Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2043 Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни Організація готельного господарства, КУТЕП

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни Організація готельного господарства, КУТЕП

« Назад

Київський університет туризму, економіки і права 

Факультет туризму, готельного та ресторанного бізнесу 

Кафедра готельно-ресторанної справи

 

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Організація готельного господарства» 

напрям підготовки

6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

факультет

Туризму, готельного та ресторанного бізнесу

 

 

 

Київ – 2014 рік


Організація готельного господарства: методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». – КУТЕП, 2014 р. – 33с. 

Схвалено Вченою радою факультету туризму, готельного та ресторанного бізнесу за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

ЗМІСТ 

Вступ

1. Загальні положення

2. Основні етапи виконання курсової роботи

2.1. Вибір теми курсової роботи

2.2. Вивчення спеціальної літератури з обраної теми та збір вихідної інформації 

2.3. Загальні вимоги до структури та змісту курсової роботи

2.4. Оформлення курсової роботи

2.5. Порядок подання роботи на рецензування і захист

3. Система оцінювання курсової роботи

4. Список рекомендованої літератури

Додатки 


ВСТУП 

У відповідності до головної мети університетської освіти – підготовка молодих спеціалістів до самостійної творчої діяльності – навчальним планом напряму підготовки 6.140101 „Готельно-ресторанна справа” для студентів   II курсу (четвертий семестр) передбачено виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „Організація готельного господарства”. Цей вид навчальної діяльності виконується студентом самостійно під керівництвом наукового керівника - викладача кафедри готельно-ресторанної справи.

При виконанні курсової роботи необхідним є усвідомлення студентом її місця та ролі у процесі підготовки фахівця та концентрація зусиль на самостійному опрацюванні нормативних документів та літературних джерел при вирішенні конкретних практичних завдань. У методичних рекомендаціях головна увага приділяється методичним питанням складання змісту роботи, використання літературних джерел з питань методики проведення досліджень стосовно обраної теми, підбору необхідного матеріалу до розкриття основних положень роботи.

Ознайомившись з поданими рекомендаціями, студент зможе більш конкретно уявити вимоги до написання курсової роботи, як з точки зору її відповідності до складеного змісту, так і розкриття головних питань теми, її оформлення, оцінки, порядку захисту.

 

1. Загальні положення 

Виконання курсової роботи з дисципліни „Організація готельного господарства” є необхідним і важливим етапом для поглиблення і закріплення теоретичних і практичних знань, здобутих студентами у процесі викладання лекцій, практично-семінарських та лабораторних занять.

Головна мета курсової роботи полягає :

- в набутті студентом навичок самостійного вивчення окремих аспектів дослідження;

- у глибокому засвоєнні матеріалу навчальної дисципліни;

- у здобутті досвіду самостійного пошуку і накопичення матеріалу, який необхідний для подальшого аналізу досліджуваного засобу розміщення;

- у вмінні робити обґрунтовані висновки, формулювати та розробляти конкретні пропозиції;

- в розвитку у студентів здібностей до наукової творчості.

Процес виконання курсової роботи включає низку послідовних етапів, а саме:

- вибір теми курсової роботи;

- вивчення спеціальної літератури з обраної теми та збір вихідної інформації;

- аналіз одержаних матеріалів;

- обґрунтування висновків та пропозицій;

- оформлення курсової роботи;

- здача роботи на рецензію та захист.

Студенти повинні враховувати необхідність виконання усіх перелічених етапів, плануючи їх у наведеній послідовності і обов’язкове виконання курсової роботи у строк, встановлений викладачем відповідно до навчального плану.

Курсова робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, не містить матеріалів дослідження та обґрунтованих висновків, до захисту не допускається.

 

2. Основні етапи виконання курсової роботи 

2.1. Вибір теми курсової роботи 

Вибір теми є першим етапом курсової роботи і має важливе значення для її успішного виконання. Вибір теми курсової роботи та вихідних даних до неї визначається порядковим номером студента за списком навчальної групи.

