Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2045 Методичні рекомендації з підготовки дипломної роботи для спеціальності Фінанси і кредит, Львівська комерційна академія, ЛКА

Методичні рекомендації з підготовки дипломної роботи для спеціальності Фінанси і кредит, Львівська комерційна академія, ЛКА

« Назад

УКООПСПІЛКА 

Львівська комерційна академія

 

Методичні рекомендації з підготовки дипломної роботи для студентів спеціальностей 7.03050801 “Фінанси і кредит” та 8.03050801 “Фінанси та кредит”

 

Львів

Видавництво Львівської комерційної академії

2014

 

ЗМІСТ 

ВСТУП………………………………………………………………………….

4

1

Цілі, завдання та принципи виконання дипломної роботи………….

4

2.

Загальні вимоги до виконання дипломної роботи за спеціальностями 7.03050801 „Фінанси і кредит” та 8.03050801 „Фінанси і кредит” ……

 

6

3.

Вибір теми дипломного дослідження та порядок її закріплення за студентом. Визначення об’єкта дослідження...…………………………

 

8

4

Наукове керівництво підготовкою дипломної роботи.…………………

10

5.

Зміст, обсяг і структура дипломної роботи……………………………

13

6.

Рекомендації щодо оформлення дипломної роботи...………………….

19

ДОДАТКИ……………………………………………………………………...

26

  

ВСТУП

Дипломна робота є одним із загальнодержавних методів комплексної оцінки рівня знань, умінь та навичок випускників вищих навчальних закладів, їх здатності до самостійної роботи за обраною спеціальністю. Вона виконується на завершальному етапі навчання в вузі та є кваліфікаційним навчально-науковим дослідженням студента за обраною темою. Виконання дипломної роботи є найвідповідальнішою формою навчальної та наукової підготовки майбутнього спеціаліста.

За результатами виконання дипломної роботи та її захисту на засіданні Державної екзаменаційної комісії здійснюється державна атестація випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнями „магістр” і „спеціаліст” за спеціальностями 8.03050801 та 7.03050801 „Фінанси і кредит”.

Представлені методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” і „спеціаліст” з метою надання допомоги студентам при виконанні дипломної роботи. В них містяться основні вимоги до змісту та оформлення дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.

 

1. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота є самостійним, оригінальним та закінченим теоретико-практичним дослідженням у певній галузі знань, має внутрішню єдність, сукупність одержаних результатів, висновків та пропозицій, що виносяться на публічний захист, та свідчать про рівень здобутих знань, умінь та навичок за обраною спеціальністю.

Метою дипломної роботи є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань та практичних навичок, здобутих студентом під час навчання у вузі, виявлення рівня підготовки випускників до самостійної роботи за обраною спеціальністю відповідно до одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Основні завдання виконання дипломної роботи полягають у:

- найбільш повному застосуванні набутих студентом теоретичних знань та практичних навичок за обраною спеціальністю в процесі проведення комплексного дослідження за темою дипломної роботи;

- визначенні теоретико-методологічних засад дипломного дослідження, спираючись на чинні законодавчо-нормативні акти, навчальну літературу та наукові доробки в обраній галузі знань;

- поглибленні вмінь студентів щодо пошуку, збирання, систематизації, аналізу та оцінки фактичних матеріалів, що дають змогу вивчити та охарактеризувати предмет дослідження;

- виявленні особливостей перебігу досліджуваних процесів на макрорівні (рівні держави) та мікрорівні (рівні суб’єкта господарювання);

- визначенні основних проблем, що гальмують ефективний перебіг досліджуваних економічних процесів, та розробці напрямів, заходів, управлінських рішень, що забезпечать їх подолання у найближчій перспективі.

Виконання дипломної роботи ґрунтується на наступних принципах:

- добровільності вибору теми, предмета, об’єкта, методології дослідження відповідно до вимог нормативно-правової бази вищої школи;

- наступності щодо тих форм наукової роботи, які були виконані студентом раніше, – підготовка рефератів, курсових робіт, наукових доповідей, статей тощо;

- комплексності, що базується на застосуванні в процесі дипломного дослідження загальноекономічних, професійно-орієнтованих та спеціальних знань, здобутих студентом під час навчання у вузі;

- самостійності виконання під керівництвом наукового керівника;

- відповідності освітньо-кваліфікаційній характеристиці фахівця за обраною спеціальністю;

- практичному застосуванні одержаних результатів в діяльності об’єкта дослідження з метою удосконалення та підвищення ефективності перебігу досліджуваних процесів.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 7.03050801 „ФІНАНСИ І КРЕДИТ” ТА 8.03050801 „ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Дипломна робота студента ОКР „магістр” та „спеціаліст” за спеціальністю „Фінанси і кредит” повинна відповідати таким вимогам:

 • бути актуальною, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку економіки країни (регіону, підприємства, організації, установи);

 • мати науково-дослідницький характер в галузі фінансів, грошового обігу та кредиту;

 • мати теоретичний розділ, присвячений літературному огляду теоретико-методичних підходів до висвітлення ключових питань теми;

 • включати елементи самостійних наукових досліджень, які б сприяли ефективному вирішенню вибраної проблеми;

 • базуватися на широкому використанні сучасних інформаційних технологій, прикладних програмних засобів, економіко-математичних методів і моделей тощо;

 • використовувати практичний матеріал реального підприємства чи організації, статистичний матеріал для вивчення актуальних питань управління фінансами на рівні суб’єктів господарювання чи держави в цілому, розробки пропозицій підвищення його ефективності і впровадження їх у практичну діяльність;

 • мати належні структуру та обсяг оформлення.

Процес виконання дипломної роботи студентом ОКР „магістр” та „спеціаліст”, що навчається за спеціальністю „Фінанси і кредит”, включає наступні етапи:

- ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо виконання дипломної роботи;

- вибір теми, складання плану, розробка індивідуального завдання та графіка виконання дипломної роботи;

- добір літературних джерел, законодавчих та нормативних матеріалів, визначення системи економічних показників та джерел збору практичного матеріалу з теми дослідження;

- вивчення результатів попередніх досліджень з певної проблеми, аналіз та узагальнення літературної бази;

- проведення наукової полеміки (для магістрів) з досліджуваної проблеми;

- збір, систематизація, обробка практичного матеріалу за темою дослідження, його аналіз та оцінка відповідно до обраної методології;

- написання тексту дипломної роботи, застосування економіко-математичних методів дослідження та прогнозування, оформлення ілюстративного матеріалу;

- апробація та впровадження результатів дослідження (доповідь на науковій студентській конференції, підготовка наукової статті, впровадження в практику діяльності досліджуваного суб’єкта господарювання тощо);

- представлення дипломної роботи на кафедру;

- попередній внутрішньо кафедральний захист дипломної роботи;

- усунення зауважень, що були висловлені в процесі попереднього захисту дипломної роботи;

- отримання відгуку на дипломну роботу від наукового керівника та подання дипломної роботи на зовнішнє рецензування;

- підготовка до захисту та захист дипломної роботи в ЛЕК.

