Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2055 Методичні поради щодо складання плану курсової роботи

Методичні поради щодо складання плану курсової роботи

« Назад

Методичні поради щодо складання плану курсової роботи 

Кожна тема вимагає свого конкретного плану, який залежить від об’єкта дослідження, наявності літературних джерел і фактичної інформації, знань та практичного досвіду автора. Тому самостійно складений план курсової роботи студент погоджує з науковим керівником, який після необхідного уточнення затверджує його.

Традиційно, міжпредметна курсова робота має містити наступні розділи:

  • вступ (розкриваються актуальність теми, мета і завдання роботи, зазначається об’єкт дослідження, використані інформація та методи);

  • перший розділ (висвітлюються теоретичні і методичні питання теми);

  • другий розділ (аналітичний);

  • третій розділ (конструктивно-розрахунковий: виконується за матеріалами конкретного підприємства);

  • висновки і пропозиції (наводяться результати дослідження та пропозиції з питань теми щодо роботи підприємства та шляхів її поліпшення. Вони показують, якою мірою досягнуто поставлену мету та вирішено завдання, поставлені у вступі);

  • додатки;

  • список використаних джерел.

Оскільки тема міжпредметної курсової роботи обирається з одного з чотирьох блоків (8-ми вище згаданих наук), студент повинен враховувати особливості написання кожної теми, що має відобразитися і у плані роботи. Для цього нижче наводяться зразки планів міжпредметної курсової роботи, які враховують ці особливості.

 

ЗРАЗКИ ПЛАНУ МІЖПРЕДМЕТНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Блок 1. «Стратегій розвитку, планування та контроль в АПФ»

Наука «Планування і контроль на підприємстві» 

Тема 29. «Планування ефективності виробництва молока»

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Ефективність виробництва тваринницької продукції і методика її планування.

1.1. Суть ефективності та об’єктивна необхідність її підвищення.

1.2. Методика планування економічної ефективності.

РОЗДІЛ 2. Аналіз ефективності виробництва молока та планування обсягу виробництва молока в господарстві.

2.1. Організаційно-економічна характеристика господарства та виробничої системи молочного скотарства.

2.2. Аналіз економічної ефективності виробництва молока.

2.3. Планування відтворення поголів’я та надходження приплоду.

2.4. Планування продуктивності корів, виробництва і використання молока.

РОЗДІЛ 3. Планування економічної ефективності виробництва молока в господарстві.

3.1. Планування витрат і собівартості продукції.

3.2. Обґрунтування цін реалізації, прибутку і рентабельності.

3.3. Аналіз виконання планових розрахунків

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Блок 2. «Організація операційної діяльності та управління

ризиками в АПФ»

Наука «Організація операційної діяльності підприємства» 

Тема 6. «Організація виробничої системи рослинництва та обґрунтування потреби в матеріальних ресурсах»

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи організації виробничої системи рослинництва.

1.1. Поняття виробнича система її суть та різновиди.

1.2. Складові виробничої системи «Рослинництво» в АПФ та моделі її проектування.

1.3. Методи обґрунтування потреби в матеріальних ресурсах галузей рослинництва.

РОЗДІЛ 2. Аналіз організаційних основ існуючої виробничої системи та оцінка її ефективності

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства -  об’єкту дослідження

2.2. Аналіз вхідних та вихідних підсистем забезпечення виробничої системи «Рослинництво».

2.3. Аналіз перетворюючої підсистеми.

2.4. Оцінка рівня ефективності виробничої системи «Рослинництво» та підсистем матеріального забезпечення.

РОЗДІЛ 3. Удосконалення виробничої системи «Рослинництво»

3.1. Розробка детальних моделей проектування виробничої системи у складі: таксонометрична, структурна, динамічна модель.

3.2. Удосконалення вхідних підсистем виробничої системи.

3.3. Оцінка прогнозу ефективності проектованої виробничої системи.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Наука «Обґрунтування управлінських рішень та оцінка ризиків» 

Тема 13. «Обґрунтування стратегії АПФ за допомогою метода «Мозкового штурму»

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Стратегічне управління в АПФ та його необхідність

1.1. Стратегії, їх види  та місце в управлінні АПФ.

