Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2088 Методичні вказівки та завдання для написання курсових робіт для спеціальності Правознавство, НУ ЛП

Методичні вказівки та завдання для написання курсових робіт для спеціальності Правознавство, НУ ЛП

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

  

Циклова комісія фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності «Правознавство»

 

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

підготовки Молодший спеціаліст з права

 (назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму 5.03040 Право

 (шифр і назва напряму)

спеціальності 5.03040101 Правознавство

 (шифр і назва спеціальності)

 

Львів 2013 рік

 

Теорія держави і права. Методичні вказівки та завдання для написання курсових робіт з курсу теорії держави і права для студентів за напрямом підготовки «Право», спеціальності «Правознавство».

Розробник: Тримбуляк Віктор Тадейович, спеціаліст вищої категорії , викладач-методист ЛТЕК НУ «Львівська політехніка

Методичні вказівки та завдання для написання курсових робіт з курсу теорії держави і праварозглянутота схвалено на засіданні предметної циклової комісії фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності «Правознавство».

Пояснювальна записка 

Навчальний процес у ЛТЕК НУ «Львівська політехніка» передбачає різні форми індивідуальної, самостійної та наукової роботи студентів, зокрема, виконання курсової роботи; рівень підготовки якої значною мірою свідчить про ступінь засвоєння студентом здобутих знань, його грамотність, загальну культуру та ерудицію.

Мета курсової роботи:

- розвинути здібності студента до поглибленого аналізу наукової літератури, чинних нормативно-правових актів і матеріалів юридичної практики;

- виробити вміння систематизувати та узагальнювати науковий і практичний матеріал, критично його оцінювати;

- закріпити навички формувань загальнотеоретичних понять, аргументовного, логічного, грамотного викладу положень теорії права та держави;

-навчити студентів застосовувати ці положення для аналізу юридичної практики;

Виконання курсової роботи повинно сприяти формуванню студентом навичок творчої, дослідницької роботи.

Основна мета виконання курсової роботи – глибоко і творчо вивчити одне з конкретних питань теорії і практики певної дисципліни, оволодіти методами наукового дослідження.

У процесі роботи студенти вдосконалюють і розвивають такі навички та вміння:

- самостійно формулювати проблему дослідження;

- визначати мету, основні завдання, предмет, об′єкт дослідження;

- здійснювати пошук і добір потрібної наукової інформації;

- аналізувати юридичну практику;

- логічно і аргументовано висловлювати свої думки, пропозиції, робити висновки;

- правильно оформляти науково-дослідницький матеріал;

- публічно захищати підготовлену роботу, зокрема, робити наукові повідомлення, відповідати на запитання захищати свою точку зору тощо.

Мета цієї методичної розробки – допомогти студентам в написанні та оформлені курсової роботи. В основу покладено вимоги нормативних документів (державних стандартів) щодо оформлення складових роботи, а також в різних дослідницьких матеріалах.

 

I. Вимоги до виконання курсової роботи

Перш ніж розпочати писа курсову роботу, студент повинен ознайомитися з основними вимогами до її виконання

 1. Актуальність теми. Актуальність у перекладі з латинської означає важливість, практичну значущість розглядуваної проблеми. Курсова робота може претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним проблемам розвитку науки, а питання, що розкриваються в роботі, важливі для розуміння суті і структури діяльності в різних сферах життя.

 2. Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає,що студент повинен розкрити обрану тему курсової роботи на сучасному рівні розвитку відповідної науки, використовуючи такі підходи й наукові знання, що пояснюють різні явища і події у юридичній практиці з позицій сьогодення. Крім того, студент повинен достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми курсової роботи, включити у зміст матеріалу тільки об′єктивні факти і реальні практичні приклади.

 3. Дослідницький характер. У курсовій роботі повинні міститися елементи дослідження:

- вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, журнальних статей та інших розробок) вітчизняних і зарубіжних авторів;

- систематизація та аналіз різних думок і підходів, формування власної точки зору на розглядувану проблему;

- порівняння теоретичних поглядів вчених і практичної діяльності;

- розробка висновків, рекомендацій.

Грамотність оформлення. Це важлива вимога до курсової роботи, що підвищить її якість. У роботі не повинно бути граматичних та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення зносок, списку використаної літератури. Крім того, виконання цієї вимоги виховує у студента культуру оформлення наукових праць, яка може знадобитись в майбутній практичній діяльності.

ІІ. Основні етапи підготовки курсової роботи

Курсова робота є результатом вивчення певного циклу дисциплін чи будь-якої окремої навчальної дисципліни. Підготовка курсової роботи охоплює кілька етапів:

1. Добір теми курсової роботи

Тематика курсових робіт визначається змістом навчальних курсів; розробляється і затверджується цикловою комісією юридичних дисциплін.

Тема курсової роботи має становити інтерес для студента, бути пов′язаною з його діяльністю і сприяти максимальному використанню здобутих знань і практичного досвіду. Студент має право запропонувати свою тему курсової роботи, але при цьому він повинен обгрунтувати викладачу доцільність її розробки.

Тематика курсових робіт додається до даних методичних вказівок і доводиться до відома студентів. Студенти повинні вибрати тему і повідомити про це старосту групи, який подає списки обраних тем з прізвищами студентів, які будуть їх виконувати викладачеві. З дозволу викладача студент вправі вибрати, в рамках навчальної програми, тему курсової роботи не зазначену у переліку.

Обрання однієї і тієї теми декількома студентами не рекомендується.

Якщо у вказаний строк студент не вибрав тему, викладач може самостійно призначити йому тему курсової роботи.

2. Формування мети та основних завдань курсової роботи.

Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету, настільки вдалими будуть її основні завдання, план, органі зація виконання, стиль викладу.

Правильне визначення мети роботи дасть змогу студентам виокремити в ній основний напрямок дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, підвищити якість роботи,уникнути загальних міркувань.

Приклади формулювання мети курсової роботи:

- “Мета курсової роботи – розглянути існуючі типи підприємницьких структур і докладно проаналізувати функціонування колективного підприємства з обмеженою відповідальністю”;

- “Мета курсової роботи – розкрити понятття і ознаки обставин що виключають злочинність діяння, а саме необхідної оборони, уявної оборони, затримання особи, що вчинила злочин та крайньої необхідності, а також умови їх правомірності”;

- “Мета роботи – проаналізувати соціально-психологічні умови ефективного керівництва трудовим колективом”.

Мета курсової роботи повинна бути тісно пов′язана з назвою її теми.

На основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які необхідно розв′язати в процесі виконання курсової роботи. Завдання повинні конкретизувати основну мету роботи; їх визначення пов′язане з назвами основних розділів.

3. Підбір літератури та інших джерел.

Роботу над темою необхідно починати із загального ознайомлення з нею: прочитати відповідні розділи з підручника, посібника, конспекта лекції тощо. Після цього підібрати нормативні акти, спеціальну літературу, матеріали юридичної практики та інші джерела у відповідності з темою роботи, узгодити їх з науковим керівництвом та опрацювати.

Підбір джерел здійснюється у відповідності з рекомендаціями наукового керівника після вивчення бібліографічних показників і каталогів у бібліотеках.

Спеціальна література вибірково додається до цих методичних вказівок. Необхідний перелік літератури та законодавства подано в навчальних програмах.

У процесі вивчення літератури потрібно робити виписки і записи, поступово групуючи матеріал з окремих питань.

4. Складання плану курсової роботи.

Після попереднього вивчення навчального матеріалу та нових публікацій за добраною темою, необхідно скласти розгорнутий план із зазначенням основних розділів і підрозділів роботи, який потрібно узгодити з науковим керівником.

План курсової роботи є відбиттям її структури, під якою розуміється порядок компонування і взаємозв′язок окремих її частин.

Виконані розділи роботи студент подає на розгляд науковому керівнику і відповідно до його зауважень уточнює, доповнює і в разі потреби доопрацьовує.

Так, наприклад,при виконанні роботи на тему: “Система права”, план може передбачати такі позиції:

Вступ

1.Поняття та ознаки системи права.

2.Елементи системи права: юридична норма та інститут права.

3.Критерії побудови системи права. Предмет та метод правового регулювання.

4.Галузі сучасного права України.

Висновок

Список використаної літератури

План роботи необхідно узгодити з керівником курсової роботи.

5. Виклад матеріалу курсової роботи.

