Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2077 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з_дисципліни Організаційне проектування підприємств, ДНУ ім. О. Гончара

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з_дисципліни Організаційне проектування підприємств, ДНУ ім. О. Гончара

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

Економічний факультет 

Кафедра економіки  і  управління  підприємством

  

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ І ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ТА СЛУХАЧІВ ЦЕНТРУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

з дисципліни

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ  ПРОЕКТУВАННЯ  ПІДПРИЄМСТВ” 

напряму підготовки 0501 – “Економіка і підприємництво”

для спеціальності (ей) 7.050107 – “Економіка підприємства”

 

Дніпропетровськ − 2014

 

1. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення дисципліни — сформу­вати вміння щодо організації  проектування при створенні підприємств, а також виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств. 

1.1. Задачі вивчення дисципліни

Організаційне  проектування  підприємств — це наука про концепції, методи, проце­дури, технологію організації  проектування при створенні підприємств, а також це цілеспрямована діяльність з організації інформаційних потоків й структури управління,  проектування продукту, виробничих потужностей, виробничого та трудового процесів.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

- що організація проектування  є однією з найважли­віших   основ створення  будь-якого   підприємства,   з   огляду  на  що, спеціалісту в галузі управління потрібно докорінне знання основ і категорійного апарату організаційного проектування;

- принципи і методи організаційного  проектування  підприємств, зокрема,  проектування  інформаційних потоків та структури управління на підприємстві;

- особливості організаційної діагностики та зростання  продуктивності на підприємст­вах різних галузей.

Підготовлений фахівець повинен  вміти:

-  розробляти операційну стратегію створення продукту та вибирати тип  технологічного процесу у виробничій сфері;

- проектувати організацію надання послуг,  обирати процес обслуговування, керувати чергами;

- обґрунтовувати рішення щодо планування виробничих потужностей, розміщення виробничих і сервісних об'єктів, планування приміщень; уміння  планувати трудовий процес. 

1.2. Предмет дисципліни

Предмет курсу - система нау­кових методів організації  проектування, що забезпечує досяг­нення оптимальних економічних результатів у процесі створення підприємства, з метою  ефективного здійснення його господарської діяльності.

Дисципліна вивчається на базі загальноекономічної та правової під­готовки студентів після вивчення ними дисциплін "Основи менеджмен­ту", "Системи технологій", "Дослідження операцій", "Економіка підприємства", "Логістика", "Управління біз­несом",  "Організація виробництва", "Операційний менеджмент". Курс поглиблює базу вивчених раніше дисциплін з позицій комплексного та системного підходу. Основою методики вивчення дисципліни є синтез різних методів на­вчання, що уможливлюють комплексне засвоєння теоретичних знань і формування всебічних практичних навичок. 

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Лекційний курс

№ модуля, змістового модуля, теми

 
Назва і короткий зміст змістового модуля, теми

Кількість аудитор-них годин

1

2

3

Змістовий модуль I.  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ.

1

Тема 1.

Сутність і методологічні основи організаційного  проектування  підприємств.

Наукові погляди та сучасне розуміння поняття організації. Генезис теорії організації та її місце в системі наукових знань. Основні та похідні закони організації. Стадії та етапи організаційного розвитку підприємства. Передумови утворення та сутність організаційного проектування. Місце оргпроектування у загальній системі наукових знань. Класифікація оргпроектів за різними ознаками.Основні принципи організаційного проектування підприємств. Стадії та етапи організаційного проектування підприємств. Методи та чинники організаційного проектуванняпідприємств.

1

Тема 2.

Сутність і методологічні основи проектування  інформаційних потоків та структури управління на підприємстві.

Мета, завдання й  методи визначення характеристик інформаційних потоків на підприємстві. Процедури маршрутизації інформаційних потоків. Документограми взаємозв’язків й маршрутів. Комплексний аналіз документопотоків фірми. Моделювання системи документаційного забезпечення фірми. Способи та випадки використання уніфікованих систем документування на підприємстві. Методи визначення та оптимізація функцій управління підрозділів фірми. Структуризація й ієрархія в системі управління суб’єкта господарювання. Визначення функцій підрозділів та працівників підприємства. Побудова матриці відповідальності. Технологія розробки положень про підрозділи та посадових інструкцій. Порядок розробки та корегування процедур управління. Методологія визначення рівня організації в системі управління підприємством.

Змістовий модуль II. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОДУКТУ І ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ.

3

Тема 3.

Розробка продукту та вибір технологічного процесу у виробничій сфері.

