Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2085 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу Фінансовий облік, ЧДТУ

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу Фінансовий облік, ЧДТУ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра обліку, аналізу та аудиту

  

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу Фінансовий облік

для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”

всіх форм навчання

  

Черкаси 2013

 

Методичні вказівки до написання курсових робіт з курсу “Фінансовий облік” для студентів з базовою економічною освітою, всіх форм навчання /Укл. В.О. Гавриленко. - Черкаси: ЧДТУ, 2013 р.

Зміст 

 1. Загальні положення

 2. Вибір теми курсової роботи

 3. Вивчення та вибір літератури

 4. Як розробити план курсової роботи

 5. Як зібрати інформацію для дослідження

 6. Написання та оформлення курсової роботи

 7. Тематика тем курсових робіт

 8. Захист курсової роботи

 9. Додатки

 

1. Загальні положення

Курсова робота з дисципліни "Фінансовий облік" завершує курс у цілому. До виконання курсової роботи слід приступити після оволодіння теоретичним курсом, ознайомлення з літературними джерелами та практикою роботи підприємств.

Головна мета курсової роботи - розширення та поглиблення теоретичних та практичних знань з фінансового обліку, набуття досвіду роботи з першоджерелами та вміння знаходити в них головні положення, які безпосередньо стосуються окремої теми, вчитись самостійно знаходити і аналізувати конкретний фактичний матеріал, працювати з документами, обліковими регістрами, фінансовою звітністю, складати відповідні таблиці, діаграми, узагальнювати одержані дані і робити на цій підставі відповідні висновки. Завдання курсової роботи полягає в оволодінні студентами професійними навичками у застосуванні методології наукових досліджень при розгляді фінансово-господарської діяльності підприємств в умовах ринкових відносин.      

В процесі виконання курсової роботи для досягнення її мети студент повинен вирішити кілька основних задач, а саме:

 • зібрати і систематизувати необхідну інформацію;

 • залучити необхідні знання, отримані при вивченні інших економічних дисциплін;

 • узагальнити інформацію по досліджуваній проблемі;

 • виявити фактичний стан справ та існуючі тенденції, тобто встановити параметри проблеми в її динаміці;

 • сформулювати пропозиції та рекомендації щодо оптимального розв’язання проблеми в сучасних економічних умовах та на перспективу.

Для вирішення цих задач студент використовує кілька методів наукового дослідження, перш за все, елементи економічного аналізу, статистичний аналіз, узагальнення та інші.

Виконання курсової роботи складається з таких етапів:

1. Вибір теми роботи.

2. Вивчення літературних джерел.

3. Збір інформації, необхідної для написання роботи на підприємстві.

4. Узагальнення матеріалів, обґрунтування висновків та пропозицій.

5. Написання та оформлення курсової роботи.

6. Здача роботи на кафедру та її захист.

Теоретичні питання в курсовій роботі повинні займати до 25 % її загального обсягу, 75 % мають відображати висновки досліджень та пропозиції щодо поліпшення управління підприємством.

Курсова робота повинна містити елементи дослідження:

 1. вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, статей та інших розробок) вітчизняних і зарубіжних авторів;

 2. порівняння теоретичних поглядів учених і практичної діяльності вітчизняних і зарубіжних підприємств;

 3. узагальнення та аналіз різних думок та підходів, формування власної точки зору на проблеми обліку, що розглядається;

 4. розробка висновків, пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення організації бухгалтерського обліку на конкретному підприємстві.

Курсова робота повинна бути написана тільки на базі літературних джерел без конкретних показників підприємства, до захисту не допускається та повертається студенту на доопрацювання.

Студент повинен виконати курсову роботу в суворій відповідності до графіка.

Курсові роботи, подані на кафедру з порушенням встановлених строків без поважних причин, не рецензуються і повертаються студентам.

Якщо курсова робота не виконана в строк з поважних причин, то на заяві студента учбова частина встановлює індивідуальний термін рецензування роботи, обов’язковий як для студента, так і для кафедри.

