статевого акту. Утримувати дитину не мала можливості і вирішила вбити її одразу після пологів. До лікарів не зверталася, дитину народила вдома. Заздалегідь приготувала відро з водою, в якому і втопила новонародженого. Уранці викинула труп у колектор.

Як треба кваліфікувати дії Кухаренко? 

Варіант 16

Кримінальна відповідальність та її види.

Задача № 1

Гр. Петров, перебуваючи в нетверезому стані, на пляжі роздягнувся догола, підходив до відпочивальників, показував їм статеві органи, робив цинічні пропозиції. Людина похилого віку Цвєткова сказала йому: «Чи не соромно тобі, хуліган?» Петров штовхнув її, вонавдарилася головою об залізну урну і померла на місці.

Кваліфікуйте дії Петрова.

Задача № 2

Командир гелікоптера М-8 Таранець без польотного завдання і навігаційного плану польоту, при неповному екіпажі та зі сторонніми особами на борту намагався виконати політ з метою катання, однак не впорався з керуванням: на висоті 30 метрів різко нахилив гелікоптер уліво більш як на 45°, що призвело до падіння повітряного судна. У результаті аварії двом пасажирам були завдані середньої тяжкості тілесні ушкодження, а гелікоптер став непридатним для подальших польотів, чим заподіяно шкоди компанії на суму 12 млн. грн.

Вирішіть питання про відповідальність Таранця і кваліфікуйте його дії.

Варіант 17 

Суспільно небезпечна бездіяльність. 

Задача № 1

Гр. Таранова незаконно висіяла снотворний мак (усього – 800 рослин) на своїй земельній ділянці з метою збуту. Про це довідався наркоман Титов, який, дочекавшись, коли мак дозріє, зрізав 77 його стебел.

Кваліфікуйте дії цих осіб.

Задача № 2

Між Шелудьковим і Шаповалом у квартирі останнього виникла сварка, під час якої Шаповал ударив Шелудькова по голові, заподіявши легке тілесне ушкодження з короткочасним розладом здоров’я. Однак, це ушкодження заподіяло крововилив у мозок, унаслідок якого Шелудьков помер. У висновку судово-медичної експертизи зазначено, що в розвитку крововиливу, який призвів до смерті, визначальними моментами були патологія артеріальних судин та супутні захворювання (гіпертонія), алкогольне сп’яніння, конфліктна ситуація і незначна травма. Про наявність у Шелудькова патологічних змін судин головного мозку Шаповал не знав.

Вирішіть питання про кваліфікацію вчиненого Шаповалом. Чи зміниться рішення, якщо Шаповал знав про наявність захворювання в Шелудькова?

Варіант 18

Спеціальний суб’єкт злочину.

Задача № 1
Косолапов та Волченко знали, що бухгалтер підприємства поїхав у банк за грошима, де мав отримати 420 000 гривень. Коли він повернувся назад, на перехресті доріг вони зупинили його автомобіль і, погрожуючи пістолетом, поставили вимогу віддати гроші. Бухгалтер відповів, що грошей він не одержав. Тоді Косолапов та Волченко обшукали потерпілого і, не знайшовши грошей, зняли з нього піджак і наручний годинник на загальну суму 639 гривень.

Кваліфікуйте діївинних осіб.

Задача № 2

Коваль був притягнутий як обвинувачений за ч. 3 ст. 296 КК України.

Бажаючи допомогти своєму брату уникнути відповідальності за цей злочин, його брат Коваль Петро прибув на квартиру до свідка Туровського і попросив дати «потрібні» для брата Миколи показання. Туровський погодився і дав на слідстві та в суді такі свідчення, за що отримав від Коваля Петра 10 тис. гривень.

Кваліфікуйте дії Коваля Петра і Туровського. 

Варіант 19

Умисел як форма вини.

Задача № 1

Шаюнов вирішив організувати стійку озброєну групу для скоєння розбійних нападів на громадян. На його пропозиції дали згоду Зарубін і Рибаков. З цією метою Шаюнов виготовив пістолет і два мисливські ножі, які передав Зарубіну і Рибакову. Але цим особам не вдалося скоїти жодного нападу, тому що вони були викриті та притягнуті до кримінальної відповідальності.

Кваліфікуйте дії Шаюнова, Зарубіна і Рибакова.

Задача № 2

Прядков і Стрильбицький, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вночі проникли в будинок Міроненка з метою викрадення його майна. Вони погрожували потерпілому обрізом, але Міроненко не віддав грошей, які сховав під сорочкою. Тоді Прядков і Стрильбицький убили Міроненка, після чого заволоділи грошима та цінними речами на загальнусуму 1 275 гривень і втекли з місця вчинення злочину.

Кваліфікуйте дії Прядкова і Стрильбицького. 

 Варіант 20

Крайня необхідність та умови її правомірності. 