Матеріал роботи студент повинен викладати послідовно, логічно взаємопов′язувати окремі його частини, повністю розкривати тему роботи. Для цього необхідно приділити увагу сучасним теоретичним і методичним розробкам, розглянути і творчо осмислити відповідну наукову літературу та періодичні видання, визначити своє ставлення до дискусійних питань теми роботи. На основі аналізу опрацьованого матеріалу, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити необхідні висновки, висвітлити досягнуті успіхи, зазначити існуючі недоліки, а також висловити пропозиції щодо можливостей подальшого покращення діяльності об′єкта досліджень.

При формулюванні відповідей на конкретні питання плану роботи використовуються різні способи.

Проте студент повинен враховувати специфіку предмета по якому пишеться курсова робота. Особлива увага повинна подаватись формулюванню відповідних питань (з врахуванням існуючих в юридичній літературі точок зору), розкриттю і обгрунтуванню суттєвих рис, властивостей, закономірностей,принципів, тенденцій розвитку тих чи інших державно-правових явищ. Курсова робота повинна мати аналітичний, а не описовий характер.

6. Подання курсової роботи науковому керівнику на рецензування.

Не пізніше, ніж за два тижні до захисту студент подає курсову роботу науковому керівнику, який рецензує її та оцінює за чотирьох бальною системою.

У рецензії науковий керівник дає її стислу характеристику, оцінює теоретичний рівень,глибину проведенних досліджень, доцільність і обгрунтованість запропонованих рекомендацій, переваги та недоліки, якість і відповідність оформлення методичним рекомендаціям. Зразок рецензування показує, що в курсових роботах зустрічаються такі недоліки:

- відхід від теми (тема курсової роботи передбачає розкриття одних питань, а фактично розкриваються інші);

- безсистемний виклад матеріалу, повторення одних і тих самих положень;

- логічні помилки, невміння виокремити головне;

- невдале поєднання теорії з фактичним матеріалом;

- переписування з друкованих видань;

- недотримання методичних вказівок щодо оформлення роботи.

Уразі негативної оцінки курсова робота разом з рецензією повертається студенту, який повинен доопрацювати її з урахуванням зауважень і лише після цього доопрацюваний варіант з рецензією подати науковому керівнику для повторної перевірки.

Якщо попередня оцінка позитивна, студент допускається та готується до захисту курсової роботи.

7. Захист курсової роботи.

Захист курсових робіт у дні та години, вказані у графіку захисту курсових робіт. Графік захисту затверджується на засіданні циклової комісії . Курсову роботу студент захищає у присутності навчальної гру­пи. Тези доповіді студент готує заздалегідь. Доповіді, повинна бути змістовною і тривати 3—6 хвилин.

 У доповіді необхідно:

 • назвати тему курсової роботи, показати її актуальність та значущість;

 • сформулювати основну мету і завдання дослідження;

 • стисло розкрити зміст структури робота;

 • доповісти про результати робота, зроблені висновки і внесені пропозиції.

Після доповіді студент відповідає на запитання викладачів. Під час захисту оцінюються: якість виконаної студентом курсової ро­боти, рівень знань і набутих навичок щодо висвітленої теми, вміння аналізувати практичну діяльність організацій, логічно і аргументо­вано викладати думки, відповідати на запитання, обґрунтовувати власну точку зору.

Результати захисту курсової роботи оцінюються за чотирибаль­ною системою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно") та проставляються в заліковій відомості навчальної групи та залі­ковій книжці студента. У разі незадовільної оцінки курсову роботу необхідно доопрацювати або виконати нову за іншою темою.

Оцінка за курсову роботу залежить від повноти викладу та правильності висвітлення питання; рівня використання спеціальної літератури, нормативно-правових актів та матеріалів юридичної практики; належного оформлення та рівня захисту роботи.

Захист курсових робіт проводиться комісією в складі не менше трьох викладачів, включаючи наукових керівників.

III. Структура та технічне оформлення курсової роботи.

Курсову роботу студенти виконують самостійно, дотримуючись рекомендованої структури та вимог до технічного оформлення.

Рекомендується така структура курсової роботи:

 1. Титульна сторінка, оформлення якої не потребує особливих пояснень, тому наводимо варіанти оформлення (див. дод. 1).

 2. Зміст курсової роботи, де вказуються заголовки розділів (підрозділів) та сторінки, на яких вони розміщені (див. дод. 2).

 3. Вступ, де розкриваються актуальність та практичне значення добраної теми, мета і основні завдання, предмет і об'єкт дослі­дження, структура курсової роботи, визначаються джерела ін­формації.

 4. Основна частина, що складається з трьох.—п'яти основних питань (розділів), які, у свою чергу, можуть поділятися на два—три підпитання (підроз­діли) і за змістом повинні відповідати направленості теми, під­порядковуватись основній меті та завданням, бути органічно взаємопов'язуваними, мати приблизно однаковий обсяг.

 5. Висновки з викладом прогнозу діяльності об'єкта досліджень у перспективі.

 6. Додатки, до яких слід включати допоміжні матеріали (таблиці допоміжних цифрових даних, ілюстрації, схеми допоміжного характеру тощо). Кожний додаток починають з нової сторінки, у правому верхньому куті пишуть слово "Додаток". Додаток повинен мати тематичний заголовок. Якщо в курсовій роботі міститься кілька додатків, їх послідовно нумерують арабськими цифрами (наприклад: "Додаток І"). Сторінки в додатках нуме­рують у межах одного додатка. Посилання на додатки в текс­товій частині роботи с обов'язковим.

 7. Список використаної літератури, який розміщують у кінці роботи в алфавітному порядку в такій послідовності:

 • закони, нормативні акти та положення державного зна­чення;

 • літературні та наукові джерела;

 • матеріали періодичних видань.

У літературних і наукових джерелах вказують прізвище, ініціали автора, повну назву книги, місце видання,, видавництво, рік видан­ня. Для статей, що опубліковані в періодичній пресі, зазначають прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи дату виходу газети (див. дод. 5). 

Вимоги до технічного оформлення курсової роботи

Курсова робота має бути написана (чи надрукована) чітко, роз­бірливо, без помилок та виправлень, з одного боку білого паперу формату А4 (210 х 297). Загальний обсяг курсової роботи, включа­ючи список використаних літературних джерел та додатки, не по­винен перевищувати 25-30 сторінок, надрукованих через два інтер­вали (60 знаків у рядку, враховуючи проміжки між словами; підряд­кові зноски друкують через один інтервал).

Текстова частина має бути одного кольору (чорного, синього, фіолетового) за винятком титульної сторінки, таблиць, графіків, для яких застосовується тільки чорний колір, чорнила або туші.

Аркуш курсової роботи повинен мати поля: ліве — 25 мм, верх­нє — 20, праве — 10, нижнє — 20 мм (див. дод. 3).

Нумеруються всі сторінки роботи до останньої, враховуючи ілю­страції та додатки, без пропусків, повторів і літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра "1" не ста­виться. Отже, загальна нумерація роботи починається на наступній сторінці (зміст або план курсової роботи) з цифри "2". Порядковий номер сторінки проставляється на середині її верхнього поля.

Текст курсової роботи може ілюструватись кресленнями, схема­ми, фотографіями, графіками, таблицями, які також виконуються на стандартних аркушах паперу формату А4. Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для того, щоб надати тексту зрозумілос­ті та конкретності. Усі ілюстрації (фотографії, схеми тощо) нази­вають рисунками і нумерують послідовно. Номер і назву рисунка пишуть під графічним зображенням .

Ілюстративний матеріал розміщують у тексті одразу після посилання на нього.

На запозичену з інших джерел інформацію, а також на цитати, що наводяться у тексті, мають бути зроблені посилання. Їх наво­дять одразу після закінчення цитати в квадратних дужках, де вка­зують порядковий номер джерела у списку використаної літератури та відповідні сторінки джерела (наприклад: [14, с. 31-38].)

Посилання на використані в тексті роботи джерела необхідно робити відповідно до списку літератури. Наприклад, у тексті роботи записано: “Більшість правових норм мають логічну структуру, яку можна звести до простої імплікації, подібно до зв´язку двох речень…” [10, с.41]. При цьому перше число означає, що стаття на яку посилається студент, зокрема Колошина В. Логічна структура норми права (деякі практичні аспекти) // Право України.- 1998, №7 знаходиться у списку використаної літератури під №10. Друге число означає сторінку статті, звідки взята цитата.

Наведення чужих текстів без лапок і посилань недопустимо.

Список використаних джерел складається у такій послідовності:

 • Конституція України;

 • Кодекси України;

 • Нормативно-правові акти, документи;

 • Спеціальна література (в алфавітному порядку);

 • Матеріали юридичної практики (судові рішення, вироки, протоколи тощо). 

