Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2057 Приклади оформлення бібліографічного опису джерел у посторінкових посиланнях і списку використаних джерел

Приклади оформлення бібліографічного опису джерел у посторінкових посиланнях і списку використаних джерел

« Назад

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ   У ПОСТОРІНКОВИХ ПОСИЛАННЯХ І СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

                                  

 

 

 

 

 

 

Опис

закону, кодексу

Декларація про державний суверенітет України : Декларація Верховної Ради УРСР від 16.07.1990   55-ХІІ // Відомості Верхо­вної Ради України. - 1990. - № 31. - Ст. 429.

 

Цивільний кодекс України : затверджений Законом України від 16.01.2003 435-ІV (із змін. та дон.) // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - 40. - Ст. 356.

 

Кримінально процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. - К. : Парлам. вид-во, 2006. - 207 с.

 

Про міжнародне приватне право : Закон України від 23 червня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 32. - Ст. 422.

 

Про виключну (морську) економічну зону України : Закон України від 16 травня 1995 р. № 162/95-ВР  (із змін. та доп., внес. законами від 6 березня 1996 р. № 81/96-ВР; від 17 грудня 1996 р. № 607/96-ВР; від 3 квітня 2003 р. № 662 ІV (662-15 ); від 13 січня 2011 р. № 2947-VІ (2947-17))  // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 21. – Ст. 152; 1996. - № 15. - Ст. 70; 1997. - № 6. - Ст. 49; 2003. - № 27. - Ст. 209; 2011. - № 32. - Ст. 316.

 

Про Дію міжнародних договорів на території України : Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992. - №10. - Ст. 137.

 

Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй морського права 1982 року та Угоди про iімплементацію Частини XI Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року : Закон України від 3 червня 1999 р. // Відомості  Верховної Ради України. - 1999. - № 31. - Ст. 254.

 

 

 

Підзаконні акти

 

Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР : Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. N° 1545-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 46. - Ст. 621.

Про внесення змін до статей 59, 61 Регламенту Верховної Ради

України : Постанова Верховної Ради України від 19 вересня 2006 р. № 157-V // Офіц. вісник України. - 2006. - № 38. - Ст. 2585.

Підзаконні

акти

Про концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента України від 10травня 2006р.  №361/2006 // Офіц. вісник України . - 2006. - №19. - Ст.1376.

 

Про створення єдиної системи військової освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. // Офіц. вісник України. - 1997. - № 52. - Ст. 1279.

 

Положення про військові комісаріати : затв. Постановою Кабі­нету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. // Уряд. кур'єр. - 2001. – 3 жовт.

 

Міжнародні

договори

Венская конвенция о  праве  международных договоров от 23 мая 1969 г. / А. В. Трояновский, Ю. В. Чайковский ; под ред. засл. юриста Украины, зав. каф. Междунар. права и междунар. отношений Одес. нац. юрид. акад. к.ю.н., проф. М. Е. Черкеса // Международное право: сб. док. - О.: Фенікс, 2010. - С. 101-131.

 

Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 ав­густа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов // Женевские конвенции от 12 авгус­та 1949 года и Дополнительные протоколы к ним. - М.: МККК, 2003. - С. 227-318.

 

Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 ав­густа 1949 года, касающийся защиты жертв вооруженных кон­фликтов немеждународного характера  // Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним. - М.: МККК, 2003. - С. 319-331.

Женевская конвенция об открытом море от 29 апреля 1958 г. : сб. междунар. договоров СССР по вопросам мореплавания. - М. : Гл. упр. навигации и океанографии МО СССР, 1988. - С. 9-18.

 

Міжнародні договори

Договір між Україною та Румунією про режим українсько-румунського державного кордону, співробітництво та взаємну  допомогу з прикордонних питань 2003 р. [Електронний ресурс]  //Законодавство України.  - Режим доступу:  http//portal.rada.gov.ua/

 

Акти міжнародних міжурядових

Організацій і міжнародних

конфедерацій

Заключительный акт Конференции ООН по запрещению или ограничению применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, Женева, 10 октября 1980 г. // Справочная правовая система «Консультант плюс».