Задача № 1

Громадяни Ястребов, Ситько і Чеберек, попередньо змовив­шись, створили злочинну групу, яка займалася переправленням осіб через державний кордон України. Проживаючи в різних містах країни, вони зустрічали, а потім передавали один одному групи нелегальних мігрантів, які транзитом через Україну прямували в Західну Європу. Останній етап їхньої діяльності – переправа нелегалів через кордон з Польщею. Усього ними переправлено майже 200 мігрантів, від кожного з яких вони отримували в середньому по 3,2 тис. дол.

Були випадки, коли Чеберек, який був останньою «ланкою» злочинного ланцюга, кидав нелегалів неподалік від кордону і зникав з грошима, а одного разу, перевівши вночі групу до Польщі, показав їй напрямок руху в протилежний бік, у результаті чого нелегали, самі того не підозрюючи, опинилися знову на території України.

Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.

Задача № 2
Викладач середньої школи Трунько, який працював у виховній колонії, на прохання засудженого Тарасюка проніс і передав йому фінський ніж для того, щоб Тарасюк разом з іншим засудженим вчинив напад на охорону і втік з колонії. За це друзі Тарасюка на волі вручили йому 45000 грн.

Кваліфікуйте ці дії.

Варіант 21 

Готування до злочину. 

Задача № 1

Гр. Попенко, прийшовши додому до свого випадкового знайомого Тютюнова, вирішив заволодіти цінностями, які він там побачив. Несподівано вдарив Тютюнова ножем і вбив його. Потім прихопив цінності, речі та гроші, виходячи, підпалив квартиру, яка до прибуття пожежників вигоріла вщент.

Кваліфікуйте дії Попенка. 

Задача № 2

Гр. Матрасов виготовив фальшиві 20-гривневі купюри кількістю 1000 штук і придбав на них меблевий гарнітур у приватному магазині «Сибіла». Його дії були кваліфіковані за ч. 2 ст. 199 і ч. 4 ст. 190 КК.

Чи правильна кваліфікація дій Матрасова?

Варіант 22

Добровільна відмова при незакінченому злочині.

Задача № 1

Щемаченко у відсутності чоловіка, що знаходився у тривалому відрядженні, підтримувала статеві зв’язки з Коваленком. Через певний час вона завагітніла і, побоюючись розправи з боку чоловіка, вирішила позбутися дитини. Про свій намір вона повідомила знайому Кириченко, яка згодилась за певну винагороду їй допомогти. Коли дитина народилась, то Кириченко прийняла пологи, а наступного дня вони втопили дитину у ванні, а труп закопали.

Кваліфікуйте дії Щемаченко і Кириченко.

Задача № 2

Грищенко і Майсурадзе в нічний час, зламавши замок, проникли до будинку Паська, звідки викрали продукти харчування та одяг на загальну суму 765 грн. При виході із будинку їх зустрів Пасько, який намагався затримати Грищенко та Майсурадзе і вилучити викрадене. Злочинці нанесли йому легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я, і з викраденим майном втекли.

Кваліфікуйте дії Грищенка та Майсурадзе.

Варіант 23

Сукупність злочинів.

Задача № 1

Ніконов, обуренийтим, що продавець магазину Шилова продала йому брудний стакан з напоєм, а потім відмовилася його замінити чи повернути гроші, поїхав додому, де взяв мисливську рушницю і повернувся в магазин. Він два рази вистрелив шротом у прилавок, пошкодивши охолоджувальний апарат, чим спричинив матеріальну шкоду на 270 гривень. Коли Ніконов стріляв, нікого поблизу не було. Шилова, побачивши Ніконова з рушницею, також сховалася в кабінет директора.

Кваліфікуйте дії Ніконова.

Задача № 2

Раніше судимий за розбій Зубов у нічний час, розбивши вікно, проник у приміщення дитячого садка з метою крадіжки. Оглянувши кімнати, Зубов нічого цікавого для себе не знайшов і, залишаючи будівлю, прихопив з собою кухонний ніж вартістю 20 гривень.

Кваліфікуйте дії Зубова. 

Варіант 24 

Пособник злочину. 

Задача № 1

Громадяни Карпов, Шустов і Рабінович зорганізувалися у банду і, використовуючи незаконно добуті автомат Калашникова і гранатомет РПГ-18, вчинили три напади на оселі громадян. Для запланованого нападу на інкасаторів вони взяли у гр. Сімка автомашину, повідомивши, для чого вони її беруть, і пообіцяли Сімкові 10 % від суми грошей, якими вони заволодіють.

Кваліфікуйте дії зазначених осіб. 

Задача № 2

Гр. Петрик, бажаючи зайнятися підприємницькою діяльністю, взяв у борг у свого знайомого Султика 6 тис. дол. під «чесне слово» на півроку. Однак справа у Петрика «прогоріла», і він не зміг віддати гроші впродовж року. Для повернення грошей Султик найняв членів організованої злочинної групи в кількості чотирьох чоловік, щоб вони «вибили» борг у Петрика, домовившись віддати їм половину грошей. Члени зазначеної групи неодноразово вимагали у Петрика повернути гроші, залякуючи вбивством і, нарешті, прийшовши до нього в дім, піддали тортурам, від яких потерпілий втратив зір.

