Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2042 Робоча навчальна програма дисципліни Маркетинговий менеджмент в АПК, КНЕУ ім. В. Гетьмана

Робоча навчальна програма дисципліни Маркетинговий менеджмент в АПК, КНЕУ ім. В. Гетьмана

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ

 

Робоча навчальна програма дисципліни «Маркетинговий менеджмент в АПК»

для спеціальності 8504 «Економіка підприємств» (магістерська програма – 8504/1 «Економіка підприємств АПК»)

 

Київ – КНЕУ – 2011

 

Зміст

 

стор.

1. ВСТУП.

3

2. тематичний план дисципліни

5

3. зміст дисципліни за темами

6

4. плани лекцій

8

5.плани семінарських (практичних, лабо­ра­то­р­­них) занять

10

6.самостійнА роботА студентів

12

7. індивідуальнО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

18

8. методики активізації процесу навчання

19

9. система поточного і підсумкового кон­т­ро­лю ЗНАНЬ

20

10. рекомендована література

31

 

1.  ВСТУП

Останні перетворення в аграрній сфері економіки України призвели до того, що стара колгоспна система поступово відмирає, місце якої займає нова формація бізнесменів, які вкладають багатомільйонні інвестиції в сільське господарство, переробку сільськогосподарської продукції, харчову промисловість, агросервіс тощо. Виникають нові форми інтеграційних зв’язків. Набуває динамічного розвитку аграрний ринок, представлений товарними біржами, торговими домами, оптово-роздрібними магазинами фірмової торгівлі аграрних, переробних і сервісних підприємств, постійно діючими ярмарками-виставками та ін. В сферу управління АПК приходять консалтингові фірми, дорадчі служби, осередки «ноу-хау», кредитні спілки. Продукція АПК України все більше виходить на зовнішній ринок.

Швидкі темпи інтеграції України до світових економічних процесів ви­ма­гають відповідної адаптації системи менеджменту, маркетингу та організації біз­несу вітчизняних підприємств. Проте в Україні тривалий час панували, а в ба­гатьох випадках і досі панують, думки про те, що в сільському господарстві мар­кетинг непотрібний, або ж необхідні лише його певні атрибути. Таке уяв­лен­ня про маркетинг є цілком природнім, якщо врахувати історію та спе­ци­фі­ку розвитку аграрної економіки в Україні як в радянський період, так і в ро­ки незалежності. Більш того, в сучасних умовах часто поширюється доктрина про те, що агробізнес – це взагалі не бізнес, а лише інструментарій за­без­пе­чен­ня продовольчої безпеки країни. Саме тому державні структури можуть в будь який час безапеляційно втручатися в базові бізнесові процеси (раптова не­запланована заборона вивозу продукції із регіону або країни, «диктування» цін, перекладання вини з власних прорахунків із формування державних ре­зер­вів на плечі підприємців тощо).

Проте, не зважаючи на таку протидію розвитку агробізнесу з боку дер­жа­ви, в аграрному секторі економіки України в останні роки активно від­бу­ва­ю­ть­­ся процеси капіталізації. Так, до­мінуючу роль почали відігравати нові аг­ро­­про­­ми­с­лові формування (хол­дин­ги, тран­сна­ці­о­нальні корпорації, фі­нан­со­во-про­­ми­сло­ві групи тощо); змінилися спо­живацькі упо­добання та мож­ли­вос­ті; все від­чут­­нішим є вплив сві­тових тен­ден­цій та за­ко­но­мірностей на розвиток бі­з­нес-про­цесів в Україні. Глобалізація відкриває кордони не залежно від то­го, бажаємо ми цього чи ні. Значно посилився фактор не­визначеності та збільшення ролі навколишнього середовища підприємств АПК. Отже, виробникам агропромислової про­дук­ції необхідно розраховувати, як правило, тільки на власні сили, що неможливо здій­с­ни­ти без максимальної адаптації до середовища, де посилилася кон­ку­рен­ція і відбуваються постійні зміни. Таким чином, правило «виробляти те, що буде продаватися, а не продавати те, що виробляється» стає для них обов`язковим за­коном діяльності.

Такі радикальні зміни в сфері виробництва і управління АПК потребують професійних кадрів з новим, ринковим мисленням. Це означає, що істотно змінюється відношення до науки «маркетинг» в сфері АПК. Вже неможливо уявити ситуацію, коли маркетингові служби на підприємств АПК були майже відсутні. Це й не дивно, адже, якщо раніше отримання ресурсів аграрними під­при­ємствами цілковито «залежало» від розпорядчої діяльності державних та на­б­лижених до адміністративних органів посередницьких структур, то зараз на перше місце виходить споживач, від ступеня задоволення потреб якого і буде визначатися успішна ре­алізація продукції, що виробляється.

Крім того, власники новостворених агропромислових формувань прагнуть звести до мінімуму кількість по­мил­кових рішень, що не можливо без обов`язкової інтеграції маркетингу як не­від`ємної складової управління будь-яким підприємством. Іншими сло­ва­ми, запровадження маркетингової діяльності на даному етапі – не данина мо­ді, а обов`язкова умова виживання підприємств АПК в середовищі, яке не­досконале.

Впровадження маркетингової діяльності власниками та менеджерами підприємств АПК повинно бути свідомим. Це означає, що маркетинг має зайняти чільне місце в структурі управління агропромисловими формуваннями, і бути тісно пов`язаний із формуванням стратегії їх розвитку. Іншими словами, впровадження принципів маркетингового менеджменту повинно налагодити роботу всіх структурних підрозділів підприємств АПК з думкою про кінцевий результат своєї діяльності – завоювання цільових ринків. З цією метою і необхідно вивчати науку «Маркетинговий менеджмент в АПК» майбутніми спе­ціалістами з аграрної економіки.

Дисципліна «Маркетинговий менеджмент в АПК» викладається на 5 курсі в обсязі 144 год. в цик­лі дисциплін спеціальної підготовки магістрів із спе­ціальності 8504 «Економіка підприємств» (магістерська програма – 8504/1 «Економіка підприємств АПК»). Вона є логічним продовженням дисципліни «Маркетинг», яка читалася на 3 курсі, і базується на окремих дисциплінах фундаментального цик­лу: «Економіка підприємств», «Соціологія», «Логістика», «Інфраструктура аграрного ринку», «Планування на підприємстві», «Стратегічне управління», «Основи менеджменту», «Менеджмент аграрного підприємства». Дисципліна «Маркетинговий менеджмент в АПК» тісно пов`язана із іншими дисциплінами магістерської програми підготовки - «Управління стратегічними змінами», «Управління конкурентоспроможністю підприємств», «Управління проектами», «Економічне управління підприємством», «Аграрна політика».

Предметом вивчення дисципліни «Маркетинговий менеджмент в АПК» є система знань про управління процесами маркетингової діяльності підприємств АПК, використання практичного інструментарію у вирішенні актуальних проблем розвитку з орієнтацією на потреби споживачів цільових ринків АПК.

Мета вивчення курсу «Маркетинговий менеджмент в АПК» – виклад принципів, завдань та функцій управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК, розгляд алгоритмів, стратегій та політик, які дозволять озброїти майбутніх спе­ці­а­ліс­тів з агробізнесу необхідними теоретичними знаннями і практичними на­вич­ками в області теорії і практики організації маркетингової діяльності на під­приємствах АПК та побудови їх роботи на принципах маркетингу.

В процесі викладання дисципліни реалізуються такі завдання:

- з`ясувати суть та значення маркетингового менеджменту для підприємств АПК;

- вивчити поняття процесу маркетингового менеджменту;

- вивчити організацію дослідження маркетингових можливостей підприємств АПК та визначення ринкового профілю підприємств;

- навчити практичним навичкам розв`язку маркетингових завдань, виховати здатність до творчого пошуку напрямів та резервів удосконалення систем та процесів управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК;

- навчити визначати маркетингові стратегії та проводити маркетингового планування на підприємствах АПК;

- засвоїти основні положення управління маркетинговою товарною, ціновою, збутовою та комунікаційною політикою підприємств АПК;

- вивчити основні підходи до організації маркетингової діяльності на підприємствах АПК.

По закінченню курсу «Маркетинговий менеджмент в АПК» майбутні фахівці з агробізнесу повинні оволодіти наступними групами завдань:

1) Аналітичними – здійснювати аналіз:

- стратегії діяльності підприємства, зокрема маркетингових стратегій;

- конкурентного середовища функціонування підприємства;

- цільових ринків підприємств АПК (як постачальників, так і споживачів);

- впливу зовнішнього середовища, особливо державного регулювання, на ефективність маркетингової діяльності підприємства;

2) Планово-проектними:

- формувати маркетингової стратегії підприємства;

- здійснювати маркетингове обґрунтування випуску нових видів продукції;

- розробляти маркетингову частину бізнес-планування на підприємстві;

- розробляти бюджети на маркетинг.

3) Організаційними:

- координувати діяльність структурних підрозділів, що відповідають за реалізацію маркетингових функцій;

- координувати взаємодію між різними структурними підрозділами підприємства, які впливають на досягнення маркетингових цілей, зокрема надання необхідної інформації;

- організовувати роботу із об’єктами маркетингової діяльності підприємства (цільовими ринками).

4) Контрольними – контролювати :

- реалізації маркетингової стратегії та маркетингових програм;

- своєчасності та доцільності використання коштів на маркетинг;

- своєчасності збору необхідної інформації.

5) Обліково-статистичними:

- вміти накопичувати, обробляти, аналізувати та ефективно представляти інформацію щодо маркетингових досліджень;

- розробляти форми звітності структурних підрозділів щодо маркетингової інформації.

6) Науково-дослідницькими:

- виконувати наукові дослідження у сфері маркетингу та взаємопов’язаних напрямках;

- проводити науково-методичну роботу з удосконалення методики планування маркетингової діяльності.

7) Навчально-методичними:

- здійснювати розробку методичного забезпечення навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів із маркетингу;

- проводити консультації для спеціалістів інших підрозділів з питань організації роботи підприємства на принципах маркетингу.

 

2. Тематичний план дисципліни 

Викладення курсу ведеться в послідовності, обумовленій сучасними кон­цептуальними підходами, логікою і технологією проведення комплексу мар­кетингових робіт. При вивченні і обґрунтуванні організації маркетингової діяль­ності в підприємствах агропромислової сфери широко вико­рис­то­ву­ють­ся знання і закономірності, запозичені із інших наук економічного спря­му­ван­ня.

Навчальним планом підготовки магістрів спеціальності 8504 «Економіка підприємств» (магістерська програма – 8504/1 «Економіка підприємств АПК») на вивчення дисципліни «Маркетинговий менеджмент В АПК» на денній формі навчання виділено 144 години в тому числі 16 год. лекцій, 28 для індивідуальної і 100 – самостійної роботи; на заочній формі навчання – виділено 144 години, в тому числі 16 год. лекцій, 29 – для індивідуальної, 90 – для самостійної роботи, 6 – практичних занять, 3 – підсумковий контроль (табл.1). 

3. Зміст дисципліни за темами

Тема 1 «Розуміння маркетингового менеджменту та процес маркетингового менеджменту»

 Сучасне розуміння маркетингу. Різні підходи до визначення маркетингу. Значення маркетингу в сучасних умовах фун­кціонування підприємств АПК. Виникнення маркетингу та зв`язок роз­вит­ку маркетингу із еволюцією суспільства.. Комплекс мар­кетингу (маркетинг-мікс).

Суть маркетингового менеджменту. Місце маркетингового менед­ж­мен­­ту в системі управління діяльністю підприємств АПК. Основні зав­дан­ня і функції маркетингового менеджменту. Особливості маркетингового ме­нед­ж­мен­ту в АПК. Кон­цепції маркетингового менеджменту.

