Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2076 Методичні вказівки до домашнього завдання з дисципліни Менеджмент, ІПН НАУ

Методичні вказівки до домашнього завдання з дисципліни Менеджмент, ІПН НАУ

« Назад

Відповідно до навчальних планів кожен слухач продовж вивчення дисципліни «Менеджмент» має виконувати індивідуальне домашнє завдання, описуючи з точки зору менеджменту реально існуючу організацію. Бажано, щоб це було місце роботи слухача. Студенти, які ще навчаються за першою освітою, можуть описувавти свій вищий навчальний заклад.

Домашнє завдання здається на перевірку на останьому практичному занятті і є передумовою складання екзамену.

Завдання виконується на окремих аркушах або у шкільному зошиті, додатки – після основного тексту, сторінки пронумеровані, все скріплено степлером.

Формулювання завдання можна не переписувати, якщо Ви будете дотримуватися нумерації пунктів і підпунктів. Відповісти треба на всі 21пункт.

Виконання завдання значно спрощується, коли відбувається системно: прочитали матеріали з теми –виконали відповідні пункти завдання.

Сформуйте аналітичний опис своєї організації (максимально використовуючи категорії і поняття наукового менеджменту). Стисло, але переконливо аргументуйте Ваші твердження. Користуйтеся наданими підручниками та конспектами лекцій. Для орієнтування за текстом наведені назви відповідних тем дисципліни

Варто акцентувати на проблеми Вашої організації. 

Домашнє завдання з дисципліни «Менеджмент»

Слухача очно- заочної/заочної форми групи «Спеціальність» 1 курсу ІПН НАУ (прізвище, ініціали) Крокодилова О. Д., (посада) заступника начальника відділу збуту (місце роботи – назва організації) ТОВ «Злагода». 

МОЯ ОРГАНІЗАЦІЯ – СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ І РОЗВИТОК

1. Повна назва організації, місцезнаходження (обов*язково має бути наведена контактна інформаціятелефонний номер і адреса),

реальні напрямки діяльності,

2. Характеристика організації за всіма класифікаційними ознаками (тема «Організація»).

Допомога: Класифікація організацій

1. За видами діяльності – господарські і громадські

 

1.1. Господарські – виробляють товари або послуги:

 

1.1.1. Виробничі:

 промислові,

 транспортні,

 сільськогосподарські тощо

1.1.2. Сфера обслуговування

1.1.3.Науково-виробничі

1.1.4. Посередницькі

1.1.5. .........тощо

 

1.2. Громадські

 політичні партії, спілки, блоки,

 церква та інші релігійні громади,

 професійні спілки,

 організації науки, культури, спорту, екологічні, правозахисні та інші,

які здійснюють добровільну громадську діяльність.

2. За регламентованістю

 

2.1. Формальні – офіційно зареєстровані, створені з волі керівництва; чинні на підставі існуючого законодавства і встановлених регламентів (статут, положення, засновницький договір тощо).

2.2. Неформальні – здійснюють свою діяльність поза рамками законодавства, виникають стихійно.

3. За прибутковістю

 

3.1. Прибуткові - головною метою їх є прибуток ‘

 3.2. Неприбуткові - головною метою є інша, але теж можуть одержувати певний прибуток, який спрямовується на існування і розвиток організації (благодійні фонди, релігійні та інші громадські організації).

4. За джерелами фінансування

 

4.1. Бюджетні – основним джерелом існування є державний або місцевий бюджет.

4.2. Небюджетні – мають інші джерела формування власних коштів

 

Допомога: Типологія організацій, що здійснюють підприємницьку діяльність, відповідно до законодавства України

1. За галузевою належністю –

 1.1. Виробничі

 Промисловість

 Сільське господарство .