Дайте кримінально-правову оцінку вказаній ситуації. 

Варіант 25 

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

Задача № 1.

Гр. Заворотько ворогував зі своїм співробітником Прядком, який прилюдно звинувачував його у тому, що він перекладає свою роботу на інших колег. Вирішивши позбутися Прядка, Заворотько підбурив його родича Каткова вбити Прядка, довівши, що Катков стане спадкоємцем його квартири. Катков убив Прядка, за що був засуджений за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК, а Заворотько – за ч. 4 ст. 27 і п. 6 ч. 2 ст. 115 як підбурювач. На суді обидва заперечували кваліфікацію своїх дій. Заворотько стверджував, що його мотиви не були корисливими, а Катков – що не став володарем квартири.

Чи є підстави погодитися з ними?

Задача № 2

Гр. Цілуйко прийшов додому у нетверезому стані. Сокирою почав рубати меблі, дружина намагалася перешкодити цьому, але він побив її, підпалив запальничкою її волосся, вигнав з дитиною, неодягненою, на мороз. Сусіди намагалися втрутитися, але Цілуйко бігав за ними з сокирою з криками: «Уб’ю! Заріжу!» Коли вони викликали наряд міліції, Цілуйко вчинив опір: плював в обличчя міліціонерам, при спробі надіти йому наручники, вдарив міліціонера ногою в живіт.

Кваліфікуйте дії Цілуйка. 

Варіант 26 

Кримінальна відповідальність її підстави та види. 

Задача № 1

Гр. Ковальчук приніс додому відеофільм, на якому були зняті кадри задоволення статевої пристрасті неприродним способом, а також злягання людей з тваринами. Касету Ковальчук заховав у шафі, але її там знайшов його 15-річний син і зробив «перегляд» зі своїми однокласниками у школі.

У своїх поясненнях Ковальчук твердив, що фільм є не порнографічним, а еротичним.

Дайте правову оцінку ситуації.

Задача № 2

Гр. Муцький, водій автопарку, був відсторонений від керуван­ня автобусом, тому що з’явився на роботу в нетверезому стані. Тоді він самовільно проник до гаража і забрав автобус, на якому їздив містом, перевозячи людей. Увечері Муцький поставив автобуснамісце в гаражі, зароблені гроші привласнив.

Кваліфікуйте дії Муцького. 

Варіант 27

Юридична помилка та її вплив на кваліфікацію злочину.

Задача № 1

Гр. Царьов вигулював собаку породи пітбультер’єр без намордника і повідця. Працівник міліції Петько, який був у цивільному, зробив йому зауваження. У відповідь Царьов став кричати, що не допустить знущання над твариною, чим викликав роздратування у собаки. Оскільки собака проявляв надмірну агресивність, Петько з наявної у нього табельної зброї чотирма пострілами вбив пітбультер’єра.

Царьов звернувся до прокурора з вимогою притягнути Петькадо кримінальної відповідальності за ст. 299 КК.

Ваша думка з цього приводу.

Задача № 2

У ході здійснення необхідної оборони гр. Хмельов умисно перевищив її

межіі, вдаривши нападника по голові, завдав йому ушкодження головного мозкусередньої тяжкості за наявності симптомів ураження стовбурної ділянки.

Кваліфікуйте дії Хмельова. 

Варіант 28

Поняття та юридична характеристика множинності злочинів.

Задача № 1

Хвора на алкоголізм безробітна гр. Тичкіна систематично примушувала свою 10-річну дочку Таню займатися жебрацтвом і віддавати їй гроші на горілку. Якщо дитина приносила мало грошей, Тичкіна її била. Одного разу після мордування Таня підняласяна горище будинку, звідки викинулася на землю і загинула.

Дайте правову оцінку випадку.

Задача № 2

Гр. Іванов ревнував свою дружину й одного разу, перебуваючи напідпитку і знаючи, що дружина гуляє з дитиною в міському саду, пішов її розшукувати і застав за тим, що вона розмовляла з молодим хлопцем. Іванов вихопив ніж і вбив жінку на очах багатьох людей, що викликало у деяких з них шок. Дії Іванова були кваліфіковані за п. 7 ч. 2 ст. 115 КК.

Чи правильна ця кваліфікація? 

Варіант 29

Об’єктивна сторона злочину.

Задача № 1

Відпочиваючи на дачі, Жовтнів скуповував у жителів найближчого села сушені гриби і, приїжджаючи в місто, продавав їх за високою ціною. Кивало, що купив у Дубняку гриби, приготував з них солянку і почастував нею своїх гостей. Один з гостей – Вірменко – отруївся грибами, що були отруйними, і помер.

Як кваліфікувати дії Кивала? Чи зміниться кваліфікація, якщо Кивало попередив гостей про те, що гриби він купував «на руках» і сам їх ще не пробував?

Задача № 2

Посилаючи свого юрисконсульта Рабіновича для зустрічі з головою районної державної адміністрації для одержання вигідних замовлень для фірми, її голова Кац зняв з рахунка фірми 10 тис. грн і дав їх Рабіновичу для передачі як хабара голові адміністрації. Рабінович гроші передав, замовлення фірма не отримала.