Поняття процесу маркетингового менеджменту. Основні етапи процесу маркетингового менеджменту. Сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту.

Тема 2. «Організація маркетингового менеджменту на підприємствах АПК»

Суть організації маркетингу та маркетингового менеджменту. Принципи та способи ефективної організації маркетингу на підприємствах АПК різних типів.

Маркетингові організаційні структури, обґрунтування принципів їх організації і функціонування. Інтегровані та не інтегровані маркетингові організаційні структури. Склад служб маркетингу.

Тимчасові маркетингові структури та неформальні маркетингові утворення.

Сучасні тенденції розвитку маркетингових організаційних структур.

Алгоритм організації маркетингу на підприємстві та характеристика його етапів.

Способи мотивації працівників підприємств АПК за виконання маркетингових функцій. 

Тема 3 «Особливості ринків продукції АПК та аналіз зовнішнього середовища підприємств АПК»

Суть ринків продукції АПК та їх класифікація. Особливості маркетингової діяльності на ринках агропромислової продукції різних типів.

Характеристика бізнес-середовища підприємств АПК. Вплив різних складових нав­колишнього середовища на результати кінцевої діяльності підприємств АПК. Необхідність та спо­соби дослідження навколишнього середовища. Маркетингова інформація та способи її збирання.

Внутрішні фактори маркетингової діяльності та їх взаємозв`язок з діяльністю підприємств АПК.

Структура зовнішнього маркетингового середовища функціонування під­приємств АПК та фактори впливу на їхню діяльність. Контрольовані та неконтрольовані фактори зовнішнього бізнес-середовища.

Законодавче і політичне регулювання бізнес-процесів виробництва основних видів продукції АПК. 

Тема 4 «Аналіз маркетингових можливостей підприємств АПК»

Суть маркетингових можливостей підприємств АПК та алгоритм їх визначення. Методика проведення SWOT-аналізу.

Вибір цільових ринків підприємствами АПК. Сегментація ринку і позиціювання товару. Основні рекомендації щодо проведення сегментації продуктів АПК. Основні способи охоплення (завоювання) ринку підприємствами АПК.

Визначення конкуренції. Основні форми прояву конкуренції в АПК. Оцінка можливостей підприємств АПК різних видів стосовно участі у конкурентній боротьбі. Форми прояву недобросовісної конкуренції в АПК та основні шляхи боротьби з нею. Законодавче регулювання конкуренції в АПК.

Особливості маркетингового менеджменту на підприємствах АПК для різних типів бізнесової діяльності: бізнес для споживачів, бізнес для бізнесу, споживачі для споживачів, споживачі для бізнесу. 

Тема 5 «Маркетингові стратегії та маркетингове планування»

Суть маркетингових стратегій та їх основні типи. Фактори, які впливають на вибір стратегії маркетингу підприємствами АПК. Еволюція маркетингових стратегій.

Сутність та можливості застосування підприємствами АПК різних маркетингових стратегій: стратегії утримання конкурентних переваг (М.Портер), зростання, стратегії конкуренції (Ф.Котлер), маркетингових стратегії за Р.Майлзом та П.Сноу, маркетингових стратегії за П.Дракером та інші.

Моделі та процес розробки маркетингових стратегій. Поняття стратегічної зони господарювання. Застосування матриць для маркетингового стратегічного планування.

Сутність стратегічного планування маркетингу та його основні принципи і задачі. Характеристика основних складових маркетингового стратегічного планування.

Класифікація планів маркетингу. Методологія складання плану маркетингу. Характеристика основних етапів процесу маркетингового планування.

Сутність тактичного і оперативного планування маркетингу. Місце маркетингового планування в бізнес-плануванні підприємств АПК.

Підходи до розробки бюджету маркетингу. 

Тема 6 «Управління маркетинговими програмами»

Суть, зміст та основні завдання розробки маркетингових програм. Типи мар­ке­тингових програм. Алгоритм та проблеми розробки програми комплексу маркетингу.

Маркетинговий продуктовий план: мета розробки та зміст. Маркетингові стратегії за­хисту товару та бізнесу (рівні товарів) та їх особливість для підприємств АПК. Осо­б­ли­вості маркетингових стратегій щодо товарів АПК, класифікованих за різними ознаками.

Маркетингові стратегії формування конкурентоспроможності товарів АПК. Якість продукції та її вплив на ефективність маркетингової діяльності підприємств АПК. Управлінські рішення щодо товарної марки, упаковки, маркування продукції та налагодження ефективної роботи служби сервісу. Стратегія створення бренду для продукція АПК різних типів.

Стратегічні підходи до розробки нових товарів в АПК. Особливості маркетингових продуктових програм в залежності від життєвого циклу товарів. Управління товарною асортиментною політикою підприємств АПК.

Маркетингові програми управління ціновою політикою: мета розробки та зміст. Основ­ні ціноутворюючі фактори у маркетингу та їх вплив на встановлення ціни на агропромислову продукцію.

Управління процесом ціноутворення та характеристика основних етапів ціноутворення. Практика встановлення цін на продукцію АПК. Вплив цінової еластичності на встановлення ціни. Характеристика основних методів ці­но­ут­во­рення та можливість їх застосування в агропромисловій сфері. Механізм біржового ціноутворення на продукцію АПК та ціноутворення з врахуванням франко-цін. Практика здійснення моніторингу цін на продукцію АПК.

Маркетингові цінові стратегії: поняття та різновиди. Умови за­сто­су­ван­ня підприємствами АПК тих чи інших цінових стратегій. Особливості мар­ке­тин­гових цінових стратегій при встановленні ціни на новий товар.

Маркетингові програми управління збутовою політикою: мета розробки та зміст. Стра­тегія вибору каналу збуту. Обґрунтування вибору торгових посередників для під­при­ємств АПК різного типу. Організація збутової діяльності. Маркетингові збутові си­сте­ми та можливість їх створення і функціонування різними типами підприємств АПК. Маркетингова політика розподілу і логістика.

Маркетингові програми управління комунікаційною політикою: мета розробки та зміст. Розробка програми комплексу просування продукції для підприємств АПК різних типів. Основні етапи здійснення ефективної комунікаційної політики.

Стратегічне обґрунтування вибору способів та носіїв реклами та пропаганди під­при­єм­ствами АПК. Практика використання Public Relation підприємствами АПК та участь їх у проведенні ярмарок і ви­ста­вок. Стратегічні підходи до основних методів стимулювання кінцевих споживачів, посе­ред­ни­ків і представників роздрібної торгівлі підпри­єм­с­т­ва­ми АПК. Можливості організації персонального продажу під­при­єм­ст­вами АПК. 

Тема 7 «Контроль та аналіз маркетингової діяльності»

Сутність та процес контролю маркетингової діяльності.

Контролінг маркетингу.

Аналіз маркетингової діяльності підприємств АПК: сутність та алгоритм.

Методологія оцінки показників ефективності маркетингової діяльності.

Маркетинговий аудит: сутність та процес.

 

4. Плани лекцій 

Тема 1 «Розуміння маркетингового менеджменту та процес маркетингового менеджменту»

 1. Сучасне розуміння маркетингу. Еволюція маркетингу.

 2. Суть маркетингового менеджменту. Особливості маркетингового ме­нед­ж­мен­ту в АПК.

 3. Концепції маркетингового менеджменту.

 4. Процес маркетингового менеджменту. Сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту.

 5. Основні етапи процесу маркетингового менеджменту. 

Тема 2. «Організація маркетингового менеджменту на підприємствах АПК»

 1. Принципи організації маркетингу на підприємствах АПК.

 2. Маркетингові організаційні структури.

 3. Алгоритм організації маркетингу на підприємстві та характеристика його основних етапів.

 4. Способи мотивації працівників підприємств АПК за виконання маркетингових функцій. 

Тема 3 «Особливості ринків продукції АПК та аналіз зовнішнього середовища підприємств АПК»

 1. Ринки продукції АПК та їх класифікація.

 2. Маркетингове дослідження ринків продукції АПК.

 3. Бізнес-середовища підприємств АПК.

 4. Внутрішні фактори маркетингової діяльності.

 5. Контрольовані та неконтрольовані фактори зовнішнього бізнес-середовища.

 6. Законодавче і політичне регулювання бізнес-процесів виробництва основних видів продукції АПК. 

Тема 4 «Аналіз маркетингових можливостей підприємств АПК»

 1. Маркетингові можливості фірми та алгоритм їх визначення.

 2. Методика проведення SWOT-аналізу.

 3. Вибір цільових ринків підприємствами АПК. Сегментація ринку і позиціювання товару.

 4. Основні форми прояву конкуренції в АПК та її законодавче регулювання.

 5. Особливості маркетингового менеджменту на підприємствах АПК для різних типів бізнесової діяльності: бізнес для споживачів, бізнес для бізнесу, споживачі для споживачів, споживачі для бізнесу. 

Тема 5 «Маркетингові стратегії та маркетингове планування»

 1. Суть та типи маркетингових стратегій. Фактори, які впливають на вибір стратегії маркетингу підприємствами АПК.

 2. Характеристика основних маркетингових стратегій.

 3. Моделі та процес розробки маркетингових стратегій.

 4. Сутність стратегічного планування маркетингу та його основні принципи і задачі.

 5. Характеристика основних складових маркетингового стратегічного планування.

 6. Класифікація та методологія складання планів маркетингу. Характеристика основних етапів процесу маркетингового планування.

 7. Сутність тактичного і оперативного планування маркетингу. Місце маркетингового планування в бізнес-плануванні підприємств АПК.

 8. Підходи до розробки бюджету маркетингу. 

Тема 6 «Управління маркетинговими програмами»

 1. Суть, зміст та основні завдання розробки маркетингових програм.

 2. Алгоритм розробки програми комплексу маркетингу.

 3. Основні складові маркетингового продуктового плану.

 4. Основні складові маркетингових програм управління ціновою політикою.

 5. Основні складові маркетингових програм управління збутовою політикою.

 6. Основні складові маркетингових програм управління комунікаційною політикою. 

Тема 7 «Контроль та аналіз маркетингової діяльності»

 1. Сутність та процес контролю маркетингової діяльності.

 2. Контролінг маркетингу.

 3. Аналіз маркетингової діяльності підприємств АПК.

 4. Маркетинговий аудит.

 

5. Плани семінарських (практичних, лабо­ра­то­р­­них) занять

(для заочної форми навчання) 

План семінарського заняття № 1

Тема 1 «Розуміння маркетингового менеджменту та процес маркетингового менеджменту»

 1. Сучасне розуміння маркетингу. Еволюція маркетингу.

 2. Суть маркетингового менеджменту. Особливості маркетингового ме­нед­ж­мен­ту в АПК.

 3. Концепції маркетингового менеджменту.

 4. Процес маркетингового менеджменту. Сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту.

 5. Основні етапи процесу маркетингового менеджменту. 

Тема 2. «Організація маркетингу на підприємствах АПК»

 1. Принципи організації маркетингу на підприємствах АПК.

 2. Маркетингові організаційні структури.

 3. Алгоритм організації маркетингу на підприємстві та характеристика його основних етапів.

 4. Способи мотивації працівників підприємств АПК за виконання маркетингових функцій. 

Тема 3 «Особливості ринків продукції АПК та аналіз зовнішнього середовища підприємств АПК»

 1. Ринки продукції АПК та їх класифікація.

 2. Маркетингове дослідження ринків продукції АПК.

 3. Бізнес-середовища підприємств АПК.

 4. Внутрішні фактори маркетингової діяльності.