Кожному студенту кафедра призначає керівника курсової роботи з числа викладачів кафедри або спеціалістів-практиків.

Керівник проводить індивідуальні консультації для студентів у встановлені кафедрою дні та час, передбачений для написання курсової роботи.

З метою самоконтролю кожний студент може разом з керівником розробити календарний план виконання роботи в розрізі окремих етапів (розділів).

 

2. Вибір теми курсової роботи

Тема курсової роботи вибирається студентом самостійно, виходячи з орієнтовної тематики, складеної кафедрою обліку, аналізу та аудиту або запропонованої базовим підприємством, з яким співробітничає студент у період навчання в університеті або яке направило його на навчання за договором. При виборі теми курсової роботи студенту надають консультативну допомогу викладачі кафедри.

Тема роботи студента повинна бути пов’язана із спеціалізацією фаху, а для студента заочної форми навчання - з місцем роботи.

У курсовій роботі студент повною мірою має висвітлити суть основних понять та термінів, користуючись при цьому тільки об’єктивними фактами та практичними прикладами.

Тема курсової роботи має становити інтерес для студента і сприяти максимальному використанню здобутих теоретичних знань і навичок. Слід зазначити також, що студент має право запропонувати свою тему курсової роботи, обґрунтувавши викладачеві її доцільність і актуальність.

Приблизна тематика курсових робіт подана в методичних вказівках нижче.

Для затвердження теми студент повинен подати на ім’я завідувача кафедри заяву, в якій вказані: назва теми, об’єкт досліджень, період, за який будуть збиратися дані, прізвище наукового керівника.

Теми і наукові керівники курсових робіт для студентів затверджуються рішенням кафедри обліку, аналізу та аудиту. 

Курсові роботи, виконані студентами на теми, які не затверджені кафедрою, не розглядаються.

Після затвердження тем кожний студент одержує на кафедрі обліку, аналізу та аудиту примірник завдання (додаток А), який заповнює при науковому керівнику. 

3. Вивчення та вибір літератури 

Успішному написанню курсової роботи допомагає кропітка робота з літературними джерелами з теми курсової роботи. Ознайомлення з літературою найкраще починати з підручників та навчальних посібників, де матеріал викладений послідовно та систематизовано. Проте при цьому не можна обмежуватись підручником. Якщо текст або інформація курсової роботи ідентичні підручнику, робота не зараховується.

Бажано, щоб студент використовував і періодичні професійні видання: збірники наукових праць, журнали чи оглядову інформацію. Найбільшу цінність мають наукові монографії. Добре розцінюється використання студентом перекладної та іноземної літератури.

Курсова робота виконується на підставі вивчення Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів, наказів Міністерства фінансів України та інших документів, що стосуються бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Крім визначених джерел, студент опрацьовує звіти про результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

При вивченні основної і додаткової літератури необхідно врахувати період її видання і використовувати літературу останніх років, з урахуванням змін до законодавчих і нормативних актів, що діють на момент написання роботи.

 

4. Як розробити план курсової роботи

Визначивши тему та вивчивши відповідну літературу, студент разом з керівником має скласти план курсової роботи.

Приблизно план повинен складатися з таких розділів:

 • вступ;

 • перший (теоретичний) розділ;

 • другий (аналітичний) розділ;

 • третій (конструктивний, проектний) розділ;

 • висновки (кінцева частина);

 • список використаних джерел;

 • додатки. 

Вступ. Обсяг - 1-3 сторінки. У ньому обґрунтовується актуальність обраної теми, її можливе наукове та практичне значення в умовах ринкових відносин, мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження.

Перший розділ (до 10 с.) структурно складається з 2-3 підрозділів, виконується на базі літературних джерел. У ньому слід розкрити стан теоретичних напрацювань з обраної теми, проаналізувати існуючі різноманітні погляди (в тому числі власні) та ті чи інші аспекти, виявити невирішені проблеми, які потребують розв’язання в теоретичному, методичному та прикладному плані.

У другому розділі (10-15 с.) студент повинен виконати ґрунтовний аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми виключно на матеріалах конкретного підприємства (організації). Це центральна частина курсової роботи.

