Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2071 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Економіка підприємства, Академія муніципального управління, АМУ

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Економіка підприємства, Академія муніципального управління, АМУ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор

з науково-педагогічної роботи

______________ Т.В.Іванова

„___”______________ 2013 р.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Економіка підприємства”

ОКР-бакалавр

0305 «Економіка та підприємництво»

6.030504 «Економіка підприємства»

6.030508 «Фінанси та кредит»

 

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

«Економіка підприємства

протокол № 9 від 28 травня 2013 р.

Завідувач кафедри 

 

Киів – 2013

 

ЗМІСТ 

1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

3. ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

4. ДОБІРКА ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ З ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

5. ОПРАЦЮВАННЯ І ВИКЛАДЕННЯ ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

7. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА (основна і додаткова). 

 

1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота з дисципліни „економіка підприємства” є складовою виконання учбового плану. мета курсової роботи—засвоїти та поглибити теоретичні знання, одержані студентами у процесі вивчення курсу, навчатися застосовувати їх на практиці. У процесі написання курсової роботи студент має здійснити аналіз з основних техніко—економічних показників господарювання, самостійно виконати економічні розрахунки, виявити резерви виробництва і на цій основі обґрунтувати заходи по підвищенню ефективності діяльності підприємства. Важливо також узагальнити кращий вітчизняний та зарубіжний досвід організації промислового виробництва.

Виконання курсової роботи має сприяти глибшому засвоєнню студентами дисципліни „Економіка підприємства”, ґрунтовно вивчати законодавчі акти з питань економіки, спеціальні наукові видання, у яких розглядаються окремі питання економічних відносин в умовах ринкової економіки.

В ході виконання курсової роботи студент повинен самостійно знайти та вивчити спеціальну літературу з обраної теми, здійснити відповідний аналіз статистичних даних підприємства чи галузі, показати вміння вирішувати економічні завдання, застосовувати теоретичні положення у вирішенні конкретних питань економіки, організації та планування діяльності підприємств різних форм власності.

Курсова робота—це самостійне науково—практичне дослідження, яке дає можливість оцінити якість знань студента, його вміння застосовувати їх на практиці.

Виконуючи роботу, студент має навчитись користуватися спеціальною літературою, самостійно її аналізувати та робити узагальнення.

Матеріал курсової роботи має бути викладений відповідно до вимог законів формальної логіки—закону тотожності, закону суперечності, закону достатньої обґрунтованості, що означає:

- не можна висловлювати два суперечливі судження про один предмет;

- кожна висловлена думка, твердження мають бути достатньо обґрунтовані;

Курсову роботу студенти очної форми навчання виконують на основі ретельного вивчення й узагальнення передового досвіду господарювання, висвітленого в літературних джерелах, обов’язкового використання статистичних даних, наведених у науковій літературі, періодичній пресі та статистичних щорічних виданнях.

Студенти заочної форми навчання мають можливість і обов’язково повинні виконати курсову роботу на матеріалах конкретного підприємства.

Тема роботи має бути такою, яка давала б змогу майбутньому спеціалісту у комплексі вирішувати чи висвітлювати питання організації і планування виробництва. Результати дослідження мають бути викладені у вигляді висновків та пропозицій. Обсяг курсової роботи—35—40 рукописних або друкованих аркушів стандартизованої форми (включаючи таблиці, схеми, діаграми, графіки, тощо).

У готовому (чистовому) тексті не дозволяється робити правки, закреслення, вставки, а також скорочувати слова та використовувати абревіатуру (крім загально прийнятих).

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Першим етапом виконання курсової роботи є вибір теми.

Студенти стаціонару обирають тему курсової роботи на свій розсуд, але відповідно до тематики курсових робіт, визначеної кафедрою економіки підприємств Академії.

Студенти заочного навчання вибір теми курсової роботи здійснюють з урахуванням своєї практичної діяльності та можливостей використання матеріалів промислових підприємств та організацій, де вони працюють, враховуючи тематику, визначену кафедрою економіки підприємств. Якщо студент обрав тему, не визначену кафедрою, він повинен написати про це заяву на ім’я завідуючого кафедрою економіки підприємств. У заяві слід вказати назву обраної теми та обґрунтувати її вибір. Без погодження з кафедрою вільний вибір теми не дозволяється.

Вибираючи тему курсової роботи, студент має врахувати її наукову та практичну значимість, а також наявність необхідних матеріалів, що стосуються теми курсової роботи, та можливостей особисто ознайомитися з обраним об’єктом дослідження (підприємством, організацією).