 5. Контрольовані та неконтрольовані фактори зовнішнього бізнес-середовища.

 6. Законодавче і політичне регулювання бізнес-процесів виробництва основних видів продукції АПК. 

Тема 4 «Аналіз маркетингових можливостей підприємств АПК»

 1. Маркетингові можливості фірми та алгоритм їх визначення.

 2. Методика проведення SWOT-аналізу.

 3. Вибір цільових ринків підприємствами АПК. Сегментація ринку і позиціювання товару.

 4. Основні форми прояву конкуренції в АПК та її законодавче регулювання.

 5. Особливості маркетингового менеджменту на підприємствах АПК для різних типів бізнесової діяльності: бізнес для споживачів, бізнес для бізнесу, споживачі для споживачів, споживачі для бізнесу.

 

Література:

1) Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: КНЕУ, 1998, с.3-85, 238-258.

2) Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Навчально-методичний по­сібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000, с.7-30.

3) Котлер Ф., Келлер К.Л., Павленко А.Ф. та ін. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: «Хімджест», 2008. – 720 с.

4) Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.: «Лібра», 2002. –  с.13-201.

5) Єранкін О.О. Маркетинг підприємств АПК в умовах глобалізації: Монографія. – К.: КНЕУ, 2009. – с. 173-235, 248-317. 

Структура заняття: теоретичне обговорення питань тем або написання контрольної роботи (1 год..) та презентація індивідуальних завдань (1 год.). 

План семінарсько-практичного заняття № 2

Тема 5 «Маркетингові стратегії та маркетингове планування»

 1. Суть та типи маркетингових стратегій. Фактори, які впливають на вибір стратегії маркетингу підприємствами АПК.

 2. Характеристика основних маркетингових стратегій.

 3. Моделі та процес розробки маркетингових стратегій.

 4. Сутність стратегічного планування маркетингу та його основні принципи і задачі.

 5. Характеристика основних складових маркетингового стратегічного планування.

 6. Класифікація та методологія складання планів маркетингу. Характеристика основних етапів процесу маркетингового планування.

 7. Сутність тактичного і оперативного планування маркетингу. Місце маркетингового планування в бізнес-плануванні підприємств АПК.

 8. Підходи до розробки бюджету маркетингу.

Література:

1) Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: КНЕУ, 1998, с.85-113.

2) Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Навчально-методичний по­сібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000, с.30-61.

3) Котлер Ф., Келлер К.Л., Павленко А.Ф. та ін. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: «Хімджест», 2008. – 720 с.

4) Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002, с.9-101, 142-233.

Структура заняття: теоретичне обговорення питань тем або написання контрольної роботи (1 год..) та презентація індивідуальних завдань (1 год.). 

План семінарсько-практичного заняття № 3

Тема 6 «Управління маркетинговими програмами»

 1. Суть, зміст та основні завдання розробки маркетингових програм.

 2. Алгоритм розробки програми комплексу маркетингу.

 3. Основні складові маркетингового продуктового плану.

 4. Основні складові маркетингових програм управління ціновою політикою.

 5. Основні складові маркетингових програм управління збутовою політикою.

 6. Основні складові маркетингових програм управління комунікаційною політикою. 

Тема 7 «Контроль та аналіз маркетингової діяльності»

 1. Сутність та процес контролю маркетингової діяльності.

 2. Контролінг маркетингу.

 3. Аналіз маркетингової діяльності підприємств АПК.

 4. Маркетинговий аудит.

Література:

1) Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: КНЕУ, 1998, с.113-233, 247-258.

2) Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Навчально-методичний по­сібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000, с.61-76.

3) Котлер Филипп. Маркетинг. Менеджмент – Спб.: «Питер Ком», 2003. –  с.435-754.

4) Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002, с.101-142.

5) Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.: «Лібра», 2002. –  с.201-460.

6) Єранкін О.О. Маркетинг підприємств АПК в умовах глобалізації: Монографія. – К.: КНЕУ, 2009. – с. 173-235, 248-317. 

Структура заняття: теоретичне обговорення питань тем або написання контрольної роботи (1 год..) та презентація індивідуальних завдань (1 год.).

 

6. Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів денної та заочної форми навчання над навчальною дисципліною «Маркетинговий менеджмент в АПК» включає:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- самостійне опрацювання окремих питань тем курсу, які не виносяться на лекції або які потребують додаткового вивчення (табл.2);

- переклад наукових статей із проблем маркетингу з іноземних мов (крім російської);

- самостійний пошук прикладів реалізації на практиці основних складових маркетингу;

- систематика вивченого матеріалу курсу;

- виконання індивідуальних завдань, в тому числі і на базі практики (безпосередньо на підприємстві).

Табл.2

Окремі питання дисципліни «Маркетинговий менеджмент в АПК», які виносяться на самостійне вивчення студентами або потребують додаткового вивчення

Тема

Питання та завдання для самостійного вивчення

1. Розуміння маркетингового менеджменту та процес маркетингового менеджменту

Вивчити з різних джерел сучасні підходи до визначення мар­ке­тингу. Дослідити в періодичних виданнях та Інтернеті зна­чен­ня ма­р­­кетингу в сучасних умовах фун­кціонування під­при­ємств АПК та еволюцію маркетингу в аг­рар­ній сфері України за остан­ні 10 ро­ків. Вивчити особливості маркетингового ме­нед­ж­мен­ту в АПК та дослідити сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту.

2. Організація маркетингу на підприємствах АПК

Проаналізувати принципи та способи ефективної орга­ні­за­ції маркетингу на підприємствах АПК України різних типів. До­слі­­дити сучасні тенденції розвитку маркетингових орга­ніза­цій­них структур на підприємствах АПК. Вивчити природу конфліктів між різними структурними підрозділами, що відповідають за реалізацію маркетингової діяльності на підприємстві.

Вивчити практику мотивації працівників підприємств АПК за виконання маркетингових функцій.

3. Особливості ринків продукції АПК та аналіз зовнішнього середовища підприємств АПК

Проаналізувати особливості маркетингової діяльності на ринках агропромислової продукції різних типів.

Дослідити приклади впли­ву різних складових нав­колишнього се­ре­довища на результати кінцевої діяльності підприємств АПК. Вив­чити законодавче та нормативно-правове регулювання агробізнесу в Україні.

Дослідити практику збору первинної і вторинної мар­ке­тин­го­вої ін­фор­­ма­ції підприємствами АПК. Засвоїти методику та пра­к­тику дослідження кон`юнктури ринку агропромислової про­дук­ції.

4. Аналіз маркетингових можливостей підприємств АПК

Дослідити приклади сегментації ринку та по­зи­ці­онування то­ва­рів для підпри­ємств АПК різного типу.

Вивчити практику кон­­ку­ре­н­тної боротьби на ринку АПК, антимонопольного регулювання та боротьби з нечесною конкуренцією.

Дослідити прин­ци­пові від­мінності що­до маркетин­го­вого менеджменту для різних типів бізнесової діяльності: бізнес для споживачів, бізнес для бізнесу, споживачі для споживачів, споживачі для бізнесу.

5. Маркетингові стратегії та маркетингове планування

Вивчити, які бувають маркетингові стратегії, та можливість застосування їх підприємствами АПК. Продумати над можливістю застосування матриць для маркетингового стратегічного планування.

Дослідити місце маркетингового планування в бізнес-плануванні підприємств АПК. Проаналізувати різні підходи до розробки бюджету маркетингу.

6. Управління маркетинговими програмами

На прикладі одного із товарів АПК навчитися виділяти рівні їх захисту. Дослідити вплив якості продукції на ефективність її реалізації та маркетингової діяльності підприємств АПК.

Знайти прик­лади успіш­них і невдалих спроб вве­дення на ри­нок нових това­рів сфе­ри АПК. Вивчити практику асор­тиментної по­літики підприємств АПК. Вивчити питання співвідношення термінів то­варні мар­­ки та бренди. Дослідити практику брендування в АПК.

Вивчити ціноутворюючі фактори на продукцію АПК. Особливу увагу приділити законодавчому впливу на ціноутворення в АПК. Вивчити приклади застосуван­ня під­при­ємствами АПК різних ме­тодів ці­но­утворення на свою про­дукцію та застосування ними різних маркетингових стратегій.

Вивчити практику організації збуту товарів підприємствами АПК. Дослідити практику застосування підприємствами АПК маркетингових збутових си­сте­м.

Приклади здійснення ефективної ко­му­нікації під­при­ємст­ва­ми АПК. Проаналізувати доцільність вибору підприємствами АПК то­го чи іншого засобу комунікації. Вивчити практику та до­ціль­ність участі підприємств АПК у про­ве­де­нні виставок та ярмарок.

7. Контроль та аналіз марке­тин­гової діяльності

Вивчити практику контролю маркетингової діяльності.

Проаналізувати ефективність маркетингової діяльності підприємств АПК.

 

Студенти денної форми навчання виконують п’ять індивідуальних завдань.

Перше індивідуального завдання: провести маркетингове дослідження ко­н’юн­к­ту­ри ринку (динаміка зміни попиту і пропозиції, насиченість ринку, експортні можливості, сту­пінь конкуренції, цінова ситуація тощо) одного із товарів АПК, яке виробляє під­при­єм­ство (орієнтовні теми наведені нижче); вивчити вплив законодавчих актів регулювання рин­ку даної продукції в Україні.

Орієнтовні теми другого індивідуального завдання:

 1. Маркетингове дослідження ринку зерна (одного із видів зернових – пшениця, кукурудза, ячмінь, жито і т.і.) України (та світу).

 2. Маркетингове дослідження ринку продуктів зернопереробки України (та світу).

 3. Маркетингове дослідження ринку борошна України (та світу).

 4. Маркетингове дослідження ринку хлібобулочних виробів України (та світу).

 5. Маркетингове дослідження ринку макаронів України (та світу).

 6. Маркетингове дослідження ринку круп України (та світу).

 7. Маркетингове дослідження ринку соняшнику України (та світу).

 8. Маркетингове дослідження ринку соняшникової олії України (та світу).

 9. Маркетингове дослідження ринку рослинної олії України (та світу).

 10. Маркетингове дослідження ринку сої України (та світу).

 11. Маркетингове дослідження ринку ріпаку України (та світу).

 12. Маркетингове дослідження ринку біодизелю України (та світу).

 13. Маркетингове дослідження ринку етанолу України (та світу).

 14. Маркетингове дослідження ринку цукрових буряків та іншої цукрової сировини України (та світу).

 15. Маркетингове дослідження ринку цукру України (та світу).

 16. Маркетингове дослідження ринку посівного насіння України (та світу).

 17. Маркетингове дослідження ринку кондитерських виробів України (та світу).

 18. Маркетингове дослідження ринку льонарської продукції України (та світу).

 19. Маркетингове дослідження ринку кормів України (та світу).

 20. Маркетингове дослідження ринку молока України (та світу).

 21. Маркетингове дослідження ринку молочних продуктів України (та світу).

 22. Маркетингове дослідження ринку сирів України (та світу).

 23. Маркетингове дослідження ринку йогуртів України (та світу).

 24. Маркетингове дослідження ринку морозива України (та світу).

 25. Маркетингове дослідження ринку майонезу України (та світу).

 26. Маркетингове дослідження ринку маргарину України (та світу).

 27. Маркетингове дослідження ринку гірчиці України (та світу).

 28. Маркетингове дослідження ринку пива України (та світу).

 29. Маркетингове дослідження ринку хмелю України (та світу).

 30. Маркетингове дослідження ринку пивоварного ячменю України (та світу).

 31. Маркетингове дослідження ринку солоду України (та світу).

 32. Маркетингове дослідження ринку алкогольних напоїв України (та світу).

