Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2080 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Аналіз банківської діяльності, НУДПСУ

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Аналіз банківської діяльності, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Аналіз банківської діяльності”

для підготовки бакалаврів

денної та заочної форми навчання

галузь знань 0305 “Економіка і підприємництво”

напрям підготовки 6.03050801 “Фінанси і кредит”

варіативна компонента «Банківська справа»,

«Фінансовий моніторинг»

 

Ірпінь 2011

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу “Аналіз банківської справи” складені на основі робочої навчальної програми курсу, затвердженої у 2011 році.


ЗМІСТ

Пояснювальна записка

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи

Основні етапи виконання курсової роботи

Зміст та обсяг курсової роботи

Вимоги до оформлення курсової роботи

Організація виконання та захисту курсової роботи

Орієнтовна тематика курсових робіт

Додатки

Список літератури 


ПЕРЕДМОВА 

На сучасному етапі розвитку економіки підвищуються відповідальність і самостійність суб’єктів ринку, у тому числі й банків, у підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об’єктивності, своєчасності та всебічності економічного аналізу.

Функціонування та розвиток банківської системи України значною мірою залежать від кваліфікації та знань банківських працівників. Фахівець, підготовлений для роботи в банківських установах, повинен бути здатний виконувати такі виробничі функції, як аналіз банківських активів, зобов’язань і капіталу, оптимальності їх структури, ефективності формування та використання депозитної бази, кредитних операцій, із цінними паперами, доходів, витрат і прибутку, фінансового стану банку загалом, і на цій основі розробляти стратегічний план і поточні фінансові плани, прогнозувати внутрішні показники ефективності діяльності банку, виявляти резерви підвищення фінансової результативності, ліквідності, загальної стійкості банківської установи, розвивати та впроваджувати нові методи управління. Для цього майбутній спеціаліст повинен опанувати певні теоретичні знання з аналізу банківських установ і набути практичних навичок. Підтвердити засвоєння цих знань і навичок повинна курсова робота, виконання якої входить до нормативної підготовки фахівців з банківської справи. Курсова робота є самостійно виконаною роботою, в якій студент розкриває власне вміння авторитетно аргументувати теоретичні положення, систематизувати та узагальнювати матеріал і розробляти конкретні пропозиції.

Мета підготовки та захисту курсової роботи - закріпити теоретичні знання, практичні навички, здобуті протягом вивчення курсу, навчитися самостійно вирішувати практичні питання з аналізу банківської діяльності, а також приймати рішення на основі аналітичної інформації, обґрунтувати та пропонувати нові методики аналізу, шляхи підвищення його ефективності.

У процесі написання та захисту курсової роботи з дисципліни “Аналіз банківської діяльності” студенти повинні продемонструвати:

• глибоке знання основних методичних положень нормативних і законодавчих актів, що стосуються діяльності банківських установ;

• знання основних програмних теоретичних положень курсу та вміння поглиблювати їх шляхом вивчення наукової літератури;

• уміння пов’язувати конкретні проблеми діяльності банківських установ із сучасним етапом економічного розвитку суспільства;

• самостійність та оригінальність викладу матеріалу, зрілість використовування математичних, статистичних, облікових та інших способів опрацювання інформації;

• уміння робити правильні висновки і ґрунтовні узагальнення, оцінювати різні економічні явища і процеси в банківських структурах;

• логічність побудови плану і змісту курсової роботи, культури мислення і мови;

• уміння оформити роботу відповідно до вимог;

• уміння аргументовано захищати курсову роботу.

Курсова робота виконується згідно з тематикою, затвердженою кафедрою банківської та страхової справи та узгодженою з викладачем­керівником.

Забороняється написання курсової роботи за однією темою двома студентами в одній академічній групі.

Студент разом з керівником розробляє план курсової роботи, графік її виконання, визначає конкретні джерела, на підставі яких здійснюватиме дослідження. 


1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Перед написанням курсової роботи студент повинен ознайомитися з основними вимогами її виконання.

1. Актуальність теми. Актуальність у перекладі з латини означає важливість, практичну значущість розглядуваної проблеми. Курсова робота може претендувати на певний ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним потребам розвитку бізнесу, а питання, що розкриваються в роботі, важливі для розуміння суті та структури діяльності бізнесмена, менеджера, економічних, організаційних, правових, психологічних та інших аспектів.

Тему роботи студенти вибирають з наведеної далі орієнтовної тематики за власним бажанням або за допомогою керівника курсової роботи. Вибираючи тему, необхідно виходити із власних навчальних і науково-дослідних інтересів та нахилів, а також актуальності тематики для практичної діяльності в галузі аналізу банківської діяльності. Студент може запропонувати іншу тему, розроблену самостійно відповідно до наукових інтересів, яка повинна мати теоретичне або практичне значення. У таких випадках він повинен обґрунтувати вибір теми і узгодити її з науковим керівником.

2. Достатній рівень. Ця вимога означає, що студент повинен розкрити дібрану тему курсової роботи на сучасному рівні розвитку відповідної науки (економіки, банківської справи тощо), використовуючи такі підходи і наукові знання, що пояснюють явища і події у практиці бізнесу з позицій суспільства. Крім того, студент повинен якнайповніше розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми курсової роботи, включаючи у зміст матеріалу тільки об’єктивні факти і реальні приклади.