Проектування продукції. Розгортання функції якості. Функціонально-вартісний аналіз.  Конструкторський аналіз процесу зборки. Вибір технологічного процесу. Структура виробничого потоку. Продуктово-процесна матриця. Альтернативний вибір процесів і устаткування. Проектування виробничого потоку. Аналіз процесу. Проектування та виробництво глобального продукту. Глобальні спільні підприємства. Критерії досконалості процесу створення продукту               .

1

Тема 4.

Операційні технології.

Технології у виробництві. Системи технічного забезпечення. Системи програмного забезпечення. Технології у сфері послуг (офісна автоматизація, системи розпізнавання образів, електронний обмін даними, системи прийняття рішень і експертні системи, мережні комп'ютерні системи). Оцінка окупності інвестиції в технології: зниження витрат виробництва,  ризики освоєння нових технологій). Характеристика проектів систем обслуговування виробництва. Проектування організації спеціалізованих виробництв. Проектування організації високоавтоматизованих виробничих систем.

Тема 5.

Проектування послуг і вибір процесу обслуговування.

Сутність послуг. Сервісний бізнес і внутрішнє обслуговування. Проектування сервісних організацій. Сервісна стратегія: спрямованість і переваги. Структуризація сервісних контактів: сервіс-системна матриця. Сервісний план. Рoka-yoke. Три типи сервісних систем: метод потокової лінії, метод самообслуговування, метод індивідуального підходу. Сім характеристик правильно спроектованої сервісної системи. Сервісні гарантії як основа для проектування.

1

 

1

2

3

Тема 6.

Управління чергами.

Економічна сутність проблеми черг. Співвідношення між витратами і пропускною здатністю системи обслуговування. Система масового обслуговування. Рекомендації з управління чергами. Вхідний потік заявок клієнтів. Характеристика черг. Вихід із системи. Моделі черг. Комп'ютерне моделювання черг.

1

Змістовий модуль IIІ. ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ І ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ.

4

Тема 7.

Стратегічне планування потужностей.

Тимчасові обрії планування завантаження потужностей. Керування виробничими потужностями на підприємствах. Концепції планування потужностей. Ефект масштабу виробництва. Крива росту продуктивності. Відмінності великих і малих підприємств. Ефект економії, обумовлений ростом продуктивності і масштабу виробництва       . Фокусування потужностей. Гнучкість виробничих потужностей. Планування завантаження потужностей: збереження збалансованості системи, частота відновлення виробничих потужностей. Зовнішні джерела збільшення виробничих потужностей. Визначення потреби у виробничій потужності. Використання дерева рішень для оцінки альтернативних варіантів зміни потужності. Планування пропускної здатності сервісного підприємства. Використання сервісної потужності і якість обслуговування. Фази росту пропускної здатності сервісних підприємств: підприємницька фаза, організаційна фаза, фаза росту, фаза зрілості.

1

Тема 8.

Виробничі системи "точно в термін" (ТТ).

Логіка ТТ. Японський підхід до продуктивності. Північноамериканські варіанти ТТ. Вимоги до системи ТТ. ТТ в сфері обслуговування.

Тема 9.

Розміщення виробничих і сервісних об'єктів.

Критерії розміщення промислових підприємств і об'єктів сервісу. Методи розміщення промислових підприємств. Розміщення об'єктів сервісу.

1

Тема 10.

Розміщення устаткування і планування приміщень.

Основні способи розміщення устаткування. Розміщення устаткування за технологічним принципом. Розміщення виробництва за предметним принципом. Розміщення устаткування за принципом групової технології. Розміщення устаткування за принципом обслуговування нерухомого об'єкта. Розміщення приміщень сервісних підприємств. Планування офісу.

Тема 11.

Планування трудового процесу і нормування праці.

Основні принципи й методи проектування трудових процесів. Рішення, прийняті при плануванні трудового процесу.          Основні методи розробки проектних рішень з організації праці. Поведінкові аспекти в плануванні трудового процесу. Фізіологічні аспекти в плануванні трудового процесу. Методи праці. Вимір, нормування та оплата праці. Показники для аналізу рівня організації праці. Порядок розробки проектно-технічних рішень з оснащення та планування для робочих місць різних категорій працюючих. Порядок атестації та раціоналізації робочих місць. Системи обслуговування робочих місць та їх різновиди. Проекти відбору, розстановки та використання кадрів.

1

Тема 12.

Організаційна діагностика підприємства та зростання  продуктивності.

Сутність й завдання організаційної діагностики підприємства. Основні методи проведення самодіагностики підприємства. Побудова та застосування кривих росту продуктивності. Загальні рекомендації з підвищення продуктивності. Підвищення групової продуктивності.