1.2. Методи евристичного програмування при розробці стратегії АПФ.

1.3. Метод «Мозкового штурму» як інструмент розробки та прийняття стратегії АПФ.

РОЗДІЛ 2. Аналіз системи прийняття стратегічних управлінських рішень

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства-об’єкту дослідження.

2.2. Аналіз системи прийняття стратегічних рішень на підприємстві.

2.3. Аналіз існуючої стратегії розвитку АПФ.

РОЗДІЛ 3. Розробка стратегії розвитку АПФ

3.1. Обґрунтування стратегічного набору АПФ.

3.2. Обґрунтування кількісних параметрів стратегії.

3.3. Організація та проведення «Мозкового штурму» для розробки та затвердження стратегії розвитку АПФ.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Блок 3. «Організація інноваційної діяльності та потенціал підприємства»

Наука «Економіка та організація інноваційної діяльності» 

Тема 1. «Оцінка та обґрунтування шляхів підвищення інноваційного потенціалу підприємства»

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Інноваційний потенціал і методичні принципи його оцінки.

1.1 Сутність та складові інноваційного потенціалу підприємства.

1.2 Основні чинники розвитку інноваційного потенціалу підприємства.

1.3 Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства.

РОЗДІЛ 2. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства.

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства.

2.2 Аналіз показників оцінки інноваційного потенціалу.

2.3 Оцінка ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства.

РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення інноваційного потенціалу підприємства.

3.1 Створення системи фінансування інноваційної діяльності на підприємстві.

3.2 Вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства.

3.3 Людський фактор підвищення інноваційного потенціалу.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Наука «Потенціал і розвиток підприємства» 

Тема 10. «Формування потенціалу підприємства»

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти формування потенціалу підприємства

1.1   Потенціал підприємства: суть та загальні підходи щодо його формування.

1.2   Основні фактори та передумови формування і розвитку потенціалу підприємства.

РОЗДІЛ 2. Оцінка потенціалу підприємства.

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства.

2.2 Механізм оцінки потенціалу підприємства.

2.3 Аналіз механізму оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

2.4.Оцінка досягнутого рівня використання потенціалу підприємства

РОЗДІЛ 3. Розробка проекту підвищення ефективності формування потенціалу підприємства

3.1 Проблеми формування і оцінки потенціалу підприємства.

3.2 Шляхи вирішення проблем, що пов’язані з формуванням та оцінкою потенціалу підприємства.

3.3.План розвитку потенціалу підприємства.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Блок 4. «Проектний аналіз та управління витратами»

Наука «Проектний аналіз» 

Тема 9. «Оцінка проекту створення власного виробництва комбікормів»

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Проект розвитку сільськогосподарського підприємства та його методологічні основи.

1.1. Розробка проекту розвитку підприємства: функції та місце в системі розвитку підприємства.

1.2. Методичні основи розробки проекту розвитку підприємства.

РОЗДІЛ 2. Характеристика підприємства, дослідження ринку та маркетинг-план.

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства та його господарської діяльності. Обґрунтування підприємницької ідеї.

2.2. Дослідження ринку та маркетинг-план цеху з виробництва комбікормів.

2.3. План виробництва.

РОЗДІЛ 3. Обґрунтування організаційного, фінансового та інвестиційного планів і дослідження ризиків.

3.1. Організаційний план.

3.2. Фінансовий план.

3.3. Інвестиційний план.

3.4. Оцінка ризиків та управління ними в господарстві при запровадженні цеху з виробництва комбікормів.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Наука «Управління витратами»

Тема1. Система управління витратами на підприємстві

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичне обґрунтування системи управління витратами на сучасному підприємстві

1.1 Економічна сутність витрат та їх класифікація.

1.2 Характеристика системи управління витратами.

1.3 Значення ефективності системи управління витратами для успішного функціонування підприємства у сучасних умовах.

РОЗДІЛ 2. Аналіз управління витратами на підприємстві

2.1 Загальна характеристика підприємства.

