Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2069 Методичні рекомендації до розрахункової роботи з курсу Міжнародна економіка, НУДПСУ

Методичні рекомендації до розрахункової роботи з курсу Міжнародна економіка, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  

Методичні рекомендації до розрахункової роботи з курсу «Міжнародна економіка»

для підготовки бакалаврів

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

усіх напрямів підготовки

всіх форм навчання

нормативна дисципліна

  

ІРПІНЬ 2013р.

  

Методичні рекомендації до розрахункової роботи складені згідно навчальної робочої програми курсу “Міжнародна економіка”, затвердженої у 2010 році. 


ЗМІСТ 

Пояснювальна записка

Методичні рекомендації для виконання розрахункової роботи

Ключові терміни та поняття

Теоретичний розділ

Розрахунковий розділ

Рекомендована література 


Пояснювальна записка 

Розвиток економічних підвалин незалежної держави за об'єктивними законами передбачає входження в процеси міжнародного поділу праці. Процес перетворень, який відбувається сьогодні в українській економіці спричинив стрімке збільшення числа господарюючих суб'єктів, що беруть активну участь у різноманітних напрямах зовнішньоекономічної діяльності. У зв’язку з тим, що протягом тривалого часу в країні ігнорувалася сфера міжнародних економічних зв'язків, в Україні недостатньо фахівців із зовнішньоекономічних відносин. Тому вивчення студентами економічних вузів дисциплін міжнародної спеціалізації є необхідним і практично виправданим. Процес вивчення дисципліни повинен сприяти формуванню навичок підприємництва та ділового спілкування з іноземними партнерами, розвитку вміння аналізувати, узагальнювати і робити висновки.

Економічний зміст дисципліни „Міжнародна економіка” розкривається через систему економічних відносин між суб’єктами світової господарської діяльності та полягає в поєднанні економічних відносин, що діють на національному та інтернаціональному рівнях.

Дисципліна «Міжнародна економіка» викладається згідно з робочою навчальною програмою за такими методами та формами як: аудиторне опрацювання матеріалу на лекційних та семінарських заняттях та при виконанні практичних розрахунків, а також опрацювання законодавчих нормативних актів, наукової і навчальної літератури при виконанні самостійної та індивідуальної роботи студента під керівництвом викладача, вирішення ситуацій, розв’язок тестових завдань, написання рефератів та виконання розрахункової роботи.

У засвоєнні матеріалу курсу «Міжнародна економіка» важливе значення має саме виконання розрахункової роботи. Основою її успішного виконання є ретельне вивчення літературних джерел з визначеної тематики. Під час виконання цього завдання студент повинен користуватися конспектами лекцій, посібниками, фаховими та періодичними виданнями, законодавчою та нормативною документацією, статистичними матеріалами.

Виконання розрахункової роботи з курсу „Міжнародна економіка” здійснюється для:

- закріплення вивченого матеріалу, формування навичок підприємництва, системного аналізу, засвоєння найважливіших законів, вивчення закономірностей та принципів розвитку міжнародної економіки;

- опанування методикою аналізу стану світової господарської системи та окремих її складових.

Мета розрахункової роботи:

- засвоєння загальних питань щодо організації міжнародних економічних відносин, розкриття суті та змісту основних прикладних категорій та підготовка фахівців такого рівня кваліфікації в галузі міжнародної економіки, який забезпечуватиме їм мобільність, конкурентні переваги не тільки на національному, але міжнародному ринку праці;

- засвоєння способів обслуговування зовнішньоекономічних операцій, їх обліку, визначення, виміру і аналізу взаємозв’язків основних макроекономічних змінних, що характеризують участь країни у міжнародних економічних процесах, а також усвідомленні шляхів досягнення зовнішньої і внутрішньої рівноваги у відкритій економіці – основою при цьому виступає платіжний баланс.