 Транспорт та зв*язок (

 1.2. Сфера послуг

 Торгівля

 Побутові послуги

 Туризмþü

 Інтелектуальні послуги

 .... тощо

2. За формою власності

 

2.1. Приватні (індивідуальні, сімейні) – засновані на власності окремих громадян України, з правом наймання робочої сили

2.2. Колективні – засновані на власності трудових колективів, кооперативів, інших статутних товариств, громадянських та релігійних організацій

2.3. Державні - засновані на загальнодержавній власності

2.4. Комунальні - засновані на власності адміністративно-териториальних одиниць

 

2.6. Змішані– на базі об’єднання майна різних власників (юридичних осіб і громадян як України, так і інших держав, на змішаній формі власності)

2.7. Інші

2.7.1. ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ - В СТАТУТНОМУ ФОНДІ ПІДПРИЄМСТВА ІНОЗЕМНА ІНВЕСТИЦІЯ СТАНОВИТЬ НЕ МЕНШЕ ЯК 10%

2.7.2. ІНОЗЕМНІ ПІДПРИЄМСТВА - 100 % СТАТУТНОГО ФОНДУ СТАНОВИТЬ ІНОЗЕМНА ІНВЕСТИЦІЯ

3. За розмірами

3.1. - малі - СЕРЕДНЬООБЛІКОВА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦЮЮЧИХ ЗА ЗВІТНИЙ РІК НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 50 ОСІБ, А ОБСЯГ ВАЛОВОГО ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ЦЕЙ ПЕРІОД НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 500 ТИС. ЄВРО

3.2. середні, решта

3.3. великі ВЕЛИКІ ПІДПРИЄМСТВА - СЕРЕДНЬООБЛІКОВА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦЮЮЧИХ ЗА ЗВІТНИЙ РІК ПЕРЕВИЩУЄ 1000 ОСІБ, А ОБСЯГ ВАЛОВОГО ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ЦЕЙ ПЕРІОД ПЕРЕВИЩУЄ 5 МЛН. ЄВРО

4. За правовим статусом:

 

4.1. УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО - СТВОРЮЄТЬСЯ ОДНИМ ЗАСНОВНИКОМ

4.2. КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО - УТВОРЮЄТЬСЯ ДВОМА АБО БІЛЬШЕ ЗАСНОВНИКАМИ ЗА ЇХ СПІЛЬНИМ РІШЕННЯМ (ДОГОВОРОМ)

 Oб’єднання підприємців (господарські товариства):

 

4.2.1. Акціонерні товариства

–        відкриті

–         закриті

4.2.2. Повні товариства

4.2.3. Товариства з обмеженою відповідальністю

4.2.4. Командитні товариства

4.2.5. Товариства з додатковою відповідальністю

 

3. Основні економічні показники за звітний рік та результати господарської діяльності (оборот, прибуток, витрати, рентабельність).

4. Описати всі складові “входу”, “виходу” і процесів перетворення Вашої організацій (можна замінити у схемі конкретними прикладами для Вашої організації). Тема «Організація».

5. Описати параметри внутрішнього середовища організації (основні змінні – цілі, структура, технологія, завдання, люди, культура - див.нижче), Тема «Організація»

5.1 Сформулювати місію організації.

Навести приклади кожного різновиду цілей У ДІЯЛЬНОСТІ Вашої організації.

Допомога: Система цілей організації

1. За ступенем важливості

 

1.1. Стратегічні – орієнтовані на рішення перспективних масштабних проблем ?…………

Тактичні – відображають окремі етапи досягнення стратегічних цілей ?………

2. За періодом, необхідним для реалізації

 

2.1. Довгострокові – більше 5 років ?………………..

2.2. Середньострокові - від 1 до 5 років ?………………..

2.3. Короткострокові - менше 1 року ?………………..

3. За змістом

 

3.1. Технологічні – впровадження гнучких технологій, будівництво нових приміщень, ?....___

3.2. Економічні – зміцнення фінансової стійкості, зростання прибутковості, ........._________

3.3. Виробничі – випуск певного обсягу продукції, підвищення її якості, ?...........__________

3.4. Адміністративні - досягнення високої керованості, взаємодії співробітників, хорошої ?дисципліни,........__

Маркетингові – збільшення частки на ринку, подовження життєвого циклу продукції, ?......___

 

3.5. Науково-технічні - створення нових зразків продукції, ?....

3.6. Соціальні – створення сприятливих умов праці, відпочинку працівників, підвищення їх освітнього рівня, ?......

4. За формою вираження

 

4.1. Ті, що характеризуються кількісними показниками ?……………………

Ті, що описуються якісними категоріями ?………………………

5. За рівнем

 

5.1. Загальні – відображають концепцію розвитку організації в цілому та за найважливішими комплексними напрямками її розвитку

5.1.1. М і с і я

5.1.2. Кілька загальноорганізаційних цілей

5.2.             Специфічні – розробляються у кожному підрозділі……………………….