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. / А.В. Трояновский, Ю. В. Чайковский; под ред. засл. юриста Украины, зав. каф . междунар. права и междунар. отношений Одес нац, юрид. акад. к.ю.н., проф. М. В. Черкеса // Международное право : сб. док. - О.: Феникс, 2010. – С. 46-55.

 

Определение агрессии [Электронный ресурс]: Резолюция, принятая XXIX сессией Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря

1974 г. . - Режим доступу: www.un.org/russian/documen/convents.htm. 21.10.2003.

 

Принципи міжнародного співробітництва відносно виявлення арешту видачі й покарання осіб, винних у військових злочинах і злочинах проти людства [Електронний ресурс] : Резолюція  3074 (XXVIII) Генеральної Асамблеї ООН від 3 грудня 1973 р. - Режим доступу: www.portal.rada.gov.ua

 

Книга

(одного-двох авторів)

Аленин Ю. П.  Процессуальные   особенности   производства следственных действий / Ю. П. Аленин. - О. : Юрид. лит., 2002. - 232 с.

 

Ануфриева Л. П. Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые категории  / Л. П. Ануфриева. - М.: Спарк, 2002. - 415 с.

 

Бервено С. М. Проблеми договірного права України : монографія  / С. М. Бервено. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 392 с.

 

Ківалов С. В. Парламентський контроль за діяльністю органів ви­конавчої влади в України: монографія / С. В. Ківалов, І. К. Залюбовська. - О.: Юрид. літ., 2004. - 152 с.

 

Кивалова Т. С Дипломная (магистерская) работа по междуна­родному праву : методика написания, правила оформления, по­рядок защиты / Т. С. Кивалова, Т. Р. Короткий ; Одес. нац. юрид. акад. – О.: Фенікс, 2003. – 56 с.

 

Корецкий В. М. Очерки англо-американской доктрины и практи­ки международного частного права  / В. М. Корецкий. - М.: Юридиздат МЮ СССР, 1948. – 396 с.

 

Крижановський А. Ф. Правовий порядок в Україні: витоки, кон­цептуальні засади, інфраструктура : монографія / А. Ф. Крижа­новський. - О.: Фенікс, 2009. - 504 с.

 

Оборотов Ю. Н. Традиции и обновление в правовой сфере: вопросы теории (от познания к постижению права) / Ю. Н. Обо­ротов. - О.: Юрид. літ., 2002. - 278 с.

 

Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право : підручник / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. - 4-е вид., перероб. і доп. - К.: Атіка, 2009. - 500 с.

 

 

Книга трьох авторів

Буткевич В. Г. Міжнародне право. Основні галузі : підручник / В. Г. Буткевич, В. В. Мицик, О. В. Задорожний ; за ред. В. Г. Буткевича. - К.: Либідь, 2004. - 608 с.

 

Микієвич М. М. Європейське право навколишнього середови­ща : навч. посіб. /М. М. Микієвич, Н. І. Андрусевич,Т. О. Будяко­ва. - Л., 2001. – 256 с.

Хейфец Ф. С. Недействительность сделок по российскому граж­данскому праву / Ф. С. Хейфец, В. Я. Янкелович, III. Т.Арзуманянц. - М.: Юрайт, 1999. - 144 с.

 

Шпилевой К. О. Арест судов  : международно-правовое регулирование  / К. О. Шпилевой, Т. Р. Короткий, Л. Н. Буряченко. - Фенікс, 2004. - 84 с.

Книга чоти­рьох и біль­ше авторів

Киселев Н. Н. Социально-правовые аспекты клонирования чел века /Н. Н. Киселев,Т. Р. Короткий, А. Н. Кравченко [ и др.]; предисл., сост.

Е. Н. Шевчук, Т. Р. Короткий. - О.: .Латстар,2001. – 254 с.

 

Правничий довідник для професійних суддів / П. П. Музиченко В. В. Дудченко, М. Р. Аракелян [та ін. ] ; за заг. ред. С.В. Ківалова. - О.: Юрид. літ., 2003. - 600 с.

 

Цивільне право України : підручник : у 3 кн. / Є. О. Харитонов Р. О., Стефанчук, А. І. Дрішлюк [та ін.] ; за ред. Є. О. Харитонова, А. І. Дрішлюка. - О.: Юрид. літ., 2005. - Кн. 1. - 528 с.