3.Дослідницький характер. У курсовій роботі повинні міститись елементи дослідження:

• вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, журнальних статей та інших розробок) вітчизняних і зарубіжних авторів;

• систематизація та аналіз думок і підходів, формування власної

точки зору на розглядувану проблему;

• порівняння теоретичних поглядів вчених і практичної діяльності вітчизняних і зарубіжних фірм; розробка висновків, рекомендацій.

4. Грамотність оформлення. Ця важлива вимога до курсової роботи, що підвищить її якість. У роботі не повинно бути граматичних і стилістичних помилок. Необхідно дотримувати правил цитування, оформлення зносок, списку використаної літератури. Крім того, дотримання цих вимог виховує у студента культуру оформлення наукових праць, яка може стати у пригоді в майбутній практичній діяльності.

 

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

1. Вибір і затвердження теми курсової роботи.

2. Розробка завдання для курсової роботи, складання календарного плану виконання.

3. Опрацювання завдання для курсової роботи.

4. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення науковому курівникові.

5. Усунення недоліків, підготовка остаточного варіанта тексту, оформлення курсової роботи.

6. Подання курсової роботи на кафедру.

7. Рецензування курсової роботи.

8. Захист курсової роботи перед комісією.

Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу в самостійній роботі над курсовою роботою. Науковий керівник здійснює індивідуальне консультування студента, допомагає скласти план курсової роботи, контролює дотримання графіка її виконання, рецензує частини і закінчений варіант рукопису, готує студента до захисту.

Науковими керівниками призначаються провідні викладачі, науковці кафедри, а також спеціалісти, які працюють на управлінських посадах у банківських установах і мають відповідний науковий ступінь.

 

3. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсову роботу студенти виконують самостійно, дотримуючись рекомендованої структури та вимог до її технічного оформлення.

Рекомендується така структура курсової роботи:

1. Титульна сторінка.

2. Зміст курсової роботи.

3.Вступ.

4. Основна частина.

5. Висновки.

6. Список використаної літератури.

7. Додатки.

Курсова робота починається з титульної сторінки (див. дод. 1), де міститься назва виконавця вузу, характер роботи (курсова) і назва її теми; номери групи та курсу, форма навчання, прізвище, ім’я та по батькові виконавця. Потім вказується керівник теми (науковий ступінь, посада). Внизу сторінки проставляються місто і рік. Титульний аркуш і зміст не нумерують, але в загальній нумерації враховують.

Наступна сторінка - зміст (див. дод. 2), де перелічуються структурні елементи роботи.

Тема курсової роботи відтворюється у змісті, що складається зі вступу, основної частини (3 розділи), висновків, списку використаної літератури та додатків. Кожний розділ повинен мати назву.

До розділу можуть входити окремі питання (2–4 у кожному). Зміст повинен передбачати послідовний, логічний зв’язок викладу результатів дослідження і відображати сутність курсової роботи.

Вступ. У вступі слід розкрити:

• роль і значення проблеми, що досліджується в сучасних ринкових відносинах;

• актуальність і важливість вибраної теми;

• мету та завдання курсової роботи;

• джерела дослідження;

• методичну основу дослідження.

Актуальність - обов’язкова вимога до будь-якої роботи. Поняття “актуальність” вміщує корисність і доцільність розробки теми для сучасної науки. Обґрунтовуючи актуальність теми, важливо зазначити, що проблема становить інтерес для багатьох економістів, але в ній містяться ще недосліджені моменти. Для з’ясування стану розробки вибраної теми складається короткий огляд літератури, з якого можна дійти висновку, що тема ще не розкрита ( розкрита лише частково, або в певному аспекті) і тому потребує подальшої розробки.

Актуальність може зумовлюватись і поширеністю якогось явища, його типовістю і важливістю для певної галузі науки. Після цього логічно перейти до формулювання мети дослідження, а також зазначення конкретних завдань, які розв’язуватимуться відповідно до поставленої мети.

Мета курсової роботи може полягати, наприклад, в узагальненні практики аналізу конкретного виду банківських операцій і розробці рекомендацій щодо її вдосконалення.

Завдання формулюються у формі переліку в межах підрозділів, зазначених у змісті (вивчити..., описати..., встановити..., виявити..., вивести залежність.., проаналізувати... тощо).

Обсяг вступної частини не повинен перевищувати 3-ьох сторінок.

Основна частина

Основна частина становить зміст курсової роботи.

У розділах основної частини роботи детально розглядаються методика та техніка дослідження і узагальнюються отримані результати.

На початку кожного розділу вказують, які питання розглядатимуться, а в кінці викладають основні висновки. Два суміжні розділи повинні бути взаємопов’язані.

У першому розділі необхідно обґрунтувати теоретичні засади предмета дослідження, вирізнити питання його економічної сутності, загальної ролі та значення. Студент викладає різні точки зору з досліджуваної проблеми, аналізує їх. У цьому розділі аналізуються офіційні законодавчо­нормативні документи, а також праці вітчизняних і зарубіжних економістів. Особлива увага приділяється дискусійним проблемним питанням: різні точки зору студент повинен проаналізувати і на їх основі сформулювати та аргументувати власну думку. У цьому розділі обов’язкові посилання на літературні джерела.

У другому розділі основної частини повно і системно викладається конкретна проблема, механізми її реалізації. Другий розділ повинен містити аналіз практики роботи банківської системи або окремої установи банку відповідно до теми дослідження.