 5.3.Операційні – ставляться перед окремими працівниками ……………………..

 

5.2.– Технологію (класифікаційні ознаки),

5.2.1. Опишіть матеріально - технічну базу Вашої організації (опис приміщення, складів, транспорту тощо – власні чи орендовані, вартісна оцінка основних фондів), обладнання (перелік, стан)

5.2.2. Характеристика технології Вашої організації за всіма класифікаційними ознаками.

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ

1. Класифікація за Д. Вудворд (обираєте щось одне)

 

1.1. Одиничне, дрібносерійне або індивідуальне виробництво, де одночасне виготовляється тільки одне або мала серія однакових виробів.

 

1.2. Масове або великосерійне виробництво застосовується при виготовленні великої кількості виробів, які ідентичні один одному або дуже схожі. Такий тип виробництва характеризується механізацією, використанням стандартних деталей і конвеєрним способом складання. У такий спосіб виготовляються майже всі споживчі товари.

 

1.3. Безперервне виробництво використовує автоматизоване встаткування, що працює цілодобово й виробляюче однаковий по параметрах продукт у більших обсягах.

2. Класифікація за Д.Томпсоном: (обираєте щось одне)

 

2.1. Багатоланкові технології характеризуються серією взаємозалежних завдань, які виконуються послідовно (наприклад, складальні лінії).

 

2.2. Посередницькі технології характеризуються з'єднанням груп людей, які вже є взаємозалежними або можуть стати такими (наприклад, клієнти й службовці банку, або, що служать телефонної компанії й т.п.).

 

2.3. Інтенсивна технологія характеризується застосуванням спеціальних приймань, навичок або послуг, для того, щоб зробити певні зміни в конкретному матеріалі (наприклад, обслуговування хворого в лікарні).

  

5.3. Люди – зазначте чисельність працюючих; гендерний, віковий та професійний склад.

6. Навести приклади, що ілюструють взаємозв’язок внутрішніх змінних організації.

Докласти зразок внутрішнього документа (наказ, службова записка тощо) і пояснити, які змінні він пов’язує між собою. Тема «Організація» 

7. Охарактеризуйте фактори зовнішнього середовища Вашої організації (окремо прямого і непрямого впливу).

7.1. Наведіть переліки факторів прямого впливу

7.1.1.основних споживачів продукції

7.1.2. постачальників /сировини, капіталу, енергії тощо/.

7.1.3. основних конкурентів;

7.1.4. органи місцевої влади

7.2.. Зазначте, як впливають на діяльність Вашої організації фактори непрямого впливу

7.2.1. законодавство;

7.2.2. політичні зміни;

7.2.3. міжнародні події;

7.2.4. загальний стан економіки;

7.2.5.науково-технічний прогрес;

7.2.6. мораль, традиції суспільства тощо. 

8. Додайте реального зовнішнього документа (лист, рекламна продукція тощо) і поясніть, вплив яких факторів середовища він ілюструє.

9. Сформувати схему взаємозв*язку внутрішнього і зовнішнього середовища організації (див.зразки в окремих файлах) 

10. Зазначте, коли і ким засновано Вашу організацію, зробіть аналіз життєвого циклу організації (позиціонуйте її на кривій графіку). Тема«Організація»

Допомога: Життєвий цикл організації (типова крива)

11. Наведіть приклади до кожного різновиду інформації з діяльності Вашої організації. (можна вписати у таблицю) Тема »Інформація»

ДОПОМОГА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ

1.

За змістом даних

 

1.1.  Економічна

 

1.2.  Кадрова

 

1.3.  Статистична

 

1.4.  Бухгалтерська

 

1.5.  Соціальна

 

1.6.  Технічна

 

........тощо

3.

 За стабільністю

 

3.1.Постійна

 

3.2. Змінна

4.

За знаком передавання

 

4.1. Цифрова

 

4.2. Літерна

 

4.3. Кодована

4.4. Графічна

5.

За формою фіксування

 

5.1. документована

 

5.2. недокументована

6.