Коментарі

до кодексів

і законів

Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. комент. /авт. кол.: С. В. Ківалов, О. I. Харитонова, О. М. Пасенюк [та ін.]; за ред. С. В. Ківалова, О. І. Харитонової. - 2-е вид. - X. : Одісей, 2007. - 552 с.

 

Ківалов С. В. Закон України «Про державну службу» :  наук.-практ. комент. / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова. - 2-е вид., змін. і

доп. - О.: Фенікс, 2009. - 692 с.

 

Антології та хрестоматії

Таможенная политика и таможенное право в Украине. – О.: Юрид. літ., 2006. - 360 с. - (Антологія правової думки. Одеська школа права).

 

Хрестоматія з історії держави і права України : у 2 т.: навч. посіб. для студ. юрид. вищих навч. закладів і фак. / ред. і укл. В. Д. Гончаренко. - К.: Ін Юре, 1997. - Т. 1: 3 найдавніших часів до початку XX ст. - 463 с; Т. 2 : Лютий 1917 р. - 799 с.

 

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. - 3-є вид., перероб. та доп. - К.: Атіка, 2005. - 1064 с.

Підручник і навчальні

 посібники

Ківалов С В. Адміністративне право України : навч.-метод. посіб. /С.В. Ківалов, Л. Р. Біла. - 2-е вид., перероб. і доп. - О.: Юрид. літ., 2002. - 312 с.

Ківалов С.В Державна служба в України :підручник /С.В. Ківалов, Л.Р.Біла.- О.: Юрид. літ., 2002. – 368 с.

 

Природноресурсове право України : навч. посіб. / за ред. I. I. Каракаша. - К.: Істина, 2005. - 376 с.

 

Репецький В. М. Міжнародне гуманітарне право: підручник / В. М. Репецький, В. М. Лисик. - К.: Знання, 2007. - 467 с.

 

 

 

Розділ

із монографії підручника

Короткий Т. Р. Глава V. Комплексный анализ международно-правового механизма охраны морской среды от загрязнения с судов; Глава VI. Проблемы возмещения ущерба при загрязнении морской среды с судов // Экономико-экологическая безопасность морехозяйственной деятельности : монография / под общ. ред. Б. В. Буркинского, В. М. Степанова. - X.: Фенікс, 2008. - С. 153-252.

Збірники

нормативних

актів

Международные контракты : сб. междунар. нормативных актов / сост. Т. С. Кивалова, Т. Р. Короткий ; под ред. проф. М. Е. Черке­са. - О.: Фенікс, 2003. - 455 с.

Международное право : сб. док. / А. В. Трояновский, Ю. В. Чай­ковский; под ред. засл. юриста Украины, зав. каф. междунар. пра­ва и междунар. отношений Одес. нац. юрид. акад. к.ю.н., проф. М. Е. Черкеса. - О.: Фенікс, 2010. - С. 101-131.

Международное право. Ведение военных действий : сб. Гааг­ских конвенций и иных междунар. док. - 4-е изд., доп. - М. : Международный Комитет Красного Креста, 2004. - 372 с.

 

Методичні вказівки

Кивалова Т. С. Международное частное право : метод. указ. по учеб. дисциплине / Т. С. Кивалова, Т. Р. Короткий ; под ред. М. Е. Черкеса; Одес. нац. юрид. акад. - О.: Фенікс, 2004. - 92 с.

 

Короткий Т. Р. Право міжнародної безпеки : метод. вказ. з навч. дисципліни / Т. Р. Короткий, А. П. Ладиненко, С. С. Нестеренко. - О.: Фенікс, 2009. - 72 с.

Багатотомні видання

Статути Великого князівства Литовського : у 3 т.  / за ред. С. Kiвaлова, П. Музиченка, А. Панькова. - О.: Юрид. літ., 2004 - 2003. 

 

Цивільне право України : підручник : у 3 кн. Кн. 2 / Є. О. Харитонов, О. I. Харитонова, О. А. Підопригора [та ін.] ; за ред. Є. О. Харитонова. - О.: Юрид. літ., 2006. - 440 с.  