2.2 Характеристика технологічного процесу виробництва продукції.

2.3 Аналіз витрат за елементами.

2.4 Аналіз собівартості продукції.

2.5 Аналіз фінансових результатів.

РОЗДІЛ 3. Розробка заходів з підвищення ефективності системи управління витратами на підприємстві

3.1. Розробка технологічного заходу, спрямованого на зниження витрат підприємства.

3.2 Розробка організаційного заходу з забезпечення зниження рівня витрат.

3.3 Планування витрат підприємства.

3.4 Планування фінансових результатів діяльності підприємства.

3.5 Оцінка ефективності запропонованих заходів.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Методичні поради щодо написання та оформлення міжпредметної курсової роботи

1. Основні вимоги щодо змісту міжпредметної курсової роботи 

Написання тексту курсової роботи здійснюється шляхом систематизації і оброблення зібраних матеріалів з кожного розділу плану. На цьому етапі узагальнюються теоретичні положення, виконуються необхідні розрахунки, обґрунтовуються висновки та пропозиції, розробляється ілюстративний матеріал. Курсова робота виконується на ПК. Одержаний чорновий варіант роботи (за розділами і цілу роботу) подається науковому керівникові з метою узгодження окремих розділів і розрахунків і після необхідних доповнень та уточнень здійснюється остаточне оформлення роботи.

При цьому студент має обов’язково дотримуватися вимог щодо написання та оформлення міжпредметної курсової роботи, зокрема мають бути виконані наступні вимоги:

1. Титульний аркуш курсової роботи містить найменування вищого навчального закладу; прізвище, ім'я, по батькові студента; назву роботи; прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника; місто і рік (додаток 1).

2. Зміст подають на початку міжпредметної курсової роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків і пропозицій, додатків, списку використаних джерел.

3. Вступ. Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Крім цього, у вступі необхідно подати загальну характеристику курсової роботи в рекомендованій нижче послідовності:

- актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми або наукового завдання.

- мета і завдання дослідження. Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету;

- об’єкт та предмет дослідження. Об'єкт дослідження — це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага курсової роботи, оскільки предмет дослідження визначає тему роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва.

- методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

- практичне значення одержаних результатів. У курсовій роботі, що має теоретичне значення, треба подати відомості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а в роботі, що має прикладне значення — відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації, як їх використати. Відзначаючи практичну цінність здобутих результатів, необхідно подати інформацію про ступінь їх готовності до використання або масштабів використання.

4. Основна частина. Основна частина міжпредметної курсової роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

У розділах основної частини, зокрема в першому розділі, студент узагальнює:

- огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень;

- виклад загальної методики й основних методів досліджень;

- експериментальну частину і методику досліджень;

- відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

- аналіз і узагальнення результатів досліджень.

В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи науковців, він повинен описати основні теоретико-методологічні аспекти досліджуваного явища із зазначенням по тексту джерел, які стали основою написання даного розділу курсової роботи. В залежності від обраної теми, доцільно розглянути розвиток та основні тенденції певного ринку, деякі правові аспекти щодо регулювання окремих галузей АПК, детально розглянути окремі закони та підзаконні акти стосовно функціонування підприємств чи галузі в цілому.

У другому розділі, як правило, аналізують основні параметри обраного напряму досліджень, наводять методи вирішення задач і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення досліджень. В теоретичних роботах розкривають методи розрахунків, гіпотези, що розглядають, в експериментальних — принципи дії тощо.

Обов’язковою складовою другого розділу курсової роботи є використання монографічного методу, зокрема при написанні питання «Організаційно-економічна характеристика підприємства». В даному питанні студент в динаміці (щонайменше за 3 останні роки) аналізує такі групи показників як: показники розміру підприємства, структуру товарної продукції та виробничий напрям підприємства, показники інтенсивності виробництва та використання ресурсів, показники стану та руху основних фондів та ефективності використання оборотного капіталу, показники фінансового стану підприємства, натуральні та відносні показники ефективності діяльності. При можливості до даного питання додається опис організаційної структури управління підприємства, аналіз його виробничих та обслуговуючих підрозділів (для тих, хто обрав тему з блоку №2 – це обов’язкова вимога). За рахунок наведених вище показників студент повинен повністю описати економічний стан досліджуваного підприємства, що дасть можливість далі перейти до аналізу предмета дослідження, який повинен бути досліджений в подальших підрозділах другого розділу (2.2.-2.4).