 

3. ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Після обрання теми та погодження її з викладачем, що веде курс „Економіка підприємства”, студент повинен розробити й викласти в письмовій формі її план. план теми слід розробляти після ознайомлення з літературними джерелами, які висвітлюють ті чи інші питання і проблеми теми дослідження. Це дасть змогу студенту детальніше уявити собі структуру роботу, послідовно викласти її зміст, повністю висвітлити коло питань, які мають бути вирішені.

План рекомендується складати з 4—5 питань. При цьому необхідно визначити, яке з них має бути головним, провідним. Його висвітленню підпорядковуються всі інші питання плану. В цілому план має включати лише ті питання, які безпосередньо стосуються теми і дають змогу повно і глибоко висвітлювати її.

Добре продуманий план є запорукою успішного виконання роботи.

Структура і зміст плану курсової роботи, співвідношення її розділів визначаються обраною темою. Як приклад, можна рекомендувати таку схему плану:

Вступ—обґрунтування актуальності теми, визначення кола завдань курсової роботи, коротка техніко—економічна характеристика об’єкта дослідження (підприємства, організації).

Перший розділ—виклад теоретичних та методологічних питань, що стосуються теми курсової роботи та їхня практична значимість.

Другий розділ—економічний аналіз становища обраного об’єкта дослідження чи економічних явищ, що розглядаються.

Третій розділ—огляд шляхів та обґрунтування заходів щодо поліпшення економічного становища та шляхів вирішення питань, які досліджуються.

Заключна частина—виклад основних результатів дослідження та основних заходів щодо ефективного вирішення питань, які розглядалися у роботі.

Як приклад, нижче наводяться типові плани роботи з деяких тем.

 

Тема: „Економічна ефективність інвестування та методика її визначення” 

Вступ.

1. Суттєвість і структура інвестицій.

2. Показники ефективності інвестування.

3. Методи визначення економічної ефективності інвестицій.

4. Шляхи підвищення фактичної економічної ефективності інвестицій.

Заключна частина.

 

Тема: „Організація оплати праці та шляхи її удосконалення” 

Вступ.

1. Мотивація трудової діяльності.

2. Суть, функції і принципи організацій заробітної плати.

3. Організація оплати праці в умовах різноманітних форм власності і господарювання.

4. Аналіз ефективності діючих форм і систем заробітної плати.

5. Шляхи удосконалення організації оплати праці.

Заключна частина.

  

4. ДОБІРКА ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ З ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Після складу плану і погодження його з викладачем, який читає курс „Економіка підприємства”, необхідно з’ясувати стан вивчення обраної теми сучасною наукою. Це потрібно, щоб конкретніше визначити напрями дослідження й основні питання курсової роботи.

Навчальну та спеціальну літературу з теми курсової роботи студент добирає самостійно, використовуючи для цього алфавітний, предметний та систематизований каталоги, які в кожній бібліотеці.

Під час добору літератури особливу увагу слід звернути на першоджерела, що стосуються теми, періодичні видання, наукові статті, передовий виробничий досвід.

Наступний етап—складання бібліографії (списку літературних джерел). Передусім слід звернути увагу на рік видання того чи іншого літературного джерела. Користуватися необхідно лише новими виданнями. Обов’язково слід вивчити та використати у процесі написання курсової нормативні акти (закони, інструкції, постанови, тощо), що стосується обраної теми.

Перед виконанням роботи в останньому варіанті слід уважно проглянути власноручні записи, зроблені у процесі вивчення літературних джерел з питань теми, а також записи, що стосуються діяльності об’єкта дослідження 9підприємства, галузі, тощо). Ці матеріали повинні бути систематизовані, ретельно проаналізовані, узагальнені і лише потім використані у тексті роботи.

Зібраний статистичний матеріал також необхідно ретельно опрацювати, згрупувати, класифікувати, звести у таблиці, зробити порівняльний аналіз. Подати ці матеріали можна також у вигляді діаграм, графіків, картограм, схем та ін.

Список використаних літературних джерел та інших матеріалів необхідно систематизувати і розмістити після заключної частини тексту курсової роботи.

  

5. ОПРАЦЮВАННЯ І ВИКЛАДЕННЯ ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Зібраний, вивчений та опрацьований матеріал з теми курсової роботи слід узгодити з планом і, якщо в цьому є потреба, необхідно уточнити останній.

При викладенні матеріалу необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, розкрити теоретичну значимість питань, що розглядаються в курсовій роботі, зробити аналіз фактичного матеріалу, який допоможе з’ясувати проблеми, що стосуються обраної теми, обґрунтувати шляхи їх вирішення, зробити відповідні висновки.

