Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2025 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни Організація екскурсійної діяльності, КНУКіМ

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни Організація екскурсійної діяльності, КНУКіМ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

  

КИЇВ – 2014


Укладачі:   Попович С.І., кандидат історичних наук

Антоненко В.С. , доктор географічних наук, професор 

Однією з важливих складових фахової підготовки менеджерів туристичної сфери є написання і захист курсової роботи. Навчальним планом напряму підготовки "Туризм" передбачено виконання курсової роботи з дисципліни "Організація екскурсійної діяльності" студентами 3-го курсу, яка є складовою блоку з «Організації туризму”.

Курсова робота є своєрідним підсумком засвоєння студентом теоретичних знань, необхідних практичних умінь і навичок. Вона засвідчує самостійність його мислення, здатність до пошуку і аналізу матеріалу, теоретичних узагальнень і висновків на основі знань здобутих при вивченні даних дисциплін.

В процесі виконання курсової роботи студенти оволодівають методами добору, систематизації і використання літературного, картографічного, статистичного матеріалу, прийомами аналізу зібраних даних, уміннями робити відповідні висновки та узагальнення. Ця робота сприяє розвитку наукового мислення, вміння систематизувати і викладати в письмовому вигляді результати наукового дослідження.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Метою курсової роботи є вироблення у студентів навичок самостійного наукового дослідження. Ця мета може бути реалізована на основі ретельного опрацювання загальнонаукових джерел з теорії, методології та методики наукових досліджень та спеціальної літератури з питань функціонування об’єкту дослідження на основі аналізу й осмислення досліджуваного матеріалу, систематизації статистичних, картографічних і архівних даних. При цьому важливо письмово викласти свої думки з дотриманням логічної послідовності, правильно оформити науковий апарат. Під час захисту роботи слід чітко в максимально стислому вигляді доповісти про результати здійсненого дослідження.

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

Першочерговою вимогою до курсової роботи є її науковість, яка забезпечується творчим підходом до досліджуваної проблематики, глибоким висвітленням усіх її аспектів. Вона передбачає також вміння робити узагальнення і висновки на основі отриманих результатів, що дають підстави для відповідних рекомендацій.

Характер роботи вимагає не лише розкриття проблеми на основі розгляду фактичних даних, а й критичного аналізу досліджуваного матеріалу.

Важливою вимогою до курсової роботи є логічна послідовність у викладі матеріалу. Всі розділи роботи повинні бути пов'язані між собою. Графічний, статистичний та інший матеріал, який наводиться в роботі, є продовженням і доповненням, навіть певним узагальненням, викладу основного матеріалу і має виглядати логічним продовженням основного текстового викладу, не переобтяжуючи його надмірною деталізацією.

Обов’язковою вимогою є самостійність виконання курсової роботи. Використання літератури та інших джерел передбачає не механічне їх переписування, а цілеспрямований відбір фактичних даних із їх подальшим самостійним аналізом. Робота, що не спирається на відповідні джерела, а змістовно і текстуально їх повторює, повертається студентові для переробки.

Курсова робота має відповідати також критеріям грамотності і правильності оформлення. Її текст повинен бути акуратно надрукованим (чи акуратно написаним), не містити орфографічних помилок, ілюстративний матеріал має бути графічно чітким.

Загальний обсяг курсової роботи складає 35-40 сторінок друкованого тексту (редактор MicrosoftWord, NTR, шрифт 14, інтервал 1,5). Значне перевищення встановленого обсягу може бути свідченням недостатнього орієнтування студента в матеріалі, його невміння відмежовувати головне від другорядного, тобто свідчить не стільки про ретельність підготовки наукової роботи, скільки про невміння узагальнювати та логічно будувати дослідження. В той же час надто малий обсяг роботи не дозволяє з достатньою повнотою розкрити тему.

Крім того, має бути витримане оптимальне співвідношення між структурними складовими роботи. Так, зокрема, сумарний обсяг вступу і висновків не повинен перевищувати п’ятої частини її загального обсягу.

При наявності значних відхилень від викладених вище вимог робота повертається студентові для доопрацювання чи переробки.