Мета аналітичної частини роботи полягає в обґрунтуванні резервів збільшення кількісних і поліпшення якісних показників функціонування об’єкта дослідження. Інформаційною базою для аналізу є дані об’єкта дослідження в динаміці. Можна використовувати також фактичний цифровий матеріал із періодичних фахових видань, таких як “Вісник НБУ”, “Банківська справа”, “Фінанси України”, “Бізнес”, “Бюллетень финансовой информации”, “Урядовий кур’єр”, “Голос України”. Результати аналізу необхідно подавати в таблицях, діаграмах, графіках.

Методичну базу аналізу становлять різні методики, які студент повинен знайти в літературних джерелах.

На основі аналізу дослідженого матеріалу, особистих спостережень і критичної оцінки практики студент розкриває справжній стан банківської установи (або групи банків, банківської системи загалом), причини недоліків, можливості поліпшення фінансово-господарської діяльності.

Якщо обсяг матеріалу великий (таблиці, діаграми, графіки), його слід розмістити в додатках.

У третьому розділі розробляються і обґрунтовуються рекомендації з підвищення ефективності банківського аналізу із застосуванням нових методик, запозиченнями та адаптацією зарубіжного досвіду, використанням економіко-математичних методів у межах досліджуваної проблеми.

У цьому розділі повинні бути викладені сутність, мета і методи пропонованих заходів, наводитись вихідні дані та необхідні розрахунки, потрібні для впровадження у практику.

Пропозиції мають бути конкретні та пов’язані з теоретичними положеннями роботи, розглянутими в першому розділі.

Висновки. Цей розділ повинен складатися з короткого викладу основних висновків і пропозицій, які підтверджують результат виконаної студентом дослідної роботи. Ці висновки і пропозиції складаються з узагальнених внутрішньогосподарських резервів, пропозицій щодо шляхів поліпшення виявленої ситуації в банківській установі.

Висновки повинні мати конкретний обґрунтований характер і випливати з виконаного дослідження.

Доцільно формулювати висновки в межах кожного підрозділу роботи, висвітлюючи основні моменти (одна­дві тези на кожний підрозділ).

Обсяг висновків - 2–3 сторінки. Кожне нове положення доречно подавати з абзацу.

Список використаної літератури. У кожному використаному літературному джерелі вказуються прізвище автора та його ініціали, повна назва праці (видавництво, місто і рік видання, обсяг праці або посилання на сторінку).

Літературні джерела розташовують в алфавітному порядку за прізвищами авторів.

Праці одного–трьох авторів подаються під їхніми прізвищами, а чотирьох і більше - під заголовком. При цьому пишеться назва книги, після роздільної риски наводяться прізвища та ініціали перших трьох авторів, з додаванням слів “та ін.”, місце видання, видавництво, обсяг у сторінках.

Список використаних нормативних документів і літературних джерел наводиться в їх алфавітній послідовності.

У список вміщуються тільки ті джерела, які безпосередньо використані при написанні курсової роботи. Літературних джерел повинно бути не менше 25.

При використанні статей з періодичної преси вказують прізвище та ініціали автора, назву статті, назву та рік видання, номер журналу і сторінку, на яких розміщена публікація (якщо публікація в газеті, то назву газети, рік і дату її виходу).

Після списку використаних джерел, відступивши 25–30 мм праворуч, студент вказує дату завершення написання курсової роботи (наприклад, 22.10.06) і ставить підпис.

Додатки. Оформленню додатків у курсовій роботі слід приділити окрему увагу, позаяк їх кількість та якість свідчать про те, якою мірою глибоко студент вивчив практичні та теоретичні матеріали з вибраної теми, як старанно підібрав ці матеріали і якою мірою ґрунтовно підтвердив власні висновки та пропозиції.

Додатки наводяться в кінці курсової роботи у вигляді форм документів, реєстрів, таблиць, графіків, звітності банківських установ, ілюстрацій тощо.

Додатки оформлюють як продовження роботи, розміщуючи їх в порядку появи посилань у тексті роботи.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи, кожний з них повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі сторінки малими (з першої великої) літерами симетрично тексту.

Посередині рядка над заголовком малими літерами (з першої великої) друкується слово “Додаток” і велика літера, що позначає його номер.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (наприклад, додаток А, додаток Б). Один додаток позначається літерою А.

Текст кожного додатка за потреби може поділятися на розділи та підрозділи, які нумерують у межах певного додатка. У такому разі ставлять позначення додатка (літеру) і крапку (наприклад, А.2 - другий розділ додатка А; В.3.1 - підрозділ 3.1 додатка В).11

Ілюстрації, таблиці та формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) - перша формула додатка А.

У разі посилання в тексті на додатки вказується їх номер у дужках, наприклад: (дод. А.1.1).

Документи, що додаються та використовуються в курсовій роботі, повинні бути правильно оформлені (усі реквізити замовлені) та достовірні. Замість підпису на документах вказуються прізвища посадових осіб. Роздруківки з ЕОМ розміщують як додатки і згортають за форматом сторінок курсової роботи. 

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота з дисципліни “Аналіз банківської діяльності” повинна бути написана творчо, самостійно, на основі ґрунтовного вивчення законодавчих і нормативних документів, праць вітчизняних і зарубіжних економістів, використання конкретного фактичного і статистичного матеріалу банківської установи.