Кваліфікуйте ці дії.

Варіант 30

Суб’єктивна сторона злочину.

Задача № 1

Полтавець, електрик за фахом, для охорони своєї теплиці відгородив її сталевим дротом і підключив до електромережі. Сусід Полтавця Котів, знаходячись у нетверезому стані, заблукав у двір Полтавця і, зачепивши рукою за провід, був смертельно травмований електрострумом.

Кваліфікуйте дії Полтавця. Чи зміниться рішення, якщо Полтавець перед підключенням електроструму попередив про це сусідів, у тому числі і Котова, а також установив дерев’яні щити з написом «Обережно, висока напруга! Прохід заборонений!»?

Задача № 2

Група осіб, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, зареєструвала у міській раді ТОВ «Піраміда Ікс», «Врожай» і «Спектр», після чого відкрила у філії комерційного банку «Приватбанк» розрахункові рахунки зазначених «підприємств», які використовувалися в подальшому для незаконного конвертування коштів і здійснення фінансово-господарської діяльності поза системою оподаткування і встановленого порядку бухгалтерського обліку. На рахунки фіктивних підприємств цими ТОВ було перераховано понад 29 млн грн.

Дайте оцінку цим діям. 

Варіант 31

Осудність та неосудність.

Задача 1.

На одному з суден у морському порту м. Керчі отруїлось кілька осіб, їх у тяжкому стані було доставлено в лікарню. Розслідуванням встановлено, що за два дні до цього на судні здійснювалася фумігація (зне­заражування) від небезпечного карантинного шкідника - карпового жука. При цьому було порушено спеціальні правила: не було організовано достат­ню вентиляцію приміщень, наявність бромметилу визначалась без ураху­вання погодних умов, балони з ним не прогрівали, а фумігацію проводили аварійним способом, розливаючи фумігант. Не встановивши наявності от­рутохімікатів, начальник фумігаційного загону держінспекції з карантину рослин Лункевич, який керував роботами, дав дозвіл на заселення судна. Коли було включено опалювальну систему судна, бромметил почав випаро­вуватися, що й стало причиною отруєння деяких членів команди судна.

Кваліфікуйте дії винного.

Задача 2.

Прораб асфальтобетонного заводу Марчук грубо пору­шив правила техніки безпеки під час будівництва, ремонту й утримання автомобільних шляхів, не виконав вказівки інспектора держсільелектронагляду та головного механіка тресту огородити трансформатор та навісити замки на розподільний прилад і хвіртку огорожі. Марчук, давши завдання теслі заводу Савенку відремонтувати огорожу трансформатора, не проінструктував його щодо особливостей роботи на цьому об’єкті, не сповістив електромонтера заводу Тищенка про ремонтні роботи і не­обхідність зняття напруги з трансформатора на час цих робіт. Савенко, не знаючи правил техніки безпеки, підняв матеріал на площадку трансформа­тора і був смертельно уражений електрострумом.

Хто і за вчинення якого злочину повинен нести відповідальність? 

Варіант 32 

Необережність та її види.

Задача 1.

Як інженер-електрик промислового об’єкта, Карпов був зобов’язаний контролювати дотримання правил техніки безпеки працівни­ками бригади електромонтерів, які забезпечують роботу трансформатор­ної будки, розташованої поблизу житлового масиву. 6-літній Боря Маїлов, граючись біля трансформаторної будки, закинув іграшковий пістолет на дах розташованих біля задньої стінки статичних конденсаторів. Він виліз на огорожу, встановлену навколо будки, намагаючись палицею з вбитим у неї цвяхом дістати іграшку, пробивши при цьому ізоляцію. Боря Маїлов був смертельно уражений електрострумом.

Кваліфікуйте дії винного.

Задача 2.

На заводських шляхах азотнотукового заводу формував­ся ешелон цистерн з аміаком. Внаслідок порушення правил руху під час цих робіт ешелон зіткнувся з вагоном, що перебував під навантаженням. Вагон змістився, зрушивши транспортер, з допомогою якого здійснюва­лось навантаження, а той зачепив опорну цегляну колону навантажуваль­ної площадки і зруйнував її. Цеглинами з колони було смертельно травмо­вано вантажника. Зіткнення допустив машиніст локомотива Шевчук.

Кваліфікуйте дії винного.

Варіант 33

Необхідна оборона.

Задача 1.

Під час бурі вітер зірвав електричний провід, який про­вис біля заводської огорожі. Пройшло п’ять годин. Робітник Кушнір після закінчення роботи, щоб скоротити шлях додому, намагався перелізти через огорожу. В темряві він доторкнувся до проводу і був смертельно уражений електрострумом.

Чи повинен відповідати за смерть Кушніра начальник дільниці елект­ричної мережі й підстанції Борисов?

Задача 2.