 33. Маркетингове дослідження ринку слабоалкогольних напоїв України (та світу).

 34. Маркетингове дослідження ринку горілки України (та світу).

 35. Маркетингове дослідження ринку виноробства України (та світу).

 36. Маркетингове дослідження ринку коньяку України (та світу).

 37. Маркетингове дослідження ринку ігристих вин України (та світу).

 38. Маркетингове дослідження ринку винограду України (та світу).

 39. Маркетингове дослідження ринку мінеральної води України (та світу).

 40. Маркетингове дослідження ринку безалкогольних виробів України (та світу).

 41. Маркетингове дослідження ринку грибів України (та світу).

 42. Маркетингове дослідження ринку овочів України (та світу).

 43. Маркетингове дослідження ринку заморожених фруктів та овочів України (та світу).

 44. Маркетингове дослідження ринку фруктів України (та світу).

 45. Маркетингове дослідження ринку соків України (та світу).

 46. Маркетингове дослідження ринку енергетичних напоїв України (та світу).

 47. Маркетингове дослідження ринку квасу України (та світу).

 48. Маркетингове дослідження ринку холодного чаю України (та світу).

 49. Маркетингове дослідження ринку соусів та кетчупів України (та світу).

 50. Маркетингове дослідження ринку плодово консервної продукції України (та світу).

 51. Маркетингове дослідження ринку кави України (та світу).

 52. Маркетингове дослідження ринку чаю України (та світу).

 53. Маркетингове дослідження ринку м`яса України (та світу).

 54. Маркетингове дослідження ринку живої худоби України (та світу).

 55. Маркетингове дослідження ринку свинарства України (та світу).

 56. Маркетингове дослідження ринку племінної худоби України (та світу).

 57. Маркетингове дослідження ринку м`ясних виробів України (та світу).

 58. Маркетингове дослідження ринку ковбас України (та світу).

 59. Маркетингове дослідження ринку м’яса птиці України (та світу).

 60. Маркетингове дослідження ринку яєць України (та світу).

 61. Маркетингове дослідження ринку індиків України (та світу).

 62. Маркетингове дослідження ринку страусів України (та світу).

 63. Маркетингове дослідження ринку продукції вівчарства України (та світу).

 64. Маркетингове дослідження ринку шкір тварин України (та світу).

 65. Маркетингове дослідження ринку напівфабрикатів України (та світу).

 66. Маркетингове дослідження ринку продуктів швидкого приготування України (та світу).

 67. Маркетингове дослідження ринку спецій та приправ України (та світу).

 68. Маркетингове дослідження ринку екологічної (біо) продукції України (та світу).

 69. Маркетингове дослідження ринку продуктів дитячого харчування України (та світу).

 70. Маркетингове дослідження ринку продукції бджільництва України (та світу).

 71. Маркетингове дослідження ринку риби України (та світу).

 72. Маркетингове дослідження ринку морепродуктів України (та світу).

 73. Маркетингове дослідження ринку харчових добавок України (та світу).

 74. Маркетингове дослідження ринку мінеральних добрив України (та світу).

 75. Маркетингове дослідження ринку засобів захисту рослин та тварин України (та світу).

 76. Маркетингове дослідження ринку сільськогосподарської техніки України (та світу).

 77. Маркетингове дослідження ринку лізингових послуг в АПК України (та світу).

 78. Маркетингове дослідження ринку оренди землі України (та світу).

 79. Маркетингове дослідження ринку страхових послуг в АПК України (та світу).

 80. Маркетингове дослідження ринку фінансових послуг в АПК України (та світу).

 81. Маркетингове дослідження ринку бухгалтерських та аудиторських послуг в АПК України (та світу).

 82. Маркетингове дослідження ринку юридичних послуг в АПК України (та світу).

 83. Маркетингове дослідження ринку акцій агрохолдингів України (та світу).

Друге індивідуального завдання: здійснити сегментацію ринку (на основі другого завдання) за різними ознаками і від­по­відні можливі варіанти позиціювання товару (привести приклади існуючої сегментації та розробити власні варіанти).

Розробити стратегію виведення на ринок нового товару (бізнесу) або розвиток вже існуючого товару (бізнесу), використовуючи чотирьохрівневу систему захисту. При цьому детально описати всі можливі елементи захисту на кожному рівні, спрогнозувавши максимально можливу кількість загроз та слабких сторін цих елементів, та варіанти вирішення проблем, що виникають або можуть виникнути. Одночасно з цим спрогнозувати для кожного рівня приховані можливості захисту товару (бізнесу).

Третє індивідуального завдання: зробити діагностику існуючого рівня мар­ке­тин­го­вих можливостей підприємства (повести SWOT-аналіз): сучасний економічний стан підприємства, його місце на ринку агропродовольчої продукції та спроможність завоювати цільові ринки.

Четверте індивідуального завдання: Дослідити організацію та ефективність роботи маркетингової служби на підприємстві; її спроможність виконувати стратегічні завдання. Проаналізувати практику взаємодії між різними підрозділами підприємства, що виконують маркетингові функції підприємства, конфлікти, що виникають, та практику по їх усуненню. Зробити власні пропозиції по удосконаленню здійснення підприємством маркетингової діяльності.

Сформувати можливі варіанти місії даного підприємства та порівняти з можливими варіантами місії для підприємств АПК різних типів. Сформулювати програмну заяву підприємства.

Розбити принципові маркетингові стратегії для підприємства. Розробити декілька варіантів маркетингових стратегій (оптимістичний, песимістичний та прогнозований варіанти розвитку подій). Скласти план реалізації маркетингових стратегій (цілі, задачі, заходи, терміни).

П’яте індивідуального завдання: розробити критерії визначення конкурентоспроможності товарів (бізнесу) підприємства на основі якісних та економічних параметрів. Розв’язати на основі ви­ко­ри­стання ПК (програма EXCELL) задачу по виз­на­ченню кон­куренто­спро­можності то­вару, що обрано для аналізу. 

Індивідуальні завдання студенти захищають індивідуально під час індивідуально-консультативної роботи у терміни, згідно графіку (розділ 6, табл. 5, 6). Завдання повинні бути належним чином офор­млені у письмовому (роздрукованому) вигляді. 

Студенти заочної форми навчання виконують три індивідуальних завдання.

Перше індивідуального завдання: провести маркетингове дослідження ко­н’юн­к­ту­ри ринку (динаміка зміни попиту і пропозиції, насиченість ринку, експортні можливості, сту­пінь конкуренції, цінова ситуація тощо) одного із товарів АПК, яке виробляє під­при­єм­ство (орієнтовні теми наведені нижче); вивчити вплив законодавчих актів регулювання рин­ку даної продукції в Україні.

Друге індивідуального завдання: Здійснити сегментацію ринку (на основі другого завдання) за різними ознаками і від­по­відні можливі варіанти позиціювання товару (привести приклади існуючої сегментації та розробити власні варіанти). Орієнтовні теми наведені у другому індивідуальному для студентів денної форми навчання.

Третє індивідуального завдання: Розробити стратегію виведення на ринок нового товару (бізнесу) або розвиток вже існуючого товару (бізнесу), використовуючи чотирьохрівневу систему захисту. При цьому детально описати всі можливі елементи захисту на кожному рівні, спрогнозувавши максимально можливу кількість загроз та слабких сторін цих елементів, та варіанти вирішення проблем, що виникають або можуть виникнути. Одночасно з цим спрогнозувати для кожного рівня приховані можливості захисту товару (бізнесу). 

Тематика рефератів та есе охоплює питання, які є новими або проблематичними у вивчення дисципліни «Маркетинговий менеджмент в АПК» або розкривають питання, які виносяться на самостійне вивчення.

Орієнтовні теми рефератів, есе та критичного огляду публікацій:

 1. Особливості сучасного маркетингу.

 2. Причини різних підходів до визначення маркетингу.

 3. Різні види маркетингу: причини формування та особливості використання.

 4. Тактичний та стратегічний маркетинг як основа для ефективної реалізації маркетингової діяльності.

 5. Еволюція маркетингових концепцій.

 6. Сучасна парадигма маркетингу.

 7. Взаємозв’язок маркетингу та глобалізації.

 8. Проблеми розвитку маркетингу в АПК України.

 9. Особливості аграрного маркетингу.

 10. Роль маркетингу у функціонування систем и агробізнесу.

 11. Діалектика зв'язку маркетингу з іншими економічними дисциплінами та процесами.

 12. Особливості маркетингової діяльності підприємств АПК різних типів.

 13. Особливості маркетингового середовища підприємств АПК України.

 14. Світова економічна криза та її вплив на маркетингову діяльність підприємств АПК України.

 15. Глобальна продовольча криза як маркетинговий орієнтир для підприємств АПК України.

 16. Вплив глобальної зміни клімату на маркетингову діяльність в АПК.

 17. Значення аграрної політики для маркетингової діяльності в АПК України.

 18. Членство України у СОТ та інших міжнародних організаціях як важливий фактор зміни маркетингового середовища в АПК.

 19. Класифікація потреб споживачів: оцінка різних підходів та їх роль у плануванні маркетингової діяльності.

 20. Бенчмаркінг: сутність та можливість використання під­при­ємст­ва­ми АПК України.

 21. Конкурентна розвідка як ефективний маркетинговий інструмент: особливості використання в агробізнесі України.

 22. Фокус-групи як метод маркетингового дослідження: переваги та недоліки.

 23. Особливості дослідження кон’юнктури ринків продукції АПК в світі та Україні.

 24. Виробництво біопалива як фактор впливу на зміну кон’юнктури ринків аграрної продукції.

 25. Рівень споживання продуктів харчування в Україні: значення для формування маркетингових орієнтирів підприємствами АПК України.

 26. Споживач у маркетингу та логіка впливу на процес прийняття рішення про купівлю.

 27. Проблема практичного здійснення сегментації товарів АПК та їх позиціонування.

 28. B2B, B2C, C2B та C2C: суть та особливості використання в агробізнесі.

 29. Перцепційної карта: суть та використання в маркетингу.

 30. Виробництво екологічної продукції підприємствами АПК України: ймовірність маркетингового успіху.

 31. Практика конкурентної боротьби на ринку АПК України, антимонопольного регулювання ринків та боротьби з нечесною конкуренцією.

 32. Конс’юмеризм: суть та прояв в агробізнесі. Практика захисту прав споживачів в Україні.

 33. Сучасні методи оцінки маркетингових можливостей підприємствами АПК України (SWOT-аналіз, PEST-аналіз, ABC-аналіз, XYZ-аналіз тощо).

 34. Рівні товарів у маркетингу як спосіб формування конкурентних стратегій: можливість використання підприємствами АПК України.

 35. Особливості створення та виве­дення на ри­нок нових това­рів сфе­ри АПК.

 36. Практика управління асор­тиментною політикою підприємств АПК та її значення у досягненні ринкових цілей.

 37. Сутність брендингу. Діалектика співвідношення термінів «то­варна мар­­ка» та «бренд».

 38. Брендинг в АПК України.

 39. Якість аграрної продукції: значення для успішної маркетингової діяльності підприємств АПК України.

 40. Private label: сутність та можливість використання підприємствами АПК України.

 41. Значення біржового ринку у формування ціни на продукцію АПК.

 42. Законодавча та політична діяльність в Україні як ціноутворюючий фактор на продукцію АПК.

 43. Приклади застосуван­ня під­при­ємствами АПК успішних цінових стратегій.

 44. Зв'язок цінової кон’юнктури світових аграрних ринків та ринків в Україні.

 45. Сучасні тенденції каналів реалізації продукції АПК.

 46. Продуктові оптові ринки в Україні: доцільність формування та проблеми розвитку.