Завдання розрахункової роботи:

- засвоїти методику проведення міжнародних розрахунків щодо регулювання грошових зобов’язань і вимог, специфіку міжнародних розрахунків, використання платіжних засобів у міжнародній практиці, форми різних кредитних знарядь міжнародних розрахунків та їх використання при здійсненні міжнародної економічної діяльності,

- засвоїти методику складання платіжного балансу держави та принципи його побудови, вміти структурувати статті платіжного балансу,

- розраховувати сальдо рахунку поточних операцій, сальдо рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій, обсяги фінансування, величину помилок та упущень,

- обґрунтувати характер і наслідки змін першого і другого розділів платіжного балансу,

- визначити сальдо балансу міжнародних інвестицій(міжнародної заборгованості) та обґрунтувати його зв'язок з платіжним балансом країни,

- обґрунтувати вплив змін основних статей платіжного балансу на ефективність міжнародної економічної діяльності держави.

Працюючи над виконанням розрахункової роботи студент повинен не тільки засвоїти навчальний матеріал, але й навчитись обробляти та узагальнювати економічну інформацію, аналізувати ситуації із сфери світогосподарської взаємодії, робити висновки та прогнозувати перебіг подій у сфері міжнародної економіки.

У процесі виконання розрахункової роботи студент систематично працює над економічною інформацією, яка відображає реалії світогосподарської взаємодії, оволодіває навичками аналізу певних ситуацій та формування висновків.

Виконання розрахункової роботи передбачає:

- опрацювання теоретичних основ, роботу з підручниками, навчальними посібниками, конспекти лекцій;

- вивчення окремих тем, що передбачені для самостійного вивчення робочою програмою;

- написання конспекту при самостійному опрацюванні теми (пропущеної лекції) або її окремих питань;

- вивчення та конспектування спеціальної літератури, в якій відображені проблеми, наукові розробки та досвід підприємств щодо спільної підприємницької діяльності в Україні та в інших країнах;

- підготовку до виступу на семінарі з певної теми;

- складання проблемних запитань;

- систематику вивченого матеріалу дисципліни перед заліком чи іншим підсумковим випробуванням.

Ефективність виконання розрахункової роботи студентами досягається за допомогою реалізації принципів наукової організації праці, вміння здійснювати пошук необхідної інформації в каталогах бібліотек, через мережу Інтернет, на конкретних підприємствах, а також за допомогою використання різних методів проведення наукових досліджень.

Результати виконання розрахункової роботи оцінюються і враховуються викладачем при поточній та семестровій атестації успішності студентів. Контроль виконання розрахункової роботи здійснюється як під час аудиторних занять, так і в позааудиторний час відповідно до плану-графіку, складеного викладачем і завчасно доведеного до відома студентів. 

Шкала оцінювання знань студентів при виконанні розрахункової роботи

Зміст і оформлення розрахункової роботи

Захист розрахункової роботи

Бали

Зміст і оформлення розрахункової роботи відповідають навчально-методичним вимогам

Студент дуже добре володіє матеріалом, дає грамотні та змістовні відповіді на додаткові запитання.

5

Зміст розрахункової роботи містить деякі неточності, незначні помилки.

Студент володіє матеріалом, але допускає у своєму виступі неточності.

3-4

Зміст розрахункової роботи містить неточності і грубі помилки.

Студент володіє матеріалом на задовільному рівні, допускає помилки у відповідях на додаткові запитання.

1-2

Розрахункова робота не відповідає навчально-методичним вимогам, робота представлена не в назначений термін.

Студент на незадовільному рівні володіє матеріалом, на додаткові запитання не відповідає або відповідає неправильно.

0

За умови сумлінного відношення до навчання, ретельної самостійної підготовки та своєчасного виконання індивідуальних розрахункових завдань по закінченні вивчення курсу «Міжнародна економіка» студенти повинні вміти:

 • аналізувати стан світової господарської системи та окремих її складових;

 • визначати місце окремої країни в світовому господарстві та рівень її зовнішньоекономічної спеціалізації;

 • вільно орієнтуватись у міжнародних економічних процесах і передбачати їх подальший розвиток;

 • знаходити шляхи взаємовигідного співробітництва партнерів на зовнішньому ринку.

