Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2082 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу Теорія фінансового менеджменту, НУДПСУ

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу Теорія фінансового менеджменту, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу "Теорія фінансового менеджменту"

для підготовки бакалаврів

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит”

денної форми навчання

 

Ірпінь – 2013

 

Методичні вказівки для виконання курсової роботи для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит” складені на основі робочої навчальної програми курсу "Теорія фінансового менеджменту", затвердженої у 2013 році.

 

ЗМІСТ 

Передмова

4

Загальні положення

5

Вибір і затвердження теми курсової роботи

6

Структура і зміст курсової роботи

Оформлення курсової роботи

Захист курсової роботи

Перелік рекомендованих джерел

Додатки

7

9

16

17

19

ПЕРЕДМОВА

У системі управління різними аспектами діяльності будь-якого суб’єкта господарювання в сучасних умовах найбільш складною та відповідальною ланкою є управління фінансами. Сучасний фінансовий менеджер у своїй поточній діяльності стикається з такими проблемами як інфляція, коливання процентних ставок та валютних курсів, зміни в податковому законодавстві, невизначеність економічного розвитку в світі. Зберегти міцні ринкові позиції в умовах нестійкої кон’юнктури та жорсткої конкуренції можна лише спираючись на раціональний менеджмент, зокрема фінансовий.

Надзвичайну актуальність набувають такі здібності фінансового менеджера, як вміння адаптуватися до мінливих умов, залучати грошові кошти, інвестувати їх в активи та грамотно управляти активами, що виявляється в динаміці економічних показників підприємства.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсові роботи (проекти) виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Метою курсової роботи є закріплення, поглиблення і узагальнення здобутих теоретичних знань з дисципліни «Теорія фінансового менеджменту» та їх застосування для розв’язання конкретної задачі в галузі управління фінансами.

Виконання курсової роботи включає наступні етапи:

 • ознайомлення з основними вимогами, що пред'являються до курсової роботи;

 • вибір і затвердження теми роботи, визначення мети, завдань, об'єкта та предмета дослідження;

 • складання плану і погодження його з науковим керівником;

 • підбір і вивчення джерел по темі роботи;

 • критичне узагальнення існуючих підходів до вирішення поставлених завдань;

 • здійснення аналізу фінансових показників;

 • обґрунтування альтернативних варіантів розв’язання проблемної ситуації;

 • формулювання висновків проведеного дослідження;

 • оформлення курсової роботи;

 • захист курсової роботи.

 

ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Тема курсової роботи обирається студентом самостійно із рекомендованої кафедрою тематики, що відповідає сучасним напрямкам професійної діяльності фінансового менеджера. Вибір повинен здійснюватися на основі наукових інтересів студента та наукового напряму кафедри.

За бажанням студента курсова робота може бути виконана за власною темою, яка не передбачена рекомендованою тематикою, виходячи з актуальних проблем теорії фінансового менеджменту. Запропонована студентом за власною ініціативою тема повинна бути обґрунтована і погоджена з науковим керівником та завідувачем кафедри.

У разі несвоєчасного вибору теми курсової роботи без поважної причини вона затверджується на розсуд кафедри.

Тема курсової роботи затверджується на засіданні кафедри. Виконання курсових робіт визначається графіком.

Науковими керівниками курсових робіт призначаються викладачі кафедри у відповідності до їх наукових інтересів та узгодженої тематики робіт, що виконуватимуться на кафедрі.

Студент розробляє план курсової роботи і погоджує його з науковим керівником.

Курсові роботи з дисципліни «Теорія фінансового менеджменту» мають навчально-дослідницький характер. При їх виконанні студенти можуть використовувати матеріали органів державної статистики, зарубіжного досвіду та робити висновки, керуючись результатами наукових розробок провідних фінансових установ і організацій, відомих науковців в галузі фінансів.

 

СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 • титульний аркуш;

 • зміст;

 • вступ;

 • основна частина;

 • висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки. 

Обсяг текстової частини курсової роботи рекомендується в межах 30-35 сторінок комп’ютерного набору. 

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи. Він оформляється за зразком, наведеним у додатку А. 