 

ВИБІР ТЕМИ ТА ЇЇ СХВАЛЕННЯ КАФЕДРОЮ

При обранні теми курсової роботи студент повинен виходити з індивідуальних наукових інтересів з огляду на міру своєї ознайомленості з даною проблематикою. При цьому слід враховувати також характер і обсяг доступних літературних, статистичних та інших джерел і матеріалів; можливість виїзду на місце розташування об'єкту з метою безпосереднього ознайомлення з ним і збирання первинних даних. Слід мати на увазі й такі складові вибору теми як її актуальність, наукове і практичне значення, можливість використання результатів дослідження в наукових і практичних цілях.

 СКЛАДАННЯ ГРАФІКА ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Обравши тему, студент у найкоротший термін повинен скласти графік виконання курсової роботи і узгодити його з науковим керівником. Чітке його дотримання дасть змогу вчасно виконати роботу і подати її керівникові для оцінки повноти викладу матеріалу і відповідності поставленій меті і завданням. При наявності зауважень з боку наукового керівника, студентом вносяться необхідні виправлення та доповнення і робота подається на кафедру для подальшого її публічного захисту на засіданні кафедри.

 

ПОШУК І ОПРАЦЮВАННЯ ДЖЕРЕЛ

Написання курсової роботи вимагає ретельного добору літератури та інших джерел, складання бібліографії. Ознайомлення з літературою здійснюється під час вивчення теми, передбаченої навчальним планом. Безпосередньо в ході виконання курсової роботи слід лише систематизувати наявні джерела.

Після ознайомлення з джерелами загального характеру (підручники, довідники, енциклопедичні видання) логічно перейти до спеціальної літератури (монографії, статті, періодичні видання) і розглянути додаткові джерела - картографічний та ілюстративний матеріал, статистичні дані тощо.

Після добору літератури можна розпочати її вивчення, систематизацію, робити нотатки. При цьому слід пам'ятати, що механічне засвоєння інформації не дасть бажаного результату: вивчення джерел - це активний творчий процес, підпорядкований досягненню поставленої наукової мети. Працюючи над тією чи іншою монографією або статтею, необхідно конспектувати основні її положення, супроводжуючи цю роботу власними висновками з їх обґрунтуванням. Нотатки рекомендується робити на окремих аркушах із зазначенням вихідних даних опрацьованих видань, що полегшить оформлення посилань на джерела. Робота з літературними джерелами передбачає вміння аналізувати прочитане, критично оцінювати викладені теоретичні концепції. Слід акцентувати увагу на питаннях, дотичних до досліджуваної проблеми, що не здобули належного висвітлення в науковій літературі або ж розглядалися лише побіжно. При наявності кількох точок зору, необхідно стисло викласти сутність кожної з них, критично їх проаналізувати і обґрунтувати власну схильність до тієї чи іншої концепції або ж довести наукову спроможність своєї точки зору, відмінної від існуючих.

Належний рівень виконання курсової роботи забезпечується опрацюванням не одного, а декількох літературних джерел.

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ

На підготовчому етапі важливим питанням є складання плану роботи, що базується на осмисленні сутності досліджуваної проблеми і дає можливість розкрити її якомога повніше.

Складання плану здійснюється, як правило, у два етапи. Спочатку складається попередній варіант плану, з визначенням основних напрямків дослідження і окресленням кола питань, які необхідно висвітлити. Після вивчення літератури та інших джерел, план корегується. Основна вимога до плану – послідовне і логічно побудоване висвітлення предмету дослідження. Із формального боку відсутні жорстокі вимоги до побудови плану: при довільній його формі він має в чіткій логічній послідовності відбивати змістовне наповнення роботи.

Структура курсової роботи відтворює розуміння студентом об¢єкту дослідження і повинна бути чіткою, тобто відображати загальнотеоретичні знання про об¢єкт і предмет дослідження, містити їх характеристику, аналіз та оцінку рівня розвитку, спиратися на обробку аналітичної інформації, містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності певного підприємства чи напряму діяльності.