Таблиці повинні супроводжуватися висновками, які випливають з аналізу наведених у них даних. при цьому головну увагу слід звернути на пошук резервів виробництва.

Зміст роботи має відповідати питанням теми і викладатися у логічній послідовності.

У роботі, як на це вказувалося, не може бути повторень надмірного цитування. Цитати повинні бути короткими й органічно пов’язуватися з основним текстом. На використані у роботі цифрові дані, цитати, таблиці мають бути посилання із зазначенням джерел.

Посилання на цитовані джерела мають бути оформлені у повному порядку: для книг—вказуються їх автор, повна назва, номер тома, частини, місце видання (місто), назва видавництва, рік видання, номер сторінки; для журнала—автор статті, її повна назва, назва журналу, рік і номер видання, номер сторінки; для газет—автор статті, її назва, назва газети, номер і дата випуску.

Посилання на джерела дозволяється робити як всередині тексту, так і після його викладення, але на тій сторінці, де приведена цитата. Вказувати на використане джерело необхідно позначкою у вигляді арабської цифри або зірочки в тексті та в кінці сторінки, а джерело вказується, наприклад так:

1) Інвестування (Під ред. О.Д. Данилова. К. : 2001, с.20)

існує інший порядок посилання на джерела. Назву джерел вказують не на кожній сторінці, а використовують для цього список джерел, який наводиться у кінці роботи. У цьому разі після цитати у фігурних дужках вказується порядковий номер джерела відповідно до загального списку використаних джерел, а після коми—сторінка, на якій розміщений текст цитати тощо, тоді посилання на джерело матиме такий вигляд(10, с.30)

 

6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна бути літературно та технічно грамотно виконана і відповідати таким вимогам оформлення. Вона повинна включати титульну сторінку, план роботи (зміст), викладення матеріалу згідно із планом, заключну частину, список першоджерел, додатки.

Таблиці, діаграми, схеми, графіки тощо мають бути виконані відповідно до діючих стандартів.

Складні таблиці, які не вміщуються в тексті, а також інші допоміжні матеріали включаються в додатки до роботи. При цьому в тексті робляться на них відповідні посилання.

На всі таблиці, схеми, рисунки, діаграми, графіки у тексті слід давати посилання, і вони повинні мати окрему наскрізну нумерацію. назви таблиць мають відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу, період часу, за який наводяться дані, а також одиниці виміру, а в графіках та діаграмах назначається масштаб.

Курсова робота повинна бути зброшурована у твердій обкладинці, текст написаний чорнилом одного кольору (можливий будь—який, крім червоного), чітким почерком. На кожній сторінці слід залишати поля, на яких рецензент робить зауваження, чи позначки. Всі сторінки слід пронумерувати, порядковий номер ставиться у правому верхньому куточку сторінки.

У кінці роботи дається повний список використаних джерел. Його необхідно складати у певному порядку: спочатку вказуються законодавчі та нормативні акти (закони, Укази тощо) з відповідних господарських питань, статистичні довідники, загальна та спеціальна література за алфавітом.

На останній сторінці, після заключної частини, студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Курсова робота виконується відповідно до цих методичних вказівок, інакше вона не буде допущена до захисту, незалежно від її змісту.

Робота має бути виконана і подана на кафедру не пізніше вказаної в навчальному плані дати.

Якщо рецензія наукового керівника позитивна, то студента повідомляють про допущення роботи до захисту. Остаточно оцінюється робота після її захисту автором. Студентам дозволяється здавати екзамен з курсу „Економіка підприємства” тільки після захисту курсової роботи та одержання відповідної позитивної оцінки за неї. 

Оцінку якості виконання курсової роботи наведено у таблиці: 

Оцінка за бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

 

Оцінка за шкалою ECTS

 

90-100

Відмінно (зараховано)

А(відмінно)

82-89

Добре

(зараховано)

В(дуже добре)

75-81

С(добре)

67-74

Задовільно

(зараховано)

D(задовільно)

60-66

E(достатньо)

35-59

Задовільно

FX(незадовільно) з можливістю повторного складання

1-34

Незадовільно(не зараховано)

F(незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

7. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

1. Правові основи функціонування підприємства в сучасній системі господарювання.

2. Ринкове середовище господарювання підприємства.

3. Підприємництво як сучасна форма господарювання.

4. Договірні взаємовідносини та партнерські зв’язки у підприємницькій діяльності.

5. Структура та управління підприємством.

6. Кадрова політика та сучасна система управління персоналом на підприємстві.

7. Види промислових підприємств у ринковій економіці та їх особливості.

8. Особливості господарського механізму малих підприємств.