                                              

Екологічне законодавство України : зб. нормативних актів,  судової та арбітражної практики : у 2 кн. Кн. 2 / упор. Є. С. Бердніков, Л. О. Бондар, І.І.Каракаш, Т. Р. Короткий ; за ред. д-ра юрид, наук, проф., чл.-кор. АПН України О. О. Погрібного, канд.  юрид. наук. доц. І.І. Каракаша. - О.: Латстар, 2001. - 644 с. 

                            

Статті у збірни­ках статей і матеріалів

Ківалова   Т.   С   Неправомірні   дії   як   підстава   виникнення зобов'язань за римським приватним правом / Т. С   Ківалова «Римське право та сучасність», V Міжнар. наук.- метод. конф. (2008; Одеса). V Міжнародна науково-методична конференція «Римське право та сучасність» : [матеріали] / за заг. ред. Є. О. Xа-ритонова. - О.: Фенікс, 2008. - С 141 -143.

 

Короткий Т. Р. Интеграционные образования и эволюция между-народного права [Електронний ресурс] // «Федерализм и регионализм: приоритеты XXI века», 2-я Междуна. науч.конф.(2009). 2-я Международная научная конференция «Федерализм и регионализм: приоритеты XXI века», 2009 г.: [материалы]. - (Бюл. Владикавказ, ин-та упр. - 2009. - № 29). - Режим доступу: http online.ru/rus/science/bulletine/29.html

 

Статті

у збірни­ках статей і матеріалів

Стецюк П.До концепції законодавства про державні символи

України / П.Стоцюк // Концепції розвитку законодавства України, наук-практ конф. (1999; Київ). Науково-практична конференція «Концепція розвитку законодавства України», 12-14 трав­ня 1999 р. : [матеріали]. - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996. - С. 201-210.

 

Статті

в періодичних

виданнях

Баулін Ю. Кримінальна відповідальність: сутність, зміст та пра­вова форма / Ю. Баулін // Вісник Акад. правових наук України : зб. наук. пр. - 2004. - № 2 (33) - 3 (34). – С. 624-635.

Каракаш И. И. Эколого-правовое образование и формирова­ние экологической культуры / И. И. Каракаш, Т. Р. Короткий, Е. Н. Шевчук // Юрид. вестник. - 2001. - № 3. - С. 123-125.

Ківалов С. В. На вирішальному етапі реформування судоустрою, судочинства і прокуратури / С В. Ківалов // Вісник прокурату­ри. - 2009. - № 4. - С 3-8.

Короткий Т. Правові аспекти клонування людини / Т. Корот­кий // Вісник Нац. акад. наук України. - 2002. - № 3. – С. 46-52.

Статті в газетах

Кивалов С. В. Пути усовершенствования конституционных основ судоустройства и судопроизводства / С. В. Кивалов // Голос Украины. - 2008. - 24 июня. - С. 6-7.

Короткий Т. «Коломбины» просят взлета (малоизвестные страницы минувшей войны) / Т. Короткий, Р. Короткий  // Моряк Украины. - 2005. - 4 мая.

Против пиратов - мощью права: интервью с зам. Генерально­го прокурора РФ А. Звягинцевым // Красная Звезда. - 2009. -10 июня.

 

Енциклопедії, словники

Буше-Сольнье Ф. Практический словарь гуманитарного права / Ф. Буше-Сольнье; пер. с фр. Е. Кирпичниковой, В. Садитдиновой. - 2-е изд., доп. и расшир. - М.: МИК, 2008. - 640 с.

Європейський Союз : словник-довідник / ред.-упоряд. М. Марченко. - 2-е вид., оновл. - К.: К.1.С., 2006. - 138 с.

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //djc.academic.ru/ dic.nsf/brokgauz_efron/72111/Heчаев

Юридична енциклопедія для юнацтва / за ред. С. В. Ківалова, Ю. М. Оборотова. - О.: Юрид. літ., 2006. - 404 с.

 

Статті в енцикло­педіях і словниках

Державне управління / С. В. Ківалов // Юрид. енциклопедія для юнацтва / за ред. С. В. Ківалова, Ю. М. Оборотова. - О.: Юрид літ., 2006. - 404 с.

 

Право   на   доступ   до   моря  внутріконтинентальних держав  /О. Ф. Висоцький, Т. Р. Короткий // Юрид. енциклопедія. - 2003. - Т.5. - С.20.

