Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2054 Методичні рекомендації до оформлення і написання курсових робіт з курсу Туризм, НПУ ім. М. Драгоманова

Методичні рекомендації до оформлення і написання курсових робіт з курсу Туризм, НПУ ім. М. Драгоманова

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

 

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

 

Інститут природничо-географічної освіти та екології

Кафедра туризму

 

Методичні рекомендації до оформлення і написання курсових робіт

 

Київ 2011 р.

Автори-упорядники: 

Бартош. Л. П.

––

викладач кафедри туризму Інституту природничо-географічної освіти та екології, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

Головко Л. В.

––

доцент, кандидат економічних наук кафедри туризму Інституту природничо-географічної освіти та екології, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

 

Технічна верстка: Мельник Ю. І. 

Методичні рекомендації розглянуто та затверджено на засіданні кафедри туризму «__» ___________ 2011 р., протокол №1. Завідувач кафедри: професор Обозний В.В. 

 

 

ЗМІСТ

 

 

ст.

 1. Вимоги до оформлення курсових робіт

4-5

 2. Вимоги до змісту курсових робіт

6

 3. Структура написання курсової роботи

7-8

 Додатки

10-23

 

1. Вимоги до оформлення курсових робіт 

Встановленні наступні формати:    

- аркуш формат А4;

- поля: зліва 30 мм, справа - 10 мм, зверху та низу - 20 мм;

- міжрядковий інтервал 1,5; І шрифт Times New Roman;

- кегель шрифту 14;

- назви розділів/підрозділів - напівжирний шрифт кегель 14;

- нумерація розділів/підрозділів проводиться арабськими цифрами.

Титульна сторінка. На титульній сторінці роботи потрібно вказувати назву:

- міністерства підпорядкування;

- вищого навчального закладу;

- інституту;

- кафедри;

- дисципліни;

- теми.

Також повинно бути зазначеним: курс, спеціальність, ПІБ студента, науковий ступінь наукового керівника, ПІБ наукового керівника (Додаток А).

Нумерація сторінок. Сторінки обов'язково нумеруються у верхньому правому куті. Відлік сторінок слід починати з титульного аркушу. На сторінці, яка є наступною після титульної і де написано зміст робити, повинно бути число «2».

Зміст. Зміст курсової роботи виконує роль плану, саме тому у ньому обов'язково вказують напроти кожного номер сторінки, на яких вони починаються. Зміст курсової роботи повинен вміщуватись на одній сторінці. Дія змісту використовується текст із інтервалом 1,5. Якщо зміст не вміщується на одну сторінку, рекомендується використовувати інтервал 1. Рекомендується використовувати таблицю з прозорими границями для оформлення змісту або функцію автоматичного змісту у програмі Microsoft Word (Додаток Б).

Вступ, кожний розділ, висновки, список використаних джерел слід починати з нової сторінки.    .

Слова «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» пишуться великими буквами, по центру.

Списки. Нумеровані списки складаються так, щоб номер кожного пункту був виділений окремим стовбцем (Додаток В). Якщо після цифри ставиться крапка, то пункт починається з великої букви і також закінчується крапкою. Якщо після цифри ставиться кругла дужка, то пункт починається з малої букви і в кінці кожного пункту ставиться крапка з комою, а після останнього пункту крапка.

Для всіх робіт є обов’язковим наявність виносок та посилань. Посилання вказуються в абзацу у квадратних дужках, без вказування сторінок.

Цитати. Цитати беруться у лапки  і обов'язково супроводжуються посилання на джерела інформації.

Не допускається скорочення слів. Вживання абревіатури дозволяється після того, як у тексті уже використовувалось її змістове словосполучення зі вказівкою у дужках такої абревіатури. Якщо тема курсової така, де необхідне велике використання абревіатур та специфічних скорочень, рекомендується на третій сторінці після ЗМІСТУ і перед ВСТУПОМ подати СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.

Рисунки і таблиці. Вони повинні мати заголовки і нумерацію узгоджену з номером розділу. Тобто, перший рисунок у другому розділі повинен підписуватись «Рис. 2.1.», де крапка ставить після скорочення «Рис.» та кожної цифри.