За станом обробки

 6.1. Вихідна (первинна)

 

 6.2. Оброблена (вторинна)

7.

За місцем походження

 

7.1. Зовнішня

 

7.2. Внутрішня

8.

За можливістю використання, повнотою

 

8.1. Неповна

8.2. Корисна

8.3. Надлишкова 

10.

За достовірністю

 

10.1. Правдива

 

10.2. Неправдива

11.

 За джерелом

 

11.1.Офіційна

 

11.2.Неофіційна

12.

За рівнем систематизації

 

12.1.Систематизована

 

12.2. Несистематизована

13

Зам напрямами руху

 

13.1. Пряма

 

13.2. Зворотна

 

12. Наведіть приклад зі свого ділового життя, коли Вам довелося приймати управлінське рішення, використовуючи інформацію, яка лише частково відповідала якісним характеристикам. Які були наслідки? Як можна запобігти цим явищам? Використати матеріали конспекту! Тема »Інформація»

13. Згадайте випадок коли Ви приймали управлінське рішення. Опишіть процедуру. Якщо рішення було успішно реалізоване у зазначений термін, покажіть, яким чином були враховані фактори, які справляютьь вплив. Якщо рішення не було виконане, або було виконане погано, невчасно, неповністю, тощо, визначте - у чому була проблема. Обгрунтуйте, чому Ви так вважаєте. Дайте короткі але чіткі рекомендації, що потрібно було зробити /потрібно робити наступного разу для того, щоб проблема не виникла. Тема «Рішення»

14. Чи існують у Вашій організації “Положення про структурні підрозділи” і посадові інструкції.

Чи відповідає Ваша посадова інструкція реальному змісту Вашої діяльності? Тема «Методи»

Додайте свою посадову інструкцію.

15. Які перешкоди делегуванню проявляються у Вашій організації і які шляхи можна запропонувати для подолання перешкод делегуванню (як з боку керівників, так і з боку підлеглих)? Тема «Функція організовування»

16. Згадайте випадок коли Ви делегували завдання підлеглому (або Вам було делеговано завдання). Опишіть, що і як було делеговано. Якщо завдання було успішно виконане у зазначений термін, покажіть, яким чином були враховані при делегуванні фактори ефективного делегування. Якщо завдання не було виконане, або було виконане погано, невчасно, неповністю, тощо, визначте - за факторами ефективного делегування - у чому була проблема. Обгрунтуйте, чому Ви так вважаєте. Дайте короткі але чіткі рекомендації, що потрібно було зробити/потрібно робити наступного разу для того, щоб проблема не виникла. Тема «Функція організовування»

17. Побудуйте схему організаційної структури Вашої організації (рукописно, на аркуші у клітинку). Прокоментуйте її (скільки рівнів управління, який тип, вид, чи відповідає оргструктура Вашої організації вимогам?). Які недоліки притаманні структурі Вашої організації і які шляхи їх подолання Ви могли б запропонувати? Тема «Функція організовування»

18. Які стимули використовуються у Вашій організації? Тема «Мотивування» (конкретні приклади відповідно до класифікації, залишіть тільки ті стимули, які дійсно використовуються у Вашій організації)

ДОПОМОГА Види стимулів трудової діяльності

1

За п о т р е б а м и

1.1

Матеріальні- включені у систему товарно-грошових відносин.

 

1.1.1.

Грошові: заробітна плата, різні премії, доплати та надбавки, пільгові акції, участь у прибутках, плата фірми за навчання, пільгові кредити тощо.

 

1.1.2.

Негрошові

 

 

а) Стимули, пов’язані з відтворенням робочої сили:

 

 

 путівки на відпочинок та лікування, медичне страхування, умови побутового обслуговування на підприємстві, надання житла, забезпечення дитячими дошкільними закладами, цінні подарунки, пільгове харчування, спеціально відведені місця для паркування машин.

 

 

б) Стимули, пов’язані з обслуговуванням працівників у процесі праці:

 

 

санітарно-гігієнічні умови праці, краєвид з службового вікна, сам процес організації праці, гнучкі робочі графіки, зароблені відгули тощо.

1.2

Нематеріальні

 

1.2.1.