Предмет дослідження аналізується також в динаміці з використанням натуральних та відносних параметрів. Так, наприклад, якщо підрозділ 2.2. має назву «Аналіз економічної ефективності виробництва молока», студент в динаміці аналізує поголів’я молочного стада ВРХ, її продуктивність та валовий надій, деталізує структуру витрат на утримання молочного стада (в тому числі на одну голову та 1 ц виробленого молока), оцінює реалізаційні параметри продукції (коефіцієнт товарності, обсяги реалізації, повну собівартість, ціну реалізації, виручку від реалізації), вказує місце та роль галузі для підприємства та аналізує показники ефективності виробництва (прибуток, рентабельність виробництва та продажу). Додатково, для окремих тем, можуть бути використані інші показники (параметри діяльності), які повинні розкрити стан предмету дослідження. При цьому можуть використовуватися і інші методи дослідження, які вивчаються студентами на профілях дисциплінах, особливо тих, які формують тематику міжпредметної курсової роботи.

Останнє питання другого розділу курсової роботи може містити елементи планування та проектування. Так, на базі аналізу динаміки змін зовнішнього середовища, в тому числі ринку ресурсу або продукції, студенти можуть запланувати (запроектувати) натуральні параметри розвитку діяльності підприємства враховуючи стан обраної галузі чи досліджуваного ресурсу (процесу). При цьому бажано розробити декілька варіантів розвитку підприємства:

- реалістичний – який є найбільш ймовірним з врахуванням ринкових тенденцій та динаміки розвитку підприємства й обраної галузі (ресурсу);

- оптимістичний – який передбачає, що підприємство за рахунок конкретних проаналізованих та описаних чинників зможе отримати кращі натуральні та вартісні параметри діяльності;

- песимістичний – який передбачає розрахунок несприятливого сценарію розвитку діяльності (наприклад, збільшення витрат на виробництво при зниженні кількості отриманої продукції тощо).

Якщо при написанні другого розділу курсової роботи студент обмежується лише аналітичною частиною, вище наведені сценарії обов’язково мають бути розроблені в першому питанні третього розділу.

У третьому розділі з вичерпною повнотою викладають результати власних досліджень з висвітленням того, як вирішення поставленого завдання дозволяє підвищити ефективність діяльності підприємства. Студент повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених задач, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами за попередній період діяльності підприємства. Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

Крім вище зазначеного, в третьому розділі курсової роботи студент обов’язково має вийти на планові (проектні) показники ефективності діяльності (розвитку) підприємства, навести пропозиції щодо удосконалення та використання резервів підвищення економічної, екологічної, організаційної, соціальної та технологічної ефективності функціонування підприємства або його підрозділів.

При цьому в підрозділах даного розділу деталізуються розрахунки витрат на виробництво продукції (розвиток проекту), витрати на окремі елементи впровадження обраної стратегії чи заходу щодо розвитку (просування) продукту чи послуги. При цьому студент описує розрахунок часткових та загальних нормативів витрат (в натуральному та грошовому виразі), вказує динаміку їх змін та виходить на планову собівартість продукту, рішення чи послуги. Для таких розрахунків необхідно використовувати технологічні карти, поточні та оперативні плани підприємства, бюджети підприємства на плановий рік, програми розвитку підприємства чи галузі тощо.