В теоретичному розділі узагальнюються основні теоретичні положення, методологічні підходи та подається методика дослідження. Теоретичний розділ містить огляд літературних та інформаційних джерел, основні теоретичні положення дослідження (з обов¢язковими посиланнями на авторів), понятійно-термінологічний апарат, який буде застосований в подальшому при викладі матеріалу. Залежно від обраної теми, в теоретичному розділі можливо розглянути загальну схему впливу чинників на формування та функціонування об¢єкту дослідження.

Методологія перш за все включає загально- та спеціально наукові підходи, які використовуються в даному випадку. Наприклад, історичний підхід застосовується при ретроспективному аналізі об¢єкту дослідження; географічний – при необхідності показати зв¢язок об¢єкту дослідження з ресурсами та можливостями території; картографічний передбачає застосування карт тощо.

Методика дослідження відображає послідовність дій, тобто послідовність, за якою дане дослідження провадиться, виклад методів, які використовуються при дослідженні, та містить аналітичні формули, за якими обраховуються показники, що характеризують об¢єкт дослідження і будуть в подальшому використані при викладі матеріалу в аналітичній частині.

НАПИСАННЯ ТЕКСТУ

Наступним етапом у виконанні курсової роботи є написання її тексту. Це - основна і найбільш важлива складова даного дослідження, що має відповідати ряду вимог. Основними з них є:

- чіткість побудови і конкретність викладу;

- логічна послідовність викладу матеріалу;

- аргументованість положень і доказовість висновків.

Структура курсової роботи:

- вступ;

- основна частина;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки.

Кожна з цих частин роботи починається з нової сторінки.

Певну складність викликає написання вступу, що є важливим моментом у такого роду роботі: адже його зміст дає уявлення про рівень загальнонаукової і професійної підготовки майбутнього фахівця.

Вступ має містити:

  • обґрунтування актуальності обраної теми, її наукового і практичного значення;

  • аргументацію вибору об'єкта дослідження;

  • означення географічних, хронологічних меж досліджуваної проблеми;

  • аналітичний огляд наявної літератури із стислою характеристикою використаних джерел;

  • визначення мети і конкретизацію завдань дослідження;

  • огляд структури курсової роботи.

Орієнтовний обсяг вступу - до 5 друкованих сторінок.

Основна частина роботи містить виклад змісту дослідження з розглядом його теоретичних основ, аналізом проблем при акцентуванні їх практичних аспектів і вивченні досвіду їх розв'язання. Кількість розділів, параграфів, пунктів визначається науковою значимістю досліджуваної проблематики. Їх назви мають у стислому вигляді відбивати зміст курсової роботи. Не допускається повторення назви роботи в назві одного з розділів.

Кожний із розділів повинен завершуватись узагальненнями, які потім будуть використані при формулюванні загальних висновків.

Висновки є завершальною частиною курсової роботи. В них у стислій формі викладаються основні положення дослідження, які відповідають завданням курсової роботи, що викладені в вступі. Висновки містять також рекомендації і пропозиції наукового і практичного характеру, що є предметом захисту.

Додатки виносяться за межі основного тексту з метою запобігання його перевантаженню картографічними, розрахунковими даними, схемами, діаграмами, ілюстраціями тощо.

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Під оформленням роботи слід розуміти не лише її зовнішні атрибути – обкладинку, титульну сторінку, грамотність викладу, а й правильне використання наукового апарату (цитування, посилання на наукові джерела, виноски, список використаної літератури).

На титульній сторінці курсової роботи вказується офіційна назва навчального закладу, факультету і кафедри, повне формулювання теми, позначається курс, прізвище та ініціали автора і наукового керівника, вчений ступінь і звання останнього, а також місце і рік виконання (Додаток І).

Наступна сторінка – зміст, у якому відображена структура дослідження (розділи, параграфи, пункти) з зазначенням сторінки (Додаток 2).

Назви заголовків по тексту роботи повинні відповідати їх назвам у змісті.

Розділи послідовно нумеруються однією цифрою, параграфи в межах кожного розділу - двома з розділовими знаками (крапкою) між ними, пункти - трьома.

