Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2096 Інструктивно-методичні матеріали до індивідуальної роботи з курсу Філософія, ПНПУ ім. В. Короленка

Інструктивно-методичні матеріали до індивідуальної роботи з курсу Філософія, ПНПУ ім. В. Короленка

« Назад

Міністерство освіти і науки України 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка 

Історичний факультет 

Кафедра філософії

 

Інструктивно-методичні матеріали до індивідуальної роботи з курсу «Філософія»

для студентів ІІ курсів усіх факультетів

 

Полтава-2015

Індивідуальна робота з курсу «Філософія» проводиться у формі читання першоджерел або написання індивідуально-дослідницького проекту. Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за індивідуальну роботу – 20 балів.

Для цього із списку джерел студент самостійно обирає 5 позицій, читає обрані першоджерела і протягом навчального семестру складає їх викладачеві під час проведення семінарських занять, попередивши про це викладача до початку заняття.

У список першоджерел внесені найбільш відомі пам'ятки філософської думки, що відображають особливості філософствування тієї чи іншої епохи. Усі джерела є доступними, оскільки неодноразово перевидавалися українською та російською мовами і, без сумніву, не могли не потрапити до фондів бібліотек вищих навчальних закладів.

Вони також цілком доступні для самостійного освоєння кожним, хто має вищу освіту, оскільки їх зміст достатньо висвітлений в допоміжній літературі. При роботі над засвоєнням першоджерел рекомендуємо спочатку ознайомитись зі змістом джерела, звернути увагу на те, як воно тлумачиться в підручниках, посібниках, словниках, монографіях та статтях. Потім радимо ще раз прочитати його і зробити короткий конспект.

 1. Дхаммапада / Пер . с пали, предисловие и комментарии. – М.: Изд-во вост. лит-ры. 1960. – 134 с. (Серия «Памятники литературы народов Востока»)

 2. Конфуций Лунь-юй / Конфуций // Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х т. – Т. 1. – М.: Мысль, 1972. – С. 139-151.

 3. Лао-цзы Дао-Дэ цзин: Книга о Пути жизни / Лао-цзы; пер. В.В. Малявина. – М.: Феория, 2010. – 704 с.

 4. Платон. Государство / Платон // Платон. Собр. соч. [пер. с древнегреч.]: В 4 т. –М.: Мысль, 1994. – Т. 3. – С. 79-420.

 5. Платон. Федр / Платон // Платон. Собр. соч. [пер. с древнегреч.]: В 4 т. –М.: Мысль, 1994. – Т. 3. – С. 135-191.

 6. Аристотель Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования / Аристотель. – СПб.: Алетейя, К.:Эльга, 2002. – 832 с.

 7. Аристотель. О душе / Аристотель // Аристотель Сочинения: в 4 т. – М.: Мысль, 1976. – Т. 1. – С. 371-448.

 8. Секст Емпірик. Три книги пірронових положень / Секст Емпірик // Читанка з філософії: у 6 кн. – К.: Довіра, 1992. – Т.1: Філософія стародавнього світу.– С. 173-176. 

 9. Епікур. Лист до Геродота. Лист до Менекея. Головні думки / Епікур // Читанка з філософії: у 6 кн. – К.: Довіра, 1992. – Т.1: Філософія стародавнього світу. – С. 176-181.

 10. Сенека. Моральні листи до Луцілія / Луцій Анней Сенека; пер. А. Содомори. – К.: Основи, 1999. – 608 с.

 11. Марк Аврелій. Наодинці з собою: Роздуми / Марк Аврелій; пер. з гр. Р. Паранько. – Львів: Літопис, 2007. – 212 с.

 12. Плотин Эннеады / Плотин; пер. с лат. – К.: УЦИММ-ПРЕСС, 1995. – 394 с.

 13. Ириней Лионский. Против ересей 3:22:1 / Ириней Лионский // Ранние отцы церкви: Антология. – Брюссель: Издательство «Жизнь с Богом», 1988. – С.709-723.

 14. Иустин. Апология I и Апология II / Иустин // Ранние Отцы Церкви. Антология; пер. П. Преображенского. – Брюссель: Издательство «Жизнь с Богом», 1988. – С. 271-344

 15. Татиан. Речь против эллинов / Татиан // Ранние Отцы Церкви. Антология; пер. П. Преображенского. – Брюссель: Издательство «Жизнь с Богом», 1988. – С. 369-404.

 16. Ориген. Против Цельса / Ориген. – М.: Учебно-информационный центр экуменический центр ап. Павла, 1996. – 365 с.