Дипломні роботи, які не відповідають вимогам щодо змісту та оформлення, написані без дотримання затвердженого плану, не містять матеріалів конкретних досліджень управління фінансами на макро- чи мікрорівні, обґрунтованих пропозицій, а також не мають відгуку наукового керівника або зовнішньої рецензії, до захисту не допускаються.

 

3. ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗА СТУДЕНТОМ. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Вибір теми дипломної роботи – відповідальний етап, від якого значною мірою залежить напрям, зміст та успіх дослідження.

Темою дипломної роботи (предметом дослідження) може бути одна з актуальних проблем фінансової діяльності держави, управління фінансами суб’єктів господарювання або фінансових інститутів, яка є теоретично (методично) не розробленою чи недостатньо розробленою, потребує застосування новітніх теоретичних чи методичних підходів, викликає зацікавленість практиків або є перспективною для впровадження з метою вдосконалення фінансових відносин на рівні держави або суб’єктів господарювання.

Тема дипломної роботи студента ОКР „магістр” або „спеціаліст”, що завершує навчання за спеціальністю „Фінанси і кредит” повинна бути актуальною, відповідати сучасним тенденціям розвитку фінансових відносин в країні, спрямованою на завдання вдосконалення управління фінансами на макро- та мікрорівні.

Право вибору теми дипломної роботи надається студенту в межах орієнтовної тематики, яка щорічно розробляється та оновлюється кафедрою фінансів і кредиту. Тематика враховує вимоги освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців ОКР „магістр” та „спеціаліст” зі спеціальності „Фінанси і кредит”. Водночас, студент з дозволу завідувача кафедри може вибрати для себе і таку тему дослідження, яка не передбачена кафедральною тематикою, проте складає інтерес для студента в цілях продовження попередньо розпочатих наукових досліджень. Замовником виконання дипломного дослідження за конкретною темою може виступити й суб’єкт господарювання. В цьому випадку замовник повинен звернутись до ректора академії з чітким формулюванням теми і своїх зобов’язань щодо сприяння здійсненню дослідження та впровадженню його результатів (Додаток А).

Рекомендовані теми дипломних робіт не є однаковими за характером та ступенем складності. Тому студентам варто заздалегідь проконсультуватись з викладачами кафедри, щоб перед остаточним вибором теми усвідомити ті завдання, які прийдеться розв’язувати у процесі виконання дипломного дослідження.

Вибір теми дипломної роботи повинен обумовлюватись попередньо проведеними видами науково-дослідної роботи студентів: написання курсової роботи, рефератів, наукових статей за певною темою, матеріалами виробничої практики, орієнтацією на характер майбутньої професійної діяльності. Після остаточного вибору теми дипломної роботи, студент подає заяву на затвердження цієї теми, а також на призначення керівника роботи (Додаток Б).

Разом з вибором теми визначається і об’єкт дипломного дослідження. Об’єктом дипломної роботи студентів ОКР „магістр” або „спеціаліст” зі спеціальністю „Фінанси і кредит” може бути:

- фінансова діяльність держави;

- бюджет та бюджетний процес на загальнодержавному та місцевому рівнях;

- фінансова система та її елементи;

- окремі аспекти та напрями реалізації бюджетної, грошово-кредитної, податкової, інвестиційної, цінової політики держави;

- фінансовий ринок;

- фінансові операції та фінансові послуги;

- фінанси підприємств;

- активи та капітал суб’єкта господарювання;

- фінансові результати діяльності підприємства;

- фінансові ризики суб’єкта господарювання.

При виборі об’єкта дослідження студенту потрібно визначитись з інформаційними джерелами, використання яких забезпечить одержання статистичних, узагальнених даних та інших практичних матеріалів для виконання аналітичної частини дипломної роботи.

При виборі теми дипломної роботи, яку виконуватиме на мікрорівні студент, йому варто обрати для дослідження суб’єкт господарювання, що є юридичною особою, має самостійний баланс, здійснює господарську діяльність не менше п’яти повних років, забезпечує річний обсяг валового доходу в сумі не меншій за 600 тис. грн., складає передбачену законодавством фінансову звітність та буде готовий надати її студенту для аналізу. В додатку В наведено приклад плану дипломної роботи на тему "Фінансове забезпечення суб'єктів господарювання"/

 

4. НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ПІДГОТОВКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Для закріплення вибраної теми студент пише заяву на ім’я завідувача кафедри фінансів і кредиту Львівської комерційної академії (Додаток Б) та разом із керівником готує завдання для дипломної роботи (Додаток Г).

За поданням кафедри фінансів і кредиту наказом ректора академії затверджуються тематика і керівники дипломних робіт.

Крім керівника дипломної роботи, кафедра має право призначити консультанта зі спеціальних питань з теми, яка розробляється.

Керівником дипломної роботи студента призначається один із викладачів кафедри фінансів і кредиту. Крім того, до керівництва дипломною роботою залучаються консультанти з питань фінансового аналізу та використання інформаційних технологій.

В обов’язки наукового керівника входить:

- надання допомоги студентові у визначенні напряму дослідження;

- видача студентові завдання на дипломну роботу із зазначенням термінів виконання кожного розділу;

- консультація з вибору літературних та інших інформаційних джерел, надання рекомендацій щодо пошуку додаткової літератури;

- обговорення із студентом питань, пов’язаних зі структурою і змістом дипломної роботи;

- консультація при складанні попереднього плану роботи, календарного графіка її виконання, завдання з підготовки дипломної роботи;

- перевірка чернеток окремих частин і всієї роботи, рекомендації про необхідність доповнень і змін;

- контроль за виконанням окремих етапів роботи відповідно до затвердженого кафедрою графіка та надання регулярної інформації про цей процес завідувачеві кафедри;

- надання порад щодо оформлення роботи, підготовки доповіді та графічного матеріалу;

- підготовка відгуку про дипломну роботу студента з ґрунтовною характеристикою її якості відповідно до структури критеріїв оцінки.

Керівник дипломної роботи систематично проводить консультації за окремими розділами роботи за графіком, який розробляється кафедрою фінансів і кредиту, оцінює хід і результати виконання індивідуального плану, відхилення від якого повідомляють завідувачу кафедри.

Керівник дипломної роботи звертає увагу студента на певні недоліки в роботі (оформлення, стиль написання, орфографію, зміст підрозділів, послідовність викладення тексту), але не виправляє її сам.