Кожному студенту кафедрою призначається керівник курсової роботи з числа викладачів кафедри. У процесі написання роботи студент звертається до наукового керівника за консультаціями. Керівник проводить індивідуальні консультації за відповідним графіком, встановленим кафедрою.

Тематика курсової роботи охоплює основні питання організації готельного господарства. Тематику предмету дослідження наведено в     додатку 1.

Зміст курсової роботи повинен мати: вступ, основну частину, яка складається з трьох розділів, висновків та пропозицій. 

2.2. Вивчення спеціальної літератури з обраної теми та збір вихідної інформації 

Згідно з обраною темою курсової роботи студент самостійно підбирає літературні джерела (книги, брошури, статті), офіційні документи, накопичує відомчі матеріали з теми, вивчає їх.

Виконання курсової роботи передбачає обов’язкове вивчення діючого законодавства, Постанов Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, нормативних документів міністерств та інших органів управління з питань, пов’язаних з темою курсової роботи.

Особливу увагу необхідно звернути на вивчення матеріалів з теми, опублікованих у періодичній пресі.

Під час вивчення літературних джерел необхідно ознайомитись з вітчизняним та зарубіжним досвідом фахівців готельного господарства.

Рекомендується вести робочі записи під час вивчення літературних джерел, систематизувати їх, що допоможе узагальнити матеріал відповідно до плану курсової роботи.

2.3. Загальні вимоги до структури та змісту курсової роботи 

Зібрані і оброблені в процесі дослідження матеріали потребують чіткого і послідовного викладення. На цьому етапі виконання курсової роботи остаточно відпрацьовується матеріал всієї теми, її теоретична і практична спрямованість, відповідна література, висновки і рекомендації.

Загальними вимогами до викладення матеріалу курсової роботи є:

- чіткість побудови;

- логічна послідовність викладення матеріалу;

- переконливість аргументацій;

- точність формулювання;

- конкретність викладення результатів дослідження;

- обґрунтування пропозицій та висновку. 

Курсова робота включає:

- титульний лист (додаток 2);

- завдання (додаток 3);

- вихідні данні до курсової роботи (додаток 4);

- зміст;

- вступ;

- основну частину, яка містить три розділи з певною кількістю параграфів;

- висновки і пропозиції;

- список літератури;

- додатки. 

Важливим моментом у підготовці курсової роботи є написання вступу, що має першочергове значення, оскільки його зміст дає змогу визначити професійну підготовку майбутнього фахівця, його теоретичний та практичний рівень.

При написанні вступу стисло обґрунтовується актуальність та необхідність проведення дослідження, формулюються мета та завдання курсової роботи, дається загальна характеристика об’єкту дослідження, окреслюється структура курсової роботи.

Обґрунтування актуальності вибраної теми - це початковий етап будь-якого дослідження. Наскільки правильно автор розуміє обрану тему і оцінює її з погляду своєчасності і соціальної значущості, характеризує його наукову зрілість і професійну підготовленість. Необхідно висвітлити суть проблеми, що обумовлює актуальність теми.

Від обґрунтування актуальності вибраної теми логічно переходять до формулювання мети дослідження, а також вказують конкретні завдання, які повинні бути вирішені відповідно до завдання на курсову роботу.

Далі формулюються об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт і Предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і часткове. Об’єкт як загальне поняття- це певні засоби розміщення у певному рекреаційному регіоні (див. дод. 1). Предмет дослідження – це організаційно-технологічні розрахунки та їх обґрунтування, організація і технологія обслуговування споживачів в певному засобі розміщення.

Розробка основної частини. Керівник курсової роботи видає заповнений бланк завдання до курсової роботи.

Основна частина першого розділу містить загальну характеристику об’єкта дослідження за місцем розташування, призначенням, рівнем комфорту, видами послуг, місткістю, поверховістю, типам номерів; далі необхідно розкрити функції та склад основних служб готельного підприємства та надати; визначити планування праці працівників засобу розміщення.