Додатки. У додатки виносяться:

- графічні зображення;

- рисунки;

- таблиці;

- схеми.

Слово «ДОДАТКИ» пишеться по центру. Кожен додаток починається з нової сторінки, має заголовок, який друкується маленькими літерами з першої великої та літеру, яка його позначає. Форматування відбувається по правому краю. Далі, з нового рядка розмішується сам об'єкт, після якого з нового рядку по центру з великої букви вводиться підпис додатку (Додаток Г).

Для позначення додатків використовуються усі букви українського алфавіту, крім Ґ, Ї, Й, О, Ч, Ь. У випадку великої кількості додатків, рекомендується групування або нумерування за схемою: Додаток АА, Додаток АБ.

Заголовки. Після слова «РОЗДІЛ» ставиться арабська цифра, після неї друкується назва розділу маленькими літерами з першої великої. В кінці назви крапка не ставиться. Форматування по лівому краю (Додаток Д).

Підрозділ нумерується двома числами, перше з них - номер розділу, друге - номер підрозділу. Після кожного числа ставиться крапка. Назва підрозліду друкується маленькими буквами з першої великої (Додаток Е). Допускається пропуск одного рядку між підрозділами для візуального виокремлення. Якщо назва розділу перевищує довжину одного рядку, її потрібно оформити так, щоб під словом «РОЗДІЛ» був відсутній текст (Додаток Є).  Якщо обсяг розділу складає менше 6 сторінок, то така курсова робота може бути забракованою.

Список використаних джерел. Групування використаних джерел проводиться за типом джерела або у алфавітному порядку (Додаток Ж).

2. Вимоги до змісту курсової роботи 

Курсова робота повинна бути логічно побудованою і мати характер цілісного і завершеного дослідження.

Курсова робота містить:

- титульну сторінку, виконується на стандартному бланку:

- зміст курсової із відтворенням назв частин, питань тощо, які розкривають тему та із

- зазначенням номерів сторінок, на яких вони розміщені;

- вступ;

- теоретичну частину;

- обґрунтування пропозицій;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки до курсової роботи.

Структура курсової роботи та обсяг окремих розділів залежать від особливостей теми курсової роботи, але має формуватись з додержанням таких умов:

1) обсяг курсової роботи повинен бути у межах 25-30 сторінок друкованого тексту;

2) кількість сторінок в окремих частинах не регламентується, але має відповідати вимогам достатньої інформативності та обґрунтованості рішень і висновків;

3) найбільш вагомою і, відповідно, великою за обсягом є частина, де обґрунтовується та розраховується ефективність пропозицій;

4) висвітлення положень рекомендацій повинно бути конкретним, без зайвих пояснень і викладень загальновідомих міркувань.

Орієнтованою кількістю сторінок у розділах є така:

- вступ - 1-2 сторінки;

- теоретична частина - 5-6 сторінок;

- аналітична частина - 5-6 сторінок;

- проектна частина - 12-13 сторінок

- висновки - 2-3 сторінки.

Список використаних джерел і додатки в приведений обсяг не входять.

 

3. Структура написання курсової роботи 

Традиційно, курсова робота має описово-розрахунковий характер і складається зі вступу, основної частини і висновків.

Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність вибраної теми, дасться характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми, визначається мета курсової роботи й завдання, вказується предмет, об'єкт та методи дослідження. У вступі варто також звернути увагу на рівень розробленості теми у вітчизняній та зарубіжній літературі, виділити дискусійні питання і невирішені проблеми. Рекомендований обсяг вступу 1-2 сторінки.

Основна частина. Основна частина роботи поділяється на 3-4 розділи. Перший, як правило, присвячується теоретико-методологічним аспектам досліджуваної; теми, другий - методичним підходам та діагностичним засобам, третій - аналізу стану об'єкту дослідження, четвертий - рекомендаціям та пропозиціям щодо вирішення досліджуваної проблеми. Усі ці розділи повинні бути логічно пов'язані між собою. Теоретичні положення й методичні підходи є основою для аналізу первинних матеріалів або статистичної інформації. Висновки й рекомендації базуються на результатах аналізу. Рекомендації можуть торкатись також теоретико-методологічних основ, понятійного апарату й інструментарію дослідження. У залежності від особливостей досліджуваної проблеми тут застосовують методи наукового дослідження, про які йшла мова в попередніх темах. Кожен розділ чи підрозділ повинен мати таку схему: короткий вступ, факти та їх опис, проведення дослідження на основі обраного наукового методологічного апарату, проведення підсумків. Висновки повинні нести наукову новизну чи особисту думку автора до уже відомого матеріалу як результату проведеного дослідження.

