Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2034 Програма та методичні матеріали переддипломної практики для слухачів Юридичного факультету, ДДУВС

Програма та методичні матеріали переддипломної практики для слухачів Юридичного факультету, ДДУВС

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Програма та методичні матеріали переддипломної практики для слухачів юридичного факультету

 

Дніпропетровськ 2014

 

ЗМІСТ 

1. Загальні питання організації та проведення переддипломної практики

1.1. Мета та завдання переддипломної практики

1.2. Організація і проведення переддипломної практики

1.3. Керівництво переддипломною практикою 

2. Обов’язки студента, що проходить переддипломну практику 

3. Зміст переддипломної практики

4. Документи та звітність за підсумками переддипломної практики

4.1. Звіт

4.2. Щоденник переддипломної практики

4.3. Характеристика

4.4. Матеріали переддипломної практики

4.5. Захист звіту 

5. Критерії оцінювання


1. Загальні питання організації та проведення переддипломної практики 

1.1. Мета та завдання переддипломної практики

Програма переддипломної практики для слухачів юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ складена згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України № 804 від 01.12.1994 р. „Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах”, Наказу Міністерства освіти і науки України № 93 від 08.04.1993 р. “Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, Доручення Президента України № 1-14/22 від 15.01.1998 р. „Про організацію стажування найбільш перспективних для державної служби студентів старших курсів вищих навчальних закладів України в установах державної влади різних рівнів”.

Переддипломна практика слухачів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, які навчаються за заочною формою навчання, проводиться в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших підприємствах, установах, організаціях, на які поширюється дія Законів України „Про державну службу” і „Про службу в органах місцевого самоврядування”. Переддипломна практика є невід’ємною складовою частиною програми підготовки фахівців-юристів.

Переддипломна практика як складова частина навчально-виховного процесу є однією із важливих форм практичної підготовки відповідно до Закону України „Про освіту” та Наказу МВС України №865 від 18 грудня 2000 року „Про заходи щодо вдосконалення організації підготовки фахівців у вищих навчальних закладах МВС України”.

Переддипломна практика є заключною ланкою практичної підготовки слухачів, яка проводиться перед державними іспитами.

Під час проходження переддипломної практики на посаді за фахом підготовки слухачі не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані в процесі вивчення спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а й набувають умінь та навичок правозастосовної юридичної діяльності.

У період переддипломної практики слухачі активно беруть участь у практичній діяльності із застосування правових норм, спостерігають й аналізують різні сторони майбутньої професійної діяльності, вчаться здійснювати дії, пов’язані із захистом прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Метою переддипломної практики є поглиблення та закріплення отриманих на юридичному факультеті теоретичних знань; формування наочної уяви відносно місця та характеру майбутньої професійної діяльності, організації, методики та тактики діяльності підприємств, установ, організацій; виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Під час переддипломної практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, добирається фактичний матеріал.

Визначена мета переддипломної практики реалізується через вирішення таких завдань:

 • закріплення та поглиблення теоретичних знань, одержаних студентами в процесі навчання;

 • уміння творчо застосовувати ці знання в державно-правовій та муніципально-правовій діяльності;

 • ознайомлення студентів із структурою та діяльністю органів державної влади і місцевого самоврядування, юридичних служб підприємств, установ та організацій за допомогою форм та методів вирішення поставлених перед ними завдань;

 • вміння спостерігати та аналізувати практичну діяльність державних органів і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

 • здобуття практичних навичок, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання рішень з правових, кадрових та інших питань;

 • здійснювати тлумачення закону і його застосування, спираючись на теоретичні знання, одержані при вивченні загальноюридичних та спеціальних навчальних дисциплін;

 • вміння спостерігати та аналізувати стан соціальних та економічних процесів, кадрової роботи та державної служби;

 • формування загальноюридичних навичок праці в державних органах, юридичних службах, підприємствах, установах, організаціях;

 • ознайомлення студентів з особливостями використання у правозастосовчій діяльності науково-технічних засобів, комп’ютерної техніки;

 • набуття практичних навичок правильного складання процесуальної документації;

 • вміння правильно аналізувати ситуації, які вимагають застосування норм права, давати їм юридичну оцінку і приймати рішення згідно із законом;

 • набуття вміння організації та ведення діловодства, вивчення відомчих наказів та інструкцій з питань організації діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування і юридичних служб;

 • адаптація студентів до виконання обов’язків посадових осіб, розширення їх уявлення з професійної культури та етики юриста.

