Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2049 Методичні вказівки для виконання наукової роботи з курсу Макроекономіка, НУ ЛП

Методичні вказівки для виконання наукової роботи з курсу Макроекономіка, НУ ЛП

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Національний університет „Львівська політехніка” 

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Макроекономіка

 

Методичні вказівки для виконання наукової роботи для студентів базового напряму 6.030601 “Менеджмент” та 6.030504 “Економіка і підприємництво”

 

Львів – 2011

 

У сучасному навчальному процесі важлива роль належить науковій роботі студентів (НРС), яка сприяє активізації процесу засвоєння знань, розвитку вмінь та здобуттю навичок студентами з дисциплін, що вивчаються, для ефективного використання їх у практичній діяльності.

Виконання наукової роботи студентами може відбуватися у два етапи, а саме:

 • при безпосередній участі викладача;

 • без його участі в навчальній діяльності студента.

Перший етап відбувається у формі обов'язкових аудиторних занять та консультацій.

Другий етап – це вивчення теоретичних та практичних питань з використанням навчально-методичної та довідкової літератури у позааудиторний час.

НРС передбачає самостійне опрацювання теоретичного матеріалу: вивчення окремих питань теми шляхом опрацювання рекомендованої літератури та виконання індивідуальних практичних завдань у вигляді конспекту, реферату, практичної або графічної роботи.

З метою набуття студентами практичних вмінь та навичок, щодо застосування статистичних методів в аналізі тих чи інших явищ і процесів суспільного життя передбачається виконання практичних завдань шляхом самостійного збору та аналізу інформації з окремих тем курсу.

Виконуючи практичні завдання, студентам слід дотримуватись таких вимог:

1. При розв’язанні задач слід показати хід розв’язку. Кожен розрахунок повинен супроводжуватися назвою показника, що обчислюється, необхідними формулами та поясненнями застосованої методики розрахунків, а також детальним економічним аналізом одержаних результатів.

2. Обчислення статистичних показників та результати розрахунків оформляються у вигляді таблиць та за необхідності відображаються графічно. При побудові таблиць слід дотримуватись правил, наведених у рекомендованих підручниках. Середні величини обчислюються з точністю до 0,1, відносні показники та індекси - з точністю до 0,001 у вигляді коефіцієнту, або з точністю до 0,1 у відсотках. Всі іменовані статистичні величини повинні бути вираженні у відповідних величинах вимірювання.

3. Основні правила побудови таблиць:

- таблиця має бути компактною та містити лише ту інформацію, яка необхідна для розв’язання даного завдання;

- заголовки таблиць, рядків, граф мають бути стислі, чіткі. Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих не допускаються;

- рядки та графи нумеруються (якщо їх багато);

- в кінці таблиці може підбиватися підсумок;

- для показників таблиці слід вказати одиниці виміру у заголовках відповідних рядків чи граф. Якщо для усіх показників використовується одна одиниця виміру, то її вказують у заголовку таблиці.

4. Правила написання висновку.

При написанні висновку слід пам’ятати, що висновок – це творчий процес, який відображає власне бачення дослідником характеристики виявлених явищ, тенденцій їх розвитку та оцінки щодо позитивності чи негативності впливу цих тенденцій на подальший розвиток досліджуваного явища загалом.

Попри наведенні зауваження, все ж варто зазначити, що при виконанні будь якої аналітичної роботи слід дотримуватись певних класичних правил. Зокрема, при написанні висновку обов’язково необхідно вказати:

а) аналіз яких показників, на якому підприємстві (ринку, регіоні) в якому часовому проміжку проведений;

б) що встановлено у результаті дослідження:

 • при аналізі динаміки обсягів - в цілому по об’єкту дослідження; виділити найкращі та найгірші показники;

 • при аналізі динаміки структури – який складник у останньому періоді займає найбільшу питому вагу та виділити зміни у структурі – найбільше зростання та найбільше зниження частки складників;

 • при аналізі динамічного ряду – у середньому на скільки відсотків за аналізований період часу зросли (знизилися) обсяги показника й виділити найбільше та найменше зростання (зниження) обсягів до рівня попереднього року;

в) які впливи на загальний розвиток досліджуваного явища у майбутньому спричинятимуть виявлені у звітному періоді зміни.

