Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2098 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни Фінанси підприємств, БДФЕУ

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни Фінанси підприємств, БДФЕУ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ"

підготовки бакалавра

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

за напрямом підготовки

6.030508 "Фінанси і кредит"

 

Чернівці – 2012

 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, АКТУАЛЬНІСТЬ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота з дисципліни "Фінанси підприємств" виконується в процесі вивчення дисципліни. Вона є підсумковою роботою, яка передбачає поглиблення та закріплення теоретичних знань студентів при вивченні даної дисципліни, вироблення навичок використання цих знань на практиці з залученням конкретних матеріалів. Творчий підхід до виконання курсової роботи сприяє формуванню у студентів навичок до наукових досліджень та прикладних розробок. Виконання роботи важливе для підготовки виступів, доповідей студентських наукових робіт. Курсова робота також може стати основою для написання дипломної роботи. Курсова робота - результат поглибленого дослідження однієї із тем дисципліни. Курсову роботу виконують за такою схемою: вибір теми, підбір літератури, збір фактичного матеріалу та його систематизація, написання роботи, захист курсової роботи.

Курсові роботи виконуються під безпосереднім науковим і методичним керівництвом кафедри "Фінансів". Наукові керівники з підготовки, перевірки та захисту курсових робіт затверджуються кафедрою.

Метою написання курсової роботи є:

- закріплення, систематизація і поглиблення науково-теоретичних, практичних знань, вивчення передового науково-практичного світового досвіду фінансових відносин;

- оволодіння навиками самостійної науково-дослідної роботи, методикою дослідження актуальних проблем фінансової сфери;

- набуття практичних навиків економічної, аналітичної роботи з плановою, звітною, статистичною документацією;

- формування власного погляду щодо вивчених проблем фінансових відносин, напрямів їх вирішення.

Конкретна мета кожної курсової роботи залежить від обраної теми та об’єкта дослідження.

Основні завдання курсової роботи:

1) вивчення, поглиблення та узагальнення теоретичних, методологічних засад обраної теми та напряму її дослідження;

2) проведення всебічної діагностики практичної сторони теми та її сучасної проблематики із використанням сучасних інструментів;

3) оцінка альтернативних підходів, особливостей розв’язання визначених проблем та зарубіжного досвіду у вирішенні цих проблем;

4) обґрунтування запропонованих рішень з використанням аналітики.

У процесі виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» необхідно досконало вивчити, проаналізувати законодавчий, нормативно-інструктивний, статистичний матеріал, літературні джерела, думки вчених, фахівців фінансової сфери, керівників владних структур, теоретично та практично обґрунтувати тему курсової роботи, сформулювати проблематику та висновки, дати обґрунтовані пропозиції по проблемах, що зазначені в роботі.

До курсових робіт з дисципліни "Фінанси підприємств" виставляються такі вимоги:

1) курсова робота повинна бути написана самостійно і відрізнятися критичним аналізом питань, що входять до її предмету. Матеріал повинен бути викладений словами автора.

2) курсова робота являє собою друкований текст обсягом 30-35 сторінок. Сторінки повинні бути пронумерованими. Після списку літератури приводять додатки (звіти, баланси, декларації підприємства).

3) курсову роботу студент підписує, вказує дату її подання на кафедру.

Курсова робота повинна мати таблиці, діаграми, схеми, а також цифрові приклади, графіки, які характеризують динаміку основних показників фінансової діяльності суб'єктів фінансових відносин.

 

2. ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

При виборі теми курсової роботи студент керується приблизною тематикою, затвердженою кафедрою. Вибираючи тему курсової роботи, необхідно враховувати наступне:

– її актуальність;

– ступінь розробленості в науковій літературі;

– наявність публікацій в учбовій, науковій та періодичній літературі;

– практичну значимість;

– зацікавленість студента в розробці цього напряму;

– необхідність і можливість розробки практичних рекомендацій з метою впровадження в практику результатів.

По погодженню із керівником студент може замінити назву теми курсової роботи (розширити, звузити її) або запропонувати для розробки іншу тему, не зазначену в приблизній тематики кафедри.

Структура курсової роботи наступна:

- титульний аркуш;

- зміст;

- вступ;

- основна частина;

- висновки і пропозиції;

- список використаних джерел;

- додатки.

Обсяг курсової роботи повинен складати 30-35 друкованого тексту.

Процес формування курсової роботи можна уявити у вигляді наступної схеми:

1. Ознайомлення з основними теоретичними положеннями.

2. Вивчення різних точок зору вчених, експертів, практиків з питань теми.

3. Вивчення практичних матеріалів по темі.

4. Визначення власної точки зору по даному питанню.

5. Розробка висновків та пропозицій з питань теми.

У вступі (2 – 3 сторінки друкованого тексту) розглядаються:

- актуальність теми, її теоретичне та практичне значення;

- мета, яку ставить перед собою автор при написанні роботи;

- об’єкт та предмет дослідження в роботі;

- завдання автора щодо досягнення мети, що співпадають з пунктами розширеного плану, за яким студент виконуватиме роботу;

- короткий огляд літературних джерел, оцінка повноти і глибини розкриття даної теми в літературних джерелах;

- чому дана тема розкрита саме в такій послідовності.

Основна частина роботи складається з трьох розділів. Кожен з розділів курсової роботи повинен мати не менше 8 друкованих сторінок.

Перший розділ – теоретичний. Тут висвітлюються теоретичні основи теми курсової роботи, різні точки зору щодо даної проблеми; сучасні аспекти, принципи та методологія даної тематики.

У ньому слід розкрити стан теоретичних напрацювань з обраної теми, проаналізувати існуючі різноманітні погляди (в тому числі власні) на ті чи інші аспекти, виявити нерозв'язані проблеми, які потребують розв'язання в теоретичному, методичному та прикладному плані.