Загальний обсяг першого розділу повинен складати приблизно 15 сторінок.

У другому розділі курсової роботи необхідно розкрити організацію та технологію роботи служби номерного фонду, визначивши склад та структуру служби, технологічні цикли та операції, послідовність їх виконання персоналом служби номерного фонду, організація надання додаткових послуг на поверсі.

Також другий розділ містить практичну частину, що знаходить своє відображення у заповненні експлуатаційної документації відповідно вихідних даних та у послідовності до технологічних процесів, які розглядаються та заповнюються у додатках з 7 по 20.

Загальний обсяг другого розділу повинен складати приблизно 15-20 сторінок.

Написання третього розділу присвячено організації та технології роботи служби приймання та обслуговування в засобі розміщення. Необхідно визначити склад та структура служби приймання та обслуговування, розкрити процес бронювання номерів та місць в засобі розміщення, технологію приймання, розміщення та обслуговування споживачів готельних послуг в засобі розміщення, організацію виїзду із засобу розміщення.

Загальний обсяг третього розділу повинен складати приблизно 15 сторінок.

Також другий та третій розділи курсової роботи містять практичну частину, що знаходить своє відображення у заповненні експлуатаційної документації відповідно вихідних даних та у послідовності до технологічних процесів, які розглядаються та заповнюються у додатках з 6 по 19.

Завершуючи роботу над кожним розділом, необхідно сформулювати висновки, що витікають зі змісту розділів. Це допоможе в подальшому підготувати загальні висновки.

Курсова робота завершується висновками. Висновки рекомендується формулювати коротко і точно, не перевантажуючи їх цифровими даними і подробицями. У висновках необхідно показати яким чином вирішені завдання курсової роботи, що були поставлені на початку і в якому ступіні досягнута її мета.

Список використаних літературних джерел. Складається перелік використаннях під час написання курсової роботи літературних джерел. До них заносять також фондові, картографічні джерела та офіційні сайти INTERNET. 

Додатки. Щоб уникнути перевантаження основної частини роботи графічними, статистичними матеріалами, розрахунками та ілюстраціями вони згідно загальних правил оформлюються у якості додатків до курсової роботи. 

2.4. Оформлення курсової роботи 

Курсова робота виконується на папері формату А4 (210×297 мм). Поля: ліворуч - 30 мм, праворуч - 10 мм, зверху - 15 мм, знизу - 20 мм. При написанні курсової роботи з використанням комп’ютерного набору використовується 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль - 14 пт.

Зміст містить назву розділів курсової роботи і нумерацію сторінок. Текст розділів може включати підрозділи (параграфи). Розділи повинні бути пронумеровані арабськими цифрами в межах всієї роботи. “Вступ”, “Висновки і пропозиції” не нумеруються. Підрозділи (параграфи) необхідно нумерувати арабськими цифрами в межах кожного розділу. Номер підрозділу (параграфу) повинен складатися з номера розділу і номера підрозділу (наприклад: 2.1 – перший параграф другого розділу)

Нумерація сторінок роботи повинна бути наскрізною, починаючи з титульного листа.

У процесі написання тексту потрібно виділяти абзаци (1,25 см). Текст роботи викладається від третьої особи або у формі безособових речень, уникаючи займенників “я” та “ми”. Рекомендується вживати слово “автор”.

Вирази “у цьому році”, “у цей час”, “у минулому році” тощо необхідно заміняти точною датою, вказувати рік і місяць. Після назви місяця слово “місяць” не пишеться.

Слід робити посилання на кожне запозичене положення чи точки зору. У ході цитування слід звірити текст і дати точний опис джерела, звідки взято цитату. Усі факти, положення, цитати, підрахунки, використані в курсовій роботі, повинні мати посилання на літературу, що була опрацьована.