Майстер лісодільниці Миронов запропонував гр. Савку працювати на лебідці, шестерні передачі якої не були закриті захисним кожу­хом. Саме робоче місце було захаращене й забруднене. Під час роботи лебідчик Савко зробив різкий рух, посковзнувся на брудному вологому грунті й впав правим ліктем на шестерні лебідки, діставши смертельну травму.

Кваліфікуйте дії винного. 

Варіант 34 

Готування до злочину та замах на злочин. 

Задача 1.

Працівники ДАІ затримали гр. Ковтюхова, який керував у стані тяжкого сп’яніння автомобілем «Вольво». Автомобіль залишили на подвір’ї райвідділу міліції, а водія направили у медвитверезник. У салоні автомобіля разом з Ковтюховим знаходилися його знайомі Дашко і Цибін. Через деякий час вони зайшли на подвір’я райвідділу міліції, де знаходив­ся автомобіль Ковтюхова, і спробували його звідти забрати. Проте сержант міліції Мовчан перешкодив їм у цьому. Тоді Дашко і Цибін накинулись на Мовчана, погрожуючи побити, і, загрожуючи ножами, змусили працівника міліції віддати їм автомобіль Ковтюхова, на якому зникли.

Кваліфікуйте дії винних.

Задача 2.

Гр. Денисенко, знаходячись у стані сп’яніння, перевозив на мотоциклі з коляскою двох нетверезих пасажирів. Назустріч йому йшла ван­тажна автомашина під керуванням водія Стеценка, який порушив правила і виїхав на зустрічну смугу дороги. Побачивши це, Денисенко продовжував РУХ. Лише в останню мить обидва водії зробили спробу уникнути аварії, але зробити це не змогли: мотоцикл і машина зіткнулись. Один із пасажирів мо­тоцикла загинув, іншому заподіяні тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Дайте правову оцінку дій винних. 

Варіант 35 

Поняття співучасті та її форми. 

Задача 1.

Курсант спортивно-технічного клубу Макаренко разом з інструктором клубу Щербиною виїхали на практичну їзду на навчальній машині ГАЗ-51 з подвійним керуванням.

Під час руху з дозволу Щербини в дообладнаний для перевезення паса­жирів кузов машини сіли три жінки, які попросили їх підвезти. Рухаючись з крутого схилу дороги зі швидкістю 90 км на годину, Макаренко не справив­ся з керуванням, розгубився, а Щербина не вжив своєчасних заходів щодо недопущення аварії. Автомобіль перекинувся, і одна з пасажирок загинула.

Дайте правову оцінку дій винних.

Задача 2.

15-річний Ільєнко, не маючи права на керування авто­мобілем, взяв без дозволу машину ВАЗ-2109, що належала його батькові. Рухаючись по вулиці без навичок керування транспортним засобом, він наїхав на гр. Стадніченко, яка загинула.

Дайте правову оцінку діям підлітка Ільєнка. 

Варіант 36 

Види співучасників та їх відповідальність.

Задача 1.

Борисенко, керуючи автомобілем 3IJ1-130, заїхав додому на обід. Він залишив машину біля воріт з ключем у замку запалення, а та­кож не зачинив дверці кабіни. Зазначені обставини використав Плаксін, який вкрав машину. Рухаючись по шосе, Плаксін порушив правила дорож­нього руху, внаслідок чого наїхав на велосипедиста Долгова і заподіяв йо­му тяжкі тілесні ушкодження.

Дайте правову оцінку діям винних.

Задача 2.

Гр. Гальченко на автомобілі ГАЗ-53 перевозив пісок з кар’єру на птахофабрику. В обідню перерву він випив з робітником Балашовим горілку. Після цього Гальченко та Балашов, перебуваючи у стані сп’яніння, поїхали на вказаному автомобілі з дев’ятьма пасажирами. Галь­ченко сидів за кермом, а Балашов вмикав передачі. Вони не впоралися з ке­руванням машини, і вона перекинулась. Двоє пасажирів загинуло, інші за­знали тілесних ушкоджень.

Дайте правову оцінку діям винних. 

Варіант 37 

Складна форма співучасті.

Задача 1.

Гр. Оводков, прямуючи на закріпленому за ним авто­мобілі ЗІЛ-130, під час руху заднім ходом з однієї вулиці на іншу не вжив усіх заходів передбачливості і вчинив наїзд на гр. Митюшину, спричинив­ши їй легке тілесне ушкодження. Внаслідок цього в останньої виникло за­палення, некроз тканин правого стегна і сепсис, від якого вона через місяць померла у лікарні.

Комплексна судово-медична експертиза відмітила у своєму висновку, що між легкими тілесними ушкодженнями, запаленням, що виникло, і не­крозом тканин правої ноги, що призвело до настання смерті від сепсису, причинний зв’язок є, але він не прямий, оскільки основне значення для не­сприятливого результату мав стан травмованої кінцівки, який передував травмі, і загальне захворювання потерпілої гіпертонічною хворобою.

Кваліфікуйте дії гр. Оводкова.

Задача 2.