Обов’язковою складовою третього розділу є розрахунок планових показників ефективності, зокрема планового прибутку, рентабельності виробництва та продажу, інших параметрів, які розкривають поставлені завдання при написанні курсової роботи. Після вище зазначених розрахунків студент обов’язково має провести аналіз отриманих результатів, здійснити їх порівняння з фактичними показниками останнього року діяльності, проаналізувати, як можуть змінитися кінцеві показники діяльності за рахунок зміни проміжних елементів їх формування (проводиться CVP-аналіз, застосовується індексний метод). Після цього студент надає рекомендації щодо сильних та слабких сторін проекту, виокремлює основні бар’єри впровадження розроблених сценаріїв підприємства (реалістичного, оптимістичного, песимістичного).

Слід відзначити, що якщо студент обрав тему міжпредметної курсової роботи з блоку № 4 науки «Проектний аналіз», структура другого та третього розділу може бути адаптована під структуру розділів стандартного бізнес-плану, як наведено у зразку плану даного блоку. За даною тематикою є обов’язковою побудова фінансової моделі проекту в електронному вигляді з допомогою електронних таблиць Excel або іншого програмного забезпечення. У кінцевому підсумку мають бути складені таблиці прогнозних грошових потоків проекту за видами діяльності (операційна, інвестиційна і при необхідності - фінансова). Кожне числове значення в таблиці має бути попередньо розраховане, обґрунтоване і пояснене.

Крім цього, враховуючи специфіку окремих тем міжпредметної курсової роботи, складові та структура робота можуть відрізнятися від вище зазначених за умови їх погодження з науковим керівником та керівником курсу з міжпредметної курсової роботи.

Проте, є ряд методичних підходів, методів дослідження та прийомів, окремих параметрів діяльності, які мають бути в курсовій роботі у другому та третьому розділах незалежно від їх тематики, зокрема:

обов’язкові:

а) для всіх блоків курсових робіт, за винятком тем з науки «Проектний аналіз»: монографічний метод, індексний метод, кошторисний метод, нормативний метод, CVP – аналіз;

б) для курсових робіт з науки «Проектний аналіз»: застосовуються наступні види аналізу: маркетинговий, техніко-технологічний, організаційний, інституційний, оцінка впливу на навколишнє середовище, соціальний вплив проекту, оцінка економічної ефективності. Оцінку економічної ефективності проекту здійснювати за показниками (не менше, ніж): період (строк) окупності, дисконтований період окупності, чиста поточна вартість (NPV), внутрішня норма окупності (IRR);

- рекомендовані (для всіх тем курсових робіт):

а) аналітичні: аналіз оболонки даних (АОД), кореляційно-регресивний аналіз, метод аналітичних групувань, графічний метод, метод оцінки чутливості, побудова графіків Ганта та графів «Торнадо» та інші;

б) математично-конструктивні: методи економіко-математичної оптимізації, прогнозування, симулятивної імітації, критерії прийняття рішень в умовах невизначеності, методи кількісної оцінки ризиків тощо.

5. Висновки і пропозиції. Викладають найважливіші наукові та практичні результати, одержані в курсовій роботі, які повинні містити формулювання розв'язаної наукової проблеми (задачі), її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають методи вирішення поставленої в роботі наукової проблеми (задачі), їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв'язаннями. У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

6. Додатки. До додатків за необхідності доцільно включати допоміжний матеріал, зокрема проміжні математичні доведення, формули та розрахунки, таблиці допоміжних цифрових даних, розрахунки економічного ефекту, інструкції та методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на персональних комп’ютерах, розроблених у курсовій роботі, допоміжні ілюстрації.

7. Список використаних джерел. Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів та заголовків, у хронологічному порядку.

8. Орієнтовний обсяг курсової роботи – 42–64 сторінок комп’ютерного набору. Приблизний обсяг структурних складових тексту міжпредметної курсової роботи (кількість сторінок): вступ – 1,5­–2; основа частина: перший розділ – 10–12; другий розділ – 12–15; третій розділ – 15–20; висновки – 3–5.