Стан підготовки дипломних робіт регулярно обговорюють на засіданнях кафедри фінансів і кредиту та фіксують у протоколах засідань. Списки студентів, які працюють нерегулярно та не дотримуються встановленого графіка, подають у секретаріат Інституту економіки та фінансів для прийняття відповідних заходів.

Попередній захист дипломної роботи відбувається не пізніше, ніж за 10 днів до публічного захисту. Процедура попереднього захисту є обов’язковою для всіх студентів.

Вимоги до попереднього захисту:

- наявність роздрукованої роботи;

- наявність презентаційних матеріалів.

Порядок проведення попереднього захисту:

-   захист відбувається в присутності членів комісії з попереднього захисту, керівників дипломних робіт і студентів, визначених на день попереднього захисту;

-   захист полягає у:

а) короткій доповіді студента з висвітлення основних положень та результатів проведеного дослідження;

б) запитаннях студентів до доповідача, присутніх на попередньому захисті.

Результатом попереднього захисту є «Заключення кафедри» та допуск дипломних робіт до захисту в ДЕК (Додаток П)

Після попереднього захисту та завершення роботи керівник перевіряє дипломну роботу і надає відгук (Додаток Р).

Відгук наукового керівника про дипломну роботу повинен відображати:

- ступінь самостійності та ініціативності студента при підготовці роботи;

- ступінь досягнення визначеної в роботі мети;

- уміння аналізувати отриману інформацію та робити обґрунтовані висновки і пропозиції;

- якість виконання та оформлення роботи;

- загальний рівень роботи, відповідність її встановленим вимогам, допуск до захисту;

- можливість присвоєння студентові відповідної кваліфікації.

Разом із роботою студент повинен подати на кафедру рецензію спеціаліста, завірену печаткою відділу кадрів того підприємства, де працює рецензент (Додаток С).

Студенти, що навчаються за ОКР “магістр” додатково подають дипломну роботу на наукове рецензування фахівцю з обраного напряму дослідження, що має науковий ступінь доктора або кандидата наук. Наукові рецензенти для кожної теми затверджуються наказом ректора ЛКА.

Переплетена робота підписується студентом, керівником роботи і подається на затвердження завідуючому кафедрою фінансів і кредиту.

Скерування на захист дипломної роботи в ДЕК та рецензії на роботу вкладаються в конверт, який приклеюється на внутрішній бік палітурки переплетеного тому роботи.

Дипломну роботу оцінюють за певними критеріями, наведеними у додатку Т.

 

5. ЗМІСТ, ОБСЯГ І СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота є кваліфікаційною працею і засобом державної атестації випускника. Також варто правильно оформити титульну сторінку роботи, де подають гриф, назву, імена виконавця та керівника, рецензента (Додаток Е).

Дипломна робота виконується державною мовою. Стиль її викладу повинен бути науковим: змістовним, формально-логічним, цілеспрямованим, стислим, зрозумілим, об’єктивним, з використанням спеціальної термінології.

Дипломну роботу оцінюють за актуальністю теми, науково-теоретичним і дослідницьким рівнем, а також за володінням студентом типовими вміннями і навичками, передбаченими освітньо-кваліфікаційною характеристикою зі спеціальності “Фінанси і кредит”. Теми дипломних робіт повинні формуватися з врахуванням основних функцій, які може виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційних рівнів “магістр” та “спеціаліст” спеціальності “Фінанси і кредит”.

Зміст дипломної роботи визначається її темою і відображається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника (Додаток Ж). Структура плану дипломної роботи має містити: вступ, три розділи основної частини, кожен з яких має 3-4 параграфи, четвертий розділ “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях”, загальні висновки, список використаних джерел, додатки.

Дипломна робота студента ОКР “магістр” спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” має містити анотацію. В анотації подається коротка характеристика основного змісту дипломної роботи (Додаток Д).

У вступі дипломної роботи обгрунтовують актуальність обраної теми, мету і зміст поставлених завдань, формулюють об’єкт і предмет дослідження, зазначають обрані методи дослідження, практичне значення отриманих результатів.

У вступі описуються й інші елементи наукового процесу, до яких належать: посилання, фактичний матеріал, на якому виконана робота, характеристика основних джерел інформації (офіційних, наукових, літературних тощо), методологічні засади проведеного дослідження.

Обсяг вступу не повинен перевищувати 4-5 сторінок.

Перший розділ дипломної роботи повинен мати науково-теоретичний характер. В ньому розглядаються загальні теоретичні підходи до теми з використанням сучасних літературних джерел з досліджуваної проблеми (монографії, наукові статті, Інтернет-видання тощо), в тому числі іноземних авторів. На основі вивчення та критичного переосмислення літературних джерел розкривається сутність досліджуваної проблеми, обґрунтовуються і висвітлюються власні позиції та аргументи студента.

Огляд літератури за темою демонструє ґрунтовність ознайомлення з спеціальною літературою, вміння систематизувати джерела, критично їх розглядати, оцінювати зроблене, вбачати проблеми.

Розкриття теоретичних питань повинно мати елементи наукової новизни, оригінальні авторські пропозиції, служити підґрунтям для написання другого і третього розділів. Розділ завершують короткими висновками (1,5-2 с.).

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 30% загального обсягу дипломної роботи.

Другий розділ дипломної роботи має аналітико-дослідницький характер. Він містить глибокий аналіз досліджуваної теми з використанням персонального комп’ютера та необхідних програм “Ms Excel”, “AMP економіста”, “STATISTIKA”, “Інформаційні технології підприємств” тощо, а при потребі – самостійно розроблені прикладні програми.

Джерелами інформації відповідно до теми дослідження можуть бути статистична, фінансова, податкова та управлінська звітність, бізнес-плани, фінансові плани, первинні інформаційні матеріали стосовно окремих господарсько-фінансових операцій, відомчі щорічники основних показників господарсько-фінансової діяльності підприємств, внутрішньогосподарські та внутрішньовідомчі положення, накази, розпорядження, нормативно-методичні та інструктивні матеріали.

Кваліфікований аналіз накопиченого фактичного матеріалу повинен проводитися з використанням сучасних інформаційних технологій прикладного програмного забезпечення. При використанні ПЕОМ у назві відповідного пункту (параграфу) плану треба зазначати “із застосуванням ПЕОМ (інформаційних технологій)”. В цьому пункті подається детальна характеристика програмного забезпечення, його доцільність, можливість застосування для якісного оброблення інформації стосовно напряму дослідження. В разі розробки авторського програмного забезпечення подається його загальна концепція, інформаційне та методичне забезпечення, наводиться опис алгоритмів та схем обчислювального процесу, форми вихідних документів (таблиць, діаграм, графіків).