 

Дисертації

Зелінська Н. А. Міжнародно-правова концепція міжнародного злочину : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Н. А. Зелінська; Одес.нац. юрид. акад. - О., 2006. - 486 с.

Оборотов Ю. М. Традиції та новації в правовому розвитку: загальнотеоретичні аспекти : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Ю.М. Оборотов; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2003. - 379 с.

 

Автореферати

Гурджі Ю. О. Правовий захист особи в кримінальному процесі України: теорія та методологія : автореф. дис.... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Ю.О. Гурджі; Одес. нац. юрид. акад. - О., 2007. - 40 с.

 

Зелінська Н. А Міжнародно-правова концепція міжнародного

злочину: афтореф.дис. ..д-ра юрид. наук: 12.00.11 / Н. А. Зелінська; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2007. - 34 с.

 

Кравцов Д. В. Фінансово-правове регулювання інвестиційної ді­яльності в України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Д. В. Кравцов; Одес. нац. юрид. акад. - О.. 2005. - 19 с.

Краснов Є. В. Основні трудові права: міжнародні стандарти і за­конодавство України: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Є. В. Краснов; Одес. нац. юрид. акад. - О., 2008. - 20 с.

 

Підгородинський В. М. Відповідальність за торгівлю людьми за кримінальним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. М. Підгородинський ; Одес. нац. юрид. акад. - О., 2005. - 19 с.

 

Серафімов В. В. Адміністративний примус у сфері торговельно­го мореплавства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. В. Серафімов ; Одес. нац. юрид. акад. - О., 2000. - 22 с.

Електронні ресурси

Преступления на почве ненависти в регионе ОБСЕ: инциденты и меры реагирования: годовой отчет Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ [Електронний ре­сурс].     -     Режим     доступу:     http://www.osce.org/publications/ odihr/2007/09/26296_931 _ru.pdf.

 

Книги і статті іноземними мовами

Durham H. The Changing Face of Conflict and the Efficacy of International Humanitarian Law, Kluwer Law International / H. Durham, T.L.H. McCormack. - The Hague/London/Boston, 1999.

 

Mallison W. T. The Judicial Status of Irregular Combatants under

International Humanitarian Law / W. T. Mallison, S. V. Mallison;

9 Case W. Res. J. Int'l L. 39, 62 (1977).

 

Roberts Adam. Counter-terrorism, Armed Force and the Law of War / Adam Roberts // Survival. - 2002. - Vol. 44, N 1,7,11-15.

 

  

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ   

1. Бойко П. Оскарження постанови про порушення кримінальної спра¬ви / П. Бойко // Юрид. Україна. - 2003. - № 7. – С. 74-77.

2. Бринцев В. Досудове слідство: судовий слідчий чи «следственный су-дья»? / Б. Бринцев // Право України. - 1997. - № 7. – С. 7-9.

3. Варфоломеєва Т. В. Процесуальні, криміналістичні та етичні аспекти захисту / Т. В. Варфоломеєва // Вісник Академії правових наук України. - 2002. - № 3. – С. 141-151.

4. Васильева Е. Г. Меры уголовно-процессуального принуждения [Елект-ронний ресурс]: монография / Е. Г. Васильева. - Уфа: Изд-во Башкир, гос. ун-та, 2003. - Режим доступу: http://wyAv.kalinovsky-k.narod.ru

5. Глинська Н. В. Обґрунтування рішень у кримінальному процесі : авто реф. дис.... канд. юрид. наук : 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Н. В. Глинська. - X., 2003. - 20 с.

6. Гловюк І. В. Розгляд судом подань про застосування запобіжного за-ходу у вигляді взяття під варту / І. В. Гловюк // Українська державність та право на рубежі сторіч : регіональний наук. юрид. альманах / за заг. ред. проф., д-ра юрид. наук Ю. М. Оборотова. - О., 2006. – Вип. 1. – С. 78-81.

7. Грошевий Ю. М. Проблеми удосконалення законодавства, що регулює кримінально-процесуальну діяльність / Ю. М. Грошевий // Вісник Ака-демії правових наук України. - 2003. - № 2-3. - С 686-698.