9. Оренда як форма приватизації державних підприємств.

10. Акціонування як форма приватизації.

11. Комерціалізація державних підприємств.

12. Цінні папери та напрямки їх використання в процесі приватизації підприємств.

13. Сучасні форми зовнішньоекономічної діяльності підприємства

14. Формування екологічної стратегії підприємства та фактори .які впливають на неї.

15. Обґрунтування впливу факторів на поведінку підприємств у динамічному зовнішньому середовищі.

16. Сучасні типи організаційної структури підприємства.

17. Механізм зміни організаційної структури управління підприємств.

18. Сучасні тенденції розвитку виробничих структур промислових підприємств.

19. Політика працевлаштування та сприяння зайнятості.

20. Фактори та резерви зростання продуктивності праці.

21. Шляхи використання внутрішніх резервів зростання продуктивності праці підприємства.

22. Контрактна система трудових відносин на підприємстві.

23. Виробнича потужність та методи її оцінки.

24. Резерви підвищення ефективності використання виробничих по­тужностей на підприємстві.

25. Методи розрахунку і показники оптимальності варіантів вироб­ничої програми підприємства.

26. Аналіз і планування матеріально-технічного постачання на під­приємстві.

27. Резерви підвищення ефективності матеріально-технічного поста­чання на підприємстві.

28. Обґрунтування і оцінка ефективності господарських зв'язків підприємства.

29. Методи нормування витрат матеріальних ресурсів на підприємстві.

30. Планування виробничих запасів на підприємстві.

31. Ресурсний потенціал підприємства та методи аналізу його ефективності.

32. Дослідження взаємозв'язку використання елементів ресурсного потенціалу підприємства.

33. Основні засоби підприємства та аналіз ефективності їх використання.

34. Аналіз та планування основних фондів підприємства.

35. Резерви підвищення ефективності використання основних фондів підприємства.

36. Порівняльний аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів на однотипних підприємствах.

37. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві.

38. Резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві.

39. Аналіз та планування чисельності працівників на підприємстві.

40. Обґрунтування потреби підприємства в трудових ресурсах.

41. Системи оплати праці та аналіз їх ефективного застосування н підприємстві.

42. Матеріальне стимулювання праці на підприємстві та шлях; підвищення його ефективності.

43. Аналіз та планування фонду оплати праці на підприємстві.

44. Шляхи підвищення ефективності управління трудовими ресурсам) на підприємстві.

45. Напрями науково-технічного прогресу та оцінка ефективності їх реалізації на підприємстві.

46. Трудові та матеріальні ресурси підприємства, ефективність їх використання.

47. Планування ефективності використання матеріальних ресурсі) підприємства.

48. Планування ефективності використання трудових ресурсів підприємства.

49. Собівартість продукції і методи її планування.

50. Калькулювання собівартості продукції.

51. Аналіз і планування поточних витрат на підприємстві.

52. Резерви зменшення собівартості продукції.

53. Аналіз та планування доходів підприємства.

54. Планування утворення та використання прибутку підприємства.

55. Резерви підвищення доходів підприємства.

56. Нормування ефективної податкової політики підприємства.

57. Аналіз та планування податкових платежів підприємства.

58. Рентабельність підприємства та шляхи її підвищення.

59. Аналіз та планування доходів підприємства від операційної діяльності.

60. Ефективність відтворення та використання основних фондів і потужностей.

61. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів.

62. Основні шляхи прискорення обігу оборотних коштів на промисловому підприємстві..

63. Форми та джерела відтворення обігу оборотних фондів у промисловості.

64. Капітальний ремонт і модернізація основних фондів.

65. Показники та шляхи кращого використання обігових коштів.

66. Аналіз і планування оборотних активів підприємства.

67. Склад оборотних активів підприємства та шляхи удосконалення їх структури

68. Грошові активи підприємства та аналіз ефективності їх викорис­тання.

69. Оцінка платоспроможності підприємства та шляхи її підвищення.

70. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення.

71. Фінансова стійкість підприємства та резерви її підвищення.

72. Ділова активність підприємства та резерви її підвищення.

73. Платоспроможність підприємства та резерви її підвищення.

74. Шляхи підвищення ефективності використання капітальних вкладень.

75. Основні напрямки зниження матеріаломісткості продукції.

76. Фінансові ресурси підприємства ,їх особливість та джерела відтворення.

77. Ефективність використання капітальних вкладень на промислових підприємствах України.

78. Основні види інвестицій та напрямки їх використання.

79. Дослідження співвідношення й ефективності різних форм відтворення основних фондів.

