Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2046 Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання для спеціальності Міжнародна економіка, НУ ЛП

Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання для спеціальності Міжнародна економіка, НУ ЛП

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій

Кафедра міжнародної економіки

 

Методичні рекомендації до виконання індивідуального (контрольного) завдання для студентів спеціальності 7.050103 «Міжнародна економіка»

(освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст)

з дисципліни 

“УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ”

(денна та заочна форми навчання)

  

Львів – 2011

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Індивідуальне завдання, яке виконується студентом під час вивчення дисципліни "Управління міжнародною конкурентоспроможністю", має на меті закріпити на засадах прикладних обґрунтувань і розрахунків теоретичні знання студента.

Кожний студент отримує варіант (порядковий номер у журналі).

Виконання індивідуального завдання є допуском до семестрового контролю, воно складається з відповідей на два теоретичні запитання (Додаток В) та розв’язку задачі (Додаток Г).

Відповідь на теоретичне питання повинна бути точною, повною і базуватись на останні за часом видання джерела літератури, законодавство України.

Розв’язок задачі передбачає опис усіх розрахунків.

Обов’язково! мають бути зроблені посилання на усі джерела інформації.

 

2. Структура роботи 

Індивідуальна робота включає такі розділи :

1. Титульна сторінка, оформляється на стандартному бланку (див. додаток А).

2. Завдання (Додаток Б).

3. Зміст.

4. Питання 1.

5. Питання 2.

6. Задача.

7. Література.

 

3. Оформлення індивідуального завдання 

Робота повинна займати не більше 10 сторінок друкованого тексту. Роботу виконують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша формату А4 (210 х 297 мм). На кожному аркуші повинні бути поля таких розмірів: ліворуч, зверху та знизу – не менше ніж 20 мм, праворуч – не менше за 10 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору.

Таблиці у роботі нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті пишеться слово “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці складається із номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу). При посиланні на таблицю вказують її повний номер, а слово “Таблиця” пишуть у скороченому вигляді, наприклад “(табл. 1.2)”. Якщо у роботі тільки одна таблиця, то її не нумерують і слово “Таблиця” не пишуть.

Під словом “Таблиця” розміщується заголовок таблиці симетрично до форми таблиці. Слово “Таблиця” і заголовок починаються з великої букви. Назва не підкреслюється.

Таблиці потрібно розташовувати після першої згадки її у тексті так, щоб її зручно було розглядати без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою. Якщо на даній сторінці немає місця, то їх необхідно розташувати на наступній сторінці у зручній для ознайомлення формі, тобто, щоб для вивчення таблиці сторінку можна було б повернути за годинниковою стрілкою.

При переносі таблиці на наступну сторінку нумерацію колонок необхідно повторити, а над нею розмістити слова “Продовження табл.” із зазначенням її номера, наприклад “Продовження табл. 1.2”.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш, при цьому назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою у межах одної сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то у першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку – боковик.

Заголовки граф таблиці пишуться з великої букви, підзаголовки граф – з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони мають самостійне значення. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу “№ з. п.” у таблицю включати не потрібно (крім випадків, коли на рядок таблиці є посилання у тексті). Якщо текст, який повторюється у графі таблиці і складається з одного слова, то його можна замінити лапками; якщо текст повторюється і складається з двох чи більше слів, то при першому повторенні його замінюють на слова “Те ж”, а далі - лапками. Замість цифр, марок, знаків, букв, математичних чи хімічних символів лапки не допускаються. Якщо цифрові дані у якомусь рядку таблиці не наводяться, то у ньому ставиться прочерк.

До списку використаної літератури включають всі використані джерела, які розташовуються за алфавітом або у порядку посилань на них у тексті.

 

4. Список літератури 

1. Конституція України (Основний Закон). – К., 1996.

2. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97р. N 168/97-ВР, зі змінами.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К., 2001.

4. Антимонопольний закон України від 03.04.97р. N 168/97-ВР, зі змінами.

5. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентні переваги фірми. – М.: типографія «Новини», 2000.

6. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебник, 2-е изд. – М.: ИНФРА – М, 2001.

7. Инновационний менеджмент: Учеб. Пособие / Под ред. П.Н. Завлина, А.К.Казанцева, Л.Є.Миндали. – СПб.: Наука, 2001.

8. Конкурентне право України: Навч.поібник для вищих навч. Закладів / Н.В.Васильев, Ю.Ю.Горячева, Н.Г.Доронина і ін. – М.: Логос, 1999.

9. Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладние аспекти / Под ред. Ю.К.Перского и Н.Я.Калюжновой. – М.: ТЕИС, 2003.

10. Коротков Є.М. Исследование систем управления: Учеб. – М.: Дека, 2003

11. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер.с англ. СПб.: Питер, 1999.

12. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента / Пер. С англ.. – М.: Дело, 2000.

13. Портер М. Міжнародна конкуренція / пер. З англ. – М.: Міжнародні відносини, 1993.

14. Международный маркетинг Алексунин В.А. Учебное пособие. Н.И. Перцовский, И.А. Спиридонов, С.В. Барсукова . Под ред. Н.И. Перцовского-М.: Высшая школа, 2001г.

15. Канищенко О.Л «Міжнародний маркетинг»- Київ,2002, с.135

16. Моисеева Н.К. «Международный маркетинг»; 1998 р.

17. Козьменко В. М., Школа І.М. Міжнародні економічні відносини. - Чернігів, 1996.

18. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник/за ред..Л.А.Мороз. – 2-е вид. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2002. -244с.

19. Промисловий маркетинг: Теорія та господарські ситуації. / Під ред. А.О. Старостіної. - К.: "Іван Федоров". 1997. - с. 261 - 292. (Каніщенко О.Л. Міжнародні аспекти маркетингової діяльності).

20. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 400 с.

21. Циганкова Т.М. Управління міжнародним маркетингом. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001.- 232 с.

22. Черенков В.И. «Международный маркетинг»- Санкт-Петербург, 2003, с.750

23. Чорномаз П.А. Международный маркетинг: теория, методология, практика. Учеб. пособие.- Х.: ХИУ, 2000.-144с.

24. Фатхудинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. Учебное пособие / Р.А. Фатхутдинов. – М.; Изд-во Єксмо, 2004. -544с.

  

Додаток 1

Завдання

студенту гр. _______ ______________________________________________

( П.І.Б.) 

навести відповіді на питання і розв’язок задачі: 

1. Запитання № 1 _________________ ( згідно з варіантом в додатку В).

2. Запитання № 2 __________________ ( згідно з варіантом в додатку В).

3. 1. Задача.

Визначити темп приросту обсягу продажу фірми у 2011 році та напрями розширення ринку за наступними даними:

– Обсяг продажу товару А на ринку №1 в 2010 році становив ____тис. гр.од.

– Обсяг продажу товару А на ринку №2 в 2010 році становив ____ тис.гр.од.

– Обсяг продажу товару Б на ринку №1 в 2010 році становив ____ тис.гр.од.

– Обсяг продажу товару Б на ринку №3 в 2010 році становив ____ тис.гр.од.

– На основі сегментації ринку встановлено, що темп приросту обсягів продажу товару А на ринку №1 у 2010 році становив _____ %.

– На основі сегментації ринку встановлено, що темп приросту обсягів продажу товару А на ринку №2 у 2010 році становив _____ %.

– Темп приросту обсягу продажу товару Б на ринку №1 у 2011 році становив _____%

– Темп приросту обсягу продажу товару Б на ринку №3 у 2011 році становив _____%

3.2. Задача

Здійснити оцінку конкурентоспроможності конкретної категорії персоналу. Студент обирає свою категорію персоналу (наприклад: менеджер по збуту, робітник, спеціаліст, службовець, директор, заступник), чітко вказує посаду та місце роботи. Згідно нижче наведеного переліку якостей персоналу здійснити характеристику конкурентоспроможності персоналу враховуючи вагомість кожної якості.

Приклад переліку якостей персоналу та їх вагомість:  

Таблиця

Приклад переліку якостей персоналу та їх вагомість

Якості персоналу

Вагомість якостей персоналу за категоріями

робітник

спеціаліст

менеджер

1. Конкурентоспро-можність організації, в якій працює персонал

0,20

0,25

0,20

2. Конкурентні переваги працюючого (здібності, фізичні дані, темперамент)

0,20

0,15

0,15

3. Ділові якості (освіта, спеціальні знання, навички, вміння)

0,30

0,40

0,20

4. Інтелігентність, культура

0,05

0,05

0,10

5. Комунікабель-ність

0,05

0,05

0,10

6. Організованість

 

0,05

0,05

0,15

7. Вік, здоровя

0,15

0,05

0,10

Всього

1,00

1,00

1,00

Потрібно скласти експертну групу, у складі 3-х чоловік, і проставити бали по кожній якості персоналу.