 17. Тертуллиан К. С. Ф. О душе. / Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан; пер., вступ. ст. и комм. А. Ю. Братухина. Науч. ред. В. С. Дуров. – СПб.: Издательство Олега Абышко, 2004. – 256 с. (Серия «Библиотека христианской мысли. Источники»).

 18. Василий Великий. Беседы на Шестоднев / Василий Великий // Василий Великий Творения. – М.: Изд. Моск. Патриархии, 1991. – Т. 1. – С. 1-175.

 19. Аврелий Августин. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонийского / Аврелий Августин; пер. с лат. М.Е. Сергеенко. – М.: Ренессанс, 1991. – 488 с.

 20. Псевдо Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. / Псевдо Дионисий Ареопагит; пер. М. Г. Ермаковой. – СПб.: Изд-во РХГИ -Университетская книга. 1997. – 188 с.

 21. Боэций С. Утешение философией Аниций Манлий Торкват Северин Боэций // Боэций С. «Утешение Философией» и другие трактаты; пер. с лат. – М.: Наука, 1990. – С.190-291.

 22. Іларіон Київський. Слово про Закон і Благодать / Іларіон Київський // Історія філософії в Україні. Хрестоматія: навч. посібник. – К.: Либідь, 1993. – С.6-68.

 23. Абеляр П. История моих бедствий / П. Абеляр. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1959. – 252 с.

 24. Ибн-Рушд. Рассуждения, выносящие решения относительно связи между религией и философией / Ибн-Рушд // Сагадеев А. В. Ибн-Рушд (Аверроэс). — М.: Мысль, 1973. – С.171-189. («Мыслители прошлого»)

 25. Києво-Печерський Патерик / пер. із церковносл. М Кашуба і Н. Пікулик. – Львів: Свічадо, 2007. – 192 с.

 26. Фома Аквинский. Сумма теологии. Часть II-I. Вопросы 49-89 / Фома Аквинский. – К.: Ника-Центр, 2010. – 432 с.

 27. Данте Алигьери. Божественная комедия / Данте Алигьери. – М.: Эксмо, 2005. – 590 с.

 28. Валла Лоренцо. Об истинном и ложном благе. О свободе воли / Лоренцо Валла. – М.: Наука, 1989. – 476 с.

 29. Мирандола Пико делла. Речь о достоинстве человека / Джованни Пико делла Мирандола // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: в 5-и тт. – М.: Искусство, 1985. – Т. 1. – С. 506-514

 30. Фичино М. Платоновское богословие о бессмертии душ / М. Фичино // Чаша Гермеса. Гуманистическая мысль эпохи Возрождения и герметическая традиция; пер. с лат., вступ. ст.: О.Ф. Кудрявцев. М.: Юристъ, 1996. – С. 176-211.

 31. Помпонацци П. О бессмертии души / П. Помпонацци // Помпонацци П. Трактаты о бессмертии души, о причинах естественных явлений или о чародействе; пер. с лат., вступ. ст. и прим. А.Х. Горфункеля. М.: Наука, 1990. – С.3-112

 32. Кузанский Н. Об учёном незнании / Никола Кузанский // Кузанский Н. Сочинения в 2 т. – Т. 1; Общ. ред. З.А. Тажуризиной. – М.: Мысль, 1979. – С.47-184.

 33. Макиавелли Н. Государь / Никколо Макиавелли. – М.: Художественная литература, 1982. – 39 с.

 34. Роттердамський Е. ПохвалаГлупоті, або Похвальне слово Дурості, виголошене Еразмом Роттердамським. Домашнібесіди: Сатиричні твори / Еразм Роттердамський; пер. з латин. – К.: Основи, 1993. – 319 с.

 35. Монтень М. Опыты. Избранные главы / Мишель Монтень; Сост., вст. ст. Г.К. Косикова. – М.: Издательство Правда, 1991. – С. 6-32.

 36. Бэкон Ф. Новый Органон / Френси Бэкон // Бэкон Ф. Сочинения: в 2-х т. – М.: Мысль, 1972. – Т.2. – С.5–222.

 37. Гоббс Т. Левиафан / Томас Гоббс // Гоббс Т. Избр. произв.: в 2-х т. – М.: Мысль, 1991. – Т. 2. Гл. XIII, XIV, XV, XVII. – С. 93-123, 129-134.

 38. Локк Дж. Опыт о человеческом разуме / Джон Локк // Локк Дж. Избр. филос. произ.: в 2-х т. – М.: Соцэкгиз, 1969. – Т. 1. – С. 3-83.