Переддипломна практика проводиться шляхом призначення студентів на відповідну посаду та безпосередньо їх участі в організації й здійсненні розгляду поточних питань, виконання посадових обов’язків, а також виконання конкретних завдань з урахуванням спеціалізації та в обсязі обов’язків за посадою, яку вони обрали. 

1.2. Організація і проведення переддипломної практики 

Організацію і проведення переддипломної практики забезпечують науково-педагогічні працівники юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та працівники органів, підприємств, установ, організацій, де проводиться переддипломна практика (керівники баз переддипломної практики).

Згідно з організаційно-плануючою документацією на 2014-2015 навчальний рік і графіком навчального процесу юридичного факультету переддипломна практика слухачів проводиться на четвертому курсі в восьмому семестрі.

Визначення змісту і методичне забезпечення переддипломної практики слухачів здійснюється кафедрою загальноправових дисциплін юридичного факультету.

Тривалість робочого дня слухача, що проходить переддипломну практику, встановлюється відповідно до тривалості робочого дня співробітників місцевих державних адміністрацій або юридичних служб підприємств, установ, організацій, що відповідає трудовому законодавству. 

1.3. Керівництво переддипломної практики 

Керівництво переддипломної практики здійснюють:

- науково-педагогічний склад юридичного факультету ДДУВС;

- викладачі-куратори;

- керівники базових органів або структур;

- спеціалісти на місцях, до яких прикріплюються слухачі, що проходять переддипломну практику.

Обов’язки юридичного факультету ДДУВС: 

 1. Завчасно повідомити керівників баз переддипломної практики щодо термінів проведення переддипломної практики, направити навчально-методичні матеріали і списки студентів, які будуть проходити переддипломну практику.

 2. Контролювати хід переддипломної практики. З цією метою на період його проведення наказом ректора університету призначаються досвідчені викладачі-куратори кафедри, які брали безпосередню участь в навчальному процесі.

 3. Загальну організацію переддипломної практики здійснює кафедра загальноправових дисциплін юридичного факультету. 

Обов’язки викладачів-кураторів: 

 1. Завчасно встановити ділові стосунки з керівниками баз переддипломної практики.

 2. Підготувати методичні матеріали та визначити заходи щодо виконання програми переддипломної практики.

 3. Ознайомити студентів з програмою переддипломної практики.

 4. Контролювати хід виконання студентами індивідуальних планів переддипломної практики, проаналізувати та зробити разом із безпосередніми керівниками переддипломної практики підсумки.

 5. Надавати методичну допомогу як слухачам, так і безпосереднім керівникам переддипломної практики щодо виконання програми проходження переддипломної практики.

 6. Вивчати, аналізувати, узагальнювати разом із слухачами досвід і практику з окремих напрямів юридичної роботи (застосування норм права, діловодства, юридичного провадження справ).

 7. Знайомитись зі змістом роботи слухачів, які проходять переддипломну практику.

 8. Ставити перед керівництвом баз переддипломної практики питання щодо усунення недоліків в організації і проведенні переддипломної практики.

 9. Вносити пропозиції стосовно заохочення безпосередніх керівників переддипломної практики і слухачів. 

Обов’язки керівників базових органів або структур переддипломної практики: 

 1. Визначити конкретні структурні підрозділи, в яких буде проходити переддипломна практика слухачів.