У цьому розділі можна виділити 3-4 відносно самостійних підрозділи, що містять дослідження і оцінку конкретних сфер діяльності об’єкта дослідження. Описувати історію виникнення і розвитку організації недоцільно.

Доцільно дати економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується курсова робота, при цьому відобразити організаційну та функціональну структуру підприємства, а також показати в динаміці за останні 3-5 років основні показники діяльності: обсяг реалізації товарів та послуг, обсяг виробництва продукції, доходи та прибуток, витрати виробництва чи обігу, основні та виробничі фонди, чисельність робітників тощо. Вказати яку форму обліку застосовує підприємство. В розділі необхідно дослідити стан об’єкту та предмету дослідження.

Розділ повинен бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми).

Слід чітко розмежувати джерела походження використаної при дослідження інформації: що позичене з літератури, що одержано з документів організації, а які дані здобуті шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, соціологічних опитувань тощо.

Розділ можна завершити оцінкою одержаних результатів.

Третій розділ (до 10 с.) має містити обґрунтовані пропозиції студента, спрямовані на досягнення мети, поставленої у вступі. Він структурно вміщує 2 підрозділи. Характер і зміст заходів, що пропонуються, повинні базуватися на аналізі, проведеному в другому розділі курсової роботи.

За результати дослідження, розрахунків та зроблені на цій основі висновки відповідальність несе студент – автор курсової роботи.

Однією з ознак високої якості курсової роботи є застосування економіко-математичних методів та електронно-обчислювальних машин як під час аналізу, так і при обґрунтуванні запропонованих заходів.

Висновки ( 2-5 с.) є завершальною частиною курсової роботи. В ній студент повинен дати перш за все економічно обґрунтовані висновки, спираючись на результати дослідження. Дається оцінка як діяльності в цілому, так і окремих результатів роботи підприємства. Обов’язково треба дати оцінку виконання планів та виявити резерви підвищення ефективності роботи підприємства.

Пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства треба подавати як з точки зору системи управління, так і зовнішнього економічного середовища.

Список використаної літератури включає складений за чинними правилами перелік використаних літературних джерел. (Додаток Г )

Додатки. (Це можуть бути примірники облікових документів чи форми звітності, інформаційні таблиці чи попередні результати аналітичних розрахунків.) Сюди виносяться громіздкі таблиці допоміжного характеру, блок-схеми, зразки форм таблиць та анкет соціологічного опитування.

Орієнтовний план курсової роботи подано в додатку Б.

 

5. Як зібрати інформацію для дослідження 

Для практичної частини курсової роботи необхідно зібрати певну інформацію. Для цього слід, по-перше, чітко визначити перелік усіх необхідних показників діяльності підприємства. Визначивши ці показники, треба зібрати документально обґрунтовані їх величини:

 • за планом (або нормативом);

 • фактичні за поточний період;

 • за попередні 2-4 роки до поточного року (або періоду ).

Зібрана інформація повинна бути достовірною або обґрунтованою.

Збір даних проводиться під час вивчення нормативних документів, облікової та статистичної звітності, первинних документів бухгалтерського або статистичного обліку тощо.

Дані студент збирає на підприємстві самостійно. Отже, перед тим, як вийти на підприємство, студент повинен знати не тільки коло показників, які йому потрібні, та їх носії, але й джерела інформації в системі управління підприємством. Останні майже однакові для всіх типів підприємств і складаються з:

 • облікових служб;

 • планово-економічних відділів;

 • служб з управління виробництвом або комерційною діяльністю.

Перебуваючи на підприємстві, бажано відмітити недоліки і зробити записи для критичних зауважень щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та звітності, обміркувати висновки і пропозиції щодо усунення недоліків. Зібраний практичний матеріал необхідно належним чином опрацювати, щоб його можна було використати в курсовій роботі.

