Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2061 Завдання до контрольної роботи 1 і методичні вказівки по їх виконанню для спеціальності Облік і аудит

Завдання до контрольної роботи 1 і методичні вказівки по їх виконанню для спеціальності Облік і аудит

« Назад

Завдання до контрольної роботи №1 і методичні вказівки по їх виконанню для студентів спеціальності "Облік і аудит”

Метою контрольної роботи являється опанування студентами теоретичних основ бухгалтерського обліку. Контрольна робота включає теоретичну частину (1-8 завдання) та практичну частину (9-15 завдання), а також методичні вказівки по виконанню завдань контрольної роботи.

 

І. Теоретична частина

Завдання 1.

Що таке облікова політика підприємства?

Наведіть принципи бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 2.

Дайте характеристику етапам облікового процесу.

Наведіть приклади облікових регістрів (хронологічних, систематичних, комбінованих). 

 

Завдання 3.

Що таке лінійний і шахматний записи в бухгалтерському обліку? Наведіть приклади.

 

Завдання 4.

Визначте, які з рахунків являються активними, пасивними, активно-пасивними?

Варіант 1

а) "Короткострокові кредити банків у національній валюті"

б) "Розрахунки за страхуванням"

в) "Нематеріальні активи"

Варіант 2

а) "Розрахунки за податками й платежами"

б) "Виробництво"

в) "Резервний капітал"

Варіант З

а) "Поточні рахунки в іноземній валюті"

б) "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

в) "Знос (амортизація) необоротних активів"

Варіант 4

а) "Додатковий капітал"

б) "Розрахунки з учасниками"

в) "Короткострокові векселі одержані"

Варіант 5

а) "Адміністративні витрати"

б) "Знос основних засобів"

в) "Розрахунки з підзвітними особами"

Варіант 6

а) "Витрати на збут"

б) "Розрахунки з різними дебіторами"

в) "Цільове фінансування і цільові надходження

Варіант 7

а) "Виробничі запаси"

б) "Розрахунки з покупцями і замовниками"

в) "Торгова націнка" 

Варіант 8

а) "Фінансові результати"

б) "Довгострокові позики"

в) "Поточні фінансові інвестиції"

Варіант 9

а) "Довгострокові зобов'язання з оренди"

б) "Вилучений капітал"

в) "Рахунки в банках"

Варіант 10

а) “Капітальні інвестиції”

б) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

в) "Короткострокові векселі видані"

 

Завдання 5. Вкажіть об'єкти бухгалтерського обліку, які являються: активами, власним капіталом, зобов'язаннями.

Варіант 1

Короткострокові позики. Акредитиви. Статутний капітал.

Варіант 2

Резервний капітал; Чекові книжки. Розрахунки з учасниками.

Варіант З

Розрахунки з постачальниками та підрядниками. Грошові кошти в дорозі в національній валюті. Дооцінка активів.

Варіант 4

Додатковий капітал; Грошові документи в національній валюті. Короткострокові векселі одержані.

Варіант 5

Цільове фінансування і цільові надходження; Депозити; Розрахунки з покупцями та замовниками.

Варіант 6

Розрахунки за страхуванням. Каса. Вилучений капітал. 

Варіант 7

Нерозподілені прибутки. Еквіваленти грошових коштів; Розрахунки за податками.

Варіант 8

Довгострокові позики. Поточні рахунки в іноземній валюті; Неоплачений капітал.

Варіант 9

Поточні рахунки в банку в національній валюті, Розрахунки за виданими авансами

Забезпечення майбутніх витрат і платежів.

Варіант10

Розрахунки з оплати праці. Каса в іноземній валюті. Емісійний доход.

 

Завдання 6. Дайте визначення і наведіть приклади рахунків:

 • основних;
 • регулюючих;
 • розподільчих;
 • калькуляційних;
 • фінансово-результативних

 

Завдання 7. Вкажіть, які з них нижче наведених об'єктів бухгалтерського обліку враховуються безпосередньо на синтетичних рахунках, субрахунках, аналітичних рахунках:

Варіант 1

а) дооцінка активів;

б) розрахунки з оптовою базою за матеріали;

в) виробничі запаси

Варіант 2

а) розрахунки з депонентами;

б) неоплачений капітал;

в) дебіторська заборгованість;

Варіант З

а) резервний капітал;

б) інвестиції непов'язаним сторонам;

в) розрахунки по оплаті праці з працівником Василенко О.М.

Варіант 4

а) забезпечення виплат відпусток;

б) розрахунки з оплати праці;

в) робочі машини і обладнання.