Курсова робота повинна бути написана зрозумілою мовою.

Неприпустиме механічне переписування матеріалу з книг, журнальних статей тощо. Студент повинен самостійно формулювати власні думки, не припускатися повторень.

Текст повинен викладатися від третьої особи, без вживання займенників “я”, “ми”. Таких термінів, як “за нашого часу”, “тепер”, “у цьому році”, “у минулому році” слід уникати. Слід вказувати конкретний рік і місяць.

Текст роботи пишеться каліграфічно, без скорочень, на одному боці стандартного аркуша паперу (розмір 210×297 мм).

Текст повинен бути надрукований (або рукописний), виконаний чорним чорнилом, таблиці, формули та рисунки такими самими чорнилами, що й текст.

Літературне оформлення роботи передбачає дотримання таких вимог:

• зрозумілість викладу, систематичність і послідовність подання матеріалу;

• текст розподіляється на абзаци, кожний з яких містить самостійну думку, виражену одним або кількома реченнями;

• абзац починається з нового рядка з великої літери та відступом

5 літер.

Забороняються скорочення слів і назв. Не рекомендується перенасичувати текст спеціальними термінами, тобто ускладнювати читання.

Текст повинен мати поля с чотирьох боків сторінки: зліва – 30 мм зверху та знизу - по 20 мм, справа - 15 мм.

Нумерація сторінок повинна бути наскрізною: першою є титульна сторінка, другою - зміст, третьою - вступ. Наступні сторінки повинні бути пронумеровані у правому верхньому куті арабськими цифрами. Титульна сторінка, зміст, вступ не нумеруються, але включаються до загальної нумерації сторінок. Заява на виконання курсової роботи, завдання, рецензія не нумеруються і до загальної нумерації не включаються. Назви параграфів, а також слова “ВСТУП”, “ЗМІСТ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ” слід розташовувати посередині рядка без крапки в кінці. Якщо назва розділу складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Наприкінці назви розділу крапка не ставиться. Підкреслювати на­

зву розділу та переносити в ній слова забороняється. Перший розділ слід починати з нової сторінки. Між назвою розділу та початком тексту пропускається 2 інтервали. Подальші розділи можна починати на тій же сторінці, де закінчився попередній, за умови, що на ній буде розміщено також 2–3 рядки тексту.

Якщо розділ має підпункти, вони повинні мати подвійну нумерацію, наприклад: 2.1, 2.2. Заголовки підпунктів друкують маленькими крім першої великої.

Таблиці та рисунки додаються до тексту з посиланням (наприклад: табл. 1), розташовуються на повну сторінку або її частину, мають окрему порядкову або наскрізну в роботі нумерацію. Рисунки слід розташовувати так, щоб їх можна було розглянути без повертання роботи або з повертанням за годинниковою стрілкою. Не рекомендується додавати до роботи рисунки, розмір яких перевищує стандартний (210×297 мм).

Кожний рисунок повинен мати назву.

Цифровий матеріал роботи рекомендується оформлювати у вигляді таблиць. Назви граф у таблицях слід писати з великих літер, підназви - з малих, якщо вони становлять одне речення з назвою, або з великих, якщо вони самостійні. Графа “№ пор.” у таблицю не включається. При перенесенні таблиці на наступну сторінку на попередній нумеруються графи з перенесенням їх на наступну сторінку.

При цьому на наступній сторінці вказується “Продовження таблиці” із зазначенням номера, а назва не повторюється.

Якщо в таблиці наводяться розрахунки, то у примітці до таблиці наводять посилання на джерело (наприклад: Примітка. Розрахунки виконані за даними балансу (назва установи банку) за грудень 2011 р.).

Якщо в таблиці (графі) повторюється текст, що складається з одного слова, то його слід замінити лапками. Якщо текст складається з двох або більше слів, при першому повторенні його замінюють словами “те саме”, а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних символів забороняється.

Формули в курсовій роботі нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між ними ставиться крапка. Номери формул пишуть праворуч берега сторінки на рівні відповідної формули у круглих дужках (наприклад: (3.1) - перша формула третього розділу).

При посиланні на літературні джерела наводиться порядковий

номер за списком використаних джерел, узятий у квадратні дужки

(наприклад: [2]). Якщо джерело цитується, наприкінці цитати, що

взята в лапки, ставиться порядковий номер використаного джерела і

номер сторінки, на якій розміщена цитата (наприклад: [2, с. 37]).

Використання в курсовій роботі статистичних даних повинно відповідати таким вимогам:

• цифрові дані повинні бути порівнянні;

• необхідно дотримуватись відповідності між загальним і частковим;

• наведений статистичний і фактичний матеріал належно оформлюється.

Формули треба розміщувати в окремих рядках. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів подають безпосередньо під формулою в тій послідовності, як вони наведені у формулі. Графічний матеріал, а також схеми, діаграми тощо підписуються під зображенням словами “Рис ... (назва зображення)”. Наприклад: Рис. 1.

Динаміка доходів від короткострокових кредитів у 2006 р.

За зміст курсової роботи, достовірність та об’єктивність поданих даних відповідає студент - автор роботи.