В кінці курсової роботи вставити аркуш для рецензії по взірцю додатка №4. 

Додаток 1

Список використаної літератури (Зразок)

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - N30. - С. 141.

 (Ст. 1, 3, 6, 8, 68.)

2. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради України. - 1990. -N31. - С.429.

3. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - N38. - С. 502.

4. Декларація прав національностей України // Відомості Верховної Ради України. -1991, N53. - С.799.

5. Алексєєв С. С. Философия права. — М; Изд-во НОРМА,1998. - 336 с.

6. Бережнов А.Г. Права личности: некоторые из вопросов теории.-М., 1991.

7. Венгеров А.Б. Несущие конструкции правового государства.// Право и власти,. -М., 1990.

8. Вертіль В. Розбудова держави і духовно-творчий вимір національної культури, // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Людина і духовність" - К..: Науково-дослідний інститут "Проблеми людини". - 1995. - Т.З. - С.416.

9. Гречка М. Роль соціал-демократичної партії України в становленні громадянського суспільства. //Проблеми теорії і практики державного управління і місцевого самоврядування: Матеріали щорічної наук.-практ. конф. - К.: УАДУ, 1996. - С.226.

10. Давидов Р. Політико-правові засади децентралізації влади і розвитку місцевого самоврядування в Україні // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 1996.-N1.

11. Рабінович П.М. Основні права людини: спроба загальнотеоретичної
характеристики.// Права людини в Україні. - Вип.З - Київ - Харків,
1995.

Тематика курсових робіт з “Теорії держави і права” 

1. Права людини: поняття, види. Юридичні гарантії їх забезпечення.

2. Права нації: поняття, види. Юридичні гарантії їх забезпечення.

3. Правова держава. Основні положення та концепції.

4. Сучасна демократична соціальна держава: поняття, сутність, види.

5. Поняття і види функцій держави. Функції української держави в сучасних умовах.

6. Форма держави: поняття, елементи, види. Проблеми удосконалення форми Української держави.

7. Поняття механізму держави та його складові елементи.

8. Державний службовець: поняття, види. Проблеми правового статусу державного службовця в Україні.

9. Політична система суспільства: поняття, елементи, різновиди.

10. Поняття політичної партії. Політичні партії у сучасній Україні.

11. Правовий статус особи: поняття, склад, види. Конституційні засади розвиту правового статусу особи в Україні.

12. Об’єктивне юридичне право: поняття, сутність, функції.

13. Основні принципи об’єктивного юридичного права (поняття, види, значення).

14. Соціальна норма: поняття, ознаки, види. Співвідношення юридичних та інших соціальних норм.

15. Суб’єктивне юридичне право та юридичний обов’язок (поняття, склад, види).

16. Суб’єкти та ою’єкти правовідносин: поняття, ознаки та види.

17. Правотворчість: поняття, види, стадії. Конституційні засади законотворення в Україні.

18. Зовнішні форми (джерела) права : поняття, види. Різновиди у сучасній правовій системі України.

19. Нормативно-правовий акт як основна форма права в Україні: поняття, види та властивості.

20. Закон: поняття, ознаки, види. Конституція (Основний Закон ) України.

21. Поняття та види підзаконно-нормативних правових актів в Україні.

22. Система права: поняття, основні риси, елементи.

23. Система законодавства: поняття, елементи та співвідношення із системою права.

24. Дія нормативно-правових актів в Україні у часі, просторі та за колом осіб.

25. Систематизація законодавства: поняття та способи.

26. Поняття правової культури особи: поняття, склад та значення. Засоби формування правової культури особи в Україні.

27. Поняття та структура норм права.

28. Юридична техніка: поняття, види.

29. Правомірна поведінка ( поняття, види, форми).

30. Реалізація правових норм: поняття, форми.

31. Законність і правопорядок: поняття, принципи та значення.

32. Застосування правових норм: поняття, ознаки, стадії. Основні вимоги правильного застосування права.

33. Тлумачення правових норм: поняття, способи, види.

34. Поняття та ознаки правових відносин.

35. Правопорушення: поняття, ознаки, склад, види.

36. Юридтчна відповідальність: поняття, стадії, види.

37. Правове регулювання суспільних відносин: поняття, стадії, сфера та межі.

38. Механізм правового регулювання: поняття, елементи.

39. Основні сучасні концепції права та держави.

40. Юридична наука: поняття , склад, функції. Місце теорії держави і права у системі юридичних наук.

41. Поняття та властивості інтерпретаційно-правового акту.

42. Акти застосування норм права: поняття, ознаки, види.

43. Юридичний механізм забезпечення прав людини.

44. Юридичні факти: поняття, види, значення.

45. Правова система суспільства: поняття, елементи.

46. Правові сім’ї, їх різновиди та основні риси.

47. Сутність сучасних держав соціально-демократичної орієнтації.

48. Держава у політичній системі суспільства.

49. Поняття й ознаки держави. Причини виникнення держави.

50. Правове регулювання суспільних відносин та його ефективність. 

Орієнтовні плани до тем:

Тема №1

План:

Вступ

1. Поняття і сутність основних прав людини.

2. Класифікація (види) основних прав людини.

3. Сфера та межі здійснення прав людини(поняття, види).

4. Поняття та види юридичних гарантій прав людини.

Висновок

Використана література та джерела 

Тема №2

План:

Вступ

1. Поняття і сутність основних прав нації.

2. Види основних прав нації

3. Специфічні права національних меншин: поняття, сутність, види.

4. Міжнародно-правові і внутрішньо - державні гарантії забезпечення прав національних менших.

Висновок

Використана література та джерела

Тема №3

План:

Вступ

1. Становлення концепції правової держави в історії світової політичної думки.

2. Поняття правової держави.

3. Основні ознаки правової держави, їх характеристика.

Висновок

Використана література та джерела

Тема №4

План:

Вступ

1. Поняття і сутність майбутньої держави соціальної демократії. Передумови та перспективи її формування.

2. Правове громадянське суспільство і держава соціальної демократії.

3. Види держав соціально-демократичної орієнтації.

4. Функції держав соціально-демократичної орієнтації.

Висновок

Використана література та джерела 

Тема №5

План:

Вступ

1. Поняття функцій держави.

2. Види функцій держави та їх характеристика.

3. Функції сучасної Української держави.

Висновок

Використана література та джерела

Тема №6

План:

Вступ

1. Загальне поняття форми держави. Склад (елементи) форми держави.

2. Поняття та види державного правління.

3. Основні види державного устрою

4. Поняття та основні види державного режиму.

5. Проблеми удосконалення форми держави Україна.

Висновок

Використана література та джерела

Тема №7

План:

Вступ

1. Поняття механізму держави, його склад.

2. Поняття апарату держави.

3. Види державних органів.

4. Органи сучасної Української держави.

Висновок

Використана література та джерела

Тема №8

План:

Вступ

1. Поняття державного службовця.

2. Види державних службовців.

3. Права та обов’язки державних службовців.

4. Припинення державно-службових повноважень.

Висновок

Використана література та джерела 

Тема №9

План:

Вступ

1. Поняття політичної системи суспільства, її складові елементи.

2. Види політичних систем .

3. Поняття механізму політичної влади.

Держава як головний суб’єкт політичної системи.

Висновок

Використана література та джерела 

Тема №10

План:

Вступ

1. Поняття політичної партії.

2. Види та функції політичних партій.

3. Політичні партії в сучасній Україні.

Висновок

Використана література та джерела

 

Рекомендована література та джерела

Література та джерела до тем № 1, 2, 39:

1. Загальна Декларація прав людини./Права людини.- К., 1989, 1992. Права человека. - М., 1989, 1990 та інші збірки.

2. Конвенція про права дитини (00Н, 1989р.). //Права людини. - К„ 1992.

3. Конвенція про захист прав і свобод людини 1950 року //Український часопис прав людини. - К., 1996. №2.

4. Итоговьый документ Всемирной Конференции по правам человека. Венская Декларация й Программа действий //Московский журнал международного права. 1994, №1.

5. Статут Організації Об'єднаних Націй. Ст.1 // Международное право в документах.- М., 1982.

6. Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин (00Н, 1992). // Московский журнал Международного права(МЖМП). 1993. №2, С. 168-173.

7. Паризька Хартія для нової Європи 1990 . //Права людини. - К. 1992 С. 194-195.

8. Хельсінський документ НБСЄ "Виклик часу перемін". (1992). //Політика і час 1993-95 С.71-74. С.61-65 (або МЖМП. 1992. №4 С.201).