Аналіз фактичного матеріалу обраного об’єкта дослідження (підприємства) cтудентом, що навчається за ОКР “магістр” проводиться за п’ять останніх років, а дослідження макроекономічного рівня – за 5 і більше років. Студенти, що навчаються за ОКР “спеціаліст” проводять дослідження обраного об’єкта у дипломній роботі за останні 3 роки.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми повинні бути належно оформлені, супроводжуватися тлумаченням і висновками, які дозволять розкрити стан, особливості, динаміку показників і процесів, що спостерігаються на об’єкті дослідження.

У процесі аналізу проводять кількісну та якісну оцінку факторів, що обумовили зміни окремих показників, визначають тенденції розвитку процесів, вказують досягнення і недоліки, акцентують увагу на проблемних пунктах, що потребують вирішення.

Текст другого розділу має стати перехідним до третього розділу. Другий розділ поєднує набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи дослідження і ПЕОМ, а виокремлені проблеми повинні знайти своє вирішення в наступному розділі. Розділ завершується короткими висновками (1,5-2 с.).

Обсяг другого розділу складає 30-35% загального обсягу дипломної роботи.

Третій розділ є проектно-рекомендаційним. В ньому розробляють конкретні пропозиції щодо вирішення проблем, визначених у процесі аналітичного дослідження теми, прогнозують економічний ефект від їх впровадження, обґрунтовують механізм удосконалення предмета дослідження, рекомендують модель управління, розробляють плани-прогнози фінансових показників стосовно досліджуваної теми тощо.

Основою для написання третього розділу є матеріали першого і другого розділів дипломної роботи. В цьому розділі повинні міститися конкретні пропозиції щодо вдосконалення об’єкта дослідження відповідно до напряму дослідження, очікуваний економічний ефект від їх впровадження. Запропоновані методики, плани-прогнози, інноваційні проекти повинні супроводжуватися розрахунками, бути економічно обґрунтованими, мати практичну значимість. Пропозиції щодо удосконалення предмета дослідження повинні відповідати критеріям оптимальності, економічної ефективності, соціальної значимості, прибутковості. Розділ завершується короткими висновками (1,5-2 с.).

Обсяг третього розділу не повинен перевищувати 30% загального обсягу дипломної роботи.

У четвертому розділі подається інформація про охорону праці та безпеку у надзвичайних ситуаціях.

У розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» студенту необхідно висвітлити роль і стан охорони праці на підприємстві (в установі), на матеріалах фінансової звітності якого проводиться дипломне дослідження. Студенту необхідно описати можливі надзвичайні ситуації, які можуть виникнути в процесі господарської діяльності, запропонувати можливі заходи для їх усунення та описати механізм їх реалізації.

Зміст розділу повинен містити інформацію про організацію і відповідність усіх елементів робочого місця та їх розташування вимогам ДСанП і Н 3.3.2-007-98 „Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин”. Студенту необхідно вказати види та системи освітлення, що використовуються в приміщенні, тип ламп у світильниках згідно з ДБН В.2.5–28 –2006 „Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення”. Важливо проаналізувати джерела шуму у робочому приміщенні, провести їх порівняння з нормами ДСН 3.3.6.037-99 „Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку”. Студент повинен вказати види та джерела виробничих випромінювань на робочому місці, згідно ДНАОП 0.03-3.30-96 „Державні стандартні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань”. В процесі виконання цього розділу дипломної роботи студенту доцільно визначити клас приміщень з електронебезпеки за допомогою НПАОП 40.1-1.21-98 „Правила безпечної експлуатації електроустановок”, описати заходи, які вживають для нормалізації мікроклімату і чистоти повітря у зоні робочого місця відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 „Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень”.

Варто провести короткий аналіз можливих місць і причин загорань і вибухів у приміщенні відповідно до НАПБ Б.03.002-2007 „Норми визначення категорій приміщень будинків і зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою”. Необхідно вказати можливі надзвичайні ситуації, які можуть виникнути при виконанні робіт на робочому місці (наприклад, витік отруйних речовин на підприємстві – аміаку з холодильних установок, різке підвищення тиску у ємностях, які працюють під тиском, небезпека потрапляння під напругу дотику внаслідок ушкодження заземлення тощо), та заходи, які необхідно вжити, щоб запобігти виникненню цих надзвичайних ситуацій, а у разі виникнення надзвичайної ситуації – якими повинні бути дії працівників, щоб зменшити негативні наслідки від надзвичайної ситуації.

Обсяг розділу – 10-12 сторінок. Висновки до четвертого розділу не подають.

Загальні висновки, що наводяться в окремому розділі дипломної роботи, містять стислий виклад отриманих підсумкових результатів в контексті із загальною метою і конкретними завданнями, поставленими і сформульованими у вступі. Тут коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення з визначенням елементів наукової новизни; узагальнюються результати аналізу і діагностики об’єкта дослідження, подаються пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності.

Обсяг висновків не повинен перевищувати 5 сторінок.

Після висновків студент-дипломник проставляє дату завершення дипломної роботи та підпис.

Основний текст дипломної роботи студента, що навчається за ОКР “магістр” повинен складати не менше як 120 сторінок комп’ютерного тексту, студента, що навчається за ОКР “спеціаліст” – не менше 100 сторінок комп’ютерного тексту. В цей обсяг не включаються сторінки, на яких розміщені додатки.

Список використаних джерел включає законодавчі і нормативно-правові акти, основну фахову літературу (монографії, підручники, посібники), статті із журналів і наукових збірників та інші джерела з досліджуваної теми, на які в роботі є посилання або з якими автор ознайомився під час виконання дипломної роботи.

Список літератури повинен містити не менше 80-100-та джерел (Додаток М).

Додатки до дипломної роботи містять інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою, а також матеріали, які через великий обсяг не можуть вводитися до основної частини дипломної роботи. Додатки розміщуються відповідно до посилань на них за основним текстом дипломної роботи (відповідно А, Б, … ).

 

6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота оформляється кожним студентом у вигляді спеціально підготовленого рукопису, що віддрукований на комп'ютері на аркушах формату А4, шрифт – Time New Roman, розмір кегля – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. На кожному аркуші повинні бути поля таких розмірів: зверху та знизу – 20 мм, ліворуч – 30 мм, праворуч – 10 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору.

Текст повинен бути поділений на розділи та підрозділи, а за необхідності і на пункти. Розділи та підрозділи мають заголовки. Кожний розділ починають з нової сторінки. Заголовки розділів розташовують посередині рядка, друкують великими літерами, без крапки в кінці, без переносів. Заголовки підрозділів, пунктів варто починати з абзацного відступу маленькими літерами, крім першої великої, не ставлячи крапки в кінці. Розділи, підрозділи та пункти нумерують арабськими цифрами, а підрозділи — у межах розділу (так: 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.1.1, 2.1.2 тощо).