80. Інформаційні системи і технології їх та їх вплив на ефективність діяльності підприємства.

81. Розвиток патентно-ліцензійної діяльності як фактор прискорення науково-технічного прогресу на підприємстві.

82. Гнучкість виробництва і засоби її досягнення.

83. Тривалість виробничого циклу та її вплив на економіку підприємства.

84. Діалектика типів виробництва та його ефективність.

85. Шляхи удосконалення організації технічного обслуговування підприємств.

86. Технічне обслуговування як важлива складова частина діяльності підприємства.

87. Капітальне будівництво :планування ,проектування і фінансування різних способів ведення будівельно-монтажних робіт.

88. Сучасні напрямки і пріоритети науково-технічного прогресу.

89. Сучасні тенденції і завдання прискорення організаційного процесу.

90. Розвиток інноваційних процесів та вплив на ефективність виробництва.

91. Нові форми господарських структур у циклі ”наука-виробництва”(технополіси, венчурні і впроваджу вальні підприємства, лізинг).

92. Науково-технічний потенціал підприємства в умовах ринку.

93. Маркетинг в системі управління підприємством.

94. Формування політики збуту продукції на підприємстві.

95. Удосконалення форм і методів матеріально-технічного забезпечення

96. Внутрішньозаводське планування на підприємстві та його роль при переході до ринку.

97. Стратегічне планування діяльності підприємства.

98. Бізнес-план підприємства.

99. Стратегія розвитку промислового підприємства та пропозиції щодо удосконалення методичних основ її розробки.

100. Форми оплати праці і їх вибір у конкретних умовах виробництва.

101. Оплата праці на підприємствах різних форм власності.

102. Механізм мотивації праці в умовах роздержавлення і приватизації.

103. Державне регулювання оплати праці і доходів учасників господарської діяльності.

104. Розвиток тарифної системи оплати в умовах становлення ринку Україні.

105. Державний контракт і державне замовлення як форми взаємовигідного партнерства підприємства і держави.

106. Податкова політика держави як ефективний стимулятор господарської діяльності підприємства.

107. Кредитна і фінансова політика держави та розвиток підприємницької діяльності.

108. Індикативне макроекономічне планування в ринкових умовах.

109. Якість продукції та її оцінка в умовах ринкової економіки.

110. Стандартизація та сертифікація продукції на підприємствах в умовах ринкової економіки.

111. Методи управління якістю продукції на підприємствах в умовах ринку.

112. Виробнича програма підприємства :складові частини та механізм обґрунтування.

113. Конверсія виробництва та її ефективність.

114. Собівартість продукції як ефективної роботи підприємства.

115. Система управління затратами на підприємстві.

116. Прогнозування собівартості нових виробів на етапах їх розробки і освоєння виробництва.

117. Управління витратами підприємства в умовах ринку.

118. Удосконалення калькулювання собівартості продукції на підприємствах в умовах ринку.

119. Основні напрямки підвищення прибутковості (доходності) підприємства в умовах переходу до ринку.

120. Сучасні напрямки ефективного використання енергетичних ресурсі в підприємства.

121. Сучасні напрямки ефективного використання матеріальних ресурсів підприємства.

122. Соціальна ефективність ,її суть та вимірювання.

123. Організація і наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств.

124. Санація (фінансове оздоровлення) суб’єктів господарювання.

125. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.

126. Основні напрямки підвищення доходності підприємства в умовах переходу до ринку.

127. Структура виробництва та напрямки її удосконалення.

128. Організаційно-правові форми підприємств : економічні проблеми вибору та функціонування.

129. Собівартість, прибуток, рентабельність в системі якісних показників ефективної діяльності підприємств.

130. Економічні проблеми визначення складу собівартості продукції і класифікація витрат на виробництво.

131. Вплив науково-технічного прогресу на зростання прибутку і підвищення рівня рентабельності виробництва.

132. Організація ціноутворення на підприємстві і напрямки її удосконалення.

133. Організація маркетингової служби на підприємстві.

134. Методи вивчення попиту і пропозиції в маркетинговій діяльності підприємств.

135. Формування ринку збуту продукції як важливий напрямок маркетингової діяльності.

136. Вплив маркетингу на зміст роботи економічних служб підприємства.

137. Роль лізингу в забезпеченні підприємства основними виробничими фондами.

138. Роль бізнес – планування, його значення в організації ефективної діяльності підприємства.

139. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

140. Аналіз впливу зовнішнього середовища підприємства на результати його діяльності.

141 . Реорганізація підприємства та оцінка її ефективності.

142. Організаційно-правові форми підприємств : економічні проблеми вибору і функціонування.