Зміствміщує назви всіх структурних складових курсової роботи із зазначенням номерів сторінок, з яких починається відповідна структурна складова роботи (додаток Б). 

У вступі визначаються:

 • актуальність теми;

 • ступінь її розробки вітчизняними та зарубіжними дослідниками;

 • мета і основні завдання курсової роботи;

 • предмет та об’єкт дослідження;

 • інформаційна база дослідження;

 • практичне значення отриманих результатів. 

Основна частина. Основна частина курсової роботи складається з розділів та, при необхідності, підрозділів. Наприкінці кожного розділу викладають короткі висновки. 

Перший розділ присвячується вивченню теоретичних основ об’єкта дослідження. У розділі проводиться аналіз чинної нормативної бази та огляд джерел з обраної теми. Огляд джерел повинен мати характер дослідження з обов`язковим посиланням на точку зору авторів. У процесі вивчення літературних джерел необхідно наводити цитати, формули з посиланнями на сторінки, на яких вони наведені у літературі. У першому розділі курсової роботи обґрунтовується власна точка зору стосовно розглянутих теоретичних положень.

У другому розділі подається характеристика об’єкта дослідження. Автор має показати знання стосовно обраного об`єкта дослідження.

Розділ повинен бути насиченим фактичною інформацією (таблиці, рисунки), що відображає відповідні результати діяльності об’єкта дослідження.

Висновки й узагальнення, сформульовані автором у першому розділі курсової роботи, в другому мають бути підтверджені конкретним матеріалом.

Третій розділ спрямований на розробку конкретних заходів та рекомендацій щодо удосконалення об’єкта дослідження, визначення резервів підвищення ефективності фінансового менеджменту тощо. Студент повинен дати оцінку повноти вирішення поставлених завдань, оцінку достовірності одержаних результатів, їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних досліджень.

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі. 

Висновки – це коротке резюме курсової роботи. Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в роботі, які повинні містити формулювання розв'язаної наукової проблеми (задачі). Далі формулюють висновки та рекомендації щодо можливості використання здобутих результатів. У висновках оцінюють стан питання, наголошують на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтовують достовірність результатів, формулюють рекомендації щодо їх використання. 

Список використаних джерел представляє собою елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел. Він має складатися щонайменше з 25 джерел. 

Додатки включають допоміжний матеріал, необхідний для розкриття обраної теми.

 

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсову роботу друкують за допомогою комп'ютера з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці з використанням шрифтів розміру 14.

Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве –30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання курсової роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагмента рисунка) друкованим шрифтом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту з вирівнюванням по центру. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервали.

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці (перша сторінка змісту є другою сторінкою курсової роботи).

Заголовки структурних частин курсової роботи, як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка (вирівнювання по центру) друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках курсової роботи включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більші формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

Якщо в курсовій роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2».

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку.

Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) – перша формула третього розділу. Нумерувати необхідно ті формули, на які є посилання у тексті.

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах одної сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. …

2. …

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

Переліки. Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс. При необхідності посилатися в тексті на один із пунктів переліків, ставлять малу літеру, після якої ставлять дужку. Для подальшої деталізації переліку необхідно використовувати арабські цифри, після яких ставлять дужку. Наприклад:

а) …

б) …

1) …

2) …

в) …

Ілюстрації. Ілюстрації повинні бути виконані чорнилом, тушшю чорного кольору на білому непрозорому папері.

В курсовій роботі слід застосовувати лише штрихові ілюстрації.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації.

Наприклад: Рис. 2.6. Динаміка коефіцієнта виплати дивідендів ПАТ «Україна» у 2010-2012 роках

При потребі ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий текст).

Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї у тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку курсової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку – боковик.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі-лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Формули. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Посилання. При написанні курсової роботи студент повинен робити посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в курсовій роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову, текст, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в курсовій роботі.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».

Посилання на ілюстрації курсової роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2».Посилання на формули курсової роботи вказують порядковим номером в дужках, наприклад, «... у формулі (2.1)».

На всі таблиці курсової роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...в табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».

Список використаних джерел. Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно подавати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. Приклад оформлення відомостей подано у додатку В.