Загальний обсяг курсової роботи (без списку використаних джерел і додатків) - до 40 сторінок друкованого тексту.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Підготовка до виконання курсової роботи починається з попереднього вивчення літературних джерел. Після цього складається план майбутньої роботи.

Добір джерел є самостійною роботою студента, в якій він повинен виявити ініціативу, вміння використовувати каталоги, бібліотечні довідники тощо.

При доборі літератури слід використовувати найпізніші видання і узгоджувати з керівником список підібраних джерел. Вивчення джерел слід починати з підручників і навчальних посібників, а потім переходити до праць дослідницького характеру (монографій), журнальних статей, інструктивних матеріалів.

Останній етап підготовки курсової роботи - її зовнішнє оформлення. Сторінки роботи вирівнюються по правому і нижньому краях і зшиваються.

Важливим кінцевим етапом виконання курсової роботи є її захист студентом.

У визначений навчальним відділом термін завершену роботу студент подає на кафедру банківської та страхової справи.

Після перевірки науковий керівник зазначає в рецензії переваги і недоліки (якщо вони є), дає рекомендації щодо їх усунення, підготовки та захисту роботи. Робота разом з рецензією повертається студенту для доповнення її відповідями на зауваження.

Доповідь повинна бути змістовною і тривати не довше 8 хвилин.

У доповіді необхідно:

• назвати тему курсової роботи, висвітлити її актуальність і значущість;

• сформулювати основну мету і завдання дослідження;

• стисло розкрити зміст роботи;

• доповісти про результати роботи, зроблені висновки і внесені пропозиції.

Під час захисту студент розкриває актуальність вибраної теми, зміст її основних питань, обґрунтовує послідовність та основні параметри аналітичного дослідження, аргументовано викладає власну точку зору щодо предмета дослідження, формулює висновки та пропозиції. Він також відповідає на запитання членів комісії. 

 

6. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 1. Аналіз банківської діяльності як метод управління фінансовим станом комерційного банку.

 2. Фінансовий стан банку як об’єкт аналізу і планування.

 3. Аналіз власного капіталу банку як основа стратегії його формування.

 4. Аналіз структури власного капіталу банку.

 5. Аналіз динаміки, структури та ефективності формування і використання банківських ресурсів.

 6. Аналіз динаміки, структури та ефективності використання зобов’язань банку.

 7. Аналіз структури та стабільності депозитної бази банку та напрямки її вдосконалення.

 8. Аналіз динаміки, структури та якості активів банку як основа формування його кредитно-інвестиційної політики.

 9. Аналіз динаміки, структури та ефективності кредитних вкладень комерційного банку.

 10. Аналіз своєчасності погашення кредитних вкладень та їх диверсифікації як основа оцінки портфельного кредитного ризику комерційного банку.

 11. Якість банківського кредитного портфеля та її роль у забезпеченні фінансової стійкості комерційного банку.

 12. Аналіз динаміки, структури і доходності операцій комерційного банку з цінними паперами.

 13. Рейтинг цінних паперів, їх котирування та оцінка фінансового стану емітентів як основа вибору напрямів інвестиційної діяльності комерційного банку.

 14. Аналіз динаміки, структури та ефективності валютних операцій комерційного банку.

 15. Аналіз масштабів, динаміки та ефективності лізингових операцій комерційного банку.

 16. Аналіз динаміки, структури, ризикованості та ефективності факторингових операцій банку.

 17. Аналіз динаміки, структури та результатів здійснення операцій банку із розрахунково-касового обслуговування клієнтів.

 18. Аналіз касових операцій та обслуговування поточних рахунків клієнтів комерційного банку.

 19. Аналіз динаміки, структури та ефективності операцій комерційного банку з платіжними картками.

 20. Аналіз динаміки, структури та ефективності нетрадиційних послуг банку.

 21. Аналіз динаміки, структури доходів комерційного банку та факторів, які впливають на їх зміну.

 22. Аналіз динаміки, структури витрат комерційного банку та факторів, які впливають на їх зміну.

 23. Система показників рентабельності банку та методи їх розрахунку.

 24. Факторний аналіз прибутку комерційного банку і шляхи його максимізації.

 25. Аналіз фінансових результатів банку за окремими продуктами, клієнтами, ринками як основа формування стратегії його розвитку.

 26. Діагностика ліквідності комерційного банку в механізмі попередження банкрутства.

 27. Аналіз якості активів та структури пасивів банку з позицій ліквідності як основа забезпечення його фінансової стійкості.

 28. Аналіз потреби банку в ліквідних засобах з метою оптимізації управління банківською діяльністю.

 29. Аналіз ризиків банківської діяльності та методи управління ними.

 30. Фінансова стійкість комерційного банку як об’єкт аналізу й прогнозування.

 31. Оцінка ефективності управління банком та її вплив на стабільність банківської діяльності в Україні на сучасному етапі.

 32. Розрахунок і аналіз економічних нормативів діяльності комерційних банків та контроль за їх дотриманням.

 33. Зарубіжний досвід рейтингової оцінки діяльності комерційних банків та можливості його застосування в Україні.

 

ДОДАТКИ

Приклади оформлення бібліографічних описів джерел, використаних у роботі 

Характеристика джерел

Приклад оформлення

Монографії (один, два автори)

Огаренко В.М. Недержавна вища освіта в Україні: перше десятиліття: Історичний нарис. – Запоріжжя: РПВ “Видавець”, 2000. – 164 с.
Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит: Навчально-методичний посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 336 с.