Відстань між заголовками (за винятком заголовка пункту) і подальшим текстом має дорівнювати трьом міжрядковим інтервалам, а відстань між заголовком і останнім рядком попереднього тексту (для тих випадків, коли кінець одного і-початок другого підрозділу розташовується на одній сторінці) – трьом міжрядковим інтервалам.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.

Нумерація сторінок має бути наскрізною, причому першою сторінкою є титульний аркуш, але на ньому номер сторінки не ставиться. Рисунки і таблиці включаються у загальну нумерацію. Номер сторінки проставляється у правому верхньому кутку першої сторінки вступу без будь-яких знаків (крапки у кінці, виділення рисками, дужками тощо).

Номер розділу ставиться після слова "Розділ", наприклад "Розділ 4."

Підрозділи нумеруються у межах розділу. Номер підрозділу складається із номера розділу та свого порядкового номера, розділених крапкою. У кінці також ставиться крапка, наприклад "2.1."(перший підрозділ (параграф) другого розділу). Пункти нумеруються арабськими цифрами у межах кожного підрозділу. Номер пункту має складатися із номера розділу, підрозділу і пункту (свого порядкового номера), розділених крапками. У кінці номера пункту також ставиться крапка, наприклад, "2.1.3." (третій пункт першого підрозділу другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Номери підрозділів і пунктів ставляться на їх початку, номер пункту – на початку першого рядка абзацу, яким розпочинається відповідний пункт. Цифра номера пункту не повинна виступати за межі абзацу. Якщо пункти міститимуть підпункти, то їх нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти. 

ТАБЛИЦІ

Таблиці застосовують для наочного представлення значень досліджуваних показників та наочності при їх порівнянні в динаміці. При оформленні таблиць варто дотримуватись певних правил. Зокрема, кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, що відображає її зміст. Назву потрібно розміщувати над таблицею. Слово “таблиця” наводять праворуч над першою частиною таблиці.

При розриванні таблиці текстом на одній сторінці або перенесенні її частини на іншу сторінку, назву розташовують тільки над першою частиною таблиці. Над іншими частинами друкують слова “Продовження табл.” із зазначенням номера (позначення) таблиці. Коли таблицю поділяють на частини, то її шапку та боковик можна замінити відповідно номерами граф. При цьому арабськими цифрами нумерують графи першої частини таблиці.

Таблиці (за винятком таблиць у додатках) варто нумерувати арабськими цифрами у межах розділу (наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу) (Додаток Л).

Таблиці у додатках повинні містити назву та позначення за нумерацією додатків.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті, які складаються зі слів «табл.» із зазначенням її номера.

При оформленні вертикальні колонки таблиці нумерують тільки в тих випадках, коли у тексті на них є посилання або таблицю частково переносять. Не варто подавати в таблиці графу «№ з/п». Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх вказують у заголовку таблиці, якщо різні – у тексті таблиці. Позначення одиниць виміру має відповідати вимогам стандарту.

Заголовок боковика та граф таблиці друкують з великої літери в однині, підзаголовки граф — з малої, якщо вони є про­довженням заголовка, або з великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять.

Не варто розділяти заголовки і підзаголовки боковика та граф таблиці діагональними лініями.

Горизонтальні і вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, можна не креслити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею.

Заголовки граф, як правило, друкують паралельно рядкам таблиці. За необхідності допускається перпендикулярне розміщення заголовків граф.

Шапку таблиці треба відокремлювати лінією від тексту таблиці.

Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті.

Якщо таблиця виходить за формат сторінки, то її поділяють на частини, які розміщують одна під одною. 

ГРАФІЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Графічний матеріал – рисунки, схеми, діаграми тощо – застосовують в дипломній роботі для детального встановлення властивостей або характеристик об’єкта дослідження.

Графічний матеріал розміщується безпосередньо після першого посилання на нього або на наступній сторінці, а за необхідності – у додатку (посилання на графічний матеріал в тексті роботи є обов’язковим). Рисунок (діаграму, схему тощо), як правило, виконують на одній сторінці.

Графічний матеріал (за винятком графічного матеріалу додатків) варто нумерувати арабськими цифрами в межах розділу. “Рис. 1.1.” означає, що це перший рисунок першого розділу (Додаток К).

Графічні матеріали повинні, окрім номера, мати назву, що відповідає їх змісту. Назва розміщується під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий підпис). Якщо на сторінці, де повинні бути рисунки, не вистачає місця, їх розташовують на наступній сторінці у зручній для ознайомлення формі. Якщо для ознайомлення з рисунком його потрібно повертати, сторінку розміщують так, щоб поворот здійснювався за годинниковою стрілкою

Графічний матеріал у додатках має містити назву рисунку, яка розміщується під зображенням після “Рис.” та позначається за нумерацією додатків. 

ФОРМУЛИ

Формули в роботі нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули у розділі, між якими ставлять крапку. Номер формули пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули (якщо формула велика, то на рівні нижнього рядка формули до якої він належить) в круглих дужках, наприклад (2.2) (друга формула другого розділу). Запис формули передбачає використання символьних позначень фінансових показників із наступним поясненням позначень символів чи числових коефіцієнтів, які наводяться безпосередньо під формулою у тій послідовності, у якій вони подані у формулі. Виконання формул варто здійснювати з в використанням “Microsoft Equation 3.0”.

Пояснення кожного символу подають з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведено у формулі. Перший рядок пояснення має починатися словом «де».

Формули, що подаються одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою. 

ПОСИЛАННЯ

У роботі часто роблять посилання на джерела, матеріали чи окремі результати, які використовують при дослідженні обраної теми. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, надають необхідну інформацію щодо цього документа, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг.

Посилатись варто на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатись у тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовуються відомості із джерел документальної інформації чи з великою кількістю сторінок, то у посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць з джерела, на яке дають посилання.

Посилання у тексті роботи на джерела зазначають порядковим номером за переліком їх у списку літератури, виділивши двома квадратними дужками, наприклад "...у працях [2-5, 8]..." чи [17, с. 20-25].

При посиланнях на ілюстрації, таблиці, формули, які розміщені у роботі автора, відповідно вказують: порядковий номер ілюстрації (наприклад, "рис.  2.4"; номер таблиці (наприклад, "...в табл. 1.4"); порядковий номер формули (наприклад, "...у формулі (2.2)". 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи, міжнародних і державного стандартів.

Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

До цього списку включаються усі використані джерела, які розташовують у такому порядку: вказують розглянуті законодавчі та нормативно-правові акти в порядку ієрархії, згодом джерела монографічної, періодичної, довідкової літератури за алфавітом. Інформація про видання (монографії, підручники, довідники тощо) має включати: прізвище та ініціали автора, назву книги, місце видання, видавництво і рік видання, обсяг у сторінках. Ці дані вказують в кожному виданні.