Найбільш поширеними є посилання у тексті. У даному випадку посилання оформлюється у скороченому вигляді – береться в дужки. Наприклад: [3; 23], де перша цифра “3” означає номер використаного джерела, а друга – “23” – її сторінку.

Список літератури включає всі використані джерела, які розміщуються у порядку виявлення посилань в тексті роботи чи за їх значимістю в алфавітному порядку. Відомості про книги ( монографії, підручники, довідники) повинні включати прізвища та ініціали автора, назву, найменування видавництва (журналу), назву серії, рік випуску, номер видання, сторінок на яких розміщена стаття.

Літературні джерела необхідно вказувати в такій послідовності:

- закони України;

- постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України;

- накази, листи, інструкції міністерств, відомств, органів держадміністрації;

- книги і брошури;

- статті журналів, газет.

Додатки оформлюються як продовження курсової роботи на наступних сторінках. Кожен додаток починається з нової сторінки. У правому верхньому кутку розміщується слово “Додаток”.

Всі ілюстрації (схеми, діаграми, графіки) іменуються малюнками які нумеруються послідовно у межах розділу арабськими цифрами (наприклад “Рис. 1.2 – другий малюнок першого розділу). Малюнки повинні розміщуватись одразу після посилання на них у тексті роботи.

Цифровий матеріал, розміщений в курсовій роботі, рекомендується оформляти у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яка розміщена під словом “Таблиця”. Таблицю розміщують після згадки про неї в тексті. Під час посилання на таблицю в тексті вказують її повний номер і слово “Таблиця” пишуть в скороченому вигляді (наприклад: див. табл.. 3.2).

Студент повинен намагатися викладати текст курсової роботи літературною мовою.

Після закінчення роботи необхідно прочитати її всю, звертаючи увагу на взаємний зв’язок частин.

Обсяг курсової роботи повинен бути у межах 40-45 сторінок друкованого тексту. Текст може бути написаний розбірливим почерком, без помарок і виправлень, з одного боку на стандартних листах паперу. 

2.5. Порядок подання роботи на рецензування і захист

Виконану курсову роботу необхідно подати на кафедру готельно-ресторанної справи для реєстрації та подальшого її рецензування. Рецензія на курсову роботу складається керівником після її перевірки (додаток 5). В ній повинні бути висвітлені такі питання: позитивні сторони роботи, її недоліки, попередня оцінка роботи.

Робота не допускається до захисту, якщо вона не має самостійного характеру, основні питання не розкриті або викладені схематично, в тексті містяться помилкові положення, робота оформлена неправильно, текст написано недбало.

Якщо робота не допущена до захисту, то студент повинен повністю або частково переробити її у відповідності до вимог, наведених у рецензії та знову подати на перевірку. Змінювати тему курсової роботи забороняється.

Захист курсових робіт відбувається у встановлений термін. Бажано проводити захист курсової роботи, використовуючи комп’ютерну презентацію.

Під час захисту курсової роботи студентам надається можливість відстоювати свої погляди, обговорювати складні питання та сучасні проблеми галузі. При захисті враховується якість виконання роботи, її науковий рівень, ступінь самостійного викладення теми, її оформлення, мову та стиль викладу, відповіді на запитання з теми під час захисту. Невиключно ситуацію, коли роботу виконано і оформлено на належному рівні, але відповіді студента на запитання під час захисту курсової роботи не переконливі, поверхневі або помилкові. В такому разі, незважаючи на задовільну якість самої роботи, виникають проблеми з приводу можливості її захисту та одержання позитивної оцінки.

В той самий час наявність зауважень та вказівок на недоліки роботи, зазначених у рецензії, ще не може буди свідоцтвом того, що курсова робота одержить низьку оцінку при захисті. Добре оволодівши самою суттю, студент досить часто під час захисту показує себе знаючим справу, доводить правоту своєї позиції з того чи іншого питання. Це свідчить про те, що студент зміг усунути зазначені недоліки, цілеспрямовано працюючи над вивченням теми у відповідності до методичних вказівок викладача, і може отримати позитивну оцінку.