 

6. Написання та оформлення курсової роботи 

Курсова робота повинна бути надруковано на ПЕОМ, шрифт Times New Roman Cyr, кегль 14, інтервал 1,5. Текст роботи необхідно розміщувати тільки з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х 297 мм), залишаючи береги:

 • зліва - 30 мм,

 • справа – 10 мм,

 • зверху та знизу – 20 мм .

Сторінки курсової роботи нумерують арабськими цифрами у верхній правій частині.

Курсова робота починається з

1) титульного аркуша, який виконується за формою (додаток В).

За титульним аркушем розміщують послідовно:

2) завдання на курсову роботу (додаток А),

3) зміст роботи, вступ, перший, другий, третій розділи, висновки, список використаних джерел, додатки.

У змісті зазначають початкові сторінки кожного розділу і підрозділу. Назви розділів і підрозділів у змісті й тексті мають бути однаковими.

Вступ, кожний розділ, висновки і список літератури починаються з нової сторінки, а наступний підрозділ – одразу після закінчення попереднього.

Текстова частина курсової роботи, рисунки, таблиці мають бути надруковані на машинці чи принтері одним кольором (чорним, синім). Розділи, підрозділи слід нумерувати арабськими цифрами та друкувати з абзацним відступом. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах усього тексту за винятком додатків (1, 2, 3 і т. ін.).         Номер підрозділу включає номер розділу і порядковий номер підрозділу, відокремленого крапкою (1.1, 1.2 і т. ін.).

Після номеру розділу, підрозділу в тексті роботи крапку не ставлять.

Заголовки

Розділи, підрозділи повинні мати заголовки, що чітко і коротко відображають їхній зміст.

Заголовки розділів, підрозділів слід друкувати з абзацним відступом з великої літери без крапки в кінці та без підкреслень.

Якщо заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою. Заголовки розділів і підрозділів слід виділяти шрифтом.

Переліки

У тексті можуть бути переліки. Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс або ( за необхідності послатися в тексті на один із переліків) малу літеру, після якої ставлять дужку. Для подальшої деталізації переліку необхідно використовувати арабські цифри, після яких ставлять дужку.

Приклад

a) __________________________________________________

б) __________________________________________________

1) _______________________________________________

2) _______________________________________________

в) __________________________________________________

Таблиці

Таблиці застосовують для уточнення та зручності порівнювання показників. Назва таблиці має точно і стисло відображати її зміст. Назву слід розміщувати над таблицею з правої сторони.

У разі перенесення частини таблиці на наступну або інші сторінки назву ставлять тільки над першою частиною таблиці.

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць, як показано на рисунку. 

Приклад побудови таблиці

Таблиця (номер)

Назва таблиці

Головка

 

 

 

Заголовки граф

 

 

 

 

Підзаголовки граф

Рядки

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиці (за винятком таблиць у додатках) слід нумерувати арабськими цифрами наскрізно. Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка.

Якщо в тексті є тільки одна таблиця, то її позначають “Таблиця 1” або “Таблиця В.1”, якщо таблицю наведено в додатку В.

Допускається нумерувати таблиці в межах розділу. У цьому разі номер таблиці складатиметься з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті, які складаються зі слова “Таблиця” із зазначенням її номера. Заголовки стовпців і рядків таблиці слід друкувати з великої літери, підзаголовки стовпців – з малої, якщо вони є продовженням заголовка, або з великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків і таблиць крапки не ставлять, заголовки і підзаголовки стовпців друкують в однині. Таблиці ліворуч, праворуч і знизу, як правило, обмежують лініями.

Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і стовпців діагональними лініями не допускається. Горизонтальні і вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, можна не креслити, якщо брак таких не ускладнює користування таблицею.

Заголовки стовпців, як провило, друкують паралельно рядкам таблиці. За необхідності допускається перпендикулярне розміщення заголовків стовпців. Заголовок таблиці треба відокремлювати лінією від тексту таблиці.

Таблицю (залежно від її розміру) розміщують під текстом з першим посиланням на неї або на наступній сторінці, а за необхідності - у додатку до роботи. Допускається розміщення таблиці вздовж довгого боку аркуша. Якщо рядки або стовпці таблиці виходять за формат сторінки, то таблицю ділять на частини, які розміщують одна під одною або поряд, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її заголовок й боковик.