 47. Збутові кооперативи в агробізнесі: роль у маркетинговій діяльності аграрних виробників.

 48. Логістика: суть та роль в агробізнесі України.

 49. Вендинговий бізнес: суть та особливості розвитку в Україні.

 50. Франчайзинг: суть та особливості розвитку в Україні.

 51. Мерчандайзинг як маркетинговий інструмент: можливість застосування підприємствами АПК України.

 52. Практика та доцільність участі підприємств АПК у про­ве­де­нні виставок та ярмарок.

 53. Приклади здійснення ефективної ко­му­нікації під­при­ємст­ва­ми АПК України.

 54. CRM: визначення та особливості застосування підприємствами АПК України.

 55. Лояльність клієнтів як ефективний маркетинговий інструмент. Проблеми встановлення відносин із клієнтами.

 56. Маркетинговий бюджет та ефективність маркетингової діяльності: приклади діяльності підприємств АПК України.

 57. Формування іміджу підприємства АПК як маркетинговий інструмент.

 58. Соціальна відповідальність бізнесу як маркетинговий інструмент.

 59. BTL и ATL: суть та можливість використання під­при­ємст­ва­ми АПК України.

 60. Product Placement як особливий метод просування товарів: практика використання під­при­ємст­ва­ми АПК України.

 61. Блогосфера як особливий метод маркетингової комунікації: практика використання під­при­ємст­ва­ми АПК України.

 62. Вірусний маркетинг як особливий метод маркетингової комунікації: практика використання під­при­ємст­ва­ми АПК України.

 63. Директ-маркетиг як особливий метод маркетингової комунікації: практика використання під­при­ємст­ва­ми АПК України.

 64. Перспективи використання мережі Інтернет підприємствами АПК України для реклами своїх товарів.

 65. Партизанський маркетинг як особливий метод маркетингової комунікації: практика використання під­при­ємст­ва­ми АПК України.

 66. Інсайт: сутність та використання в АПК України.

 67. Ефективність здійснення маркетингової комунікації: методика та особливості визначення.

 68. Рекламний ринок в Україні: оцінка кон’юнктури та перспективи розвитку.

Перелік завдань для самостійної роботи студентів (обов’язкових для виконання та за ви­бором студентів), форми її організації та звітності, орієнтовні затрати часу (акад. год.), тер­міни виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з са­мо­с­тій­ної роботи студентів, включаються до Карти самостійної роботи студентів (табл. 3, 4). Студенти, що приступають до вивчення дисципліни, на перших заняттях інформуються викладачем щодо організації самостійної роботи з даного курсу – обов’язкових та вибіркових завдань, формах її організації та звітності, орієнтовних затратах часу (акад. год.), термінах їх виконання та кількість балів, які можна отримати за кожен вид робіт, а також отримати докладну інформацію про розміщення на сайті університету.

Після одержання інформації про організацію самостійної роботи з дисципліни, ко­жен студент роздруковує (або отримує екземпляр) Карти самостійної роботи студентів з ди­сципліни, визначається щодо вибіркової складової своєї самостійної роботи, виконує ви­біркові і обов’язкові завдання і відповідно до вказаних термінів звітує викладачу щодо їх виконання. Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної ро­боти, проставляються викладачем в Журналі обліку поточної успішності студентів. 

Табл.3

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Маркетинговий менеджмент в АПК»

для студентів спец. 8504 «Економіка підприємств» (магістерська програма – 8504/1 «Економіка підприємств АПК»)

 (10-й семестр)

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Затрати часу (акад. год.)

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

І. Обов’язкові

1.1. Виконання та захист індивіду­аль­но­го практичного завдання № 1

І-XIII навч. тижд.

20

Перевірка прави­льності виконання, презентація та захист

20

1.1. Виконання та захист індивіду­аль­них практичних завдань №№ 2-5

І-XIII навч. тижд.

25

Перевірка прави­льності виконання, презентація та захист

40 (10 за 1 роботу)

1.2. Підготовка до мо­дульної контроль­ної роботи

І-XIII навч. тижд.

15

Перевірка правиль­но­с­ті виконання мо­ду­ль­ної контрольної роботи

30

Разом за обов’язкові види СРС

60

-

90

ІІ. Вибіркові

2.1. Аналіз проб­лемних питань курсу

IV-XIII навч. тижд.

10

Презентація і обго­ворення результатів

10

2.2. Написання ре­фе­рату (есе) на наукові статті з проблем мар­кетингового ме­неджменту

IV-XIII навч. тижд.

10

Презентація і обго­ворення результатів

10

2.3. Переклад нау­ко­вих статей із проб­лем маркетингу з іно­земних мов (крім російської)

IV-XIII навч. тижд.

10

Презентація і обго­ворення результатів

10

2.4. Узагальнення і си­сте­ма­ти­зація при­кладів реалізації на пра­ктиці основних складових марке­тин­гу

IV-XIII навч. тижд.

10

Презентація і обго­ворення результатів

10

Разом за вибіркові види СРС

10

-

10

Всього за СРС

70

-

100

 

Табл.4

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Маркетинговий менеджмент в АПК»

для студентів спец. 8504 «Економіка підприємств» (магістерська програма – 8504/1 «Економіка підприємств АПК»)

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Орієнтовні затрати часу (акад. год.)

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Заочна форма навчання

І. Обов’язкові

1.1. Виконання та захист першого індивідуального завдання

І-XIII навчальний тиждень

25

Перевірка правильності виконання завдань та знань студента

5

1.2. Виконання та захист першого індивідуального завдання

І-XIII навчальний тиждень

20

Перевірка правильності виконання завдань та знань студента

5

1.3. Виконання та захист першого індивідуального завдання

І-XIII навчальний тиждень

20

Перевірка правильності виконання завдань та знань студента

5

Разом за обов’язкові види СРС

65

-

15

ІІ. Вибіркові

2.1. Аналіз проб­лемних питань курсу

IV-XIII навчальний тиждень

15

Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР

5

2.2. Написання ре­фе­рату (есе) на наукові статті з проблем мар­кетингового ме­неджменту

IV-XIII навчальний тиждень

15

Презентація та обговорення під час ІКР

5

2.3. Переклад нау­ко­вих статей із проб­лем маркетингу з іно­земних мов (крім російської)

IV-XIII навчальний тиждень

15

Презентація та обговорення під час ІКР

5

2.4. Узагальнення і си­стематизація при­кладів реалізації на пра­ктиці основних складових марке­тин­гу

IV-XIII навчальний тиждень

15

Презентація та обговорення під час ІКР

5

Разом за вибіркові види СРС

15

-

5

Всього за СРС

90

-

20

Критерії оцінювання завдань для самостійної роботи студентів будедетально розглянуто у розділі 8.

 

7. Індивідуально-консультативна робота

Індивідуально-консультативна робота викладача дисципліни «Маркетинговий менеджмент в АПК» із студентами здійснюється у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки та захисту індивідуальних завдань, що винесені на поточний контроль за графіком, який затверджується на кафедрі економіки агропромислових формувань перед початком семестру.

Індивідуальні заняття із студентами та проведення консультацій з питань, які викликають складнощі або додатковий інтерес проводяться не менш, ніж раз у тиждень протягом двох годин. З графіком консультацій студенти можуть ознайомитися на кафедрі економіки агропромислових формувань на початку семестру. 

Табл.5

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РОБОТИ

з дисципліни «Маркетинговий менеджмент в АПК» у 10 семестрі

(денна форма навчання)

№ п.п.

Форми індивідуально-консультативної роботи

Навчальні тижні

Кількість годин

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

1

Індивідуальні заняття

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

1

7

2

Консультації

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

7

3

Перевірка виконання та захист завдань СРС

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

14

Разом

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

28

 

Табл.6

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РОБОТИ

з дисципліни «Маркетинговий менеджмент в АПК» у 10 семестрі

(заочна форма навчання)

№ п.п.

Форми індивідуально-консультативної роботи

Навчальні тижні

Кількість годин

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1

Індивідуальні заняття

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

5

2

Консультації

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

3

Перевірка виконання та захист завдань СРС

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

19

Разом

2

2

2

2

2

2

2

5

5

5

29

 

8. Методики активізації процесу навчання 

В процесі викладання дисципліни «Маркетинговий менеджмент в АПК» використовуються такі методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів як кейс-метод (моделювання конкретних виробничих ситуацій), рольові ігри (інсценізації) та презентації.

Одним із способів підвищення ефективності навчального про­це­су, який максимально на­бли­жає студентів до складних реальних умов тру­до­­вої діяльності, є використання ігрових ме­то­дів навчання, головною ме­тою яких є забезпечення швидкої адаптації майбутніх спе­ці­а­ліс­тів до жор­­ст­ких вимог на ринку праці щодо потенційних працівників, коли з об`єктив­них при­чин ус­клад­нено проходження студентами ви­роб­ничої практики на пі­д­при­ємствах.

Звідси, значного поширення повинні набути такі іг­рові методи навчання, як аналіз (мо­делювання) виробничих (маркетингових) ситуацій, ін­ци­денту та ситуаційні розрахункові задачі, оскільки во­ни не потребують ве­ликих витрат часу на їх підготовку і проведення, і можуть досить легко «вкра­­плюватися» в більшість питань різних тем курсу навчання. Зокрема, зга­дані ігрові методи обо­в`язково повинні ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся для підготовки спеціалістів з маркетингу, оскільки ви­в­чен­ня даної на­у­ки максимально пов`язане із використанням прикладів із реального біз­не­со­вого жит­тя.

Оскільки маркетинг основну увагу приділяє вивченню ос­­но­в­них по­т­реб споживачів та способів їх задоволення окремо взятим су­б`є­к­том під­при­ємницької діяльності як основної умови виживання ос­тан­ньо­­­го в рин­ко­вих умовах, а всі студенти і є споживачами (беруть участь у здій­с­нен­ні мар­ке­тингового процесу), то ми автоматично маємо готовий матеріал для до­слід­ження. Зокрема, коли студент дає відповідь на те чи інше пи­тан­ня, тре­­ба «примушувати» його бути підприємцем (тобто тим, хто має пев­ний ка­­пі­тал, займається виробництвом певної продукції, яку треба про­да­ти), а ре­ш­ту студентів розглядати як споживачів (з відповідною їх сег­мен­та­цією), які по­винні приймати рішення про купівлю товарів, що виробляє да­ний «пі­д­при­ємець». Для створення більш реальної картини викладач або один чи де­­кілька студентів мають ви­ступати в ролі конкурентів, які по­вин­ні за­ва­жа­­ти успішній реалізації про­дук­ції тим, хто відповідає на пи­тан­ня. В ре­зу­ль­­таті, в процесі обговорення пи­тання бере участь вся група (най­більш ак­тив­­ні «споживачі» чи «кон­ку­рен­ти» отримують відповідну оцінку), при цьо­му адекватно оцінюються знан­ня того, хто дає відповідь на питання те­­ми.

Таким чином, за умови використання моделювання конкретних вироб­ни­чих ситуацій основна увага при підготовці спеціалістів з маркетингу при­діляється їх адаптації до умов, що змінюються, та постійній орієнтації на практичній корисності знань, які вони отримують.

Таким чином, за допомогою кейс-методу та рольових ігор студенти мають перш за все навчитися сегментувати ринок та позиціонувати продукцію, а також розробляти товарну, цінову, збутову та комунікаційну політику для підприємства АПК.

За допомогою презентації студенти доповідають про результати виконання індивідуальних завдань або проведеної самостійної роботи.