Кінцевою метою цієї роботи є вивчення студентами практичних і теоретичних аспектів міжнародної економіки в повному обсязі.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ 

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ:

Дебет - це приплив вартостей із-за кордону до даної країни, за які її резиденти мають платити за кордон (збільшення активів, зменшення зобов’язань) (пов’язані з витратами іноземної валюти).

Кредит – це відплив за кордон вартостей, за які мають надійти платежі у певну країну (збільшення пасивів, зменшення активів) (приносять іноземну валюту).

Міжнародні розрахунки – це система організації і регулювання платежів у сфері міжнародних економічних відносин.

Платіжний баланс (balance of payments) — це балансовий рахунок міжнародних операцій як вартісне вираження всього комплексу світогосподарських зв’язків країни у формі співвідношення надходжень та платежів. 

ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ

Зовнішньоекономічна діяльність кожної країни приводить до виникнення двох зустрічних потоків іноземної валюти: вхідного (наприклад виручка від експорту продукції) та вихідного (наприклад оплата імпорту). Інтегральним показником цих потоків можуть слугувати баланси міжнародних розрахунків як співвідношення грошових вимог і зобов'язань, надходжень і платежів однієї країни щодо інших.

Для того, щоб виконати дану розрахункову роботу, слід дослідити сутність наступних видів балансів міжнародних розрахунків:

розрахунковий баланс;

баланс міжнародної заборгованості;

платіжний баланс.

Розрахунковий баланс використовується для виявлення країн — нетто-кредиторів і нетто-боржників. Він характеризує співвідношення всіх заборгованостей певної країни з боку іноземних партнерів на певну дату і зобов'язань щодо них цієї країни незалежно від строків надходження платежів.

З одного боку, розрахунковий баланс дає можливість визначити масштаби зовнішньоекономічної діяльності, особливо у сфері міжнародного кредиту.

Однак, з іншого боку, він недостатньо повно віддзеркалює стан справ, оскільки і серед іноземних боргів, і серед зобов'язань країни можуть бути як прострочені позиції, так і платежі, строк погашення яких ще не настав.

Баланс міжнародної заборгованості (його ще називають балансом міжнародних інвестицій) не враховує поточної заборгованості (наприклад заборгованості України за одержану в цьому році російську нафту), а показує лише співвідношення між закордонними активами і золотовалютними резервами країни з одного боку і зобов'язаннями перед іноземними вкладниками з другого.

Платіжний баланс є найбільш поширеним балансом міжнародних розрахунків, який показує співвідношення платежів за кордон і надходжень з-за кордону за певний період часу (рік, квартал, місяць).

Слід пам’ятати, що при побудові платіжного балансу враховується той факт, що всі зовнішньоекономічні операції можна поділити на кредитні (які приносять іноземну валюту) і дебетні (пов'язані з її витратами). Тому в балансі перші йдуть зі знаком "+", а другі — зі знаком "-".

Експорт товарів і запозичення, одержані країною, — це кредитні операції. Імпорт і кредитування інших країн — дебетні.

Платіжний баланс — це балансовий рахунок міжнародних операцій як вартісне вираження всього комплексу світогосподарських зв'язків країни у формі співвідношення надходжень і платежів.

З бухгалтерської точки зору платіжний баланс завжди перебуває в рівновазі. Але за підсумками його основних розділів може мати місце або активне сальдо, якщо надходження перевищують платежі, або пасивне, коли платежі перевищують надходження.

Перш, ніж складати платіжний баланс (згідно варіанту), слід вивчити його структуру.

Платіжний баланс складається з таких розділів:

• торговельний баланс, тобто співвідношення між вивезенням та ввезенням товарів;

• баланс послуг і некомерційних платежів (баланс "невидимих" операцій);

• баланс руху капіталів та кредитів.