5. Правила побудови рисунків.

При побудові рисунку по горизонтальній осі відображаються періоди дослідження, по вертикальній – досліджувані показники.

Поле рисунку має бути використано раціонально, щоб рисунок охоплював щонайменше 75% корисної площі.

Під рисунком подається номер рисунку та його назва. Наприклад – Рис.1. Динаміка фізичного обсягу ВРП регіону у розрахунку на одну особу.

6. Після перевірки кожного завдання викладачем, студент зобов’язаний виправити допущенні помилки, а при потребі – зробити доповнення.

7. Останнім роком дослідження є рік, який передує навчальному року, протягом якого здійснюється навчання. Наприклад, якщо студенти навчаються у 2011/2012 навчальному році, то останнім роком їх дослідження буде 2010 рік. Якщо дослідження охоплює п’ять останніх років, то з огляду на вище перелічене, цей період включатиме 2006, 2007, 2008, 2009 та 2010 роки.

Оформлення наукової роботи

Наукова робота повинна бути оформлена згідно наступних вимог:

1. Для виконання наукової роботи необхідно завести окремий зошит або виконувати її на листах формату А4, де акуратно, розбірливо та без скорочень слів виконувати всі завдання у тій послідовності, що передбачені їх змістом.

2. Наукова робота повинна містити:

1) титульний лист;

2) зміст;

3) вступ (обсягом до двох стор.);

4) основні завдання (обсягом до двадцяти п’яти стор.);

5) висновки (обсягом до двох сторінок);

6) список використаних джерел;

7) додатки, у яких підшивається первинна інформація отримана з журналів, преси, збірників Держкомстату тощо. 

Освоєння знань з курсу „Макроекономіка” потребуватиме чимало праці, зокрема й щодо виконання наукової роботи.

Зусилля студентівз виконання наукової роботи не будуть марними. Вони принесуть значну практичну користь. Адже якісне виконання практичних завдань дасть змогу студентам суттєво підвищити рівень їх знань щодо розуміння макроекономічних механізмів функціонування національної економіки.

Щиро бажаємо Вам успіху.

 

Завдання № 1. Валовий регіональний продукт (ВРП) 

Використовуючи інформацію з таблиці «Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (ВРП) у розрахунку на одну особу» (cтор. 51 у збірнику за 2011рік) в розрізі регіонів, дати характеристику динаміки індексів фізичного обсягу ВРП регіону протягом останніх п’яти років (не включаючи поточний та попередній навчальні роки), згідно з варіантом студента. Наприклад, зараз Ви навчаєтеся у 2012/2013 навчальному році, відповідно, період аналізу показників включатиме 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 роки. Варіант вибирається згідно з номером студента у списку групи та даними таблиці 1.

Таблиця 1

Дані для вибору варіанта наукової роботи

№ варіанта за списком

у журналі групи

Адміністративно-територіальні одиниці держави

1

Вінницька

2

Волинська

3

Дніпропетровська

4

Донецька

5

Житомирська

6

Закарпатська

7

Запорізька

8

Івано-Франківська

9

Київська

10

Кіровоградська

11

Луганська

12

Львівська

13

Миколаївська

14

Одеська

15

Полтавська

16

Рівненська

17

Сумська

18

Тернопільська

19

Харківська

20

Херсонська

21

Хмельницька

22

Черкаська

23

Чернівецька

24

Чернігівська

25

АР Крим

26

місто Київ

27

місто Севастопіль

Інформаційною базою для даного дослідження є статистичні щорічники України за відповідні роки.

На основі проведених розрахунків підготувати аналітичну доповідь (обсягом до 2,5 сторінок, яка б включала:

1) теоретичні питання щодо суті валової доданої вартості та її основних складових (1 стор.);

2) результати обчислень, подані у табличній формі згідно прикладу у табл.2 та відображені графічно (1 стор.);

3) аналітичний висновок щодо тенденції динаміки обсягу ВРП регіону та його впливу на подальший розвиток господарського комплексу регіону (0,5 стор.).