Враховуючи відсутність практичних занять, проведення моделювання конкретних виробничих ситуацій і рольових ігор доцільно робити під час читання лекцій з відповідним стимулюванням студентів, які прийняли активну участь у даній роботі.

 

9. Система поточного і підсумкового контролю знань 

9.1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни «Маркетинговий менеджмент в АПК»

 1. Сучасне розуміння маркетингу. Різні підходи до визначення маркетингу. Комплекс маркетингу.

 2. Причини та час виникнення науки «Маркетинг». Еволюція маркетингу. Характеристика етапів розвитку маркетингу та їх відповідність економічному розвитку суспільства (економічній ері людства).

 3. Маркетинг як складова частина ринкової концепції розвитку економіки України.

 4. Поняття маркетингового менеджменту. Місце маркетингового менед­ж­мен­ту в системі управління діяльністю підприємств АПК.

 5. Особливості маркетингового менеджменту в АПК.

 6. Основні зав­дан­ня і функції маркетингового менеджменту.

 7. Процес маркетингового менеджменту і його основні етапи.

 8. Сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту.

 9. Концепції маркетингового менеджменту. Взаємозв`язок розвитку маркетингу із суспільно-економічним розвитком людства. Приклади та можливості застосування на підприємствах АПК різних маркетингових концепцій.

 10. Приклади класифікації потреб та їх значення для здійснення маркетингової діяльності. Стратегічні підходи до організації маркетингу залежно від стану попиту.

 11. Суть організації маркетингу та маркетингового менеджменту.

 12. Принципи та способи ефективної організації маркетингу на підприємствах АПК різних типів.

 13. Маркетингові організаційні структури, обґрунтування принципів їх організації і функціонування.

 14. Інтегровані та не інтегровані маркетингові організаційні структури. Склад служб маркетингу.

 15. Тимчасові маркетингові структури та неформальні маркетингові утворення.

 16. Сучасні тенденції розвитку маркетингових організаційних структур.

 17. Алгоритм організації маркетингу на підприємстві та характеристика його основних етапів.

 18. Способи мотивації працівників підприємств АПК за виконання маркетингових функцій.

 19. Алгоритм процесу організації маркетингового менеджменту на підприємствах АПК.

 20. Підходи до розподілу функцій між співробітниками маркетингових служб.

 21. Ринки продукції АПК та їх класифікація. Особливості маркетингової діяльності на ринках агропромислової продукції різних типів.

 22. Характеристика бізнес-середовища підприємств АПК. Вплив різних складових нав­колишнього середовища на результати кінцевої діяльності підприємств АПК.

 23. Спо­соби дослідження навколишнього середовища. Маркетингова інформація та способи її збирання. Характеристика основних етапів процесу маркетингового дослідження.

 24. Внутрішні фактори маркетингової діяльності та їх взаємозв`язок з діяльністю підприємств АПК.

 25. Структура зовнішнього маркетингового середовища функціонування під­приємств АПК та фактори впливу їхню діяльність.

 26. Контрольовані фактори зовнішнього бізнес-середовища.

 27. Неконтрольовані фактори зовнішнього бізнес-середовища.

 28. Законодавче і політичне регулювання бізнес-процесів виробництва основних видів продукції АПК.

 29. Суть маркетингових можливостей підприємства АПК та методика їх визначення.

 30. Методика проведення SWOT-аналізу та його практичне застосування. Приклад SWOT-аналізу для підприємства АПК.

 31. Сутність поняття цільовий ринок. Вибір цільових ринків підприємствами АПК.

 32. Методика оцінки кон’юнктури та ємкості ринку продукції АПК.

 33. Сегментація ринку і позиціювання товару. Основні рекомендації щодо проведення сегментації продуктів АПК.

 34. Основні способи охоплення (завоювання) ринку підприємствами АПК. Приклади впливу факторів, які треба враховувати при виборі стратегії охоплення ринку продукції АПК.

 35. Поняття ринкової ніші підприємства АПК та способи її вимірювання.

 36. Перешкоди, які можуть виникати при входженні підприємств АПК на ринки різних типів. Приклади.

 37. Визначення «конкуренції» та основні підходи до її вимірювання. Основні параметри, за якими оцінюються конкуренти підприємств АПК. Приклади.

 38. Характеристика дії основних сил конкуренції (за Портером).

 39. Основні форми прояву конкуренції в АПК. Оцінка можливостей підприємств АПК різних видів стосовно участі у конкурентній боротьбі.

 40. Форми прояву недобросовісної конкуренції в АПК та основні шляхи боротьби з нею.

 41. Законодавче регулювання конкуренції в АПК.

 42. Особливості маркетингового менеджменту на підприємствах АПК відносно такого типу бізнесової діяльності як бізнес для споживачів.

 43. Особливості маркетингового менеджменту на підприємствах АПК відносно такого типу бізнесової діяльності як бізнес для бізнесу.

 44. Особливості маркетингового менеджменту на підприємствах АПК відносно такого типу бізнесової діяльності як споживачі для споживачів.

 45. Особливості маркетингового менеджменту на підприємствах АПК відносно такого типу бізнесової діяльності як споживачі для бізнесу.

 46. Особливість ринку споживачів. Головні принципи сегментації споживчого ринку.

 47. Особливість ринку підприємств. Головні принципи сегментації організацій-споживачів.

 48. Характеристика основних етапів прийняття рішення споживачем про придбання товару на споживчому ринку.

 49. Характеристика основних етапів прийняття рішення про придбання товару для виробничих потреб.

 50. Особливості, які треба враховувати підприємствами АПК в ході співпраці з некомерційними та урядовими підприємствами.

 51. Особливості, які треба враховувати підприємствами АПК в ході співпраці з підприємствами роздрібної та оптової торгівлі.

 52. Суть маркетингових стратегій та їх основні типи.

 53. Фактори, які впливають на вибір стратегії маркетингу підприємствами АПК. Еволюція маркетингових стратегій.

 54. Сутність та можливості застосування підприємствами АПК різних маркетингових стратегій.

 55. Стратегії утримання конкурентних переваг (М.Портер).

 56. Стратегії зростання.

 57. Стратегії конкуренції (Ф.Котлер).

 58. Маркетингових стратегії за Р.Майлзом та П.Сноу.

 59. Маркетингових стратегії за П.Дракером.

 60. Моделі та процес розробки маркетингових стратегій.

 61. Визначення місії підприємства.

 62. Поняття стратегічної зони господарювання. Застосування матриць для маркетингового аналізу залежно від ситуації на ринку.

 63. Сутність і етапи стратегічного планування маркетингу та його основні принципи і задачі.

 64. Характеристика основних складових маркетингового стратегічного планування.

 65. Класифікація планів маркетингу.

 66. Методологія складання плану маркетингу. Характеристика основних етапів процесу маркетингового планування.

 67. Сутність тактичного і оперативного планування маркетингу.

 68. Місце маркетингового планування в бізнес-плануванні підприємств АПК.

 69. Підходи до розробки бюджету маркетингу.

 70. Суть, зміст та основні завдання розробки маркетингових програм.

 71. Типи маркетингових програм.

 72. Алгоритм та проблеми розробки програми комплексу маркетингу.

 73. Маркетинговий продуктовий план: мета розробки та зміст.

 74. Маркетингові стратегії захисту товару та бізнесу (рівні товарів) та їх особливість для підприємств АПК.

 75. Особливості маркетингових стратегій щодо товарів АПК, класифікованих за різними ознаками.

 76. Маркетингові стратегії формування конкурентоспроможності товарів АПК.

 77. Конкурентоспроможність товарів, способи її вимірювання та алгоритм її визначення.

 78. Якість продукції та її вплив на ефективність маркетингової діяльності підприємств АПК.

 79. Управлінські рішення щодо товарної марки, упаковки, маркування продукції та налагодження ефективної роботи служби сервісу.

 80. Стратегія створення бренду для продукція АПК різних типів.

 81. Стратегічні підходи до розробки нових товарів в АПК.

 82. Особливості маркетингових продуктових програм в залежності від життєвого циклу товарів.

 83. Управління товарною асортиментною політикою підприємств АПК.

 84. Маркетингові програми управління ціновою політикою: мета розробки та зміст.

 85. Основні ціноутворюючі фактори у маркетингу та їх вплив на встановлення ціни на агропромислову продукцію.

 86. Управління процесом ціноутворення та характеристика основних етапів ціноутворення.

 87. Практика встановлення цін на продукцію АПК. Вплив цінової еластичності на встановлення ціни.

 88. Характеристика основних методів ці­но­ут­во­рення та можливість їх застосування в агропромисловій сфері.

 89. Механізм біржового ціноутворення на продукцію АПК.

 90. Ціноутворення з врахуванням франко-цін.

 91. Практика здійснення моніторингу цін на продукцію АПК.

 92. Маркетингові цінові стратегії: поняття та різновиди. Умови за­сто­су­ван­ня підприємствами АПК тих чи інших цінових стратегій.

 93. Особливості мар­ке­тин­гових цінових стратегій при встановленні ціни на новий товар.

 94. Суть, види та умови застосування підприємствами АПК маркетингових цінових стр­­а­­те­­­гій в залежності від форм реалізації (пряма і непряма).

 95. Суть, види та умови застосування підприємствами АПК маркетингових цінових стр­­а­­те­­­гій в залежності від типу ринків.

 96. Суть, види та умови застосування підприємствами АПК маркетингових цінових стр­­а­­те­­­гій в залежності від ступеню гнучкості.

 97. Особливості застосування підприємствами АПК маркетингових стр­­а­­те­­­гії диференційованих цін. Види знижок цін на товар: суть та можливість використання підприємствами АПК.

 98. Суть та приклади застосування підприємствами АПК цінової стратегії послідовного просування по сегментам.

 99. Суть та приклади застосування підприємствами АПК цінових стратегій «збиткового лідера» та психологічно комфортної ціни.

 100. Маркетингові програми управління збутовою політикою: мета розробки та зміст.

 101. Стратегія вибору каналу збуту. Обґрунтування вибору торгових посередників для підприємств АПК різного типу.

 102. Організація збутової діяльності. Маркетингові збутові си­сте­ми та можливість їх створення і функціонування різними типами підприємств АПК.

 103. Маркетингова політика розподілу і логістика.

 104. Управлінський вплив на відносини, які виникають між учасниками каналів збуту в АПК.

 105. Маркетингові програми управління комунікаційною політикою: мета розробки та зміст.

 106. Розробка програми комплексу просування продукції для підприємств АПК різних типів.

 107. Основні етапи здійснення ефективної комунікаційної політики.

 108. Цільова аудиторія підприємства АПК та способи її визначення. Варіанти відповідної реакції цільової аудиторії на комунікацію. Приклади стосовно продукції АПК.

 109. Характеристика основних методів визначення витрат на стимулюван­ня. Визначення їх доцільності для підприємств АПК різних типів.

 110. Стратегічне обґрунтування вибору способів та носіїв реклами підприємствами АПК.

 111. Стратегічне обґрунтування вибору способів та носіїв пропаганди підприємствами АПК.

 112. Практика використання Public Relation підприємствами АПК.

 113. Практика і доцільність участі підприємств АПК у проведенні ярмарок і ви­ста­вок.

 114. Стратегічні підходи до основних методів стимулювання кінцевих споживачів, посе­ред­ни­ків і представників роздрібної торгівлі підпри­єм­с­т­ва­ми АПК.

 115. Можливості організації персонального продажу під­при­єм­ст­вами АПК.

 116. Основні характеристики, які треба враховувати при відборі торгових агентів. Цілі і завдання навчання торгових агентів. Основні способи мотивування і заохочення торгових агентів, вибір найбільш доцільних способів для підприємств АПК.