143. Економічна ефективність використання інновацій на підприємстві

144. Резерви підвищення продуктивності праці на базі вдосконалення техніки, технології та організації виробництва

145. Якість продукції та шляхи її підвищення на підприємстві

146. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств

147. Витрати підприємства та їх оптимізація

148. Прибуток та рентабельність як основні фінансові показники діяльності підприємства

149. Підвищення ролі матеріального стимулювання робітників підприємств

150. Організаційно-економічні чинники підвищення ефективності реальних виробничих інвестицій (капіталовкладень)

151. Шляхи вдосконалення ціноутворення на підприємствах (фірмах)

152. Роль науково-технічного прогресу в підвищенні організаційно-технічного рівня виробництва

153. Оптимізація витрат на виробництво продукції у виробничій сфері

154. Механізм підвищення ефективності управління витратами обігу на підприємстві

155. Проблеми підвищення ефективності використання ресурсів на підприємствах

156. Методичні основи визначення виробничої потужності на підприємствах промисловості

157. Проблеми обґрунтування асортименту та освоєння виробництва нових видів продукції

158. Шляхи підвищення використання виробничої потужності підприємств (цехів)

159. Особливості планування витрат на підготовку та освоєння виробництва

160. Визначення ефективності комерційної діяльності підприємства

161. Еколого-економічна оцінка та вибір ефективного інвестиційного проекту енергозабезпечення підприємства

162. Оцінка ефективності технічного переоснащення цехів виробничого підприємства

163. Економічне обґрунтування доцільності розвитку лізингових послуг

164. Кооперування та економічна доцільність розвитку кооперованих зв’язків

165. Забезпечення конкурентоспроможності продукції на промислових підприємствах

166. Якість продукції та особливості сучасних систем управління якістю

167. Економічна оцінка ефективності комерційної діяльності підприємств

168. Методичні підходи до оцінки рейтингу господарюючих компаній та корпорацій

169. Вибір стратегії фірми задля одержання необхідного прибутку

170. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства

171. Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів підприємства

172. Нормування оборотних коштів та його значення в підвищенні ефективності їх використання

173. Оцінка ефективності діяльності підприємства з урахуванням якості вироблюваної продукції

174. Роль матеріального стимулювання в підвищенні ефективності використання трудових ресурсів підприємства

175. Особливості утворення та розподілу прибутку на підприємстві

176. Оцінка ефективності інноваційних процесів на підприємстві

177. Оцінка інтегральної ефективності діяльності підприємства

178. Зовнішнє середовище діяльності підприємства

179. Економічна безпека підприємства та шляхи запобігання внутрішнім і зовнішнім загрозам.

180. Санація та реорганізація підприємства.

181. Банкрутство підприємства як економічне явище.

182. Практика здійснення та ефективність процесу реструктуризації підприємства.

183. Міжнародна підприємницька діяльність.

184. Зовнішнє середовище господарювання підприємств.

185. Планування діяльності підприємства.

186. Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства.

187. Стандартизація та сертифікація продукції.

188. Збутова політика підприємства.

189. Товарна політика підприємства.

190. Дивідендна політика підприємства.

191. Державне економічне регулювання підприємництва в Україні.

192. Резерви підвищення продуктивності праці персоналу підприємства.

193. Мотивація трудової діяльності працівників на підприємстві.

194. Сучасна політика оплати праці на підприємстві.

195. Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, методика встановлення та регулювання.

196. Цінова політика підприємства: сутність, принципи та особливості формування.

197. Методи ціноутворення в умовах ринку.

198. Витрати на виробництво і реалізацію продукції.

199. Джерела і шляхи зниження собівартості продукції.

200. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства.

201. Прибуток підприємства: економічна сутність, види, розрахунок і використання.

202. Шляхи підвищення показників рентабельності підприємства.

203. Діагностика фінансово-економічного стану підприємства.

204. Оцінка та шляхи забезпечення фінансової стійкості підприємства.

205. Активи підприємства і аналіз ефективності їх використання.

206. Аналіз і планування активів підприємства.

207. Склад активів підприємства та шляхи удосконалення їх структури.

208. Необоротні активи підприємства та характеристика основних елементів.

209. Необоротні активи підприємства та аналіз ефективності їх використання.

210. Нематеріальні активи підприємства та аналіз ефективності їх використання.

211. Довгострокові фінансові інвестиції підприємства та аналіз ефективності їх здійснення.

212. Оборотні активи підприємства та аналіз ефективності їх використання.

213. Аналіз та планування конкурентоспроможності підприємства.

214. Прогнозування конкурентоспроможності підприємства.