Варіант 5

а) фінансові витрати;

б) розрахунки за авансами одержаними;

в) розрахунки з засновником Головко А.В. за внесками до статутного капіталу.

Варіант 6

а) продовольчі товари;

б) розрахунки за податками й платежами;

в) емісійний доход.

Варіант7

а) інструменти, прилади та інвентар;

б) розрахунки з магазином "Універсам";

в) розрахунки з учасниками.

Варіант 8

а) безоплатно одержані необоротні активи;

б) нематеріальні активи;

в) розрахунки з Єфименко М.Н. по відрядженню.

Варіант 9

а) розрахунки з іншими кредиторами;

б) доход від участі в капіталі;

в) матеріали.

Варіант 10

а) собівартість реалізації;

б) податкові зобов'язання;

в) бензин.

Завдання 8. Розподіліть нижче вказані господарські операції по характеру їх впливу на баланс на групи:

Варіант 1

 1. Здано виручка за реалізовані товари із каси на поточний рахунок в банку.

 2. Перерахована з розрахункового рахунку, заборгованість підприємства бюджету.

Варіант 2

 1. Надійшла на поточний рахунок в іноземній валюті довгострокова банківська позичка.

 2. Нерозподілений прибуток приєднаний до статутного капіталу.

Варіант З

 1. Акціонерне товариство обміняло акціонерам акції на облігації.

 2. Перераховані грошові засоби з поточного рахунку банка в національній валюті на біржу для купівлі іноземній валюти.

Варіант 4

 1. Придбані товари у постачальників

 2. Перерахована з поточного рахунку банка в національній валюті заборгованість підприємства Пенсійному фонду.

Варіант5

 1. Перераховані грошові кошти з поточного рахунку банка в іноземній валюті в касу.

 2. Оплачені рахунки постачальників за матеріали з поточного рахунку в національній валюті.

Варіант 6.

 1. Акціонерне товариство обміняло акціонерам облігації на акції.

 2. Перерахована заборгованість підприємства з поточного рахунку в національній валюті в фонд соціального страхування.

Варіант 7

 1. Підприємство отримало від покупця вексель за відвантажену продукцію

 2. Нарахована заробітна плата робітникам і службовцям основного виробництва

Варіант 8

 1. Виплачена заробітна плата робітникам підприємства із каси.

 2. Підприємство видало вексель постачальнику за отримані матеріали.

Варіант 9

 1. Нарахована амортизація по основним засобам офісу малого підприємства.

 2. Мале підприємство придбало акції акціонерного товариства, заплативши за них з поточного рахунку в національній валюті.

Варіант 10

 1. Зроблені відрахування на соціальне страхування робочим основного

  виробництва.

 2. Перераховані з поточного рахунку в національній валюті платежі бюджету.

 

II. Практична частина

Завдання 9. Складіть шахову оборотну відомість на основі наступних господарських операцій (суми приводяться студентом самостійно):

 1. Відпущені матеріали зі складу в основне виробництво.

 2. Нарахована заробітна плата робітникам і службовцям основного виробництва.

 3. Перераховані грошові кошти з поточного рахунку в національній валюті в касу.

 4. Виплачена заробітна плата робітникам і службовцям із каси.

 5. Надійшли матеріали на склад від постачальників.

 6. Оплачені рахунки постачальників за матеріали з поточного рахунку в національній валюті.

 7. Нарахована амортизація по основним засобам основного виробництва.

 

Завдання 10. Як взаємопов'язані аналітичні рахунки з синтетичними рахунками? Наведіть приклад в формі оборотної відомості аналітичного обліку.

 

Завдання 11. Вкажіть терміни зберігання документів:

Варіант 1

а) журнали

б) особові рахунки робітників і службовців.

Варіант 2

а) довіреності;

б) головна книга.

Варіант З

а) річна бухгалтерська звітність;

б) договори про матеріальну відповідальність.

Варіант 4

а) рахунки-фактури;

б) відомості.

Варіант 5

а) квартальна бухгалтерська звітність;

б) розрахунково-платіжна відомість.

Варіант 6

а) акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності організацій;

б) касові ордери

Варіант 7

а) передаточні баланси;

б) бухгалтерські оправки.

Варіант 8

а) допоміжні таблиці;

б) інвентарні картки обліку основних засобів.

Варіант 9

а) реєстри договорів;

б) журнали реєстрації рахунків.

Варіант 10

а) оборотна відомість за синтетичними рахунками;

б) бухгалтерські книги. 

Наведіть зразки 1-2 документів, які вказані у варіанті.

Завдання 12. Визначити валютні активи та пасиви в балансі на 1 жовтня ц.р., якщо курс долара на 30 вересня склав:

1 варіант – 5,26 грн.        2 варіант – 5,31 грн.