Важливе місце в даному розділі посідає викладення характеристика сутності даного питання, враховуючи сучасний досвід фінансових відносин високорозвинутих країн та методику аналізу даної теми курсової роботи. Автор має продемонструвати свої знання теоретичних основ даної теми і обґрунтувати вибір найпридатнішого для обраної теми напряму дослідження. Також необхідно дослідити за допомогою статистичних даних по Україні та області розвиток об’єкта дослідження.

Другий розділ – аналітичний. Перш за все в розділі дається техніко-економічна характеристика підприємства (1-2 сторінки). Цей розділ містить аналіз показників діяльності досліджуваного підприємства в динаміці на підставі даних додатків за останні періоди.

Розділ повинен бути насичений фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображають відповідні результати діяльності суб’єкта господарювання за останніх 2 роки на підставі фінансової звітності.

Слід чітко розмежувати джерела походження використаної при аналізі інформації: що запозичене з літератури, що одержано з документів організації, а які дані здобуті шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, соціологічних опитувань тощо. Розділ завершується оцінкою одержаних результатів.

Третій розділ на основі ретельно проаналізованого в другому розділі курсової роботи матеріалу повинен містити напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства, обґрунтовані пропозиції студента, спрямовані на досягнення мети, поставленої у вступі. Складовою частиною третього розділу повинно бути обґрунтування чи розрахунок фінансово-економічної ефективності запропонованих заходів, пропозицій.

В кінці кожного розділу повинно бути узагальнення викладеної думки, невеликий висновок. Для цього можна використати слова, які в українській мові означають узагальнення, підбиття підсумків: таким чином, отже.

Кожен з розділів в роботі може розбиватися на підрозділи так, щоб ці підрозділи були частками цілого, а також дотримувалась завершеність думки та логічність переходу від одного підрозділу до іншого. Обсяг підрозділу – не менше 3-4 друкованих сторінок.

Розділи курсової роботи повинні бути пов'язані один з одним або доповнювати один одного і становити певну цілісність. Теоретичні і методичні положення, викладені в першому розділі, є вихідною точкою для аналізу економічних явищ, що висвітлюються в другому розділі. В свою чергу, дані цього аналізу, а також теоретичні передумови – основа рекомендацій, що висвітлюються в заключному третьому розділі роботи.

Висновки і пропозиції (2 – 3 сторінки друкованого тексту) повинні логічно завершувати роботу і мати конкретний характер. повинні логічно завершувати роботу і мати конкретний характер. Тут аналізуються поставлені у вступі завдання, узагальнюються дослідження діяльності підприємства, вказуються пропозиції студента щодо підвищення ефективності діяльності у напрямку, який досліджувався в роботі. У пропозиціях необхідно дати рекомендації щодо впровадження розроблених студентом заходів, їх економічної ефективності, доцільності застосування в практичній діяльності.

Схема розділу «Висновки і пропозиції» наступна: актуальність теми – оцінка і узагальнення проблем і причини, які спонукали виникненню цих проблем – пропозиції автора по усуненню цих проблем, щодо шляхів вирішення цих проблем та оцінка ефективності цих шляхів.

В списку використаних джерел (15 – 25 позицій) вказуються лише ті джерела, які були використані при написанні курсової роботи.

В додатках розміщуються документи, за даними яких проведено аналіз.

Орієнтовна структура курсової роботи та її обсяг в кількості друкованих сторінок


 

Зміст

Кількість сторінок

Друкованих

 

Вступ

2 – 3

Розділ 1

Викладення теоретичних питань з досліджуваної проблеми

до 10

Розділ 2

Економічна характеристика досліджуваного об’єкта, аналіз його діяльності у вибраному напрямку досліджень

до 15

Розділ 3

Шляхи покращення роботи на досліджуваному об'єкті, обґрунтування пропозицій

до 10

 

Висновки і пропозиції

2 – 3

Список використаних джерел

 

Додатки

 

 

3. ПІДБІР ТА ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

Новизна та рівень використаної в курсовій роботі літератури особливо позначається на якості теоретичного розділу. Враховуючи зміни у трактуванні соціально-економічних явищ та процесів, впровадження цілком нових напрямків у вітчизняну економічну науку, літературу слід підбирати останніх років видання, серед якої можна було б знайти різні підходи у розв’язанні досліджуваної проблеми, а також висвітлення різних аспектів проблеми.

При цьому студент повинен не тільки викласти думку авторів з того чи іншого питання, але й визначити власну точку зору, критично оцінити позицію авторів монографій і статей.

Найновіші теоретичні викладки та конкретні дані про діяльність суб’єктів фінансових відносин публікуються в спеціальній періодичній літературі. Тому, в першу чергу, варто ознайомитися зі статтями спеціальних наукових часописів. Насамперед, таких як: «Фінанси України», «Економіка України», «Экономист», «Економіка. Фінанси. Право», «Вісник податкової служби», «Бухгалтерський облік і аудит», «Все про бухгалтерський облік», «Баланс», «Инвестгазета», «Галицькі контракти» та ряд інших.

Працюючи над статтями, слід робити виписки, в яких коротко фіксуються основні думки, висновки, конкретні дані.

Працюючи з монографічною літературою, спочатку треба уважно перечитати зміст книги і відібрати ті її розділи, які найбільш відповідають темі дослідження, і теж зробити виписки.

Особливо уважним слід бути з цифровим матеріалом: в курсовій роботі на всі, узяті із літератури, цифрові дані повинні бути посилання на джерела.

Для прискорення і полегшення пошуку необхідної літератури потрібно користуватись алфавітним і систематичним каталогами, реферативними журналами, бібліографічними довідниками. Всю підібрану літературу доцільно звести в картотеку. У картотеку вписується мовою оригіналу прізвище автора, місце видання і видавництво, рік видання, сторінки книги (журналу).