1

Усього годин

8

 

2.2. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 

№ модуля, змістового модуля, теми

Назва практичного (семінарського) заняття і короткий його  зміст

1

2

Змістовий модуль I.  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ.

Тема 1.

Сутність і методологічні основи організаційного  проектування  підприємств.

Наукові погляди та сучасне розуміння поняття організації. Генезис теорії організації та її місце в системі наукових знань. Основні та похідні закони організації. Стадії та етапи організаційного розвитку підприємства. Передумови утворення та сутність організаційного проектування. Місце оргпроектування у загальній системі наукових знань. Класифікація оргпроектів за різними ознаками. Основні принципи організаційного проектування підприємств. Стадії та етапи організаційного проектування підприємств. Методи та чинники організаційного проектуванняпідприємств.

Тема 2.

Сутність і методологічні основи проектування  інформаційних потоків та структури управління на підприємстві.

Мета, завдання й  методи визначення характеристик інформаційних потоків на підприємстві. Процедури маршрутизації інформаційних потоків. Документограми взаємозв’язків й маршрутів. Комплексний аналіз документопотоків фірми. Моделювання системи документаційного забезпечення фірми. Способи та випадки використання уніфікованих систем документування на підприємстві. Методи визначення та оптимізація функцій управління підрозділів фірми. Структуризація й ієрархія в системі управління суб’єкта господарювання. Визначення функцій підрозділів та працівників підприємства. Побудова матриці відповідальності. Технологія розробки положень про підрозділи та посадових інструкцій. Порядок розробки та корегування процедур управління. Методологія визначення рівня організації в системі управління підприємством.

Змістовий модуль II. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОДУКТУ І ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ.

Тема 3.

Розробка продукту та вибір технологічного процесу у виробничій сфері.

Проектування продукції. Розгортання функції якості. Функціонально-вартісний аналіз.  Конструкторський аналіз процесу зборки. Вибір технологічного процесу. Структура виробничого потоку. Продуктово-процесна матриця. Альтернативний вибір процесів і устаткування. Проектування виробничого потоку. Аналіз процесу. Проектування та виробництво глобального продукту. Глобальні спільні підприємства. Критерії досконалості процесу створення продукту.

Рішення задач.

Тема 4.

Операційні технології.                                                                                                                   

Технології у виробництві. Системи технічного забезпечення. Системи програмного забезпечення. Технології у сфері послуг (офісна автоматизація, системи розпізнавання образів, електронний обмін даними, системи прийняття рішень і експертні системи, мережні комп'ютерні системи). Оцінка окупності інвестиції в технології: зниження витрат виробництва,  ризики освоєння нових технологій). Характеристика проектів систем обслуговування виробництва. Проектування організації спеціалізованих виробництв. Проектування організації високоавтоматизованих виробничих систем.

Тема 5.

Проектування послуг і вибір процесу обслуговування.                                                   

Сутність послуг. Сервісний бізнес і внутрішнє обслуговування. Проектування сервісних організацій. Сервісна стратегія: спрямованість і переваги. Структуризація сервісних контактів: сервіс-системна матриця. Сервісний план. Рoka-yoke. Три типи сервісних систем: метод потокової лінії, метод самообслуговування, метод індивідуального підходу. Сім характеристик правильно спроектованої сервісної системи. Сервісні гарантії як основа для проектування.

 

1

2

3

Тема 6.

Управління чергами.                                                                                                                         

Економічна сутність проблеми черг. Співвідношення між витратами і пропускною здатністю системи обслуговування. Система масового обслуговування. Рекомендації з управління чергами. Вхідний потік заявок клієнтів. Характеристика черг. Вихід із системи. Моделі черг. Комп'ютерне моделювання черг.

Рішення задач.

1

Змістовий модуль IIІ. ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ І ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ.

4

Тема 7.

Стратегічне планування потужностей.                                                                                      

Тимчасові обрії планування завантаження потужностей. Керування виробничими потужностями на підприємствах. Концепції планування потужностей. Ефект масштабу виробництва. Крива росту продуктивності. Відмінності великих і малих підприємств. Ефект економії, обумовлений ростом продуктивності і масштабу виробництва       . Фокусування потужностей. Гнучкість виробничих потужностей. Планування завантаження потужностей: збереження збалансованості системи, частота відновлення виробничих потужностей. Зовнішні джерела збільшення виробничих потужностей. Визначення потреби у виробничій потужності. Використання дерева рішень для оцінки альтернативних варіантів зміни потужності. Планування пропускної здатності сервісного підприємства. Використання сервісної потужності і якість обслуговування. Фази росту пропускної здатності сервісних підприємств: підприємницька фаза, організаційна фаза, фаза росту, фаза зрілості.