Таблиця 2

Динаміка індексів фізичного обсягу ВРП ……………… області у розрахунку на одну особу протягом 2006-2010 років

№ з/п

 

Показники

Значення показників

2006

2007

2008

2009

2010

1

Індекс фізичного обсягу ВДВ регіону, % до попереднього року

 

 

 

 

 

 

Абсолютні відхилення, %-х пунктів

 

 

 

 

 

 

 • базисні

 

 

 

 

 

 

 • ланцюгові

 

 

 

 

 

Висновки щодо аналізу динаміки обсягів ВРП регіону повинні містити наступні складові:

 1. Аналіз яких показників, в якому часовому проміжку проведений.

 2. Як в цілому змінився досліджуваний показник.

 3. Коли відбувалися найбільші зростання та найбільші скорочення аналізованого показника.

 

Завдання № 2. Зайнятість населення

Використовуючи інформацію з таблиці «Зайнятість населення за регіонами», дати характеристику динаміки чисельності зайнятого населення регіону протягом останніх п’яти років (не включаючи поточний рік навчання) згідно з варіантом студента.

Інформаційною базою для даного дослідження є статистичні щорічники України за відповідні роки.

На основі проведених розрахунків підготувати аналітичну доповідь обсягом до 2,5 сторінок, яка б включала:

1) теоретичні питання щодо розуміння категорії зайнятості населення та її ролі у діяльності та розвитку господарства регіону (1 стор.);

2) результати обчислень, подані у табличній формі, згідно зразка (табл.2) та відображені графічно (1 стор.);

3) аналітичний висновок щодо виявленої тенденції динаміки чисельності зайнятого населення регіону.

 

Завдання № 3. Безробіття

Використовуючи інформацію з таблиці «Безробіття населення (за методологією МОП) за регіонами», дати характеристику динаміки аналізованого показника протягом останніх п’яти років згідно з варіантом студента.

На основі проведених досліджень підготувати аналітичну доповідь обсягом до 2,5 сторінок, яка б включала:

1) теоретичні питання щодо впливу безробіття на економічний розвиток держави (1 стор.);

2) інформаційний матеріал, поданий у табличній формі та відображений графічно (1 стор.);

3) аналітичний висновок щодо виявленої динаміки досліджуваних показників (0,5 стор.).

 

Завдання № 4. Кон’юнктура ринку праці

Використовуючи інформацію з таблиці «Попит і пропозиція робочої сили на ринку праці за регіонами», дати характеристику динаміки коефіцієнта навантаження на ринку праці відповідного регіону протягом останніх п’яти років згідно з варіантом студента.

Інформаційною базою для даного дослідження є статистичні щорічники України за відповідні роки.

На основі проведених досліджень підготувати аналітичну доповідь обсягом до 2,5 сторінок, яка б включала:

 1. теоретичні питання щодо активної політики зайнятості держави та її впливу на соціально-економічний розвиток національного господарства (1 стор.);

 2. результати обчислень, подані у табличній формі та відображені графічно (1 стор.);

 3. аналітичний висновок щодо виявленої динаміки досліджуваного показника (0,5 стор.).

 

Завдання № 5. Індекс споживчих цін

Використовуючи інформацію з таблиці «Індекси споживчих цін за регіонами», дати характеристику динаміки аналізованого показника протягом останніх п’яти років згідно з варіантом студента.

На основі проведених досліджень підготувати аналітичну доповідь обсягом до 2,5 сторінок, яка б включала:

 1. теоретичні питання щодо впливу інфляції на економічний розвиток держави (1 стор.);

 2. інформаційний матеріал, поданий у табличній формі та відображений графічно ( 1 стор.);

 3. аналітичний висновок щодо виявленої динаміки досліджуваних показників (0,5 стор.).

 

Завдання № 6. Інвестиції

Використовуючи інформацію з таблиці «Інвестиції в основний капітал за регіонами» та таблиці «Валовий регіональний продукт», дати характеристику динаміки інвестиційної місткості ВРП протягом останніх п’яти років згідно з варіантом студента.

Інвестиційна місткість ВРП розраховується шляхом ділення обсягу інвестицій на обсяг ВРП та подається у відсотках.