Торговельний баланс це співвідношення вартості експорту й імпорту. Оскільки значна частина зовнішньої торгівлі здійснюється в кредит, є розбіжності між показниками торгівлі, платежів та надходжень, що фактично здійснені за відповідний період.

Баланс послуг і некомерційних платежів - включає платежі й надходження з транспортних перевезень, страхування, електронного, телекосмічного та інших видів зв'язку, міжнародного туризму, обміну науково-технічним і виробничим досвідом, експортних послуг, утримання дипломатичних, торговельних та інших представництв за кордоном, передачі інформації, культурних та наукових обмінів, різних комісійних зборів, реклами, організації виставок, ярмарок і т. ін.

Сьогодні послуги стали найбільш динамічним сектором світогосподарських зв'язків, їх значення і вплив на обсяги і структуру платежів постійно зростають. Це торгівля ліцензіями, ноу-хау, іншими видами науково-технічного і виробничого досвіду, лізингові операції, ділові консультації та інші послуги виробничого і персонального характеру.

За прийнятими у світовій статистиці правилами в розділ "послуги" входять виплати доходів з інвестицій за кордоном і процентів з міжнародних кредитів. Хоча за економічним змістом вони, безумовно, ближчі до руху капіталів.

За методикою МВФ, слід також показати особливою позицією в платіжному балансі так звані односторонні перекази:

державні операції — субсидії іншим країнам за лінією економічної допомоги, державні пенсії, внески в міжнародні організації;

приватні перекази — перекази іноземних робітників, спеціалістів, родичів на батьківщину.

Три перелічені вище групи операцій — послуги, надходження від інвестицій, односторонні перекази — називають невидимими операціями на противагу експорту та імпорту реальних цінностей — товарів. Використовується також термін послуги і некомерційні платежі як данина традиції тих часів, коли головним змістом економічних зв'язків між країнами була торгівля товарами.

Платіжний баланс з поточних операцій включає торговельний баланс і "невидимі" операції. Поточними ці операції стали називати для того, щоб відокремити світову торгівлю товарами та послугами від міжнародного руху фінансових ресурсів у формі капіталів і кредитів.

Баланс руху капіталів і кредитів виражає співвідношення вивозу і ввозу державних і приватних капіталів, наданих і одержаних міжнародних кредитів.

За економічним змістом ці операції поділяються на дві категорії:

• міжнародний рух підприємницького капіталу;

• міжнародний рух позикового капіталу.

Підприємницький капітал включає прямі закордонні (придбання і будівництво підприємств за кордоном) і портфельні (купівля цінних паперів закордонних компаній) інвестиції.

Міжнародний рух позичкового капіталу класифікується за ознаками терміновості. При складанні балансу слід розрізняти:

Довго- і середньострокові операції включають державні й приватні запозичення і кредити, які надаються на термін понад один рік.

Короткострокові операції включають міжнародні кредити терміном до одного року; поточні рахунки національних банків у закордонних банках (авуари); переміщення грошового капіталу між банками.

Помилки і пропуски. Сюди слід включати дані як статистичних похибок, так і неврахованих операцій.

Операції з ліквідними валютними активами. Заключна стаття платіжного балансу відображає операції з ліквідними валютними активами, в яких беруть участь державні валютні органи й у результаті яких відбуваються зміни як величини, так і складу центральних офіційних золотовалютних резервів.

При виконанні даної розрахункової роботи необхідно користуватися наступною класифікацією статей платіжного балансу за методикою МВФ:

А. Поточні операції

Товари

Послуги

Доходи від інвестицій

Інші послуги і доходи

Приватні односторонні перекази

Офіційні односторонні перекази

Підсумок: А. Баланс поточних операцій

В. Прямі інвестиції та інший довгостроковий капітал

Прямі інвестиції

Портфельні інвестиції

Інший довгостроковий капітал

Підсумок: А + В

С. Короткостроковий капітал

D. Помилки і пропуски

Підсумок: А + В + С + D

Е. Компенсуючі статті

Переоцінка золотовалютних резервів, розподіл і використання SDR

F. Надзвичайне фінансування

G. Зобов'язання, що складають валютні резерви іноземних офіційних органів

Підсумок: A+B + C + D + E + F + G

H. Підсумкова зміна резервів

SDR (СПЗ)

Резервна позиція в МВФ

Інші вимоги

Кредити МВФ

Прийнята МВФ система класифікації статей платіжного балансу використовується країнами— членами Фонду як основа національних методів класифікації. 

РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗДІЛ 

Вихідні дані для виконання розрахункової роботи: 

Дані платіжного балансу країни Х за 2010-2012 pp. 

Статті платіжного балансу

Обсяги, млн. дол.

 

 

2010 р.

2011 р.

2012 р.

1

2

3

4

Експорт послуг

17895

13859

17064

Капітальні трансферти

Дебет

Кредит

23 22

6 143

4 12

Акціонерний капітал за кордоном

796

115

692

Портфельні інвестиції - активи

-12

8

17

Інші інвестиції- пасиви

27568

2867

10609

Експорт товарів

67717

40394

52191

Оплата праці

Дебет

Кредит

18 3629

15 3426

12 4046

Монетарне золото

-15

-15

-20

Реінвестовані доходи в країну Х

172

22

0

Портфельні інвестиції- пасиви

-1292

-1551

4334

Імпорт товарів

83808

44701

60903

Доходи від прямих інвестицій

Дебет

Кредит

2506 21

2542 63

2218 20

Реінвестовані доходи за кордоном

1

0

0

Імпорт послуг

16154

11505

12202

Інші інвестиції - активи

22884

10822

10817

Інший капітал за кордоном

213

47

44

Поточні трансферти сектору державного управління

Дебет

Кредит

 

33 304

 

24 377

 

20 455

Акціонерний капітал країни Х

9440

4434

5550

Спеціальні права запозичення

-6

-11

54

1

2

3

4

 

Придбання/реалізація нефінансових ак­тивів Дебет Кредит

0 6

17 475

59 238

 

Доходи від портфельних інвестицій

Кредит

Дебет

668 1182

550 1064

460 1141

 

Резервна позиція в МВФ

0

0

0

 

Доходи від інших інвестицій

Дебет

Кредит

3253 1101

3443 585

3353 189

 

Валюта і депозити

1419

2865

-2921

 

Грошові перекази працюючих за кордо­ном Дебет Кредит

13 2140

4 1643

9 1560

 

Інший капітал в країні Х

1301

360

945

 

Цінні папери

-2478

2815

-5572

 

Інші поточні трансферти

Дебет

Кредит

992 1721

771 1440

1038 2027

 

Необхідно:

 1. Відповідно до вибраного варіанту необхідно заповнити таблицю даними відповідної країни за зазначеними статтями платіжного балансу (табл. 1)

 2. Структурувати статті платіжного балансу країни за стандартною формою.

 3. Розрахувати: сальдо рахунку поточних операцій; сальдо рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій; обсяги фінансування; величи­ну помилок та упущень. Обґрунтувати характер і наслідки змін першого і другого розділів платіжного балансу.

 4. Визначити сальдо балансу міжнародних інвестицій (міжнародної заборгованості) та обґрунтувати його зв'язок з платіжним балансом країни.

 5. Обґрунтувати вплив змін основних статей платіжного балансу на ефективність міжнародної економічної діяльності країни.

Варіанти 

№ варіанта

країна

№ варіанта

країна

№ варіанта

країна

1

Україна

11

Іспанія

21

Словаччина

2

Росія

12

Італія

22

Словенія

3

Австрія

13

Кіпр

23

Фінляндія

4

Бельгія

14

Латвія

24

Франція

5

Угорщина

15

Великобританія

25

Чехія

6

Германія

16

Люксембург

26

Швеція

7

Греція

17

Мальта

27

Румунія

8

Данія

18

Нідерланди

28

Болгарія

9

Ірландія

19

Португалія

29

США

10

Естонія

20

Польща

30

Литва

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна

 1. Аконова Е.С., Воронкова О.Н., Гавриленко Н., Мировая економика и международные отношения.-Ростов – на Дону: Феникс, 2008. – 416с.