Крім цих реквізитів літературного джерела, в картотеку рекомендується записувати його короткий зміст. Така форма картотеки найбільш зручна в роботі. Картотеку доцільно вести за розділами курсової роботи.

Збирання необхідного для курсової роботи матеріалу фактично починається з роботи над літературою. Однак головне завдання на цій стадії полягає в тому, щоб отримати достатню інформацію для аналітичного другого і проектного третього розділів курсової роботи.

Для успішного збирання матеріалів необхідно в обов'язковому порядку вивчити систему документів статистичної, бухгалтерської та оперативно-технічної звітності. Спочатку необхідно ознайомитись з основною номенклатурою статистичної та бухгалтерської звітності. 3 цією метою можна скористатись річною та квартальною звітністю за три останні роки. Для більш глибокого вивчення можна скористатись положеннями та інструкціями про порядок складання статистичної і бухгалтерської звітності.

Після того, як у студента сформується уявлення про структуру основних форм звітності, необхідно вивчити склад документів первинного обліку. Головну увагу слід приділити джерелам інформації з досліджуваних питань.

Існує два способи збирання вихідної інформації. Перший – копіювання окремих звітних документів, в яких міститься потрібна інформація, і другий - виписування потрібних даних в окремі зошити чи на картки. Для написання курсової роботи більш прийнятним є другий спосіб, хоча краще мати повний набір звітних документів, в яких знаходиться інформація з питань, що вивчаються.

Вибравши показники і методику, слід перейти до безпосереднього аналізу зібраного матеріалу. Тут необхідно дати динаміку основних техніко-економічних показників роботи суб’єктів господарювання за останні 2 роки. Ці дані можна оформити у вигляді таблиць, діаграм, графіків і т. п. Для кількісної оцінки впливу кожного із чинників на кінцеві результати слід побудувати або використати готові оптимізаційні чи факторні моделі і провести їх аналіз, зробити висновки причинно-наслідкового порядку.

Рекомендований перелік літературних джерел наведений у додатку В.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Керівництво написанням курсової роботи здійснює викладач дисципліни "Фінанси підприємств".

Перед початком виконання курсової роботи керівником проводиться вступна бесіда, на якій роз’яснюються задачі курсової роботи, її значення, узгоджується план курсової роботи.

Графік здачі та захисту курсових робіт розробляється керівником і погоджується з кафедрою.

В зазначені терміни студент здає завершену і належним чином оформлену курсову роботу на кафедру. Керівник перевіряє роботу, заповнює рецензію і повертає роботу разом з рецензією студенту на доопрацювання. Перевірка курсових робіт здійснюється викладачем – керівником поза розкладом навчальних занять.

 

5. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

5.1. Загальні вимоги

Зразок титульного листка подається в додатку Г до цих рекомендацій.

Курсова робота друкується на комп’ютері на одній стороні аркуша білого паперу формату А 4 (210 х 297 мм) в текстовому редакторі Microsoft Word 95/97 у форматі Times New Roman текстового редактору Word розміру 14 з 1,5 міжрядковим інтервалом. Для формул і графіків використовують стандартні вмонтовані в текстовий редактор режими.

Друкуючи текст роботи, необхідно залишати поля таких розмірів: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм.

Шрифт друку має бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності, ніяких виділень жирним шрифтом і курсивом в тексті не повинно бути (крім заголовків структурних частин та підрозділів).

Щільність тексту повинна бути однаковою. Після того, як робота надрукована, її необхідно уважно прочитати і акуратно виправити всі друкарські помилки. Робота подається до захисту добре вичитаною, без будь–яких помилок і виправлень.

Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами, жирним шрифтом, симетрично до тексту. Оскільки курсова робота поділяється на окремі розділи, то заголовки друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, то їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком структурної частини та підрозділом або структурної частини та текстом повинна дорівнювати трьом інтервалам (додаток Д).

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки (підрозділ не є структурною частиною роботи, тому відстань між текстом попереднього підрозділу і заголовком наступного підрозділу та текстом повинна дорівнювати 2 інтервалам (додаток Д).

До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки, але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

Зразок оформлення змісту курсової роботи наведено у додатку Ж.

У додатку З відображено використання "Списку". У курсовій роботі може бути використано тільки два види "Списку". 

5.2. Нумерація

Нумерація сторінок, розділів, пунктів, малюнків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.

Титульний аркуш, та зміст є відповідно першою, другою сторінками роботи, хоч на них номер сторінки не ставиться. Нумерація починається із сторінки "3". Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Такі структурні частини роботи як зміст, вступ, висновки і пропозиції, список використаних джерел не мають порядкового номера. Всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини друкованої роботи, нумеруються звичайним способом. Не нумеруються лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: "1. Вступ" або "Розділ 5. Висновки". Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Якщо в розділі наявні підрозділи, то номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: "2.3." (третій підрозділ другого розділу). Далі у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. 

5.3. Ілюстрації, таблиці, формули

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці подаються в роботі після тексту, де вони згадані. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією. Якщо ілюстрація розміщена на окремій сторінці роботи, її включають до загальної нумерації сторінок.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих в додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу), Рис. 1.3, Рис. 2.1. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу арабськими цифрами. У правому верхньому куті розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера (без знаку номер). Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад, таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу). При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) пишуть слова: "Продовження табл." і вказують номер таблиці, наприклад, "Продовження табл.1.2". На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово таблиця в тексті пишуть скорочено, наприклад, "… в табл. 1.2". Заголовки таблиць мають відповідати її змісту, бути короткими, чітко визначеними і повністю відповідати розміру таблиць. Їх розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери. Назву не підкреслюють і в кінці заголовку крапки не ставлять.