3 варіант - 5,27 грн.        4 варіант – 5,32 грн.

5 варіант - 5,28 грн.        6 варіант – 5,33 грн.

7 варіант - 5,29 грн.        8 варіант – 5,34грн.

9 варіант - 5,30грн.         10 варіант - 5,35 грн.

Валютні активи і пасиви балансу на 1 вересня ц.р. (курс долара США рівний 5,20 грн.):

Валютні активи

"Поточні рахунки в іноземній валюті" - 50 000 грн.;

"Розрахунки з іноземними покупцями" - 10 000 грн.;

"Розрахунки з різними дебіторами" - 5 000 грн.

Валютні пасиви

"Розрахунки з іноземними постачальниками" - 20 000 грн.;

 "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті" - 30 000 грн.;

"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній

валюті" - 40000 грн.

Завдання 13. Визначте сальдо кінцеве по рахункам:

Варіант 1

1) "Виробництво" - сальдо початкове 5 000 грн.; обороти: дебетовий - 800 грн., кредитовий - 2000 грн.

2) "Статутний капітал" - сальдо початкове - 40 000 грн.; обороти: дебетовий - 5000 грн., кредитовий -10 000 грн.

Варіант 2     .

1)  "Доходи майбутніх періодів" - сальдо початкове - 7 000 грн.; обороти:
дебетовий - 2 000 грн.; кредитовий - 1 000 грн.      

2)  "Розрахунки в банках" - сальдо початкове - 15 000 грн.; обороти:
3000 грн.; кредитовий - 5 000 грн.

Варіант 3

1) "Короткострокові позики" - сальдо початкове - 12 000 грн.; обороти: дебетовий - 1000 грн.; кредитовий - 4 000 грн.

2) "Витрати майбутніх періодів" - сальдо початкове - 3 000 грн.; обороти: дебетовий початкове- 3 000 грн.; кредитовий - 1 000 грн.

Варіант 4

1) "Товари" - сальдо початкове - 10 000 грн.; обороти: дебетовий - 5 000 грн.; кредитовий - 15 000 грн.     

2) "Знос необоротних активів" - сальдо початкове - 3 000 грн.; обороти: дебетовий - 400 грн.; кредитовий - 1 500 грн.

Варіант 5

1) "Каса" сальдо початкове - 600 грн.; обороти: дебетовий - 5 000 грн.; кредитовий - 5 000 грн.;

2) "Резервний капітал" - сальдо початкове - 20 000 грн. ; обороти: дебетовий -
1 000 грн., кредитовий - 3 000 грн.

Варіант 6

1) "Нематеріальні активи" - сальдо початкове - 1 000 грн.; обороти: дебетовий -500 грн., кредитовий - 300 грн.;

2) "Додатковий капітал" - сальдо початкове - 8 000 грн.; обороти: дебетовий - 2000 грн., кредитовий -100 грн.

Варіант 7

1) "Основні засоби" - сальдо початкове - 50 000 грн.; обороти: дебетовий - 10 000 грн., кредитовий - 4 000 грн.;

2) "Короткострокові векселі видані" - сальдо початкове - 20 000 грн. ; обороти: дебетовий - 20 000 грн., кредитовий - 10 000 грн..

Варіант 8

1) "Довгострокові інвестиції" - сальдо початкове - 5 000 грн.; обороти: дебетовий - 10 000 грн., кредитовий - 3 000 грн.;

2)  "Торгова націнка" - сальдо початкове - 2 000 грн.; обороти: дебетовий - 100 грн., кредитовий - 1 000 грн.

Варіант 9

1) "Забезпечення виплат відпусток" - сальдо початкове -7000 грн.; обороти: дебетовий - 3 000 грн., кредитовий - 10 00 грн.;

2) "Виробничі запаси" - сальдо початкове - 10 000 грн.; обороти: дебетовий 5 000 грн., кредитовий - 10 000 грн.

Варіант 10

1) "Капітальні інвестиції" - сальдо початкове - 4 000 грн.; обороти: дебетовий - 3  000 грн., кредитовий - 1 000 грн.;    ,

2) "Довгострокові позики" - сальдо початкове - 2 000 грн.; обороти: дебетовий – 1 000 грн., кредитовий - 5 000 грн. 

Завдання 14. Визначте: - власний капітал підприємства, - коефіцієнт автономії, за даними, наведеними нижче: 

Варіант

Активи (тис. грн.)

Зобов'язання (тис. грн.)