 39. Декарт Р. Размышления о методе для хорошего направления разума и отыскания истины в науках / Рене Декарт // Декарт Р. Сочинения : в 2-х т. – М.: Мысль, 1989. – Т. 1. – С. 250-296.

 40. Декарт Р. Размышления о первой философии, в коих доказывается существование Бога и различие между человеческой душой и телом / Рене Декарт // Декарт Р. Сочинения : в 2-х т. – М.: Мысль, 1989. – Т. 1. – С. 3-72.

 41. Паскаль Б. Мысли / Б. Паскаль. – К: «REFL-book», 1994. –528 с.

 42. Спиноза Б. Этика. Ч. 5. / Б. Спиноза. – М.: Изд. АСТ; Мн.: Харвест, 2001. – С. 297-334.

 43. Лейбниц Г. В. Монадология / Г.В. Лейбниц // Лейбниц Г. В. Сочинения: в 4-х т. – М.: Мысль, 1982. – Т. 1. – С. 413-429. (Серия «Философское наследие»)

 44. Лейбниц Г. В. Рассуждения о метафизике / Г.В. Лейбниц // Лейбниц Г. В. Сочинения: в 4-х т. – М.: Мысль, 1982. – Т. 1. – С. 125-163. (Серия «Философское наследие»)

 45. Толанд Дж. Письма к Серене / Дж. Толанд // Английские материалисты XVIII в.: в 3-х т. – М.: Наука, 1967. – Т. 1. – С.137-198.

 46. Юм Д. Трактат о человеческой природе / Д. Юм. – Мн.: ООО «Попурри», 1998. – С.42-677.

 47. Беркли Дж. Трактат о принципах человеческого знания / Дж. Беркли // Беркли Дж. Сочинения. – М.: Hаука, 1978. – С. 152-247.

 48. Вольтер. Трактат о метафизике / Ф.М.А. Вольтер // Вольтер. Философские сочинения. – М.: Наука, 1988. – С.227-275.

 49. Гельвеций К.А. О человеке, его умственных способностях и его воспитании / К.А. Гельвеций. М.: Соцэкгиз, 1938. – 483 с.

 50. Гольбах П.А. Система природы, или О законах мира физического и мира духовного / П.А. Гольбах // Гольбах П. А. Избр. филос. произ.: в 2-х т. – М.: Соцгиз, 1963. – Т. 1. – С. 670-672.

 51. Гізель І. Твір про всю філософію. Трактат про душу загалом / І. Гізель // Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії. – К.: Україна, 2001. – С.137-141.

 52. Кант И. Критика чистого разума / И. Кант // Кант И. Сочинения: в 8 т. – М.: Чоро, 1994. – Т. 3. – 741 с.

 53. Кант И. Критика практического разума / И. Кант // Кант И. Сочинения: в 8 т. – М.: Чоро, 1994. – Т. 4. – С. 373-565.

 54. Кант И. Критика способности суждения / И. Кант // Кант И. Сочинения: в 8 т. – М.: Чоро, 1994. – Т. 5. – 414 с.

 55. Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике / И. Кант // Кант И. Сочинения: в 8 т. – М.: Чоро, 1994. – Т. 3 – С. 5-152.

 56. Фихте И.Г. Наукоучение 1801-го года / И.Г. Фихте. – М.: Издательство «Логос», Издательская группа «Прогресс», 2000. – 192 с.

 57. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Введение / Г.В.Ф. Гегель. – СПБ.: Наука, 1997. –С.3-16.

 58. Гегель Г.В.Ф. Философия природы / Г.В.Ф. Гегель // Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: в 3-х т. – М.: Мысль, 1975. – Т. 2. – С.5-579.

 59. Гегель Г.В.Ф. Философия истории (Лекции по философии истории) / Г.В.Ф. Гегель // Гегель Г.В.Ф. Соч.: в 14 т. – М.; Л.: Гос. изд-во, 1929-1958. – Т. 8. – 1935. – 470 с.

 60. Гегель Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.

 61. Фейербах Л. Основные положения философии будущего / Л. Фейербах // Фейербах Л. Избр. филос. прозв.: в 2-х т. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. – Т. 1. – 450 с.

 62. Шевченко Т.Г Дневник / Т.Г. Шевченко. – М.: Худ. лит., 1939. – 358 с.

 63. ЮркевичП.Д. Идея / П.Д. Юркевич// Юркевич П.Д. Философские произведения. – М.: Правда, 1990. – С. 9-68.

 64. Ліницький П. І. Загальний погляд на філософію / П.І. Ліницький // Федів Ю.О., Мозгова Н. Г. Історія української філософії. – К.: Україна, 2001. – С.372-377.

