Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2056 Приклад оформлення розділів дисертації, Національний фармацевтичний університет, НФУ

Приклад оформлення розділів дисертації, Національний фармацевтичний університет, НФУ

« Назад

Міністерство охорони здоров’я України

Національний фармацевтичний університет

 

Приклад оформлення розділів дисертації

На правах рукопису 

Міщенко Володимир Анатолійович 

УДК 615.213:615.32:582.951.4

 

Цілеспрямований пошук протисудомних субстанцій з рослин родини Solanaceae 

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук 

 

Харків – 2013

 

ЗМІСТ 

Перелік умовних позначень

5

Вступ

6

Розділ 1 Перспективи застосування рослин родини Solanaceae з лікувальною метою (Огляд літератури)

7

1.1

Загальна характеристика родини Solanaceae (Пасльонові)

16

1.2

 

17

           1.2.1 Надземна частина картоплі та томат.

18

           1.2.2

19

1.3

 

20

Розділ 2

21

        2.1

 

22

        2.2

 

23

Висновки до розділу 2

24

висновки

25

Список використаних джерел

26

Додатки

27

  

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ВООЗ –

Всесвітня організація охорони здоров’я;

НФаУ –

Національний фармацевтичний університет;

МОЗ –

Міністерство охорони здоров’я України.

  

Вступ 

Актуальність теми

Проблема пошуку ефективних засобів для лікування епілепсії була та залишається актуальною, адже, за даними ВООЗ, у світі майже 0,7% людей страждає на це захворювання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Робота є фрагментом наукових досліджень …..

Мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження було виявлення …..

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:

– проаналізувати наукові першоджерела для виявлення підходів до фітотерапії захворювань ….

Об’єкт дослідження – порівняльне комплексне фармакогностичне дослідження …..

Предмет дослідження – визначення морфолого-анатомічних …….

Методи дослідження

Морфолого-анатомічний, мікрохімічний, ……

Наукова новизна одержаних результатів

У дисертаційній роботі ……

Практичне значення одержаних результатів

Проведені в дисертаційній роботі ……

Особистий внесок здобувача

Усі експериментальні дослідження ……

Апробація результатів дисертації

Основний зміст дисертаційної роботи викладено ……

Публікації

Матеріали дисертації опубліковано у _ роботах …….


РОЗДІЛ 1. Перспективи застосування рослин родини solanaceae з лікувальною метою (Огляд літератури) 

1.1 Загальна характеристика родини Solanaceae (Пасльонові) 

Родина Пасльонових (Solanaceae) вважається …….[1]. 

1.1.1 Екстракти баклажанів та їх фармакологічна дія 

Надземною частиною баклажанів цікавиться багато вчених різних країн. 

1.1.1.1 Екстракти баклажанів та їх фармакологічна дія 

Етанольні екстракти тайського зеленого баклажану ….. 

З першого розділу висновки роблять у формі резюме або у формі висновків 

Висновки до розділу 1 

1. Здійснено порівняльний макро- та мікроскопічний аналіз надземних частин дурману….

2……….

За такими правилами оформлюють всі розділи дисертації 

Висновки

Список використанних джерел

Додатки

Додатки оформлюють згідно правил наведених в ДСТУ 3008-95 

Якщо потрібно виділити текст, то використовують курсив.

Визначення вмісту поліфенольних сполук у екстрактах рослин родини Пасльонові.0,5 г сухого екстракту, отриманого після висушування водного, водно-спиртового або …..

Приклад оформлення рисунків 

Рис. 4.2 Хроматограма ліпофільних сполук 

Приклад оформлення формул

де: m1 – маса випробовуваного зразка, г;

m2 – маса пірогалолу, г.

Приклад оформлення таблиць 

Таблиця 1.4

Показники довжин хвиль 

 

Екстракти

Екстракти

Екстракти

Водн.

Водн.-сп.

Сп.

Водн.

Водн.-сп.

Сп.

Водн.

Водн.-сп.

Сп.

λ, нм

417

418

418

418

417

419

418

420

419

 

Якщо таблиця розміщена на декількох сторінках (тобто розривається)

Таблиця 1.5

Метрологічні характеристики методики 

ЛРС

Хсер

S2

Scеp

Хсер±Δx

ε, %

1

2

3

4

5

6

Екстракти

Водний

0,018

0,001·10-2

0,017

0,018±0,005

27,674

Водно-спиртовий

0,022

0,001·10-2

0,001

0,022±0,004

21,881

Спиртовий

0,031

0,001·10-1

0,004

0,031±0,011

38,173

 

З наступної сторінки

Продовж. табл. 1.5

1

2

3

4

5

6

Екстракти

Водний

0,021

0,002·10-1

0,002

0,021±0,006

22,682

Водно-спиртовий

0,033

0,005·10-2

0,003

0,033±0,008

27,035

Спиртовий

0,046

0,006·10-1

0,004

0,046±0,009

21,873

 

Приклад оформлення приміток 

Одну примітку не нумерують. Слово «Примітка» друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова «Примітка» ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки. Приклад

Примітка. Водні екстракти 

Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова «Примітки» ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери подають текст примітки.

Приклад

Примітки:

1. Екстракти трави

2. Показники судомної реакції 

Допускається застосовувати замість арабських цифр позначки, наприклад «*».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!