Прізвище автора подають у називному відмінку. Якщо є два чи три автори, у переліку літератури подають спочатку прізвище та ініціали першого автора, а потім за назвою за косою лінією подають прізвища всіх авторів, починаючи з їх ініціалів. Назву місця видання необхідно подати повністю у називному відмінку; можна скорочувати назви тільки таких міст: Київ (К.), Харків (Х.), Москва (М.), Санкт-Петербург (СПб.).

Дані про статтю із періодичного видання мають вказувати: прізвище та ініціали автора, заголовок статті, назву видання (журналу), назву серії (якщо така є), рік випуску, номер видання (журналу), сторінки, на яких розміщена стаття. Заголовок статті подається у тому вигляді, як вказано у періодичному виданні. Назву серії пишуть після скороченого слова "сер". Номери сторінок, на яких розміщена стаття, розділяють рискою, наприклад, С. 32-39 (Додаток Н). 

ДОДАТКИ

Матеріал, що доповнює та додатково ілюструє дипломне дослідження, проте є громіздким чи незручним для представлення в основній частині роботи, необхідно розміщувати в додатках. Додатками можуть бути дані офіційних документів (нормативних актів України), графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, опис алгоритмів.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Ѓ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова „Додаток” друкують літеру, що позначає послідовність розміщення.

У разі вичерпання літер української та латинської абеток допускається позначення додатків арабськими цифрами.


Додаток 1

План дипломної роботи на тему

Фінансове забезпечення суб’єктів господарювання

студента (ки) _____ групи

спец. 8.03050801 “Фінанси і кредит

________форми навчання 

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 1.1.

Концептуалізація фінансового забезпечення суб’єктів господарювання

1.2.

Принципи і методи управління власним капіталом

1.3.

Фінансове забезпечення стратегічних напрямів розвитку підприємництва

 

Висновки до розділу 1

 

 

РОЗДІЛ 2.

ПРАГМАТИЗМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

2.1.

Фінансове забезпечення ресурсно-майнового потенціалу суб’єктів господарювання

2.2.

Джерела фінансового забезпечення суб’єктів господарювання

2.3.

Аналіз грошових потоків та прагматизм фінансового забезпечення

 

Висновки до розділу 2

 

 

РОЗДІЛ 3.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

3.1.

Державна політика регулювання та джерела фінансування розвитку суб’єктів господарювання

3.2.

Резерви і шляхи підвищення ефективності і використання власного капіталу

3.3.

Оптимізація кредитно-інвестиційного та страхового забезпечення суб’єктів господарювання

 

Висновки до розділу 3

 

 

РОЗДІЛ 4.

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

План дипломної роботи на тему

Фінансове забезпечення суб’єктів господарювання

студента (ки) _____ групи

спец. 7.03050801 “Фінанси і кредит

________форми навчання 

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 1.1.

Концептуалізація фінансового забезпечення суб’єктів господарювання

1.2.

Принципи і методи управління власним капіталом

1.3.

Фінансове забезпечення стратегічних напрямів розвитку підприємництва

 

 

РОЗДІЛ 2.

ПРАГМАТИЗМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

2.1.

Фінансове забезпечення ресурсно-майнового потенціалу суб’єктів господарювання

2.2.

Джерела фінансового забезпечення суб’єктів господарювання

2.3.

Аналіз грошових потоків та прагматизм фінансового забезпечення

 

 

РОЗДІЛ 3.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

3.1.

Державна політика регулювання та джерела фінансування розвитку суб’єктів господарювання

3.2.

Резерви і шляхи підвищення ефективності і використання власного капіталу

3.3.

Оптимізація кредитно-інвестиційного та страхового забезпечення суб’єктів господарювання

 

 

РОЗДІЛ 4.

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Додаток 2

АНОТАЦІЯ 

В дипломній роботі розглянуто зміст прибутку як економічної категорії, його види і механізм формування. Визначено економічну суть, функції та соціальне значення прибутку підприємства, наведено його класифікацію.

На матеріалах фінансової звітності _____________за 2009-2013 рр.

                  (назва підприємства)

проведено аналіз і оцінку доходів, витрат і прибутку підприємства. На основі аналізу наведено шляхи удосконалення управління прибутком______________, зокрема: резерви збільшення прибутку, планування доходів, витрат і прибутку. 

ANNOTATION 

In the research work deals with the content of profit as an economic category, its types and mechanisms of formation. The economic substance, functions and social value of profits is defined, given its classification.

At the materials of financial reports of ______________for 2009-2013 years analysis and assessment of income, expenses and profits is made. The analysis shows ways to improve profit management of_____________, including: increasing revenue reserves, planning income, expenses and profit.

 

Додаток 3

ЗМІСТ 

ВСТУП

 

3

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

7

 1.1.

Концептуалізація фінансового забезпечення суб’єктів господарювання

7

1.2.

Принципи і методи управління власним капіталом

17

1.3.

Фінансове забезпечення стратегічних напрямів розвитку підприємництва

 

27

 

Висновки до розділу 1

37

 

 

 

РОЗДІЛ 2.

ПРАГМАТИЗМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

39

2.1.

Фінансове забезпечення ресурсно-майнового потенціалу суб’єктів господарювання

 

39

2.2.

Джерела фінансового забезпечення суб’єктів господарювання

 

49

2.3.

Аналіз грошових потоків та прагматизм фінансового забезпечення

 

59

 

Висновки до розділу 2

69

 

 

 

РОЗДІЛ 3.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

71

3.1.

Державна політика регулювання та джерела фінансування розвитку суб’єктів господарювання

 

71

3.2.

Резерви і шляхи підвищення ефективності і використання власного капіталу

 

81

3.3.

Оптимізація кредитно-інвестиційного та страхового забезпечення суб’єктів господарювання

 

91

 

Висновки до розділу 3

101

 

 

 

РОЗДІЛ 4.

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

 

103

ВИСНОВКИ

113

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

117

ДОДАТКИ

120

 

ЗМІСТ 

ВСТУП

 

3

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

7

 1.1.

Концептуалізація фінансового забезпечення суб’єктів господарювання

 

7

1.2.

Принципи і методи управління власним капіталом

16

1.3.

Фінансове забезпечення стратегічних напрямів розвитку підприємництва

 

25

 

 

 

РОЗДІЛ 2.

ПРАГМАТИЗМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

34

2.1.

Фінансове забезпечення ресурсно-майнового потенціалу суб’єктів господарювання

 

34

2.2.

Джерела фінансового забезпечення суб’єктів господарювання

 

43

2.3.

Аналіз грошових потоків та прагматизм фінансового забезпечення

 

52

 

 

 

РОЗДІЛ 3.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

61

3.1.

Державна політика регулювання та джерела фінансування розвитку суб’єктів господарювання

 

61

3.2.