Начальник автоколони Винокуров розпив у робочий час з водієм Павлюком спиртні напої, після чого підписав йому путівку в рейс. Перевіряючи технічний стан автомобіля, механік Бондаренко почув від Павлюка запах алкоголю, у зв’язку з чим порадив йому бути обережним за кермом. Він також попередив Павлюка про те, що в машині погано працю­ють гальма і це потрібно враховувати в дорозі.

По дорозі Павлюк під впливом алкоголю не зреагував своєчасно на пішохода, який перетинав вулицю по пішохідному переходу, і наїхав на нього, чим заподіяв останньому тяжкі тілесні ушкодження. Автотехнічний експерт у висновку вказав, що «... водій не мав технічної можливості відвернути подію у зв’язку з несправністю гальмової системи. При справ­них гальмах водій мав би технічну можливість відвернути аварію».

Дайте юридичну оцінку по справі. 

Варіант 38 

Повторність злочинів та її види. 

Задача 1.

17 січня близько 19 години гр. Безбожний, керуючи у стані сп’яніння саньми, в яких знаходилася його жінка Терещенко, їхав ву­лицею села в напрямку мосту через річку Інгулець. На перехресті кінь, за­пряжений у сани, був засліплений світлом фар зустрічної машини й побіг галопом. Безбожний робив спроби притримати коня віжками, але він не зу­пинявся. Рухаючись серединою дороги, сани, розгойдуючись, пішли боком через зустрічну проїжджу частину і вдарились у ЗІЛ-157, який стояв біля узбіччя. При цьому гр. Терещенко загинула.

Кваліфікуйте дії гр. Безбожного.

Задача 2.

Гр. Червонюк перевищив встановлену швидкість і виїхав на тротуар, де наїхав на пішохода гр. Скибіна, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження. Маючи намір зникнути з місця події, щоб уник­нути відповідальності, Червонюк порушив правила дорожнього руху і зіткнувся на перехресті з вантажним автомобілем. При зіткненні пасажи­рам Аверченку і Цвигуну заподіяно тілесні ушкодження. Наступного дня потерпілі Скибін і Цвигун померли.

Дайте правову оцінку дій винного. 

Варіант 39 

Рецидив та його види. 

Задача 1.

Гр. Бугаєнко знаходився за кермом закріпленого за ним автомобіля КАМАЗ на території рибокомбінату. Завідуюча складом Лук’янова попросила його за допомогою машини підштовхнути ближче до складу вагон-холодильник, який стояв на колії. Бугаєнко дав згоду і за до­помогою деревини, яку підтримували робітники складу, став штовхати заднім бортом автомобіля вагон-холодильник. При черговому поштовху Деревина зламалась, і робітник Смирнов одержав смертельну травму.

Дайте правову оцінку дій винних.

Задача 2.

Прокопенко, Вареник, Грицюк, всього 35 робітників заводу, сіли на проїжджій частині центральної магістралі міста Донецька і тим самим припинили рух транспортних засобів майже на три години.

Свою оцінку вони пов’язали з тим, що адміністрація заводу запропонува­ла працівникам двох цехів піти у двотижневу відпустку за свій рахунок.

Дайте правову оцінку скоєному. 

Варіант 40 

Поняття покарання та його мета

Задача 1.
Гр. Стецюра перевищив встановлену швидкість дорожньо­го руху і виїхав на тротуар, збивши пішохода Шаригіна. Водій автомобіля не зупинив і поїхав геть з наміром уникнути відповідальності. Внаслідок отри­маних ушкоджень і відсутності допомоги гр. Шаригін через деякий час помер.

Дайте кримінально-правову оцінку діям гр. Стецюри. Відповідь поясніть.

Задача 2.

Гр. Линчак працював у Новомиколаївській ПМК № 87 трактористом. Якось ввечері, коли вже ніхто не працював, він самовільно взяв закріплений за ним трактор Т-150 і поїхав на ньому до лікарні, де лікувалась його дружина.

Дайте кримінально-правову оцінку діям гр. Линчака. Відповідь поясніть. 

Варіант 41 

Призначення покарання за сукупністю злочинів.

Задача 1.

Авіамеханік Білик неякісно виконав ремонт двигуна, а інженер Титарчук, в обов’язки якого входила перевірка якості ремонту, не зробив цього, довірившись авіамеханіку. В польоті двигун відмовив, що спричинило аварію літака, в якій загинули його екіпаж і пасажири.

Кваліфікуйте дії винних.

Задача 2.

Перший пілот Бортовий та другий пілот Біланов керува­ли завантаженням хімікатів для обробки посівів, оцінюючи кількість ван­тажу «на око». Вони погодилися взяти на борт агронома Кваснєвського, який хотів оглянути сільськогосподарські угіддя. Від перевантаження літак зазнав аварії. Бортовий, Біланов і Кваснєвський отримали середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Кваліфікуйте дії винних.

 Варіант 42 

Призначення покарання за сукупністю вироків.

Задача 1.