 117. Способи контролю і оцінки діяльності торгових агентів, вибір найбільш доцільних способів для підприємств АПК.

 118. Технологія проведення ефективних переговорів.

9.2. Порядок поточно-модульного контролю (ПМК) з дисципліни «Маркетинговий менеджмент в АПК» студентів денної форми навчання 

Оцінювання знань студентів денної форми навчання з дисципліни здійснюється на основі результатів поточно-модульного контролю. Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.

Поточний контроль успішності студентів включає виконання студентами індивідуальних завдань. Модульний контроль передбачає перевірку теоретичних знань.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння матеріалу курсу, набутих навичок самостійного виконання практичних завдань, уміння самостійно опрацьовувати текстовий матеріал, здатності розуміння змісту теми чи розділу дисципліни, а також вміння представляти матеріал (письмово чи усно). Оцінювання поточного контролю дозволить включити одержану студентом оцінку у загальну оцінку ПМК.

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів за результатами поточно-модульного здійснюється в діапазоні від 0 до 100 балів (включно). Об`єктом оцінювання ПМК студента є:

1) рівень виконання модульного контролю – оцінюється максимум 30 балами;

2) виконання завдань для самостійної роботи – оцінюється максимум 60 балами.

3) виконання вибіркових завдань – оцінюється максимум 10 балами.

Оцінювання рівня засвоювання теоретичних знань студентів здійснюється під час виконання письмової контрольної (модульної) роботи у заліковий тиждень. Час проведення модульного контролю встановлюється кафедрою і доводиться до студентів. Питання модульного контролю охоплюють всі теми дисципліни. Студент дає відповідь на три питання, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня знань:

Табл.7

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань

Оцінка за 100-бальною шкалою

Рівень знань

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

0

незадовільний

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

по окремих питаннях контрольної роботи або іспитового білету (для заочної форми навчання)

Оцінювання знань студентів по окремих завданнях модульних завдань здійснюється таким чином:

10 балів - студент дав правильну і вичерпну відповідь на поставлене запитання, при цьому показав високі знання понятійного апарату, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, знання літературних джерел. Відповіді на питання підкріплені конкретними прикладами із сфери агробізнесу.

8 балів – студент у цілому успішно відповів на поставлене запитання, проте існують окремі помилки у аргументації відповіді та у використанні понятійного апарату. Приклади використання тих чи інших складових маркетингу товарів АПК присутні, проте не повністю розкривають особливість питання, мають не зажди логічний зв'язок із теорією питання.

6 балів – студент у цілому відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, серйозно помилився у використанні понятійного апарату. Приклади із маркетингу товарів АПК або відсутні, або мають суто формальний характер і мало пов’язані із теорією питання.

0 балів –студент дав неправильну відповідь на запитання, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату або взагалі не відповів.

Модульний контроль приймається потоковим способом. Кожний студент самостійно витягує квиток і сідає на те місце, яке відповідає номеру вказаного білета. При цьому використанні інших електронних засобів комунікації (мобільного зв’язку) суворо забороняється.

Зразок модульного завдання 

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 

Кафедра Економіки агропромислових формувань

Дисципліна   Маркетинговий менеджмент в АПК

Спеціальність 8504/1V курс, X семестр

Завдання № _____

 1. Сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту.

 2. Маркетингові стратегії захисту товару та бізнесу (рівні товарів) та їх особливість для підприємств АПК.

 3. Стратегія вибору каналу збуту. Обґрунтування вибору торгових посередників для підприємств АПК різного типу.

Оцінювання рівня виконання індивідуальних практичних завдань здійснюється за результатами виконання та захисту п’яти індивідуальних практичних завдань, що виконуються студентом (див. Розділ 5).

Індивідуальне завдання №1 оцінюється максимально 20 балами, при цьому максимум 10 балів можна отримати за належне виконання та оформлення завдання, решта 10 балів – за належні презентацію та захист завдання. Диференціація оцінювання виконання та оформлення завдання відбувається наступним чином:

10 балів – завдання виконано повністю, оформлено належним чином, розкриті його основні пункти, витримана логіка дослідження, дані по кон’юнктурі ринків відображають поточну ситуацію, є актуальними;

8 балів – завдання в цілому виконано, дані в основному є актуальними, проте є окремі недоліки непринципового характеру.

6 балів – завдання можна вважати виконаним, проте існують значні недоліки у змісті та оформленні роботи, не всі пункти розкриті, не всі дані є актуальними.

0 балів – завдання не виконано, або виконано на низькому рівні, існують помилки принципового характеру, дані є застарілими; за умови виявлення та доказу несамостійного характеру виконання роботи.

До захисту завдання допускаються студенти, які отримали при перевірці завдання отримали попередньо позитивні оцінки (10, 8, 6 балів). Диференціація оцінювання презентації та захисту завдання відбувається наступним чином:

10 балів – студент чітко володіє матеріалом, знає про головні та останні події на ринку, дає точні та чіткі відповіді на питання, може встановити логічний зв'язок між різними явищами економічного життя та зробити власний прогноз розвитку подій на ринку.

8 балів – студент в цілому володіє матеріалом, знає про головні та останні події на ринку. Проте при відповіді на питання припускає неточності непринципового характеру.

6 балів – студент володіє матеріалом поверхнево, знає не про всі головні та останні події на ринку, при відповіді на питання припускає неточності принципового характеру, не завжди може встановити логічний зв'язок між різними явищами економічного життя.

0 балів – студент не володіє матеріалом, не знає про значні події на даному ринку, очевидна несамостійність виконання завдання.

Індивідуальні завдання №№ 2-5 оцінюється максимально 10 балами (кожне), при цьому максимум 5 балів можна отримати за належне виконання та оформлення завдання, решта 5 балів – за належні презентацію та захист завдання. Диференціація оцінювання виконання та оформлення завдання відбувається наступним чином:

5 балів – завдання виконано повністю, оформлено належним чином, розкриті його основні пункти, витримана логіка дослідження, дані по кон’юнктурі ринків відображають поточну ситуацію, є актуальними;

4 бали – завдання в цілому виконано, дані в основному є актуальними, проте є окремі недоліки непринципового характеру.

3 бали – завдання можна вважати виконаним, проте існують значні недоліки у змісті та оформленні роботи, не всі пункти розкриті, не всі дані є актуальними.

0 балів – завдання не виконано, або виконано на низькому рівні, існують помилки принципового характеру, дані є застарілими; за умови виявлення та доказу несамостійного характеру виконання роботи.

До захисту завдання допускаються студенти, які отримали при перевірці завдання отримали попередньо позитивні оцінки (5, 4, 3 балів). Диференціація оцінювання презентації та захисту завдання відбувається наступним чином:

5 балів – студент чітко володіє матеріалом, знає про головні та останні події на ринку, дає точні та чіткі відповіді на питання, може встановити логічний зв'язок між різними явищами економічного життя та зробити власний прогноз розвитку подій на ринку.

4 бали – студент в цілому володіє матеріалом, знає про головні та останні події на ринку. Проте при відповіді на питання припускає неточності непринципового характеру.

3 бали – студент володіє матеріалом поверхнево, знає не про всі головні та останні події на ринку, при відповіді на питання припускає неточності принципового характеру, не завжди може встановити логічний зв'язок між різними явищами економічного життя.

0 балів – студент не володіє матеріалом, не знає про значні події на даному ринку, очевидна несамостійність виконання завдання.

Контроль виконання завдань для самостійної роботи включає оцінку самостійного опрацювання студентом матеріалів, які розширюють обов’язковий матеріал дисципліни (аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій, підготовка рефератів, есе, переклад статей із іноземної мови), а також (або) виконання третього індивідуального завдання (див.: Картку самостійної роботи) і передбачає оцінювання будь-якого із видів самостійної роботи за п’ятибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». При цьому незадовільна оцінка («2») підраховується у загальному підсумку як «0» (нуль) балів. В разі виконання і захисту кількох видів самостійної роботи для загального оцінювання поточного контролю враховується кращий результат.

Студенти, які беруть активну участь у роботі гуртків, подають наукові роботи на конкурси олімпіади та наукові конференції в рамках дисципліни, і за результатами поточного контролю не набрали максимальну кількість балів, додатково отримують 10 балів.

В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх у визначені кафедрою терміни. Порядок складання визначає викладач.

Отримані бали за 100-бальною шкалою переводяться також у 4-х-бальну та шкалу ЕCTS у такому порядку:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

«Зараховано» / «Не зараховано»

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

5 (відмінно)

зараховано

А

80-89

4 (добре)

зараховано

В

70-79

зараховано

С

66-69

3 (задовільно)

зараховано

D

60-65

зараховано

Е

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

зараховано

FX

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

зараховано

F

Результати поточного-модульного контролю знань студентів в 100-бальній і 4-х бальній шкалах, а також за шкалою ЕCTS вносяться до відомості обліку успішності за поточно-модульним контролем.

Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 21 до 59 балів, після належної підготовки мають право повторно складати залік. Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 0 до 20 балів, зобов’язані написати заяву на повторне вивчення дисципліни на різних формах навчання свого чи іншого факультету і там скласти залік. 

9.3.Порядок поточного і підсумкового контролю з дисципліни «Маркетинговий менеджмент в АПК» студентів заочної форми навчання

Оцінювання знань студентів заочної форми навчання з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю (іспиту). Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Завдання поточного контролю оцінюються в межах від 0 до 20 балів, а завдання, що ви­­носяться на іспит, – від 0 до 100 балів.

9.3.1. Організація поточного контролю

Поточний контроль успішності студентів є невід‘ємною частиною підсумкового контролю знань студентів і включає: виконання студентами індивідуальних завдань та перевірку теоретичних знань.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння матеріалу курсу, набутих навичок самостійного виконання практичних завдань, уміння самостійно опрацьовувати текстовий матеріал, здатності розуміння змісту теми чи розділу дисципліни, а також вміння представляти матеріал (письмово чи усно). Оцінювання поточного контролю дозволить включити одержану студентом оцінку за поточну успішність у загальну підсумкову оцінку рівня засвоєння знань студентами (вноситься до відомості обліку поточної і підсумкової успішності).

Завдання поточного контролю оцінюються в межах від 0 до 20 балів, а завдання, що ви­­носяться на іспит, – від 0 до 100 балів. Об`єктом оцінювання поточного контролю студента є:

1) виконання вибіркового завдання для самостійної роботи – оцінюється максимум 5 балами;

2) перевірка виконання індивідуальних практичних завдань – оцінюється максимум 15 балами. 

Об’єктом поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є домашні письмові роботи. Самостійно виконані домашні письмові роботи перевіряються викладачем та підлягають захисту у ході співбесіди із студентом. Кожне завдання для самостійної роботи оцінюється максимум у 5 балів. Критерії оцінювання рівня виконання завдання:

5 балів – завдання виконано повністю, оформлено належним чином, розкриті його основні пункти, витримана логіка дослідження, дані по кон’юнктурі ринків відображають поточну ситуацію, є актуальними; студент чітко володіє матеріалом, знає про головні та останні події на ринку, дає точні та чіткі відповіді на питання, може встановити логічний зв'язок між різними явищами економічного життя та зробити власний прогноз розвитку подій на ринку

4 бали – завдання в цілому виконано, дані в основному є актуальними, проте є окремі недоліки непринципового характеру; студент в цілому володіє матеріалом, знає про головні та останні події на ринку. Проте при відповіді на питання припускає неточності непринципового характеру

3 бали – завдання можна вважати виконаним, проте існують значні недоліки у змісті та оформленні роботи, не всі пункти розкриті, не всі дані є актуальними; студент володіє матеріалом поверхнево, знає не про всі головні та останні події на ринку, при відповіді на питання припускає неточності принципового характеру, не завжди може встановити логічний зв'язок між різними явищами економічного життя

0 балів – завдання не виконано, або виконано на низькому рівні, існують помилки принципового характеру, дані є застарілими; за умови виявлення та доказу несамостійного характеру виконання роботи; студент не володіє матеріалом, не знає про значні події на даному ринку, очевидна несамостійність виконання завдання. 