Таблицю розміщують відразу ж після першого згадування про неї в тексті.

Заголовки граф починаються з великої літери, підзаголовки – з маленької, якщо вони одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не менше 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-орфорграфічних правил.

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують у середині рядків тексту.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Рівняння і формули розміщуються симетрично до тексту, виділяться з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знаків рівності "=" або після знака "+", мінус "-", множення "х", ділення ":".

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Номер формули – дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.

Зразок оформлення таблиць та рисунків подано у додатку К, а формул – у додатку Л. 

5.4. Посилання та цитування

Посилатися рекомендується на останні видання публікації.

У посиланні в тексті роботи на використані джерела слід зазначати порядковий номер за алфавітним переліком джерел і виділяти квадратними дужками, наприклад, "…у працях [2 - 7]…".

Якщо в тексті роботи необхідно зробити посилання на конкретну сторінку відповідного джерела, то це робиться таким чином:

Цитата в тексті "…наукові основи побудови податкової системи…"[6, 3]. У дужках цифра 6 означає джерело в списку використаних джерел, а цифра 3 – сторінку в цьому джерелі.

Звертаємо увагу дослідників на те, що у випадку використання відомостей, матеріалів з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, у посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі.

Для підтвердження власних аргументів автору необхідно наводити цитати з авторитетного джерела. Це вимагає точного відтворення цитатного тексту. Вимоги до цитування такі:

- текст цитати починається та закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання;

- цитування повинно бути без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора;

- кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

- при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами) треба бути граматично точними у викладі думок автора і давати посилання на відповідне джерело і його автора. 

5.5. Список використаних джерел

Список використаних джерел розміщується після основного змісту роботи (їх повинно бути не менше 15). Літературні джерела вказуються в такому порядку:

 1. Конституція України.

 2. Закони України.

 3. Постанови Верховної Ради України.

 4. Укази Президента України.

 5. Постанови Кабінету Міністрів України.

 6. Нормативні документи міністерств і відомств.

 7. Монографії, підручники, журнальні та газетні статті в алфавітному порядку за прізвищами авторів або назвами джерел українською та російською мовами.

 8. Друковані джерела іноземною мовою в алфавітному порядку за прізвищами авторів або назвами джерел.

 9. Інформація з Інтернету.

 10. Статистичні збірники, інформаційні бюлетені.

При оформленні списку літератури слід дотримуватись наступних правил:

 1. Закони, укази, постанови повинні бути названі повністю, оформлені так, як звучать в пресі.

 2. Оформляти монографії, підручники і навчальні посібники, кількість авторів яких не перевищує три особи, потрібно так: Прізвище та ініціали першого автора. Назва: підруч (навч. посіб.)./ ініціали та прізвище авторів – Місце видання: Видавництво, рік. – загальна кількість сторінок.

 3. Якщо кількість авторів монографій, підручників і навчальних посібників більше трьох і книга йде за редакцією, оформляється так: Назва / За ред. (ініціали та прізвище). – Місце видання: Видавництво, рік. – загальна кількість сторінок.

 4. Якщо використовується стаття з журналу або газети, то вона оформляється так: Прізвище та ініціали автора. Назва статті / ініціали та прізвище автора // Назва журналу (або газети). – рік. – номер. – сторінки статті.

 5. Назву місця видання наводять повністю у називному відмінку, за винятком міст: Київ (- К.:), Москва (- М.:), Санкт-Петербург (- СПб.:), перед назвою міста ставиться тире, а після - двокрапка.

Усі видання колективного автора, найменування якого змінювались, припускається описувати під його останньою офіційною назвою. 

Вид джерела

Приклади оформлення

Конституція України

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. – К.: Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996. – 115с.

Закони України

 1. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 2664 – ІІІ // http://zakon.rada.gov.ua

Постанови Верховної Ради України

 1. Про прийняття за основу проекту Закону України про Державну програму приватизації на 2008-2012 роки: від 3 червня 2008р. № 311-VІ / Верховна Рада України, Постанова // Відомості Верховної ради України. – 2008. - № 40.

Укази Президента України

 1. Про деякі заходи щодо забезпечення скорочення видатків Державного бюджету України на утримання органів управління: від 4 листопада 2008р. № 997/2008 / Президент України, Указ // Урядовий кур’єр. - 2008. - № 208. – С.4.

Постанови Кабінету

Міністрів України

 1. Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів: від 22 жовтня 2008р. № 943 / Кабінет Міністрів України, Постанова // Урядовий кур’єр. - 2008. - № 205. – С. 4.

Розпорядження Кабінету

Міністрів України

 1. Про передачу цілісних майнових комплексів комунальних підприємств у державну власність: від 30 жовтня 2008р. № 1379-р. / Кабінет Міністрів України, Розпорядження // Збірник Урядових нормативних актів України. – 2008. - № 34.
 2. Про присвоєння рангів державним службовцям відповідно до статті 26 Закону України «Про державну службу»: від 5 листопада 2008р. № 1411-р. / Кабінет Міністрів України, Розпорядження.

Нормативні документи міністерств і відомств

 1. Роз’яснення щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету / Державне казначейство України // Все про бухгалтерський облік. – 2008. - № 109. – С. 20-37.
 2. Меморандум з МВФ про грошово-кредитну та податково-бюджетну політику на 2010 рік // Фінансовий ринок України. – 2009. - №11. – С. 3-5.