Резерви і шляхи підвищення ефективності і використання власного капіталу

 

70

3.3.

Оптимізація кредитно-інвестиційного та страхового забезпечення суб’єктів господарювання

 

79

 

 

 

РОЗДІЛ 4.

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

 

89

ВИСНОВКИ

98

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

102

ДОДАТКИ

105

 

 Додаток 4

Таблиця 2.1

Показники ефективності використання капіталу та показники

фінансової стійкості АТ «СКМ» за 2007-2012 рр.

Показники

Роки

Відхилення (+, -) 2012 року від:

2007

2008

2010

2011

2012

2007 року

2011 року

Показники ефективності використання капіталу

Оборотність капіталу, дні

77606

99757

5387

9591

3683

-73923

-5908

Коефіцієнт оборотності
капіталу, рази

0,0005

0,0004

0,0067

0,0375

0,0007

0,0002

-0,0368

Коефіцієнт оборотності
власного капіталу, рази

0,0007

0,0005

0,0100

0,0050

0,0010

0,0003

-0,0040

Коефіцієнт оборотності
позикового капіталу, рази

0,0016

0,0013

0,0266

0,0146

0,0029

0,0013

-0,0117

Показники фінансової стійкості

Коефіцієнт автономії

0,71

0,72

0,75

0,74

0,74

0,03

0,00

Коефіцієнт фінансової залежності

0,29

0,28

0,25

0,26

0,26

0,03

0,00

Коефіцієнт фінансування

2,39

2,57

2,98

2,89

3,00

0,61

0,11

Коефіцієнт заборгованості

0,29

0,28

0,25

0,26

0,26

-0,03

0,00

Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності

0,96

0,95

0,95

0,93

0,92

-0,04

-0,01

Коефіцієнт співвідношення довго- та короткострокової заборгованості

 

7,11

 

4,89

 

3,76

 

2,85

2,85

-4,26

0,00

  

Таблиця 2.2

Обсяги фінансових послуг в Україні за 9 місяців 2010-2012 рр.

(млн. грн.)

За видами установ

2010

2011

2012

Темпи приросту,%

2011/2010

2012/2011

2012/2010

Страхові компанії

451

445

448

1,33

-3,07

-1,78

надходження валових

страхових премій

15 434,7

16 430,3

15 801,3

12,90

-1,68

11,01

Кредитні спілки

755

659

613

-12,72

-6,98

-18,81

видані кредити

3909,10

3349,50

2237,4

-14,30

-33,20

-42,76

внески на депозитні

рахунки

2959,30

1945,00

1185,5

-34,30

-39,05

-59,94

Фінансові компанії

208

221

251

6,25

13,57

20,67

обсяг послуг

24236,60

29303,80

26466,8

20,90

-9,68

9,2

Юридичні особи

публічного права

29

29

29

-

-

-

видані кредити

2561,70

2421,40

3116,3

-5,5

28,7

21,65

Інші кредитні

установи

32

42

49

31,3

16,7

53,13

видані кредити

1805,40

1408,40

2064,9

-22,00

46,6

14,37

Недержавні

пенсійні фонди

108

101

96

-6,48

-4,95

-11,11

пенсійні внески

754,60

925,40

1102,0

22,60

19,1

46,04

Ломбарди

373

426

456

14,21

7,04

22,25

видані кредити під

заставу

3505,00

5503,10

7325,1

57,00

33,11

108,99

 

Додаток 5

Приклади оформлення списку використаних джерел, який наводять у дипломній роботі

Характеристика джерела

Приклад оформлення

1

2

Законодавчі, нормативні акти

 1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.
 2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996 – XIV : [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 р. № 2343-XII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12.
 4. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-XII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.
 5. Про заставу: Закон України від 02.10.1992 р. № 2654-XII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2654-12.
 6. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-XII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.
 7. Про споживчу кооперацію: Закон України від 10.04.1992 р. № 2265-XII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2265-12.
 8. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04.
 9. Порядок ведення касових операцій у національній валюті України: Постанова Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05.
 10. Господарський кодекс України: від 16.01.2003 р. № 436-IV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 11. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 р. № 435-IV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

  

1

2

Підручники, посібники

 

- один, два або три автори

 1. Крамаренко Г. О.Фінансовий менеджмент: підручник / Г. О. Крамаренко . – [2-ге вид]. – К. : ЦУЛ, 2009. – 520 с.
 2. Біла О. Г. Фінансове планування і прогнозування: навч. посібник / О. Г. Біла. – Львів: Компакт – ЛВ, 2005. – 312 с.
 3. Біла О. Г. Фінанси підприємств: навч. посібник / О. Г. Біла. – Л.: Магнолія 2006, 2008. – 383 с.
 4. Черкасова С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. для студентів вищих закладів освіти / С. В.Черкасова – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 496 с.
 5. Черкасова С. В. Фінансовий ринок : навч. посібник / С. В. Черкасова. – Львів: Магнолія 2006, 2010. – 330 с.
 6. Мединська Т. В. Податкова система: навч. посібник / Т. В. Мединська, Н. І. Власюк – [3-є вид., перероб. та доповнене]. – Львів : Магнолія 2006, 2012. – 424 с.
 7. Чабанюк О. М. Спрощена система оподаткування : загальні положення, облік і звітність: навч. посібник / О. М. Чабанюк, Т. В. Мединська – К.: Алерта, 2013. – 208 с.
 8. Чуй І. Р. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / І. Р. Чуй, О. В. Мицак. – Львів: Магнолія 2006, 2013. – 216 с.
 9. Сороківська М. В. Фінансовий менеджмент (математичний інструментарій): навч. посібник / М. В. Сороківська, О. І. Юсипович. – Львів: Новий світ, 2011. – 284 с.
 10. Оліярник В. В. Гроші і кредит: навч. посібник / В. В. Оліярник, Т. В. Футало, Х. Л. Черевко. – Львів: Вид-во ЛКА, 2013. – 432 с.

- більше трьох авторів

 1. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / Т. В. Момот, В. О. Безугла, Ю. О. Тараруєв та ін.; [За ред. Момот Т. В.] – К.: ЦУЛ, 2011. – 712 с.

Монографії

 

- один, два або три автори

 1. Тарангул Л. Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика) : монографія / Л. Л. Тарангул. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2003. – 286 с.
 2. Черкасова С. В. Сучасний стан та перспективи розвитку інвестування в небанківському фінансовому секторі: монографія / С. В. Черкасова, М. В. Сороківська. – Львів: Растр -7, 2013. – 186 с.
 3. Біла О. Г. Управління витратами підприємства: теорія та практика: монографія / О. Г. Біла, І. Л. Боднарюк, Т. В. Мединська. – Львів : Вид-во ЛКА, 2012. – 200 с.