Три автори

Голубєв В.О. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп’ютерних технологій: Навч. посіб. / Голубєв В.О., Гавловський В.Д., Цимбалюк В.С.; За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Р. А. Калюжного. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2002. – 292 с.

Чотири і більше авторів

Криміналістика: Підручник для слухачів, ад'юнктів, викладачів вузів системи МВС України / П.Д. Біленчук та ін.; За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К.: АТІКА, 1998. – 416 с.
Практический курс английского языка. 1 курс: Учебник для пед. вузов по спец. “Иностранный язык” / Л.И. Селянина и др.; Под ред. В.Д. Аракина. – 5-е изд., испр. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. – 536 с.

Багатотомні видання

Новый Большой англо-русский словарь: В 3 т. / Ю.Д. Апресян, Э.М. Медникова, А.В. Петрова и др.; Под общ. рук. Ю.Д. Апресяна и Э.М. Медниковой. – 3-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1998. – 832 с.

Перекладні видання

Сио К.К. Управленческая экономика: Учебник: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 671 с.
Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе: от столкновения к взаимопониманию: Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 440 с.

Словники

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002. – 1440 с.

Збірки наукових праць

Проблемы экономики переходного общества: Сб. науч. трудов ученых России и Украины / Ред. колл.: В.М. Геец, Д.С. Львов (отв. ред.) и др. – Запорожье: Гуманитарный университет “ЗИГМУ”, 2004. – 386 с.

Складові частини:
книги

Балабанова Л.М. Когнитивное звено преступного поведения / / Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений). – Донецк: Сталкер, 1998. – С. 170 – 186.

збірника

Сизоненко А.В. Ринкова діяльність ЗМІ (маркетинговий аспект) / / EXPROFESSO: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: В.Д. Демченко (відп. ред.) та ін. – Вип. 3. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2001. – С. 431 – 436.

журналу

Костюченко В. Учет дохода от предоставления услуг / / Бухгалтерский учет и аудит. – 2001. – №12. – С. 16 – 24.

газети

Хоцький М. До прозорості законотворення і системності законодавства / / Голос України. – 2003. – 31 січня. – С.4.
Кулинич П. Як розмежовувати землі державної і комунальної власності? / / Юридичний вісник. – 2003. – №5. – 1–7 лютого. – С. 8.

іноземного журналу

Perez K. Radiation thrapy for cancer of the cervix / / Oncolgy. – 1993/ – Vol.7, № 2. – P. 89-96.

енциклопедії

Святки / / Ми – українці: Енциклопедія українознавства: У 2 кн. – Кн. 1. – Дніпропетровськ: ВАТ “Дніпрокнига”, 1999. – С. 61.
Устенко О. Компаньйон / / Економічна енциклопедія: У 3 т. – Т.1: А (абадон) – К (концентрація виробництва) / Відп. ред. С.В. Мочерний. – К.: “Академія”, 2000. – С. 802.

Тези доповідей

Пономаренко Л.А., Жучкова И.В. Оптимальное назначение приоритетов при организации доступа в локальных вычислительных сетях АСУТП / / Труды Междунар. конф. “Локальные вычислительные сети” (ЛОКСЕТЬ 88). – Том 1. – Рига: ИЭВТ АН Латвии. – 1998. – С. 149–153.
Melikov A.Z., Ponomarenko L.A. On the apporoach to optimal control of queuing systems with multiple classes of customers / / Proc. International Conf. on Syst. Sci. ХІІ. – Wroclaw (Poland). – 1995. – P. 507–515.

Закони

Про внесення змін до Закону України “Про судову експертизу”: Закон України від 9 вересня 2004 року №1992 – IV / / Відомості Верховної Ради України [або: ВВР]. – 2005. – №1. – Ст. 14.
Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22 жовтня 1992 року №1192 – XIV / / Закони України / Верховна Рада України; Інститут законодавства. – Т.19. – К., 2000. – С. 429 – 437.

Дисертації

Зернецька О.В. Глобальні трансформації систем масової комунікації: Дис… д-ра політ. наук: 23.00.04 / НАН України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин. – К., 2000. – 359 арк.

Автореферати дисертацій

Поликарпов В.С. Философский анализ роли символов в научном познании: Автореф. дис… канд. филос. наук: 09.00.08/ Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1985. – 35 с.

Авторські свідоцтва

Линейный импульсный модулятор: А.с. № 1626362. Украина. МКИ НОЗК7/02/ В.Г. Петров - № 4653428/21; Заявлено 23.03.92; Опубл. 30.03.93, Бюл. № 13. – 4 с. ил.

Патенти

Пат. 4601572 США, МКИ G 03 B 27/74. Microfilming system with zone controlled adaptive lighting: Пат. 4601572 США, МКИ G 03 B 27/24/ D.S. Wise (США); McGraw-Hill Inc. - № 721205; Заявл. 09.04.85; Опубл. 22.06.86; НКИ 355/68. – 3 с.

Депоновані наукові праці

Меликов А.З., Константинов С.Н. Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / Науч.-произв. корпорация “Киев. ин-т автоматики”. – Киев, 1996. – 44 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96, №2210 – Ук96 / / Анот. в ж. Автоматизация производственных процессов. – 1996. – №2.