8. Гуськова А. П. К вопросу о судебной защите прав и свобод человека, гражданина в российском уголовном судопроизводстве / А. П. Гуськова // Рос. судья. - 2005. - № 6. - С. 11-14.

9. Гуценко К. Ф. Уголовный процесс западных государств / К. Ф. Гуценко, Л. В. Головко, Б. А. Филимонов. - М., 2001. - 480 с.

10. Давыденко Л. М. Некоторые вопросы теории и практики применения меры пресечения в виде заключения под стражу / Л. М. Давыденко, П. М. Каркач, А. В. Кондратьев // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи. - К.; X.: Юрінком Інтер, 2002. - С. 221-224.

11. Єськов С. Деякі питання вдосконалення процедури надання судового дозволу на негласні оперативно-розшукові заходи / С. Єськов // Вісник Академії правових наук України. - 2006. - № 3. – С. 236-243.

12. Жеребятьев И. Некоторые вопросы реализации правосудия в уголовном судопроизводстве / И. Жеребятьев, А. Шамардин // Уголовное право. - 2004. - № 3. - С. 82-84.

13. Іваницький С. О. Право особи на розгляд її справи незалежним і без-стороннім судом у світлі рішень Європейського Суду з прав людини / С. О. Іваницький // Вісник Верховного суду України. - 2005. - № 12. - С. 21-23.

14. Кирій Л. Сутність, поняття і значення відомчого контролю при вирі-шення питання про відмову у порушенні кримінальної справи / Л. Кирій // Право України. - 2005. - № 4. - С.66-69.

15. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.portal.rada.gov.ua

16. Конституция Италии 1947 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.italia-ru.it/node/4657

17. Конституция Республики Беларусь 1994 г. [Електронний ресурс]. - Ре-жим доступу: http://www.belarus.net/conendru.htrn

18. Конституция Российской Федерации 1993 г. [Електронний ресурс). - Режим доступу: http://www.constitution.ru/

19. Конституція України : затверджена Законом України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР (зі змін., внесеними згідно із Законом України від 1 лютого 2011 № 2952-V1 (2952-17) // Відомості Верховної Ради Украї ни. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141; 2011. - № 10. - Ст. 68.

20. Король В. Таємниця банківського (грошового) вкладу громадян та її правова охорона у сфері кримінального судочинства України / В. Ко-роль // «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні», IX Регіонал. наук.-практ. конф. (2003 ; Львів). IX Регіональна науково-практична   конференція   «Проблеми   державотворення   і   захисту прав людини в Україні», 13-14 лют. 2003 p. : [матеріали]. - Л., 2003. - С. 416-419.

21. Куцин М. М. Функції суду як органу судової влади у кримінальних справах / М. М. Куцин // Часопис Київ, ун-ту права - 2006. - № 1. -С. 148-154.

22. Мак-Брайд Джеремі. Практика Європейського суду з прав людини з питань застосування положень Європейської конвенції з прав люди¬ни, які стосуються запобіжного ув'язнення / Джеремі Мак-Брайд // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. - 2003. - №4.  – С. 157-236.

23. Маляренко В. Головні напрями розбудови кримінального судочин¬ства, структура і зміст майбутнього КПК України / В. Маляренко, П. Пилипчук // Право України. - 2000. - № 8. - С. 11-20.

24. Маляренко В. Т. Перебудова кримінального процесу України в контек-сті європейських стандартів / В. Т. Маляренко. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 512 с.

25. Маляренко В. Т. Про оскарження дій (бездіяльності) та процесуаль¬них рішень органів дізнання, слідчого і прокурора / В. Т. Маляренко // Вісник Верховного суду України. - 2001. - № 6. – С. 50-53.

26. Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.portal.rada. gov.ua

27. О выдаче лиц, совершивших преступления (экстрадиции) : Закон Азербайджанской Республики 2001 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w\vw.base.spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=10369

28. Оскарження дій органів досудового слідства // Юрид. вісник України. - 2002. - 23-29 берез. – С. 6-7.

29. Оскарження дій слідчого та прокурора // Юрид. вісник України. - 2007. - №11. – С. 8.