1

50

10

2

70

20

3

100

40

4

120

70

5

90

45

6

80

60

7

60

30

8

40

15

9

130

50

10

140

80

 

Завдання 15. Складіть сальдовий баланс по синтетичним рахункам на початок місяця за наступними даними (у грн.): 

Найменування рахунків

 

 

 

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Основні засоби

5400 15000

7000 6000

12000 8200

9300 3500

4000 10000

Довгострокові фінансові інвестиції

4000 6000

3000 7000

2000 7500

1000 8000

5000 2500

Знос необоротних активів

1200 5000

2000 1500

4000 2500

3000 500

1000 5000

Виробничі запаси

3800 6000

2500 5300

1500 7000

4000 8000

3000 11000

Виробництво

500

1000

600 1100

700 1200

800 1300

900 1400

Товари

2000 7000

3000 8000

4000 9000

5000 10000

6000 11000

Каса

100 600

200 700

300

800

400 900

500 1000

Розрахунки в банках

10000 15000

11000 16000

12000 17000

13000 18000

14000 19000

Розрахунки з покупцями та замовниками

9100 5000

1000 6000

2000 7000

3000 8000

4000 10000

Статутний капітал

17680

33392

11020 22000

11460 25380

14340 19800

19736 24940

Нерозподілений прибуток

3000 9000

4000 10000

6000 11000

7000 12000

8000 14000

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

3500 1000

400 3000

800 2500

4000 5000

2000 7000

Розрахунки за страхуванням

2520 1908

2880 3600

3240 4320

2160 5400

1764 3960

Розрахунки з оплати праці

7000 5300

8000 10000

9000 12000

6000 15000

4900 11000

 

III. Методичні вказівки по виконанню завдань контрольної роботи.

Варіант контрольної роботи студент вибирає по першій літері прізвища: 

1 варіант - А-В,

2 варіант - Г-Е,

З варіант - Ж-И,

4 варіант - К-М,

5 варіант - Н-О,

6 варіант - П-Р,

7 варіант - С-У.

8 варіант - Ф-Ц:

9 варіант - Ч-Щ,

10 варіант-Є-Я.

При  виконанні  Завдання  1 використовується  Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. В другому завданні необхідно дати характеристику етапів облікового процесу: первинне документування, ведення облікових регістрів, складання звітності. В 2-3 завданнях доцільно навести приклади облікових записів по журнальній та спрощеній формах бухгалтерського обліку.

При виконанні Завдання 4 необхідно врахувати, що на активних рахунках враховуються засоби підприємства, на пасивних - капітал і зобов'язання. Активно-пасивні рахунки можуть мати або дебетове або кредитове сальдо або розгорнуте (одночасно і дебетове і кредитове).

При  виконанні  Завдання  5   потрібно  використовувати  баланс підприємства.

В Завданні 6 необхідно привести приклади рахунків: матеріальних, грошових, розрахункових, капіталу, контрарних, додаткових, збирально-розподільчих, звітно-розподільчих,    калькуляційних,    фінансово - результатних.

При виконанні Завдання 7 необхідно використовувати План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, в якому подані синтетичні рахунки і субрахунки.

В Завданні 8 господарські операції необхідно розподілити на 4 групи, використовуючи формули:

ΣА+и1- и1=ΣП

ΣА= ΣП+ и2- и2

ΣА+ и3= ΣП+ и3

ΣА- и4= ΣП - и4 

де А - актив балансу; П - пасив балансу; и1- зміни в активі балансу; и2 - зміни в пасиві балансу; и3 - зміни в активі і в пасиві балансу (збільшення); и4 - зміни в активі і в пасиві балансу (зменшення).

В Завданні 9 визначити кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку і скласти шахову відомість за формою:

 Кредит

 Дебет 

 

 

......................

Всього

 

 

 

 

 

.................

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

При виконанні Завдання 10 необхідно скласти відомість аналітичного обліку в грошовому виразі (наприклад, по рахунку "Виробничі запаси" або ін.)

При визначенні строків зберігання документів в Завданні II необхідно використовувати Наказ Головного архівного управління при КМУ від 20.07. №41 "Про терміни зберігання типових документів".

При виконанні Завдання 12 необхідно визначити курсові валютні різниці.

В Завданні 13 сальдо кінцеве визначається за правилом активних і пасивних рахунків. 

В Завданні 14 необхідно використовувати формули:

Активи = Капітал + Зобов'язання

 

К автономії =

Власний капітал

Активи

В Завданні 15 сальдовий баланс скласти за наступною формою:

Назва рахунків

Сальдо початкове

Дебет

Кредит

 

 

 

..........

 

 

Всього

 

 

В цій таблиці сальдо по дебету всіх рахунків повинно дорівнювати сальдо по кредиту всіх рахунків.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!