Рішення задач.

1

Тема 8.

Виробничі системи "точно в термін" (ТТ).                                                                               

Логіка ТТ. Японський підхід до продуктивності. Північноамериканські варіанти ТТ. Вимоги до системи ТТ. ТТ в сфері обслуговування.

Рішення задач.         

Тема 9.

Розміщення виробничих і сервісних об'єктів.                                                                        

Критерії розміщення промислових підприємств і об'єктів сервісу. Методи розміщення промислових підприємств. Розміщення об'єктів сервісу.    

1

Тема 10.

Розміщення устаткування і планування приміщень.                                                         

Основні способи розміщення устаткування. Розміщення устаткування за технологічним принципом. Розміщення виробництва за предметним принципом. Розміщення устаткування за принципом групової технології. Розміщення устаткування за принципом обслуговування нерухомого об'єкта. Розміщення приміщень сервісних підприємств. Планування офісу.

Рішення задач.         

1

Тема 11.

Планування трудового процесу і нормування праці.                                                         

Основні принципи й методи проектування трудових процесів. Рішення, прийняті при плануванні трудового процесу.   Основні методи розробки проектних рішень з організації праці. Поведінкові аспекти в плануванні трудового процесу. Фізіологічні аспекти в плануванні трудового процесу. Методи праці. Вимір, нормування та оплата праці. Показники для аналізу рівня організації праці. Порядок розробки проектно-технічних рішень з оснащення та планування для робочих місць різних категорій працюючих. Порядок атестації та раціоналізації робочих місць. Системи обслуговування робочих місць та їх різновиди. Проекти відбору, розстановки та використання кадрів.

Рішення задач.

1

Тема 12.

Організаційна діагностика підприємства та зростання  продуктивності.

Сутність й завдання організаційної діагностики підприємства. Основні методи проведення самодіагностики підприємства. Побудова та застосування кривих росту продуктивності. Загальні рекомендації з підвищення продуктивності. Підвищення групової продуктивності.

Рішення задач.

-

Усього годин

5

 

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Виконання контрольної роботи студентами заочної та вечірньої форми навчання, а також слухачами цінтру післядиломної освіти є складовою навчального процесу та активною формою самостійної ро­боти.

Мета контрольної роботи — поглибити та розширити спектр знань у галузі операційного менеджменту на основі визначення й аналізу його проблемних аспектів, а також сформувати вміння самостійно працювати з навчальною літературою, законодавчими актами, статистичними мате­ріалами та з матеріалами власних досліджень в організаціях.

У відповідності до навчального плану студенти повинні виконати одну домашню контрольну роботу, яку доцільно виконувати після вивчення теоретичного матеріалу. У процесі контрольної роботи студент набуває таких навичок, як:  збирання та обробки матеріалу; логіки його викладення; проведення критичного аналізу за темою роботи тощо.

Варіант контрольної роботи студент обирає у відповідності з останньою цифрою номеру у списку групи. Наприклад, Ваш номер 24 - варіант контрольної роботи №4.

Зміст контрольної роботи та рівень її виконання впливатиме на рейтинг (оцінку) при складанні заліку.

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної.

Виконання першої частини полягає у розкритті двох питань (№1 та №2). Відповіді на питання повинні бути повними. Для цього необхідно опрацювання як навчальної літератури (підручників, посібників), так і вивчення періодичних видань та нормативно-правових актів. Відповіді не повинні дублювати текст підручника або іншого джерела.

Студенту необхідно повною мірою виявити свої знання і самостійно сформулювати відповіді, узагальнюючи теоретичні знання та досвід практичної роботи. У той же час не рекомендується давати однозначні відповіді без належних пояснень.

У другій практичній частині (питання №3) контрольної роботи студенту необхідно виконати завдання з організації та проектування підприємства, створення підприємства як опе­раційної системи, а також управління її функціонуванням на конкретному прикладі. Для виконання цієї частини роботи студент може використовувати данні фінансової звітності будь якого діючого підприємства, наприклад, на якому він працює.

Студент може користуватися будь-якою методикою аналізу або підходами (визначеними в літературних джерелах)  за власним вибором.

Розрахунки повинні супроводжуватися поясненнями і завершуватися відповідними висновками.

Виконання контрольної роботи складається з таких етапів:

 • складання плану контрольної роботи;

 • вивчення спеціальної літератури за темою;

 • добір і вивчення додаткової літератури за темою;

 • добір практичного і статистичного матеріалу та його обробка;

 • оформлення списку літератури.