У разі поділу таблиці на частини допускається її заголовок або боковик заміняти відповідно номерами стовпців і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами стовпці і (або) рядки першої частини таблиці.

Слово “Таблиця” зазначають один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами друкують слова “Продовження таблиці” або “Закінчення таблиці” із зазначенням номера (позначення таблиці).

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, то в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не креслять. 

Графічний матеріал

Графічний матеріал – рисунки (схеми, діаграми і т. ін.) розміщують у курсовій роботі для встановлення властивостей або характеристик об’єкта, а також для ліпшого розуміння тексту роботи. На графічний матеріал мають бути посилання в тексті курсової роботи.

Графічний матеріал треба розмістити безпосередньо після тексту, в якому про нього згадується вперше, або на наступній сторінці, а за необхідністю – у додатку.

За наявності у курсовій роботі таблиць, що доповнюють графічний матеріал, таблиці слід розміщувати після графічного матеріалу. Графічний матеріал може мати тематичну назву, яку розміщують під ним.

За необхідності під графічним матеріалом розміщують пояснювальні дані. Слово “рисунок” і назву подають після пояснювальних даних.

Графічний матеріал (за винятком графічного матеріалу додатків) слід нумерувати арабськими цифрами наскрізно. Якщо рисунок один, його позначають “Рис.1”.

Дозволяється нумерація графічного матеріалу в межах розділу. Номер рисунка складається в цьому разі з номерів розділу та порядкового номера рисунка, відокремлених крапкою (Рис.1.1).

Графічний матеріал кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка (Рис. В.3).

Рисунок (діаграму, схему і т. ін.), як правило, слід виконувати на одній сторінці. Якщо рисунок не вміщується на одній сторінці, дозволяється переносити його на інші сторінки. При цьому тематичну назву розміщують на першій сторінці, пояснювальні дані - на кожній сторінці і під ними друкують “Рис. ..., аркуш ...”, якщо є кілька рисунків, і “Рис. 1, аркуш ...”, якщо є один рисунок.

Формули

Формули, за винятком тих, які є в додатках, мають нумеруватися наскрізною нумерацією арабськими цифрами, які друкують на рівні формули праворуч у круглих дужках. Одну формулу позначають (1).

Посилання в тексті на порядкові номери формули дають у дужках.

Приклад:

...у формулі (1).

Формули в додатках нумерують окремо арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед цифрою позначення додатка.

Приклад:

...у формулі (В.1).

Можлива нумерація формул у межах розділу. У цьому разі номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою.

Приклад:

(3.1), (3.3)

У формулі як символ фізичних величин слід застосовувати позначення, встановлені відповідними стандартами або іншими документами.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, якщо вони не пояснювалися в тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою.

Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведено в формулі. Перший рядок пояснення має починатися словом “де”.

Формули, що подаються одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою.

Правила цитування та посилання на використані джерела

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали з яких наводяться у курсовій роботі або на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена випускна робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тому разі, коли в них є матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання у курсовій роботі.

Посилання додаються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела (наприклад [4,с.35]), або під текстом цієї сторінки у вигляді виноски, в якій указують прізвище та ініціали автора, назву джерела, видавництво, рік видання та сторінку.

Додатки

Матеріал, що доповнює курсову роботу, допускається розміщувати в додатках. Додатками можуть бути: графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, опис алгоритмів і програм задач, що розв’язують на ЕОМ, і т. ін.

Додатки можуть бути обов’язковими та інформаційними. Інформаційні додатки можуть бути рекомендованого або довідкового характеру.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Ї, Є, З, І, Й, О, Ч, Ь. Після слова “Додаток” друкують літеру, що позначає його послідовність.

Допускається позначення додатків літерами латинської абетки, за винятком літер І та О.

У разі повного використання літер української та латинської абеток допускається позначення додатків арабськими цифрами.

Якщо у стандарті один додаток, то він позначається “Додаток А”.

Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням угорі по середині сторінки слова “Додаток” і його позначенням, а під ним у дужках для обов’язкового додатка друкують слово “обов’язковий”, а для інформаційного – “рекомендований” чи “довідковий”. Додаток повинен мати заголовок, який друкують симетрично відносно тексту з великої літери окремим рядком.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи, підрозділи, пункти, підпункти.

Запозичена з літературних чи статистичних джерел інформація (формули, таблиці, схеми, графіки, висновки тощо) потребує обов’язкових посилань (у квадратних дужках) на порядковий номер джерела у списку використаної літератури та номери сторінок, з яких узято інформацію. 

Література подається в такій послідовності:

1) Закони України;

2) інструкції та нормативні акти міністерств і відомств;

3) наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами;

4) наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними мовами.

Зразок складання списку використаної літератури наводиться в додатку Г.

Курсову роботу брошурують у м’яку обкладинку. 

Таблиця 1

Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства “_______________________________” за 2004-2006 рр. 

Показник

Од. виміру

2004

2005

2006

Відхилення

05/04, грн.

05/04, %

06/05, грн.

06/05, %

Обсяг виробленої продукції

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої продукції

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Вартість основних фондів

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Собівартість товарної продукції

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Валовий прибуток

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат діяльності підприємства до оподаткування

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність персоналу

чол.

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці по підприємству

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Виробіток на одного працівника

грн./чол.

 

 

 

 

 

 

 

Середня заробітна плата працівників

грн.

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

Аналіз динаміки показників платоспроможності та фінансової стійкості підприємства “_______________” за 2004-2006 рр. 

Показник

2004

2005

2006

Нормативне значення

Відхилення

05/04

06/05

04/НЗ

05/НЗ

06/НЗ

Коефіцієнт покриття

 

 

 

>1

 

 

 

 

 

Коефіцієнт швидкої ліквідності

 

 

 

0,6 - 0,8

 

 

 

 

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

 

 

>0 збільшення

 

 

 

 

 

Чистий оборотний капітал

 

 

 

>0 збільшення

 

 

 

 

 

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

 

 

 

>0,5

 

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансування

 

 

 

<1 зменшення

 

 

 

 

 

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами

 

 

 

>0,1

 

 

 

 

 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

 

 

 

збільшення

 

 

 

 

 

Студент має критично оцінити стан обліку і контролю на підприємстві, висвітлити методологію і організацію обліку з теми дипломної роботи, охопивши організацію роботи відповідних структурних служб бухгалтерії підприємства, організації, фірми. Охарактеризувати: порядок ведення первинного, поточного обліку, включаючи документообіг і бухгалтерські записи за операціями; оперативну, статистичну та бухгалтерську звітність згідно з обраною темою; використання облікової інформації для прийняття управлінських рішень. Здійснити оцінку сучасного стану й перспективи розвитку.

Характеристика господарських операцій та бухгалтерські записи за операціями з обраної теми дипломної роботи, повинні бути представлені у вигляді таблиці (табл. 3).

Таблиця 3

Відображення в обліку операцій (з обраної теми дипломної роботи)

№ п/п

Зміст операції

Дт

Кт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В кінці першого розділу повинні бути зроблені висновки по розділу, та вказані шляхи покращення діяльності обраного підприємства.

 

7. Перелік тем курсових робіт та об’єкти, на матеріалах яких вони виконуються

Для написання курсової роботи немає обмежень щодо вибору об’єкта, на основі якого вона буде написана.

Студент разом зі своїм керівником обирають об’єкт, на матеріалах якого буде виконуватись курсова робота, та затверджують його у завідувача кафедри. Студенту заочної форми навчання бажано виконувати курсову роботу на матеріалі підприємства, де він безпосередньо працює.

Оскільки тема курсової роботи має бути пов’язана з основними напрямками економічного розвитку досліджуваних підприємств будь-яких галузей народного господарства, що працюють в умовах становлення ринкової економіки, в основу розробки наведеної тематики курсових робіт покладено такі критерії :

 • її актуальність, тобто практична і теоретична значущість;

 • новітність;

 • перспективність;

 • відповідність профілю навчання студентів;

 • здійсненність розробки силами студентів;

 • відповідність тем до спрямованості науково-дослідних робіт кафедри обліку, аналізу та аудиту.