 2. Антонов X. Мировая валютная система й международньїе расчетм. — М.: БЕК, 2009.

 3. Базилюк Л.Б. Конкурентноспроможність національної економіки: сутність та умови забезпеченняю Монографія. – К.: НИСД, 2002.

 4. Береславська О.І., Наконечний О.М., Пясецька М.Г. та ін. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник. — Київ: КНЕУ, 2008.

 5. Бровков С., Руденко Л. Валютно-фінансові механізми в міжнародному бізнесі — Київ: Україна, 2001.

 6. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. — Київ: Основи, 2009.

 7. Гребельник О. П., Романовський О. О. Основи зовнішньоеконо­мічної діяльності: Навч. посібник. — К.: Деміур, 2003. — 294 с.

 8. Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Підручник.-К.: Центр навчальної літератури, 2005.-696.с.

 9. Гіл Ч. Міжнародний бізнес. — Київ: Основи, 2007. – 356с.

 10. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ. /Кер. авт. кол. і наук. ред. Циганкова Т.М. — К.: КНЕУ, 2003.

 11. Данилов Ю.А. Рынки государственного долга: мировые тенденции и российская практика. – М.:ГУ ВШЭ, 2002.

 12. Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній

  валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України,

  18.12.98 № 527, зі змінами і доповненнями // КПС Ліга :Закон ™.

 13. Киреев А.ГІ. Международная зкономика: В 2-х ч. —Учебное пособие для вузов. — М.: Международньїе отношения, 2009.

 14. Козик В.В. та інші Міжнародні економічні відносини: Навч.посібник / В.В.Козик, Л.А.Панкова, Н.Б.Даниленко.-3-те вид., перероб. І доп. – К.: Знання- Прес. 2002. – 406с.

 15. Козак Ю.Г, Ковалевський В.В., Ржепішевський К.І. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: Навчальний посібник.- Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.- 675с.

 16. Лазебник Л.Л., Митяй С.А. Міжнародна економіка: навч.пос. – Ірпінь, 2003. – 345с.

 17. Международные валютно-кредитные и финансовие отношения: Учебник/ Под ред. Красавиной Л.Н. — М.: Финансн й статистика, 2008. – 343с.

 18. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник/За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Ржепішевського К.І. — Київ: ЦУЛ, 2003.

 19. Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. – М.: «Экзамен»,2000. – 210с.

 20. Одягайло Б.М, Міжнародна економіка: навч. посіб. –К.: Знання, 2005. 397. –(«Вища освіта ХХІ століття»)

 21. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України,

  23.09.94 № 185/94-ВР, зі змінами і доповненнями // КПС Ліга :Закон ™.

 22. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі

  зовнішньоекономічної діяльності: Закон України, 23.12.98 № 351-ХІУ//КПС Ліга :Закон ™.

 23. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України:

  Постанова Правління Національного банку України, 26.03.98 № 119, зі

  змінами і доповненнями//КПС Ліга :Закон ™.

 24. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України: Постанова Правління Національного банку України 18.03.99№ 127, зі змінами і доповненнями//КПС Ліга :Закон ™.

 25. Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю й

  отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями: Постанова Правління Національного банку України, 24.03.99 № 136, зі змінами і доповненнями.

 26. Про затвердження Класифікатора іноземних валют: Постанова Правління

  Національного банку України, 04.02.98 № 34, зі змінами і доповненнями//КПС Ліга :Закон ™.

 27. Про порядок експорту товарів (робіт, послуг): Постанова Кабінету Міністрів України, 05.11.91 № 312, зі змінами і доповненнями//КПС Ліга :Закон ™.

