Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2031 Індивідуальне завдання з дисципліни Економічне управління підприємством

Індивідуальне завдання з дисципліни Економічне управління підприємством

« Назад

Індивідуальне завдання з дисципліни «Економічне управління підприємством»

для студентів заочної форми навчання, МП “Менеджмент підприємницької діяльності”, 2013-2014 н. р. 

I. Умова індивідуального завдання (загальна частина)

Завдання (частина) 1. Керівництвом фабрики, що виготовляє сумки, прийняте рішення про збільшення обсягу виробництва в наступному (плановому) році на 20%. Внаслідок цього сукупні витрати мають зрости на 10%. Збільшення обсягу виробництва потребує залучення додаткового технологічного устаткування, що також вплине на рівень сукупних витрат у плановому періоді. Інші показники фабрики для кожного студента є індивідуальними і зазначаються у додатку, а саме: обсяг виробництва у минулому (звітному) році; вартість устаткування (капітальні інвестиції), яке потрібно придбати для забезпечення зростання обсягу виробництва; розмір постійних витрат у минулому (звітному) році; ціна сумки; строк корисного використання додаткового технологічного устаткування, його ліквідаційна вартість.

Потрібно обґрунтувати, що вигідніше з огляду на витрати (з урахуванням процедури дисконтування): взяти устаткування у лізинг на 3 роки з подальшим викупом за залишковою вартістю чи купити його, взявши кредит у банку. Лізингові платежі у складі амортизаційних відрахувань, які визначаються лінійним методом, і лізингового доходу (останній встановлено на рівні 20%) сплачуються в кінці кожного року. Кредит (“тіло” кредиту) повертається протягом двох років рівними частинами, також в кінці кожного року. Кредитна ставка – 22%. Внаслідок нестабільної економічної ситуації дисконтна ставка визначена експертами у вигляді інтервальної оцінки – [13%, 21%]. Обраний варіант придбання устаткування слід врахувати в подальшому аналізі (див. наступне завдання).

Відповідно до викладеного результатом виконання завдання мають бути такі елементи:

1) інтервальні оцінки сумарних витрат у поточній вартості на придбання устаткування відповідно за рахунок лізингу і кредиту;

2) результат порівняння зазначених вище інтервальних оцінок та висновок щодо найбільш доцільної форми придбання устаткування;

3) кількісна оцінка ступеня ризику того, що прийняте рішення виявиться в подальшому невірним.                                                                        

Завдання (частина) 2. Розрахувавши за умовою та результатами виконання завдання (частини) 1 показники постійних, змінних та сукупних витрат у наступному (плановому) році, потрібно дати оцінку плановим заходам щодо збільшення обсягу виробництва за методикою СVР-аналізу. Для цього необхідно визначити й проаналізувати такі показники:

1) маржинальний прибуток у плановому році;

2) операційний прибуток у плановому році;

3) коефіцієнт маржинального прибутку у плановому році;

4) обсяг виробництва у плановому році, що забезпечує загальну (бухгалтерську) беззбитковість (точку беззбитковості);

5) рівень (коефіцієнт) безпеки виробництва у плановому році;

6) операційний ліверідж у плановому році.

 

II. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання

1. Внаслідок оцінювання дисконтної ставки в інтервальній формі показники приведених до теперішнього часу витрат для лізингу і кредиту також набувають інтервального вигляду. Відповідні розрахункові формули є такими.

Для лізингу:

де – інтервальна оцінка приведених до теперішнього часу витрат за лізингом;  – відповідно мінімальне і максимальне значення в межах інтервальної оцінки приведених до теперішнього часу витрат за лізингом; – сума відшкодування (амортизація) вартості об’єкта лізингу в і-му році; – величина лізингового процента в і-му році (розраховується як добуток лізингової процентної ставки на залишкову вартість устаткування на початок і-го року);  – відповідно мінімальне і максимальне значення дисконтної ставки в межах її інтервальної оцінки; – вартість викупу об’єкта лізингу; n – термін (у роках) договору лізингу.

Для кредиту:

де – інтервальна оцінка сумарних витрат на купівлю устаткування за рахунок кредиту в поточній (теперішній) вартості;  – відповідно мінімальне і максимальне значення теперішньої вартості витрат за кредитом в межах їх інтервальної оцінки; – сума погашення основної суми боргу за кредитом (тіла кредиту) в j-му році;  – виплата відсотків за кредитом в j-му році;  – відповідно мінімальне і максимальне значення дисконтної ставки в межах її інтервальної оцінки; m – термін, на який видано кредит.

2. Порівняння інтервальних оцінок теперішньої (приведеної) вартості витрат за лізингом і кредитом необхідно здійснити, оцінивши ступінь можливості відповідної події. Не зменшуючи рівень загальності можна оцінити ступінь можливості того, що теперішня вартість витрат за лізингом виявиться меншою (нижчою) ніж теперішня вартість витрат за кредитом, тобто . Формула розрахунку зазначеного показника є такою:

де – відповідно мінімальне і максимальне значення теперішньої вартості витрат за лізингом в межах їх інтервальної оцінки;  – відповідно мінімальне і максимальне значення теперішньої вартості витрат за кредитом в межах їх інтервальної оцінки.

Якщо , тоді більш доцільним є придбання устаткування за рахунок лізингу, якщо ж – більш привабливим є використання кредиту для купівлі устаткування.  

3. Якщо прийняте рішення про придбання устаткування з використанням лізингу, тоді ступінь можливості того, що це рішення виявиться в подальшому невірним, слід оцінювати так:  Якщо ж приймається рішення про купівлю устаткування за допомогою кредиту, тоді ступінь можливості того, що це рішення виявиться в подальшому невірним дорівнює .

4. Показники витрат (постійних, змінних, сукупних) у наступному (плановому) періоді визначаються виходячи з динаміки відповідних показників витрат у минулому (звітному) періоді під впливом збільшення обсягу виробництва, а також залучення додаткового устаткування. При цьому слід врахувати, що як і амортизаційні відрахування, відсотки за лізингом та кредитом являють собою елементи постійних витрат.

 

III. Вимоги до оформлення та регламент виконання індивідуального завдання

1. Оформлення індивідуального завдання. Індивідуальне завдання виконується у друкованому вигляді. Вимоги до оформлення і структури є такими:

- формат A4, шрифт Times New Roman, 14 пт, звичайний, поля: ліве – 20 мм, верхнє, праве, нижнє – 10 мм, міжрядковий інтервал – 1,5 (можна задати точно – 20 пт), вирівнювання тексту по всій ширині сторінки; сторінки завдання слід нумерувати арабськими цифрами, номер сторінки – у правому верхньому куті, першою сторінкою вважається титульний аркуш, номер на якому не проставляється;

- в своєму складі обов’язково має містити: титульний аркуш із зазначенням всіх необхідних вихідних відомостей про вид роботи й студента; результати виконання частин індивідуального завдання із наведенням всіх проміжних розрахунків.

2. Регламент подання індивідуального завдання для перевірки. Роздруковане індивідуальне завдання має бути подане не пізніше ніж за тиждень до початку екзаменаційної сесії на кафедру стратегії підприємств (ауд. 243), факт його здачі необхідно зафіксувати в журналі реєстрації. Про всяк випадок залишайте у себе електронну версію виконаної роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!