Нумерація сторінок починається з титульної сторінки, але порядковий номер на ній не ставиться, друга сторінка роботи - зміст. Сторінки починають нумерувати з третьої арабськими цифрами зверху й посередині сторінки.

Текст роботи друкується (пишеться) на одній стороні стандартного аркуша паперу формату А4 шрифтом Times New Roman, 14, з інтервалом – 1,5.

Поля сторінки повинні мати такі розміри: ліве, верхнє і нижнє – 2,5 см, праве – 1 см.

Заголовки відокремлюються від тексту зверху і знизу двома інтервалами. Перенесення слів у заголовках не припускається. Крапка після заголовка не ставиться. Назви розділів друкуються великими літерами, назви параграфів і пунктів - малими. Заголовок розділу по тексту пишеться в центрі сторінки, параграфа і пункту - з абзацу.

Виклад здійснюється від третьої особи або в безособовій формі з уникненням займенників "я" “моя”: замість них рекомендується вказувати "автор".

Оформлення наукового апарату засвідчує вміння студента опрацювати літературні та інші інформаційні джерела. Слід робити посилання на кожне використане теоретичне положення чи точку зору. В ході цитування слід звірити текст цитати, супроводжуючи її повним бібліографічним описом відповідного джерела. Кожному з використаних у роботі фактів, положень, цитат, підрахунків має відповідати посилання на певне літературне джерело, оформлене з дотриманням вимог державного стандарту (Додаток 3).

Найбільш поширеним є посилання по тексту:

В даному випадку оформлення посилань має скорочений вигляд: вони беруться в дужки. Наприклад: [З, с. 23], де перша цифра –3 - означає номер роботи у списку використаних джерел, а друга (с. 23) - сторінку. Такий варіант посилання дозволяє за рахунок зменшення його обсягу збільшити обсяг роботи.

Картографічний та інший ілюстраційний матеріал невеликого формату можна розмістити в тексті роботи по ходу викладу матеріалу. Фотографії наклеюють на аркуші паперу тієї ж якості і формату, що й ті, на яких надруковано текст.

 

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Після написання і належного оформлення курсової роботи студент здає її або ж надсилає (при заочній формі навчання) на кафедру. Керівник пише відгук на курсову роботу. В разі необхідності робота повертається студентові на доопрацювання.

Курсова робота допускається до захисту при наявності позитивного відгуку на неї наукового керівника.

Під час захисту курсової роботи студент у своїй доповіді (8-10 хв.) інформує комісію про основні завдання дослідження з викладом загального змісту роботи і формулюванням висновків, окремо зупиняючись на вказаних керівником недоліках. Якщо студент не погоджується з деякими зауваженнями, він повинен навести вагомі аргументи на захист своєї точки зору. Доповідь студента, його відповіді на запитання і зауваження членів комісії мають бути науково обґрунтованими.

Остаточна оцінка курсової роботи виноситься комісією за результатами захисту і з урахуванням оцінки наукового керівника, вказаної в рецензії.

  

Зразок оформлення титульного аркушу

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Кафедра міжнародного туризму

 

СТВОРЕННЯ ІНОВАЦІЙНОГО ЕКСКУРСІЙНОГО ПРОДУКТУ

“МІСЦЯМИ КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ ЧЕРКАЩИНИ”

 

КУРСОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ

“ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

студента (ки) IIІ курсу

денної форми навчання

 

КИЇВ – 2015

 

ЗРАЗКИ НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРУ

1. ПОСИЛАННЯ НА КНИГУ

а) за прізвищем автора:

Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – К.: Вища школа, 1981. – С.45.

Данилишин Б.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку країни /Данилишин Б.М. Дорогунцов С.І., Міщенко В.С. – К.,1999. – С. 128.

б) за назвою:

Поділля / Артюх Л.Ф., Балушок В.Г., Болтарович З.Є. та ін. – Вид-во НКЦ Доля, 1994. – С. 55.

Історія міст і сіл Української РСР: У 26 т.: Т. 23. Хмельницька область.-К.: Наук. думка, 1971. – С. 180.