9. Конституція України. Ст. 3: 21-64: 85 (ч.І п. 17); 92 (ч.І п1)-101; 102 (ч 2)-116 .(ч.2); 119(п.2); 121 (п.2,4); 152 (ч.З); 157.

10. Про ратифікацію Конвенції про захист прав і свобод людини 1950 року Закон України від 17 липня 1997р. // Офіційний Вісник України. 1997 число 29 С.10.

11. Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 року // Голос України, 20.01.1998р.

12. Закон України " Про національні меншини в Україні" від 25. 06, 1992. // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 36. Ст7 529.

13. Государство , право й межнациональньые отношения в странах западной демократии. - М. 1993.

14. Гусев В. Національні меншини в планах розбудови Української держави // Розбудова держави. 1993; N212

15. Дженис М., Кзй Р., Бредли 3. Европейское, право в области прав человека (практика й комментарии) - М., 1997.

16. Кистяковский Б.А. Право как социальное явление // Социологические исследования. 1990. № 3.

17. Денісов В. За стандартами міжнародного права. II Політика і час. 1992 №11-12.

18. Етнос і соціум. - К. 1993. С. 138-148.

19. Мартиненко А. Б. Права народов в современном международном праве. - К. 1993. ГЛ.1.

20. Мюллерсон Р П. Права человека: идеи. нормы, реальность. - М.,1991.Гл.4.

21. Национальные проблеми й права человека. - М. 1993.

22. Основні права нації // Політологічний словник-довідник. - К., 1997.- С.235.

23. Общая теория прав человека. -М., 1996, -Гл. 1,

24. Орзіх М. Міжнародно-правові стандарти і права людини в Україні. // Право України. 1992, №4.

25. Полешко А. Імплементація норм міжнародного права у вітчизняному законодавстві - важливий аспект правової реформи // право України, 1998, №12.

26. Савенко М. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина та їх захист органами конституційної юрисдикції // Право України, 1999, №2:

27. Решетов Ю.А. Возбуждение национапьной вражды в контексте международного права, зарубежной й российской судебной практики //Московский журнал международного права,-1992 № 3.

28. Рабінович П.М. Основні права людини: стадії та юридичні засоби імплементації у законодавство України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. - Львів, 1995. - С.6-8.

29. Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України.- Харків,1997.

30. Рабінович П.М. Юридичне забезпечення прав людини- стратегічний напрямок розвиток законода ни // Концепція розвитку законодавства України.- К., 1996.-С.92-94.

31. Лимбурские принципы применения Международного пакта об зкономических, социальных й культурних правах // Вестник Московского университета. -1996. № 2, - С.76-92.

32. Шмельова Г.Г. Юридичний механізм забезпечення прав людини // Право України. 1994. №10

Література та джерела до теми №3:

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - N30. - С. 141.

 (Ст. 1, 3, 6, 8, 68.)

2. Актуальньїе проблемы правоведения за рубежом \Проблемы правового государства. Вып.2. М,, 1990.

3. Богуцький П. Поняття правової держави та методологічний підхід до проблеми її формування // Право України. 1996, №4.

4. Коваленко А.Й. Правовое государство: концепции й реальность.-М.,1993.

5. Кистяковский Б.А Государство правовое й социалистическое //Вопросы философии. 1990. №6

6. Луць Л.А. Шляхи розбудови Української правової держави.//Основи держави і права України.-Львів, 1994. С. 51-57.

7. Мартышин Д.В. Несколько тезисов о перспективах правового государства в России // Государство й право. 1996. №5.

8. Нерсесянц В.С История идей правовой государственности. - М., 1993.

9. Правова держава // Юридичний словник-довідник. - К.,1996. С.503-505.

10. Рабінович П.М. Громадянське суспільство і правова держава (загально-теоретичні міркування) // Українське право. 1996. - №3.

11. Скакун О.Ф. Теорія правової держави в політико-правовій думці дореволюційної Росії./Проблеми правознавства. Вип.51.-Київ.1990.

12. Черниловский З.М. Правовеє государство: историческии опьіт //Сов. государство й право. 1989.№ 4.

13. Четверний В.А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию, М. 1993.

14. Шемшученко Ю.С. Україна: проблеми формування правової держави. //Правова держава. Вип.1,-К.,1992,

15. Шаповал В. Верховенство закону як принцип Конституції України // Право України, 1999, №1.

16. Явич Л.С Господство права //К концепцыи правового государства// Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1990.№ 5.

17. Якушик В. Проблеми типології правової держави // Філософська і соціологічна думка. 1993, №9-10. С. 182-195.

18. Збзеев Б.С Конституция. Правовеє государство. Конституционный Суд.- М.1996. С. 88-112.

Література та джерела до тем №4, 47:

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - N30. - С. 141. (Ст. 1).

2. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. - К. -1991. - С.110-113.

3. Гальчинський А. Соціальне відповідальна держава // Політика і час. 1992.№4.

4. Гальчинський А.С. Становлення суспільства постформаційної цивілізації.- К., 1993-С. 82-103.

5. Диманис М.Д. Социал-демократическая концепция государства // Полис 1992, №4. С. 184-189.

6. Ипын М.В., Коваль В.Й. Две стороны одной монеты: гражданское общество й государство/Полис 1992. №1-2. С.193-201.

7. КравченкоВ. Економічні функціїдержави/Право України. 1993., №1. С.10-12.

8. Нерсесянц В.С. Продолжение истории: от социализма к цивилизму//Вопросы философии, 1993, №4. С.5-13.

9. Рабінович П.М. Про соціальну сутність сучасних демократичних держав.// Вісник Академії правових наук України.- Харків. 1993. №1. С.34-42.

10. Рабінович П.М. Про сутність сучасної Української держави (теоретико-методологічні зауваження) //Республіканець. -Львів. 1993. №5. С.49-52

11. Українська держава: XX століття. - К., 1996.

12 Четверний В.А Демократическое конституционное государство:введение в теорию. - М. 1993. С.53 58, 85-89.

13. Еволюция современного буржуазного государства й права.-К., 1991. Гл.1.11.

14. Яковлюк І. Про обсяг поняття "соціальна держава" (на основі порівняльного аналізу ФРН і України) // Право України, 1998. №11.

Література та джерела до тем №5, 49:

1. Ардашкин В.Д. К современной концепции государства // Известия вузов.Правоведение.1992, № 2.

2. Бачило И.Л. Факторы, влияющие на государственность // Государство й право. 1993, №7.

3. Бистрицький Е., Білий О. Державотворення в Україні: шляхи легітимації //Політична думка, 1996, № 1.

4. Бутенко А.П. Государство: его вчерашние й сегодняшние трактовки //Государство й право. 1993, № 7.- с. 12-20.

5. Держава//Юридичний словник-довідник. К., 1996,-С. 130-131.

6. Дністрянський С. Загальна наука права і політики"- Прага, 1923.- С. 21,22.

7. Лейпхарт А. Многосоставные общества й демократические политические режиму // Полис. 1992, № 1-2, С. 217, 218.

8. Ленін В.І. Про державу // Повне зібрання творів Т. 39.

9. Рабінович П М., Лобода Ю.М. Соціальна сутність держави як складник предмета теоретико-історичної юриспруденції // Вісник Академії правових наук Укаїни. № 5 - Харків 1996. С.90-100.

10. Рабінович П.М. Соціальна сутність держави: національно-етичний та соціально-політичний аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні, - Львів, 1996.

11. Рожкова Л.П. Принципы й методы типологии государства й права - Саратов, 1984 С.20-27, 39-40.

12. Стахів М. Зміна назви держави як вислід розвитку держави // Науковий збірник Українського Вільного Університету. Т. 5. Мюнхен 1948. С. 185-189.

13. Типологія держав // Юридичний словник- довідник, К., 1996. С. 637.

14. Три взгляда на Государство: христианские демократии, либералы, социал-демократы// Сборник обзоров. - М., 1992.

15. Четверний В.М. Разышление по поводу теоретических представлений о государстве // Государство й право. 1992. № 5. С..З-10.

16. Чиркин В.Е. Три ипостаси государства // Государство й право . 1993. № 8.

17. Якушик В.М. Государство переходного типа (вопросы теории). К., 1991-С.51-58.

18. Якушик В.М. Проблеми типології правової держави // Філософська соціальна думка. 1993. № 9, 10. С. 177-194

Література та джерела до теми №6:

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - N30. - С. 141. ( Ст. 2,5.)

2. Грушевський М. Українська самостійність і її історична необхідність //Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть.- К., 1991 С. 194-196.