Для визначення студентом теми дослідження насамперед необхідно конкретизувати призначення дослідження , кінцеву його мету, з’ясувати для себе явища, процеси, закономірності проблеми, які охоплює дослідження, обмежити тему від подібних до неї.

7. Тематика тем курсових робітз “Фінансового обліку” для студентів спеціальності “Облік і аудит” всіх форм навчання

 1. Облік наявності та руху основних засобів

 2. Облік зносу основних засобів і амортизації

 3. Облік ремонту основних засобів

 4. Облік нематеріальних активів

 5. Облік інших необоротних матеріальних активів на підприємстві

 6. Облік лізингових (орендних) операцій

 7. Облік фінансових інвестицій

 8. Облік капітальних інвестицій

 9. Облік виробничих запасів

 10. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

 11. Облік наявності та руху готової продукції на підприємстві

 12. Облік грошових коштів підприємства

 13. Облік готівкових та інших коштів підприємства

 14. Облік безготівкових розрахунків

 15. Облік операцій на рахунках в банках

 16. Облік іноземної валюти на підприємстві

 17. Облік дебіторської заборгованості на підприємстві

 18. Облік розрахунків із покупцями і замовниками на підприємстві

 19. Облік розрахунків із підзвітними особами на підприємстві

 20. Облік вексельних розрахунків

 21. Облік довгострокових зобов’язань на підприємстві

 22. Облік кредиторської заборгованості на підприємстві

 23. Облік поточних зобов’язань на підприємстві

 24. Облік кредитів (позик) банків на підприємстві

 25. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

 26. Облік розрахунків з іншими кредиторами

 27. Облік розрахунків за податками і платежами на підприємстві

 28. Облік розрахунків за податком на прибуток на підприємстві

 29. Облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість на підприємстві

 30. Облік розрахунків з бюджетом за податком з доходу фізичних осіб на підприємстві

 31. Облік розрахунків зі страхування на підприємстві

 32. Облік розрахунків з оплати праці на підприємстві

 33. Облік нарахувань та утримань із заробітної плати

 34. Облік розрахунків із засновниками на підприємстві

 35. Облік доходів підприємства

 36. Облік доходів від операційної діяльності на підприємстві

 37. Облік доходів від інвестиційної та фінансової діяльності підприємства

 38. Облік фінансових результатів діяльності підприємства

 39. Облік витрат підприємства

 40. Облік витрат на виробництво продукції підприємства

 41. Облік витрат за економічними елементами

 42. Облік витрат операційної діяльності підприємства

 43. Облік витрат фінансової та інвестиційної діяльності підприємства

 44. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

 45. Облік витрат на оплату праці

 46. Облік власного капіталу підприємства

 47. Облік формування і змін статутного капіталу підприємства

 48. Фінансова звітність підприємства і техніка її складання

 49. Облік формування та використання фондів на підприємстві

 50. Облік прибутків та збитків підприємства

 

8. Захист курсової роботи

Виконана студентом курсова робота реєструється на кафедрі. Роботу повинен прорецензувати керівник. Для студентів денної та заочної форми навчання рецензія пишеться в кінці роботи на чистому аркуші.

У разі незадовільної оцінки курсова робота до захисту не допускається та повертається студенту на доопрацювання. Студент повинен усунути вказані в рецензії недоліки і повернути роботу для повторного рецензування. При цьому попередня рецензія обов’язково додається.

Якщо робота допущена до захисту, студент повинен ознайомитись з рецензією та підготуватися до захисту. При цьому він має підготувати відповіді на питання, згадані в рецензії, та показати виправлені в роботі недоліки, виявлені рецензентом.

Захист курсової роботи проводиться перед початком сесії. Захист приймає комісія у складі трьох викладачів кафедри. За 10 - 15 хвилин студент повинен коротко викласти мету, зміст та висновки з теми проведеного дослідження, а потім відповісти на запитання комісії.