Індивідуальні завдання для домашнього самостійного виконання видаються під час установчої сесії. Студент має можливість отримати індивідуальне завдання і по закінченню сесії. Ці завдання включені до магістерської програми, яку студенти отримують в бібліотеці, і розміщені на сайті університету

У міжсесійний період щотижня викладачем проводяться консультації за графіком, складеним кафедрою і доведеним до відома студентів під час читання лекцій. Під час таких консультацій студенти можуть захищати виконані домашні роботи.

За місяць до початку сесії студенти здають або пересилають поштою на кафедру виконані домашні роботи. Дата подання робіт фіксується на кафедрі в спеціальному журналі.

Роботи студентів мають бути перевірені у семиденний термін, і в разі недопущення їх до захисту, повернені студентам на доопрацювання.

Складання академічної заборгованості з дисципліни має включати виконання завдань поточного контролю, що передбачені для студентів заочної форми навчання, і підсумкового контролю та проводиться у визначеному кафедрою порядку.

Табл.8

ГРАФІК ПРЕЗЕНТАЦІЇ виконаних самостійно завдань

з дисципліни «Маркетинговий менеджмент в АПК» у 10 семестрі

Заочна форма навчання

Завдання

Дата презентації

індивідуального завдання № 1

ІІІ навчальний тиждень

індивідуального завдання № 2

V навчальний тиждень

індивідуального завдання № 3

VII навчальний тиждень

індивідуального завдання № 4

VII навчальний тиждень

індивідуального завдання № 5

IX навчальний тиждень

індивідуального завдання № 6

IX навчальний тиждень

індивідуального завдання № 7

X навчальний тиждень

індивідуального завдання № 8

X навчальний тиждень

 

9.3.2. Організація підсумкового контролю 

Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами. здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності без переведення їх у 4-х бальну шкалу. В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх у визначені кафедрою терміни. Порядок складання визначає викладач.

Студенти, які беруть активну участь у роботі гуртків, подають наукові роботи на конкурси олімпіади та наукові конференції в рамках дисципліни, і за результатами поточного контролю не набрали 20 балів, додатково отримують 10 балів.

На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, ситуації, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач тощо. Перелік питань, що охоплюють зміст програми дисципліни, критерії оцінювання екзаменаційних завдань визначаються кафедрою та доводяться до студентів на початку семестру.

Іспит приймається потоковим способом. Кожний студент самостійно витягує іспитовий квиток і сідає на те місце, яке відповідає номеру вказаного білета. Для оперативного розв’язання задач студенти повинні мати при собі калькулятори. Іспит проводить керівник курсу. Результати іспиту оприлюднюються на наступний день.

На складання іспиту відводиться три астрономічних години. В кожному білеті передбачається 10 питань, в тому числі одна задача. Кожне виконане іспитове завдання оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня знань:

Табл.9

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань

Оцінка за 100-бальною шкалою

Рівень знань

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

0

незадовільний

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

по окремих питаннях іспитового білету

Оцінювання знань студентів по окремих завданнях модульних завдань здійснюється таким чином:

10 балів - студент дав правильну і вичерпну відповідь на поставлене запитання, при цьому показав високі знання понятійного апарату, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, знання літературних джерел. Відповіді на питання підкріплені конкретними прикладами із сфери агробізнесу.

8 балів – студент у цілому успішно відповів на поставлене запитання, проте існують окремі помилки у аргументації відповіді та у використанні понятійного апарату. Приклади використання тих чи інших складових маркетингу товарів АПК присутні, проте не повністю розкривають особливість питання, мають не зажди логічний зв'язок із теорією питання.

6 балів – студент у цілому відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, серйозно помилився у використанні понятійного апарату. Приклади із маркетингу товарів АПК або відсутні, або мають суто формальний характер і мало пов’язані із теорією питання.

0 балів –студент дав неправильну відповідь на запитання, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату або взагалі не відповів.

Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів. Якщо відповіді студента на екзамені оцінені менше ніж на 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту (тобто 0 балів), а загальна оцінка включає лише результати поточного контролю. Відповідно до відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту.

Отримані бали за 100-бальною шкалою переводяться також у 4-х-бальну та шкалу ЕCTS у такому порядку: 

Табл.8

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

5 (відмінно)

А

80-89

4 (добре)

В

70-79

С

66-69

3 (задовільно)

D

60-65

Е

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

FX

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

Підсумкова оцінка в 100-бальній і 4-х бальній шкалах, а також за шкалою ЕCTS виставляється в відомість обліку поточної і підсумкової успішності.

Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 21 до 59 балів, після належної підготовки мають право повторно складати іспит. Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 0 до 20 балів, зобов’язані написати заяву на повторне вивчення дисципліни на різних формах навчання свого чи іншого факультету і там скласти іспит.

Студенти, які не з’явилися на екзамен без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку і мають академічну заборгованість. Рівень знань оцінюється за результатами поточного контролю. 

9.3.3. Зразок екзаменаційного білета 

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 

Кафедра  Економіки агропромислових формувань

Дисципліна   Маркетинговий менеджмент в АПК

Спеціальність 8504/1 «Економіка підприємств АПК», V курс, X семестр

 1. Сучасне розуміння маркетингу. Різні підходи до визначення маркетингу. Комплекс маркетингу.

 2. Особливості маркетингового менеджменту в АПК.

 3. Суть організації маркетингу та маркетингового менеджменту.

 4. Форми прояву недобросовісної конкуренції в АПК та основні шляхи боротьби з нею.

 5. Методика оцінки кон’юнктури та ємкості ринку продукції АПК.

 6. Моделі та процес розробки маркетингових стратегій.

 7. Управлінські рішення щодо товарної марки, упаковки, маркування продукції та налагодження ефективної роботи служби сервісу.

 8. Управлінський вплив на відносини, які виникають між учасниками каналів збуту в АПК.

 9. Особливості мар­ке­тин­гових цінових стратегій при встановленні ціни на новий товар.

 10. Технологія проведення ефективних переговорів.

 

10. Рекомендована література 

10.1. Основна література:

 1. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с.

 2. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 100 с.

 3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия.: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1999.- 414 с.

 4. Вестфуд Д. Маркетинговый план. – СПб.: Питер, 2001.

 5. Дибб С., Симпин Л., Бредли Д. Практическое руководство по маркетинговому планированию. – СПб.: Питер, 2001.

 6. Дойль Б. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – СПб.: Питер, 2003.

 7. Друкер П. Задачи маркетинга в XXI веке. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001.

 8. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.: «Лібра», 2002. – 712 с.

 9. Єранкін О.О. Маркетинг підприємств АПК в умовах глобалізації: [Монографія] / О.О. Єранкін – К.: КНЕУ, 2009. – 424 с.

 10. Котлер Ф., Келлер К.Л., Павленко А.Ф. та ін. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: «Хімджест», 2008. – 720 с.

 11. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 245 с.

 12. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 152 с.

 13. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг. – СПб.: Питер, 2004.

 14. МакДональд Малькольм Планы маркетинга. Как их составлять и использовать. – М.: Издательский дом "Технологии", 2004. – 656 с.

 15. Островський П. Аграрний маркетинг. Навч. пос..- К.: ЦУЛ, 2006. – 224 с.

 16. Траут Д., Райс Э. Маркетинговые войны. – Спб.: Питер, 2005. – 256 с.

 17. Цыпкин Ю.А., Люкшинов А.Н., Пакулина А.А. Агромаркетинг: Учебник. – М.: Мир, 2004. – 240 с. 

10.2. Додаткова література:
 1. Алдер Г. Маркетинг будущего. Диалог сознаний. Общен. с потреб. в ХХІв. – М.: ФАИР-Пресс, 2003. – 448 с.

 2. Амблер Т. Маркетинг и финансовый результат: Новая метрика богатства корпорации. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 246 с.

 3. Афонін С.А. Маркетинг: конспект лекцій. – К.: НЗУУП, 1994. – 146 с.

 4. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» // Урядовий кур’єр, 1993, 22 травня.

 5. Дракер П. Управление, нацеленное на результаты. – М.: Технологическая школа бизнеса, 1995. – 240 с.

 6. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 360 с.

 7. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 393 с.

 8. Закон України "Про рекламу».

 9. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції».

 10. Кальченко А. Г. Логістика.: Підручник. – К.: КНЕУ, 2006. – 284 с.

 11. Каракай Ю. В. Маркетинг інноваційних товарів: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 226 с.

 12. Кардаш В.Я., Павленко І.А., Шафалюк О.К. Товарна інноваційна політика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 266 с.

 13. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 312 с.

 14. Кардаш В.Я., Антонченко М. Ю. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. – 306 с.

 15. Карич Драгомир. Маркетинг на підприємствах АПК. – К.: «Селянська біржа», 1994, 126 с.

 16. Клэнси К., Криг П. Антиинтуитивный маркетинг. – Спб.: Питер, 2005. – 432 с.

 17. Котлер Ф. 10 смертных грехов маркетинга. – СПб.: Нева, 2004. – 160 с.

 18. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.

 19. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 272 с.

 20. Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 440 с.

 21. Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 200 с.

 22. Маркетинг в АПК / Под ред. Абрамовой Г.П. – М.: Колос, 1997. – 240 с.

 23. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження норм коштів на представницькі цілі, рекламу та виплату компенсації за використання особистих легкових автомобілів для службових поїздок та порядок їх витрачання N 88 від 12.11.93.

 24. Павленко А.Ф. та інш. Теорія і практика маркетингу в Україні: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 584 с.

 25. Павленко А.Ф., Войчак А.В., Примак Т.О. Маркетингові комунікації:сучасна теорія і практика: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 408 с.

 26. Павленко А.Ф., Гончарук Я.А., Скибінський С.В. Маркетинг: Навч. посібник у тестах. – К.: КНЕУ, 2004. – 392 с.

 27. Павленко А.Ф., Корінєв В. Л. Маркетингова політика ціноутворення: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 332 с.

 28. Панкрухин А.П. Маркетинг-практикум: ситуационные задания, кейсы, тесты. – М.: ИМПИЭ им. А.С.Грибоедова. – 160 с.

 29. Полторак В.А. Маркетинговые исследования: Учеб.пос. – Днепропетровск: Издательство ДУЭП, 2002. – 368 с.

 30. Примак Т.О. Паблік рилейшнз у бізнесі: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 176 с.

 31. Примак Т.О. Рекламний креатив: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 328 с.

 32. Саттон Д., Кляйн Т. Новая наука маркетинга. Маркетинговое управление предприятием Спб.: Питер, 2004. – 240 с.

 33. Семенов В.Ф., Сіваченко І.Ю., Федоряка В.П. Загальний курс агро бізнесу: Навч. посібник. – К.: Т-во «Знання», КОО. – 301 с.

 34. Скибінський С.В. Маркетинг. Ч. 1.: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 568 с.

 35. Хилл Н., Сельф Б., Роше Г. Измерение удовлетворенности потребителя по стандарту ИСО 9000:2000. – М.: Издательский дом "Технологии", 2004. – 192 с.

 36. Холленсен С. Глобальный маркетинг. - Мн.: Новое знание, 2004. – 832 с.

 37. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2005. – 236 с.

 38. Шив Ч. Курс MBA по маркетингу (2-е изд.). - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 717 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!