 2. Призначити відповідним наказом керівників переддипломної практики з числа найбільш підготовлених і досвідчених працівників, які мають високі ділові і моральні якості.

 3. Створити належні умови для проведення переддипломної практики.

 4. Здійснювати загальний контроль за організацією і проведенням переддипломної практики.

 5. Узагальнювати і аналізувати результати переддипломної практики, розробляти рекомендації щодо його вдосконалення.

 6. Представити слухачів, що будуть проходити переддипломну практику, колективу підприємства, установи, організації.

 7. Здійснювати безпосереднє управління переддипломною практикою.

 8. Контролювати повне виконання програм та індивідуальних планів-завдань переддипломної практики слухачами.

 9. Визначити безпосередніх керівників переддипломної практики з числа досвідчених працівників і закріпити їх наказом за слухачами. Провести інструктаж з безпосередніми керівниками переддипломної практики.

 10. Ознайомити слухачів з обстановкою, завданнями і функціями підприємства, установи, організації, його структурою, внутрішнім розпорядком, вимогами, правилами особистої безпеки.

 11. Створювати слухачам необхідні умови, забезпечувати робочими місцями, технічними засобами, необхідною довідковою літературою тощо.

 12. Навчити слухачів, застосовувати нормативно-правові акти, складати процесуальні документи та знайомити з іншими документальними матеріалами, що відображають зміст діяльності певної установи чи органу державної та муніципальної влади.

 13. Проводити обов’язкові інструктажі з техніки безпеки та охорони праці.

 14. Організовувати своєчасне оформлення і видавати слухачам на період переддипломної практики документа, що засвідчує виконання ними обов’язків на конкретній посаді.

 15. Здійснювати виховну роботу зі слухачами.

 16. Вносити пропозиції до інституту щодо вдосконалення теоретичної підготовки фахівців та організації їх переддипломної практики.

 17. В межах повноважень, передбачених статутом підприємства, установи, організації, правилами внутрішнього трудового розпорядку здійснювати дисциплінарну практику щодо слухачів, які їм підлеглі на період проходження переддипломної практики. Копії наказів стосовно заохочень або дисциплінарних стягнень надсилати до Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Обов’язки спеціалістів на місцях, до яких прикріплюються слухачі, що проходять переддипломну практику: 

 1. Здійснювати підбір досвідчених фахівців, до яких прикріпити слухачів, що будуть проходити переддипломну практику або безпосередньо самостійно керувати їх роботою.

 2. Разом із керівником переддипломної практики від кафедри організовувати та контролювати роботу слухачів відповідно до програми переддипломної практики та графіку її проходження.

 3. Щоденно керувати роботою слухачів.

 4. Ознайомити слухачів з особливостями виконання функціональних обов’язків, сприяти формуванню професійних навичок та вмінь.

 5. Організувати спільно з керівником переддипломної практики від кафедри проведення лекцій та доповідей, консультацій, зустрічей із провідними фахівцями базового органу.

 6. Контролювати ведення слухачами щоденників переддипломної практики, виконання індивідуальних завдань, звітів; складати на студентів, що проходять переддипломну практику, характеристики, які повинні містити відомості про виконання студентом програми переддипломної практики, індивідуальних завдань, а також відомості про ставлення слухача до роботи та про виконання доручень.

 7. Оцінювати роботу слухачів, щоденно контролювати провадження ними дій з доручених справ.

 8. Проводити виховну роботу із слухачами, формувати у них повагу до закону і професії.

 9. Забороняється доручати слухачам виконання завдань, не передбачених програмою переддипломної практики або пов’язаних із ризиком для їх життя та здоров’я.

 10. Забороняти залучати слухачів до робіт, не передбачених законом.

 11. Ставити перед юридичним факультетом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ питання щодо усунення недоліків в організації проведення переддипломної практики.

 12. Вносити пропозиції стосовно заохочення або накладення стягнень на слухачів, які проходять переддипломну практику під їх керівництвом.