Захист курсової роботи - це підведення підсумків самостійної роботи студента, набуття і розвиток навичок відстоювання власної позиції з вузлових проблем розвитку готельного господарства в Україні.

Остаточна оцінка, отримана під час захисту, заноситься в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента, сама робота здається на кафедру. Повторний захист на вищу оцінку не проводиться.


3. Система оцінювання курсової роботи 

Вид роботи

Максимальна кількість балів за роботу

Повнота розкриття теми:

Розділ 1

Розділ 2

Розділ 3

 

1-10

1-20

1-20

Наявність додатків

1-10

Оформлення роботи відповідно вимог

1-10

Пропозиції щодо удосконалення організації надання послуг гостинності

1-10

Захист курсової роботи

1-20

Всього

100

  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для курсової роботи

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

4. Список рекомендованої літератури: 

Нормативно-правова:

 1. ГОСТ 28681.2-95 Межгосударственный стандарт. Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. норм.-прав. актів / Під заг. ред. проф. В.К.Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

 2. ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги. (чинний від 01.07.2004).

 3. ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів. (чинний від 01.07.2004)

 4. ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення. (чинний від 01.10.2006)

 5. Про внесення змін до Закону України „Про туризм”: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2003. - №244. – 25.12.2003.

 6. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг: Наказ Держтурадміністрації України від 16.03.2004 №19.

Базова:

 1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: Уч. пособие.-К.: Дакор, 2006.-288 с.

 2. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2009.- 472 с.

 3. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посібник/ - К.: Кондор, 2005. - 408 с

 4. Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: Підручник для вищих навчальних закладів. К.: „Альтепрес”, 2009. – 446 с.

 5. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник / За ред. проф. В.К.Федорченка; Л.Г.Лук”янова, Т.Т. Дорошенко, І.М.Мініч.-К.: Вища шк., 2001.-237 с.

 6. Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство: Учебник.-М.: ЮНИТИ, 1999.-463 с

Допоміжна:

 1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация.- К.: ВИРА-Р, Альтепрес, 2001.-208 с.

 2. В.М. Козинець Безпека життєдіяльності у сфері туризму. Навчальний посібник. Кондор. К., 2006

 3. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. – Ростов на Дону: Фенікс, 2003.

 4. Готельне господарство. Збірник законодавчих актів та нормативних документів. – К., 2005

 5. Джон Р. Уокер. Управление гостеприимством. Вводный курс. Перевод с английского. Юнити. М., 2006

Інформаційні ресурси:

 1. www.smollhotels.com.ua

 2. www.hihostels.com.ua

 3. www.premier-hotels.com.ua

 4. www.google.com.ua

 5. www.Galileo.kiev.ua/ntws

 6. www.counter.ru

 7. www.tour.com.ua


Додаток 1

Тематика предмету дослідження у курсовій роботі 

 1. Курортний готель 4 * на 50 номерів в м. Ялта АР Крим.

 2. Туристичний готель 3* на 60 номерів в м. Гурзуф АР Крим.

 3. Конгрес-готель 5* на 100 номерів в м. Донецьк.

 4. Мотель 3* на 30 номерів на автошляху Київ-Одеса.

 5. Апарт-готель 5* на 40 номерів у м. Алушта АР Крим.

 6. Кемпінг на 20 номерів у АР Крим.

 7. Клуб-готель 4* на 80 номерів у Конча-Заспі Київської області.

 8. Санаторій на 150 номерів у м. Одеса.

 9. Пансіонат на 90 номерів у м. Євпаторія АР Крим.

 10. Готель 2* на 50 номерів в м. Києві.

 11. Готель 3* на 70 номерів в м. Львові.

 12. Акватель на 20 номерів в м. Києві.

 13. Готель-люкс 5* на 45 номерів у м. Києві.