Каталоги

Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен – современность / АН СССР, Зоол. ин-т; Под ред. И.М. Громова, Г.И. Барановой. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1981. – 456 с.

Інструкції

Типовая инструкция по эксплуатации топливоотдачи тепловых электростанций ТИ 34-70-044-85: Утв. Гл. техн. упр. по эксплуатации энергосистем М-ва энергетики электрефикации СССР 01.10.85: Срок действия установлен с 01.01.95. – М., 1986. – 43 с.

Стандарти

ДСТУ 3582-97 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові та бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”.

  

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000.

2. Про Національний банк України: Закон України від 20.0.99.

3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.01.17

4. Інструкція “Про порядок регулювання діяльності банку в Україні”: Затв. постановою Правління НБУ від 28.08.01 № 68.

5. Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами: Затв. постановою НБУ № 629 від 30 грудня 1999 р. зі змінами, затвердженими постановою Правління НБУ № 446 від 13.11.2000.

6. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затв. постановою Правління НБУ від 6 липня 2000 р.№ 279. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 03.08.2000 № 474/4679.

7. Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії та практики: Моногр. - К.: Вид­во КНЕУ, 2002. - 276 с.

8. Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посіб. / За ред. А. М. Герасимовича, Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: Рута, 2001.

9. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій­Варгуленко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. - К.: Вид­во КНЕУ, 200. - 600 с.

10. Збірник задач з аналізу банківської діяльності: Навч. посіб. / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій­Варгулен­ко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. - К.: Вид­во КНЕУ, 2006. - 504 с.

11. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 416 с.

12. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. - К.: Вид­во КНЕУ, 2000. - 8 с.

13. Банковское дело / Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - СПб.: Питер, 2002. - 384 с.

14. Банковское дело: стратегическое руководство. - 2­е изд. - М.: Консалтбанкир, 2001. - 432 с.

15. Батракова Л. Д. Экономический анализ деятельности ком­

мерческого банка. - М.: Логос, 1998. - 342 с.

16. Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 464 с.

17. Кредитний ризик комерційного банку / За ред. В. В. Вітлінського. - К.: Знання, 2000. - 250 с.18

18. Масленченков Ю. С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: Фундаментальный анализ. - М.: Перспектива, 1996. - 160 с.

19. Облік та аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посіб. /Т. О. Плісак, С. А. Гагаріна, Л. В. Недеря, Л. О. Нетребчук. - К.: Вид­во КНТЕУ, 2003. - 308 с.

20. Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 272 с.

21. Парасій-Вергуненко І. М. Методичні аспекти стратегічного аналізу фінансових результатів комерційного банку // Вісн. НБУ. - 1999. - № 11. - С. 49–51.

22. Примостка Л. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків. - К.: Вид­во КНЕУ, 1998. - 250 с.

23. Раєвський К., Раєвська Т. Методичні рекомендації щодо еко­номічного аналізу діяльності комерційного банку // Вісн. НБУ. - 1999. - № 3–4.

24. Роуз П. Банковский менеджмент. - М.: Дело ЛТД, 1995. - 768 с.25. Синки Дж. Мл. Управление финансами в коммерческих банках. - М.: Gaatallaxy, 1994. - 820 с.

26. Тиркало Р. І., Щибиволок З. І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес­діагностика, рейтинг: Навч. посіб. - К., 1999. - 234 с.

27. Щибиволок З. І. Аналіз банківської діяльності: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 312 с.

Додаткова

28. Бернар И., Колли Ж. К. Толковый экономический и финансовый словарь: В 2 т. / Под общ. ред. Л. В. Степанова. - М.: Междунар. отношения, 1997.

29. Білик Р. Фінансові інвестиції: оцінка, облік та відображення у звітності за новими стандартами // Дебет­Кредит. - 2001. - № 27.

30. Валравен К. Д. Управление рисками коммерческого банка: Учеб. пособие / Под ред. М. Э. Ворд. - Вашингтон: Ин­т экон. развития мир. банка, 1993.

31. Вступ до банківської справи: Навч. посіб. / За ред. М. І. Савлука. - К.: Лібра, 1998.19

32. Вітлинський В., Пернарівський О. Фінансова стійкість як системна характеристика комерційного банку // Банківська справа. - 2000. - № 6. - С. 48–51.

33. Головач А. В., Захожай В. Б., Головач Н. А. Банківська статистика. - К.: Вид­во УФІМБ, 1998. - 192 с.

34. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. - К., 1999. - 402 с.

35. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. - К.: Вид­во КНЕУ, 2001. - 602 с.

36. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: Практикум / Под ред. Е. Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ­ДАНА, 2001. - 310 с.

37. Иванов В. В. Анализ надежности банка: Практ. пособие. - М.: Рус. дел. лит., 1996. - 320 с.

38. Ильина О. П. Информационные технологии бухгалтерского учета: Учебник. - СПб.: Питер, 2001. - 688 с.

39. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 199. - 342 с.

40. Ковалев В. В. Сборник задач по финансовому анализу: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 128 с.

41. Ковальчук Т. Г., Коваль М. М. Ліквідність комерційних банків: Навч. посіб. - К.: Знання, КОО, 1996. - 120 с.

42. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов: Пер. с нем. / Под общ. ред. В. В. Ковалева, З. А. Сабова. - СПб.: Питер, 2000. - 400 с. (Сер. “Базовый курс”).