 28. Система світової торгівлі: Практичний посібник. — Київ: К.І.С., 2009.

 29. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В., Міжнародна торгівля: Навчальний посібник. — Київ: КНЕУ, 2007.

 30. Энг М.В., Лис Ф.А., Мауер Л. Дж. Мировие финансы. - М.: ДеКА, 1998.

Додаткова

 1. Балабанов И. Т. Внешнеэкономическиє связи. — М.: Финансы и статистика, 1999. – 512с.

 2. Валютний рынок и валютное регулирование /Под ред. Платоновой И.Н. — М.: БЕК, 2009. – 341с.

 3. Горбунов С.В. Международный валютний фонд. — М.: Экономика, 2006. – 200с.

 4. Державне регулювання економіки:Навч. посіб/ С.М.Чистов, А.Є.Никифоров, Т.Ф.Куценко та ін.- К.:КНЕУ,2005.-316с.

 5. Зайцева О.Г. Международнне межправительствешіме организации. — М.: Наука, 1998.

 6. Лук’яненко Д.Г.Міжнародна економічна інтеграція. – К.,: ВІПОЛ, 2006. – 321с.

 7. Міжнародні валютно-кредитні відносини/За ред. Філіпенка А.С. — Київ: Либідь, 2007. – 400с.

 8. Міжнародні економічні відносини. Система регулювання міжнародних економічних відносин/ За ред. Філіпенка А.С. — Київ: Либідь,2005. – 321с.

 9. Рут Ф.Р., Філіпенко А.С. Міжнародна торгівля та інвестиції: Підручник. — Київ: Основи, 2003. – 398с.

 10. Система світової торгівлі ГАТТ/СОТ в документах. — К.: УАЗТ, 2006. — 598 с

Рецензія на методичні рекомендації до розрахункової роботи з курсу «Міжнародна економіка» для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» усіх напрямів підготовки та всіх форм навчання

Розбудова національної економіки передбачає необхідність входження нашої країни у процеси міжнародного поділу праці. В Україні необхідно розвивати всі форми зовнішньоекономічного співробітництва. Значну роль у забезпеченні оптимального розвитку зовнішньоекономічних зв’язків відіграють висококваліфіковані фахівці, які вільно володіють теорією міжнародної економічної взаємодії, мають практичні навички аналізу процесів і тенденцій у сфері міждержавного економічного співробітництва, уміють знаходити шляхи взаємовигідної співпраці партнерів. Тому курс „Міжнародна економіка” для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» усіх напрямів підготовки та всіх форм навчання є невід”ємною складовою підготовки фахівців даної галузі знань.

Методичні рекомендації до розрахункової роботи з курсу «Міжнародна економіка» для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» усіх напрямів підготовки та всіх форм навчання складено згідно з навчальною робочою курсу програмою «Міжнародна економіка».

Методичні рекомендації до розрахункової роботи складено з метою закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з даного курсу. Для виконання розрахункової роботи надані методичні вказівки.

Виконання розрахункової роботи з курсу „Міжнародна економіка” здійснюється для: закріплення вивченого матеріалу, формування навичок підприємництва, системного аналізу, засвоєння найважливіших законів, вивчення закономірностей та принципів розвитку міжнародної економіки; опанування методикою аналізу стану світової господарської системи та окремих її складових.

Методичні рекомендації до розрахункової роботи складено за відповідною структурою: в передмові зазначається актуальність виконання даної роботи, мета і завдання, вказуються вимоги до знань і умінь студентів, методи оцінювання виконаної роботи; подані ключові терміни та поняття, а також надані методичні рекомендації стосовно виконання розрахункової роботи. До методичних рекомендацій додається список рекомендованої літератури.

На нашу думку методичні рекомендації до розрахункової роботи з курсу «Міжнародна економіка» для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» усіх напрямів підготовки та всіх форм навчання є невід”ємною складовою підготовки фахівців даної галузі знань і їх слід рекомендувати до друку та використання в навчальному процесі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!