Інформаційною базою для даного дослідження є статистичні щорічники України за відповідні роки.

На основі проведених досліджень підготувати аналітичну доповідь обсягом до 2,5 сторінок, яка б включала:

 1. теоретичні питання щодо впливу інвестицій на розвиток регіону (1 стор.);

 2. результати обчислень, подані у табличній формі та відображені графічно ( 1 стор.);

 3. аналітичний висновок щодо виявленої динаміки аналізованого показника (0,5 стор.).

 

Завдання № 7. Зовнішньо-економічна діяльність

Використовуючи інформацію з таблиці «Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами», дати характеристику динаміки частки експорту підприємствами регіону у загальному обсязі експорту товарів державою протягом останніх п’яти років згідно з варіантом студента.

Інформаційною базою для даного дослідження є статистичні щорічники України за відповідні роки.

На основі проведених досліджень підготувати аналітичну доповідь обсягом 2,5 сторінки, яка б включала:

 • теоретичні питання щодо впливу експорту товарів на розвиток як економіки регіону, так і національної економіки загалом (1 стор.);

 • результати обчислень, подані у табличній формі та відображені графічно (1 стор.);

 • аналітичний висновок щодо дослідженої тенденції аналізованого показника (0,5 стор.).

  

Завдання № 8. Заощадження домашніх господарств

 Використовуючи інформацію з таблиці «Депозити домашніх господарств, залучені депозитними корпораціями за регіонами» у національній валюті та таблиці «Кількість населення за регіонами», дати характеристику динаміки обсягу залучених банками коштів на рахунки фізичних осіб в розрахунку на одного мешканця регіону протягом останніх п’яти років згідно з варіантом студента.

Інформаційною базою для даного дослідження є статистичні щорічники України за відповідні роки.

На основі проведених досліджень підготувати аналітичну доповідь обсягом 2,5 сторінки, яка б включала:

 • теоретичні питання щодо впливу заощаджень населення на розвиток національної економіки (1 стор.);

 • результати обчислень, подані у табличній формі та відображені графічно (1 стор.);

 • аналітичний висновок щодо виявленої тенденції динаміки досліджуваного показника.

 

Завдання № 9. Узагальнююча характеристика розвитку області на основі показників ВРП, безробіття та інфляції

 На основі інформації з завдань №1, №3 та №5 дати характеристику рівня розвитку регіону в порівнянні з середніми показниками по державі.

Для цього, інформацію з зазначених завдань за відповідні роки необхідно порівняти з аналогічними показниками в середньому по державі.  Наприклад, для аналізу динаміки ВРП регіону слід використовуючи дані з таблиці «Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу» та порівняти ВРП регіону з ВРП у цілому по державі, згідно прикладу у табл.3.

Таблиця 3

Динаміка співвідношення обсягу ВРП  ……………… області у розрахунку на одну особу до обсягу ВРП на одну особу в середньому по державі протягом 2006-2010 років

№ з/п

 

Показники

Значення показників

2006

2007

2008

2009

2010

1

Обсяг ВРП регіону, в розрахунку на одну особу, тис.грн.

 

 

 

 

 

2

Обсяг ВРП держави, в розрахунку на одну особу, тис.грн.

 

 

 

 

 

3

Співвідношення обсягу ВРП регіону, в розрахунку на одну особу до обсяг ВРП держави, в розрахунку на одну особу, %

 

 

 

 

 

4

Абсолютні відхилення, %-х пунктів

 

 

 

 

 

 

 • базисні

 

 

 

 

 

 

 • ланцюгові

 

 

 

 

 

Інформаційною базою для даного дослідження є статистичні щорічники України за відповідні роки.

На основі проведених досліджень підготувати аналітичну доповідь обсягом до 3 сторінок, яка б включала:

 • результати трьох обчислень, подані кожен окремо у табличній формі та відображений графічно (1,5 стор.);

 • аналітичних висновків щодо стану аналізованих показників та виявлених тенденцій їх динаміки. Стан аналізованого показника характеризується на основі двох критеріїв – кращий від середнього по державі та гірший від середнього по державі (1,5 стор).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!