Підручники, навчальні посібники:

один автор

 

 

 

два автори

 

 

 

 

три автори

 

 

чотири і більше авторів

 1. Біла О. Г. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О.Г. Біла – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 383 с.
 2. Онисько С.М. Фінансова санація і банкрутство підприємств: підруч./ С.М.Онисько - Львів: «Магнолія 2006», 2008.- 268 с. 
 3. Гриньова В.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда – 3-тє вид., стер. - К.: Знання -Прес, 2006. - 423 с.
 4. Онисько С.М. Фінанси підприємств: підруч. для студентів вищих закладів освіти / С.М. Онисько, П.М. Марич – друге видання виправлене і доповнене – Львів: „Магнолія 2006”, 2008. – с. 367.
 5. Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко – 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання-Прес, 2006. - 287 с.
 6. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: навч. посіб. / [В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, А.Г. Темченко, О.М. Брадул]. – К.: Кондор, 2005.- 240 с.

 

Статті з журналів, газет українською та російською мовами

 1. Джерелейко С. Д. Державний фінансовий контроль як інструмент регулювання підприємницької діяльності / С. Д. Джерелейко // Науковий вісник БДФА. Економічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. В.В. Прядко; Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія. – Чернівці, 2008. – Вип. 2. – С. 77-81. 
 2. Тимощук С. Податковий облік витрат на ремонт і поліпшення основних засобів / С. Тимощук // Вісник податкової служби України. – 2012. – №29. – С. 11-14.
 3. Бабіч В. В. Удосконалення обліку формування, розподілу й використання прибутку / В. В. Бабіч, А. М. Поддєрьогін // Фінанси України. – 2012. – №2. – С. 103-110.
 4. Гуляєва Л. П. Альтернативні джерела фінансового забезпечення інвестиційної діяльності сучасних підприємств / Л. П. Гуляєва // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №2. – С. 65-71.

 

Дисертації

 1. Панчишин Тарас Володимирович. Інвестиційна діяльність в умовах ринкової трансформації економіки України: дис. канд. екон. наук: 08.01.01 / Панчишин Тарас Володимирович. – Львів, 2005. – 214с.

Автореферати

 1. Юрій Е.О. Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації стратегії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец.08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Юрій Едуард Олександрович; Національний ун-т харчових технологій. – К., 2006. – 23с.

Монографії

 1. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління підприємств: Монографія./ О.О. Терещенко. - К.: КНЕУ, 2006. - 268 с.

Друковані джерела

 іноземною мовою

 1. Perridon L. Finanzwirtschaft der Unternehmen. 10. Aufl. – Muenchen: Vahlen, 2011. – 600 S.

Інформація з Інтернету

 1. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [сайт http://www.minfin.gov.ua].

Статистичні збірники,

інформаційні бюлетені

 1. Статистичний щорічник України за 2011 рік. – К.: Техніка, 2012. – 608 с.
 2. Бюлетень про соціально-економічне становище України. – К.: Держкомстат України, 2011. – 78 с.

 

5.6. Додатки

Додатки оформляються як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Як правило, кожен додаток починається з нової сторінки. Він має заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово: "Додаток _" і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: Додаток А, Додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

 

6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота допускається до захисту, але повертається на доопрацювання, якщо:

- тема розкрита недостатньо, матеріал якогось розділу не розкриває теми, обсяг одного розділу менше 8 сторінок;

- відсутні посилання на джерела інформації, а є запозичення в тексті роботи;

- вступ та висновки не відповідають вимогам, змістом не пов’язані з темою курсової роботи.

Курсова робота не допускається до захисту, якщо:

- не розкрито два розділи з трьох;

- робота неохайно оформлена;

- роботу списано з літературних джерел, тобто вона не має самостійного характеру;

- тему роботи не розкрито;

- робота не має практичного характеру;

- готова робота здається пізніше, як за 10 днів до захисту.

Попередня оцінка курсової роботи в рецензії звучить так:

- робота допускається до захисту;

- робота не допускається до захисту;

- робота допускається до захисту за умовою, що будуть усунені всі недоліки.

Остаточна оцінка залежить від того, як:

- студент виступить при захисті;

- студент відповідає на питання щодо змісту курсової роботи в розрізі теми;

- якісно виконана робота.

 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Якість виконання і захисту курсових робіт оцінюється за такими критеріями:

- науковий рівень роботи;

- практичне спрямування роботи;

- самостійність студента у викладенні матеріалу теми;

- логіка розкриття теми, стиль;

- оформлення матеріалів курсової роботи, схем, графіків;

- використання (застосування) наведених пропозицій в практичній діяльності підприємств, установ.

Курсова робота оцінюється за стобальною системою.

Критерії оцінювання курсової роботи наступні:

90-100 балів - студент вільно володіє проблемою, здійснює самостійний аналіз опрацьованого матеріалу, використав значну кількість наукової літератури, у тому числі й іноземної, опанував всю різноманітність теорій і гіпотез з даної проблеми, вийшов на високий рівень теоретичних узагальнень, а його робота виконана з дотриманням усіх необхідних вимог.

85-89 балів – студент написав курсову роботу на належному рівні,вільно володіє проблемою, здійснює самостійний аналіз опрацьованого матеріалу, використав значну кількість наукової літератури, однак при захисті допускає неточності у трактуванні окремих проблем.

75-84 бали - студент написав курсову роботу на належному рівні, однак при захисті відчуває певні труднощі в теоретичному узагальненні трактувань, не використав усіх можливих літературних джерел, не повністю виконав окремі завдання, пункти плану.

65-74 бали - студент орієнтується в обраній темі, але не може самостійно зробити висновки, пов’язати теоретичні узагальнення з практикою.

60-64 бали - студент орієнтується в обраній темі, але не може логічно викласти проблеми, не виправив повністю недоліки, наведені у рецензії, не повністю розкрив питання плану.