 

Соціальні - пов’язані з потребами працівників у самоствердженні, у певному обсязі влади (можливість брати участь в управлінні виробництвом, працею та колективом; приймати рішення; перспектива посадово-професійного просування, можливість займатися престижною працею

 

1.2.2.

Моральні - пов’язані з потребами людини у повазі з боку групи, у визнанні її як працівника (усне схвалення, подяка, нагородження грамотами, медалями, орденами; розміщення фотографії на дошці /або занесення до книги/ пошани, присвоєння різних почесних звань, листи-подяки родині, статті у внутріфірмовій пресі, фотографії на плакатах, почесні значки, які вручають у присутності колег, особисте визнання з боку начальства, вдячність за добре виконану роботу одразу після її завершення; лист, направлений адміністрацією додому співробітнику з вдячністю за конкретний вклад в успішну діяльність фірми, вираження вдячності у письмовій формі на довідках або звітах, підготованих співробітником; листівки, направлені на домівку з нагоди дня народження або круглої дати трудової діяльності - як підтвердження інформованості керівництва).

 

1.2.3.

Творчі стимули виходять з потреби працівника у самореалізації, самовдосконаленні та самовираженні.

(сам процес праці, рівень її змістовності, можливість самонавчання у роботі, розрішення творчих задач, умови вільного вибору працівником способів вирішення задач, можливість вносити у процес праці щось своє, проявити свої здібності, отримувати задоволення від самого процесу праці, спеціальні завдання).

 

 

1.2.4.

Психологічніпов’язані потребою у спілкуванні (можливість спільної діяльності, сприятливий соціально-психологічний клімат колективу)

 

2.

З а с у б є к т а м и і н т е р е с і в

2.1

Індивідуальні - співпадають п.1, бо інтереси особи - це усвідомлені нею потреби.

2.2

Колективні -

 

2.2.1.

Матеріальні - грошові (розмір доходів підприємства (розподілення прибутків за системою “Імпрошейр”, Скенлона, Раккера тощо), фонди соціального розвитку, розвитку виробництва. Економічні важелі, які регулюють трудову діяльність колективу - ціни, прибуток). _______________

 - негрошові (колективні туристичні поїздки, творчі відрядження, спільна вечеря, обід або пікнік за рахунок фірми).

 

 

2.2.2.

Нематеріальні(присудження призових місць у змаганні, занесення на Дошку пошани, нагородження пам’ятними знаками первинних колективів).

 

2.3.

Громадські, суспільні (громадська думка та традиції, мораль суспільства, престиж праці, імідж фірми)

3.

За с п р я м о в а н і с т ю

3.1

CЗаохочуючі - спрямовані у позитивний бік (всі види заохочення: див. п.1,2). J

3.2.

DБлокуючі- спрямовані у негативний бік (позбавлення премій, догани, зауваження, перенесення відпустки, бойкот, звільнення, штрафні санкції тощо). L

 

19. Чи відповідає система стимулювання у Вашій організації вимогам? Якщо ні, то які теорії мотивації не враховано? Тема «Мотивування»

 

 

В И М О Г И до стимулювання

 

 

1.Комп-лексність

2. Диферен-ційованість

3. Гласність

4. Гнучкість

5. Оператив-ність

 

Єдність всіх видів стимулів

Використання різних стимулів по відношенню до різних груп працівників та окремих працівників.

Поінформо-ваність праців-ників про елементи організації стимулювання

 Регулярний перегляд існуючої системи стимулювання у відповідності зі змінами, постійне різномаїття

Заохочення або стягнення має відбуватися якнайшвидше за вчинком.

 

 

20. Опишіть процес здійснення контролювання в Вашій організації (всі форми і види, процес, відповідність вимогам - відповідно до конспекту). Пов’яжіть з мотивацією працівників. Зазначте проблеми. Тема «Контролювання»

Опишіть свій досвід ситуації, у якій контроль справляв негативний вплив на поведінку людей. Як цього можна уникнути? Тема «Контролювання»

21. Які кризові ситуації виникали у діяльності Вашої організації?

22. Якби завтра Ви стали керівником Вашої організації, з метою підвищення ефективності її діяльності Ви здійснили б насамперед такі дії: …(сформулюйте 2-3 пропозиції, які не потребують значних витрат и тривалого часу, а лише доброї волі керівництва).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!