Капітан нафтоналивного танкера Юрченков, керуючи судном при виході з порту в умовах, що вимагають особливої уваги, пере­довірив керування судном рульовому Закарлюці, вказавши неправильний курс. Результатом було зіткнення танкера з риболовецьким сейнером, капітан якого, порушуючи правила, передовірив управління судном матро­су Сливі, зійшовши на короткий час у свою каюту за цигарками. Одержав­ши сильне ушкодження, сейнер почав тонути. Капітан танкера Юрченков, не надавши допомоги екіпажу танкера, вернувся в порт. Сейнер затонув, його екіпажу вдалося врятуватися. Під час досудового слідства Юрченков пояснив, що він боявся затоплення танкера, який також дістав ушкоджен­ня, в зв’язку з чим повернувся в порт для його усунення.

Кваліфікуйте дії винних.

Задача 2.

Під час міжнародної парусної регати рульовий яхти «Акула» Торопов при повороті біля сигнального буя зіткнувся з іспансь­кою яхтою «Андалузія», внаслідок чого остання перевернулась і парусом накрила яхтсмена, який виявився в небезпечному для життя становищі. Ігноруючи останню обставину і прагнучи виграти гонку, Торопов продов­жив гонку, не надавши допомоги потерпілому, який затонув.

Кваліфікуйте дії винних. 

Варіант 43 

Давність та її види за кримінальним правом України. 

Задача 1.

Бажаючи помститися обхіднику залізниці Мажарі, Кате- ринчук та Приятель вночі вийняли зі шпал 25 костилів на залізничному по­лотні. В результаті товарний потяг зійшов з рейок, матеріальна шкода від аварії становила 60 тис. гривень.

Кваліфікуйте дії винних.

Задача 2.

Бульдозерист Кузьмук, переїжджаючи залізничну колію в невстановленому місці з опущеним ножем, якого він забув підняти, зсу­нув рейку на 20 см, про що нікому не повідомив. Потяг з вагонами, заван­таженими вугіллям, зійшов з рейок і завалився. Машиніст і його помічник одержали середньої тяжкості та тяжке тілесні ушкодження.

Кваліфікуйте дії винних. 

Варіант 44

Погашення та зняття судимості.

Задача 1.

Гр. Яремченко і Свиняка помітили під трубопроводом калюжку рідини, схожої на бензин. Увечері приїхали сюди вантажною ма­шиною з порожніми бочками, просвердлили отвір, внаслідок чого бензин почав бити струменем, наповнили бензином бочки і повернулись додому. До приїзду аварійної бригади велика кількість бензину вилилась на землю, попала в струмок, а звідти в річку, що спричинило загибель риби.

Кваліфікуйте дії винних.

Задача 2.

Завдання 28. Гр. Мірошник, чергова по залізничному переїзду, на яко­му нормальним вважається закрите положення шлагбаума, пропустивши по­тяг, відкрила шлагбаум і за переїздом не стежила, хоча знала, що незабаром У бік станції має пройти автодрезина. Проходячи через переїзд, автодрезина під керуванням Шичка, який виявив неуважність, наїхала на череду корів. Дві корови зазнали травм, їх довелося пізніше дорізати. Сам Шичко та паса­жир автодрезини Шуст одержали середньої тяжкості тілесні ушкодження. Кваліфікуйте дії винних.

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ п/п

Назва етапів курсової роботи

Строк виконання етапів (роботи)

Примітки

1.

Вибір теми, вивчення літературних джерел та складання плану роботи

 

 

2.

Підготовка 30 % курсової роботи та подання її керівнику

 

 

3.

Підготовка 70 % курсової роботи та подання керівнику

 

 

4.

Підготовка 100 % курсової роботи та подання керівнику

 

 

5.

Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень керівника

 

 

6.

Отримання відгуку керівника роботи

 

 

7.

Захист курсової роботи

 

 

  

Додаток В

Приклад змісту курсової роботи за темою „Принципи кримінально-правової кваліфікації”

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

1.1. Поняття принципів кримінально-правової кваліфікації, їх функції та види

1.2. Джерела походження принципів кримінально-правової кваліфікації

РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЯК НЕВІДЄМНА ЧАСТИНА ВСІХ ПРАВОВИХ ПРИНИЦІВ ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ

2.1. Загальна характеристика принципів

2.2. Співвідношення принципів кримінально-правової кваліфікації з іншими принципами правової системи

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМАТИКА ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

  

Додаток Г

РОЗДІЛ 1. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

1.1. Поняття принципів кримінально-правової кваліфікації, їх функції та види 

У науці кримінального права підтримку знаходить думка про те, що серед правил кваліфікації слід виділяти ті з них, які відіграють роль принципів, але проблема полягає в тому, що не всі вчені проводять різницю між принципами і окремими правилами, які використовуються при кваліфікації, до того ж, у теорії кримінального права відсутня більш-менш чітко виражена позиція щодо того, що слід відносити до принципів кваліфікації (її загальних правил). Тому, доцільно з’ясувати ознаки та поняття таких принципів.

Вивчення праць таких вчених, як О.І. Рарога [4–6], Л.Д. Гаухмана [11;12], В.О.Навроцького [35], В.Н.Кудрявцева [6;43;44] та інших, що розглядають відповідні закономірності, формулюють принципи застосування кримінального закону взагалі і кваліфікації, зокрема дозволить наблизитьсь до розв’язання проблем, які виникають в правозастосовній діяльності.