35-59 балів - студент, навіть за наявності курсової роботи, яка допущена до захисту, погано орієнтується в досліджуваній проблемі, опрацював мінімальну кількість наукової літератури, не виправив повністю недоліки, наведені у рецензії, частково розкрив питання плану.

1-34 бали – студент практично не орієнтується в проблемі, не опанував мінімуму наукової літератури, не повністю розкрив або не розкрив зовсім питання плану.

Додаток А 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

“ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ” 

Назва теми 

 1. Роль ліквідності підприємства в забезпеченні його фінансової рівноваги.

 2. Ділова активність підприємства як основа ефективного використання наявних активів.

 3. Фінансова стійкість підприємства як передумова його стабільного функціонування.

 4. Удосконалення планування реалізації продукції

 5. Роль планування у забезпеченні фінансової стійкості промислового підприємства.

 6. Фінансове планування як передумова забезпечення життєдіяльності підприємства

 7. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства

 8. Обґрунтування податкової політики підприємства

 9. Формування собівартості продукції підприємства

 10. Виручка від реалізації продукції як основне джерело формування доходів підприємства

 11. Рентабельність та шляхи її підвищення на підприємствах

 12. Управління розподілом прибутку підприємства.

 13. Прибуток як узагальнений показник господарсько-фінансової діяльності підприємства.

 14. Удосконалення політики управління майном підприємства.

 15. Оптимізація складу активів підприємства

 16. Оптимізація обсягу та структури оборотних активів підприємства

 17. Шляхи підвищення ефективності управління оборотними активами підприємства

 18. Підвищення ефективності управління грошовими коштами підприємства

 19. Формування власного капіталу підприємства.

 20. Розробка політики залучення підприємством позикових коштів

 21. Планування потреби підприємства в обігових коштах

 22. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покрашення

 23. Оцінка фінансового стану суб’єктів малого підприємництва в ринкових умовах господарювання.

 24. Платоспроможність підприємства - основа ефективного господарювання

 25. Джерела формування фінансових ресурсів і шляхи удосконалення цього процесу

 26. Амортизаційна політика підприємства

 27. Кредитоспроможність підприємства та напрямки її підвищення

 28. Аналіз стану та ефективності використання запасів підприємства.

 29. Розробка політики управління дебіторською заборгованістю підприємства

 30. Обґрунтування загальної потреби підприємства у капіталі

 31. Розробка політики запобігання банкрутству підприємства

 32. Оцінка інвестиційної діяльності підприємства

 33. Аналіз стану та ефективності використання позикового капіталу підприємства

 

Додаток Б

Зразки планів курсових робіт 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

1.1. Суть, значення, структура основних засобів підприємства

1.2. Методика оцінки ефективності використання основних засобів

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 20___ - 20___ РОКИ

2.1. Оцінка динаміки складу та структури основних засобів підприємства

2.2. Аналіз показників забезпеченості, стану та ефективності використання основних засобів підприємства у динаміці

РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

3.1. Недоліки у використанні основних засобів вітчизняних підприємств

3.2. Шляхи удосконалення політики управління основними засобами підприємства, що досліджується

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ 

 

Додаток В

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна 

 1. Податковий кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України від 2.12.2010 № 436-IV // http://zakon.rada.gov.ua.

 2. Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України від 16.01.2003 № 436-IV, зі змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

 3. Цивільний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України від 16.01.2003 № 435-IV, зі змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

 4. Митний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 11 липня 2002 р., зі змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

 5. Про банки і банківську діяльність: Закон України прийнятий Верховною Радою України 21 грудня 2000року №2156-111 із змінами і доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

 6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України прийнятий Верховною Радою України від 16 липня 1999року №996-ХІУ, зі змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

 7. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України прийнятий Верховною Радою України 14 травня 1992 року №2343-ХП із змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

 8. Про інвестиційну діяльність: Закон України прийнятий Верховною Радою України 18 вересня 1991року №1561-ХП із змінами і доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

 9. Про режим іноземного інвестування: Закон України прийнятий Верховною Радою України 19 березня 1998року, зі змінами і доповненнями

10. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України 8 липня 2010 року № 2464-VI. Із змінами і доповненнями.

11. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року №1058 - ІV, зі змінами та доповненнями.

12. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18 січня 2001 року №2240-ІІІ, зі змінами та доповненнями.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87, зі змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37 (583), зі змінами та доповненнями.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37 (583), зі змінами та доповненнями.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37 (583), зі змінами та доповненнями.

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37 (583), зі змінами та доповненнями.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 № 237 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37 (583), зі змінами та доповненнями.

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37 (583), зі змінами та доповненнями.

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 „Фінансові інвестиції ” : Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 № 246 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37 (583).

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37 (583), зі змінами та доповненнями.

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37 (583), зі змінами та доповненнями.

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37 (583), зі змінами та доповненнями.

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва": від 25.02.2000 № 39 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

25. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: від 21.01.2004 р. № 22 / Національний банк України, Постанова. Із змінами і доповненнями.

26. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: від 15.12.2004 р. № 637 / Національний банк України, Постанова. Із змінами і доповненнями.

27. Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко – 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання-Прес, 2006. - 287 с.

28. Аранчій В.І. Фінанси підприємств: навч. посіб. / В.І. Аранчій – К.: "Професіонал", 2004. - 304 с.

29. Бердар М. М. Фінанси підприємств. навч. посіб./ М.М. Бердар – К.: Центр учбової літератури, 2010. - 352 с.

30. Біла О. Г. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О.Г. Біла – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 383 с.

31. Власова Н.О. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Н.О. Власова, О.А. Круглова, Л.І. Безгінова – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 271 с.

32. Гриньова В.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда – 3-тє вид., стер. - К.: Знання -Прес, 2006. - 423 с.