Контрольна робота студентів ґрунтується на проведенні ви­кладачем індивідуальних консультацій з питань:

 • вибір змісту роботи відповідно до здібностей, рівня підготовленості та професійної орієнтації студента з метою подальшого використання його під час виконання курсових і дипломних робіт;

 • добір літератури та статистично-довідкового матеріалу за темою;

 • визначення структури реферату;

 • роз'яснення студентові незрозумілих для нього питань.

Література, яку можна використовувати під час підготовки до контрольної роботи або реферату, наведена в програмі курсу. Вра­ховуючи, що економічне життя сьогодні досить динамічне, студен­там рекомендується добирати додаткову літературу самостійно. Особливо це стосується законів та урядових постанов. Варто залу­чати поточні матеріали, опубліковані в журналах «Фі­нанси України», «Вопросы экономики», «Экономические науки», «Економіка України», а також у газетах «Урядовий кур'єр», «Галицькі контракти», «Діло», «Закон і бізнес», «Бизнес», «Финансовая Украина», «Деловая Укра­ина», «Экономика и жизнь» та ін. 

3.1. Тематика контрольних робіт 

Варіанти контрольної роботи:

Варіант 1

 1. Основні способи розміщення устаткування.

 2. Рекомендації з управління чергами.

 3. На прикладі Вашого підприємства обґрунтуйте вибір та особливості технологічного процесу. 

Варіант 2

 1. Структуризація сервісних контактів: сервіс-системна матриця.     

 2. Керування виробничими потужностями на підприємствах.  

 3. Опишіть спосіб розміщення устаткування на Вашому підприємстві та охарактеризуйте шляхи його оптимізації. 

Варіант 3

 1. Сервісний план. Рoka-yoke.      

 2. Планування завантаження потужностей: збереження збалансованості системи, частота відновлення виробничих потужностей.

 3. Розробіть рекомендації з управління чергами у межах Вашої організації (підприємства). 

Варіант 4

 1. Розгортання функції якості.      

 2. Японський підхід до продуктивності. Канбан.

 3. На прикладі конкретного підприємства оцініть окупність інвестиції у нову технологію: зниження витрат виробництва, а також  ризики її освоєння. 

Варіант 5

 1. Проектування продукції. 

 2. Критерії розміщення промислових підприємств і об'єктів сервісу.

 3. На прикладі Вашого підприємства опишіть механізм керування виробничими потужностями. 

Варіант 6

 1. Вибір технологічного процесу.

 2. Характеристика та моделі черг.

 3. Наведіть особливості планування офісу Вашого підприємства та запропонуйте шляхи його вдоскона­лення.

Варіант 7

 1. Критерії досконалості процесу створення продукту.   

 2. Основні принципи й методи проектування трудових процесів.

 3. Опишіть систему інформаційних потоків на Вашому підприємстві та запропонуй­те заходи її вдосконалення. 

Варіант 8

 1. Оцінка окупності інвестиції в технології: зниження витрат виробництва,  ризики освоєння нових технологій.

 2. Продуктово-процесна матриця.

 3. Якими, на Вашу думку, критеріями  розміщення промислових підприємств (або об'єктів сервісу) керувалися проектувальники при проектуванні Вашого підприємства. Опишіть їх. 

Варіант 9
 1. Сутність послуг.     

 2. Побудова та застосування кривих росту продуктивності виробництва.

 3. Визначте, якими критеріями, на Вашу думку,  керуються на Вашому підприємстві (фірмі), коли мова йде про якість обслуговування клієнтів. Запропонуйте заходи щодо підвищення якості обслуговування. 

Варіант 10

 1. Три типи сервісних систем: метод потокової лінії, метод самообслуговування, метод індивідуального підходу.

 2. Керування виробничими потужностями на підприємствах.  

 3. Використовуючи дані звітності підприємства, проведіть самодіагностику Вашого  підприємства та запро­понуйте шляхи підвищення ефективності його діяльності. 

3.2. Вимоги до оформлення контрольної роботи

Робота повинна бути написана власноручно, надрукована на дру­карській машинці чи набрана на комп'ютері (шрифт Times New Roman, 14 кегель, 1,5 інтервал; відступ 1,25; поля з усіх боків по 2 см.). Робота, подана в рукописному варіанті, має бути написана розбірливим почерком.

Об­сяг теоретичної частини (відповідей на питання 1 та 2) – не менше 15-20 сторінок. Обсяг практичної частини (відповідь на питання 3) – не менше 7-10 сторінок.

Робота виконується українською або російською мовою на вибір.