2. Обов’язки слухача, що проходить переддипломну практику 

У період проходження переддипломної практики слухач зобов’язаний: 

 1. Складати згідно з програмою переддипломної практики індивідуальні плани роботи, виконувати передбачені програмою завдання у повному обсязі і у встановлений термін.

 2. Підбирати необхідну наукову літературу, навчальні посібники, нормативно-правові акти та інші документальні матеріали.

 3. Своєчасно (у призначений строк) прибути до місця проходження переддипломної практики, отримати від керівника переддипломної практики необхідні вказівки та роз’яснення, після чого приступити до виконання програми переддипломної практики.

 4. Виконувати статутні вимоги та розпорядок дня, встановлений за місцем проходження переддипломної практики, бути дисциплінованим.

 5. Вивчати відомчі нормативні акти і організаційно-методичні документи, які стосуються діяльності підприємства, установи, організації.

 6. Регулярно вести щоденник виконання індивідуального плану проходження переддипломної практики, звітувати керівникові переддипломної практики і викладачеві-куратору щодо виконаної роботи з аналізом і висновками.

 7. Сумлінно ставитись до навчання, опановувати теоретичні знання, набувати практичних навичок з обраної спеціальності та спеціалізації у встановлені з навчальним планом терміни, не пропускати занять без поважних причин, виконувати належним чином та у визначений строк всі види навчальної роботи, складати іспити, заліки, які передбачені навчальним планом і відповідними програмами, виконувати навчально-методичні та виховні вимоги викладачів і керівного складу інституту.

 8. Ознайомлюватися з усіма документами в обсязі завдань, визначених програмою та їх індивідуальними планами.

 9. Підписувати складені за дорученням керівника переддипломної практики документи.

 10. Користуватися технічними та іншими засобами, наявними на відповідній базі переддипломної практики.

 11. Вносити пропозиції керівництву бази переддипломної практики та юридичного факультету щодо вдосконалення організації і проведення переддипломної практики, а також діяльності підприємства, установи, організації.

 12. Слухачі можуть самостійно за погодженням з відповідними кафедрами або деканату підбирати для себе місце проходження переддипломної практики.

 13. Скласти письмовий звіт про виконання програми переддипломної практики, належним чином його оформити і разом із іншими документами подати на кафедру в зазначений строк. Вимоги до звіту про переддипломної практики та критерії його оцінки визначаються кафедрою загальноправових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 14. Скласти диференційований залік зі переддипломної практики.

За невиконання вимог навчального плану та графіку навчального процесу, непроходження переддипломної практики слухач може бути відрахований з університету.

 

3. Зміст переддипломної практики 

Слухачі під час переддипломної практики знайомляться: 

Із структурою підприємства, установи, організації в якій вони будуть стажуватися.

З установчими документами підприємства, установи, організації.

Із формами та методами, за допомогою яких вирішуються поставлені перед ними завдання.

З організацією роботи структур підприємства, установи, організації.

З організацією взаємодії підприємства, установи, організації з державними та громадськими організаціями.

З номенклатурою справ, правилами документообігу.

З організацією обліку та контролю вхідної і вихідної документації та кореспонденції, веденням наглядових проваджень, правилами складання документів первинного обліку і статистичної звітності.

З функціональними обов’язками співробітників базових органів.

З організацією контролю, обліку трудової дисципліни. 

Виконують такі основні завдання: 

Вивчають за дорученням керівника переддипломної практики процесуальні документи.

Беруть участь і самостійно здійснюють окремі консультаційні заходи за дорученням керівника переддипломної практики.

Разом із керівником переддипломної практики здійснюють заходи передбачені посадовою інструкцією.

З дозволу керівника переддипломної практики слухачі можуть бути присутніми на нарадах і під час прийому фізичних осіб, брати участь в інших заходах, передбачених для штатних працівників підрозділу проходження переддипломної практики.

Вивчають нормативні документи та відомчі акти, якими визначається діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних служб, їх організація і підпорядкування, функції та повноваження.