 14. Агроготель на 25 номерів у Київській області.

 15. Хостел на 50 номерів у м. Львів.

 16. Туристична база на 120 номерів в м. Буковель.

 17. Готель 3* на 60 номерів у м. Умань Черкаської області.

 18. Мотель 3* на 45 номерів на автошляху Київ-Житомир.

 19. Готель2* на 35 номерів у м. Миколаїв.

 20. Санаторій на 30 номерів в м. Яремче.

 21. Готель 4* на 55 номерів у м. Севастополь АР Крим.

 22. Курортний готель5* на 150 номерів в м. Буковель.

 23. Готель 3* на 20 номерів в м. Ужгород.

 24. Готель 3* на 120 номерів в м. Харків.

 25. Курортний готель 4* на 100 номерів в м. Скадовськ Херсонської області.

 26. Готель2* на 70 номерів в м. Хмельницький.

 27. Готель 3* на 110 номерів в м. Чернівці.

 28. Готель 4* на 60 номерів в м. Івано-Франківськ.

 29. Готель2* на 30 номерів в м. Полтава.

 30. Готель 5* на 70 номерів в м. Одеса.

 31. Готель 2* на 45 номерів в м. Чернігів.

 

Перелік питань, які підлягають розробці:

       Вступ

Розділ І. Загальна характеристика засобу розміщення

       1.1 Місце розташування, призначення, рівень комфорту, види послуг, місткість, поверховість, типи номерів

       1.2. Основні служби готельного підприємства, їх функції та склад.

       1.3. Організація та планування праці працівників засобу розміщення

Розділ ІІ. Організація та технологія роботи служби номерного фонду засобу розміщення

      2.1. Склад та структура служби номерного фонду

      2.2. Технологічні цикли та операції, послідовність їх виконання персоналом служби номерного фонду

      2.3. Організація надання додаткових послуг на поверсі

Розділ ІІІ. Організація та технологія роботи служби приймання та обслуговування в засобі розміщення

    3.1. Склад та структура служби приймання та обслуговування

    3.2. Процес бронювання номерів та місць в засобі розміщення

    3.3. Технологія приймання, розміщення та обслуговування споживачів готельних послуг в засобі розміщення

    3.4. Організація виїзду із засобу розміщення

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

 Додаток 2

Вихідні дані для курсової роботи

Для 1 групи

2

Тур. група з 10 туристів. Громадяни Росії. Термін перебування: 4 доби. Користування 2 додатковими послугами

Тур. група з 18 туристів. Громадяни Угорщини. Термін перебування: 8 діб. Користування 4 додатковими послугами.

Вільне поселення – 4 чоловіка. Громадяни Польщі. Термін перебування: 6 діб. Користування 2 додатковими послугами.

Тур. група з 13 туристів. Громадяни України. Термін перебування: 2 доби. Користування 1 додатковою послугою.

Вільне поселення – 3 чоловіка. Громадяни Азербайджану. Термін перебування: 2 доби. Користування 3 додатковими послугами.

Тур. група з 15 чоловік. Громадяни Франції. Термін перебування: 1,5 доби. Користування 4 додатковими послугами.

Тур. група з 15 туристів. Громадяни Ізраїлю . Термін перебування: 3 доби. Користування 1 додатковою послугою.

Тур. група з 16 туристів. Громадяни Німеччини. Термін перебування: 10 діб. Користування 2 додатковими послугами.

Вільне поселення – 2 чоловіка. Громадяни Молдови. Термін перебування: 3,5 доби. Користування 4 додатковими послугами.

Вільне поселення – 3 чоловіки. Громадяни Росії. Термін перебування: 3 доби. Користування 3 додатковими послугами.

Тур. група з 10 туристів. Громадяни Росії . Термін перебування: 4,5 доби. Користування 1 додатковою послугою.

Вільне поселення - 2 чоловіка. Громадяни Польщі. Термін перебування: 5,5 діб. Користування 2 додатковими послугами.