Сторінки необхідно пронумерувати та залишити поля для зауважень викладача.

При виконанні першої частини необхідно переписати питання, а потім давати на нього відповідь.

Обов’язково вказати перелік використаної літератури. У списку використаної літератури в алфавітному порядку потрібно спочатку навести нормативно-правові акти, а потім всі інші літературні джерела.

При виконанні практичної частини необхідно надати вихідні данні на підставі яких виконувалися розрахунки, вказати, яка методика була використана.

Розрахунки показників повинні бути впорядкованими, для цього бажано звести їх у таблиці. 

Обов’язково зробити висновки.

На титульному аркуші  роботи необхідно поставити дату та підпис.

Контрольну роботу необхідно подати у термін, встановлений учбовим планом. Якщо у роботі були зауваження, які потребують виправлень та доповнень, їх необхідно виконати та пред’явити викладачеві до початку заліку. 

3.3. Перелік питань для підсумкового контролю (заліку) 

 1. Основні принципи організаційного проектування підприємств.

 2. Стадії та етапи організаційного проектування підприємств.

 3. Методи та чинники організаційного проектування підприємств.

 4. Мета, завдання й  методи визначення характеристик інформаційних потоків на підприємстві.

 5. Проектування продукції.     

 6. Розгортання функції якості.

 7. Вибір технологічного процесу.    

 8. Продуктово-процесна матриця.   

 9. Критерії досконалості процесу створення продукту.       

 10. Оцінка окупності інвестиції в технології: зниження витрат виробництва,  ризики освоєння нових технологій.

 11. Сутність послуг.

 12. Структуризація сервісних контактів: сервіс-системна матриця.

 13. Сервісний план. Рoka-yoke. 

 14. Три типи сервісних систем: метод потокової лінії, метод самообслуговування, метод індивідуального підходу.

 15. Сім характеристик правильно спроектованої сервісної системи.

 16. Рекомендації з управління чергами.

 17. Характеристика та моделі черг.

 18. Керування виробничими потужностями на підприємствах.      

 19. Планування завантаження потужностей: збереження збалансованості системи, частота відновлення виробничих потужностей.

 20. Японський підхід до продуктивності.

 21. Критерії розміщення промислових підприємств і об'єктів сервісу.

 22. Основні способи розміщення устаткування.

 23. Основні принципи й методи проектування трудових процесів.

 24. Основні методи проведення самодіагностики підприємства.

 25. Побудова та застосування кривих росту продуктивності.  

 

4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

4.1. Опорні конспекти лекцій: 

1) Ричард Б. Чейз, Николас Дж. Эквилайн, Роберт Ф. Якобе. Производственный и операционный менеджмент. Москва-Санкт-Петербург-Киев, Изд. Дом "Вильяме", 2001.- 760.

2) Гвишиани Д.М. Организация и управление. – М.: Изд-во МГТУ им Н.Э.Баумана 1999.- 115с.

3) Мильнер Б.З. Теория организаций. М.: ИНФРА. – 2001.-433с.

4) Рогожин С.В., Рогожина Т.В. Теория организаций. – М.: Издательство “Экзамен”, 2002.-355с.

5) Смирнов Э.А. Основы теории организаций. М.: 2000.- 273с.

6) Франчук В.И. Основы современной теории организаций / Институт организационных систем. -М., 1995. –212с.

7) Курочкин А.С. Организации управления предприятием. Учебн. - К.: МАУП, 1996. - 133 с.

8) Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.-624с.

9) Плоткін Я. Д., Пащенко І. Н. Виробничий менеджмент. — Л.: ВЦ "ШТЕЛЕКТ+", 1999.

10) Сумець О. М. Основи операційного менеджменту: Підруч. для студ. економ, спец. / За ред. проф. О. Л. Яременка. — К: ВД "Професіо­нал", 2004. — 416 с. 

4.2. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД):

1) робоча та навчальна програми

2) методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання

3) контрольні завдання до семінарських, практичних та лабораторних занять

4) інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних та лабораторних занять

5) індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів

6) методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури

7) література в електронному вигляді:

- опорний конспект лекцій;

- Ричард Б. Чейз, Николас Дж. Эквилайн, Роберт Ф. Якобе. Производственный и операционный менеджмент. Москва-Санкт-Петербург-Киев, Изд. Дом "Вильяме", 2001.- 760.

- Сухарев Н.О. Производственный и операционный менеджмент. Конспект лекций: Пенза, 2002. – 180 с.

- Курочкин А. С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие. — К: МАУП, 2000. — 143 с. 