Беруть участь у вивченні і підготовці договорів (контрактів), претензій, інших документів, консультацій посадових осіб з правових питань.

Здійснюють календарне, щоденне планування передбачене штатною посадою.

Застосовують науково-технічні засоби для практичної роботи.

За умов призначення слухачів на період переддипломної практики виконуючими обов’язки штатних працівників, виконують всі обов’язки та приймають рішення в межах повноважень за відповідною посадою. В інших випадках самостійну роботу з найважливіших справ не проводять, а дублюють всі дії, які виконують їх керівники.


4. Документи та звітність за підсумками переддипломної практики 

Після закінчення переддипломної практики слухач зобов’язаний надати на кафедру наступні документи:

 • письмовий звіт;

 • щоденник переддипломної практики;

 • календарний графік проходження переддипломної практики;

 • характеристику з місця проходження переддипломної практики;

 • матеріали переддипломної практики (100 аркушів документів) з їх обов’язковим описом. 

4.1. Звіт 

Особливе місце серед підсумкової документації займає звіт про проходження переддипломної практики, який має містити наступні відомості:

 • строки проходження переддипломної практики;

 • назва підприємства, установи, організації, юридичної служби, органу державної влади або місцевого самоврядування, в яких слухач проходив переддипломну практику, їх коротка характеристика і специфіка діяльності;

 • які умови були створені керівництвом підприємства, установи, організації, юридичної служби, органу державної влади або місцевого самоврядування, для проходження слухачем переддипломної практики;

 • зміст робіт, які були виконані слухачем за період проходження переддипломної практики та послідовність їх виконання;

 • коротка характеристика вивчених слухачем справ, складених документів, розв’язаних поточних питань, в розгляді яких слухач брав участь;

 • перелік літературних та нормативних джерел, що були використані під час проходження переддипломної практики;

 • види та характеристика доручень і завдань, які були виконані слухачем, та їх результати;

 • спірні питання, які виникли в процесі проходження переддипломної практики, як вони розглядались та які рішення були прийняті;

 • науково-технічні та спеціальні засоби, комп’ютерна техніка, які застосовувались при виконанні процесуальних та інших дій;

 • теоретичні та практичні проблеми, які виникали у слухача під час проходження переддипломної практики;

 • пропозиції щодо покращення організації діяльності підприємств, установ, організацій, юридичної служби, органу державної влади або місцевого самоврядування, де слухач проходив переддипломну практику;

 • пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, якості викладання навчальних дисциплін, підвищення ефективності переддипломної практики. 

4.2. Щоденник переддипломної практики 

Кожен слухач, який направляється до базових структур для проходження переддипломної практики, одержує на тій кафедрі, за якою його закріплено, щоденник. За час проходження переддипломної практики, слухач зобов’язаний вести щоденник та відображати в ньому зміст й обсяг виконаної ним роботи щодня у календарному графіку, а саме:

- участь студента, що проходить переддипломну практику у підготовці документів;

- зміст спостережень студента за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних служб, підприємств, установ, організацій.

План роботи слухача складає відповідно до програми переддипломної практики, плану-завдання та доручень, які надаються керівництвом органу та керівником переддипломної практики.

План складається у щоденнику та узгоджується з безпосереднім керівником переддипломної практики.

У плані щоденно студент робить відмітки (робочі записи) стосовно виконання намічених заходів та узгоджує їх зміст з керівником переддипломної практики.

Щоденник підписує керівник переддипломної практики базового органу та свій підпис скріплює печаткою.

Додатково до щоденника додається календарний графік проходження переддипломної практики, в якому повинно бути відображено щоденний опис проведеної роботи студента. 

4.3. Характеристика 

Характеристика – це документ індивідуального характеру, в якому повинно бути відображено:

 1. Повні дані студента.

 2. Назва підрозділу (підрозділів), де слухач проходив переддипломну практику.

 3. Тривалість переддипломної практики.