215. Ефективність діяльності підприємства та її планування.

216. Прогнозування ефективності діяльності підприємства.

217. Аналіз концентрації виробництва та її вплив на ефективність використання ресурсів і витрат підприємства.

218. Комплексна оцінка господарської діяльності підприємства.

219. Діагностика поточної реалізації планів підприємства.

220. Планування раціональних обсягів діяльності підприємства.

221. Аналіз і планування показників виробництва на підприємстві.

222. Організація виробництва: сутність, форми та методи.

223. Економічна ефективність підвищення якості продукції.

224. Економічний механізм управління якістю продукції.

  

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна і додаткова:

 1. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991р.

 2. Закон України "Про господарські товариства" від 29 вересня 1991р.

 3. Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1992р.

 4. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 липня 1991р.

 5. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 20 березня 1991р.

 6. Закон України "Про систему оподаткування" від 18 вересня 1991р.

 7. Закон України «Про інвестиційну діяльність» //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 47, ст.646 www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1560-12

 8. Закон України "Про систему оподаткування" від 18 лютого 1997р.

 9. Закон України "Про банкрутство" //Відомості Верховної Ради України. - 1992.-№ 31

 10. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997р.

 11. Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" // Відомості Верховної Ради України. - 1992.- № 2

 12. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-VI,- //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144

 13. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.- //Відомості Верховної Ради України (ВВР) 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112

 14. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 р. № 4618-VI.

 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. № 187 Київ «Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки» www.zakon1.rada.gov.ua/laws/show/187-2013-п

 16. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. - Львів: 2001р.

 17. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник/ С.Ф. Покропивний, Т.О. Швиданенко. К., КНЕУ, 2000р

 18. Економіка підприємств: Структурно-логічний навчальний посібник /За редакцією д.екон.наук, проф. С.Ф. Покропивного/. - К.: КНЕУ, 2001р.

 19. О.Д. Данілов, Г.М. Івашина, О.Г. Чумаченко. Інвестування: Навч. пос.- К.: 2001р.

 20. О.Д. Данілов, Г.М. Івашина, О.Г. Чумаченко. Інвестування: Навч. пос.- К.: 2001р.

 21.  Фінанси підприємств: Підручник. Під ред. А.М. Поддєргіна. - К., КНЕУ, 2002р.

 22. Страхування. Навч. посібник.- Під ред А.О. Таркуцян.-К., 2002р-190 с.

 23. Бойчик І.М. та ін. - Економіка підприємств. Навч. посібник, Львів. – 2002-480 с..

 24. Ткаченко В.А. Економіка підприємства. Навч. посібник. К., 2003.-450 с.

 25. Попов В.М. Бизнес фирмы и бюджетирование потока денежных средств. К.: ЦУЛ, 2003.-200 с.

 26. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Навч. посібник. К., 2003

 27. С. Дзарасов. Экономика: рыночная или смешанная? Вопросы экономики, К., 2003, №7, с.139.

 28. Одинцов А.А. Защита предпринимательства: Экономическая и информационная безопасность. К.: ЦУЛ, 2003.

 29. А. Ахмедуев. Управление государственными унитарными предприятиями. Вопросы экономики, 2003, №7, с.89.

 30. Качан Є.П. Управління трудовими ресурсами. Навч. посібник. К.:ЦУЛ, 2003. 150 с.

 31. Батутіна Т.В. Експертиза товарів. Навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2003

 32. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Навч. посібник. К., 2003

 33. Кгель В. Методи і моделі прийняття рішень в ринковій економіці. К., 2003.

 34. Бланк. Управление инвестициями предприятия. К., 2003.

 35. Максюматов А.А. Бизнес - план предприятия: Финансовій бюджет. К., 2003.-110 с.

 36. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління /Т.С. Клебанова , О.М.Бондар та ін./-Х :2003.-271 с.

 37. Аранчій В.І. Фінансова діяльність підприємств :Навч. посіб.-К.: 2004-240 с.

 38. Бизнес –план: основные проблемы и ошибки, возникающие при его написании./Орлова Е.К.:ЦНЛ.,2005.-120 с.

 39. Василик О.Д. Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.-608 с.

 40. Економіка підприємства (в питаннях і відповідях)/І.І. Цигалик :навч. посіб.-К.:ЦНЛ.,2004-168с.

 41. Економіка промислового підприємства /М.В. Володькіна :Навч.посіб.-К.:ЦНЛ,2004.-196 с.

 42. Комерційне підприємство: сучасний стан ,стратегії розвитку /А. М. Виноградарська.-К.: ЦНЛ, 2004.-808 с.