4.3. Нормативні документи: 

1) ГОСТ 14.004-83. Технологическая подготовка производства. Термины и определения.

2) ГОСТ 14.206-83. Технологический контроль конструкторской документации.

3) ГОСТ 15.000-82. Система разработки и постановки продукции на производстве. Общие положения. 

4.4. Ілюстративні матеріали: система презентацій в електронному вигляді. 

4.5. Навчальна та довідкова:

11) Ричард Б. Чейз, Николас Дж. Эквилайн, Роберт Ф. Якобе. Производственный и операционный менеджмент. Москва-Санкт-Петербург-Киев, Изд. Дом "Вильяме", 2001.- 760.

12) Гвишиани Д.М. Организация и управление. – М.: Изд-во МГТУ им Н.Э.Баумана 1999.- 115с.

13) Мильнер Б.З. Теория организаций. М.: ИНФРА. – 2001.-433с.

14) Рогожин С.В., Рогожина Т.В. Теория организаций. – М.: Издательство “Экзамен”, 2002.-355с.

15) Смирнов Э.А. Основы теории организаций. М.: 2000.- 273с.

16) Смирнов Э.А. Теория организаций: Учебное пособие. –М: ИНФРА-М, 2002.-157с.

17) Теория организаций. / Под редакцией Б.Г.Алиева/ - М.: Луч, 1999.-339с.

18) Теория организаций и основы менеджмента (в социальной сфере): Учебное пособие /Под ред. В.А.Абчука.- СПб.:Изд-во РГПУ им А.И.Герцена, 2001.-259с.

19) Теория организации: Учебник для вузов / Г.Р.Латфуллин, А.В.Райченко. –СПб.: Питер, 2003. –437с.

20) Франчук В.И. Основы современной теории организаций / Институт организационных систем. -М., 1995. –212с.

21) Курочкин А.С. Организации управления предприятием. Учебн. - К.: МАУП, 1996. - 133 с.

22) Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: пособие для руководителя М.: АО «ИНФРА» — М — АОЗТ «Пре­мьер», 1995. — 344с.

23) Васильев Ю.П. Управление развитием производства. Опыт США. - М.: Дело, 1992.-280 с.

24) Виссемо Хане. Менеджмент в подразделениях (предприни­мательство и координация в децентрализованной компа­нии): Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 1996. - 288 с.

25) Гончаров В. В. Менеджмент в рамках основных фаз управленческого цикла. — М., 1998. — 96 с.

26) Гончаров В. В. Специфика управления важнейшими ресурсами. — М., 1998. — 176 с.

27) Жмаклев В.Г., Тимоновсъка Л.М. Основи менеджменту і уп­равлінської діяльності.- К.: Україна, 1994. — 454 с.

28) Обэр-Крис Дж. Управление предприятием: пер с фр.- М.: Прогресс, 1997. - 304 с.

29) Уотермен П. Р. В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний). — М.: Прогресс, 1986.

30) Управление организацией: Учебник / Под ред. В. П. Азова. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 670 с.

31) Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. – М.: ИМПиЭ. Изд. “Триада Лтд”, 1997.- 261с.

32) Виханский О.С.,Наумов А.И. Менеджмент: Учебник, 3-е изд. – М.: Гардарика, 1998.-397с.

33) Василенко В. О., Ткаченко Т. І. Виробничий (операційний) менедж­мент: Навч. посіб. / За ред. В. О. Василенка. — К.: ЦУЛ, 2003. — 532с.

34) Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика. — СПб.: Питер, 2000. — 320 с.

35) Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.-624с.

36) Дилфорт Д. Производственный и операционный менедж­мент. - Минск, 1995.- 360 с.

37) Козловский В. А., Маркина Т. В., Макаров В. М. Производственный и   операционный   менеджмент:   Учебник. —   СПб.:  Спец,   лит., 1998. —365с.

38) Курочкин А. С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие. — К: МАУП, 2000. — 143 с.

39) Макаренко М. В., Махалина О. М. Производственный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. — М.: ПРИОР, 1998. — 384 с.

40) Сумець О. М. Основи операційного менеджменту: Підруч. для студ. економ, спец. / За ред. проф. О. Л. Яременка. — К: ВД "Професіо­нал", 2004. — 416 с.

41) Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент: Учебник. — М., 1997. —486с.

42) Яременко О.Л., Сумец А.М. Операционный менеджмент. -Харьков: ФОЛИО, 2002.

43) Менеджмент организации: Учеб. пособие / Под ред. 3. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 432 с.

44) Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело, 1992.

45) Плоткін Я.Д., Пащенко І. Н. Виробничий менеджмент. - Львів, 1999. - 256с.