3. Грушевський М. Українська партія соціалістів-революціонерів та її завдання.//Там же С. 230-235.

4. Енгельс Ф. До критики проекту соціал-демократичної програми 1891 р. //Маркс К., Енгельс Ф., Твори. Т. 22 С. 224.

5. Кашкин С.Ю. Политических режим в современном мире: понятие, сущность,тенденции развития. М., 1993.

6. Курас І. Федерація чи унітрна держава? // Політика і час. 1993. № 6. С. 4-8

7. Марченко М.Н. Сравнительное исследование проблем федерализма //Вестник Московсткого университета. Право. 1993, Мв1. С. 42-49.

8. Рутар С. Держава як основний елемент політичної системи //Розбудова держави. 1993.-№7. С.61-63.

9. Сравнительное конституционное право (Отв ред. В.Е.Чиркин. - М., 1996.

10. Федерация в зарубежных странах. - М., 1993. -П.Чиркин В. Е. Нетипичные формы правлення в современном государстве/Государство й право. 1994. №1. С. 109-114.

12. Шаповал В.М. Конституційні системи зарубіжних країн.-К., 1992.

13. Якушик В. Політична система та політичний режим //Політична думка. 1993,№1.-С.20-21.

Література та джерела до теми №7:

1. Конституція України Ст. 6; Ст. 17 ч. 2,3; Ст. 75; Ст. 92 ч. 1 п. 12, п. 14; Ст. 98: Ст. 101; Ст. 102; Ст. 113; Ст. 118: Ст. 121: Ст. 124; Ст. 125; Ст. 140 ч. 3,4;Ст.147.

2. Закон України "Про державну службу" від 16.12.1993р.//Голос України.05.01.1994р.

3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. //Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.

4. Коваленко А. Місцеве самоврядування: природа, ознаки, межі // Право України, 1997. №2.

5. Кривенко Л. Світовий досвід і утвердження парламентаризму в Україні //Віче. 1996., №2.

6. Сравнительное конституционное право / Отв. ред. В.Е.Чиркин. - М., 1996.Судебные системы западных стран. - К. 1991. Гл.І.

7. Харлоф 3. Местные органы власти в Европе. - М. 1992. Гл.І.

8. Журавльова Г. Поділ влади в сучасній Україні (проблеми теорії і практики) //Право України, 1998, №11.

9. Петришин А В Государственная служба. - Харьков, 1998.

10. Титарчук В. Вдосконалення державного апарату (окремі питання) // Право України, 1999, №3.

Література та джерела до теми №7:

1. Конституція України Ст. 6; Ст. 17 ч. 2,3; Ст. 75; Ст. 92 ч. 1 п. 12, п. 14; Ст. 98:Ст. 101; Ст. 102; Ст. 113; Ст. 118: Ст. 121: Ст. 124; Ст. 125; Ст. 140 ч. 3,4;Ст.147.

2. Закон України "Про державну службу" від 16.12.1993р.//Голос України.05.01.1994р.

3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. //Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.

4. Коваленко А. Місцеве самоврядування: природа, ознаки, межі // ПравоУкраїни, 1997. №2.

5. Кривенко Л. Світовий досвід і утвердження парламентаризму в Україні //Віче. 1996., №2.

6. Сравнительное конституционное право / Отв. ред. В.Е.Чиркин. - М., 1996.Судебные системы западных стран. - К. 1991. Гл.І.

7. Харлоф 3. Местные органы власти в Европе. - М. 1992. Гл.І.

8. Журавльова Г. Поділ влади в сучасній Україні (проблеми теорії і практики)//Право України, 1998, №11.

9. Петришин А В Государственная служба. - Харьков, 1998.

10. Титарчук В. Вдосконалення державного апарату (окремі питання) // ПравоУкраїни, 1999, №3.

Література та джерела до тем №9, 48:

1. Конституція України. Ст.15 (4.1,2,4), ст. 36-37, 69, 92 (ч.І п.11)

2. Закон України "Про об'єднання громадян" від 10.06.1992р. Ст. 1,2,3 // Відомості Верховної Ради України. 1992. №34. Ст.505..

3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. //Відомості Верховної Ради України. 1997. №24. Ст. 170.

4. Андреев С.С. Политические системы й политическая организация общества // Социально-политический журнал. 1992: №1.

5. ВыдринД.И. Очерки практической политологии. -К.,1991. С.94-109.Кириченко М, Багатопартійність. Процес пішов, інша справа- куди. //Віче.1993, №9. С.89-93.

6. Литвин В. Феномен партії. //Віче. 1992. №6. С.23-36. Литвин В.П. Партія як форма політичної організації суспільства. //Політика і час. 1992. №1.

7. Основи политологии (Наука о политике).-К.,1991. С.83-93. Політологія.-Львів, 1995.

8. Політичні партії У країни. - К., 1996. Гл. 1

9. Шмачкова Т.В. Мир политических партий // Полис. 1992. №1 С.233-236.

10. Шмачкова Т.В. Из основ политологии Запада // Полис. 1992, №2. С.133- 145.

11. Якушик В.М. Про суб'єкти політичної системи. //Проблеми правознавства.Вип. 51.-К. 1990. С.8-12.

12. Якушик В.М. Політична система і політичний режим // Політична думка. 1993, №1 С 18-20

Додаткова інформація по джерелам

 • Алексєєв С. С. Философия права. — М; Изд-во НОРМА,1998. - 336 с.

 • Агабєков Г. Б. Основоположник концепции государственного суверенитета. — М., 1990.

 • Азаркин Н. М. Монтескье. — М., 1988.

 • Александров Г. Ф . Аристотель. — М., 1940.

 • Алексеев А. С. Макиавелли как политический мисли­тель. — М-, 1880.

 • Аристотель. Сочинения в 4-х т. — М., 1978.

 • Асмус В. Ф. Демокрит. — М„ 1960.

 • Асмус В. Ф. Платон. — М., 1975. АсщисВ.Ф. Жан-Жак Руссо. — М.,

 • Александров Н.Г. Юридическая норма и правоотношение. - М., 1947.

 • Арои Р. Демократия итоталитаризм. - М., 1993.

 • Аристотель.Афинская полития. - М., 1937.

 • Атамончук Г.В. Теория государственногоуправлення. Курслекний,-

 • М.:Юрид.лит. 1997.-С

 • Бакунин МГЛ. Собрание сочиненийи писем. Т. І—IV. М, 1934—1935.

 • Бакунин М. А. Философия. Соцнология. Политика. — М, 1989.

 • Беккариа Чезаре. О преступлениях и каказаниях. —М, 1939.

 • Бергель Ю. Фома Аквинский. — М., 1966.

 • Білич Т. А. Світогляд Г. С. Сковороди. — К., 1957.

 • Боюсловский Н. Николай Гаврилович Черньїшевский. —М, 1959.

 • Бонтан П. К., Прозорова Н. С. Томас Мор. — М., 1983. Бурладкий Ф. М. Политаческие взгляди Н. А. Добролюбова. — М., 1954.

 • Биховский В. Людвиг Фейербах. — М., 1967.

 • Бражник І. На чому присягав Президент. Національна святиня -
  Пересопницьке Євангеліє// Віче. - 1992. - N1. -С.150-153.

 • Бернард Г. Сігаи. Створення конституції для народу чи республіки,які здобули свободу. -К.: Інститут демократії імені Пилипа Орлика.1993.-С.126.

 • Вебер Макс."Избраннме произведения. — М., 1990. Велнкие утописти Сен-Синон и Фурье и их школи.

 • Вип. IIIIV. — М., 1926. Вин Б. Б. Демокрит. — М, 1979. Волгин В. П. Развитие общественной мисли во Франции вXVIII веке. — М., 1958.

 • Волков Е. Пророк разумного общества. — М., 19-17.

 • Володин А. И. "Анти-Дюринг" Ф. Знгельса и общественная мисль России века. — М., 1978.

 • Вольтер. Статьи и материали. — М.—Л., 1948.

 • Вороницин И. П. К. А. Гельвеций. — М., 1934.

 • Венгеров А.Б. Несушиеконструкции правового государства.// Право и власти,. -М., 1990.

 • Вертіль В. Розбудова держави і духовно-творчий вимір національної культури, // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Людина і духовність" - К..: Науково-дослідний інститут "Проблеми людини". - 1995. - Т.З. - С.416.

 • Волощинськии Б. Місцеве самоврядування. Здатність до територіальної самоорганізації// Віче. -1995. - N10.

 • Винниченко В. Відродження нації. - К., 1990. -ч,2. - С.492.