33. Любенко Н. М. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Н.М. Любенко – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

34. Онисько С.М. Фінанси підприємств: підруч. для студентів вищих закладів освіти / С.М. Онисько, П.М. Марич – друге видання виправлене і доповнене – Львів: „Магнолія 2006”: 2008. – с. 367.

35. Партин Т.О. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Т.О. Партин, А.Г. Загородній – 2-ге вид., перер. і доп. – К.: Знання, 2006. – 379 с.

36. Поддєрьогін A.M.Фінанси підприємств: Підручник/ A.M.Поддєрьогін. – 7-ме вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2008. – 552 с.

37. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О.С. Філімоненков - К.: Кондор, 2005. - 400 с.

38. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: підруч. / О.С. Філімоненков, І.Д. Дема - К.: Алерта, 2009. - 496 с. 

Додаткова 

39. Бабіч В. В. Удосконалення обліку формування, розподілу й використання прибутку / В. В. Бабіч, А. М. Поддєрьогін // Фінанси України. – 2012. – №2. – С. 103-110.

40. Бердар М. М. Бюджетування у системі управління фінансовими ресурсами підприємств / М. М. Бердар // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – №5. – С. 82-88.

41. Богатиренко К. Проблеми існування вітчизняних підприємств в умовах фінансової кризи / К. Богатиренко // Вісник КІБіТ. – 2010. – №1. – С. 34-37.

42. Болдирєва К. В. Категорія прибутку в системі відносин малого підприємництва / К. В. Болдирєва // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 145-153.

43. Ванькович Д. Проблеми фінансового забезпечення інвестиційної діяльності в Україні / Д. Ванькович, Н. Демчишак, М. Кульчицький // Світ фінансів. – 2012. – №1. – С. 39-43.

44. Василенко А. Амортизація в податковому обліку / А. Василенко // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №23. – С. 11-13.

45. Вишневецька В. Новації в ПКУ: податок на прибуток / В. Вишневецька, О. Коваленко, Г. Корнійчук // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №77. – С. 9-17.

46. Войтенко Т. Основні фонди (засоби): перехідні нюанси / Т. Войтенко // Бухгалтер і комп'ютер. – 2011. – №8. – С. 11-18

47. Ворсовський О. Л. Вплив внутрішніх та зовнішніх економічних факторів на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств / О. Л. Ворсовський // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №2. – С. 14-17.

48. Гнип Н. О. Організаційно-економічні засади прогнозування фінансового потенціалу підприємств / Н. О. Гнип // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №1. – С. 64-67.

49. Гуляєва Л. П. Альтернативні джерела фінансового забезпечення інвестиційної діяльності сучасних підприємств / Л. П. Гуляєва // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №2. – С. 65-71.

50. Данилевська-Жугунісова О. Є. Оцінка джерел формування кредитного забезпечення відтворення основних засобів / О. Є. Данилевська-Жугунісова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – №3. – С. 105-108.

51. Демченко Т. А. Економічна суть оборотних активів і проблеми їх визнання й класифікації / Т. А. Демченко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 175-180.

52. Дьоміна Д. О. Деякі проблемні питання аналізу стану, ефективності використання основних засобів промислового підприємства / Д. О. Дьоміна, М. А. Шум // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 130-131

53. Жигір А. А. Фінансове планування розвитку екологічного підприємництва / А. А. Жигір // Економіка та держава. – 2012. – №4. – С. 42-44.

54. Касич А. О. Теоретичні і методичні основи аналізу внутрішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності / А. О. Касич // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №3. – С. 243-249.

55. Коваленко О. Облік вибуття об'єкта основних засобів у вигляді внеску до статутного капіталу / О. Коваленко // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №58. – С. 16-18.

56. Лищенко О. Г. Управління дебіторською заборгованістю як фактором фінансової стійкості підприємства / О. Г. Лищенко, І. С. Середа // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №3. – С. 84-89.

57. Лукашкова І. Амортизація основних засобів цілісного майнового комплексу / І. Лукашкова // Незалежний аудитор. – 2012. – №4. – С. 67-70.

58. Майдуда Г. С. Амортизація основних засобів сільськогосподарських підприємств в умовах Податкового кодексу / Г. С. Майдуда // Економіка та держава. – 2012. – №1. – С. 68-71.

59. Манаєнко А. Є. Необхідність організації фінансового планування на підприємстві / А. Є. Манаєнко // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 312-313.

60. Мельникова М. О. Застосування прогностичної регресійної моделі для оцінювання рівня фінансового стану підприємства / М. О. Мельникова // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2012. – №1. – С. 69-76.

61. Могильова М. М. Економічні проблеми формування та відтворення основних засобів у сільському господарстві / М. М. Могильова, Г. М. Підлісецький, Я. К. Білоусько // Економіка АПК. – 2012. – №1. – С. 58-65.

62. Музиченко А. О. Рейтингова оцінка фінансового забезпечення розвитку підприємства / А. О. Музиченко // Економіка АПК. – 2009. – №11. – С. 84-87

63. Назаренко А. С. Теоретичні підходи до визначення сутності економічної категорії "фінансовий потенціал підприємства" / А. С. Назаренко // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №8. – С. 22-29

64. Пилипчук О. В. Прибуток як узагальнений показник господарсько-фінансової діяльності підприємства / О. В. Пилипчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №2. – С. 26-30

65. Попович О. В. Сучасні підходи до управління фінансовими взаємовідносинами підприємств / О. В. Попович, В. В. Матвеев // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №8. – С. 29-31

66. Семенов А. Г. Фактори забезпечення фінансовими ресурсами підприємства в період фінансової кризи / А. Г. Семенов, О. І. Павленко // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №3. – С. 155-158.