 43. Маркетингова культура у підприємництві /Вачевський М.В.- К.: ЦНЛ-2005р.

 44. Польшаков В.І. Економіка, організація та управління технічним ослуговуванням і ремонтом машин .Навч посіб,К.:ЦУЛ,2004-328 с.

 45. Потенціал підприємства формування та оцінювання /В.Н.Гавва: :Навч посіб./К.-: ЦНЛ,2004.-224с.

 46. Управління ресурсами підприємства :Навч посіб. /Під.ред. Ю .М. Воробйова.-Київ:ЦНЛ,2004.-288с.

 47. Швандара В.А.Экономика предприятия .Тесты предприятия. Тесты, задачи.ситуации.М.Юниан,2005.-200с.

 48. Ширенбек Х.- Экономика предприятия. Учебник для вузов ,К.:ЦУЛ, 2004.-848с.

 49. Економіка підприємства. Вид. 2-е. навч. пос. Відун В.А.-К.,ЦУЛ, 2006.-356с.

 50. Економіка підприємства. навч. пос. Гетьман О.О.-К, ЦУЛ, 2006-480 с.

 51. Економічне обґрунтування господарських рішень. Навч. пос. Пасічник В.Т., К.:ЦУЛ, 2005.-144с.

 52. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств. Навч. пос., Чепурна. - К., “Професіонал”, 2005 .- 272 с.

 53. Економіка підприємства .Навч. пос. КУЛ. , Бойчик І., 2006.-480 с.

 54. Економіка підприємства .Навч .пос .К , ЦУЛ.-2005.-400с.

 55. Калинин А.И., Байрамова П.Н., Попов В.Ф., Чапен В.Н. Инвестиции в основной капитал малых организаций. – М.: Феникс, 2007. – 192 с.

 56. Онищенко Т.И., Рудяк Ю.Т. , Кавторева Я.А., Бойцова М.И., Кузнецов В.К. Частный предприниматель. – Харьков : Фактор, 2008. – 688 с.

 57. Селезнёв В.И. Предпринимательская деятельность. – Харьков: Фактор, 2008. – 752 с.

 58. Харрисон Т. Предпринимательский инстинкт. – М.: Эксмо – Пресс, 2008. – 368 с.

 59. Цигилик І.І., Бибик Я.Р., Ємбрик М.Я., Паращич В.Ф. Економіка підприємства (в питаннях і відповідях) : Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 212 с.

 60. Шегда А.В., Голованенко М.І. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 271 с.

 61. О.С. Іванілов, О.М. Таряник, А.Ю. Перетятько. Економіка підприємства. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Харків: Консум 2008. – 374 с.

 62. О.С. Іванілов. Економіка підприємства. Підручник. ЦУЛ, 2009. – 728 с.

 63. Грабовецький Б. Є., Пілявоз Т.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. - 249 с.

 64. Гринчуцький, В. І. Економіка підприємства: навч. посібник / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 304 с.

 65. Вступ до економічної теорії [Текст] : Підручник / За ред. проф. З.Ватаманюка. – 3-є вид., доп. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 504 с.

 66. Гавриленко Н. В. Податкова система [Текст] : Навч. посіб. / Н. В. Гавриленко. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 328 с.

 67. Гавриленко Н. В. Податкова система [Текст] : Практикум / Н. В. Гавриленко. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 352 с.

 68. Економіка підприємств [Текст] : Підручник / Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, Н. Ф. Павленчик, А. О. Павленчик. – К. : Знання, 2010. – 463 с.

 69. Соколовська А. М. Основи теорії податків [Текст] : Навч. посіб. / А. М. Соколовська. – К., 2010. – 326 с.

 70. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз [Текст] : Практикум: Навч. пос. / Н. В. Тарасенко. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 280 с.

 71. Череп А. В. Стратегічне планування і управління [Текст] : Навч. пос. / А. В. Череп, А. В. Сучков. – К. : Кондор, 2011. – 334 с.

 72. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Каравела, 2011 – 416 с.

 73. Шегда А.В. Економіка підприємства: збірник тестів і задач. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010 – 240 с.

 

Інтернет-ресурси: 

Верховної Ради України – www.rada.qou.ua

ДПАУ – www.sta.qou.ua

"Вісник ДПА України" – www.visnuk.com.ua

"Бухгалтерії" від "Бізнесу" – www.buhgalteria.com.ua

Українське товариство фінансових аналітиків – www.usfa.kiev.ua

Газета «Дзеркало тижня» – www.zerkaIo-nedeli.com

Газета «Бізнес» – www.business.kiev.ua

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!