- більше трьох авторів

 1. Стратегія та механізми зміцнення просторово-структурної конкурентоспроможності регіону: монографія / [за ред. А. І. Мокія, Т. Г. Васильціва]. – Львів: ПАІС, 2010. – 488 с.

  

1

2

Статті, тези та матеріали конференцій

 1. Чуй І. Р. Фіскально-податкові режими кооперативних підприємств розвинених країн світу / І. Р. Чуй // Вісник ЛКА. – 2012. – Випуск 16. – С. 111-117.
 2. Біла О. Г. Роль фінансового плану як інструмента управління фінансами підприємства / О. Г. Біла, Т. В. Мединська // Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. праць. – 2012. – Випуск 13. – С. 69-71.
 3. Черкасова С. В. Функції інституційних інвесторів в економіці України / С. В. Черкасова // Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – Ч. 1, С. 446-451.

Дисертації та автореферати

 1. Юсипович О. І. Економічні ризики та їх вплив на товарооборот: автореферат дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / О. І. Юсипович; Львів. комерц. академія. – Львів, 2007. − 17 с.
 2. Боднарюк І. Л. Управління витатами торговельних підприємств споживчої: автореферат дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / І. Л. Боднарюк; Львів. комерц. академія. – Львів, 2011. − 16 с.

Інші видання

 1. Економічна енциклопедія: У 3 т. / [Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. – К.: Академія, 2002. – Т. 3. – 952 с.
 2. Статистичний щорічник України за 2010 рік: Державна служба статистики України / [за ред. О. Г. Осауленка]. – К.: Август-Трейд, 2011. – 559 с.
 3. Офіційний web-сайт Міністерства фінансів України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.minfin.gov.ua

Додаток 6 

Витяг зі списку використаних джерел 

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

2. Господарський кодекс України: від 16.01.2003 р. № 436-IV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

……

 1. Біла О. Г. Фінанси підприємств: навч. посібник / О. Г. Біла. – Л.: Магнолія 2006, 2008. – 383 с.

 2. Мединська Т. В. Податкова система: навч. посібник / Т. В. Мединська, Н. І. Власюк – [3-є вид., перероб. та доповнене]. – Львів : Магнолія 2006, 2012. – 424 с.

 3. Оліярник В. В. Гроші і кредит. навч. посібник / В. В. Оліярник, Т. В. Футало, Х. Л. Черевко. – Львів: Вид-во ЛКА, 2013. – 432 с.

 4. Сороківська М. В. Фінансовий менеджмент (математичний інструментарій): навч. посібник / О. І. Юсипович, М. В. Сороківська. – Львів: Новий світ, 2011. – 284 с.

 5. Стратегія та механізми зміцнення просторово-структурної конкурентоспроможності регіону: монографія / [за ред. А. І. Мокія, Т. Г. Васильціва]. – Львів: ПАІС, 2010. – 488 с.

 6. Статистичний щорічник України за 2010 рік: Державна служба статистики України / [ за ред. О. Г. Осауленка]. – К.: Август-Трейд, 2011. – 559 с.

 7. Тарангул Л. Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика) : монографія / Л. Л. Тарангул. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2003. – 286 с.

 8. Черкасова С. В. Сучасний стан та перспективи розвитку інвестування в небанківському фінансовому секторі: монографія / С. В. Черкасова, М. В. Сороківська. – Львів, Растр -7, 2013. – 186 с.

 9. Чуй І. Р. Фіскально-податкові режими кооперативних підприємств розвинених країн світу / І. Р Чуй // Вісник ЛКА. – 2012. – Випуск 16. – С. 111-117.

……..

75. Офіційний web-сайт Міністерства фінансів України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.minfin.gov.ua.

 

Додаток 7

ВІДГУК

Назва критерію

Максимальна

к-сть балів

Фактично

1.

Змістовні аспекти роботи

1.1.

Актуальність обраної теми дослідження

5

 

1.2.

Теоретико-методичний рівень роботи

15

 

1.3.

Аналітичний рівень роботи

15

 

1.4.

Практичний рівень розробки та обгрунтування запропонованих рішень

15

 

2.

Організаційні аспекти роботи

2.1.

Достовірність використаних інформаційних даних

 

10

 

2.2.

Відповідність встановленим вимогам щодо подання та оформлення роботи

 

Сума балів

60

 

 

СХЕМА РЕЦЕНЗІЇ 

1. Актуальність теми.

2. Стисла характеристика кожного розділу дипломної роботи: послідовність та логічність, повнота та достовірність, новизна вивчення проблеми, використання передового досвіду та прогресивних методів дослідження (економіко-математичних методів, ПЕОМ), прийняття самостійних рішень, значимість пропозицій, економічне обґрунтування, цілеспрямованість та практичне використання, недоліки.

3. Якість оформлення роботи, таблиць, рисунків тощо.

4. Загальна оцінка дипломної роботи.

Додаток 8

Критерії оцінювання дипломних робіт студентів спеціальностей

7.03050801 “Фінанси і кредит” та 8.03050801 “Фінанси і кредит”

Елемент оцінки, критерії

Максимальна оцінка в балах:

1. Змістовні аспекти роботи

1.1. Актуальність обраної теми дослідження для підприємства – інформаційного об’єкту (відповідність теми його реальним потребам та специфіці діяльності)

 

5

1.2. Теоретико-методичний рівень роботи:

- критичний аналіз існуючого теоретичного доробку, наявність дискусійних та полемічних аспектів у викладенні матеріалу;

- коректне використання літературних джерел;

- глибина, логічність і повнота викладення матеріалу;

- науковий стиль викладення матеріалу*;

- елементи наукової новизни*;

- наявність публікацій за темою дослідження*.

 

 

 

 

15

1.3. Аналітичний рівень роботи:

- достатність інформаційної бази дослідження;

- використання адекватних обраній темі методик, методів та інструментів аналізу;

- використання комп'ютерних програм або спеціального програмного забезпечення;

- вияв та аналіз основних проблем діяльності підприємства відповідно до обраної теми*.

 

 

 

15

1.4. Практичний рівень розробки та обгрунтування запропонованих рішень

- прикладний характер висновків, пропозицій і рекомендацій;

- коректні та об'єктивні розрахунки ефективності;

- наявність організаційно-економічних заходів із впровадження запропонованих змін.

 

15

2. Організаційні аспекти роботи

2.1.      Достовірність використаних інформаційних даних

- наявність у додатках копій документів фінансової звітності підприємства – інформаційної бази дослідження;

2.2. Відповідність встановленим вимогам щодо подання та оформлення роботи

 

10

3. Якість захисту дипломної роботи

3.1. Уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження

10

3.2. Здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди

20

3.3. Якість підготовки ілюстративного матеріалу, володіння культурою презентації

10

Разом

100

* – критерій є обов’язковим для дипломних робіт студентів ОКР “магістр”

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!