2. ПОСИЛАННЯ НА СТАТТІ

а) книг, збірників, документів:

Тронько П.Т. Історичне краєзнавство на Україні в 20-30-х роках // Репресоване краєзнавство (20-30-і роки). – К., 1991. – С. 5.

Із заповіту Петра Могили // Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов. – К., 1845. – Т.2. – С. 156-157.

б) з журналів:

Вортман Д.Я. Яким бути картам пам’яток? // Пам’ятки України. – 1996. - № 2. - С. 15.

Куделко С. Історичне краєзнавство в контексті сучасних тенденцій розвитку науки та суспільства // Краєзнавство. - 1994. – № 1. – С. 12.

в) з газет:

Українці Підляшшя: колись і тепер // Старожитності. – 1992. – 17 квітня. – С.4.

г) зібрання творів:

Рильський М.Т. Автобіографія // Рильський М.Т. Зібрання творів: У 20 т. – К.: Наук. думка, 1986. – Т.1. – С.10.

3. ПОСИЛАННЯ НА ГЛАВУ КНИГИ

Багалій Д.І. Автономія // Історія Слобідської України. – Х.: Основа, 1991. – Розд. 4. – С. 71.

4. ПОСИЛАННЯ НА АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

Бабарицька В.К. Територіальна організація комплексу міжнародного туризму України: Автореф. дис. … канд. геогр. наук. – К.,1997. – С.7.

5. ПОСИЛАННЯ НА ІНФОРМАЦІЮ З ІНТЕРНЕТУ

Основні напрями розвитку співробітництва України з ЦЕІ у галузі туризму/ Державна Туристична Адміністрація України: [Електрон. Ресурс]. - К., 2004. – С.1 4. – Спосіб доступу: URL.: http:// www. Tourism.gov/pages.asp? IdType=2&Seq=4

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ 3 КУРСУ 

За результатами перевірки та захисту курсової роботи студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як сума оцінок за всі етапи виконання курсової роботи та оцінки за її захист. 

№ п/п

Назви виду роботи, способи набуття знань

Бали

за всі етапи виконання курсової роботи

1.

Ступінь наукового значення праці.

40

2.

Стиль викладу та оформлення роботи.

20

3.

Наявність особистих пропозицій і рекомендацій.

20

5.

Захист курсової роботи

20

 

Всього

100 балів

Форми поточного контролю:

- контроль науковим керівником графіку виконання студентом курсової роботи;

- контроль науковим керівником основних етапів виконання написання студентом курсової роботи;

- обов’язкове виконання студентом завдань відповідно до методичних рекомендацій до виконання курсових робіт;

- обов’язкове врахування студентом зауважень наукового керівника. 

Умови допуску студента до захисту курсової роботи:

- дотримання графіку виконання курсової роботи;

- вчасне подання курсової роботи на перевірку науковому керівнику;

- врахування студентом зауважень наукового керівника;

- наявність рекомендації наукового керівника до захисту курсової роботи. 

Трансформація рейтингової оцінки

Сума набраних рейтингових балів при проходженні та захисту практики переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок. 

Підсумковий рейтинговий бал

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Традиційна екзаменаційна оцінка

Традиційна залікова оцінка

91 – 100

A – відмінно

відмінно

зараховано

84 – 90

B – дуже добре

 добре

74 – 83

C – добре

66 – 73

D – задовільно

задовільно

61 – 65

E – достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

21 – 60

FХ – незадовільно

незадовільно

не зараховано

0 – 20

F – незадовільно (потрібна додаткова робота)

не допущено

не допущено

Оцінка за виконання курсової роботи вноситься до заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки студента за підписом наукового керівника. Оцінка студента за курсову роботу враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.

Студенту, який не виконав курсову роботу, може бути надано право написання курсової роботи повторно при виконанні умов, визначених університетом. Студент, який повторно отримав негативну оцінку на захисті курсової роботи, відраховується з університету.

Підсумки захисту курсових робіт обговорюються на засіданнях кафедри та доводяться до відома студентів. Загальні підсумки захисту курсових робіт підводяться на засіданнях кафедри, а також на Вченій раді університету один раз упродовж навчального року. 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!