Тур. група з 10 туристів. Громадяни України . Термін перебування: 2,5 доби. Користування 3 додатковими послугами.

Вільне поселення – 3 чоловіка. Громадяни України. Термін перебування:3,5 доби. Користування 1 додатковою послугою

Тур. група з 10 чоловік. Громадяни України. Термін перебування: 5,5 діб. Користування 2 додатковими послугами.

Тур. група з 20 туристів. Громадяни Росії . Термін перебування: 5 діб. Користування 3 додатковими послугами.

Тур. група з 18 туристів. Громадяни України . Термін перебування: 7 діб. Користування 4 додатковими послугами.

Вільне поселення – 3 чоловіка. Громадяни Японії .Термін перебування: 6,5 діб. Користування 1 додатковою послугою.

Вільне поселення – 1 чоловік. Громадянин Росії. Термін перебування: 8 діб. Користування 5 додатковими послугами.

Вільне поселення – родина з 3 чоловік (дитина віком – 3 роки). Термін перебування: 2 доби. Громадяни Канади. Користування 1 додатковою послугою.

Вільне поселення – родина з 4 чоловік (дитина віком – 4 років та 12 років). Термін перебування: 4 доби. Користування 1 додатковою послугою.

Тур. група з 13 туристів. Громадяни США . Термін перебування: 4 доби. Користування 1 додатковою послугою.

Тур. група з 11 туристів. Громадяни Великобританії . Термін перебування: 6 діб. Користування 1 додатковою послугою.

 

 

продовження додатку 4

2

Вільне поселення – родина з 4 чоловік (дитина віком –3 років, та 14 років). Термін перебування: 8 діб. Користування 3 додатковими послугами.

Тур. група з 11туристів. Громадяни Великобританії . Термін перебування: 2 доби. Користування 1 додатковою послугою.

Вільне поселення – 5 чоловік. Громадяни України .Термін перебування : 5 діб. Користування 1 додатковою послугою.

Вільне поселення – 7 чоловік. Громадянин Росії. Термін перебування: 6 діб. Користування 2 додатковими послугами.

Тур. група з 11 туристів. Громадяни Естонії. Термін перебування: 6 діб. Користування 4 додатковими послугами.

Тур. група з 13туристів Громадяни Китаю. Термін перебування: 5 діб. Користування 1 додатковою послугою.

Тур. група з 16 туристів. Громадяни Іспанії. Термін перебування: 6 діб. Користування 2 додатковими послугами.

Тур. група з 14 туристів. Громадяни Італії. Термін перебування: 5,5 доби. Користування 3 додатковими послугами.

Вільне поселення – 6 чоловік. Громадяни України. Термін перебування: 6,5 діб. Користування 2 додатковими послугами.

Вільне поселення – 3 чоловіка. Громадяни Росії. Термін перебування: 5 діб. Користування 3 додатковими послугами.

Вільне поселення – 2 чоловіка. Громадяни США. Термін перебування: 3 доби. Користування 5 додатковими послугами.

Для 2 групи

Тур. група з 15 туристів. Громадяни Росії. Термін перебування: 4,5 доби. Користування 2 додатковими послугами

Тур. група з 16 туристів. Громадяни Угорщини .Термін перебування: 5 діб. Користування 3 додатковими послугами.

Вільне поселення – 7 чоловік. Громадяни Польщі. Термін перебування: 6 діб. Користування 2 додатковими послугами.

Тур. група з 10 туристів. Громадяни України. Термін перебування: 2,5 доби. Користування 1 додатковою послугою.

Вільне поселення – 5 чоловік. Громадяни Азербайджану. Термін перебування : 1,5 доби. Користування 3 додатковими послугами.

Тур. група з 14 чоловік. Громадяни Франції. Термін перебування : 3 доби. Користування 4 додатковими послугами.

Тур. група з 12 туристів. Громадяни Ізраїлю. Термін перебування: 5 діб. Користування 1 додатковою послугою.