2. Вимоги до оформлення міжпредметної курсової роботи

Міжпредметна курсова робота має бути написана українською мовою на ПК та правильно оформлена відповідно до таких вимог:

- текст роботи слід розмістити на аркушах паперу, з полями: ліве - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє - не менше 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка друкарської машини чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою;

- роботу комплектують у такій послідовності: титульна сторін­ка, зміст, вступ, основна частина, висновки і пропозиції, додатки, список використаних джерел. Зразок титульної сторінки наведено у додатку 1;

- заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту, В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. Розділи позначають арабськими цифрами (1, 2, 3 і т. д.), підрозділи — номером розділу та підрозділу через крапку (1.1, 1.2 або 2.1, 2.2 і т. д.). Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. Кожну структурну частину курсової роботи потрібно починати з нової сторінки;

- нумерація сторінок має бути наскрізною, номер сторінки простав­ляють арабськими цифрами у правому верхньому кутку, але на титульній сторінці (перша сторінка роботи) номер сторінки не ставиться;

- ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або в додатках. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 3.1 — перший рисунок третього розділу. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією;

- таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначеннями номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж. табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл.1.2»;

- формули нумеруються арабськими цифрами, і їхній порядковий номер наводять у круглих дужках праворуч від формули. Він має складатися з номера розділу та порядкового номера формули в даному розділі через крапку. Наприклад, (2.1) означає: перша формула в другому розділі.  Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки;

- при написанні курсової роботи студент повинен посилатися на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена курсова робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал, не включений до останнього видання. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є посилання. Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...» або [7, с. 12];

- список використаних джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зокрема потрібну інформацію можна одержати із таких міждержавних і державних стандартів: ГОСТ 7.1 -84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», ГОСТ 7.11-78 «СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описаний».

Приклади оформлення використаних джерел:

однотомне видавництво з одним автором:

1. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник. – 2-ге вид., перероб. Та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 495 с.

однотомне видавництво з двома авторами:

2. Березівський П.С. Організація прогнозування та планування агропромислового комплексу/ Березівський П.С., Михайлюк П.І. . – Львів: «Магнолія плюс», 2006. – 443 с.

однотомне видавництво з трьома авторами:

3. Акофф, Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Р. Л. Акофф, Д. Магидсон, Г. Д. Эддисон; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.: ил. — Предм. указ.: с. 263—265.

однотомне видавництво (чотири і більше авторів):

4. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]; Укр. НДІ продуктивності АПК М-ва аграр. політики України. — К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. — 106 с.

- без автора:

5. Трудове законодавство України [Текст] / [упоряд. О. М. Роїна]. – К. : Скіф : КНТ, 2008. – 425 с.

багатотомні видання:

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

- матеріали конференцій, з’їздів:

7. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

законодавчі матеріали:

8. Кодекс законів про працю України [Текст] : за станом на 22 квіт.2008 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2008 р. – 75 с. – (Бібліотека офіційних видань).

статті із журналів:

9. Аміачна селітра. Технологічний процес мікро капсулювання [Текст] / Б. М. Савченко, В. В. Пахаренко, С. С. Григоренко [та ін.] // Хім. пром-сть України. – 2006. - № 6. – С. 19-20. - Бібліогр.: с. 20.

-  статті із газет:

10. Про законодавче регулювання лізингу персоналу [Текст] : [в Україні, США та ін.] // Праця і зарплата. – 2008. – Травень (№19). – С. 4.

стандарти:

11. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

дисертації:

12. Тунік, І. Г. Розробка та обгрунтування параметрів доочисних транспортерів бурякозбиральних машин [Текст]: дисертація … канд. техн. наук: (05.05.11) / І. Г. Тунік; М-во освіти і науки України, ЛДТУ. — Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2000. — 163 с.

електронні ресурси:

13. Степанов Д. Value-Based Management и показатели стоимости // [Електронний ресурс]. - Режим доступа – www.hr-portal.ru/article/value-based-management-i-pokazateli-stoimosti 

-  додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті і оформляють таким чином: у правому верхньому кутку аркуша з великої літери пишуть слово «Додаток» та зазначають його порядковий номер. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як додаток А. При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою роботи друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ». Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 -другий розділ додатка А; В.3.1 - перший підрозділ третього розділу додатка В. Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2-другий рисунок першого розділу додатка Д); формула (А.1)- перша формула додатка А.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!