43. Крюков А. Ф., Егорычев И. Г. Анализ методик прогнозирования кризисной ситуации коммерческих организаций с использованием финансовых индикаторов // Менеджмент в России и за рубежом. - 2001. - № 2.

44. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990. - 786 с.

45. Ковбасюк М. Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств: Навч. посіб. - К.: Скарби, 2001. - 336 с.

46. Кочетков В. Н. Анализ банковской деятельности: теоретико­прикладной аспект: Моногр. - К.: МАУП, 1999. - 192 с.20

47. Кочетков В. М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: теоретико­методологічні аспекти: Моногр. - К.: Вид­во КНЕУ, 2002. - 238 с.

48. Мак Нотон Д. Банки на развивающихся рынках: Укрепление руководства и повышение чувствительности к переменам. Т. 1. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 336 с.

49. Масленченков Ю. С. Технология и организация работы банка. - М.: ДеКА, 1998. - 416 с.

50. Мертенс А. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. - К.: Киев. инвест. агентство, 1997. - 650 с.

51. Мирун Н. Й., Герасимович А. М. Банковское обслуживание предприятий и населения. - К.: Нац. академия управления, 1996. - 278 с.

52. Облік та аудит у комерційних банках / А. М. Герасимович, Т. В. Кривов’яз, О. А. Мазур та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. - Л.: Фенікс, 1999. - 512 с.

53. Овдій Ю. Планування - актуальне завдання банків України. Досвід КБ “Кредит промбанк” // Вісн. НБУ. - 2000. - № 7. - С. 10–12.

54. Приростка Л. Фінансовий менеджмент банку. - К.: Вид­во КНЕУ, 1999. - 246 с.

55. Практикум по финансовому менеджменту: Учебно­деловые ситуации, задачи и решение / Под ред. Е. С. Стояновой. - 2­е изд. - М.: Перспектива, 1998. - 140 с.

56. Садвакасов К. К. Коммерческие банки. Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль. - М.: Ось­89, 1998. - 160 с.

57. Семенкова Е. В. Операции с ценными бумагами: российская практика: Учебник. - М.: Перспектива; ИНФРА­М, 1997. - 328 с.

58. Шарр У. Ф., Бзйли Г. Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М.: ИНФРА­М, 1997. - 1042 с.

59. Черкасов В. Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 196 с.

60. Шеремет А. Д., Щербаков Т. Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 246 с.

61. Шарова Т. Управление валютными рисками. - К., 1994. - 198 .21

62. Ширинская Е. Б., Пономарева Н. А., Купчинский В. А. Финансово­аналитическая служба в банке: Практ. пособие. - М.: ФБК­Пресс, 1998. - 144 с.

63. Экономический анализ: ситуация, тесты, примеры, задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование / Под ред. М. И. Баканова, А. Д. Шеремета. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 656 с.

64. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Управління валютними ризиками: Навч. посіб. - К.: Знання, 1998. - 444 с.

65. Економічний аналіз: Навч. посіб. / За ред. М. Г. Чумаченка. - К.: Вид­во КНЕУ, 2001. - 540 с.

66. Экономический анализ деятельности банка: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА­М, 1996. - 144 с.22

 

РЕЦЕНЗІЯ

на методичні вказівки до виконання курсових робіт для бакалаврів

галузь знань 0305 “Економіка і підприємництво”

 напрям підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”

варіативна компонента «Банківська справа»,

«Фінансовий моніторинг» 

Функціонування та розвиток банківської системи України значною мірою залежать від кваліфікації та знань банківських працівників. Фахівець, підготовлений для роботи в банківських установах, повинен бути здатний виконувати такі виробничі функції, як аналіз банківських активів, зобов’язань і капіталу, оптимальності їх структури, ефективності формування та використання депозитної бази, кредитних операцій, із цінними паперами, доходів, витрат і прибутку, фінансового стану банку загалом, і на цій основі розробляти стратегічний план і поточні фінансові плани, прогнозувати внутрішні показники ефективності діяльності банку, виявляти резерви підвищення фінансової результативності, ліквідності, загальної стійкості банківської установи, розвивати та впроваджувати нові методи управління. Для цього майбутній спеціаліст повинен опанувати певні теоретичні знання з аналізу банківських установ і набути практичних навичок. Підтвердити засвоєння цих знань і навичок повинна курсова робота, виконання якої входить до нормативної підготовки фахівців з банківської справи. Курсова робота є самостійно виконаною роботою, в якій студент розкриває власне вміння авторитетно аргументувати теоретичні положення, систематизувати та узагальнювати матеріал і розробляти конкретні пропозиції.

Позитивним моментом є те, що тематику курсових робіт визначено з врахуванням особливостей діяльності банківських установ. Крім того, тематикою передбачено напрями досліджень проблем забезпечення фінансово-економічної діяльності банків та банківських установ.

В методичних вказівках конкретизовано вимоги щодо змісту, оформлення і захисту курсових робіт, визначено порядок роботи з науковим керівником, що сприятиме якісному їх виконанню.

В цілому методичні вказівки виконання курсових робіт студентів 6.030508 “Фінанси і кредит” варіативна компонента «Банківська справа», «Фінансовий моніторинг» відповідають встановленим вимогам і рекомендуються для впровадження в навчальний процес Національному університеті державної податкової служби України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!