 • Галаиза П. Н. Учення Имманунла Канта о государстве и праве. — М., 1960.

 • Герцем А. И. Собрание сочннений в З томах. Т. VI. М.. 1955.

 • Головаха І. Суспільно-політичні погляди Лесі Українки. — К 1955. Ролосенко И. А. Питирим Сорокин. Судьба и труди.

 • Гегель. Политические произведения. — М., 1972.

 • Гегель. Философия права. — М., 1990.

 • Гоббс Т. Сочиненкя. — М., 1992, т. 1—2.Сиктивкар. -— Коми, 1991.

 • Гончаров А. И. Общественно-политичические идеи Т. Пейна. — Фрунзе, 1953. Графский В. Г. Бакунин. — М., 1985.

 • Громаков П. С. Полнтические и правовьіе взглядьі Томаса Пейна. — М., 1960.

 • Гессен В. О правовом государстве // Правовое государство и народное голосование. - СПб., 1908.

 • Гоббс Т. Левиафан или матерня, форма и власть. - М., 1936.

 • ГуммовичЛ. Общее учение о государстве. -СПб. 1910.

 • ГзлбрейтД. Новое индустриальное общество. - М., 1969.

 • Гречка М. Роль соціал-демократичної партії України в становленні
  громадянського суспільства. //Проблеми теорії і практики державного управління і місцевого самоврядування: Матеріали щорічної наук.-практ. конф. - К.: УАДУ, 1996. - С.226.

 • Головатий М.Ф. Молодь і національна Ідея; проблеми формування громадянської позиції нової генерації українства.//Політична культура і політичні партії України. Аналітичнірозробки,пропозиції наукових та практичних працівників.- К., 1997.-Т.6.-С.402.

 • Гладун З.С. Проблеми демократизації, державного управління і сучасні тенденції зміцнення органів виконавчої влади// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні (Матеріали Нерегіональної наукової конференції. Лютий 1996 року), -Львів, 1996.

 • Гладун З.С. Право людини на життя і проблеми його юридичного забезпечення в Україні//Український часопис прав людини. - 1995. -N1

 • Грицяк І. Місцеве самоврядування України в історії та сучасності//
  Вісник Української Академії державного управління при Президентові
  України.- 1996.-N1.

 • Гегель Г.-В.-Ф. Философия права. - М., 1990.

 • Гельвеций К. Об уме. Соч. в 2-х томах. Т.1. - М„ 1973.

 • Гессен В. О правовом государстве // Правовое государство и народное
  голосование. - СПб., 1908.

 • Гоббс Т. Левнафан или материл, форма и власть. - М., 1936.

 • ГумпловичЛ. Общееучение о государстве. - СПб., 1910.

 • ГумпловичЛ. Обшее учение о государстве. -СПб. 1910.

 • Гзлбрешп Д. Новоеиндустриальпое общество. - М., 1969.

 • Гречка М. Роль соціал-демократичної партії України в становленні
  громадянського суспільства. //Проблеми теорії і практики державного
  управління і місцевого самоврядування: Матеріали щорічної наук.-
  практ. конф. - К.: УАДУ, 1996. - С.226.

 • Головатий М. Ф. Молодь і національна ідея: проблеми формування громадянської позиції нової генерації українства.// Політична культура і політичні партії України. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників,-К., 1997.-Т.6.-С.402.

 • Дюги Л. Общество, личность, государство. - СПб., 1904.

 • ДюрингЕ. Ценностьжизни. -СПб., 1894.

 • · Давидов Р. Політико-правові засади децентралізації влади і розвитку місцевого самоврядування в Україні // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 1996.-N1.

 • ДрагомановМ.П. Літературно-публіцистичні праці. У 2-хт. - К., 1970.-Т.1-2.

 • Дюрягин Н.Я. Право и управление. - М., 1981.

 • Еллинек Г. Права меньшинства. - М., 1906.

 • ЕллинекГ. Общееучение о государстве. - СПб., 1910.

 • Гессен В. О правовом государстве // Правовое государство и народное
  голосование. - СПб., 1908.

 • Гоббс Т. Левиафан или матерня, форма и власть. - М., 1936.

 • Гумплович Л. Обшееучениео государстве. - СПб., 1910.

 • ГуммовичЛ. Общее учение о государстве. -СПб. 1910.

 • ГзлбрейтД. Новое индустриальное общество. - М., 1969.

 • Гречка М. Роль соціал-демократичної партії України в становленні
  громадянського суспільства. //Проблеми теорії і практики державного
  управління і місцевого самоврядування: Матеріали щорічної наук.-
  практ. конф. - К.: УАДУ, 1996. - С.226.

 • Головатий М.Ф. Молодь і національна Ідея; проблеми формування
  громадянської позиції нової генерації українства.//
  Політична культура і політичні партії України. Аналітичні розробки,
  пропозиції наукових та практичних працівників.- К., 1997.-Т.6.-С.402.

 • Дюгил. Общество, личность, государство. - СПб., 1904

 • Давидов Р. Політико-правові засади децентралізації влади і розвитку
  місцевого самоврядування в Україні // Вісник Української Академії
  державного управління при Президентові України. - 1996. - N1.

 • Дюрягин Н.Я. Правом утіравление. - М., 19В1.

 • Еллинек Г. Права меньщинства. - М., 1906.

 • Еминек Г. Обшее учение о государстве. - СПб., 1910.

 • Дюринг Е. Ценность жизни. -СПб., 1894.

 • Давидов Р. Політико-правові засади децентралізації влади і розвитку
  місцевого самоврядування в Україні // Вісник Української Академії
  державного управління при Президентові України. - 1996. - N1.

 • Драгоманое М.П. Літературно-публшистичніпраці.У2-хт. -К., 1970.-
  Т.1-2

 • Давид Р., Жоффре-Спипоза К. Основньїе правовне системм совремєнности / Пер. с фр. В. А. Туманова. — М.: Междунар. от-ношения, 1996. - 400 с.

 • Добролюбов М. О. Вибрані філософсьм твори "і" 2-х т. 1952—1953. Донець Г. П. Суспільно-політичні погляди О. І. Герцена. —Чернівці, 1961.

 • Драгоманов М.. Літературно-публіцистичні праці. —К., 1972.

 • Зевин В. Я. Политические взглядьі и политическая программа Н. Г.

 • Загальна теорія держави і права / За ред. акад. АПрН Украї­ни, доктора юрвд. наук, проф. В. В. Копєйчикова. — К.: Юрінком, 1997, - 320 с.

 • История политических и правових учений: Учебник для вузов. —2-е изд., стереотип / Под общ. ред. чл.-кор. РАН, доктора юрид. наук, проф. В. С. Нерсесянца. — М: Изд. групла НОРМА-ИНФРА, 1998. - 736 с.

 • Козлов В. А. Проблеми предмета и методологии общей теории права. - Л-: Изд-во ЛГУ, 1989. - 116 с.

 • Калиновскиіл К. Из печатного и рукописного наследия. —Минск, 1988.

 • Камбуров В. П. Идея государства Гоббса. — К., 1906.

 • Каменскш 3. Я. П. Я. Чаадаев. — М„ 1946.

 • Кант И, Сочннения в 6-ти т. — М., 1965.

 • Кропоткин П. А. Современная наука и анархия. —М.—П., 1920.

 • Кропоткин П. А. Речи бунтовщика. — П.—М., 1921.

 • Кропоткин П. А. Записки революционера. — М., 1966.

 • Кружков В. С. Общественно-политические и философские взглядьі

 • Н. А. Добролюбова. — М., 1952.

 • Куликов І. М. Суспільно-політичні погляди Лесі Україн­ки. — К., 1964.

 • Кампо В. Проблеми еволюції урядової влади //Українське право. -
  1995.-N1(2).

 • Кампо В. Українські реформи-, політика і право (Популярниіі нарис). -
  К-: ІРЕ5,1995.

 • Кельзен Г. Обшая теория государства и права. - Кембридж, 1946                     

 • Кельман М.С. Теорія держави і права в схемах, визначеннях, тестах і
  кросвордах. -Львів, 1997.

 • Коваленко А. И. Правовое государство; концепциии реальность. - М.,
  1993.

 • Козюбра М. Державна влада: межі здійснення та форма організації
  (політико-правовіаспекти). //Українське право. - 1995.-N1(2).

 • Комаров С.А. Общая теория государства н права. Изд-во Мордовского
  ун-та, 1994

 • Кельман М.С Десять засад демократії //Право України. - 1996. - N8.