 4. Якість виконання програми та індивідуального плану-завдання переддипломної практики.

 5. Рівень теоретичної підготовки слухача.

 6. Вміння застосовувати знання у практичній діяльності.

 7. Ділові та моральні якості студента, ставлення до виконання службових обов’язків.

 8. Загальний інтелектуальний рівень розвитку студента.

 9. Виявлені недоліки в роботі, їх причини.

 10. Індивідуальні якості студента.

 11. За підсумками переддипломної практики слухачу виставляється диференційний залік за п’ятибальною системою.

 12. Заохочення та стягнення, які застосовувались щодо слухача під час переддипломної практики.

 13. Рекомендації за підсумками переддипломної практики щодо доцільності подальшого професійного використання студента в базових органах, включення студента до кадрового резерву.

 14. Пропозиції стосовно покращення окремих аспектів підготовки фахівців в університеті.

Характеристика складається за п’ять днів до закінчення строку переддипломної практики безпосереднім керівником переддипломної практики – співробітником того підрозділу, в якому студент проходив переддипломної практики.

Затверджується керівником органу та посвідчується гербовою печаткою, після чого надсилається до університету. В разі наявності заохочень або стягнень, застосованих до студентів під час переддипломної практики, до університету надсилається копія наказу. 

4.4. Матеріали переддипломної практики 

Матеріалами переддипломної практики є наступні документи, з якими працювали студенти: заяви; скарги; пропозиції; клопотання; договори; ухвали; рішення; претензії, відповіді на них; позовні заяви; різноманітні запити тощо.

Документи необхідно систематизувати в хронологічному порядку, підшити за правилами діловодства, пронумерувати та скласти їх опис документів. Обсяг документів в матеріалах переддипломної практики повинен бути не менш як 100 аркушів. 

4.5. Захист звіту 

Студент захищає свій звіт про проходження переддипломної практики та його підсумки на засіданні комісії кафедри загальноправових дисциплін юридичного факультету в строк, який передбачено робочим навчальним планом.

При оцінюванні роботи студента за час проходження переддипломної практики необхідно подати наступні документи:

- щоденник про проходження переддипломної практики;

- календарний графік;

- характеристику;

- звіт;

- матеріали переддипломної практики, оформлені згідно встановлених вимог.

Слухач, який не проходив переддипломної практики або не виконав програму переддипломної практики, до складання державних іспитів не допускається.

За підсумками переддипломної практики кафедра загальноправових дисциплін юридичного факультету складає звіт-аналіз і доповідає його Вченій раді юридичного факультету.

Кращі студентські звіти за підсумками переддипломної практики, що повністю відповідають вимогам навчальних програм – можуть бути заслухані на студентських науково-практичних конференціях.

 

5. Критерії оцінювання

“Відмінно” – якщо студент глибоко у повному обсязі засвоїв увесь програмний матеріал; вичерпно та послідовно, грамотно й логічно його висловлює; у встановлений строк подав всі необхідні документи переддипломної практики, що оформлені належним чином; володіє різноманітними навичками виконання практичних робіт; виявляє вміння самостійно узагальнювати та висловлювати матеріал, не допускаючи помилок.

“Добре” – якщо студент твердо знає програмний матеріал, грамотно і по суті висловлює його, не допускає важливих неточностей у відповіді на запитання; має незначні зауваження щодо оформлення документів переддипломної практики, може правильно застосовувати теоретичні положення та оволодів необхідними навичками при виконанні практичних завдань.

“Задовільно” – якщо студент засвоїв основний матеріал, але не знає окремих подробиць, допускає неточності, недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу та вагається при виконанні завдань, має зауваження від керівника переддипломної практики, під час захисту переддипломної практики надав документи переддипломної практики не в повному обсязі.

“Незадовільно” – якщо студент не знає частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, з великими труднощами відповідає на питання, під час захисту переддипломної практики не надав всі необхідні документи переддипломної практики.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!