30. Основной закон Федеративной Республики Германия 1919 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://vivovoco.rsl.ru/VV/LAW7BRD. НТМ

31. Полянський А. Г. Проблема співвідношення функцій правосуддя та судового контролю в діяльності судової влади / А. Г. Полянський // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. - О. : Юрид. літ., 2002. - Вип. 13-14. - С. 575-582.

32. Практика застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Вісник Верховного суду України. - 2005. - № 6. - С 22-29.

33. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо поси-лення правового захисту громадян та запровадження механізмі» реа-лізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист) [Електронний ресурс] : Закон України від 12 січня 2005 р. - Режим доступу: http://wwvv.portaI.rada.gov.ua

34. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 p. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 50. - Ст. 540.

35. Про попереднє ув'язнення : Закон України від 30 червня ) 993 р, (із змін. та доп.) // Відомості Верховної Ради України. -  993. - No 35.    Ст. 360.

36. Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу правопорушни¬ків, 1957 рік, Додаткового протоколу 1975 року та Другого додаткового протоколу 1978 року до Конвенції: Закон України від 16 січня 1998 р. № 43/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 43. - Ст. 129.

37. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. 1998. - № 20. - Ст. 99.

38. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Броган та інші проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1988 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://echr-base.ru/brogan.jsp 25. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Летельєр проти Франції» від 26 червня 1991 р. // Практика Європейського Суду з прав людини. Рішення. Коментарі. - 2001. - № 2. - С 157-176.

39. Романов С. В. Уголовно-процессуальные функции суда в судебном разбирательстве и досудебном производстве по уголовным делам / С. В. Романов // Вестник МГУ. Серия «Право». - 2005. - № 5. - С. 94-111.

40. Российская юридическая энциклопедия / гл. ред. А. Я. Сухарев. - М.: Издат. дом «Инфра-М», 1999. - 1110 с.

41. Сальвиа М., де. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европей¬ской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 год / М. де Сальвиа. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 1072 с.

42. Санін В. Взяття під варту: спірні питання / В. Санін // Юрид. вісник України. - 2004. - № 20. – С. 9.

43. Скарга у порядку ст. 55 Конституції України // Адвокат. - 2003. - № 5. - С. 35-36.

44. Туманянц А. Р. Судовий контроль за законністю і обґрунтованістю процесуальних рішень органів досудового слідства : аптореф. дис. ,.. канд. юрид. наук : 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / А. Р. Туманянц. - X., 1998. - 21 с.

45. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / отв. ред. П. А. Лупинская. - М.: Юристъ, 2004. - 800 с.

46. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 2001 г. [Елект-ронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.roskodeks.ru/codecs/ ygolov-prochtml

47. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года. - М.: Омега Л, 2006. - 272 с.

48. Уголовно-процессуальный кодекс Украины : науч.-практ. коммент. / Ю. П. Аленин, М. Р. Аракелян, Е. Н. Ти дул я нова [и др.] ; под общ ред В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина. - 3-е изд. - X.: Одиссей, 2007. - 1008 с.

49. Уголовный кодекс Грузии 1999 г. / пер. с груз. И. Мериджанашвили ; науч. ред. 3. К. Бигвава. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 407 с.

50. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики 1997 г. [Елек-тронний ресурс]. - Режим доступу: http./Avww.chupanov.narod.ru/ Chinalaw/06/Ol.htm

51. Шевчук С Судовий захист прав людини: практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції / С. Шев¬чук. - К.: Реферат, 2006. - 848 с.           

52. Шиманський Ф. В. Судовий захист прав людини при провадженні оперативно-розшукових заходів / Ф. В. Шиманський // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. - О.: Юрид. літ., 2002. - Вип. 13-14. – С. 453-459.

53. Юридична енциклопедія: у 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. ред.) [та ін]. - К.: Укр. енцикл., 2003. - Т. 5. - 736 с.

54. Юркевич Н. К вопросу о характере деятельности судьи при прекраще-нии уголовного дела в предварительном слушании / Н. Юркевич // Уго-ловное право. - 2003. - № 4. - С. 82. Конституція України : затверджена Законом України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР (зі змін., внесеними згідно із Законом України від 1 лютого 2011 № 2952-V1 (2952-17) // Відомості Верховної Ради Украї ни. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141; 2011. - № 10. - Ст. 68.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!