Заключна частина роботи - висновки - це коротке резюме з усього змісту курсової роботи. Тут вміщуються висновки та рекомендації, що показують, якою мірою вирішено завдання й досягнуто мети, сформульованої у вступі. Обсяг заключної частини -  2-3 сторінки.

Невід'ємною частиною курсової роботи є список літератури, який включає перелік усіх джерел, використаних у процесі роботи.

Окремі частини тексту, що мають самостійне значення (об'ємні розрахунки, методики, алгоритми), можуть бути вміщені в додатки. Рекомендований обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 40 друкованих аркушів.

Назва курсової роботи повинна бути короткою, відповідати обраній спеціальності та суті дослідження. Виходячи з цього найбільш оптимальним варіантом назви курсових робіт можуть починатись зі слів "Обґрунтування", "Розробка...", "Аналіз".

Вибрана тема погоджуються з науковим керівником і затверджується на кафедрі. Подальше її змінення або коригування можливе лише з дозволу наукового керівника при достатньому обґрунтуванні змін студентом.

У процесі підготовки до написання курсової роботи підбираються й вивчаються літературні джерела, складається бібліографія. Дієву допомогу студенту в цьому надає науковий керівник, а також працівники бібліотек. Самостійний пошук літературних джерел здійснюється за допомогою бібліотечних каталогів (систематичного, алфавітного), реферативних журналів, бібліографічних довідників. Особливу увагу слід звернути на періодичні видання: газети, журнали, де можна знайти останні результати досліджень спеціалістів. Важливо підібрати джерела сучасної зарубіжної літератури. Методика вивчення літератури, як основа наукового дослідження в курсовій роботі залежить від характеру й індивідуальних особливостей студента - загальноосвітнього рівня й спеціальної підготовки, ерудиції та особливостей пам'яті, звичок і працездатності. Разом з цим є доцільним дотримання загальних правил опрацювання літератури. Спочатку потрібно ознайомитись з основною літературою (підручниками, теоретичними статтями), а потім - прикладною (законодавчими актами, інструктивними матеріалами, статтями про конкретні дослідження чи досвід господарювання тощо).

Відібрана література підлягає уважній обробці. Попереднє ознайомлення включає: огляд змісту, читання передмови, анотації. Розділи, що мають особливе значення для курсової роботи, старанно обробляють, звертаючи особливу увагу на ідеї іі пропозиції щодо вирішення проблемних питань обраної теми, дискусійні питання, наявність різних точок зору й протиріч.

Попереднє ознайомлення з літературними джерелами є основою для складання уявлення курсової роботи. Самостійно складений студентом план обговорюється з науковим керівником, у раз і необхідності коригується й після цього затверджується. Формування тексту курсової роботи відбувається шляхом систематизації й обробки зібраних матеріалів з кожної позиції змісту. До тексту вносяться тільки старанно відібранні й цілеспрямовано проаналізовані матеріали. На цьому ж етапі виконуються обчислення, обґрунтовуються пропозиції, формулюються висновки, підбирається ілюстративний матеріал (графіки, рисунки, таблиці). У процесі роботи визначається необхідність доповнення додатковими матеріалами. Одержаний чорновий варіант курсової роботи доповнюється, уточнюються деякі положення, остаточно формулюються всі висновки й пропозиції.

Текст курсової роботи повинен бути відредагований, стилістично витриманим як наукове дослідження.

 

ДОДАТКИ

 Додаток А

  

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

 

Інститут природничо-географічної освіти та екології

  

Кафедра туризму

  

Курсова робота з (назва дисципліни)

на тему «Назва теми»

  

Студента __ курсу

Спеціальності «Туризм»

ПІБ студента

Науковий керівник:

ПІБ керівника

  

Київ (рік написання роботи)

 

Додаток Б 

 

ЗМІСТ

 

ст.

ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1 Технологія бронювання

5

1.1. Глобальні системи

5

1.2. Перспективи і проблеми розвитку

15

РОЗДІЛ 2 Інформаційні технології

19

2.1. Автоматизація управління діяльністю турфірми

23

2.2. Переваги впровадження

25

РОЗДІЛ 3 Розроблення технічної документації

28

3.1.Набір документації

28

ВИСНОВКИ

34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

36

ДОДАТКИ

38

 

Додаток В 

 

Структура курсової роботи та обсяг окремих розділів залежать від особливостей теми курсової роботи, але має формуватись з додержанням таких умов:

1) обсяг курсової роботи повинен бути у межах 25-30 сторінок друкованого тексту;

2) кількість сторінок в окремих частинах не регламентується, але має відповідати вимогам достатньої інформативності та обґрунтованості рішень і висновків;

3) найбільш вагомою і, відповідно, великою за обсягом є частина, де обґрунтовується та розраховується ефективність пропозицій;

4) висвітлення положень рекомендацій повинно бути конкретним, без зайвих пояснень і викладень загальновідомих міркувань.

 

 

Додаток Г

 

Заявка на бронювання комплексу «Замок»

замовник(ПІБ\ дата народження \№ паспорта) \__________________________________________________

адреса \_________________________________________\

 

об”єкт бронювання \________________________\

період   з\__________\  по \__________\    повних діб  \______\

 

кількість осіб  \_________\

при кількості осіб більше 1-ого вказати дані інших осіб

кількість потрібних номерів \____________________\

тип розміщення    люкс №1 \___________\ №2 \___________\   №3 \___________\

                                 стандарт №4  \___________\

                                 одномісний №5  \__________\

 

дорослих на осн місці в люксі \_______\   дорослих на додат місці в люксі \________\

дорослих на осн місці в стандарт \_______\  дорослих на додат місці в стандарт \_______\

дітей до 2-х років \________\     дітей з 2-12 років  \_______\

дитяче ліжечко  \_______\  

 

послуги:

повний пакет(проживання+3-х раз харчування лікування)  кількість \__________\

тільки проживання кількість \____________\

проживання +сніданки  кількість \__________\

проживання +вечері  кількість   \___________\

проживання +сніданки +вечері  кількість \__________\

 

додаткові послуги:

трансфер \_______________\

автостоянка \_____________\

сауна з басейном  і джакузі \____________\   джакузі (курс)  \____________\  кальян \____\    

екскурсії \___________\     верхова їзда \___________\     прокат велосипедів \_________\             

дата бронювання:  \______________\         

 

Заявка на бронювання

 

 

Додаток Ж 

Приклади оформлення використаних джерел 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

 

Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).
 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г.— К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).
 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).
 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).
 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : піМРуч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [піМРуч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и МР.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.
 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).

 

Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).
 2. Воскресіння мертвих : українська барокова МРама : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.
 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.
 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

 

Багатотомний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007—    .— (Джерела з історії науки в Україні).

               Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

 1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005—    .— (Серия "Нормативная база предприятия").

                Т. 1. — 2005. — 277 с.

 1. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006—    .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).
 2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002—    .—
       Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.
 3. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006—    .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]).      Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721,
 4. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

 

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.
 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).
 4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).
 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.
 6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Препринти

 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).
 2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Словники

 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.
 2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.
 3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
 4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Атласи

 1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.
 2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. МРоздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.
 3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).
 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).
 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).
 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006—    . — (Серия "Нормативная база предприятия").
  Т. 5. — 2007. — 264 с.

      Т. 6. — 2007. — 277 с.

 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.
 2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.
 3. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографічні показчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.
 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Частина книги, періодичного, продовжува-ного видання

 

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.
 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.
 4. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
 5. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.
 6. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.
 7. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.
 8. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.
 9. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.
 10. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. — МРогобич, 2007. — С. 245—291.
 11. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.
 12. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.
 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.
 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!