Тематика індивідуально-дослідних проектів 

 1. Проблема самопізнання у творчості Ісайї Копинського.

 2. Філософські погляди В. Винниченка

 3. Соціально-філософські проблеми у творчій спадщині М. Грушевського

 4. Філософські погляди М.В. Гоголя.

 5. Філософські погляди Ф.Прокоповича

 6. Філософське вчення С.Яворського

 7.  Філософські погляди М.П. Драгоманова

 8. Філософські мотиви в творчій спадщині Т.Зіньківського

 9. Філософська концепція Д. Чижевського.

 10. Творчість І. Мірчука: історико-філософський аналіз.

 11. Філософські та богословські погляди Г.Фроловського.

 12. Історіософія В.Липинського.

 13. Суспільні цінності кінця ХІХ – початку ХХ ст. в інтерпретації В.Г.Короленка.

 14. С. Гоготський як історик філософії.

 15. Людина в системі гуманістичних поглядів В.Г.Короленка

 16. Тлумачення В.Г. Короленком основоположних категорій етики

 17. Утілення В.Г. Короленком гуманістичних ідеалів у житті та творчості

 18. Проблема націотворення у творчості І. Лисяка-Рудницького.

 19. Філософська думка в сучасній Україні.

 20. Філософія мови О. Потебні.

 21. Націоналізм Д. Донцова.

 22. Релігійна філософія П. Ліницького.

 23. Ідея національного поступу в творчості І. Франка.

 24. Український націоналізм Миколи Міхновського.

 25. Філософські погляди представників Острозького культурно-освітнього осередку.

 26. Часовий вимір буття. Категорія «часу» в філософії.

 27. Духовне життя суспільства: генезис і сучасне розуміння.

 28. Духовні основи суспільства.

 29. Проблема свідомості у філософії.

 30. Свідомість як форма відображення дійсності.

 31. Мова як предметне буття свідомості.

 32. Філософський аспект матеріального виробництва як складової частини суспільства.

 33. Проблема людини в філософії та її соціальної сутності.

 34. Буття людини в суспільстві.

 35. Діяльність, як основа буття людини.

 36. Екзістенціали людського буття. Сутнісні сили людини.

 37. Філософські проблеми особистості в контексті сучасності.

 38. Філософські аспекти проблеми взаємодії людини і комп’ютера.

 39. Проблема створення людиноподібних систем.

 40. Самотність як феномен людського буття.

 41. Гносеологічний аспект законів науки.

 42. Системний підхід як метод пізнання світу.

 43. Ціннісні орієнтири людського буття.

 44. Суспільний прогрес, його критерії та типи

 45. Історичні передумови єдності історії.

 46. Проблеми соціального прогнозування.

 47. Історичний процес як множина цивілізації.

 48. Людська історія, історичний процес у філософії історії.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

індивідуально-дослідних проектів

студентів ІІ курсу психолого-педагогічного факультету

Полтавського національного педагогічного університету

імені В.Г. Короленка 

№ п/п

Критерії оцінки

Кількість балів

1.

Наявність усіх структурних компонентів вступу (актуальність теми, мета і завдання роботи, предмет і об’єкт дослідження, теоретичне і практичне значення роботи, методи дослідження)

4 бали

2.

Написання структурних компонентів роботи, чіткість її структури (наявність не менше 3-х розділів, логічно пов’язаних між собою, в яких розкривається основний зміст проекту)

6 балів

3.

Чіткість, логічність та аргументованість висновків (як наприкінці розділу, так і загальних)

3 бали

4.

Правильність оформлення списку використаних джерел та літератури (відповідно до Бюлетеня ВАК України. – № 5. – 2009) та наявність посилань (або у формі зносок, або в квадратних дужках, наприклад [3, С.127], де 3 – номер джерела у списку використаних джерел та літератури, а 127 – сторінка, з якої взята цитата)

3 бали

5.

Наявність додатків (куди можуть бути винесені схеми, таблиці, ілюстрації, які підсилюють роботу)

2 бали

6.