Якісна характеристика вдсутня – 1 бал;

Якісна характеристика проявляється дуже рідко – 2 бали;

Якісна характеристика проявляється не сильно і не слабо – 3 бали;

Якісна характеирстика проявляється часто – 4 бали;

Якісна характеристика проявляється постійно, систематично – 5 балів.

  

Додаток 2 

Вхідні дані для виконання теоретичних питань індивідуального завдання: 

№ варіанту

Запитання № 1

 

Запитання № 2

 

1

Розкрийте суть конкурентоспроможності

Які фактори визначають якість нормативів конкурентоспроможності

2

В чому суть експертних методів нормування.

Які фактори впливають на конкурентну боротьбу

3

Розкрийте суть законку попиту та пропозиції.

Сертифікати про походження товарів.

4

Розкрийте суть закону економії часу

Що таке адаптація та диверсифікація

5

Розкрийте суть закону конкуренції

Верифікація сертифікатів про походження товарів з України.

6

Що таке антимонопольне законодавство

Що таке конкурентна перевага

7

За якими принципами здійснюється класифікація та кодування цінностей

Перерахуйте типові фактори конкурентних переваг персоналу

8

Охарактеризуйте наукові підходи до управління конкурентоспроможністю

Розкрийте функції управління стратегічним маркетингом

9

Розкрийте суть маркетингового підходу до визначення конкурентоспроможності відповідно до навчальної літератури

Які методи конкуренції використовуються у практиці

10

В чому відмінність понять інтеграція, інвестиця, інновація

Що таке антимонопольне законодавство

11

Яким чином здійснюється оцінка конкурентоспроможності персоналу

Розкрийте суть економічних законів ринкових відносин

12

В чому недоліки теорї конкурентних переваг Портера

Що таке диверсифікація

13

Розкрийте основні методи державного регулювання конкурентного середовища

 За якими принципами здійснюється кодування та класифікація цінностей

14

Якими показниками характеризується організованість систем

Що таке конкурентна перевага

15

Розкрийте функції управління стратегічним маркетингом

За якими ознаками класифікуються конкурентні переваги обєктів

16

Розкрийте суть маркетингового підходу відповідно до літературних джерел

З яких компонентів складається механізм реалізації стратегії підвищення конкурентоспроможності організації

17

Що таке цінність

Перерахуйте типові фактори конкурентних переваг організації

18

Яке місце управлінських рішень в механізмі реалізації стратегії

За якими ознаками класифікуються конкурентні переваги обєктів

19

Перерахуйте та опишіть форми конкуренції

Розкрийте підходи до оцінки якості стратегії підвищення конкурентоспроможності організації

20

Яка роль відводиться першій стадії жттєвого циклу товару в розробці стратегії підвищення конкурентоспро-

можності

Розкрийте суть закону конкуренції

 

Додаток 3

№ варіанту

Обсяг продажу товару А на ринку 1 , тис.грн.

Обсяг продажу товару Ана ринку 2, тис.грн.

Обсяг продажу товару Б на ринку 1 , тис.грн.

Обсяг продажу товару Б на ринку 3 , тис.грн.

Темп приросту обсягів продажу товару А на ринку 1, %

Темп приросту обсягів продажу товару А на ринку 2, %

Темп приросту обсягів продажу товару Б на ринку 1, %

Темп приросту обсягів продажу товару Б на ринку 3,%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

400

125

1245

120

4,5

12,0

2,5

4,5

2

405

130

1246

123

4,6

11,5

2,6

4,6

3

410

134

1247

145

4,7

11,4

2,7

4,7

4

420

135

1257

134

4,8

10,5

2,8

4,8

5

430

136

1278

140

4,9

10,7

2,9

4,9

6

440

145

1345

141

5

12,7

3,0

4,3

7

450

147

1567

142

5,1

11,5

2,0

4,2

8

460

143

1389

145

5,2

13,4

2,1

4,1

9

470

150

1560

146

5,3

15,6

2,2

4,8

10

480

156

1267

134

5,4

12,0

2,3

4,9

11

490

160

1289

167

5,5

11,6

2,4

4,5

12

380

139

1346

189

5,6

12,7

2,5

4,6

13

385

158

1789

134

5,7

13,4

2,6

4,7

14

340

169

1245

125

5,8

16,8

2,7

4,8

15

345

140

1678

126

5,9

12,8

2,8

4,9

16

350

145

1890

137

6

12,0

2,9

4,3

17

375

167

1450

139

6,1

13,8

3,0

4,2

18

400

138

1270

145

6,2

12,0

2,0

4,1

19

403

134

1450

120

6,3

13,9

2,1

4,8

20

402

167

1340

126

6,4

11,5

2,2

4,0

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!