46) Тарнавсъка Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія і практи-.  ка. Підруч. для вузів. -Тернопіль: Корт-бланш, 1997. — 456 с.

47) Фатхутдинов Р. С. Система менеджмента: Учеб. практ. пособие. — М.: АО "Бизнес", 1996. — 368 с.

48) Хміль Ф. Менеджмент. — К: Вища шк., 1995. — 351 с. 

4.6. Нормативна та інструктивна:

1) Бовыгин В. Новый менеджмент (управление предприяти­ем на уровне высших стандартов: итуац и практика эф­фективного управления). — М.: ОАО Экономика, 1997. — 368 с.

2) Гелловэй Лес. Операционный менеджмент. Принципы и практика, Санкт-Петербург -Москва-Харьков-Минск, 2002. - 240с.

3) Казанцев А. К., Подлесных В. Й., Серова Л. С. Практический мене­джмент: В деловых играх, хозяйственных итуаціях, задачах и тестах: Учеб. Пособие. — М., 2000. — 254 с. 

4.7. Інтернет ресурси

Нормативна база:

Закони України – http:/ /meta-ukraine.com/topics.asp?t=12

Верховна Рада України – http://www.rada.kiev.ua

Міністерство освіти та науки України – http://www.education.gov.ua/

Науково-методичні центри: вищої освіти, середньої освіти, професійно-технічної освіти, головний інформаційно-обчислювальний центр Міносвіти і науки України – Колишній Інститут змісту і методів навчання – http://www.ictme.edu-ua.net/ 

Джерела:

Література, яку можна використовувати під час підготовки до контрольної роботи або реферату, наведена в програмі курсу. Вра­ховуючи, що економічне життя сьогодні досить динамічне, студен­там рекомендується добирати додаткову літературу самостійно. Особливо це стосується законів та урядових постанов. Варто залу­чати поточні матеріали, опубліковані в журналах «Фі­нанси України», «Вопросы экономики», «Экономические науки», «Економіка України», а також у газетах «Урядовий кур'єр», «Галицькі контракти», «Діло», «Закон і бізнес», «Бизнес», «Финансовая Украина», «Деловая Укра­ина», «Экономика и жизнь» та ін. 

Інтернет:

Освітні ресурси України – http://meta-ukraine.com/topics.asp?t=12

Освіта в Україні – Інтернет-сервіс для установ освіти України – http://www.edu-ua.net/

Українські навчальні та наукові інститути –http://www.ukma.kiev.ua/ICC/wwwscint.html

Міжнародна освітня та ресурсна мережа – http://www.kar.net/-iearn

Українська преса в Інтернеті – http://UAmedia/visti.net/link/

Наукові журнали – http://www.karelia.ru/psu/-eflov/online/e.html 

Адреси бібліотек:

Бібліотечний світ України – www.ukrlib-world.kiev.ua

Бібліотеки світу – http://staffweb.library.van-derbilt.edu/breeding/

Національна бібліотека України ім.. Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua/

Наукова бібліотека НаУКМА – http://www.ukma/kiev.ua/ukmalib

Державна освітянська бібліотека України – http://www.edu-ua.net/library/

Загальнодоступні російські електронні бібліотеки – http://www.ore.ru/-

patrikev/liblib/liblist.htm

Російськомовні літературні архіви на Інтернет – http://www.odessa.net/

moshkow/koi/litarhiwv.dir

Бібліотека Мошкова – http://www.lib.ru

«Лавка языков»  - www.russ.ru

Український літературний журнал – http://ukrlit.iscool.net/

"Український Центр" - освітньо-інформаційний ресурс  Бібліотека. Форум. Галерея. Блог. http://www.ukrcenter.com

Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua

Обласна універсальна наукова бібліотека (м. Кіровоград) http://library.kr.ua

Науково-технічна бібіліотека. Читальня on-line. http://library.tu.edu.te.ua

Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської. Інтернет-бібліотека (електронні версії книг, журналів, газет та ін.).

http://www.library.donetsk.ua

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки.http://lucl.lucl.kiev.ua

Кримська універсальна наукова бібліотека. http://www.franko.crimea.ua

Бібліотека Тернопільского педуніверситету. http://library.tspu.edu.ua

Бібліотека Донецького технічного університету http://library.donntu.edu.ua

Луганська обласна наукова бібліотека http://library.lg.ua

Тернопільска обласна наукова бібліотека http://www.library.te.ua

Вінницька обласна наукова бібліотека http://library.vinnitsa.com

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара http://www.lib.kherson.ua 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!