Оформлення роботи відповідно до запропонованих вимог

2 бали

Усього

20 балів

 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ 

індивідуально-дослідних проектів

студентів ІІ курсу психолого-педагогічного факультету

Полтавського національного педагогічного університету

імені В.Г. Короленка 

Індивідуально-дослідний проект повинен мати обсяг не менше ніж 30 сторінок рукописного тексту і містити в собі наступні структурні частини:

 • вступ (у якому повинні міститися актуальність теми, мета і завдання роботи, предмет і об’єкт дослідження, теоретичне і практичне значення роботи, методи дослідження), обсягом 3-5 сторінок;

 • не менше трьох розділів (які, за необхідності, можна розділити на підрозділи), у яких повинен викладатися основний зміст дослідження, обсягом 23-25 сторінок;

 • висновки, у яких чітко і аргументовано мають бути викладені основні результати дослідження, обсягом 2-3 сторінки;

 • список використаних джерел та літератури (розміщений у алфавітному порядку і оформлений відповідно до вимог, викладених у Бюлетені ВАК України. – № 5. – 2009), який повинен містити у собі не менше 10 позицій, обсягом 1-2 сторінки;

 • додатки (куди можуть бути винесені схеми, таблиці, ілюстрації, які підсилюють роботу). 

Індивідуально-дослідний проект здається у проброшурованому вигляді або у швидкозшивачі до 28 квітня 2015 року в лаборантську кафедри філософії (ауд. 303 навчального корпусу № 2). 

Індивідуально-дослідні проекти, здані після встановленого терміну, зараховані не будуть.

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ 

Книги

Один автор

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V ст.; № 14).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К.: Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України; т. 1).

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір). 

Два автори

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»; вип. 1).

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З.В. Ромовська, Ю.В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Суберляк, П.І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с. 

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Зддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. —Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. —ХІЛІ, 265 с. 

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-є изд.]. — X. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод, посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія «Формування здорового способу життя молоді»: у 14 кн., кн. 13). 

Без автора

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К.: Грані-Т, 2007. –– 119 с. –– (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядк, ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. —638, [1]с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX — початку XX століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці: Рута, 2007. — 310 с. 

Багатотомний документ

1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. — (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1 ] с.

2. Межгосударственные стандарти : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. —Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005.— (Серия «Нормативная база предприятия»).

Т. 1.—2005.—277 с.

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006. — (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова; кн.4).

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко.— X. : Право, 2002.

Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.

5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006.— (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В.Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ «КПГ, 2006. — 125 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік, міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.

3. Матеріали IX з’їзду Асоціації українських банків, ЗО червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).

4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, XIII, [2] с. — (Ресурс 2000).

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський.—Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.

6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук, праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ. податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с. 

Препринти

1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем злектронов / Шиляев Б. А., Воєводин В. Н. — X. : ННЦ ХФТИ, 2006. — 19с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-т» ; ХФТИ 2006-4).

2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1). 

Депоновані наукові праці

1. Социологическое исследование малых групп населення / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. — М., 2002. — 110 с. — Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

2. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. — М., 2002. — 210 с. — Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

Словники

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — X. : Халімон, 2006. — 175, [1]с.

Тимошенко 3. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ, термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З.І. Тимошенко, О.І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

2. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.

3. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Атласи

1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт, дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт, сил України НАН України [та ін.]. — / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К.: Варта, 2006. — 217, [1] с.

2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир, та доповн. — Дніпропетровськ: Пороги, 2005. — 218 с.

3. Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — X.: Ранок, 2005. — 96 с. 

Законодавчі та нормативні документи

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К.: МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VI, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція). 

Стандарти

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (І5О 7000:2004, ЮТ) : ДСТУ ІЗО 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 231 с. — (Національний стандарт України).

2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ІЗО 6107-1:2004 — ДСТУ ІЗО 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (ЕІЧ 61010-2-020:1994, ЮТ) : ДСТУ ЕІМ 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України). 

Каталоги

1. Межгосударственные стандарти : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А.; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006. — (Серия «Нормативная база предприятия»).

Т. 5. — 2007.— 264 с.

Т. 6. — 2007. — 277 с.

2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.

3. Університетська книга: осінь, 2003: [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.

4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк: Лебедь, 2005. — 228 с. 

Бібліографічні показчики

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. 0., Потлань О. С]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2). 

Дисертації

1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.мат, наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. — К., 2005. — 276 с. 

Автореферати дисертацій

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес, інформ. технології» / Нгуен Ші Данг. — К., 2007.—20 с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). — № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. 

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 и 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.-исслед. ин-т связи. — № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. №23 (II ч.). 

Частина книги, періодичного продовжуваного видання

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А.Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.

4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.

5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. —Дрогобич, 2007. — С. 245—291.

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников знергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3—5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — X., 2007. — С. 33.

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д.М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України: (кінець XIX—початок XX ст./Д. М. Чорний. — X., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202. 

Електронні ресурси

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон, опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. — Назва з контейнера.

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. — 1 електрон, опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!