 • Кельман М.С. Діяльність міліції по охороні громадського порядку в Правовій державі// Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. -1995. - N2.

 • Кельман М.С, Нація, держава, національно-державницька ідеологія //
  Вісник Львівського інституту внутрішніх справ.-1996. - №4.

 • Кельман М.С. Теорія держави і права в схемах, визначеннях, тестах і
  кросвордах. -Львів, 199

 • КоваленкоА.И. Правовое государство: концепциии реальность. - М.,
  1993.

 • Козюбра М. Державна влада: межі здійснення та форма організації
  (політико-правові аспекти). //Українське право. - 1995. - N1(2).

 • Колодій А., Копейчиков В., Цвік М. Народовладдя як основа
  представницької демократії.//Українське право. - 1995. - N2.

 • Камаров С.А. Общаятеория государства и права. Изд-во Мордовского
  ун-та, 1994,

 • Костицький В. Демократична, соціальна, правова. // Голос України. -
  1996, 20 серпня.

 • Костицький М.В. Проблеми державотворення в Україні // Вісник
  Львівського ун-ту, серія юридична. -Львів, 1994.

 • Костицький М.В. Проблеми формування суверенної правової
  Української держави. // Вісник Львівського ун-ту, серія юридична. -
  Львів, 1993.

 • Косарев А.И. Происхождение и сущность государства. - М., 1969.

 • Костомаров М, І. Закон божий (Книга буття українського народу). - К.
  1991.Крип 'якевич І.П. Богдан Хмельницький. - Львів, 1990.

 • Кузнецов З.В., Савельее В.Ф. Правовое государство (изисториирусско
  правовой мисли) // Правоведение. - 1991. - N1..

 • Кутафин О.Е. Основи государства и права. - М., 1994.

 • ЛазаревБ.М. Компетенцияорганоп управлення. -М.: Юрид-лит., 1991.

 • Лившиц Р.З. Государство и право в современном обшестве:
  необходимость нових подходов //Советское государство И право
  1990.-N1. ЛазаревБ.М. Компетенцияорганоп управлення. -М.: Юрид-лит., 19'

 • Лившиц Р.З. Государство и право в современном обшестве:
  необходимость нових подходов //Советское государство И право
  1990.-

 • Лебедєв Н. М, Пестель — Ідеолог и руководитель декабристов. — М., 1972.

 • Локк Джон. О государстве. — С.—П., 1922.

 • Лисенко О. Я. Соціологічні погляди Івана Франка. —К., 1958.

 • Мамут Л. С. Карл Маркс как теоретик государства. —М., 1979.

 • Маркс К. і Енгельс Ф. Твори. 2-е видання.

 • Маркс К., Знггльс Ф., Ленин В. И. О коммунистическойформацни. В 4-х т. — М., 1988. Медведская Л. О. Павел Иванович Пестель. — К., 1964.

 • Мисабишвили НІ. В, Общественно-политические и фило­софские взгляди Ильи Чавчавадзе. — Сухуми,1957. .

 • Морелли. Кодекс природи или истинньш дух ее законов. —М., 1938.

 • Мор Томас. Утопия. — М., 1978.

 • Международное право: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнедав. — М.; Междунар. отно-шєния, 1998. - 624 с.

 • Мишин А. А. Конституционное право зарубежних стран: Учебник. — 6-є изд., перераб. и доп. — М.: Белие альви, 1998. — 456 с.

 • Майборода І.В. Головний вищий навчальний заклад в системі

 • підготовки й удосконалення кадрів державної служби б Україні.// Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 1996. - N2.

 • МелещенкоВ.Ф. Основи конституційного права України. Курс лекцій, К. Вентурі, 1995.

 • Моргачев В.И. Форми и методьі территориального управлення в США и Канаде.-М., 1987.

 • Нижник Н. Державне управління в Україні: проблеми і перспективи. //Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 1996. - N1.

 • Новгородцєв П.И. Канти Гегельвихученияхогосударстве и праве, -

 • Назаренко І. Д. Суспільно-політичні, філософські, естетичні та атеїстичні погляди Т. Г. Шевченка. Вид. 2-е,доп. — К„ 1964.

 • Нерсесяни, В. С. (отв. ред.) История политических и правовьіх учений. Древний мир. — М., 1985.

 • Недбайло Я. Е. Введение в общую теорию государства и права. Предмет. Система. Функции: Учебное пособие. — К.: Вища щк., 1971. - 160 с.

 • Назаренко Є. В. Теорія держави і права (Предмет, метод теорії держави і права). — К.: Київський держ. ун-т, 1988. — 107 с.

 • Основи теории государства н права: Учебник. — 2-е изд., пе­рераб. и доп. / А. Б. Венгеров, И. Ф. Казьмин, А. В. Мицкевич и др.; под ред. А. С. Пиголкина. — М.: Вьгсшая школа, 1988. — 335 с.

 • Ожиганов З. И. Политическая теория Макса Вебера. —Рига, 1986.

 • Осиновский И. Н. Томас Мор. — М., 1974. Пашук П. Н. Соціологічні та суспільно-політичні погляди С. А. Подолинського. — Львів, 1965.

 • Правознавство; Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. та доп. / В. І. Бобир, С. Е. Демський, А. М. Колодій та ін.; за ред. В. В. Ко­пєйчикова. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 704 с.

 • Обшая теория права и государства. Подред. ак. РАЕН В.В.Лазарева-
  М, 1994.

 • Оробец Ю. Уроки конституційного процесу в Україні. //
  Голос України. - 1996

 • ОкіншевичМ. Вступ до науки про право і державу. - Мюнхен, 1987.

 • Панюк А., Ротик М. Історія становлення Української державності. -
  Львів: Центр Європи, 1995.

 • Папелко Ю. Теоретичні основи самоврядування. - Мюнхен: Українська
  Вільна Академія Наук в Німеччині, 1963,

 • Полякова Н.Л. От трудового обшества к информационному: западная
  соцііология об изменении социальной роли труда, - М., 1990.

 • Поппер К. Открмтое обшество и его враги. Т. 1,2. - М., 1992.

 • Прозорова И. Робесп'єр проти Монтеск'є або знову про розподіл влад.
  //Віче,-1995.-N2.

 • Пейн Т. Избранньіе произведения. — М., 1957. Персломов А. С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. — М., 1981. Персломов Л. С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. —М, 1993. Пионтковский А. А. Учение Гегеля праве и государстве и его уголовно-правовая теория. — М., 1963.

 • Платон и его зпоха. — М., 1979. Платон. Собрание сочинений в 4-х т. — М., 1990.

 • Покровский Н. Е., Генри Торо. — М., 1983. Радищсв А. Н. Полное собрание сочинений. Т. І. —М., 1958. Ратмани її. К. Илья Чавчавадзе. Философские и социаль но-политические воззрения. — М., 1958.

 • Решетников Ф. М. Беккарна. — М., 1987.

 • Руссо Ж.-Ж. Трактати. 4- М., 1969.

 • Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. - К., 1994.

 • Рабінович П.М. Основні права людини: спроба загальнотеоретичної
  характеристики.// Права людини в Україні. - Вип.З - Київ - Харків,
  1995.

 • Раянов Ф.М. Введение в правовое государство. - Уфа, 1994,

 • Романів О. Яку державу будує Україна, -Львів: НТШ, 1995.

 • Романчук О. Великий Державник. До 115-ї річниці від дня народження
  В.Липинського // Універсум. - Львів, Київ, Варшава, Нью-Йорк. -
  1997.-N5-6.-(42-43).

 • СоколовА,Н. Правовое государство. Идея, теория, практика. - Курск, 1994,

 • Суриянов А.В. Теория государстваи права. - Киев-Одесса, 1989.

 • Стратегії розвитку України: виклики часу та вибір// Препринт. Вип.
  22. - К.: Національний інститут стратегічних досліджень, 1994.

 • Січинськиіі В. Чужинці про Україну. -Львів, 1991.

 • СяолІй В.А. Феномен українського козацтва в загальноісторичному
  контексті //Укр. іст. журн. - 1991. - Т.1.

 • Скакун О.Ф. Политическая и правовая мысль на Украине (1861-1917).-Харьков, 1987.

 • Сахаров Н.А. Институт президентства в современной мире.-М., 1994

 • Скакун О.Ф. Громадянське суспільство і правова держава; шляхи розвитку в Україні//Правова держава Україна: Проблеми, перспективи розвитку. - Харків, 1995.

 • Скакун О.Ф. Український конституціоналізм і соціальна держава, джерела І перспективи// Політологічний вісник. Науково-аналітичний збірник. Вип. II,- К., 1994.