Додатки. Додатки оформляють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка при потребі може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 - підрозділ 3.1 додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) - перша формула додатка А.

 

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

До захисту допускаються курсові роботи, які відповідають наступним умовам:

 • робота оформлена за всіма вимогами, які пред’являються до курсових робіт, підписана студентом та керівником;

 • є відгук наукового керівника.

Захист курсової роботи проводиться перед комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри за участю наукового керівника курсової роботи.

До захисту студент має підготувати виступ на 5-7 хвилин. У виступі розкривається основний зміст курсової роботи, результати дослідження, висловлюються власні пропозиції.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Основні джерела 

 1. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: В 2 т. / И.А. Бланк. – [2-е изд.]. –К.: Ника-Центр, Эльга-Н, 2004. –Т. 2. –560 с.

 2. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2004. – Т. 1. – 624 с.

 3. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2004. –Т.2. – 624 с.

 4. Бланк И.А. Управление активами и капиталом предприятия / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. – 448 с.

 5. Бланк И.А. Управление активами / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2000. – 720 с.

 6. Бланк И.А. Управление использованием капитала / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 656 с.

 7. Бланк И.А. Управление прибылью / И.А. Бланк. – [3-е изд.]. – К.: Ника-Центр, 2007. – 768 с.

 8. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2005. – 600 с.

 9. Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. – 496 с.

 10. Бланк И.А. Управление формированием капитала / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2000. – 512 с.

 11. Боди З. Финансы / З. Боди, Р. Мертон. – М.: Диалектика-Вильямс, 2009. – 592 с.

 12. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: В 2 т. / Ю. Бригхем, Л. Гапенски. – М.: Экономическая школа, 2005. – Т. 1.– 669 с

 13. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: В 2 т. / Ю. Бригхем, Л. Гапенски. – М.: Экономическая школа, 2005. – Т. 2.– 670 с

 14. Ван Хорн Д.К. Основы финансового менеджмента / Д.К. Ван Хорн, Д.М. Вахович. – [12-е изд.]. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2010. – 1232 с.

 15. Глаголева Л.А. Процентная ставка как инструмент оценки стоимости и доходности на рынке капитала: Дис. ... канд. экон. наук. Ростов-на-Дону, 2009. — 228 с.

 16. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – [4-те вид.]. – К.: Т-во "Знання", КОО; Л.: Вид-во Львів. банк. ін-ту НБУ, 2002. –566 с.

 17. Задачи и тесты по финансовой математике: Учебное пособие / В.В. Капитоненко. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 256 с.

 18. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 768 с.

 19. Оценка бизнеса: Учебник / под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой – М.: Финансы и статистика, 2009. – 736 с.

 20. Савчук В.П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент / В.П. Савчук. – [3-е изд.]. – К.: Companion Group, 2008. – 880 с.

 21. Рудык Н.Б. Структура капитала корпораций: теория и практика / Н.Б. Рудык. – М.: Дело, 2004. – 272 с.

 22. Теория финансового менеджмента. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Т.А. Краева, И.Я. Лукасевич. – М.: ВЗФЭИ, 2011. – 15 с.

 23. Фінансовий менеджмент: Підручник / А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, М.Д. Білик та ін. – К.: КНЕУ, 2008. – 535 с.

 24. Финансовый менеджмент: Стоимостной подход: Учебное пособие / И.В. Иванов, В.В. Баранов – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 504 с.

 25. Шарп У.Ф. Инвестиции / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бейли. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 1028 с. 

Додаткові джерела 

 1. Конституція України. Закон України "Про внесення змін до Конституції України" № 2222-IV від 8.12.2004 р. : прийнята на п'ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. – К. : Велес, 2005. – 48 с. – (Серія видань "Офіційний документ").

 2. Господарський кодекс України. Електронний ресурс / http://www.zakon.rada.gov.ua

 3. Податковий кодекс України. Електронний ресурс / http://www.zakon.rada.gov.ua

 4. Цивільний кодекс України. Електронний ресурс / http://www.zakon.rada.gov.ua

 5. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Вильямс, 2009. – 672 с.

 6. Бернстайн П. Фундаментальные идеи финансового мира: Эволюция / П. Бернстайн. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 247 с. 