67. Терещенко О. О. Сучасний стан і перспективи розвитку фінансового контролінгу (до підсумків українсько-російського "круглого столу") / О. О. Терещенко, Д. М. Стащук, Д. Г. Савчук // Фінанси України. – 2011. – №2. – С. 117-126.

68. Тимощук С. Податковий облік витрат на ремонт і поліпшення основних засобів / С. Тимощук // Вісник податкової служби України. – 2012. – №29. – С. 11-14.

69. Фарафонова Н. Формування фонду відтворення основних засобів суб'єктів господарювання в ринкових умовах / Н. Фарафонова // Економіка та держава. – 2011. – №9. – С. 25-27.

70. Щирська О. В. Відтворення і новий підхід до амортизації основних засобів / О. В. Щирська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №5. – С. 298-304. 

Ресурси 

 1. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

 2. www.bank.gov.ua – Національний банк України

 3. www.me.gov.ua – Міністерство економіки України

 4. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

 5. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

 6. www.bucoda.cv.ua – Офіційний сайт Чернівецької області.

 7. www.iweir.org.ua – Інститут світової економіки і міжнародних відносин

 8. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

 9. www.alpha.rada.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека

 10. www.dev.lac.lviv.ua/lib - Електронна бібліотека Львівської комерційної академії

 11. www.lib-gw.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека ім. Максимовича

 12. www.library.dongu.donetsk.ua – Наукова бібліотека Донецького університету

 13. www.libr.dp.ua – Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

 14. www.lsl.lviv.ua – Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника

 15. www.ognb.odessa.ua – Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

 

Додаток Д 

Приклади оформлення заголовків структурних частин 
ВСТУП
(14 кегель, по центру, великі букви жирний шрифт) 

↕ 3 інтервали 

У ринкових умовах господарювання діяльність підприємств характеризується усе більшим ускладненням структури ресурсів.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

(14 кегель, по центру, великі букви, жирний шрифт) 

↕ 3 інтервали 

Стосовно особливостей діяльності при формуванні податкової політики потрібно врахувати…

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

(14 кегель, по центру, великі букви, жирний шрифт) 

↕ 3 інтервали 

 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996 – ХІV // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37.
 2.  


Додаток Е 

Приклади оформлення заголовків структурних частин та підрозділів 

РОЗДІЛ 1

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
(14 кегель, по центру, великі букви, жирний шрифт) 

↕ 3 інтервали 

1.1. Суть, значення, структура основних засобів підприємства

(14 кегель, з абзацу, перша велика, жирний шрифт) 

↕ 2 інтервали

Основні засоби підприємства є основою для його виробничої діяльності. 

↕ 2 інтервали

1.2. Методика оцінки ефективності використання основних засобів

(14 кегель, з абзацу, перша велика, жирний шрифт) 

↕ 2 інтервали

Для оцінки ефективності використання основних засобів використовується наступна методика… 

 

Додаток Ж 

Приклад оформлення змісту роботи 

ЗМІСТ

(14 кегель, по центру, великі букви, жирний шрифт) 

↕ 3 інтервали 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

1.1. Суть, значення, структура основних засобів підприємства

1.2. Методика оцінки ефективності використання основних засобів

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТДВ «ТРЕМБІТА» ЗА 2010-2011 РОКИ

2.1. Оцінка динаміки складу та структури основних засобів підприємства

2.2. Аналіз показників забезпеченості, стану та ефективності використання основних засобів підприємства у динаміці

РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

3.1. Недоліки у використанні основних засобів вітчизняних підприємств

3.2. Шляхи удосконалення політики управління основними засобами підприємства, що досліджується

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Додаток З 

Приклад оформлення “Списку” 

За формою функціонування активи поділяються на:

- матеріальні активи, до яких належать основні засоби, незавершені капітальні вкладення, обладнання, запаси тощо;

- нематеріальні активи, до яких належать права на користування природними ресурсами, патенти, ноу-хау, права на промислові зразки та моделі, товарний знак, торгова марка, гудвіл. 

АБО 

За формою функціонування активи поділяються на:

1) матеріальні активи, до яких належать основні засоби, незавершені капітальні вкладення, обладнання, запаси тощо;

2) нематеріальні активи, до яких належать права на користування природними ресурсами, патенти, ноу-хау, права на промислові зразки та моделі, товарний знак, торгова марка, гудвіл. 

АБО 

За формою функціонування активи поділяються на:

 1. Матеріальні активи, до яких належать основні засоби, незавершені капітальні вкладення, обладнання, запаси тощо.

 2. Нематеріальні активи, до яких належать права на користування природними ресурсами, патенти, ноу-хау, права на промислові зразки та моделі, товарний знак, торгова марка, гудвіл. 


Додаток К 

Приклад оформлення таблиць та рисунків 

Таблиця 2.5

Оцінка динаміки складу та структури власного капіталу ТДВ «Трембіта» за 2010 – 2011 роки

тис. грн.

Показник

2010 рік

2011 рік

Відхилення

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Статутний капітал

3597

19,5

3597

18,2

-

-1,3

Додатковий вкладений капітал

453

2,5

-

-

-453

-2,5

Інший додатковий капітал

992

5,4

-

-

-992

-5,4

 

Таблиця 2.7

Оцінка показників фінансової стійкості ТДВ «Трембіта» за 2010 – 2011 роки 

Показник

2010 рік

2011 рік

Відхилення

Абсолютне,

тис. грн.

Відносне,

%

1

2

3

4

5

Коеціфієнт фінансової незалежності

0,935

0,979

0,044

4,7

Коефіцієнт фінансової залежності

0,065

0,021

-0,044

-67,7

Продовження табл. 2.7

1

2

3

4

5

Коефіцієнт фінансової стабільності

14,374

45,625

31,251

217,4

Коефіцієнт маневреності власного капіталу підприємства

0,491

0,514

0,023

4,7

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!