 • Скакун О.Ф., Пушкін О.А. Правова система України: час нових рішень // Правова система України: теорія і практика. - К., 1993.

 • Сурилов А.б, Теория государства и права. - К.- Одесса, 1989.

 • Стека С.С. Інформаційна культура юриста, — Івано-Франківськ, 1996

 • Сливка С.С. Професійна культура працівників міліції. —Львів, 1995

 • Сурилов А. В. Теория государства и права: Уч. пособиє. — К.— Одесса.: Вища шк., 1989. - 439 с.

 • Теория права и государства: Учебник /Под ред. проф. В. В. Лазарева. - М.: Право и Закон, 1996. - 424 с.

 • Сагадаев А. В. Ибн-Рушд. — М., 1973. Севастьянов Г. Н., Уткин А. И. Тонас Джефферсон. —М., 1976.

 • Скакун О. Ф. Политическая и правовая мьісль на Украине

 • (1861—1917). — Харьков, 1987.

 • Сковорода Г. С. Повне зібрання творів у 2-х т. — К., 1973.

 • Смирнов А. Ф. Константан Калиновскяй. — Минск, 1950.

 • Сокуренко В. Г. Демократическое учение в государстве и праве на Украине во второй половине XIX века. — Львов, 1966. Сонгрин В. В. Джефферсон: человек, мислитель, политик. — М., 1989.

 • Сорокин П. А. Демократия и ее политические задачи. —П.—М., 1918. Сорокин П. А. Человек. Цивилизащия. Общество. —М., 1992.

 • Степанов Е. А. Фридрих Знгельс. — М., 1956.

 • Субботин А. Л. Фрзнснс Бзкон. — М., 1974.

 • Скакун О.Ф. Политическая її правовая мьісльнаУкраине (1861-1917).-Харьков, 1987.

 • Сахаров Н.А, Институт президентства в современном мире. - М., 1994

 • Скакун О.Ф. Громадянське суспільство і правова держава: шляхи
  розвитку в Україні// Правова держава Україна: Проблеми, перспективи
  розвитку. - Харків, 1995.

 • Скакун О.Ф. Український конституціоналізм і соціальна держава,
  джерела і перспективи//Політологічний вісник. Науково-аналітичний
  збірник. Вип. II.-К., 1994.

 • Скакун О.Ф., Пушкін О.А. Правова система України: час нових рішень
  //Правова система України: теорія і практика. - К.., 1993.

 • СуниойІ.В. Теория государства и права.- К.- Одесса, 1989.

 • Сливка С. С. Інформаційна культура юриста. — Івано-Франківськ, 1996

 • Тараев И. Т. Основньїе положення Лоренца Штейна по полицейскому праву в связи с его учением об управлений. - Киев, 1874.

 • Табачников И. А. Григорнй Сковорода. — М., 1972. .

 • Тараев И.Т. Основньїе положення Лореніїа Штеіінапо
  полицейскому праву в связи с его учением об управленим. - Киев, 1874.

 • Томенко М. Українські перспективи: історико-політичні підстави
  сучасної державної стратегії- Політичні студії, Вип. 2. - К.: Фонд
  Українські перспективи, 1995.

 • Теорія держави і права. Під ред. П.М.Рабіновича. - К., 2004.

 • Теорія держави і права. Навчальний посібник. Під ред.В.В. Копепчикова. - К.., 1995,

 • Трухина И.Н. Политика и политики "золотого века" Римской
  республики (II в, дон.з.). - М,, 1986.

 • Томерко М. Українські перспективи: історико-полїтичні підстави
  сучасної державної стратегії,- Політичні студії, Вип. 2.- К.: Фонд
  Українські перспективи, 1995.

 • Теорія держави і права. Навчальний посібник. Під ред.В.В. Копейникова. - К., 1995.

 • Трухина Н.Н. Политика и политики "золотого века" Римской
  республики (11 в. дон.з.). - М., 1986.

 • Тоталитаризм как исторический феномен. Редкол.: А. А. Кара-Мурза
  (отв. рсд.) и др. -М., 1989.

 • Ударцєв С. Ф. Кропоткін. — М., 1989. Українка Леся. Зібрання творів у 12-ти т. — К., 1977.

 • Утченко С. Л. Цицерон и его время. — М., 1986. Франка Іван. Вибрані суспільно-політичні і філософські тво­ри. — К., 1956.

 • Фрємут Вальтер. Ми і держава, (спосіб функціонування нашої
  демократичної правової держави). -Львів; Енерго ЯрЛТд, 1999р.

 • Футей Б. Контроль судової влади за діями законодавчої та виконавчої влади. // Проблеми реформування державної влади: конституційні та управлінські аспекти. /Тези доповідей наукових повідомлень науково-практичної конференції (Київ, 10-11 березня 1995 року)/. -К.,1995.

 • Франка І. Що таке соціалізм? //Зібрання творів: У 50 т. - К., 1984. -
  Т.44. -Кн.1.

 • Франка І. Чого ми вимагаємо?//Зібрання творів: У 50т. -К,., 1984. -
  Т.44.-Кн.1.

 • Хропанюк В.И. Теория государства и права. - М., 1993..

 • Цицерон. Дналоги о государстве и законах. — М, 1966. Чаадаев П. Я. Сочннения и письма. — М., 1913—1914,т. 1—2. Черньішевский И. Г. Полное собрание сочинений. —М., 1950.

 • Чичерин Б. Н. Курс государственной науки. — М., 1894,1896, 1898, часть 1—3.

 • Чичерин Б. Н. Конституционньїй вопрос в России. —М., 1906.

 • Цицерон. Диалоги о государстве, о законах. - М., 1976.

 • Цабрия Д.Д. Система управлення: к новому облику (государственно-правовие аспекти). - М., 1995.

 • Цвєтков В,В. Демократизм і соціальна справедливість —важливі
  умови забезпечення високої ефективності управлінської діяльності.// Вісник Академії правових наук. - Харків, 1995. - N4.

 • Цеик М.В. Теория социалистическойдемократии. - К., 1986.

 • Шік. М.В. Взаємодія законодавчої, виконавчої гілок влади та
  референдуму в системі народовладдя. // Вісник Академії правових наук.-1995. N3.

 • Шаповал В. Виконавча влада: правовий статус і реалії. // Урядовий
  кур'єр. -1996, 6 грудня.

 •  Шиповал В. Державний устрій України: політико-правовий аспект
  проблеми.//Українське право. - 1996. - N1.

 • Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм. - К.: Основи, 1991.

 • Шаповал В. Конституційні системи зарубіжних країн. -К.:Основи, 1992.

 • Шморгун О.О. Україна: шлях відродження (економіка, політика,
  культура). - К. 1994

 • Шемшученко Ю. Теоретичні проблеми формування правової держави.
  // Право України. - 1995.-N12.

 • Шкляр В.І. Світ інформації; особистість, суспільство, держава. //
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Людина і духовність" - К.: Науково-дослідний інститут " Проблеми людини", 1995. -Т.З. -С.4І6.

 • Яка правова система необхідна державі?// Голос України. - 1995, І 8 травня

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Пошукові та інформаційні системи Інтернет

1. Google: Пошукова системи Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: http://www.google.com.ua/

2. Яndex: Пошукова системи Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: http://www.yandex.ua/?ncrnd=1960.

3. Rambler: Пошукова системи Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: http://www.yandex.ua/?ncrnd=1462.

Офіційні веб-сайти органів державної влади України

1. Верховна Рада України: офіційний веб-сайт/ - Режим доступу до електронних документів: http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index//.

2. Президент України: офіційне інтернет-представництво. - Режим доступу до електронних ресурсів: http://www.president.gov.ua/.

3. Рахункова палата України: офіційний сайт. - Режим доступу до електронних ресурсів: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index.

4. Національний банк України: офіційне інтернет-представництво. - Режим доступу до електронних ресурсів: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index.

5. Урядовий портал: єдиний веб-портал виконавчої влади України. - Режим доступу до електронних ресурсів: http://www.kmu.gov.ua/control/.

6. Міністерство фінансів України : офіційний сайт. - Режим доступу до електронних ресурсів :http://www.minfin.gov.ua/.

7. Державна фінансова інспекція : офіційний сайт. - Режим доступу до електронних ресурсів :http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index.

8. Державна податкова служба України: офіційний сайт. - Режим доступу до електронних ресурсів: http://www.sta.gov.ua/control/uk/index..

9. Державна пробірна служба України : офіційний сайт. - Режим доступу до електронних ресурсів: http://assay.gov.ua/.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!