Тур. група з 15 туристів. Громадяни Німеччини. Термін перебування: 9 діб. Користування 2 додатковими послугами.

Вільне поселення – 4 чоловіка. Громадяни Молдови. Термін перебування : 4,5 доби. Користування 4 додатковими послугами.

Вільне поселення – 8 чоловік. Громадяни Росії. Термін перебування : 4 доби. Користування 2 додатковими послугами.

Тур. група з 20 туристів. Громадяни Росії. Термін перебування: 5 діб. Користування 3 додатковими послугами.

Вільне поселення - 4 чоловіка. Громадяни Польщі. Термін перебування: 6,5 діб. Користування 2 додатковими послугами.

Тур. група з 13 туристів. Громадяни України. Термін перебування: 2 доби. Користування 3 додатковими послугами.

Вільне поселення – 6 чоловік. Громадяни України. Термін перебування: 7,5 діб. Користування 1 додатковою послугою

Тур. група з 17 чоловік. Громадяни України. Термін перебування:5,5 діб. Користування 2 додатковими послугами.

Тур. група з 22 туристів. Громадяни Росії. Термін перебування: 8 діб. Користування 3 додатковими послугами.

 

продовження додатку 4

Тур. група з 16 туристів. Громадяни України . Термін перебування: 7 діб. Користування 4 додатковими послугами.

Вільне поселення – 4 чоловіка. Громадяни Японії .Термін перебування: 6діб. Користування 1 додатковою послугою.

Вільне поселення – 6 чоловік. Громадяни Росії. Термін перебування:7 діб. Користування 3 додатковими послугами.

Вільне поселення – родина з 3 чоловік (дитина віком – 3 роки). Термін перебування:2,5 доби. Громадяни України. Користування 1 додатковою послугою.

Вільне поселення – родина з 4 чоловік (діти віком –7 років та 12 років). Термін перебування : 3,5 доби. Громадяни Німеччини. Користування 1 додатковою послугою.

Тур. група з 18 туристів. Громадяни США. Термін перебування: 4,5 доби. Користування 1 додатковою послугою.

Тур. група з 10 туристів. Громадяни Великобританії. Термін перебування: 4,5 доби. Користування 2 додатковими послугами.

Вільне поселення – 6 чоловік. Термін перебування: 1,5 доби. Громадяни Білорусії. Користування 2 додатковими послугами.

Вільне поселення – родина з 4 чоловік (діти віком –2 роки та 15 років). Термін перебування: 4доби. Громадяни України. Користування 2 додатковими послугами.

Тур. група з 16туристів. Громадяни Великобританії. Термін перебування: 2,5 доби. Користування 1 додатковою послугою.

Вільне поселення – 6 чоловік. Громадяни України. Термін перебування: 7 діб. Користування 1 додатковою послугою.

Вільне поселення – 8 чоловік. Громадянин Росії. Термін перебування: 8,5 діб. Користування 2 додатковими послугами.

Тур. група з 17 туристів. Громадяни Естонії. Термін перебування: 6,5 діб. Користування 4 додатковими послугами.

Тур. група з 16туристів Громадяни Китаю. Термін перебування: 3 доби. Користування 1 додатковою послугою.

Тур. група з 16 туристів. Громадяни Іспанії. Термін перебування: 6,5 діб. Користування 2 додатковими послугами.

Тур. група з 14 туристів. Громадяни Італії. Термін перебування: 3,5 доби. Користування 3 додатковими послугами.

Вільне поселення – 7 чоловік. Термін перебування: 6 діб. Громадяни Франції. Користування 2 додатковими послугами.

Вільне поселення – 4 чоловіка. Термін перебування: 5,5 діб. Громадяни Туреччини. Користування 3 додатковими послугами.

Вільне поселення – 5 чоловік. Термін перебування: 3,5 доби. Громадяни Греції. Користування 5 додатковими послугами.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!