 

Додаток Д 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У РОБОТІ

(у роботі список формується без таблиці читай стор. 11)

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії, підручники (один, два або три автори)

Гончаренко В.В. Кредитна кооперація. Форми економічної самодопомоги сільського і міського населення у світі та в Україні (теорія, методологія, практика). – К.: Глобус, 1998.–330с.

 

Костырко Л.А., Пащенко Т. В. Рынок финансовых услуг: Учебное пособие./ / Восточноукраинский гос. ун-т. — Луганск, Изд-во ВУГУ, 1999.–178с.

Фокин А.В., Фокин А.А. Международный финансовый рынок в Internet. –К.: ЧП "Компания "Актуальна освіта", 2000. – 82с.

 

Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навчальний посібник / Під ред. проф. В.М.Федосова.– К.: Либідь, 1993. – С. 71–93.

Чотири автори

Переводной и простой вексель: практика применения: [Справ. изд.] / Ю.М. Лысенков, А.И. Рымарук, В.П. Ляшко,

С.Ю. Фомичева. / Под. ред. Ю.М.Лысенкова. – К.: Логос, 1998. – 355 с.

П’ять та більше авторів

Методологічні засади комплексного розвитку продуктивних сил регіонів / Данилишин Б.М., Фащевський М.І., Чернюк Л.Г., Антоньєва Л.С., Горська О.В., Горський А.М.– К.: РВПС України НАН України, 1998.–161с.

Колективний автор

Вступ до банківської справи: Навч. посібник / Колектив авт.: Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. / Під ред. Савлука М.І. – К.: Вид-во "Лібра", 1998. – 342с.

Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред.

С.С. Осадець; Київ. нац. екон. ун-т, Укр. фін.-банків. шк., Центр навчання страхової справи. – К.: КНЕУ, 1998. – С. 518.

Перекладні видання

Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: Підручник / Пер. з англ. [С. Панчишина та ін.]; Наук. редакція пер. С. Панчишина. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

Багатотомні

видання

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. – К.: Ника-Центр, 1999.– С. 185–259.

Стандарти

ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-76; Введ 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 78с.

Словники

Библиотечное дело: Терминол. Словарь / Сост. И.М. Суслова,

Л.Н. Уланова. – 2-е изд. – М.: Книга, 1986.–224с.

Складові частини книги, збірників наукових праць

Сорос Джордж. Алхимия финансов // Рынок: как читать его мысли: пер. с англ. / Пол Тюдор (второй) Джоунс (Вступ. слово). – М. : Инфра-М, 1996. – 416с.

Публікації у журналі

Науменкова С. Ринок фінансових послуг: основні тенденції розвитку // Вісник НБУ. – 2000.– №1.– С. 36–43.

Олейник А. Домашние хозяйства в переходной экономике: типы и особенности поведения на рынке // Вопросы экономики. –1998. –№12. – С. 56–67.

Кульчицька Р.Б., Щибиволок З.І. Еволюція ощадної справи в радянський період // Фінанси України.– 1998.– №1.– С. 99–107.

Енциклопедії

Прохоров А.М. Финансы // Советский энциклопедический словарь.– 3-е изд – М.: Советская энциклопедия, 1988. – С. 72.

Дисертації

Галенко Т.В. Финансовые посредники на инвестиционном рынке. Политэкономический анализ: Дис... канд. экон. наук: 08.01.01. / Киевский гос. торгово- экономический ун-т. – К., 1995. – 208с.

Автореферати дисертацій

Волинський О.Т. Організація територіальної системи податкового регулювання розвитку підприємств в регіоні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01; 08.10.02 / НАН України; Інститут регіональних досліджень. – Львів, 1997. –15с.

 Препринти

Пономаренко Л.А., Буадзе В.В. Математические модели и алгоритмы сбора и обработки информации: Преп./АН Украины. Ин-т кібернетики;76-76. – К.: 1976. – 37 с.

Закони, листи, укази, положення

Митний кодекс України від 11.07.2002р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 38. – Ст. 288. 

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 1-2. – Ст. 1. 

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993. р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 17. – ст. 184. 

Про Основні напрями інвестиційної політики на 1999 – 2001 роки: Указ Президента від 18.08.99., № 1004/99 // Урядовий кур’єр.–08.09.99.– N 167. 

Про оподаткування операцій з цінними паперами: Лист Державної податкової адміністрації від 2000.01.26, № 385/6/15-1116 // Комп`ютерно-правова система ”Ліга Закон”.7: www.liga.kiev.ua. 

Статистичні видання

Статистичний щорічник України за 1998 рік / Державний комітет статистики України: Під ред. О.Г. Осауленка. –К.: Українська енциклопедія, 1999.– 624с.

Електронний ресурс

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси науці, культурі та освіті: (Підсумки 10-ї міжнар. Конф. „Крим – 2003”)[Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібл.Вісн. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuy.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!