Періодичні видання

 1. Фінанси України

 2. Вісник НБУ

 3. Вісник податкової служби України

 4. Финансовый директор

 5. Цінні папери та фондовий ринок

 6. The Economist

 7. The Wall Street Journal

 

ДОДАТКИ

Додаток 1

Приклад плану курсової роботи на тему:

«Еволюція фінансового менеджменту та його сучасне значення» 

Вступ

 

Розділ 1.

Становлення теорії фінансового менеджменту

1.1.

Зародження теорії фінансового менеджменту

1.2.

Класична та неокласична теорії фінансів

1.3.

Вклад неокласичної теорії фінансів, бухгалтерського обліку та загальної теорії управління в фінансовий менеджмент

Розділ 2.

Історичний розвиток теорії фінансового менеджменту

2.1.

Етапи розвитку фінансового менеджменту

2.2.

Сучасна парадигма фінансового менеджменту

2.3.

Проблеми фінансового менеджменту на сучасному етапі

Розділ 3.

Перспективи розвитку фінансового менеджменту

3.2.

Особливості фінансового менеджменту вітчизняних підприємств

3.3.

Міжнародний фінансовий менеджмент

Висновки

Список використаних джерел

Додатки


Приклад плану курсової роботи на тему:

«Процентна ставка як інструмент оцінки вартості і доходності на ринку капіталу» 

Вступ

 

Розділ 1.

Теоретико-методичні основи оцінки вартості грошей у часі

1.1.

Сутність процентної ставки та її місце в системі концепції вартості грошей у часі

1.2.

Процентні платежі як форма грошових потоків

1.3.

Особливості вибору та використання безризикової процентної ставки

Розділ 2.

Процентна ставка й аналіз вартості на ринку капіталу

2.1.

Процентна ставка у механізмі ціноутворення на ринку капіталу

2.2.

Процентна ставка в оцінці вартості фінансових активів

2.3.

Проблеми використання процентної ставки як інструменту оцінки вартості на ринку капіталу

Розділ 3.

Процентна ставка як сполучна ланка між доходністю і вартістю капіталу

3.2.

Моделі вимірювання вартості капіталу

3.3.

Обгрунтування показника внутрішньої норми доходності інвестицій для оцінки їх ефективності

Висновки


Список використаних джерел

Додатки

 


Додаток 2 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ В СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії, підручники (один, два або три автори)

Бернстайн П. Фундаментальные идеи финансового мира: Эволюция / П. Бернстайн. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 247 с.

Друри К. Управленческий и производственный учет / К. Друри. – [5-е изд.] – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 735 с.

Ван Хорн Д. К. Основы финансового менеджмента / Д. К. Ван Хорн, Д. М. Вахович. – [12-е изд.]. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2010. – 1232 с.

Нидлз Б. Е. Финансовый учет. Глобальный поход / Б. Е. Нидлз, С. Дж. Грэй. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – 987 с.

Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. – [2-е изд.]. –– М.: ИНФРА-М, 2008. – 208 с.

Шарп У. Ф. Инвестиции / У. Ф. Шарп, Г. Д. Александер, Д. В. Бейли. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 1028 с.

Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Вильямс, 2009. – 672 с.

Чотири автори

Мельник П.В., Філоненко М.М., Гацька Л.П., Кошарська Н.Е. Менеджмент: Навчальний посібник. – Ірпінь: АДПСУ, 2001. – 154 с.

П'ять та більше авторів

Фінансовий менеджмент: підручник / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, М. Д. Білик та ін. – К.: КНЕУ, 2008. – 535 с.

Колективний автор

Магістерська програма «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»: навчально-методичний комплекс / кол. авт. під кер. А. М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2008. – 536 с.

Перекладні видання

Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами: Пер. с англ. — М.: ДМК Пресс, 2002. — 464 с.

Боди З. Финансы / З. Боди, Р. Мертон. – М.: Диалектика-Вильямс, 2009. – 592 с.

Багатотомні видання

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2004. - Т. 1. - 624 с.

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: в 2 т. / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2004. –Т.2. – 624 с.

Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: в 2 т. / Ю. Бригхем, Л. Гапенски. – М.: Экономическая школа, 2005. – Т. 1. – 669 с.

Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: В 2 т. / Ю. Бригхем, Л. Гапенски. – М.: Экономическая школа, 2005. – Т. 2.– 670 с.

Стандарти

ДСТУ ГОСТ 7.1:2007. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання

Словники

Словник-довідник з питань управління проектами/ Українська асоціація управління проектами під ред. Бушуєва С.Д..- К.: Видавничий дім "Деловая Украина", 2001.- 640с.

Загородній А. Г. Фінансовий словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. – [4-те вид.]. – К.: Т-во «Знання», КОО; Л.: Вид-во Львів. банк. ін-ту НБУ, 2002. –566 с.

Складові частини книги, збірників наукових праць

Євтушенко Г. І. Проектно-орієнтоване управління освітою – важливий чинник підвищення її ефективності / Г. І. Євтушенко, В. І. Куценко, О. В. Мельник // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 18–20 вер. 2012 р., Миколаїв, Україна / Національний університет кораблебудування, Українська асоціація управління проектами. – Миколаїв, 2012. – С. 48–49.

Назаркевич М. Розроблення програмного пакета для шифрування електронних документів засобами Ateb-функцій / М. Назаркевич, А. Гладець // Комп'ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – С. 55–60. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 638).

журналу

Лобанов М. М., Осипов Ю. М. Основные принципы оценки конкурентоспособности продукции // Маркетинг в России и за рубежом. — 2001. — № 6. — С. 53–58.

Онопієнко С.В. Постаудит інвестиційних проектів.//Фінанси України. – 2001. - №1. - С.99-103.

енциклопедії.

Прохоров А.М. Финансы // Советский энциклопедический словарь.- 3-е изд - М.: Советская энциклопедия, 1988. – с. 72.

Дисертації

Глаголева Л.А. Процентная ставка как инструмент оценки стоимости и доходности на рынке капитала: Дис. ... канд. экон. наук. Ростов-на-Дону, 2009. — 228 с.

Автореферати дисертацій

Бала О. І. Економічне оцінювання та розвиток корпоративної культури машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Бала О. І. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009. – 20 с.

Препринти

Пономаренко Л.А., Буадзе В.В. Математические модели и алгоритмы сбора и обработки информации: Преп./АН Украины. Ин-т кнбернетики;76-76. – К.: 1976.- 37 с.

Закони, листи, укази, положення

Конституція України. Закон України "Про внесення змін до Конституції України" № 2222-IV від 8.12.2004 р. : прийнята на п'ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. – К. : Велес, 2005. – 48 с. – (Серія видань "Офіційний документ").

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України// - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2000, N 25, ст.195.

Про стимулювання розвитку регіонів// Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2005, N 51, ст.548.

Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі: Закон України від 06.07.99., № 826-XIV // Голос України. –1999 (13.07.99).- N 126.

Про лізинг: Закон України // Відомості Верховної Ради України. –1998.-N 16.-С. 68.

Про внесення зміни до Закону України "Про лізинг": Закон України від 14.01.99., № 394-XIV // Урядовий кур'єр.-30.01.99.-N 18.

Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік: Постанова Верховної Ради України від 13.05.2011, № 3358-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - N 39.

ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти рівня спеціаліст напряму підготовки 0502 «Менеджмент» за спеціальністю 7.050201 «Менеджмент організацій» кваліфікації «Спеціаліст з менеджменту у галузі діяльності, менеджер-економіст». – Вид. офіц. – К., 2003. – 35 с.

Статистичні видання

Статистичний щорічник України за 2010 рік / Державна служба статистики України: За ред. О.Г. Осауленка. –К.: ТОВ «Август Трейд», 2011. - 560 с.

Джерела інформації з мережі Інтернет

H.W. Kennel Commercialization of inventions trough independent companies. - http://www.uilo.ubc.ca/spin.htm (28.09.08).

УкрМАРК: національний формат представлення бібліографічних даних [Електронний ресурс] / Нац. б-ка України ім. І. В. Вернадського, Нац. парламент. б-ка України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Електрон. дані (13 файлів). – 2002–2003. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/library/ukrmarc.html.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!