При оцінці курсової роботи беруться до уваги:

 • зміст роботи;

 • якість її виконання;

 • оформлення роботи згідно з вимогами;

 • навички студентів пов’язувати теоретичні знання з практикою господарювання;

 • повнота і точність відповіді на запитання.

Оцінка курсової роботи виставляється в заліковій книжці та реєструється на спеціальному бланку.

Студент, який одержав на захисті незадовільну оцінку, до іспиту з фінансового обліку не допускається.


Додаток 1 

Орієнтовний план курсової роботи на тему:

"Облік витрат на оплату праці"

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку витрат на оплату праці

1.1. Витрати на оплату праці як економічна категорія

1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат на оплату праці

1.3. Методика та організація обліку витрат на оплату праці на підприємствах різних форм власності

1.4. Особливості обліку витрат на оплату праці в зарубіжних країнах

Розділ 2. Практичні аспекти організації обліку витрат на оплату праці на ВАТ “Темп”

2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ “Темп”

2.2. Документування господарських операцій з обліку витрат на оплату праці на даному підприємстві

2.3. Синтетичний та аналітичний облік витрат на оплату праці .

2.4. Звітність з обліку витрат на оплату праці 

Розділ 3. Шляхи удосконалення обліку витрат на оплату праці на підприємстві ВАТ “Темп”

Висновки

Список використаних джерел літератури

Додатки  

 

Додаток 2 

Приклад оформлення списку використаних джерел літератури 

 1. Господарський кодекс України - Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. – 248 с.

 2. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-ХІУ // Реформування бухгалтерського обліку в Україні. Нормативи. Коментарі / За ред. В.М. Пархоменко. – Луганськ, 2000. – с. 30

 3. Указ Президента України “Про Державне Казначейство України” від 05.06.95 р. // Діло. – 1995. - № 43. – С. 23-27.

 4. Постанова КМУ від 15.12.1997 р. „Про внесення доповнення до порядку визначення розміру збитків, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей” від 22.01.1996 р. № 116, зі змінами та доповненням // Офіційний вісник України. – 1997. – № 51. – с. 27

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом МФУ від 31.03.1999 р. № 87, зі змінами та доповненнями // Все про бухгалтерський облік. – 2005. - № 13 (1046). – 8 лютого. – ст. 5

 6. Положення про ведення касових операцій в національній валюті України, затверджене постановою НБУ від 15.12.2004 р. на № 637, зі змінами та доповненням // Офіційний вісник України. – 2005. - № 35. – ст. 2131. – стор.113

 7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ від 30.11.1999 року № 291 зі змінами та доповненням // Реформування бухгалтерського обліку в Україні. Нормативи. Коментарі / За ред. В.М. Пархоменко. – Луганськ, 2000. – ст. 123

 8. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від 09.10.95р. № 253

 9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291, зі змінами та доповненням // Реформування бухгалтерського обліку в Україні. Нормативи. Коментарі /За ред. В.М.Пархоменко. – Луганськ, 2000. – ст.137.

 10.  Лютова Г. М., Березняк О. Г., Рогова Н. В. Проблеми реформування бухгалтерського обліку в Україні // Збірник наукових праць ЧІТІ. – Черкаси, 2000. – с. 115-118.

 11. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для вузів / За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 6-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ВАТ „Рута”, 2005. – 756 с.

 12. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 654 с.

 13. Сопко В., Гуцалюк З., Щирба М., Бенько М. Бухгалтерський облік: Нав- чальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2005. – 496 с.

 14. Сурніна К.С. Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборго-ваності промислових підприємств : Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04. – Східноукраїнський національний університет. – Луганськ, 2002.

 15. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: Учебное пособие для студентов вузов. / Под ред. Н. В. Кужельного. - К.: А.С.К., 2002. - 624с. – (Экономика. Финансы. Право).

 16. Харченко Н. Операції з дебіторською та кредиторською заборгованістю // Баланс – 2004. - № 18 – с.42-46.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!